Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 04.01.2013

Ljubljana, 4. januarja 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, december 2012 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2012.

Gospodarska gibanja v zadnjem četrtletju leta 2012 so bila večinoma skladna s projekcijami oktobrskega Poročila o cenovni stabilnosti. Po znižanju za okoli dva odstotka v lanskem letu naj bi se BDP znižal tudi v letu 2013. Rast gospodarstva je pričakovati v letu 2014, vseskozi pa bo glavno gonilo gospodarske aktivnosti ostal izvoz.

V nasprotju s povprečjem evrskega območja so v zadnjem letu izvozno usmerjene dejavnosti uspele ohranjati raven aktivnosti. Hkrati se je zmanjšalo domače povpraševanje. Oboje se kaže v naraščajočem presežku tekočega računa plačilne bilance, ki je pričakovan tudi v prihodnjih letih. V zadnjih mesecih se je zaposlenost ponovno začela hitro zniževati, obenem pa se slabšajo tudi zaposlitvene možnosti. Inflacija, ki se je v decembru povišala na 3,1 %, se bo v razmerah šibkega domačega povpraševanja postopoma zniževala. Trend zniževanja inflacije bi se lahko prekinil, če se bodo izraziteje odrazili pritiski na inflacijo s strani poviševanja davkov, trošarin in cen pod vplivom ukrepov ekonomske politike. Našteti dejavniki v zadnjih mesecih že prispevajo okoli polovico k skupni rasti cen, v januarju pa je predvidena tudi sprostitev cen komunalnih storitev.

Tveganja pri inflaciji so torej še vedno vezana na nadzorovane cene in ukrepe za stabilizacijo javnih financ. Banka Slovenije s tega vidika ocenjuje, da predstavlja prenos odločanja o cenah komunalnih storitev oz. cenah storitev gospodarskih javnih služb na lokalne skupnosti brez ustrezne regulative resno tveganje za stabilnost cen in inflacijska pričakovanja. Zato je kljub trenutno nizki osnovni inflaciji Banka Slovenije zaskrbljena nad predvidenim prenosom odločanja o cenah komunalnih storitev oz. o cenah gospodarskih javnih služb na lokalne skupnosti, brez predhodne institucionalne ureditve regulatornih mehanizmov za nadzor upravičenosti povišanj cen pri lokalnih izvajalcih. Kot vhodni strošek za marsikatero podjetje lahko povečevanje cen komunalnih storitev tudi neposredno prispeva k poslabševanju konkurenčnosti gospodarstva. Januarske najave povišanj vseh cen med 15% in 70% na lokalnem nivoju potrjujejo zaskrbljenost Banke Slovenije v zadnjih mesecih.

Za doseganje vzdržne gospodarske rasti je ključno postopno doseganje makroekonomskih ravnovesij, prednostno uravnoteženje javnih financ. Nadaljnja fiskalna konsolidacija, ki je predvidena tudi v sprejetih proračunih Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ostaja bistveni dejavnik zniževanja negotovosti v gospodarskem okolju ter zagotavljanja nemotenega dostopa do tujih virov financiranja. Ukrepi fiskalne konsolidacije so se v letu 2012 odrazili v zmanjšanem zaupanju potrošnikov in prispevali k upadu domačega povpraševanja. Dodatni konsolidacijski ukrepi bi morali biti zato zasnovani tako, da bodo povzročali čim manj negativnih učinkov na gospodarsko rast in zaposlenost, s poudarkom na krepitvi razvojnega potenciala, konkurenčnosti in dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Strukturne reforme je potrebno aktivno nadaljevati, pri čemer je nujno potrebno pospešiti sprejem sprememb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter pospešiti proces poslovnega in finančnega prestrukturiranja podjetij, ki bo imel za posledico nižji finančni vzvod in odgovorno lastništvo.

S tega vidika Banka Slovenije ocenjuje sprejetje pokojninske reforme kot pomemben dejavnik krepitve verodostojnosti ekonomske politike. S pokojninsko reformo so se zmanjšala tveganja glede dolgoročne fiskalne vzdržnosti, ki jih je Evropska komisija za Slovenijo ocenjevala kot velika. Reforma bo že kratkoročno prispevala h konsolidaciji javnih financ. Sprejeta reforma odraža tudi sposobnost doseganja soglasja med socialnimi partnerji in predstavlja ugodno znamenje za tržne udeležence.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 22. 1. 2013

Ljubljana, 22. januar 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Novembra lani se je začasno ustavilo pol leta trajajoče krčenje bilančne vsote bank, predvsem zaradi porasta vlog države. Vendar se procesa razdolževanja bank do tujine ter zniževanja kreditne aktivnosti še nadaljujeta. V zadnjih štirih letih so se banke pri tujih bankah razdolžile za 8,4 mrd EUR. Lani do novembra so se banke pri tujih bankah razdolžile za 1,9 mrd EUR ali za 25% medletno ter znižale zadolženost z izdanimi vrednostnimi papirji za 1,6 mrd EUR. Tako znižan obseg virov financiranja so banke samo delno nadomestile s povečanjem drugih oblik financiranja ter zato znižale kreditiranje nebančnega sektorja za 1,5 mrd EUR in znižale naložbe v vrednostne papirje za 0,6 mrd EUR.

V strukturi naložb bank naraščajo manj tvegane naložbe. Sredstva poplačanih posojil podjetij ter pridobljene vire financiranja od države in Evrosistema banke usmerjajo predvsem v razdolževanje do tujih bank, v kreditiranje države ter v kratkoročne naložbe k nadrejenim bankam v tujini. Zniževanje dinamike kreditiranja gospodarstva se zato nadaljuje, kar se je novembra kazalo v 10,5% medletnem padcu posojil nefinančnim podjetjem in 2,1% znižanju posojil gospodinjstvom.

Z zniževanjem izpostavljenosti do gospodarstva banke na kratek rok znižujejo stopnjo kreditnega tveganja, vendar se povratni učinki lahko pokažejo v daljšem obdobju kot poslabšanje portfelja trenutno še dobro delujočih podjetij. Zato si BS skupaj z ZBS aktivno prizadeva za vzpostavitev poslovnega zaupanja med bankami in tistimi podjetji, ki izkazujejo perspektivne poslovne modele.

Banka Slovenije skupaj z ZBS izvaja projekt identifikacije dolžnikov, na sestankih med posameznimi dobro delujočimi, vendar prezadolženimi podjetji, njihovimi lastniki in bankami upnicami. Iščejo se dolgoročne rešitve za stabilno poslovanje podjetij. Dogovorjeni časovni okvir lahko zajema finančno, poslovno ali lastniško prestrukturiranje oziroma potrebno kombinacijo prestrukturiranj podjetja, ki omogoča vzdržno dolgoročno financiranje na način, da bi se spodbudilo investicije. Investicije privatnega sektorja so, ob sicer potrebni fiskalni konsolidaciji, praviloma ključni dejavnik izhoda iz finančne in gospodarske krize. Banka Slovenije pričakuje, da bodo banke same na podlagi izkušenj tovrstnih, sicer prostovoljnih in zaupnih dogovarjanj, v prihodnje tudi bolj pospešeno samostojno izvajale takšne procese. Opuščanje finančne podpore dobro delujočim vendar prezadolženim podjetjem in lahkotno usmerjanje le-teh v insolventne postopke ob pogojih neustrezne zakonodaje, ogroža možnosti za gospodarsko rast in prizadevanja za fiskalno konsolidacijo (izpad davčnih prihodkov, povečanje socialnih transferjev). Zaradi močne lastniške prisotnosti države, tako v finančnem, kot ne-finančnem sektorju slovenske ekonomije, je država še dodatno prizadeta (npr. potrebne dokapitalizacije s strani države).

Rast nedonosnih terjatev bank se je tekom lanskega leta umirjala in se je zadnje mesece ohranjala na nižji ravni. Nedonosne terjatve bank so novembra dosegle 14,4% razvrščenih terjatev bank. Pričakovan porast stroškov oslabitev in rezervacij bo celoletno izgubo približal tisti iz leta 2011. Pozitiven učinek teh procesov je čimprejšnje pripoznanje izgub iz slabih terjatev, ki mu bo moral slediti odpis tistih naložb, pri katerih je verjetnost denarnega toka neznatna. Le z jasno sliko o stanju bančnih bilanc, brez grožnje večjih izgub v prihodnosti iz obstoječe naložbene strukture, bo mogoče pričakovati tudi večji interes vlagateljev v kapital domačih bank.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev, da bo spominski kovanec za 2 € ob 800. obletnici obiskovanja Postojnske jame v obtoku od 4. februarja 2013 in sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici velikega tolminskega punta v prodajo in obtok.
 

Pojasnilo v zvezi z vlogo Banke Slovenije pri pripravi podzakonskih predpisov za slabo banko

Ljubljana, 31.januar 2013


Mediji so v zadnjih dneh obširno poročali o pripravah podzakonskih predpisov za vzpostavitev slabe banke (DUTB) v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). V zvezi s tem so mediji izpostavili zlasti pripombe in priporočila, ki so jih glede dosedanjih aktivnosti pri pripravi podzakonskih aktov podale mednarodne institucije – Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad.

Banka Slovenije sodeluje z Ministrstvom za finance, ki je odgovorno za pripravo podzakonskih predpisov na podlagi ZUKSB, pri pripravi tistih podzakonskih predpisov, ki bodo določali pogoje in način izvedbe posameznih ukrepov v bankah – tako za dokapitalizacijo bank, prenos slabih terjatev in drugih tveganj bank na slabo banko kot tudi glede izdaje poroštev države. Banka Slovenije je že v času razprave ob sprejemanju zakona poudarjala, da je nujno, da izvajanje teh ukrepov v bankah temelji na ugotovitvah nadzora Banke Slovenije glede sposobnosti posamezne banke, da izpolni nadzorniške zahteve v zvezi s kapitalsko ustreznostjo v skladu z Zakonom o bančništvu (ZBan-1) in da so drugačna merila in kriteriji za izvajanje ukrepov v bankah neutemeljeni in odpirajo možnosti špekulacij in moralnega hazarda brez reševanja pravih problemov v banki. Na ta vidik so kot posebno kritiko ureditve, ki izhaja že iz zakona, opozorile tudi mednarodne institucije in v zvezi s tem priporočile ustrezne spremembe zakonodaje.

Banka Slovenije je že v okviru razprave ob sprejemanju ZUKSB opozarjala, da zakon ne določa ustreznih pristojnosti Banke Slovenije v procesu odločanja o izvajanju ukrepov v bankah. Glede na to Banka Slovenije pritrjuje ugotovitvam mednarodnih institucij, da je zakon v tem smislu pomanjkljiv in je posledično tudi urejanje teh vprašanj v podzakonskem predpisu lahko le zelo omejeno. Banka Slovenije si bo tako prizadevala, da bo podzakonski predpis, ki bo določal pogoje in način izvedbe možnih ukrepov v bankah v čim večji meri (kot bo mogoče glede na zakonski okvir) zagotovil ustrezno vlogo Banke Slovenije v postopku odločanja o upravičenosti izvedbe določenega ukrepa v banki. Pri tem je pomembno upoštevati dejstvo, da je izhodišče za vsakršno ukrepanje v banki ugotovitev Banke Slovenije, da banka potrebuje dokapitalizacijo zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti. Pri tem pa je lahko (ni pa nujno) v procesu dokapitalizacije s strani države oziroma DUTB, kot poseben element določen tudi prenos slabih terjatev in drugega problematičnega premoženja banke (tj. terjatev in premoženja, ki bi v prihodnje v banki lahko povzročalo nadaljnje izgube in s tem zmanjševalo vrednost naložbe iz dokapitalizacije) na slabo banko ali posebno namensko družbo, ki jo ustanovi banka. V nobenem primeru torej v banki ne bi smelo biti dopustno izvajati ukrepa s prenosom terjatev in drugega premoženja banke na slabo banko kot samostojen ukrep ampak le, če se tak prenos izvaja kot del procesa dokapitalizacije banke zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti banke.

Poseben sklop podzakonskih predpisov naj bi po drugi strani urejal vprašanja glede vzpostavitve, mandata in delovanja slabe banke (DUTB) in jih pripravlja Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance je v okviru dosedanjih aktivnosti predstavilo šele groba izhodišča za oblikovanje teh aktov, ki pa ne dajejo jasnih odgovorov na pomembna vprašanja glede delovanja slabe banke in glede javnofinančnih učinkov. Banka Slovenije v pripravo teh izhodišč, ki jih je ministrstvo tudi poslalo v presojo zgoraj navedenim mednarodnim institucijam, ni bila vključena. Ministrstvo za finance smo že v postopku sprejemanja ZUKSB opozarjali na nekatere ključne dileme, ki jih sedaj izpostavljajo te institucije. Banka Slovenije je tako pripravila celo svoj predlog zakona, ki bi urejal vzpostavitev posebne agencije, pristojne za odločanje o ukrepih v bankah z upoštevanjem zahtev po ZBan-1 in bi lahko po potrebi odločila tudi o ustanovitvi posebne družbe, na katero bi se prenesle terjatve in drugo problematično premoženje bank, če bi bilo to glede na proces dokapitalizacije banke potrebno. Menimo, da je ureditev, ki smo jo predlagali, zagotavljala neodvisnost in strokovno delovanje agencije oziroma posledično slabe banke, ki bi bila osredotočena na vprašanja stabilizacije bank. Številnim pripombam, ki jih danes podajajo mednarodne institucije bi se tako z bolj uravnoteženo in strokovno razpravo v času sprejemanja zakona, lahko izognili. Ministrstvo za finance za takšno razpravo v času priprave ni kazalo pripravljenosti.

Banka Slovenije ponovno izpostavlja že večkrat izraženo mnenje, da je z vidika javnofinančnih učinkov najustreznejši ukrep stabilizacije bank neposredna dokapitalizacija, s katero se odpravi problem kapitalske ustreznosti bank, medtem, ko bi se tveganja iz naslova nadaljnjega poslabševanja kreditnega portfelja morala odpraviti z izdajo poroštev države bankam. Poslabševanje kreditnega portfelja bank in s tem povezane nove zahteve po dokapitalizacijah se namreč ne bo ustavilo zgolj z izločitvijo določenih slabih terjatev iz bank, ampak šele z ustrezno sanacijo realnega sektorja, da bo le-to ponovno sposobno vračati kredite. Tako je sanacija realnega sektorja dejansko problem, ki ga morata gospodarstvo in država nujno razrešiti pred ali vsaj hkrati z vprašanjem sanacije bank.

Banka Slovenije kljub številnim pomislekom, ki jih je izrazila v času sprejemanja ZUKSB in jih sedaj v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem DUTB podajajo tudi mednarodne institucije, podpira prizadevanja za čim prejšnjo vzpostavitev te institucije, pri čemer bi se določeni vidiki glede delovanja DUTB v vlogi slabe banke lahko uredili tudi kasneje. Banka Slovenije pritrjuje ugotovitvam mednarodnih institucij, da bo v okviru nadaljnjih aktivnosti potrebno doreči še številne pomembne okoliščine glede vzpostavitve slabe banke, opredelitve premoženja, ki se bo lahko prenašalo na slabo banko in glede delovanja (upravljanja) slabe banke, z upoštevanjem mednarodnih dobrih praks in priporočil mednarodnih institucij. Vendar pa, kot je bilo že pojasnjeno, bo DUTB poleg funkcije slabe banke (tj. s prevzemom in upravljanjem slabih terjatev in drugega problematičnega premoženja bank), opravljal tudi druge pomembne funkcije pri izvajanju ukrepov za stabilizacijo – tako pri dokapitalizaciji bank kot tudi pri dajanju poroštev bankam za tvegano premoženje, kar po mnenju Banke Slovenije predstavlja najpomembnejši in najučinkovitejši instrumentarij za stabilizacijo. Glede vzpostavitve funkcije slabe banke v okviru DUTB pa je po drugi strani smiselno ponovno na podlagi širše strokovne razprave proučiti in določiti jasna izhodišča in cilje, vključno z analizo javnofinančnih učinkov, ter v skladu s tem pripraviti tudi morebitne spremembe zakona. 
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 05.02.2013

Ljubljana, 5.februar 2013

 
1.      Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
 
2.     Svet Banke Slovenije je sprejel spremembe Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic. Po Sklepu morajo banke terjatve do dolžnikov razvrščati v pet bonitetnih skupin od A do E. S spremembo so podrobneje opredeljeni kriteriji za razvrščanje terjatev v skupino D in E, ki predstavljata skupini neplačnikov. Definicija neplačila je usklajena s CRD direktivo, ki se že uporablja za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje po naprednih pristopih.
 
3.      Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, januar 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2012.
 
Gospodarski podatki na prehodu v leto 2013 kažejo na nadaljevanje pretežno neugodnih gibanj v največjih gospodarskih partnericah, kakor tudi v Sloveniji. Aktivnost v izvozno usmerjenih dejavnostih, ki so v tretjem četrtletju še uspele ohranjati dokaj solidno raven aktivnosti, je novembra močno upadla, kar lahko ob zaostrenih razmerah v dejavnostih, vezanih na domači trg, negativno vpliva na  obete za rast v prvi polovici letošnjega leta. Stopnja registrirane brezposelnosti že od oktobra presega 12%. Razpoložljivost novih delovnih mest je izredno nizka. Zaradi težkih razmer v mednarodnem okolju in potrebnih strukturnih prilagoditev domačega gospodarstva izboljšanja gospodarskih razmer vsaj v prvem polletju ni moč pričakovati.
 
V drugi polovici lanskega leta se je inflacija prehodno poviševala, večinoma pod vplivom ukrepov za fiskalno konsolidacijo. V povprečju leta 2012 je dosegla 2,8%, kar je nekoliko več kot v območju evra, ob koncu leta pa je k 3,1-odstotni medletni inflaciji prispevek ukrepov gospodarske politike presegel 1,5 odstotne točke. Dodatno povišanje inflacije v začetku letošnjega leta bodo povzročili dvigi cen komunalnih storitev in električne energije. Precej nižja je bila lani osnovna inflacija, brez energentov, hrane, alkohola in tobaka, ki je v povprečju leta znašala 0,7%, in odraža močan upad domačega povpraševanja ter stroškov dela v večini dejavnosti. To nakazuje, da cenovna stabilnost  zaenkrat ni ogrožena, čeprav visoki prispevki nekaterih netržnih dejavnikov vzbujajo skrb, saj lahko poslabšajo konkurenčnost gospodarstva. Da se prepreči povečevanje vhodnih stroškov za podjetja in neželeni učinki na inflacijska pričakovanja, so nujni učinkovito upravljanje gospodarskih javnih služb ter stroškovna učinkovitost  in cenovna politika v skladu z regulativnim pokrivanjem stroškov.
 
Kljub neugodnim kratkoročnim trendom velja izpostaviti precejšnje prilagoditve, ki jih je opravilo slovensko gospodarstvo v zadnjih letih, ki v precejšnji meri odpravljajo makroekonomska neravnovesja, nastala v letih 2006–2008. Stroški dela na enoto proizvoda nakazujejo postopni trend zniževanja glede na povprečje evrskega območja, vedno večji presežek na tekočem računu pa omogoča zniževanje dolga do tujine, ki je močno porasel v letih pred krizo. Dodana vrednost v gradbeništvu, ki ga je kriza najbolj prizadela, je že dosegla delež v BDP, ki bi bil lahko skladen z dolgoročno vzdržno gospodarsko rastjo. Kljub temu, da so nekateri ukrepi močno prizadeli domačo porabo, je bil tudi na področju javnih financ opravljen napredek v smeri konsolidacije. K dolgoročni vzdržnosti javnih financ prispeva tudi sprejeta reforma pokojninskega sistema.
 
Za doseganje vzdržne rasti in odpravo makroekonomskih neravnovesij so potrebne nadaljnje prilagoditve, hkrati pa je potrebno preprečiti nastajanje novih neravnovesij. Pri tem posebno skrb vzbujata naraščanje brezposelnosti in finančne težave vedno večjega števila podjetij, kar se odraža tudi v naraščanju obsega nedonosnih terjatev v bančnem sistemu. Zato morajo biti nadaljnji ukrepi ekonomske politike naravnani tako, da povzročajo čim manj kratkoročno negativnih učinkov na rast in zaposlenost, obenem pa prispevajo k dolgoročno vzdržni gospodarski rasti in preprečujejo socialno ogroženost šibkejših kategorij prebivalstva. Banka Slovenije je že v letu 2011 predlagala ustrezno dopolnitev insolvenčne zakonodaje, med drugim glede pogojev začetka insolvenčnih postopkov, možnosti večine upnikov glede sprejemanja odločitev o prestrukturiranju insolventnih podjetij, hitre likvidacije neperspektivnih podjetij ter začasne ustavitve izvršilnih postopkov v času odločanja o prestrukturiranju podjetja.
 
Nujno je tudi nadaljevanje zniževanja stroškov dela v odnosu do produktivnosti, kar hkrati omogoča podjetjem, da postopoma izboljšujejo svojo finančno trdnost. Pri tem Banka Slovenije, skupaj z Združenjem bank Slovenije, išče možnosti za spodbujanje finančnega prestrukturiranja dobro delujočih, a prezadolženih podjetij, pri čemer sta ključna elementa vzpostavitev odgovornega lastništva in poslovno prestrukturiranje.
 
 
 

Sporočilo za javnost glede aktivnosti za izboljšanje pogojev poslovanja realnega sektorja

Ljubljana, 12. februar 2013

 
Banka Slovenije in Združenje bank Slovenije že od sredine preteklega leta usklajeno izvajata aktivnosti za izboljšanje pogojev poslovanja realnega sektorja:
 
1)      spremenjen je bil Zakon o bančništvu, ki ne zavezuje bank k oddaji prevzemne ponudbe v primeru pridobitve kapitalske naložbe v procesu prestrukturiranja podjetja v obdobju dveh let po pridobitvi;
 
2)      izdelani so bili predlogi v zvezi s potrebnimi spremembami insolventne zakonodaje;
 
3)      oblikovane so bile rešitve v zvezi s konverzijo bančnih terjatev v kapital podjetij in vrednotenjem tako pridobljenih naložb;
 
4)      oblikovane so bile rešitve za učinkovito upravljanje kapitalskih naložb, pridobljenih s konverzijo bančnih terjatev;
 
5)      sprejete so bile regulatorne spremembe za banke, katerih namen je podpreti proces restrukturiranja realnega sektorja.
 
Ob tem Banka Slovenije koordinira, v sodelovanju s predstavniki Združenja bank Slovenije, bank upnic in Gospodarske zbornice Slovenije, tudi aktivnosti za dogovore sprejemljivih pogojev za poslovno, finančno in lastniško prestrukturiranje, ki bo izboljšalo finančni položaj podjetij, povečalo njihovo sposobnost odplačevanja dolgov in zmanjšalo zahteve po dodatnih slabitvah in kapitalu v slovenskem bančnem sistemu.
 
Podjetja, ki so vključena v te aktivnosti, delujejo v različnih panogah. Kljub razlikam pri poslovanju med panogami, Banka Slovenije opaža številne skupne značilnosti, ki so pripeljale podjetja v finančne težave. Med njimi so:
 
a)      visoka zadolženost in visoki stroški financiranja, ki izvirajo iz procesa lastninjenja podjetja ali iz zadolževanja za nerentabilne naložbe izven osnovne dejavnosti;
 
b)      prezadolženost podjetij, ki onemogoča vlaganja v nove investicije za posodobitev ali povečanje obstoječih proizvodnih zmogljivosti;
 
c)      slabe pretekle poslovne odločitve poslovodstva podjetij. Podjetja so med drugim vlagala v nerentabilne projekte z vprašljivimi denarnimi tokovi, širila obseg poslovanja preko lastnih zmožnosti ter investirala v finančne naložbe brez neposrednih komplementarnih učinkov za njihovo osnovno dejavnost. Takšne odločitve so večinoma posledica pomanjkanje poznavanja posameznih gospodarskih dejavnosti in pomanjkanja ustreznih izkušenj, ki so nujne za uspešno vodenje podjetja;
 
d)      preteklo prevzemanje in združevanje podjetij iz različnih dejavnosti v finančne holdinge kar je ustvarilo nerentabilne konglomerate, ki onemogočajo nadaljnji razvoj dobrih podjetij v skupini, odprodajo nestrateških naložb in kreditiranje poslovne dejavnosti posameznih podjetij;
 
e)      zadržek bank za kreditiranje investicij, zagotovitev likvidnih sredstev za kratkoročno financiranje obratnega kapitala in izdajo novih bančnih garancij zaradi pomanjkljivega zagotavljanja vseh relevantnih informacij podjetij, ažurnih izkazov poslovanja, nizkega deleža lastniškega financiranja in nepripravljenosti lastnikov za hitrejše lastniško in poslovno prestrukturiranje podjetij;
f)       neodgovoren odnos do lastnine, predvsem pri podjetjih v večinski državni lasti in finančna šibkost obstoječih lastnikov;
 
g)      premajhna angažiranost lastnikov pri iskanju rešitev za prestrukturiranje podjetja. To posebej velja za primere podjetij v večinski državni lasti, kjer država ob odsotnosti vsakršne strategije upravljanja z državnim premoženjem in ob premajhnem koordiniranem delovanju breme reševanja podjetij prelaga na bančni sistem;
 
h)      pomanjkanje ustreznih gospodarskih politik, strategije in vizije države na področju strateških gospodarskih panog ter z njo povezana pomanjkljiva zakonodaja, ki povečuje nekonkurenčnost podjetij v posameznih panogah kot so na primer lesnopredelovalna, kmetijska in živilska industrija;
 
i)        obstoječa insolvenčna zakonodaja, ki onemogoča hitrejše prestrukturiranje gospodarskih družb.
 
Pridobljene informacije v okviru projekta reševanja perspektivnih podjetij v težavah so razkrile vrsto težav, ki niso zgolj posledica svetovne gospodarske in finančne krize.
 
Za rešitev neugodne gospodarske situacije v Republiki Sloveniji je nujna aktivnejša in odgovornejša vloga lastnikov podjetij, v primeru državnih podjetij tudi odgovornejša vloga države in paradržavnih skladov, ki so pogosto delovali v nasprotju z gospodarskimi interesi podjetij. Pri tem je ključna priprava ustrezne strategije za centralizirano in koordinirano upravljanje z državnim premoženjem ter izvrševanje programov prestrukturiranja. Hkrati je nujno potrebna priprava dolgoročne strategije države na področju strateških panog in sistemsko pomembnih podjetij, ki vključuje razdelane industrijske politike, določitev objektivnih kriterijev za presojo strateško pomembnih panog oz. podjetij in preučitev možnosti za dodelitev pomoči ali spodbud v obliki subvencij.
 
Za sanacijo opisanih težav so nujne tudi spremembe zakonodaje, ki ureja insolventne postopke. Trenutna insolvenčna zakonodaja onemogoča hitrejše prestrukturiranje gospodarskih družb,  kjer lahko, kljub prezadolženosti ali celo negativnemu kapitalu podjetja, obstoječi lastniki podjetja in/ali poslovodstvo blokirajo ali zavlačujejo začetek insolvenčnih postopkov in prestrukturiranja podjetja. Upniki, ki bi kljub takim ravnanjem poslovodstva ali lastnikov želeli sodelovati pri reševanju podjetja, nimajo ustreznih možnosti. Kjer pa obstaja soglasje za prestrukturiranje podjetja med upniki in lastniki, žal ni možnosti za hitro in učinkovito realizacijo tovrstnih dogovorov.
 
Trenutno je težave podjetij mogoče zaznati v pomembnem delu gospodarstva. Nezmožnost reševati težave, ko so te še relativno majhne, oziroma nesposobnost obstoječih lastnikov kapitalsko podpreti podjetje v težavah, povzroča po nepotrebnem številne stečaje podjetij, kar slabo vpliva nenazadnje tudi na poslovanje bank. Spremembe insolvenčne zakonodaje bi morale upnikom ali novim investitorjem omogočati več možnosti za vplivanje na prestrukturiranje podjetij, ki jih lastniki niso sposobni sami reševati.
 
Potrebno je tudi urediti postopek poravnave med upniki in dolžnikom izven insolvenčnih postopkov. Zakon bi moral omogočati hitro dogovarjanje o tovrstnih poravnavah in varovati njihove učinke, če bi k poravnavi z dolžnikom pristopilo ustrezno število upnikov. Ureditev tovrstnih dogovorov priporoča Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Evropska bančna koordinacija t.i. Vienna Initiative. Ker bi se tovrstne poravnave sklepale po poenostavljenem/hitrem postopku, bi njihovi pozitivni učinki lahko nastopili razmeroma hitro po spremembi zakonodaje. Poudarjamo, da je predlagane korenite spremembe insolvenčne zakonodaje potrebno sprejeti nemudoma.

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 19. 02. 2013

Ljubljana, 19.februar 2013


1) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Bilančna vsota bank se je lani znižala za 3,1 mrd EUR, kar je enkrat več kot v letu 2011. Najpomembnejši razlog krčenja bilančne vsote je razdolževanje bank na mednarodnih grosističnih trgih, ki je lani doseglo 3,6 mrd EUR ali 10% BDP. Obnavljanje zapadlih obveznosti bank se je namreč močno znižalo zaradi negotovih gospodarskih in političnih razmer ter nezaupanja na mednarodnih finančnih trgih do slovenskega dolgoročnega državnega dolga in posledično do financiranja slovenskih bank.

K znižanju virov financiranja bank je prispevalo tudi znižanje vlog nebančnega sektorja, še zlasti vlog države, ki so v prvih letih krize delovale kot pomemben blažilec izpada zunanjih virov. V prvem četrtletju lani je nadomeščanje virov omogočalo cenovno ugodno triletno financiranje pri Evrosistemu, medtem ko v drugi polovici leta, zaradi zniževanja bonitetnih ocen dolgoročnega dolga države, ni bilo mogoče nadomestiti poplačila obveznosti do tujine z drugimi viri, kot z zniževanjem kreditne aktivnosti bank in zniževanjem naložb v vrednostne papirje.

Dolgotrajnost gospodarske krize, ki se odraža v nižjem tujem in domačem povpraševanju, pomembno vpliva na zniževanje kreditno sposobnega povpraševanja podjetij po posojilih. Naraščajoča brezposelnost v kombinaciji z negotovimi razmerami na nepremičninskem trgu omejuje tudi možnosti gospodinjstev za pridobivanje posojil. Tako znižano kreditno povpraševanje, kot manjša naklonjenost bank k tveganju, sta se odrazila v nadaljnjem močnem krčenju posojil nefinančnim podjetjem, v letu 2012 za dobro desetino, ter od sredine leta 2012 tudi v negativni dinamiki posojil gospodinjstvom.

Visoko dohodkovno tveganje v bankah, zaradi poslabševanja kakovosti kreditnega portfelja in upadanja kreditiranja, se je lani realiziralo v nižjih neto obrestnih prihodkih ter v naraščajočih stroških oslabitev in rezervacij. Ti so bili lani višji za 23% in so dosegli skoraj 1,5 mrd EUR. Izguba bank pred obdavčitvijo se je po nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkih povzpela na 664 mio EUR.

Ob visokem deležu slabih terjatev, ki bremenijo bančne portfelje po več let, so banke v zadnjih mesecih leta pospešile njihovo odpisovanje.

Zaradi slabih obetov gospodarske rasti v tekočem letu se povečuje tveganje nadaljnjega poslabševanja kakovosti bančnih portfeljev in novih izgub v bančnem sistemu. Zato je potrebno ekonomske politike usmeriti v ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast, ki bi olajšala nujen proces finančnega prestrukturiranja podjetij in izboljšala pogoje financiranja bank.

2) Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2012. Odkritih je bilo 2.362 kosov ponarejenih evrobankovcev v vrednosti 338.236,00 EUR. Največji del odkritih ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi v letu 2012 predstavljajo bankovci za 50, 500 in 20 EUR (deleži posameznih apoenov po vrstnem redu: 46%, 20% in 20%), pri kovancih pa je najpogosteje ponarejen kovanec za 2 EUR (55,9 %). Število odkritih ponaredkov evrogotovine v Sloveniji ostaja v okvirih dolgoletnih povprečij. Več informacij je v prilogi.


3) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

 

 

 


 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 05.03.2013

Ljubljana, 5. marec 2013


1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, februar 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, december 2012.

Gospodarska aktivnost je v zadnjem četrtletju 2012 skladno s predvidevanji upadla, v povprečju leta pa je znašal padec 2,3 %. Trenutni razpoložljivi podatki nakazujejo na dokaj močan upad aktivnosti tudi v letu 2013. Zniževanje povpraševanja zasebnega sektorja se je konec lanskega leta poglobilo. Nadaljevalo se je upadanje investicijske aktivnosti in trošenja gospodinjstev. Slednje je posledica visoke brezposelnosti, splošne negotovosti in deloma ukrepov fiskalne konsolidacije. Kljub slabim razmeram v mednarodnem okolju rast izvoza ostaja pozitivna, predvsem zaradi rasti izvoza storitev, medtem ko se izvoz blaga veča le v menjavi z nečlanicami EU.

Razmere na trgu dela se slabšajo, kar se kaže v naraščanju stopnje brezposelnosti, ki je v zadnjem četrtletju 2012 porasla že na 9,6 %. Število delovno aktivnih močno upada v večini dejavnosti zasebnega sektorja, rast zaposlenih v javnih storitvah pa se je ustavila. Nominalne plače so se ob koncu leta že medletno nižale, kar je skladno z nujnim stroškovnim prilagajanjem gospodarstva in zaostajanjem rasti plač za rastjo produktivnosti.

Inflacija se v začetku letošnjega leta ni spremenila, a kljub temu ostaja višja od povprečja v evrskem območju. Učinki že izvedenih in dodatnih ukrepov, povezanih s potrebo po konsolidaciji, bodo prisotni tudi v prihodnjih mesecih. Osnovna inflacija bo ostala nizka. Cene proizvodov, vezanih na domače povpraševanje, bodo namreč zaradi upadanja kupne moči in previdnega obnašanja potrošnikov tudi v letošnjem letu predvidoma rasle počasi ali celo upadale.

Banka Slovenije pričakuje, da bo nova vlada nadaljevala s fiskalno in finančno stabilizacijo, odločno podprla strokovne rešitve za sanacijo bančnega sistema ter hkrati pospešila zagon gospodarstva, med drugim s prestrukturiranjem realnega sektorja in znižanjem finančnega vzvoda podjetij.

3)  Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 4. kvartal 2012.
 

Sporočilo za javnost - Slovenije in Cipra ni mogoče primerjati (pojasnila glede na razvoj dogodkov na Cipru)

Ljubljana, 18.03.2013

Razmer v Sloveniji ni mogoče primerjati s tistimi na Cipru. Relativna velikost slovenskega bančnega sistema ni primerljiva z velikostjo bančnega sistema na Cipru, kakor tudi poslovni modeli ciprskih bank niso neposredno primerljivi s poslovnimi modeli bank v Sloveniji.
Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema, merjena v odstotkih BDP (bruto domačega proizvoda), je leta 2012 dosegla 135%, kar je odločno manj od velikosti bančnega sistema na Cipru, ki znaša 800% ciprskega BDP.

Specifičnost ciprskega bančnega sistema je posebno ugoden davčni režim za tamkajšnje vlagatelje, ki je že dlje časa predmet obravnave med Ciprom in EU.
Nedenarni finančni subjekti iz tujine so imeli v slovenskih bankah vlog za manj kot 1% vseh finančnih obveznosti bank, medtem ko je eden od razlogov, ki ga navajajo pogajalci za obdavčitev vlog ciprskih bank prav visok delež depozitov tujih državljanov. Med deponenti slovenskih bank je za razliko od Cipra delež nerezidentov simboličen.
Vloge v bankah v slovenskem bančnem sistemu so varne in njihovo gibanje je stabilno: slovenska gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva imajo 15.160 mio EUR vlog v bankah konec januarja 2013, kar pomeni merjeno v odstotkih BDP 43%. Ostalih vlog v bankah je približno 23,5 milijard EUR oz. 66% BDP. Vloge gospodinjstev v bankah v Sloveniji se od novembra 2012 postopoma zvišujejo, samo v januarju so se zvišale za več kot 100 mio EUR.
Podrobnejši podatki o obveznostih do posameznih sektorjev so na voljo tudi na spletni strani Banke Slovenije v Biltenu Banke Slovenije - tabela 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (http://www.bsi.si/iskalniki/bilteni.asp?MapaId=229) ali med podatkovnimi serijami (Denar in monetarne finančne institucije - http://www.bsi.si/financni-podatki-r.asp?MapaId=981#14083) .

Z določbami Zakona o bančništvu (ZBan-1) in v skladu z Evropsko direktivo št. 94/19/ES, v Sloveniji urejeno jamstvo za vloge pri bankah in hranilnicah do vključno 100 tisoč evrov po posameznem vlagatelju. Za jamstvo vlog velja sistem solidarnega jamstva vseh bank in hranilnic v RS, kar pomeni, da bi v primeru izplačila vlog iz jamstvene sheme, t.j. v primeru začetka stečaja nad eno od bank ali hranilnic v slovenski jamstveni shemi, vse banke in hranilnice (razen banke v stečaju) poravnale znesek sorazmerno z deležem zajamčenih vlog, ki ga imajo. V primeru, da ne bi zmogle vplačati zadostnih sredstev za izplačilo zajamčenih vlog, bi le-ta začasno zagotovila država in jih naknadno izterjala od bank v pripadajočem deležu. Več informacij o sistemu jamstva si lahko preberete na spletni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=150
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 19.03.2013

Ljubljana, 19. marec 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere. Poslovanje bank v začetku leta ostaja pod vplivom istih dejavnikov kot v letu 2012: omejen dostop bank do tujih virov financiranja in nadaljevanje gospodarske krize. Bilančna vsota bančnega sistema se še naprej znižuje kot posledica nadaljnjega razdolževanja bank do tujine. To je tudi eden izmed razlogov za nadaljevanje krčenja posojilne aktivnosti.

Bilančna vsota bank se je januarja znižala za 88,5 mio EUR oziroma -6,6% medletno. Banke so poplačale za 171 mio EUR obveznosti do tujih bank in za 78 mio EUR obveznosti do Eurosistema. Na strani virov financiranja bank se še naprej znižujejo vloge države. V zadnjih mesecih so opazni pozitivni premiki pri vlogah prebivalstva. Te so se januarja tretji mesec zapored zvišale.

V januarju se je upadanje kreditne aktivnosti nadaljevalo. Medletno znižanje posojil nebančnemu sektorju je doseglo 6,8%, pri čemer so se znižala posojila vsem skupinam komitentom, z izjemo države. Nadaljevalo se je krčenje potrošniških in stagniranje stanovanjskih posojil prebivalstvu. Ob relativno manjši tveganosti odobrenih posojil prebivalstvu so glavni vzrok njihovega upadanja v nižjem povpraševanju in manj v omejeni ponudbi.

Rast nedonosnih terjatev bank se je na prehodu v leto 2013 umirila. Decembra je k temu prispevalo njihovo pospešeno odpisovanje, ki je znižalo bančni portfelj, zlasti do dejavnosti z višjimi deleži slabih terjatev. Januarja so nedonosne terjatve bank znašale 14,6% razvrščenih terjatev bank. Po višini deleža nedonosnih terjatev izstopajo terjatve do gradbeništva, po dinamiki njegovega naraščanja pa terjatve do podjetij iz dejavnosti finančnega posredništva in nedenarnih finančnih institucij, kamor se uvrščajo holdingi. Ob oblikovanju oslabitev in rezervacij ob koncu preteklega leta in njihovem izkazovanju v bilancah po zaključnih knjiženjih za leto 2012 je izguba bank pred obdavčitvijo lani znašala 769 mio EUR. Januarja je bančni sistem izkazal dobiček pred obdavčitvijo 10 mio EUR.


3) Svet Banke Slovenije je dne 19. marca 2013 sprejel revidirane Računovodske izkaze za leto 2012, pripravljene v skladu s pravno podlago za računovodstvo in finančno poročanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Banka Slovenije izkazuje za leto 2012 v izkazu uspeha presežek prihodkov nad odhodki v višini 131,9 mio EUR (2011: 17,1 mio EUR).
Neto obrestni prihodki so v letu 2012 dosegli 250,8 mio EUR (2011: 112,2 mio EUR). Realizirani prihodki, odhodki vrednotenj in rezervacije so bili skupaj negativni v višini 134,0 mio EUR (2011: -91,2 mio EUR). Realiziranih prihodkov od vrednostnih papirjev je bilo 50,3 mio EUR (2011: 51,2 mio EUR), odhodkov vrednotenja 0,1 mio EUR (2011: 131,5 mio EUR) in rezervacij 184,2 mio EUR (2011: 10,9 mio EUR).

Provizije in drugi prihodki v letu 2012 so znašali neto 41,4 mio EUR (2011: 23,2 mio EUR). Znesek vključuje poračun delitve denarnega prihodka Evrosistema v višini 26,8 mio EUR (2011: 2,8 mio EUR).

Stroški poslovanja Banke Slovenije so se v letu 2012 znižali za 0,8 mio EUR in so znašali 26,4 mio EUR (2011: 27,2 mio EUR).

Delitev rezultata bo izvedena v skladu s 50. členom Zakona o Banki Slovenije.

Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2012 bodo objavljeni s podrobnimi pojasnili na spletni strani http://www.bsi.si/ kot del letnega poročila predvidoma v aprilu 2013.

 

Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

Ljubljana, 20.3.2013

Od 12. do 18. marca 2013 je Slovenijo obiskal Mednarodni denarni sklad (MDS). Namen obiska je bilo nadaljevanje posvetovanj z lanske jesenske redne misije v skladu s IV. členom Statuta MDS, pregled zadnjega stanja v gospodarstvu, delovanje finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivi za prihodnje. Predstavniki MDS, ki jih je vodil Antonio Spilimbergo, so se v času svojega obiska v Sloveniji srečali s predstavniki Banke Slovenije, Vlade Republike Slovenije, bančnega sektorja, UMAR in Stanovanjskega sklada RS. Zaključna izjava obiska MDS je objavljena na spletni strani MDS (prevod).

Sporočilo za javnost po končanem dijaškem dekmovanju -Generacija €uro

Ljubljana, 8 april 2013

Evropska centralna banka (ECB) in enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja je tudi v šolskem letu 2012/2013 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Dne 05. 04. 2013 je v Banki Slovenije potekal zaključni krog tekmovanja. Izjavo za javnost s fotografijami si lahko ogledate v priponki
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.04.2013

Ljubljana, 16. april 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je na svoji 485. seji obravnaval informacijo o izvedenem projektu prestrukturiranja podjetij s strani ZBS in BS, katerega cilj je bil spodbuditi procese finančnega, lastniškega in poslovnega prestrukturiranja dobro delujočih, vendar prezadolženih podjetij in vzpostaviti nadzorstveno infrastrukturo za spremljanje teh procesov. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da so bile izvedene aktivnosti v skladu z zakonskimi pristojnostmi centralne banke in priporočili ECB glede na krizo in zahtevnost finančnega in gospodarskega okolja.

Banka Slovenije je glede na pobudo in seznam podjetij pridobljenih s strani bank analizirala situacijo v kateri je za proticiklično delovanje centralne banke (moratorij na slabitve in zmanjšanje pritiska na kapital) potrebno izvesti dejansko prestrukturiranje posameznega podjetja v smeri zunanje konkurenčnosti, ki se bo odražala v izboljšanih bodočih denarnih tokovih. V takšni situaciji in ob značilnosti velike medsebojne odvisnosti in povezanosti slovenskih podjetij je potrebno usklajeno sodelovanje vseh bank upnic v odnosu do posameznega podjetja, potrebne pa so tudi ustrezne regulatorne spremembe in aktivna vloga države v procesu prestrukturiranja podjetij. Svet Banke Slovenije je ponovno analiziral in oblikoval konkretne pobude, ki so že bile in še dodatno bodo posredovane zakonodajalcu (v tem tednu), glede nujnih in konsistentnih sprememb pravnega okvira, še zlasti rešitve s postopki pospešenega oziroma izvensodnega prestrukturiranja podjetij.

Glede na navedeno je Svet BS na svoji seji sprejel spremembe podzakonskih aktov in vzpostavil poročanje vodilnih bank upnic za celoten konzorcij, za primer kateregakoli podjetja, kjer se banke odločijo za prestrukturiranje. Svet Banke Slovenije poziva banke in podjetja k aktivnemu izvajanju tovrstnih procesov na podlagi predhodne ugotovitve o dejanskih možnostih oziroma perspektivnosti posameznega podjetja – komitenta banke. Proces prestrukturiranja naj upošteva načela, ki jih je izoblikovala dosedanja praksa dogovarjanj in ki potrjuje ustreznost načel sprejetih s strani Združenja Manager Slovenije.

Svet Banke Slovenije poziva Vlado RS k oblikovanju ustrezne podpore tem procesom tudi v smeri zagotavljanja garancijske sheme ob sprotni kontroli danih zavez prestrukturiranja preko realizacije predvidenih bodočih denarnih tokov ter polni transparentnosti do davkoplačevalcev v posameznem primeru izdane garancije.

Vzorec podjetij v izvedenih pogovorih je ustrezal kriterijem urgentnosti glede na pomen in medsebojno povezanost poslovnih subjektov, katera povečuje likvidnostne zahteve gospodarstva. Hkrati je takšen vzorec omogočal tudi diagnozo nekaterih konkretnih problemov gospodarske politike Slovenije. Banka Slovenije poziva državo k oblikovanju strategije gospodarskega razvoja in ukrepanju glede na konkretne probleme, možnosti in prednosti slovenskega gospodarstva.

Projekt prestrukturiranja podjetij je poleg zakonodajnih problemov in neučinkovitosti pravosodnega sistema opozoril tudi na temeljni problem odnosa do lastnine kot primarne oziroma največje odgovornosti lastnikov in ne lastnine kot rezidualne terjatve. Samo prestrukturiranje ob ustrezni zakonodajni podlagi in vstopanje odgovornih lastnikov, domačih in tujih, zagotavlja možnosti v interesu dolgoročnega poslovanja in razvoja podjetij, s čimer je pogojena uspešna konsolidacija bank in javnih financ.

Ob oblikovanju strategije gospodarskega razvoja, z reševanjem konkretnih problemov v okviru realnih možnosti zunanje konkurenčnosti, naj država, kot lastnica s centraliziranim upravljanjem državnega premoženja, zasleduje cilj postopnega umika s trga, kjer ne more prispevati več kot tržni udeleženci oziroma, kjer ne prevladajo izmerjeni eksterni učinki na gospodarski in družbeni razvoj Slovenije.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Poslovanje bank je bilo tudi februarja 2013 pod vplivom ključnih dejavnikov iz preteklega leta. Nadaljeval se je trend odplačevanja obveznosti bank do tujine ter krčenje posojilne aktivnosti. Po večmesečnem zniževanje bilančne vsote je bilo februarja to prekinjeno zaradi zvišanja vlog države. Bilančna vsota bank se je februarja povečala za 125 mio EUR, kar je vplivalo na zmanjšanje medletne stopnje krčenja s -6,6% januarja na -5,5% februarja. V prvih dveh mesecih letošnjega leta so banke izkazale dobiček pred obdavčitvijo v višini 9 mio EUR. 

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 18. april 2013

Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec se bo udeležil spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke, ki bo potekalo od 19. do 21. aprila 2013 v Washingtonu.

Na zasedanju Denarnega in finančnega odbora MDS, ki se ga bo udeležil guverner Kranjec, bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, o tem kakšne so napovedi prihodnjih dogajanj in možni odzivi politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner Kranjec se bo v Washingtonu udeležil vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS in skupine Svetovne banke, med drugim z Nemat Shafik, namestnico generalne direktorice MDS, Rezo Moghadamom, direktorjem evropskega oddelka pri MDS, Johannom Praderjem, izvršnim direktorjem MDS, Antonijem Spilimbergom, vodjo misije za Slovenijo ter predstavniki drugih mednarodnih finančnih in bančnih institucij.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 29.04.2013

Ljubljana, 29. april 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, april 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2013.

Gospodarska gibanja so v Sloveniji na začetku leta ugodnejša kot v lanskem zadnjem četrtletju. Predvsem se je povečala aktivnost v izvoznih dejavnostih zaradi dokaj uspešnega preusmerjanja k močnejšemu povpraševanju držav zunaj evrskega območja. Izvoz tako ostaja glavni dejavnik gospodarske aktivnosti, kar je skladno z aprilskimi projekcijami makroekonomskih gibanj Banke Slovenije. Presežek na tekočem računu plačilne bilance narašča, kar omogoča zniževanje dolga do tujine. Trendno nižanje stroškov dela na enoto proizvoda izboljšuje stroškovno konkurenčnost Slovenije.

Kljub izboljšanju gospodarskih gibanj v začetku leta so kratkoročni izgledi še naprej neugodni in negotovi. Registrirana brezposelnost presega 13 %, medletno znižanje števila zaposlenih pa znaša skoraj 3 odstotke. Nadaljevanje neugodnih razmer v mednarodnem okolju in šibko domače povpraševanje ne kažeta na možnost bistvenega izboljšanja gospodarskih razmer v letošnjem letu. Visoka negotovost v gospodarstvu se odraža tudi v kazalniku gospodarske klime, ki se je na začetku drugega četrtletja ponovno znižal predvsem zaradi nižjih ocen domačega in tujega povpraševanja. Doslej najvišji je po anketnih kazalnikih tudi delež podjetij, ki se srečuje z omejitvami pri financiranju.

Makroekonomski kazalniki kažejo na postopno izravnavanje neravnovesij, nastalih pred krizo. Slovenija je v zadnjem letu sprejela precej ukrepov v smeri konsolidiranja javnih financ, v preteklih mesecih pa sprejela pokojninsko reformo in reformo trga dela. V proceduri sta zakonodaja s področja finančnega poslovanja podjetij in stečajnih postopkov. Izvajajo se tudi aktivnosti za izvedbo Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, s pospešeno vzpostavitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank in razvrstitvijo nekaterih kategorij terjatev za prenos na to družbo. Kljub temu je nujno hitro sprejetje verodostojnega programa nadaljnjih ukrepov za vzdržno javnofinančno konsolidacijo in povrnitev nemotenega dostopanja do financiranja na mednarodnih trgih, kar bo prispevalo k postopnemu izboljševanju gospodarskih razmer. Pri tem bo zelo pomembno, da so ukrepi jasni, ciljno naravnani in postavljeni v ustrezen časovni okvir. Možnosti fiskalne politike za spodbujanje rasti so v trenutnih razmerah omejene, smiselna pa je uporaba ukrepov z najmanjšim negativnim učinkom na gospodarsko rast in razpoložljiv dohodek gospodinjstev. Po napovedih bo vlada Republike Slovenije dodatne ukrepe predstavila v Programu stabilnosti 9. maja 2013.


3) Svet Banke Slovenije je sprejel podzakonska akta, povezana s projektom prestrukturiranja podjetij, ki bosta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije:
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in

- Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic.
 

Stališča BS v okviru projekta sanacije bančnega sistema o potrebnih aktivnostih za izboljšanje poslovanja realnega sektorja in izhoda iz krize

Ljubljana, 6. maja 2013


V okviru projekta sanacije bančnega sistema si Banka Slovenije in Združenje bank Slovenije (ZBS) že od pomladi 2012 z usklajenimi aktivnostmi prizadevata za reševanje perspektivnih podjetij v težavah.

Banka Slovenije je od sredine decembra 2012 do začetka marca 2013 koordinirala razgovore med podjetji, ki so jih predlagale banke, in bankami upnicami. Omenjenih razgovorov so se udeleževali tudi predstavniki ZBS, GZS in (občasno) posameznih pristojnih ministrstev. S strani bank predlagani seznam je bil kasneje nadgrajen z nekaterimi dodatnimi podjetji. Praviloma so imela in imajo vsa obravnavana podjetja visoko povpraševanje po njihovih izdelkih oz. storitvah, zlasti v tujini, in dobre obete za rast, omejena pa so na strani financiranja in odgovornega lastniškega upravljanja. Značilnost večine teh podjetij je visoka zadolženost, visoki stroški financiranja, težave z likvidnostjo zaradi zamud s plačili, pomanjkanje obratnih sredstev in nesposobnost ali neodgovornost lastnikov za dokapitalizacijo. Podjetja so pogosto nesposobna pridobiti bančne garancije za vračilo avansov in dobro izvedbo del, omejujejo pa jih tudi neustrezne in napačne rešitve ekonomske politike.

Cilj projekta sanacije bančnega sistema je bil izbrati bančne dolžnike - podjetja, ki še vedno ustvarjajo dobiček iz svoje osnovne dejavnosti, vendar jih bremeni visoka zadolženost in zato visoki stroški financiranja. Namen omenjenega procesa je bil identificirati konkretne težave podjetij iz čim več različnih panog dejavnosti in spodbuditi banke upnice k bolj usklajenemu in hitrejšemu delovanju ter jim hkrati postaviti okvir za samostojno dogovarjanje in reševanje odprtih vprašanj tudi pri drugih perspektivnih podjetjih. Banka Slovenije je javnost o teh aktivnostih seznanila v sporočilih za javnost dne 12.2.2013 in 16.4.2013 ter s pojasnili medijem.

Banka Slovenije na osnovi opravljenih razgovorov ugotavlja pripravljenost bank upnic, podjetij in njihovih lastnikov za čim hitrejše prestrukturiranje, hkrati pa tudi precejšnjo pasivnost ali celo odsotnost države kot lastnice, zakonodajalke in nosilke ustreznih ekonomskih politik. Kot skupna težava se je v navedenih procesih pokazala odsotnost ustreznih sistemskih rešitev na ravni države zaradi pomanjkljivih in neustreznih zakonodajnih rešitev ter nedefiniranih in omejujočih ali celo nasprotujočih ekonomskih politik.

Banka Slovenije in poslovne banke menimo, da bi postopke prestrukturiranja olajšala garancijska shema države, ki bi v prehodnem razdobju omogočila lažje kreditiranje podjetij in lastniško konsolidacijo. V skladu s pravili o državnih pomočeh je nujno čim prej oblikovati ustrezno garancijsko shemo, ki je v skladu s pravili Evropske komisije.

Banka Slovenije bo v naslednjih mesecih spremljala izvajanje procesov prestrukturiranja in zavez prevzetih v razgovorih med bankami in podjetji. V ta namen je bil vzpostavljen sistem spremljanja načrtov prestrukturiranja in politike oblikovanja oslabitev oziroma rezervacij v bankah. Svet Banke Slovenije je že sprejel dve spremembi podzakonskim aktov BS (Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic), ki omogočata nadzorniško spremljanje kvalitete bančnih posojil podjetjem, ki so v procesu prestrukturiranja.

Banka Slovenije ocenjuje, da bodo poleg začetih procesov prestrukturiranja podjetij potrebne še dodatne sistemske spremembe.

Na zakonodajnem področju bo v čim krajšem času potrebna celovita reforma stečajne zakonodaje. Banka Slovenije je pripravljena sodelovati pri tej nujni reformi. Banka Slovenije je tudi pripravila izhodišča za izboljšanje zakonskega okvira izvensodne realizacije zavarovanj z nepremičninami zaradi oživitve nepremičninskega trga (posredovano Ministrstvu za finance). Ker je treba zagotoviti učinkovite pogoje za prestrukturiranje podjetja, določiti posebne položaje in razmerja v primeru prestrukturiranja podjetja ter tako vzpostaviti pogoje za hitro in ekonomsko utemeljeno odločanje o prestrukturiranju podjetja v težavah, Banka Slovenije intenzivno sodeluje pri pripravi zakonodaje o izvensodnem prestrukturiranju podjetij.

Glede lastništva podjetij Banka Slovenije ugotavlja, da imajo številna podjetja neodgovorne, premalo aktivne in finančno šibke lastnike (pridobitev lastništva s procesom privatizacije brez lastnih denarnih vložkov v podjetja), ki nimajo izdelane dolgoročne strategije razvoja. Neodgovornost lastnikov v več primerih velja tudi za podjetja v večinski državni lasti. Brez strategije upravljanja z državnim premoženjem in občasno celo nasprotujočega delovanja paradržavnih skladov v vlogi lastnikov, se je breme reševanja takšnih podjetij doslej prelagalo na banke.

Na področju gospodarskega razvoja je nujno potrebno, da država pripravi ustrezno strategijo upravljanja z državnim premoženjem in predvidi postopen umik iz gospodarstva povsod tam, kjer je trg boljši instrument učinkovitosti kot državno lastništvo.

Položaj podjetij oziroma njihovo konkurenčnost, poleg notranjih dejavnikov, še dodatno poslabšuje večletna odsotnost ustreznih ekonomskih politik države. Država oziroma pristojna ministrstva morajo čim preje izdelati strategijo razvoja posameznih panog in regij, ki bo upoštevala ekonomske danosti, in slonela na poslovni upravičenosti (profitabilnosti). Na tej podlagi je potrebno prilagoditi ekonomske politike ter preučiti možnosti za pomoč/spodbude posameznim panogam/podjetjem. Strategija mora zasledovati cilj ustvarjanja konkurenčnih podjetij in dejstvo, da je za Slovenijo neto izvoz ključni dejavnik uspešnega razvoja in izhoda iz krize.

Banka Slovenije meni, da je poleg takojšnje odločitve glede operacionalizacije vseh pravnih podlag in aktivnosti po Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/2012) za izboljšanje stanja bančnega sistema nujno tudi hkratno aktivno prestrukturiranje in preživetje perspektivnega dela slovenskega realnega sektorja. Poleg usklajenega delovanja bank upnic, lastnikov in podjetij je ključna takojšnja in aktivna vloga države. Banka Slovenije je banke že pozvala k intenziviranju navedenih nujnih procesov.

Banka Slovenije vidi oba procesa (prestrukturiranje podjetij in sanacijo bančnega sistema) kot komplementarna. Učinkovito reševanje perspektivnega realnega sektorja pomeni manjše breme t.i. "slabe banke" in manjšo obremenitev proračuna. Tako bo omogočena tudi hitrejša ponovna vzpostavitev rasti kreditiranja realnega sektorja.

Banka Slovenije je pripravljena aktivno sodelovati v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog pri oblikovanju rešitev potrebnih za izhod iz finančne in gospodarske krize ter nuditi vso strokovno pomoč.
 

Rezultati stres testov Banke Slovenije

Ljubljana, 10. maja 2013

Banka Slovenije je v skladu z utečeno prakso zadnjih nekaj let tudi letos izvedla stres teste. Poleg makro stres testov Banka Slovenije kot sestavni del svojega rednega nadzorniškega procesa izvaja tudi simulacije mikro stres testov po t.i. "bottom-up" pristopu s katerimi se testira občutljivost vsake posamezne banke na izbrane šoke. Rezultati stres testov so na voljo v priloženem dokumentu.

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 14.05.2013

Ljubljana, 14. maja 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, maj 2013, in ga sprejel. Poglabljanje recesije v evroobmočju, negotovost na mednarodnih finančnih trgih in dodatno znižanje domačega povpraševanja so vplivali na poslovanje podjetij in bank v lanskem in prvih mesecih letošnjega leta. Visoka zadolženost podjetja omejuje pri dostopu do virov financiranja in novih investicijah. Recesija in nizki ustvarjeni dobički, ob nerazvitih alternativnih načinih financiranja, zavirajo nujne institucionalne in strukturne spremembe, ki bi vplivale na zniževanje visokega finančnega vzvoda. V teh pogojih se je v bankah, kot največjih relativnih upnikih podjetij, večji del leta nadaljevalo poslabševanje kakovosti kreditnega portfelja. Ob nizki kakovosti kreditnega portfelja in nadaljnjem krčenju kreditne aktivnosti postaja dohodkovno tveganje vedno pomembnejše tveganje za slovenske banke.
Kakovost kreditnega portfelja se je v zadnjih mesecih stabilizirala. Banke nadaljujejo s prestrukturiranjem svojih portfeljev in povečanjem deleža manj tveganih naložb. Pri tem se je širjenje portfeljev na manj tvegan sektor prebivalstva, zaradi zniževanja razpoložljivega dohodka in povečanja nezaupanja, lani ustavilo. Za učinkovitejše izboljševanje strukture bančnih portfeljev je nujno hitrejše izločanje iz bilanc najmanj kakovostnih delov portfelja, s pospešenim zaključevanjem stečajnih postopkov, odpisi slabih terjatev in prenosom delov portfelja iz bilanc na eno od oblik slabe banke.
Večkratna zniževanja bonitetnih ocen dolgoročnega dolga države in nekaterih bank so dodatno otežila sicer omejen dostop do virov financiranja na finančnih trgih v tujini. Spremembe v strukturi virov financiranja bank so usmerjene k povečevanju deleža primarno zbranih virov varčevalcev ob nadaljnjem zniževanju finančnega vzvoda bank. Doseganje oziroma ohranjanje kapitalske ustreznosti s krčenjem kreditne aktivnosti prehodno povzroča negativne povratne učinkov na gospodarsko aktivnost in povpraševanje, zato je nujno nadaljevati z aktivnostmi vezanimi na dokapitalizacijo bank in sanacijo bančnih naložb.
 

Sporočilo za javnost z dne 17.05.2013 na temo odvzema dovoljenja za Diners Club SLO

Ljubljana, 17.05.2013

Svet Banke Slovenije je na 487. seji dne 14. 5. 2013 sprejel odločbo, s katero je družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana odvzel dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija. Družba mora z dnem vročitve te odločbe (to je 17. 5. 2013) prenehati z opravljanjem plačilnih storitev. To pomeni, da se mora s tem dnem imetnikom plačilnih kartic, ki so kartico pridobili pri družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, onemogočiti nadaljnjo uporabo teh kartic za izvrševanje plačilnih transakcij (v RS in izven), in hkrati pri tistih prejemnikih, ki so sklenili pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic s to družbo, onemogočiti tudi sprejemanje plačil s plačilnimi karticami Diners Club, ki jih je izdala ta družba ali katerikoli drug izdajatelj plačilnih kartic Diners Club (tudi izdajatelj s sedežem izven RS).

Odvzem dovoljenja ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z izvršenimi plačilnimi transakcijami v razmerju med družbo in uporabniki plačilnih storitev (imetniki plačilnih kartic Diners Club in prejemniki plačil, s katerimi je družba sklenila pogodbo o sprejemanju plačil s karticami Diners Club). Terjatve in obveznosti iz naslova plačilnih transakcij, ki so jih imetniki plačilnih kartic opravili s plačilnimi karticami Diners Club, ostanejo v veljavi in se izpolnijo v skladu s pogodbami, ki so jih uporabniki sklenili z Diners Club SLO, finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana. Zaradi odvzema dovoljenja, družba ne bo smela več izvajati plačilnih storitev.

Banka Slovenije je družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o. za opravljanje plačilnih storitev dne 17.5.2013 v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih odvzela dovoljenje, ker družba ni izvedla naloženih ukrepov v skladu z odredbo Banke Slovenije. Družba namreč zamuja pri poravnavanju obveznosti do trgovcev (prodajnih mest), s katerimi ima sklenjeno pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club.

Banka Slovenije je že pred časom družbi izdala odredbo, ki je bila usmerjena v omejitev dejavnosti družbe, ki niso povezane z opravljanjem plačilnih storitev, z namenom odprave kršitev pogodbenih obveznosti v odnosu do uporabnikov plačilnih storitev.

 

Sporočilo za javnost na temo Diners z dne 22.05.2013

Ljubljana, 22. maj 2013

Družba Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana je 21. 5. 2013 javnosti preko svoje spletne strani sporočila, da je na ta dan seznanila Banko Slovenije, da je v celoti izpolnila zahteve odločbe, ki jo je prejšnji teden izdala Banka Slovenije. Banka Slovenije pojasnjuje, da zadevna odločba (odločba o odvzemu dovoljenja z dne 14. 5. 2013) poleg samega izreka o odvzemu dovoljenja postavlja zahtevo, da mora družba z dnem vročitve te odločbe prenehati opravljati plačilne storitve. Zaradi drugačne interpretacije sporočila družbe Diners Club SLO v nekaterih medijih Banka Slovenije izpostavlja, da izpolnitev zahtev odločbe o odvzemu dovoljenja ne pomeni izpolnitve zahtev, zaradi neizpolnitve katerih je Banka Slovenije družbi odvzela dovoljenje.

Poleg tega je Banka Slovenije v javnosti zaznala trditve, da družba Diners Club SLO zaradi odločbe Banke Slovenije ne sme poravnavati svojih zapadlih obveznosti do prodajnih mest (trgovcev). Banka Slovenije ponavlja, da odločba Banke Slovenije o odvzemu dovoljenja družbe Diners Club SLO ne omejuje pri izvrševanju njenih zatečenih pogodbenih obveznosti. Odvzem dovoljenja namreč ne more in ne sme vplivati na pravice in obveznosti v zvezi z izvršenimi plačilnimi transakcijami v razmerju med družbo Diners Club SLO in uporabniki plačilnih storitev (imetniki plačilnih kartic Diners Club in prejemniki plačil, s katerimi je družba sklenila pogodbo o sprejemanju plačil s karticami Diners Club).

V interesu objektivnega obveščanja javnosti Banka Slovenije pričakuje, da bo Diners Club SLO odločbo Banke Slovenije o odvzemu dovoljenja v celoti objavil na svoji spletni strani. 

Banka Slovenije dodatno podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja (tukaj).

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev

Ljubljana, 12.junij 2013

Banka Slovenije je danes na svojih spletnih straneh http://www.bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=1439 objavila dokument Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev. V dokumentu, ki sicer predstavlja ažuriranje leto dni starega podobnega dokumenta s podatki za leto 2012, je analiziran tudi učinek davka na finančne storitve na višino nadomestil. Ugotovljeno je, da so tisti ponudniki plačilnih storitev, ki so nadomestila za plačilne storitve v obdobju od 31. 12. 2012 do 1. 6. 2013 povišali, nadomestila praviloma povišali za več kot je stopnja davka (6,5%). Analiza stroškov košaric plačilnih storitev pa kaže, da je za fizične osebe še vedno najugodnejši ponudnik plačilnih storitev Delavska hranilnica d.d., za pravne osebe pa Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. – zapisano velja ne glede na izbrano tržno pot, tj. bančno okence ali elektronsko banko.

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.06.2013

Ljubljana, 18. junija 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, junij 2013, in ga sprejel.
Bilančna vsota bank se je aprila, po dveh mesecih naraščanja, skrčila za 450 mio EUR. Medletno krčenje bilančne vsote je doseglo 8,5%, za 2,2 odstotne točke več kot konec leta 2012. Nadaljevalo se je krčenje posojilne aktivnosti, predvsem zaradi zniževanja virov financiranj v okviru vlog nebančnega sektorja, medtem ko se je razdolževanje bank do tujine v tem mesecu umirilo.

Nižje vloge v aprilu predvsem vloge prebivalstva, so odraz poslabšanega dohodkovnega položaja tega sektorja ob varčevalnih ukrepih države, porasta brezposelnosti in nižanja realnih prejemkov. Kljub zniževanju vlog prebivalstva so vloge celotnega nebančnega sektorja aprila ostale na enaki ravni kot pred enim letom. Zaradi razdolževanja na finančnih trgih je njihov relativni pomen v virih financiranja bank v obdobju enega leta porastel za 4,5 odstotne točke, na 53%.

Kakovost kreditnega portfelja bank se je po večmesečnem stagniranju aprila ponovno nekoliko poslabšala. Delež terjatev z zamudami nad 90 dni je dosegel 15,2% vseh razvrščenih terjatev. Na višji delež nedonosnih terjatev v bilancah bank je vplival tako porast slabih terjatev, kot visoka stopnja krčenja obsega bilance bank.

Banke so polovico letošnjega bruto dohodka namenile za pokrivanje stroškov oslabitev in rezervacij. V prvih štirih mesecih so banke poslovale z izgubo pred davki v višini 41,5 mio EUR.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 1. kvartal 2013.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 02.07.2013

Ljubljana, 2. julij 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, junij 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2013.

Gospodarska gibanja v evrskem območju so sredi drugega četrtletja postala manj neugodna, znake prehodnega izboljševanja pa je kazalo tudi slovensko gospodarstvo. Industrijska proizvodnja se v zadnjih treh mesecih ni več zmanjševala, k čemur je prispeval predvsem občuten porast izvoza. Podjetja so vse do junija pozitivno ocenjevala tudi prihodnje povpraševanje. V gradbeništvu so se negativni trendi nekoliko umirili, maja so bili večji tudi prihodki v trgovini. Po drugi strani so bila pozitivna gibanja na trgu dela aprila in maja predvsem sezonskega značaja. Nezaposlenost je visoka in ob neugodnih pričakovanjih glede prihodnje gospodarske rasti njenega zmanjševanja kratkoročno ni moč pričakovati. Upoštevajoč še občutno realno znižanje mase plač se to odraža v ohranjanju šibkega domačega povpraševanja. Dodatni ukrepi fiskalne konsolidacije naj bi prispevali k zmerno negativni rasti BDP tudi v prihodnjem letu. Ponovno vzdržna pozitivna rast naj bi tako nastopila v letu 2015, ob izboljšanju razmer v mednarodnem okolju in ob pozitivnih učinkih na financiranje gospodarstva zaradi znatnih fiskalnih resursov, namenjenih sanaciji bank v težavah.

Nizka gospodarska aktivnost in dohodki na začetku leta so se ob ukrepih za kapitalsko krepitev bank močno odrazili v bilanci javnega financiranja. Primanjkljaj države po metodologiji ESR 95 je znašal v prvem trimesečju 6,5 % BDP, oziroma 10,4 % BDP ob upoštevanju dokapitalizacij v bančnem sektorju. V predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki ga je sprejela vlada 20. junija, je predviden celoletni primanjkljaj v višini 1,5 mrd EUR oziroma 4,4 % BDP, kar je za dobrih 0,5 mrd EUR več kot v prvotnem proračunu. Z rebalansom pa so bila glede na dopolnitev Programa stabilnosti z maja 2013 povišana tudi sredstva za krepitev kapitala bank, in sicer na 1,2 mrd EUR. V programu sanacije bank so vsi glavni predvideni posegi skoncentrirani v letošnjem letu, kar bo letos, prehodno, bistveno povečalo javni primanjkljaj in javni dolg. Vlada tako pričakuje znižanje primanjkljaja v letu 2014 na 2,6 %.

V tako neugodnem gospodarskem okolju je gibanje inflacije umirjeno. Ob višjih cenah goriv se je junija medletna stopnja rasti HICP povišala na 2,2 %, vendar kazalniki osnovne inflacije ostajajo nizki in pod povprečjem evrskega območja. Močnejše enkratne učinke na povišanje cen je pričakovati zaradi dviga DDV in nekaterih drugih fiskalnih ukrepov, vendar naj bi se skupna inflacija v drugi polovici leta zaradi nizkega domačega povpraševanja in stroškovnega prilagajanja gospodarstva tendenčno še naprej gibala na ravni okoli dveh odstotkov.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Pregled finančnih računov 2007 - 2012. Pregled bo skupaj s podrobnimi podatki po institucionalnih sektorjih in finančnih instrumentih, metodologijo in procesom njihove sestave objavljen v letni statistični publikaciji Finančni računi Slovenije 2007-2012.

4) Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila. Vzpostavitev Nacionalnega sveta za plačila sledi reviziji vloge Sveta SEPA (angl. SEPA Council), katerega namen je na ravni EU zagotoviti ustrezen dialog med različnimi deležniki na trgu plačilnih storitev, predvsem s ciljem vključitve uporabnikov plačilnih storitev v ta dialog. Tako na ravni EU kot na ravni Slovenije je bila SEPA v prvi vrsti projekt bančnega sektorja, z nezadostno vpetostjo uporabnikov plačilnih storitev. Banka Slovenije je pripravila tudi predlog Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila, ki bo strateško, posvetovalno in komunikacijsko telo, v katerem se bosta pod okriljem Banke Slovenije na visoki ravni srečevali strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajevali interese, določali prednostne naloge ter razreševali morebitna nesoglasja. Banka Slovenije bo na podlagi kriterijev za članstvo v skladu s sprejetim sklepom k sodelovanju v Nacionalnem svetu za plačila poleg bank povabila tudi ostale deležnike, ki bodo lahko strokovno prispevali k uveljavitvi učinkovitih plačilnih storitev.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.07.2013

Ljubljana, 16. julij 2013

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, julij 2013.

Gibanje bilanc bank v maju je bilo na agregatni ravni močno zaznamovano s povečanjem vlog države ob izdaji obveznic RS v USD. Bilančna vsota bančnega sistema se je povečala za 380 mio EUR kar je vplivalo na počasnejšo medletno dinamiko krčenja bilanc, -7,2%. V maju se je nadaljevalo zmanjševanje posojil nebančnemu sektorju. K zmanjšanju posojil so slabo polovico prispevala znižana posojila nefinančnim družbam, za 265 mio EUR. Ob krčenju posojil nefinančnim družbam, -12,8% medletno, se v letošnjem letu vztrajno zmanjšuje tudi dinamika rasti posojil gospodinjstvom, ki je maja dosegla -3,1% medletno.

Pomemben dejavnik zmanjševanja kreditne aktivnosti bank ostajajo omejeni viri financiranja. V letošnjem letu so se obveznosti slovenskih bank do bank v tujini zmanjšale že za 1,1 mlrd EUR (od tega 650 milijonov banke v večinski tuji lasti), kar je primerljivo z lanskim znižanjem obveznosti v enakem obdobju za 1,2 mlrd EUR. Maja so se znižale tudi vloge gospodinjstev za 81 mio EUR, vendar je znižanje v primerjavi z aprilom bolj zmerno in ne več tako izrazito kot v predhodnih dveh mesecih. Vloge nefinančnih družb ostajajo nespremenjene.

Izguba bank pred obdavčitvijo je v prvih petih mesecih 117 mio EUR, kar je posledica zniževanja neto obrestnih prihodkov, -21% medletno, kot tudi visokih stroškov oslabitev in rezervacij, ki so sicer za 4,3% nižji kot v enakem obdobju lani.
 

Sporočilo za javnost - Erste Card - Diners (26.7.2013)

Ljubljana, 26. julij 2013

Banka Slovenije je danes, 26. 7. 2013, družbi Erste Card poslovanje s kreditnimi karticami, d. o. o. (Erste Card) izdala dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija. Dovoljenje se nanaša na plačilne storitve, povezane z izdajanjem novih plačilnih kartic Diners Club, izvrševanjem plačilnih transakcij na podlagi uporabe teh kartic in pogodbenimi razmerji s prodajnimi mesti, ki bodo omogočala plačila za blago in storitve z uporabo teh kartic.

Postopek izdaje zgoraj navedenega dovoljenja ni neposredno povezan s postopki, ki so v teku v zvezi s poplačilom obveznosti, ki jih imata družbi Diners Club SLO d. o. o. in DC Finance, d. o. o. do trgovcev kot prejemnikov plačil iz naslova preteklega poslovanja s karticami Diners Club. Je pa uresničitev doseženega dogovora med deležniki, ki predvideva poplačilo obveznosti do trgovcev, za kar se je zavzemala tudi Banka Slovenije, ključni pogoj za uspešno ponovno vzpostavitev poslovanja s karticami Diners Club v Sloveniji.

Družbi Erste Card je bilo dovoljenje izdano na podlagi ugotovitve, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje plačilnih storitev, ki so določeni v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih. V tej zvezi je Banka Slovenije med drugim preverila primernost poslovodstva oziroma oseb, ki bodo neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, in imetnikov kvalificiranega deleža v družbi ter izpolnjevanje organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za varno in zanesljivo poslovanje družbe.

Poleg tega je bila preverjena primernost sistema upravljanja, vključno z upravljanjem s tveganji, in sistema notranjih kontrol v družbi. Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju zakonsko predpisanega minimalnega kapitala ter načinu zagotavljanja varstva denarnih sredstev uporabnikov plačilnih storitev. Z implementacijo teh rešitev pred dejanskim začetkom opravljanja plačilnih storitev mora namreč družba Erste Card zagotoviti, da bodo prejeta sredstva ustrezno varovana oziroma da bo zagotovljena poravnava obveznosti družbe do trgovcev.

Po izdaji dovoljenja družbi Erste Card bo slednja – v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih – podvržena kontinuiranemu nadzoru s strani Banke Slovenije.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 30.07.2013

Ljubljana, 30. julij 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2013 in revizijo plačilne bilance 2006-2012. Saldo tekočega računa je bil v prvih petih mesecih leta 2013 pozitiven in je znašal 882,0 mio EUR. S tem je bil presežek za 674,4 mio EUR višji kot v istem obdobju preteklega leta. Hitro povečevanje presežka na tekočem računu plačilne bilance do maja 2013 je bilo posledica pozitivnih sprememb v vseh podbilancah tekočega računa. Največja sprememba je v saldu blagovne menjave, kjer je kljub majskemu primanjkljaju v prvih petih mesecih dosežen presežek, ki je rezultat močnega izvoznega sektorja in zmanjševanja domače kupne moči. Medletno se je povečal tudi presežek storitvene menjave, predvsem zaradi rasti izvoza. Na drugi strani pa sta se zmanjšala primanjkljaja na dohodkovnem in transfernem delu tekočega računa.

Poleg rednih izračunov statistik ekonomskih odnosov s tujino je bila izvedena tudi revizija plačilne bilance za obdobje 2006-2012 ter revizija stanj mednarodnih naložb in zunanjega dolga za obdobje 2008-2012. Spremembe: izvoz blaga se je letno spremenil za od 0,9 % do 1,5 %, uvoz blaga pa za od 0,0 % do 0,7 %; vključitev prilivov iz naslova nakazil zdomcev v plačilno bilanco od leta 2008 dalje. Podatki so pridobljeni na osnovi bilateralnega sodelovanja med državami in znašajo med 22,3 mio EUR v letu 2008 in 25,9 mio EUR v letu 2012. Ostale spremembe so posledica standardnih osvežitev virov.

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil z ustrezno kvaliteto podatkov za potrebe statistike finančnih računov v večnamenskem poročilu družb, ki izvajajo dejavnost najema, Banki Slovenije. Zaradi tega je Svet Banke Slovenije sprejel Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, s katerim se ukinja obveznost poročanja navedenih družb za ta namen preko AJPES-a. S tem bodo poročevalci Banke Slovenije, ki izvajajo dejavnost najema razbremenjeni na enak način kot so že bile monetarne finančne institucije in investicijski skladi.
 

Obvestilo za javnost glede naročila pregleda kakovosti sredstev ( AQR ) na ravni bančnega sistema in izvedba stres testov

Ljubljana, 19. avgust 2013

Banka Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za finance v skladu s priporočili Evropskega Sveta, objavljenimi junija 2013 (Recommendation for a Council Recommendation on Slovenia's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Slovenia's stability programme for 2012 – 2016) naročila pregled kakovosti sredstev (AQR) na ravni bančnega sistema in izvedbo stres testov "od spodaj navzgor" (angl. bottom-up)[1]. V pregled bodo poleg treh sistemsko pomembnih bank (NLB, Nove KBM in Abanke), pod določenimi kriteriji vključene še Banka Celje, Gorenjska banka, Probanka, Factor banka, UniCredit Banka Slovenija, Hypo Alpe Adria Bank in Raiffeisen banka. Banka Slovenije je za izvedbo stres testov imenovala družbo Oliver Wyman, za izvedbo AQR pa družbi Deloitte ter EY, vrednotenje nepremičnin pa bo za namene stres testa oziroma AQR izvedlo več neodvisnih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin.

Pregled AQR zajema preverjanje popolnosti in celovitosti podatkov, pregled posameznih kreditov in vrednosti zavarovanj ter identifikacijo primanjkljaja oslabitev. Cilj izvedbe stres testov je ocena morebitnih potreb po kapitalu v razmerah osnovnega scenarija (bolj ugoden) in neugodnega scenarija (oz. scenarija izrazito povečanih makroekonomskih neravnovesij) za tri letno projekcijsko obdobje, 2013-2015.

Izvedbo stres testov in AQR bo nadzoroval Usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Rezultati bodo predvidoma na voljo do konca letošnjega leta.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Pristop "od spodaj navzgor" (angl. bottom up) pomeni, da se AQR in stres teste izvede na nivoju posamezne banke ("top down" pristop na nivoju sistema), na osnovi podrobnejših podatkov bank in upoštevaje dogovorjene definicije, omejitve in predpostavke.

Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 30. avgust 2013

Ljubljana, 30. avgust 2013

1)      Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2)      Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2013, in ga sprejel.
 
Večina trendov gibanj v bilancah bank ostaja podobnih kot v preteklih dveh mesecih, vendar se dinamika odplačevanja dolga slovenskih bank do bank v tujini ugodno upočasnjuje. Po močnem razdolževanju v preteklih mesecih so bila neto odplačila posojil tujim bankam junija nizka, 8 mio EUR. Tudi obveznosti servisiranja dolga bank do tujine je manjša kot je bila še pred enim letom. V prihodnjem enoletnem obdobju slovenskim bankam zapade v plačilo za 1,7 mrd EUR, kar predstavlja 21,5% obveznosti do tujih bank, od tega večina bankam v večinski tuji lasti. Ta relativni delež je bistveno manjši kot je bil še lani ob polletju, 29,4%. Hkrati so se vloge gospodinjstev v bankah , po treh mesecih zniževanja, v juniju ponovno povečale, za 20 mio EUR.
 
3)      Svet Banke Slovenije je na podlagi smernic Evropskega bančnega organa (EBA) sprejel spremembe in dopolnitve petih podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na ocenjevanje primernosti članov uprav in nadzornih svetov s strani bank in hranilnic. Banke bodo morale po novem sprejeti in izvajati politike, v katerih bodo določeni kriteriji ugleda, izkušenj in upravljanja, ki jih bodo morali izpolnjevati kandidati za člane uprav in nadzornih svetov. Ti kriteriji bodo predstavljali tudi vsebinsko izhodišče za vse subjekte, vključno z lastniki bank in hranilnic, ki sodelujejo pri predlaganju, izbiri ali imenovanju kandidatov za navedene funkcije. To naj bi prispevalo h krepitvi korporativnega upravljanja v bankah in hranilnicah.
4)      Kot je Banka Slovenije že objavila v svojem sporočilu za javnost z dne 19. 8. 2013 je Banka Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter ob pomoči tujih izvajalcev in opazovalcev iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa, za 10 slovenskih bank pristopila k izvedbi pregleda kakovosti aktive (AQR) ter "bottom up" stres testov.
 

Sporočilo za javnost Banke Slovenije in Ministrstva za finance - Factor banka in Probanka

Ljubljana, 6. september 2013

Vlada in Banka Slovenije uvedli ukrepe po Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

Ljubljana, 6. september 2013 – Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sta z današnjo odločitvijo začeli izvajati ukrepe na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Tako je vlada na podlagi predloga medresorske komisije danes obravnavala pobudo Banke Slovenije za uporabo dveh ukrepov. S prvim ukrepom je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti dveh bank in sicer Factor banke d.d. in Probanke d.d. Z drugim ukrepom pa je Banka Slovenije z današnjim dnem začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke ker sta to banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu.

Poslovanje obeh bank bo v prihodnje potekalo nemoteno. Pomembno je, da bodo vsi navadni upniki (deponenti in kreditorji banke, ne glede na status osebe – fizična ali pravna) poplačani, njihovi depoziti pa so varni ne glede na višino posameznega depozita in bodo v celoti izplačani ob dospelosti, saj bosta banki delovali do zaključka vseh poslov z navadnimi upniki. Stranke (fizične in pravne osebe) bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in ostale bančne storitve.

Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, ostajajo v veljavi. Kreditojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo potrebno predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo v prvi vrsti nosili lastniki obeh bank (delničarji), nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija.

Nadzorovano prenehanje poslovanja v praksi pomeni, da je Republika Slovenija Banki Slovenije izdala poroštvo v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko, ki bo omogočalo nemoteno zagotavljanje likvidnosti in normalno izpolnjevanje obveznosti obeh bank do navadnih upnikov.

V času nadzorovanega prenehanja poslovanja banki praviloma ne bosta sklepali novih poslov.

V skladu z Zakonom o bančništvu je Svet Banke Slovenije imenoval naslednje izredne upravitelje:
V Probanki d.d.:
- dr. Imre Balogh, predsednik uprave,
- g. Igo Gruden, član uprave in
- g. Marko Novak, član uprave.

V Factor banki d.d.:
- g. Klaus Schuster, predsednik uprave,
- g. Matevž Slapničar, član uprave in
- g. Vitomir Krašovec, član uprave.

Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo pooblastila in pristojnosti dosedanjih članov uprave banke za vodenje poslov in zastopanje banke. V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega sveta banke in pristojnosti skupščine Banka Slovenije.


Vprašanja in odgovori na to temo so v dostopni v priponki.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 10.09.2013

Ljubljana, 10. septembra 2013

Probanka in Factor banka sta od 6. septembra 2013 v postopku nadzorovanega prenehanja poslovanja. Poslovanje bank vodi izredna uprava, ki jo je imenovala Banka Slovenije. Poslovanje Probanke in Factor banke teče normalno, saj se položaj vlagateljev oz. kreditojemalcev ni popolnoma nič spremenil. Republika Slovenija zagotavlja, da bodo vsi navadni upniki ob dospelosti izplačani v celoti (glavnica in pogodbeno dogovorjene obresti), kreditojemalci pa morajo svoj dolg odplačevati v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Banki poslujeta v smislu zaključevanja sklenjenih poslov, novih poslov pa praviloma ne bosta sklepali, razen če bi izboljšali finančni položaj bank.

Zaradi rokovne neusklajenosti med naložbami in obveznostmi bo Banka Slovenije likvidnostno podpirala obe banki, za kar je bila v skladu z ZUKSB izdana garancija v višini 1.030 mio eurov. Dejanska obveznost Republike Slovenije iz te garancije pa bo v obsegu v katerem banki ne bosta sposobni vrniti najetih posojil pri Banki Slovenije.

Banka Slovenije lahko odobri posojilo bankama le, če sta solventni. Solventna banka pomeni, da njeno premoženje zadošča za poravnavo vseh obveznosti do navadnih upnikov. Banka Slovenije je izdelala oceno primanjkljaja premoženja za pokritje vseh obveznosti do navadnih upnikov, ob določenih predpostavkah unovčevanja premoženja obeh bank, tako z vidika višine kot roka unovčevanja. Ocena primanjkljaja premoženja znaša 400 mio eurov. Dodatno oceno bo naredila izredna uprava na podlagi posebnega revizijskega pregleda finančnega položaja obeh bank.

Tudi pri ostalih bankah in hranilnicah ni zaznati povečanih odlivov vlog, saj so vlagatelji seznanjeni s posledicami postopka nadzorovanega prenehanja poslovanja Probanke in Factor banke in dejstva, da bodo izgube bank v prvi vrsti krili lastniki bank in imetniki podrejenih finančnih instrumentov, da se bo premoženje bank učinkovito unovčevalo v naslednjih nekaj letih in da bo primanjkljaj premoženja pokrila Republika Slovenija.

Banka Slovenije je v zadnjem letu in pol izrekla vrsto ukrepov proti obema bankama in dala možnost delničarjem in upravi, da stabilizirajo poslovanje bank, tudi z dokapitalizacijo. Izredni ukrepi, kot je postavitev izredne uprave, se uvedejo ko so izčrpane vse možnosti reševanja banke s privatnimi sredstvi in je zaradi povečanega likvidnostnega oz. kapitalskega tveganja v posamezni banki ogrožena stabilnost finančnega sistema. Vseh negativnih učinkov do katerih bi prišlo ob nadaljnjem povečanju nezaupanja vlagateljev v bančni sistem ni mogoče predvideti, gotovo pa je, da je v razmerah nedostopa do tujih finančnih trgov potrebno storiti vse, da se prepreči stečaj katerekoli banke. Reševanje bank je na podoben način potekalo tudi v drugih državah Evropske unije, povzroča pa stroške, ki jih je potrebno omejiti na najmanjši možni obseg. Zato je potrebno spoštovati pravila Evropske komisije glede državnih pomoči, ki veljajo od 1. avgusta dalje (objavljena v Uradnem listu EU C216/13 z dne 30. julija 2013).

Medtem ko bodo v postopku nadzorovanega prenehanja poslovanja Probanke in Factor banke poplačani vsi navadni upniki, pa v primeru stečaja banke vlagatelji, razen tistih, ki imajo vloge zajamčene, ne bi mogli razpolagali s svojimi sredstvi pri banki. V zaostrenih likvidnostnih razmerah realnega sektorja bi to izrazito poslabšalo pogoje poslovanja in povzročilo zlom marsikaterega podjetja, z vsemi drugimi znanimi posledicami. Prva poplačila iz stečajne mase bi bilo mogoče pričakovati šele čez približno eno leto, odstotek poplačljivosti pa je bil v dosedanjih stečajnih postopkih gospodarskih družb v Sloveniji le okoli 40%. V stečajnem postopku je določen tudi vrstni red poplačila obveznosti. Tako bi bili iz premoženja najprej poplačani ločitveni upniki (obveznosti do Evrosistema in drugih ločitvenih upnikov) in šele nato navadni upniki, sorazmerno manj zaradi prednostne poravnave terjatev ločitvenih upnikov.

Vseh negativnih učinkov do katerih bi prišlo ob nadaljnjem povečanju nezaupanja vlagateljev v bančni sistem ni mogoče predvideti, gotovo pa je, da je v razmerah nedostopa do tujih finančnih trgov potrebno storiti vse, da se prepreči stečaj katerekoli banke.

Neposredni učinki uvedbe stečajnega postopka nad Probanko in Factor banko bi pomenilo izplačilo zajamčenih vlog v višini 400 mio eurov. Glede na splošno likvidnostno situacijo v bančnem sektorju je pričakovati, da bi morala sredstva za izplačilo varčevalcem začasno zagotoviti država. Izplačilo se mora namreč pričeti najkasneje 20 delovni dan od uvedbe stečaja nad banko. Obe banki imata 35.023 varčevalcev (skupno stanje zajamčenih vlog bančnega sistema konec junija letos je znašalo 14,8 mrd eurov in bilo je 2,3 mio vlagateljev).

Nadaljnje večanje nezaupanja v bančni sistem bi povzročilo nenačrtovane odlive vlog, posebej vpoglednih, katerih stanje je konec avgusta znašalo kar 9,6 mrd, kar je 40% vseh vlog nebančnega sektorja. Povzročilo bi tudi selitev vlog med bankami, kar bi likvidnostno dodatno destabiliziralo nekatere banke.

Država, občine, SID banka in družbe v večinski državni lasti imajo v obeh bankah 640 mio eurov in bi bilo v primeru stečaja bank večinoma izgubljeno.

V postopku nadzorovanega prenehanja poslovanja je objektivno pričakovati učinkovito unovčevanje premoženja bank, saj je to prioritetna naloga izredne uprave, s čimer bo zagotovljeno minimiziranje izdatkov proračuna za pokritje primanjkljaja premoženja bank za poravnavo vseh obveznosti do navadnih upnikov.

Uprava banke je odgovorna za varno in skrbno poslovanje banke, nadzorni svet pa za nadziranje uprave glede vodenja poslov. Banka Slovenije bo še nadalje vse odkrite sume kaznivih dejanj naznanjala pristojnim organom. Enako dolžnost ima tudi izredna uprava, ki je prevzela vodenje bank.
 

Sporočilo za javnost Banke Slovenije z dne 20.09.2013

Ljubljana, 20.09.2013

Banka Slovenije pozorno spremlja in pridobiva informacije v povezavi s preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper bančnika Janka Medjo in druge morebitne osebe vključene v preiskavi, med katerimi je bil naveden tudi dr. France Arhar. Sodelovanje poteka s predstavniki uprav obeh bank, kjer sta bančnika delovala, oziroma delujeta (UniCredit Banka Slovenije d.d. in NLB d.d.) in s predstavniki Nadzornega sveta NLB d.d. ter s predstavniki NPU. Banka Slovenije je s strani Nadzornega sveta NLB d.d. prejela zagotovila, da so vse pristojnosti razdeljene in da uprava in banka normalno delujeta. Banka Slovenije se bo na podlagi ugotovitev odločila o morebitnih ukrepih v skladu s svojimi pristojnostmi.

Sporočilo za javnost po Seji Sveta Banke Slovenije dne 24. 09. 2013

Ljubljana, 24. september 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, september 2013, in se seznanil s sporočilom.

Julija 2013 so se v bilancah bank nadaljevali podobni trendi kot v preteklih mesecih. Vloge gospodinjstev so drugi mesec zapored naraščale. Pomen vlog celotnega nebančnega sektorja za financiranje bank vztrajno narašča. Delež teh vlog v strukturi bančnih virov je julija 2013 dosegel 56% bilančne vsote, za 12 odstotnih točk več kot v letu 2008. Z nadaljnjim razdolževanjem bank v tujini se zmanjšuje njihova odvisnost od grosističnih virov financiranja in hkrati znižuje tveganje refinanciranja. Tuje banke so bile julija 2013 v financiranju slovenskih bank udeležene le še s 13,5%, v primerjavi s 34% pred izbruhom finančne krize.

2) Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice, s katerim je predpisana dokumentacija, ki jo bo morala banka predložiti Banki Slovenije v primeru nameravane pridobitve kvalificirane naložbe v finančni sektor. Na osnovi predloženih podatkov bo nadzorniku omogočena predhodna seznanitev z načrtovano širitvijo poslovanja banke v druge družbe iz finančnega sektorja in posledicami te širitve oziroma v primeru neustreznega sistema upravljanja s tveganji zavrnitev oziroma odvzem dovoljenja za kvalificirano naložbo. V zvezi s kvalificiranimi naložbami bank sta bili poleg omenjenega sklepa sprejeti še noveli Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic ter Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj.

3) Banka Slovenije nadaljuje s proaktivnim spremljanjem in pridobivanjem informacij v povezavi s preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper bančnika Janka Medjo in druge morebitne osebe vključene v preiskavi, med katerimi je bil naveden tudi dr. France Arhar. Sodelovanje poteka s predstavniki uprav obeh bank, kjer sta bančnika delovala, oziroma delujeta (Unicredit banka Slovenije d.d. in NLB d.d.) ter s predstavniki tožilstva ter nadzornimi organi. Banka Slovenije se bo na podlagi ugotovitev tudi odločila o morebitnih ukrepih v skladu s svojimi pristojnostmi po Zakonu o bančništvu.


 

Sporočilo za javnost pred pričetkom 3. dijaškega tekmovanja Generacijaeuro v šolskem letu 2013/14

Ljubljana 25.09.2013

Tudi v šolskem letu 2013/14 se nadaljuje projekt Evropske centralne banke (ECB) v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami Evrosistema z imenom Generacija €uro. Gre za tekmovanje, ki je namenjeno dijakom višjih letnikov srednjih šol v državah članicah evroobmočja in spodbuja mlade k pridobivanju znanj s področja ekonomije in financ ter seznanjanju z vlogo, nalogami in delovanjem ECB in Evrosistema.

Tekmovanje bo tudi v šolskem letu 2013/14 potekalo v treh fazah:

Kviz z vprašanji o cenovni stabilnosti, monetarni politiki in Evrosistemu (od 1. oktobra 2013 do 15. novembra 2013),
Priprava referata z napovedjo (simulacijo) odločitve Sveta ECB 6. februarja 2014 o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve (od 18. novembra do 24. januarja 2014). V skupini za pripravo referata lahko sodelujejo štirje ali pet dijakov,
Predstavitev zaključkov referata o odločitvi o obrestni meri za skupine, ki jih izbere žirija kot najboljše in poteka v posamezni nacionalni centralni banki. V Banki Slovenije bo zaključni del potekal v od 17.-24. marca 2014. Zmagovalna skupina na nivoju države bo z mentorjem odpotovala v ECB (Frankfurt) in se udeležila zaključne slovesnosti, na kateri se bo srečala s predsednikom ECB in zmagovalnimi skupinami iz ostalih sodelujočih držav Evrosistema (aprila 2014, točen datum še ni znan).

Večje število slovenskih srednjih šol, kjer se poučujejo ekonomski predmeti, je na omenjenem tekmovanju že sodelovala vsaj v prvi fazi (pri izpolnjevanju kviza). Naša želja je, da se število šol, ki pošljejo referate v Banko Slovenije, še poveča. V šolskem letu 2011/12 je referat pripravilo 11 skupin iz 8 šol, v šolskem letu 2012/13 pa 12 skupin iz 10 šol.

Na predstavitev zaključkov referata bo v Banko Slovenije povabljenih pet skupin, ki bodo, po oceni žirije, pripravili najboljše referate. Žirijo bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij v Banki Slovenije.

Glede na dosedanji pozitiven odziv dijakov in mentorjev, ter dosežen nivo razumevanja sicer zahtevne tematike, bo Banka Slovenije tudi v šolskem letu 2013/14 sodelovala v projektu, skupaj z ECB usmerjala tekmovanje ter skrbela za obveščanje mentorjev. Tudi v letošnjem letu bomo organizirali izobraževanje mentorjev, profesorjev ekonomskih predmetov, in sicer 5. decembra 2013.

Komunikacija bo potekala preko spletne strani tekmovanja, Generacijaeuro in elektronske pošte tekmovanje@bsi.si.

Za uspešno izvedbo tekmovanja je ključnega pomena angažiranje profesorjev, ki bodo imeli vlogo mentorja.

Sodelujoče šole in mentorji bodo prejeli potrdila za izvedbo Razvojno-izobraževalnega dela v okviru evropskega projekta »Generation €uro School Competition«. Potrdilo o sodelovanju v projektu bodo prejeli tudi vsi sodelujoči dijaki.

Prijave šol na tekmovanje sprejemamo do 30. septembra 2013 na elektronski naslov: tekmovanje@bsi.si. Prosimo vas, da nam sporočite ime ter naslov šole, ime in priimek mentorja/ -ice z kontaktnimi podatki (elektronski naslov in telefon) zaradi obveščanja o podrobnostih tekmovanja.
 

Sporočilo za javnost - seja Sveta Banke Slovenije dne 8. oktobra 2013

Ljubljana, 8. oktober 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, september 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2013. Obravnavano in potrjeno je bilo tudi gradivo Makroekonomska gibanja in projekcije, oktober 2013. Gradivo je bilo predstavljeno tudi na novinarski konferenci.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval problematiko vzpostavitve enotnega kreditnega registra v Republiki Sloveniji.

Svet Banke Slovenije se je seznanil s stanjem na področju kreditnih registrov v Sloveniji in EU. Glede na finančno krizo in v zvezi z vzpostavitvijo Enotnega nadzornega mehanizma (Single Supervisory Mechanism, SSM) se je zelo povečala potreba po kvalitetnejših podatkih o zadolženosti in kreditnem tveganju.

4) Svet Banke Slovenije je obravnaval publikacijo Neposredne naložbe 2012.

Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o neposrednih naložbah za leto 2012, ki bo objavljena v vsakoletni publikaciji. Struktura tujih neposrednih naložb v Sloveniji se v zadnjih petih letih ni bistveno spreminjala. Njihov obseg konec leta 2012 znaša 11.724,3 milijona EUR in se je v letu 2012 le malenkost povečal, zaradi povečanja ostalih sprememb ob zmanjšanju transakcij. Najpomembnejše tuje naložbe v Sloveniji ostajajo iz držav EU (Avstrije, Italije, Nemčije in Francije) in Švice, ki so daleč največ vlagale v dejavnosti finančnih storitev brez zavarovalništva in pokojninskih skladov. Stanje slovenskih neposrednih naložb v tujini se je leta 2012 zmanjšalo zaradi zmanjšanih transakcij kot tudi zaradi ostalih sprememb. Konec leta 2012 znaša 5.599,3 milijona EUR. Največ slovenskih neposrednih naložb je na Hrvaškem in v Srbiji, v države EU pa zgolj 13%.

5) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

6) Svet Banke Slovenije je bil seznanjen tudi s pravkar uvedeno dodatno možnostjo stikov Banke Slovenije z gospodarstvom. Vsak petek med 8 in 9, ali 14 in 15 uro, bo namestnik guvernerja mag. Janez Fabijan odgovarjal na neposredna vprašanja gospodarstvenikov.

7) Banka Slovenije je na podlagi nedavnih očitkov medijev zoper predsednika uprave NLB d. d. Janka Medjo, zlasti v povezavi z nekaterimi opravljenimi dejanji v predkazenskem postopku v tej zvezi, v postopku presoje primernosti predsednika uprave ugotovila, da v tem trenutku razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave v smislu 68. v povezavi z 65. členom ZBan-1, niso podani. Prav tako ta trenutek, na podlagi razpoložljivih informacij in podatkov, do katerih je prišla Banka Slovenije v okviru omenjenega postopka, ni pogojev za izrek kakšnega drugega ukrepa zoper Janka Medjo.

Banka Slovenije pričakuje, da bo najprej lastnik oz. nadzorni svet banke presojal morebiten vpliv, ki ga ima objava postopka, v katerega je vključen tudi g. Medja, na aktivnosti, ki potekajo v banki in sposobnost banke delovati tudi pod takimi medijskimi pritiski.
Primarni cilj Banke Slovenije je ukrepanje z vidika zagotavljanja kapitalske ustreznosti banke in njene likvidnosti, s tem pa tudi stabilnost bančnega sistema. Banka Slovenije bo, tudi ob sodelovanju udeleženih pristojnih organov, situacijo redno spremljala tudi v bodoče in v primeru novih okoliščin, ki bi kazale na izpolnitev zakonskih pogojev za ukrepanje, nemudoma tako tudi postopala.

 

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 10. oktober 2013

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec se bo udeležil letnih zasedanj Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke, ki bodo potekala od 11. do 13. oktobra 2013 v Washingtonu.
Med glavnimi temami zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS, ki se ga bo udeležil guverner Jazbec, bo tudi tokrat razprava o dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih. Na dnevnem redu je predvidena obravnava globalnega načrta politik MDS. Udeleženci zasedanja bodo razpravljali o stanju izvajanja prioritetnih politik za doseganje višje gospodarske rasti in finančne stabilnosti ter o vlogi in upravljanju MDS.
Guverner Boštjan Jazbec bo imel v času srečanja tudi številne bilateralne pogovore, med drugim se bo sestal z Nemat Shafik, namestnico generalne direktorice MDS, Rezo Moghadamom, direktorjem evropskega oddelka pri MDS, Johannom Praderjem izvršnim direktorjem srednje in vzhodnoevropske konstituence pri MDS, Antonijem Spilimbergom, vodjo misije za Slovenijo ter predstavniki drugih mednarodnih finančnih in bančnih institucij.
 

Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2013 dne 15.oktobra 2013

Ljubljana, 15. oktobra 2013

V avli Banke Slovenije je dne 15. oktobra 2013, ob 12.00 potekala tradicionalna podelitev nagrad za zaključna dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.

Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.


Nagrade so letos prejeli:

Neža BERLAN, diplomantka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Bonitetne agencije in kriza evra", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Marka Simonetija.

Urban KOŠTOMAJ, diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Basel III kot simptom nove finančne krize in alternative sedanji regulaciji bančnega in monetarnega sistema", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Franja Štiblarja.

Jernej GREGORIČ, magister poslovnih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Analiza ukrepov Evropske centralne banke v času finančne in dolžniške krize", ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Vasja Ranta.

Danijela JAĆIMOVIĆ, magistra ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Empirična analiza verjetnosti unovčenja bančnih garancij", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Saša Polanca.

Mihael CESAR, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Optimizacija enodimenzionalnega razreza po skupinah", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Mirka Gradišarja.

Helena DEVETAK, doktorica znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Kazenskopravno varstvo poštenja v poslovnem prometu", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Vida Jakulina.

Matjaž STEINBACHER, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Simulating portfolios by using models of social networks", ki je nastalo pod mentorstvom dr. Harry M. Markowitza.


Nagrajena dela si lahko ogledata na povezavi: http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=136
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 22.10.2013

Ljubljana, 22. oktober 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije se je seznanil tudi z mnenjem ECB o noveli Zakona o bančništvu z dne 15. oktobra 2013, o ukrepih za reorganizacijo bank, ki je tudi javno objavljeno na spletni strani banke. http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1345/html/act_12860_amend.sl.html .

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter tretje in šeste alinee člena 2(1) Odločbe Sveta 98/415/ES z dne 29. junija 1998 o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno banko glede osnutkov pravnih predpisov, saj se predlog zakona nanaša na Banko Slovenije in pravila, ki se uporabljajo za finančne institucije, vedno kadar pomembno vplivajo na stabilnost finančnih institucij in trgov.

ECB je prejela redno prošnjo slovenskega Ministrstva za finance za mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Mnenje je bilo, tako kot vedno, ko gre za predpise o finančnih institucijah, sestavni del predloga zakona, ki je bil poslan v razpravo v državni zbor. V mnenju, ki ga je sprejel Svet Evropske centralne banke, ECB na splošno pozdravlja predlog zakona, v posebnih pripombah pa so navedli: "…Kakor je bilo izpostavljeno v prejšnjih mnenjih ECB o reševanju bank, bi bilo treba institucije, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, načeloma in na podlagi odločitve organov za reševanje reševati z uporabo orodij za reševanje, kadar je to potrebno in v javnem interesu, vključno zaradi preprečitve sistemskega tveganja. Če organ za reševanje ugotovi, da javni interes ni ogrožen, bi morala institucija prenehati po običajnih postopkih zaradi insolventnosti, ki veljajo za take institucije po nacionalnem pravu." Sklepamo, da je to odstavek, ki je bil napačno povzet kot mnenje ECB, ki da je bolj naklonjeno stečaju Faktor in Probanke. ECB se praviloma ne opredeljuje do konkretnih postopkov nacionalnih Centralnih bank, iz citirane pripombe pa ni mogoče sklepati, da se mnenje nanaša na sprejeti ukrep Banke Slovenije o prestrukturiranju obeh bank. Gre torej za povsem napačno razumevanje mnenja Evropske centralne banke, ki se ni nanašalo na nobene konkretne že sprejete ukrepe, temveč na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu, ki bo prvič uvedel tkim. "bail-in" ukrep (mehanizem, ki določa, da morajo k reševanju bank prispevati tudi delničarji, podrejeni in nadrejeni upniki ter nezavarovani varčevalci), ki ga je evropska zakonodaja uvedla s 1. avgustom 2013 in je predpogoj za izvedbo postopkov državne pomoči v bančnem sektorju.
 

Sporočilo za javnost - Demanti - dne 24.10.2013

Ljubljana, 24. oktobra 2013

Demanti

Na podlagi vseh podatkov in informacij, s katerimi trenutno razpolaga Banka Slovenije, demantiramo novico, ki je bila objavljena na spletnih straneh Dela, da naj ne bi bila izključena likvidacija še katere od slovenskih bank. Ponovno poudarjamo, da rezultati celovitega pregleda bančnega sistema še niso znani in so zato vsakršna namigovanja o rezultatih popolne špekulacije.
 

Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

Od 17. do 28. oktobra 2013 je v Sloveniji opravila obisk redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS). MDS v skladu s IV. členom Statuta MDS praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami. Namen teh posvetovanj je, da se pregledajo tekoča gospodarska gibanja ter izzivi za prihodnje. Misija, ki jo je še zadnjič vodil Antonio Spilimbergo, se je v času svojega obiska v Sloveniji srečala s predstavniki Banke Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora, bančnega sektorja in sindikatov. Obisk je zaključila s predstavitvijo zaključne izjave, pripravljene skladno s 4. členom Statuta MDS. Zaključna izjava misije MDS v Sloveniji je objavljena na spletni strani MDS. (prevod)

Sporočilo za javnost z dne 5. novembra 2013 - Factor banka in Probanka

Ljubljana, dne 5 novembra 2013

Izredna uprava Factor banke in Probanke je v zahtevanem roku predložila Banki Slovenije revidirano poročilo o finančnem stanju bank in predlog ukrepov za prestrukturiranje bank, ki predvideva postopno prenehanje poslovanja (načrt prestrukturiranja). Svet Banke Slovenije je načrta obravnaval in sprejel dne 5. 11. 2013. Načrta bosta posredovana Ministrstvu za finance, ki ju bo predložilo Evropski komisiji zaradi pridobitve dokončnega mnenja k ukrepom Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Po načrtu bo proces prestrukturiranja obeh bank končan do konca leta 2016. Zaveza Republike Slovenije glede zagotavljanja solventnosti Factor banke in Probanke ter izdano poroštvo za posojilo v skrajni sili omogoča bankama postopno prestrukturiranje poslovanja s ciljem poplačila vseh navadnih upnikov. Ukrepi izrečeni bankama so ohranili zaupanje v bančni oz. finančni sistem, saj ni bilo zaznati negativnih pojavov pri drugih bankah in hranilnicah.

Od uvedbe izredne uprave banki nemoteno poslujeta in izpolnjujeta vse svoje obveznosti, aktivno pa se vključujeta tudi v procese restrukturiranja posameznih terjatev.

Revidirana ocena finančnega stanja Factor banke in Probanke potrjuje prvotno oceno Banke Slovenije glede primanjkljaja premoženja obeh bank, ob predpostavki pokrivanja izgube s strani lastnikov bank in imetnikov podrejenih kapitalskih instrumentov. Banki ocenjujeta primanjkljaj v višini 434 mio eurov.

Iz načrta prestrukturiranja izhaja tudi, da bo v vmesnem obdobju Factor banka za poravnavo dospelih obveznosti črpala posojilo v skrajni sili največ v višini 347 mio EUR (poroštvo RS je 540 mio EUR), Probanka pa največ 294 mio EUR(poroštvo RS 490 mio EUR).

Prioritetna naloga izredne uprave obeh bank je doseči kar največje poplačilo danih kreditov in ostalih naložb zaradi minimiziranja višine državne pomoči, ki bo potrebna, da bodo v celoti poplačane obveznosti do navadnih upnikov.

 

Sporočilo za javnost z dne 06.11.2013 - metodologija skrbnega pregleda bank

Ljubljana, 6. november 2013


Banka Slovenije je konec poletja v sodelovanju z Ministrstvom za finance pristopila k izvedbi neodvisnega pregleda kakovosti sredstev (Asset Quality Review – AQR) ter izvedbi "Bottom up" stres testov za reprezentativni del bančnega sistema (system wide approch), ki predstavlja pomemben element v procesu krepitve in prestrukturiranja bančnega sektorja. Ta proces je tudi odgovor na priporočila Evropskega Sveta iz junija 2013 (Recommendation for a Council Recommendation on Slovenia's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Slovenia's stability programme for 2012 – 2016), ki je zahtevala neodvisni pregled - AQR preglede in stresne teste.

Pregled zajema tri pomembna področja. Obširen AQR pregled, "Bottom up" stresne teste in "Top down challenge".

V pregled je vključenih 10 bank oz. bančnih skupin (dve v omejenem obsegu), ki skupaj predstavljajo približno 70% slovenskega bančnega sistema. Poleg treh sistemsko pomembnih bank oz. bančnih skupin (NLB, NKBM, Abanke) so, na podlagi določenih kriterijev, v pregled vključene še Gorenjska banka, Banka Celje, UniCedit banka Slovenije, Hypo Alpe Adria Bank, Raiffeisen bank, Probanka in Factor banka, slednji dve v skladu s postopkom nadzorovanega prenehanja poslovanja iz začetka septembra, le v omejenem obsegu.

Cilj "Bottom up" stres testov je oceniti potencialne kapitalske potrebe slovenskega bančnega sistema in posameznih bank v razmerah osnovnega in neugodnega scenarija Razlog za uporabo neugodnega scenarija je ocena robustnosti slovenskega bančnega sistema v neugodnih, sicer hipotetičnih, a možnih neugodnih razmerah. Medtem, ko je realizacija osnovnega scenarija precej verjetna, pa neugodni scenarij predpostavlja nadaljnje poslabšanje makroekonomske situacije v Sloveniji.

Banka Slovenije je za izvedbo stres testov in vrednotenje nepremičnin najela neodvisne mednarodne svetovalne družbe in številne ocenjevalce vrednosti nepremičnin. To pomeni, da izvajajo preglede mednarodno uveljavljena podjetja, z mednarodnim ugledom in izjemnimi izkušnjami ter znanjem na tem področju.

Omenjene družbe izvajajo preglede na podlagi preizkušenih metod in mednarodnih standardov. Pri tem uporabljajo metode uporabljene v primerjalnih pregledih, ki so jih do sedaj izvajali znotraj EU.

Za vsa področja vključena v pregled ("Bottom up" stresni testi, AQR, vrednotenje nepremičnin ter "Top down challange") so bili usklajeni in dogovorjeni tudi t.i. pogoji izvedbe med Banko Slovenije, svetovalci, izvajalci AQR pregledov, koordinatorjem za vrednotenje nepremičnin in preverjevalcem "top-down" stresnih testov.

Izhodišče za izračun stres testov so konsolidirani podatki bank po stanju konec leta 2012. Stres testi za razliko od prej izvedenih, pokrivajo časovni horizont treh let (2013 do 2015), kar posledično zagotavlja bolj natančno in verodostojno analizo, ki odraža podaljšano stanje gospodarske recesije in njen vpliv na kvaliteto aktive, potencialne izgube ter kapitalske potrebe bank.

Stres testi temeljijo na trenutno veljavni kapitalski ureditvi in ne predvidevajo uporabe regulatornih zahtev CRD IV/CRR. Edina izjema je obravnava odloženih terjatev za davke (DTA), za katere je predvidena postopna uveljavitev novih zahtev ("phase – in" pristop) v skladu s CRD IV/CRR uredbo.

S pomočjo "Bottom up" stres testov bo izračunan presežek/primanjkljaj razpoložljivega kapitala nad kapitalskimi zahtevami glede na naslednji predpostavki: količnik najkakovostnejšega temeljnega kapitala (Core Tier 1 po definiciji Evropskega bančnega organa - EBA v višini 9% po osnovnem scenariju ter količnik najkakovostnejšega temeljnega kapitala Core Tier 1 po definiciji EBA v višini 6% (v primeru neugodnega scenarija.


"Bottom up" stres testi vključujejo tri bistvene elemente presoje in sicer:
- oceno absorpcijske sposobnosti banke za pokrivanje izgub (Loss Absorbtion Capacity), ki vključuje stanje oslabitev oziroma rezervacij za opazovani portfelj po stanju konec leta 2012, sposobnost generiranja dobička banke pred oblikovanjem oslabitev oz. rezervacij, potencialni presežek kapitala nad minimalno zahtevanim Core Tier 1 v višini 9% oz. 6%, pri čemer so izključeni vsi načrtovani blažilni ukrepi uprave za pokrivanje potencialnega kapitalskega primanjkljaja po presečnem datumu
- oceno izgub (Loss forecasting) banke iz naslova donosnih (performing) in nedonosnih (non-performing) ter prestrukturiranih terjatev;
- oceno solventnostne pozicije banke po osnovnem in neugodnem scenariju, ki je skladna s presežkom / primanjkljajem absorpcijske sposobnosti banke nad izgubami.

Izvedba celotnega pregleda koordinira in nadzoruje Usmerjevalni odbor (Steering Committee), ki ga sestavljajo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Pregled je bil pripravljen v skladu z metodologijo, delovnimi postopki, predpostavkami in procesi, ki so bili oblikovani in določeni s strani Usmerjevalnega odbora. Namen omenjenega odbora je tudi zagotoviti čim bolj kakovostno izvedbo celotne vaje, ki mora temeljiti na konsistentni in poenoteni uporabi metodologije med vsemi vključenimi bankami oz. bančnimi skupinami. Usmerjevalni odbor je odgovoren za potrjevanje vseh ključnih elementov pregleda, uporabljenih metodoloških predpostavk in posredovanje navodil za izvedbo posameznih stopenj pregleda in na koncu tudi revidiranje rezultatov stresnih testov.

Izvedba pregleda poteka v skladu s načrtom, objava rezultatov pa je predvidena do konca letošnjega leta. Skupno z rezultati bo Banka Slovenije objavila tudi podrobnejše informacije o uporabljeni metodologijei, do objave končnih rezultatov pregleda, pa nadaljnjih metodoloških podrobnosti ne moremo razkrivati.
 

Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12. november 2013

Ljubljana, 12. november 2013


1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2013. Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Gospodarska rast naj bi bila do konca leta v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah relativno ugodna. V Sloveniji so bila agregatna gibanja v tretjem četrtletju stabilna.

Kazalniki zaupanja na področju gospodarske klime se postopno izboljšujejo, predvsem v povezavi z dogajanji v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. V predelovalnih dejavnostih se rast še ni v celoti obnovila, glede na padec prihodkov v trgovini pa ostaja šibko trošenje gospodinjstev. Razmere v večini drugih skupin storitev zasebnega sektorja so ugodnejše, kažejo pa se tudi znaki postopne stabilizacije gradbene aktivnosti.

V zadnjih mesecih so relativno ugodne tudi informacije s trga dela. Povečuje se število zaposlenih zaradi močnejšega zaposlovanja v zasebnem sektorju. Medletna inflacija, merjena s HICP, se je septembra znižala že na 1,1 %. Čeprav kljub temu ostaja nad povprečjem evrskega območja, je to preseganje le posledica poletnega zvišanja stopenj DDV. Presežek tekočega računa plačilne bilance je v enem letu do avgusta dosegel 6,6 % BDP, predvsem zaradi občutnega medletnega zmanjševanja uvoza blaga.

Opisana gibanja odražajo postopno izravnavanje neravnovesij, nastalih pred krizo, in so večinoma skladna s pričakovanji.

Slovenija še naprej sprejema in izvaja številne strukturne reforme, s katerimi želi odpraviti preostala neravnovesja ter omogočiti postopen zagon gospodarstva. To je skupaj z nadaljnjimi napori pri fiskalni konsolidaciji in odpravljanjem težav v bančnem sektorju ključno tudi za povrnitev nemotenega dostopanja do financiranja na mednarodnih finančnih trgih.

Spremembe v bilancah bank so v veliki meri odraz spreminjanja razmer v poslovanju realnega sektorja Dinamika upadanja kreditiranja se zadnje mesece umirja, tako podjetjem kot gospodinjstvom. Krčenje posojil podjetjem ostaja v zadnjih štirih mesecih med 13% in 13,7% medletno. Medletna stopnja rasti stanovanjskih posojil stagnira pri 0,1%, medtem ko se pri potrošniških posojilih ohranja na ravni okrog -8,5%. A so se stroški oslabitev in rezervacij septembra nadpovprečno povečali, kar je dodatno povečalo izgubo iz poslovanja bank. Hitrejše in učinkovitejše prestrukturiranje v povprečju prezadolženega gospodarstva, ki bo podprto z njegovo dokapitalizacijo, bo prispevalo tudi k oživljanju kreditne aktivnosti bank in posledično k izboljšanju njihovega poslovanja.

K izboljšanju rezultatov poslovanja gospodarskih družb realnega sektorja in posledično rezultatov poslovanja bank bo znatno prispevalo tudi očiščenje gospodarskih dejavnosti realnega sektorja od tistih dejavnosti, ki ne sodijo v temeljno gospodarsko dejavnost družbe. S čimer se bo realni sektor bolj osredotočil na razvoj temeljne gospodarske dejavnosti družbe.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 3. kvartal 2013.

4) Svet Banke Slovenije je zahteval revizijo celotnega poslovanja in upravljanja Probanke d.d. in Factor banke d.d. (za obdobje od leta 2006 do leta 2012). Izredni upravi v primeru odkritih sumov oškodovanj ali kaznivih dejanj pri poslovanju bank sume preučita in po potrebi v ta namen najameta forenzične izvedence. O svojih odkritjih upravi obveščata pristojne organe pregona, oziroma po potrebi sprožita druge postopke za zavarovanje interesov bank.

 


 

Sporočilo za javnost z dne 25. novembra 2013

Ljubljana, 25. novembra 2013


Banka Slovenije spodbuja sodelovanje slovenskih strokovnjakov v institucijah monetarne unije

Na ravni Evrosistema se vzpostavlja Enotni mehanizem nadzora (SSM – Single Supervisory Mechanism). Evropska centralna banka (ECB) bo prevzela odgovornost za nadzorne naloge, povezane s finančno stabilnostjo vseh bank v območju evra. Odgovorna bo za učinkovito delovanje enotnega nadzornega mehanizma in imela neposreden nadzor nad bankami evroobmočja, izvajala pa ga bo v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi. Vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora predstavlja pomemben korak k enotni bančni uniji v Evropi, ki bo temeljila na celovitih in podrobnih enotnih pravilih za finančne storitve.

Evropska centralna banka (ECB) razpise za delovna mesta v okviru Enotnega mehanizma nadzora (EMN) objavlja na svoji spletni strani in samostojno vodi izbirni postopek. Banka Slovenije spodbuja sodelovanje čim večjega število slovenskih finančnih strokovnjakov v tako pomembni instituciji bančne unije, zato opozarjamo na podrobnejše informacije o razpisanih delovnih mestih in pogojih, ki so objavljene na spletni strani ECB/Job opportunities .
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 26.11.2013

Ljubljana, 26. november 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Sprejet je bil sklep o Spremembi sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic: načrtovanje tokov likvidnosti.
S predlagano spremembo Sklepa je uvedena zahteva po spremljanju in poročanju bank o tokovih likvidnosti, kar naj bi pozitivno prispevalo h kakovosti upravljanja z likvidnostjo v bankah. Prek spremljanja oz. poročanja likvidnostnih odlivov in prilivov ter likvidnih sredstev bo omogočen boljši vpogled v prihodnje likvidnostne situacije banke, zgodnje odkrivanje potencialnih problematičnih področij ter pravočasna priprava ukrepov za preprečevanje oz. premostitev likvidnostnih primanjkljajev.

3) Svet banke je imenoval člane Revizijskega odbora Banke Slovenije, za predsednika dr. Dušana Zbašnika, za članico Romano Logar in za člana Darka Bohneca.

4) Svet Banke je poslancu dr. Vinku Gorenaku poslal:
Javni odgovor guvernerja Banke Slovenije poslancu dr. Vinku Gorenaku v zvezi s pozivom za ukrepanje proti NLB d. d., objavljenim na spletni strani dr. Vinka Gorenaka, dne 22. 11. 2013:
Spoštovani gospod poslanec!
V zvezi z vašim pozivom sporočam, da se Banka Slovenije in guverner osebno trudimo narediti vse, da se pristojnim organom omogoči opraviti svoje delo.
NLB d. d. je Banko Slovenije pred časom sama seznanila s pomisleki svojih strokovnih služb glede posredovanja podatkov Policiji v luči določb Zakona o bančništvu ter v zvezi s tem zaprosila Banko Slovenije za stališče in sestanek. Na sestanku meseca septembra letos je Banka Slovenije predstavnikom NLB d. d. pojasnila svoja stališča in tolmačenje zakonskih določb v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov. Po mnenju Banke Slovenije banka v primerih, ko pristojni organi zahtevajo podatke na podlagi drugih zakonov, s posredovanjem podatkov ne krši Zakona o bančništvu, še zlasti pa mora banka v primerih, ko sama podaja kazenske ovadbe, priložiti vse ustrezne dokaze.
Nedolgo po omenjenem sestanku in posredovanem pravnem mnenju NLB d.d. smo imeli v Banki Slovenije na lastno pobudo sestanek tudi s predstavniki Policije in Specializiranega državnega tožilstva, kjer smo v okviru izmenjave mnenj za utrjevanje in izboljšanje medsebojnega sodelovanja pojasnili tudi razumevanje Banke Slovenije v zvezi problematiko posredovanja zaupnih podatkov.
Ne nazadnje naj omenim, da tudi zadnja dopolnitev Zakona o bančništvu, ki sedaj bolj jasno določa izjemo od dolžnosti varovanja zaupnih podatkov, če banka posreduje podatke pristojnim organom zaradi razlogov za sum kaznivega dejanja, potrjuje stališča Banke Slovenije, ki smo jih, kot rečeno, posredovali tako NLB d.d., kot tudi pristojnim organom. V zvezi s samo odgovornostjo uprav bank sporočam še, da dopolnitev navedenega zakona tudi glede kazenske in odškodninske odgovornosti, povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja ali nadzora banke, prinaša podaljšanje splošnih zastaralnih rokov, in sicer na štirikratnih le-teh.

 

Sporočilo za javnost o odločitvi Ljubljanske borze z dne 2.12.2013

Ljubljana, 2. decembra 2013


Banka Slovenije ne more komentirati odločitve Ljubljanske borze o ustavitvi trgovanja z nekaterimi vrednostnimi papirji, ki so jih izdale nekatere slovenske banke, saj nam razlogi za njihovo odločitev niso poznani.

Borza v obvestilu za javnost navaja, da je ustavitev trgovanja utemeljena, ker niso zagotovljene ključne informacije za informirano odločanje vlagateljev. Pri tem pa iz samega obvestila ni mogoče razbrati, katere dejanske okoliščine je borza obravnavala kot tiste, ki naj bi preprečevale takšno informirano odločanje vlagateljev.

Banka Slovenije v okviru aktivnosti, ki jih izvaja, ne vidi razloga za posebno obravnavo štirih bank pri katerih je borza ustavila trgovanje z njihovimi vrednostnimi papirji. V kolikor se razlogi povezujejo z izvedbo obremenitvenih testov je treba upoštevati, da se ti testi izvajajo v desetih bankah in ne le v navedenih štirih. Do današnjega dne obremenitveni testi še niso zaključeni. Zato je v tej fazi nemogoče napovedovati rezultate teh testov oziroma ugibati o učinkih, ki jih bodo rezultati povzročili za posamezne banke, ki so vključene v teste, ali za druge banke.

Banka Slovenije je v preteklih dneh z Borzo razpravljala o vplivu objave rezultatov obremenitvenih testov na trgovanje z vrednostnimi papirji bank in v tej zvezi tudi o morebitni ustavitvi trgovanja s temi papirji za zaščito vlagateljev. Pri tem je Banka Slovenije jasno izpostavila, da pričakovanje rezultatov objave obremenitvenih testov ne bi smelo biti razlog za ustavitvijo trgovanja, saj to ni praksa iz preteklih let. Prav tako na podlagi pričakovane objave rezultatov ni mogoče špekulirati o ukrepih, ki bodo uporabljeni zoper posamezne banke – vrsta ukrepa je namreč odvisna od stopnje težav, te pa v tej fazi še niso identificirane za nobeno od bank, ki so vključene.

Banka Slovenije ocenjuje, da gre pri odločitvi Borze za previdnostni ukrep, ki temelji na zaključkih iz javnih razprav in ugibanj o rezultatih obremenitvenih testov. Vsekakor ta odločitev borze ni utemeljena s podatki o poslovanju izpostavljenih bank v okviru rezultatov obremenitvenih testov. Pri odločanju borze o tako pomembnem vprašanju, kot je ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji posameznih slovenskih bank, bi vsekakor pričakovali več pripravljenosti za predhodno (pravočasno) posvetovanje glede ukrepanja med vsemi vpletenimi institucijami.

 

Sporočilo za javnost z dne 6. decembra 2013 - Poslovanje z gotovino

Ljubljana, 6. decembra 2013

Na Banko Slovenije so se v zadnjih dneh obrnili občani z vprašanji v zvezi s poslovanjem bank v prihodnjih dneh. Zaradi špekulacij o motenem poslovanju bank, ki so se pojavljale v medijih glede na skorajšnjo objavo rezultatov ocene kvalitete bančnih bilanc in stresnih testov, so vprašanja občanov razumljiva. Banka Slovenije ponovno zagotavlja, da je poslovanje bank nemoteno in bo nemoteno tudi naprej, ne glede na to, kdaj bodo objavljeni rezultati in ne glede na to, kakšni bodo ti rezultati. Dejansko je ocenjevanje kvalitete bančnih bilanc, skupaj s stresnimi testi s strani neodvisnih tretjih oseb ter skupaj z ukrepi države za krepitev kapitala v bankah namenjeno krepitvi bančnega sistema. Banka Slovenije v teh dneh zaznava normalno povpraševanje po gotovini za mesec december in zagotavlja, da bo, kot vedno doslej, oskrba z gotovino nemotena.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 10.12.2013

Ljubljana, 10. december 2013


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, november 2013, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2013.

Glavni poudarki:

• Tuje okolje ostaja razmeroma stabilno v prid razvitih držav, z obeti le počasnega okrevanja.
• V Sloveniji je bila gospodarska aktivnost v tretjem četrtletju 2013 skladna s pričakovanji, padec BDP ob koncu lanskega in v prvi polovici letošnjega leta pa manjši kot v predhodnih objavah.
• Nadaljuje se umirjanje razmer na trgu dela.
• Učinke konsolidacijskih ukrepov javnih financ omejujejo zaostrene makroekonomske razmere.
Vsebina:
Zaključuje se obdobje čakanja na izvedbo ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bank in s tem povezane negotovosti o višini potrebne dokapitalizacije. Sama sanacija bank brez izboljšanja razmer v realnem delu gospodarstva ne bo zadosten pogoj za opaznejše gospodarsko okrevanje. Zanj bodo poleg spodbudnejših zunanjih dejavnikov potrebne predvsem korenite spremembe v domačem poslovnem okolju, kar zahteva tudi izboljšanje delovanja pravne države in njeno dosledno spoštovanje na vseh ravneh odločanja. Poleg tega bo za krepitev dolgoročnega gospodarskega potenciala nujno nadaljevanje izvajanja začetih strukturnih reform. To bo skupaj s fiskalno konsolidacijo omogočilo nadaljnje vračanje zaupanja mednarodnih finančnih trgov in s tem zagotovilo nemoten dostop do virov financiranja v tujini.

Četrtletna gospodarska rast v evrskem območju se je v tretjem četrtletju upočasnila, brezposelnost pa je ostala visoka, a stabilna. Kazalniki zaupanja kažejo na zelo postopno okrevanje aktivnosti tudi v letošnjem zadnjem četrtletju. Zaradi šibke rasti v evrskem območju, zgolj postopnega okrevanja v drugih razvitih državah in slabših gospodarskih obetov v hitrorastočih državah je OECD znižal napoved globalne gospodarske rasti za letošnje in naslednje leto. Novembra je ECB znižala ključno obrestno mero na 0,25 %. Poleg šibkega gospodarskega okrevanja in ohranjanja visoke stopnje brezposelnosti v evrskem območju je na znižanje obrestne mere vplival upad inflacije precej pod ciljno inflacijo ECB. Denarna politika FED je novembra ostala nespremenjena s ključno obrestno mero v razponu med 0,0 % in 0,25 % ter nespremenjenim obsegom nestandardnih ukrepov. Počasnejša globalna gospodarska rast in zmanjšanje geopolitičnih negotovosti sta novembra vplivali na nadaljnje znižanje cen nafte.

Medletno zmanjševanje domače gospodarske aktivnosti se letos hitro upočasnjuje ob odsotnosti dodatnih šokov v mednarodnem okolju in novih izdatnejših izdatkovnih rezov v javnih financah. BDP je v tretjem četrtletju tekoče stagniral, po zadnji oceni SURS pa so bili manjši kot v prejšnjih objavah tudi padci aktivnosti v predhodnih treh četrtletjih. Popravek dinamike BDP navzgor pomeni, da bo letošnji celoletni padec BDP manjši kot v zadnjih projekcijah Banke Slovenije. Hkrati zadnja objava nacionalnih računov potrjuje predvidevanja o izvozno pogojenem gospodarskem okrevanju, pospešek izvoza kljub zgolj šibki rasti v evrskem območju pa kaže na precejšnjo konkurenčnost slovenskega izvoznega sektorja. Po drugi strani je domače povpraševanje še naprej šibko, skladno z gibanjem realnih plač ter fiskalnim stiskanjem države. Glede na trenutna gibanja kazalnikov zaupanja novih šokov v gospodarski aktivnosti v letošnjem zadnjem četrtletju ne bo.
Gibanja na trgu dela so bila ugodnejša kot lani tudi v obdobju od septembra do novembra. To se kaže v septembrskem povečanju števila delovno aktivnih prebivalcev in v novembrski upočasnitvi medletne rasti števila brezposelnih. Tudi struktura tokov v in iz brezposelnosti je boljša. To morda kaže, da poslabšanje razmer na trgu dela, ki je sicer značilno za konec leta in nastaja predvsem zaradi iztekanja pogodb za določen čas, letos ne bo tako ostro kot lani. K izboljševanju razmer verjetno prispeva tudi letošnja reforma trga dela, ki je zmanjšala dualnost zaposlitev za določen in zaposlitev za nedoločen čas.
Medletna inflacija, merjena s HICP, je novembra znašala 1,2 %, kar je 0,1 odstotne točke več kot oktobra. Pri tem se je zaradi učinka osnove zvišala medletna rast cen energentov, hkrati pa se je zaradi pocenitev nekaterih tržnih storitev znižala medletna rast cen storitev. Skladno s tem se je osnovna inflacija novembra ponovno znižala in bi se, če izločimo učinek dviga DDV in drugih letošnjih konsolidacijskih ter administrativnih ukrepov, gibala okoli 0 %. Osnovna inflacija odraža šibko kupno moč in odsotnost pritiskov s strani povpraševanja. Nizki so tudi domači pritiski na ponudbeni strani, saj je medletna rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu v tretjem četrtletju ponovno upadla.
Primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja se je do septembra letos medletno povečal za 234 mio EUR. Ob majhnem znižanju odhodkov prihodki v prvih devetih mesecih zaostajajo za lanskimi za 2,4 %, kar je odraz gospodarskih razmer in sprememb davka na dohodek pravnih oseb. Zaradi medletno višjih nedavčnih prihodkov in po zvišanju stopenj DDV so se prihodki v tretjem četrtletju sicer medletno povišali, primanjkljaj pa zmanjšal. Državni zbor je sredi novembra potrdil proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Evropska komisija je ugotovila, da so proračunski načrti za prihodnje leto skladni s pravili. Slovenija se je novembra zadolžila na evrskem trgu z izdajo triletne državne obveznice v višini 1,5 mrd EUR. Po izdaji obveznice in potrditvi proračunov Republike Slovenije za naslednji dve leti se je zahtevani donos na dolgoročno državno obveznico začel zniževati in je konec novembra znašal 5,6 %.
Medletna rast presežka tekočega računa plačilne bilance se je septembra nadaljevala. Presežek je znašal 269 mio EUR in je bil medletno večji za 69 mio EUR. Septembrska rast v največji meri izvira iz povečanega presežka storitev, pretežno zaradi visoke rasti izvoza storitev posredovanja v mednarodni trgovini ter medletnega zmanjšanja primanjkljaja faktorskih dohodkov in transferjev. V enem letu do septembra je presežek tekočega računa dosegel 2,4 mrd EUR oziroma 6,8 % BDP, kar je za slabih 5 odstotnih točk več kot septembra lani. K povečanju je dve tretjini prispevala blagovna menjava, ki se je iz primanjkljaja v višini 1,4 % BDP do septembra letos prevesila v presežek v višini 1,9 % BDP. V enakem obdobju se je presežek storitev povečal za 1,1 % BDP, primanjkljaj faktorskih dohodkov pa zmanjšal za 0,5 % BDP.
Neto odliv sredstev zasebnega sektorja v tujino v višini 432 mio EUR je bil septembra dvakrat večji od odliva v avgustu in za skoraj tretjino večji od mesečnega povprečja zadnjih dvanajstih mesecev. Terjatve zasebnega sektorja do tujine so se povečale, na kar so najbolj vplivali odlivi iz naložb v tuje vrednostne papirje in iz danih komercialnih kreditov, obveznosti do tujine pa so se zmanjšale, največ iz naslova razdolževanja bank. Letos do septembra je bil neto odliv zasebnega sektorja (3,6 mrd EUR) le deloma nadomeščen z neto prilivom prek države (1,6 mrd EUR), kar kaže na omejene možnosti financiranja v tujini. Neto zunanji dolg se je septembra zmanjšal za 0,3 mrd EUR, letos do septembra pa za 2,1 mrd EUR.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval rezultate stresnih testov, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.
Po objavi stresnih testov bodo banke delovale normalno. Sprejeta je tudi ustrezna pravna podlaga za dokapitalizacijo bank, država pa ima za ta namen pripravljena prosta sredstva, tako da bo dokapitalizacija lahko izvedena izredno hitro. Prav tako je na prenos slabih terjatev iz bank pripravljena tudi Družba za upravljanje terjatev bank.

 

Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije predstavili rezultate stresnih testov

Ljubljana, 12. december 2013

Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije sta na današnji novinarski konferenci predstavili rezultate stresnih testov - kapitalski primanjkljaj pregledanih bank bi v primeru neugodnega scenarija znašal 4,778 milijard evrov. Za dokapitalizacijo treh bank (NLB, NKBM, Abanka) bo potrebnih 3,012 milijarde evrov.

Celotno sporočilo za javnost se nahaja PDF datoteki.

Država po pozitivni odločitvi Evropske komisije dokapitalizirala pet bank

Ljubljana, 18. decembra 2013

Evropska komisija je danes izdala odločbe o državnih pomočeh za pet slovenskih bank (NLB, NKBM, Abanka, Factor banka in Probanka), na podlagi katerih se lahko izvedejo prejšnji teden sprejeti sklepi vlade, ki določajo, da ukrepi za krepitev stabilnosti bank začnejo učinkovati po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije. Hkrati sta bili podpisani pogodbi med DUTB in NLB ter NKBM o prenosu slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank.

Glede Abanke je Evropska komisija izdala začasno odločbo, s katero je odobrila prvi del dokapitalizacije, ki je bila izvedena že danes, in sicer v višini 348 milijonov evrov. Preostali del dokapitalizacije, ki je potreben za dolgoročno vzdržno poslovanje Abanke ter sam prenos slabih terjatev na DUTB, bo izveden po prejemu dokončnega pozitivnega mnenja Evropske komisije, ki bo pripravljeno na podlagi načrta prestrukturiranja, ki je v pripravi.

Na podlagi odločb Banke Slovenije, s katerimi je odredila izredni ukrep povečanja kapitala v NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki, je danes Republika Slovenija zagotovila ustrezno povečanje kapitala omenjenih bank. Tako je Republika Slovenija glede posameznih bank danes zagotovila:
- NLB: dokapitalizacijo v višini 1.551 milijonov evrov, in sicer v denarju v višini 1.141 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 410 milijonov evrov;
- NKBM: dokapitalizacijo v višini 870 milijonov evrov, in sicer v denarju v višini 620 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 250 milijonov evrov;
- Abanka: dokapitalizacijo v denarju v višini 348 milijonov evrov;
- Probanka: dokapitalizacijo v višini 176 milijonov evrov, in sicer v denarju višini 160 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 16 milijonov evrov;
- Factor banka: dokapitalizacijo v višini 269 milijonov evrov, in sicer v denarju višini 160 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 109 milijonov evrov. 

Povzetek odločb o izrednih ukrepih:

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 14. januarja 2014

Ljubljana, 14. januar 2014


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, december 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2013.
Po šibki rasti evrskega območja v tretjem četrtletju 2013 tudi podatki za zadnje četrtletje ne nakazujejo opaznejšega gospodarskega okrevanja. Mesečni upad aktivnosti v industrijski proizvodnji in gradbeništvu se je oktobra povečal, nižja kot septembra je bila tudi prodaja v trgovini na drobno. V nasprotju z realnimi kazalniki je ostalo gibanje anketnih kazalnikov še naprej ugodno. Stopnja brezposelnosti je oktobra ostala stabilna pri 12 %.
Gospodarska aktivnost je bila konec leta 2013 stabilna tudi v Sloveniji. Industrija v povprečju zadnjih mesecev stagnira, saj ob rasti izvoza v evrsko območje upada povpraševanje na drugih trgih, na kar vpliva tudi padanje vrednosti tujih valut. Zmanjševanje domačega povpraševanja se je nekoliko umirilo, skladno z upočasnitvijo upadanja kupne moči. Prenehanje zmanjševanja BDP se odraža tudi na zaustavitvi rasti presežka na tekočem računu plačilne bilance. Zaupanje v gospodarstvu je konec leta ostalo stabilno, a na nizki ravni.
Zaradi iztekanja pogodb za določen čas se je število registriranih brezposelnih decembra ponovno povečalo. Medletna rast je bila sicer najnižja v letu 2013, a predvsem zaradi učinka osnove. Povprečna nominalna plača se je v zadnjih mesecih sicer povečevala, vendar je bila njena rast do oktobra še nižja od inflacije.
Inflacija čedalje močneje odraža nizko raven domače končne potrošnje. Decembra se je, merjena s HICP, medletno znižala na 0,9 %, ob odsotnosti konsolidacijskih in administrativnih ukrepov pa bi bila negativna. Za 0,3 odstotne točke nižja inflacija kot novembra je predvsem posledica dodatnega zniževanja cen industrijskih proizvodov brez energentov, nižje rasti cen nekaterih tržnih storitev in prehodnega znižanja premije zdravstvenega zavarovanja.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Novembrsko poslovanje bank je bilo še vedno v znamenju pričakovanj rezultatov skrbnega pregleda bank in ohranjanja obstoječih trendov. Spremembe v bilancah predvsem odražajo krčenje bilančnega sistema zaradi dveh bank v postopku nadzorovane likvidacije, kar se kaže v večjem obsegu oslabitev, večjem padcu (neto) kreditne aktivnosti ter večjim izgubam bančnega sistema. Nižanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev se odraža na upadanju potrošniških posojil, kljub temu pa stanovanjsko kreditiranje ohranja pozitivno rast. Vloge gospodinjstev so stabilne. Tveganje refinanciranja bank je nizko, posebej bank v večinski domači lasti, ki se jim je v horizontu enega leta močno znižalo zapadanje dolga do tujine.

4. Svet Banke Slovenije se je seznanil z ugotovitvami ankete o dostopnosti finančnih virov za podjetja, ki jo je banka izvedla tretjič zapored. Namen ankete je bil pridobiti mnenje podjetij o financiranju v Sloveniji in s tem dopolniti informacijsko osnovo, ki jo Banka Slovenija pridobi od bank. Anketa kaže, da tudi v letu 2013 mala in srednja podjetja (MSP) najbolj omejuje plačilna nedisciplina. MSP so v 2013 manj povpraševala po zunanjih virih financiranja kot v 2012, vložila so manj vlog in pri tem so bila manj uspešna kot v 2012. MSP tudi v 2014 ne pričakujejo izboljšanja dostopnosti do virov financiranja. Pogoji po dejavnostih so v 2013 bolj izenačeni kot v preteklem letu, opazno je izboljšanje za podjetja v dejavnosti gradbeništvo. Velika podjetja ocenjujejo stanje na področju financiranja podobno kot MSP. Gradivo z rezultati ankete bo objavljeno na spletni strani (http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=223 ).


5. Svet Banke Slovenije je sprejel dva podzakonska predpisa, in sicer:

Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije
S sklepom se določa način in obseg izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog, ki jih Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (t.i. uredba CRR) daje pristojnemu nadzornemu organu. Gre predvsem za diskrecije, ki opredeljujejo način izračuna kapitala bank v prehodnem obdobju do polne uveljavitve novih pravil in kapitalskih zahtev za različne vrste tveganj ter obravnavo nekaterih drugih bonitetnih zahtev iz uredbe CRR.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na posodobitev vprašalnika v delu, ki se uporablja za ocenjevanje ugleda in izkušenj kandidata za člana uprave banke oziroma hranilnice. Praksa je namreč pokazala, da lahko člani pri nekaterih obstoječih vprašanjih podajo pomanjkljive odgovore, ki Banki Slovenije ne omogočajo celovite presoje glede njihovega ugleda in izkušenj.

 

Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS

Ljubljana, 17. januar 2014

Od 17. do 28. oktobra 2013 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).
MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.
13. januarja 2014 je poročilo članov misije o Sloveniji obravnaval in potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.
Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS.
 

Pojasnilo o ukrepih Banke Slovenije ob dokapitalizaciji NLB, NKBM in Abanke

Ljubljana, 20. januar 2014

Z novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je bila sprejeta decembra lansko leto, je v Sloveniji stopila v veljavo ureditev, ki je omogočila, da v primeru ugotovljene insolventnosti banke - Banka Slovenije izvede postopek sanacije banke z ukrepi, ki so glede učinkov podobni postopku prisilne poravnave, ki se izvede v primeru insolventnosti gospodarske družbe. Nova ureditev omogoča prisilni odpis delnic obstoječih delničarjev oziroma odpis ali konverzijo v delnice za podrejene terjatve upnikov banke, to je tiste terjatve, ki bi bile v primeru stečaja banke poplačane šele, ko bi se v celoti poplačali vsi depoziti banke in druge navadne terjatve upnikov banke. Nov ukrep prisilnega prenehanja ali konverzije je urejen kot izredni ukrep, ki ga v okviru pristojnosti izvajanja nadzora nad banko izreče Banka Slovenije, če so za to izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.

Z novim ukrepom prisilnega prenehanja ali konverzije se prepreči propad banke in omogoči njeno preživetje na podoben način, kot v primeru prisilne poravnave insolventnega podjetja tako, da pretekle izgube pokrijejo najprej dosedanji lastniki, šele za njimi pa tisti upniki, katerih terjatve se po pravilih splošnega insolvenčnega prava štejejo kot podrejene terjatve (po vrstnem redu, glede na stopnjo podrejenosti njihovih terjatev).

Poslabšanje gospodarskega stanja v državi, predvsem po letu 2010, je zaradi propada številnih podjetij vplivalo na kapitalsko ustreznost bank, z zmanjšano sposobnostjo zadolževanja države pa tudi na poslabšanje likvidnostnega stanja slovenskega bančnega sistema. V letu 2013 se je stanje tako poslabšalo, da se je izkazalo, da brez državne pomoči v obliki dokapitalizacije, določene banke ne bodo preživele. Slovenija je sestavni del Evropske unije, slovenske banke pa sestavni del evropskega bančnega sistema, kar pomeni, da smo dolžni spoštovati zakonodajo, ki je sprejeta znotraj Unije. V primeru državne pomoči bankam to vključuje tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je državna pomoč sploh dopustna. Pogoje za dopustnost državne pomoči za sanacijo bank določa Evropska komisija v okviru svojih pristojnosti na področju varstva konkurence. Dopustnost vsakega posamičnega primera državne pomoči (ali ko država nameni sredstva za sanacijo banke, ali ko ga nameni za sanacijo podjetju) Evropska komisija posebej presoja. Glede na Pogodbo o EU je predhodno soglasje Evropske komisije pogoj, da država lahko nameni državno pomoč posamezni banki.

Banka Slovenije je na podlagi ocene neodvisnih cenilcev, ki so v desetih slovenskih bankah pregledovali kreditne portfelje, ugotovila, da so bile ocene posameznih bank glede kreditov oziroma glede trenutne vrednosti zavarovanj, preoptimistične in bodo zato morale te banke ob koncu leta pri zaključevanju poslovnih knjig izkazati dodatno izgubo zaradi oblikovanja dodatnih potrebnih slabitev in rezervacij. Med desetimi bankami je pregled kreditnega portfelja pokazal potrebo po visokem obsegu dodatnih slabitev. Po obsegu potrebnih dodatnih slabitev zlasti izstopajo NLB, NKBM in Abanka. Celostni pregled kreditnega portfelja v teh bankah je namreč pokazal, da bi banke po oblikovanju vseh ocenjenih slabitev in rezervacij ob koncu poslovnega leta, dejansko izkazovale negativni kapital. To bi pomenilo, da bi morala Banka Slovenije zoper te banke začeti stečajni postopek. V primeru stečaja banke bi se vrednost premoženja banke, ki bi bilo namenjeno poplačilu upnikov, še dodatno znatno znižala zaradi pogojev prisilne prodaje oziroma splošne slabe likvidnosti na finančnem trgu, s tem pa bi se obseg izgube za upnike banke še povečal.

V primeru stečaja banke bi se glede na veljavne predpise najprej poplačale zavarovane terjatve iz premoženja banke, ki je dano v zavarovanje obveznosti banke, nato pa iz preostalega premoženja po vrstnem redu najprej prednostne terjatve upnikov (tudi zajamčene vloge), navadne terjatve upnikov (nezajamčene vloge, druge navadne terjatve) in šele za tem podrejene terjatve. Le v primeru popolnega poplačila predhodnega razreda terjatev, bi bile na vrsti za poplačilo terjatve upnikov naslednjega reda. Delničarji bi bili glede svojih vložkov v delnice banke lahko poplačani iz premoženja banke le, če bi se najprej v celoti poplačale obveznosti banke do vseh upnikov, kar pa v primeru stečaja praktično ni mogoče.

Uveljavitev novele Zakona o bančništvu je omogočila, da se v primeru ugotovljene insolventnosti banke in grozečega stečaja banke, ki bi lahko ogrozil stabilnost finančnega sistema, z izrednim ukrepom Banke Slovenije uveljavijo le nekateri učinki stečaja banke in sicer razveljavitev obveznosti banke do delničarjev in upnikov iz naslova podrejenih terjatev, če te obveznosti v stečaju banke ne bi bile poplačane. S tem ukrepom se torej prepreči stečaj banke, položaj delničarjev oziroma upnikov, katerih terjatve so bile razveljavljene, pa zaradi tega ukrepa ne sme biti slabši, kot bi bil v primeru stečaja banke.

Če bi torej upniki določenega razreda podrejenih terjatev prejeli v stečaju vsaj delno poplačilo svoje terjatve, ta del ne sme biti predmet razveljavitve, pač pa bi lahko Banka Slovenije v tem delu odločala o konverziji terjatev v (nove) delnice banke.

Banka Slovenije je na podlagi ocene neodvisnih cenilcev, ki je bila izvedena v vseh bankah, ki so bile deležne izrednih ukrepov (NLB, NKBM, Abanka, Factor banka, Probanka) ugotovila, da bi bil v primeru stečaja banke primanjkljaj kapitala tako visok, da terjatve upnikov podrejenih terjatev in delnice obstoječih delničarjev ne bi bile niti delno poplačane.

Da bi lahko banke prejele državno pomoč, ki je bila nujno potrebna za stabilizacijo poslovanja, je pred vplačilom sredstev države za dokapitalizacijo bank, moral biti izveden ukrep razveljavitve delnic banke in vseh podrejenih obveznosti banke, saj te v primeru stečaja banke ne bi bile poplačane. V nasprotnem primeru dokapitalizacija bank z državno pomočjo, glede na pravila EU za državne pomoči, ne bi bila dopustna. Po teh pravilih namreč javnih sredstev ni dopustno uporabiti za reševanje delničarjev in upnikov iz naslova podrejenih terjatev, ampak le za reševanje terjatev navadnih upnikov – deponentov in drugih prednostnih upnikov banke.

Stečaj in prenehanje banke se lahko v smislu 320. člena ZBan-1 kljub ugotovljeni insolventnosti banke torej odloži, če Banka Slovenije oceni, da je mogoče z izrednimi ukrepi, ki jih ureja ZBan-1, odpraviti razloge insolventnosti. Iz navedenega izhaja, da so izredni ukrepi predvideni kot instrument za sanacijo bank, s katerimi se zaradi zaščite javnega interesa, z uporabo javnih sredstev prepreči stečaj banke. To pa je mogoče le z natančno opredeljenimi ukrepi prestrukturiranja, ki jih na podlagi zakona izreče Banka Slovenije na način, da se zavarujejo temeljne pravice lastnikov in upnikov ter odvrnejo negativni učinki stečaja banke na finančni sistem.

Izredni ukrepi, ki so bili urejeni v ZBan-1 pred uveljavitvijo novele ZBan-1L, so sicer določali možnost, da Banka Slovenije odloči o dokapitalizaciji banke (brez skupščine banke), o prenosu premoženja in obveznosti banke na prevzemno družbo, o prodaji delnic banke in o postavitvi izredne uprave banke. Izredni ukrepi, kot so bili urejeni v ZBan-1 pred uveljavitvijo ZBan-1L, pa niso omogočali prestrukturiranja banke na način, da se izvede prisilni odpis obveznosti banke na način, kot to velja za obveznosti prezadolženih dolžnikov v postopku prisilne poravnave (v skladu z ZFPPIPP).

Namen postopkov prestrukturiranja po ZFPPIPP (preventivno prestrukturiranje in prisilna poravnava) je dvojen. Ohraniti poslovanje podjetja in doseči višje poplačilo upnikov kot v stečaju (44c. in 136. člen ZFPPIPP). Z ohranitvijo poslovanja podjetja se dosežejo ugodni učinki z vidika delovanja gospodarskega sistema in družbe v celoti. Stroški stečaja tako ne bremenijo javnih sredstev, podjetje še naprej ustvarja dohodek, plačuje javne dajatve in še naprej zagotavlja delovna mesta.

Ker je bila prošnja države za odobritev državne pomoči z dokapitalizacijo bank s strani Evropske komisije rešena ugodno (brez njenega soglasja je državna pomoč nemogoča), je bila lahko dokapitalizacija izvršena pred koncem leta. Ker je bila dokapitalizacija bank v tako kratkem roku mogoča le z državno pomočjo, je bil ukrep razveljavitve delnic in podrejenih obveznosti nujen predpogoj za sodelovanje države pri sanaciji bank v obliki dokapitalizacije. Brez tega ukrepa bi bila celotna operacija nemogoča, stečaj bank pa glede na veljavno zakonodajo neizogiben. Banka Slovenije se zaveda teže ukrepa, ki ga je izrekla z razveljavitvijo delnic in podrejenih obveznosti bank, vendar hkrati ugotavlja, da je bila uporaba tega ukrepa v danih okoliščinah edina rešitev, da se prepreči stečaj teh bank in zagotovi stabilnost finančnega sistema kot celote.

Tako pri pripravi zakonodaje, kot tudi pri izvedbi ukrepa je Banka Slovenije ravnala skrbno in s ciljem, da se negativni učinki tega ukrepa omejijo na najmanjšo možno mero.

V obdobju gospodarske recesije se tveganje iz naslova lastništva delnic in drugih finančnih instrumentov, ki pomenijo za imetnike ob višjem tveganju tudi večji kapitalski donos, bistveno poveča v primerjavi s tveganji in pričakovanji, kot so obstajala v razmerah gospodarske rasti in dobrega stanja bank. Pričakujemo, da se bo ob sanaciji gospodarstva in gospodarski rasti izboljšalo tudi stanje bank, temu je bila lanskoletna dokapitalizacija bank tudi namenjena.
 

Razkritje odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih

Ljubljana, 24. januarja 2014

Banka Slovenije je 18. 12. 2013 v skladu z določbami Zakona o bančništvu (ZBan-1) izdala odločbe o izrednih ukrepih NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki, s katerimi je odločila o prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti teh bank in o izvedbi dokapitalizacije z namenom, da se ohrani stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji.

Banka Slovenije je po izvedbi izrednih ukrepov prejela številne zahteve za razkritje odločb o izrednih ukrepih.

Odločbe o izrednih ukrepih vsebujejo informacije o poslovanju bank, ki jih je Banka Slovenije prejela v okviru izvajanja nadzora nad bankami in se torej na podlagi ZBan-1 obravnavajo kot zaupne informacije. Banka Slovenije lahko uporablja zaupne informacije samo za izvajanje nadzora in s tem povezanimi sodnimi postopki. Izjeme, ki dopuščajo posredovanje podatkov so določene v 228., 230., 230a., 231. in 232. členu ZBan-1, ki omogočajo razkritje posameznih zaupnih informacij le izrecno navedenim subjektom, ki jih lahko uporabljajo le za namene, ki so določeni z zakonom.

Visoka stopnja varovanja zaupnih informacij, ki so pridobljene v okviru izvajanja nadzora, je eno od pomembnih zagotovil za učinkovito delovanje nadzornih organov in je zato tak standard varovanja zaupnih informacij zelo podrobno definiran tudi na ravni EU ter Direktive 2006/48/ES, ki jo je z omenjenimi določbami ZBan-1 implementirala tudi Republika Slovenija.

ZBan-1 tako Banki Slovenije ne omogoča razkritja zaupnih informacij oziroma odločb o izrednih ukrepih javnosti.

Z vidika varstva pravic delničarjev in upnikov bank, ki so prizadeti zaradi izrednih ukrepov, je delno razkritje zaupnih informacij javnosti predvideno v 274. členu ZBan-1, ki določa objavo povzetka odločbe o izrednih ukrepih, kadar ta določa izredni ukrep prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti banke.

Zaradi omejitev, ki jih določa ZBan-1, so bile vse izdane odločbe o izrednih ukrepih označene kot strogo zaupne, upoštevali smo 274. člen zakona in objavili povzetke odločb o izrednih ukrepih, saj vse odločbe določajo tudi ukrep prenehanja kvalificiranih obveznosti. Iz povzetkov odločb so v skladu z 274. členom ZBan-1 razvidni razlogi za uporabo izrednih ukrepov, vsebina izrednih ukrepov in učinki na položaj upnikov ter delničarjev, vključno z navedbo pravnih sredstev, ki so jim na razpolago v skladu z veljavnimi predpisi.

Nova direktiva, ki ureja delovanje kreditnih institucij in izvajanje nadzora (Direktiva 2013/36/EU – CRD IV, ki bi jo morala Republika Slovenija prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. 1. 2014), v zvezi z javno objavo informacij o izrečenih ukrepih nadzora, v členu 68 določa, da nadzorni organ objavi omejen nabor podatkov v zvezi z izrečenimi ukrepi (kršitelja, vrsto sankcije in razloge za ukrep), nikakor pa ni predvidena objava celotne odločbe oziroma ukrepa, ki ga izda nadzorni organ.

Izredni ukrepi, ki jih je na podlagi ZBan-1 Banka Slovenije dolžna izreči, so bili po naši oceni nujni, da se odpravijo razlogi insolventnosti v petih bankah in s tem ohrani stabilnost finančnega sistema oziroma zaščiti javni interes. Zaradi ogroženosti javnega interesa je Banka Slovenije o svojih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem petih bank pred izdajo odločb o izrednih ukrepih obvestila Ministrstvo za finance ter Vlado, ki sta na podlagi teh ugotovitev presojala ogroženost javnega interesa. Vlada v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, v primeru, ko obstaja ogroženost javnega interesa, odloča o uporabi javnih sredstev za zagotavljanje stabilnosti bank. Pri tem pa je obseg uporabe javnih sredstev, glede na pravila o državnih pomočeh, omejen na tisti obseg, ki je nujno potreben, da se zaščiti javni interes.

Banka Slovenije mora v zvezi z obravnavo zaupnih informacij, pridobljenih v okviru izvajanja nadzora, ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in bo zaupne informacije razkrila upravičenim subjektov oziroma javnosti v obsegu in pod pogoji, kot jih določa Zakon o bančništvu (in mednarodno uveljavljene prakse pri izvajanju nadzora nad bankami).

Banka Slovenije torej v skladu z veljavnimi predpisi, javnosti ne sme razkriti zaupnih informacij in odločb o izrednih ukrepih, z izjemo informacij, ki so navedene v že objavljenih povzetkih odločb. Vsako drugačno ravnanje bi bilo kršenje zakonodaje, kar pa Banka Slovenije ne more storiti. Obstaja pa tudi možnost spremembe zakonodaje, ki pa bi pomenila odstopanje od predpisov EU in mednarodno uveljavljenih standardov in praks. Če bo zakonodajalec kljub temu sledil takim pobudam za spremembo zakonodaje, bo morala Banka Slovenije tako ureditev spoštovati.
 

Plače članov izrednih uprav Probanke in Factor banke

Ljubljana, 24. januarja 2014

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je Banka Slovenije z odločbo zavrnila dostop do podatkov iz pogodb o zaposlitvi s člani izrednih uprav Probanke in Factor banke, saj gre za osebne podatke. Na podlagi sklicevanja na javni interes je zadevo odstopila, v skladu z istim zakonom, Vladi.

Ponovno poudarjamo, da mora Banka Slovenije v skladu z veljavno zakonodajo ščititi interese posameznika. V primeru razkritja in kasnejše ugotovitve v za to predpisanem postopku, da je Banka Slovenije nezakonito razkrila podatek, lahko nastane nepopravljiva škoda, saj vrnitve v prejšnje stanje ni! Če pa bi ji bila po predpisanem postopku izrečena zahteva po razkritju podatka, le-tega še zmeraj lahko posreduje javnosti, res pa je, da s časovno distanco. Ne glede na zgoraj navedeno je Banka Slovenije 22. 1. 2014 člane obeh izrednih uprav zaprosila za soglasje za javno razkritje plače, da se različne špekulacije o njihovih višinah odpravijo. Danes, 24. 1. 2014, smo prejeli zadnja soglasja, zato njihovo plačo, kot je bila dogovorjena s pogodbami o zaposlitvi septembra 2013, povzemamo:

predsednik izredne uprave: 15.000 EUR bruto mesečno
člani izredne uprave: 13.500 EUR bruto mesečno

Plače v primeru članov izredne uprave Factor banke so znotraj meril, ki izhajajo iz t.i. Lahovnikovega zakona, so pa izplačevane v skladu Zakonom o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize.

Danes smo prejeli mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njihovo mnenje je, da zakon velja tudi v primeru plač izredne uprave. Aneksi k pogodbam o zaposlitvi so bili že predhodno pripravljeni in bodo posredovani v podpis brez odlašanja.

Neodvisno od mnenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa posredujemo izhodišča Banke Slovenije pri tolmačenju navedenega zakona:

I. Splošno

Izredni upravi Factor banke in Probanke sta bili imenovani z odločbama Banke Slovenije na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki imenovanje izredne uprave uvršča med izredne ukrepe za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema. Ukrep je lahko izrečen hkrati z drugimi izrednimi ukrepi (prodaja vseh delnic, povečanje osnovnega kapitala ali prenos premoženja banke) ali samostojno, če obstajajo razlogi, ki jih določa zakon, katerikoli izredni ukrep pa lahko tudi preneha, če prenehajo razlogi zanj. V skladu z drugim odstavkom 256. člena ZBan-1 izredna uprava prevzame pooblastila in pristojnosti vodenja in zastopanja banke z dnem, ko je odločba o imenovanju izredne uprave vročena banki. Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo pooblastila in pristojnosti članov uprave banke za vodenje poslov in zastopanje banke. Z vročitvijo odločbe o izredni upravi banki prenehajo tudi pooblastila in pristojnosti skupščini ter nadzornemu svetu banke, ta pooblastila pa prevzame Banka Slovenije, kot samostojna institucija, ki je pri izvajanju svojih nalog po zakonu neodvisna in ni vezana na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se nanje ne sme obračati po navodila ali usmeritve (2. člen Zakona o Banki Slovenije, ZBS-1).

ZBan-1 v povezavi z izvajanjem nadzora ureja med drugim tudi odgovornost Banke Slovenije. Tako 223a . člen ZBan-1 najprej določa standarde skrbnega ravnanja, in sicer, da Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu (sem štejejo tako zaposleni v Banki Slovenije, vključno s člani Sveta, ne glede na to ali izvajajo pristojnosti organov banke ali svoje »primarne« pristojnosti, kot tudi izredna uprava), pri izvajanju pristojnosti nadzora na podlagi ZBan-1 ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Dalje ZBan-1 postavlja domnevo skrbnega ravnanja, ki ga veže na ob odločitvah razpoložljive informacije, enako domnevo zakon postavlja za osebe, ki delujejo v imenu Banke Slovenije pri izvajanju pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-1. Določba tretjega odstavka navedenega člena določa, da je Banka Slovenije odgovorna za ravnanja oseb, ki so pri izvajanju nadzora in drugih pristojnosti Banke Slovenije v skladu z ZBan-1 delovale na podlagi pooblastila Banke Slovenije, in sicer po pravilih, ki urejajo odgovornost delodajalcev za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom tretjim osebam povzročijo zaposleni. Če zaradi ravnanja osebe, ki je delovala na podlagi pooblastila Banke Slovenije, nastane škoda, lahko oškodovanec zahteva povračilo škode izključno od Banke Slovenije, kar velja tudi v primeru izredne uprave.

Glede na to, da gre pri imenovanju izredne uprave za (izredni) ukrep nadzora po ZBan-1, je korporativni okvir izvajanja pristojnosti skupščine in nadzornega sveta, v smislu sprejemanja odločitev, ki bi jih sicer sprejemala ta dva organa družbe v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), reduciran na minimum. Izredna uprava je v skladu z določbo prvega odstavka 258. člena ZBan-1 vezana na pisna navodila Banke Slovenije, in sicer Banke Slovenije kot regulatorja, in ne kot nadzornega sveta banke - ker nadzornega sveta banke dejansko ni več.


II. ZPPOGD

V kontekstu navedenega pod I. točko je Banka Slovenije izbrala strokovnjake za izvajanje nalog izredne uprave in v tem kontekstu so bile po izdaji odločbe o izredni upravi sklenjene tudi pogodbe o zaposlitvi s člani izrednih uprav v Factor banki d. d. in Probanki d. d..

V luči vpliva ZPPOGD na prejemke članov izredne uprave je treba najprej izpostaviti, da vse odločitve v zvezi z izredno upravo, ki so sprejete pri izvajanju pristojnosti nadzornega sveta banke (sem spada tudi podpis predmetnih pogodb o zaposlitvi), ki ji je bil izrečen izreden ukrep nadzora, sprejema Banka Slovenije kot nadzorni organ po ZBan-1, čeprav posega v korporativna pravna razmerja iz ZGD-1. To pomeni, da Banka Slovenije odločitve pri izvajanju pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta banke sprejema na način, kot ga določa Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1), torej odločitve sprejema Svet Banke Slovenije kot kolektivni organ, ne pa kot nadzorni svet banke v smislu, da bi člani Sveta Banke Slovenije prevzeli vloge članov nadzornega sveta banke, s posledicami, kot jih določa ZGD-1, oziroma drug zakon, v tem primeru ZPPOGD. Banka Slovenije, kot je predstavljeno v prejšnji točki, v skladu z ZBan-1 tudi odškodninsko odgovarja za ravnanja izredne uprave.

Iz obrazložitve vladnega predloga ZPPOGD (EVA: 2009-2111-0211, Številka: 00713-45/2009/8, z dne 3. 12. 2009) jasno izhaja namen te zakonske ureditve; Vlada Republike Slovenije je lahko do sprejema zakona članom nadzornih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti države zgolj priporočala, kako naj ravnajo pri določanju plač poslovodnim osebam, in v zvezi s tem sprejela tudi nekatere sklepe, ni pa mogla neposredno posegati v urejanje prejemkov. Z zakonom naj bi se vzpostavil enoten sistem prejemkov in pravic poslovodnih oseb v teh družbah.

Glede na to, da je namen ZPPOGD ureditev, ki nadomešča nezmožnost vpliva Republike Slovenije na člane nadzornih svetov v družbah v večinski državni lasti, ob upoštevanju prej povedanega o izvajanju pristojnosti nadzornega sveta družbe, ki ji Banka Slovenije izreče ukrep izredne uprave, in ob upoštevanju zakonske zahteve, da je Banka Slovenije pri izvajanju pristojnosti neodvisna in samostojna, je po našem mnenju jasno, da ZPPOGD v urejanje razmerij med Banko Slovenije (pri izvajanju pristojnosti nadzornega sveta banke pod izredno upravo) in člani izredne uprave (kot nadzornim ukrepom po ZBan-1) ne more in ne sme posegati. Samo dejstvo, da je Republika Slovenija z dokapitalizacijo res postala večinska lastnica banke pod izredno upravo namreč ne vpliva na njeno pristojnost izvajanja kakršnih koli pravic, ki izhajajo iz imetništva delnic, v kar naj bi dejansko posegel ZPPOGD s svojim enotnim obravnavanjem prejemkov. Kot zgoraj navedeno, Banka Slovenije izvaja pristojnosti tako nadzornega sveta kot skupščine banke.

Na tem mestu je treba izpostaviti tudi namen izrednih ukrepov Banke Slovenije; osnovni namen izredne uprave (kot tudi ostalih izrednih ukrepov po ZBan-1) je zagotovitev stabilnosti finančnega sistema. Zato banka pod izredno upravo sicer ostaja gospodarski subjekt na trgu, in je s tega vidika še vedno podvržena nekaterim določbam korporativnega prava, ne opravlja pa več primarno osnovne funkcije gospodarske družbe po ZGD-1, ki je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu, katere glavni namen je pridobivanje dobička, tudi v primeru, da je družba v večinski lasti države. Osnovni namen in cilj poslovanja ter samega obstoja banke kot gospodarskega subjekta, se z imenovanjem izredne uprave pomaknejo iz zasebne v javno sfero zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema, ki je v tem delu v pristojnosti Banke Slovenije. Banka Slovenije je tako edina pristojna, da najde ustrezno usposobljene strokovnjake, ki bodo neposredno izvajali njene izredne ukrepe nadzora, posledično pa po našem mnenju tudi, da postavi pogoje ter se dogovori o pravicah in obveznostih pogodbenega razmerja z njimi.

Tudi iz samega besedila ZPPOGD izhaja, da sicer široko zastavljena veljavnost zakona za vse gospodarske subjekte v večinski državni lasti natančno definira poslovodne osebe gospodarskih družb, v katerih je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža Republika Slovenija, vendar o izredni upravi ne govori. Dalje zakon pri navajanju pomena uporabljenih izrazov določa, da je organ nadzora po ZPPOGD nadzorni svet ali upravni odbor. Dejstvo je, da banka, ki ji je bil izrečen ukrep izredne uprave, nadzornega sveta sploh nima (pa tudi skupščine ne). Te pristojnosti, kot večkrat povedano, po zakonu izvaja Banka Slovenije – seveda še vedno kot samostojni in neodvisni regulator po ZBS-1 in ne kot organ nadzora po ZPPOGD. Tudi iz tega razloga se pravne posledice ZPPOGD po našem mnenju ne morejo nanašati na Banko Slovenije, Svet Banke Slovenije (kot kolektivni organ odločanja) ali na člane Sveta Banke Slovenije.

ZSDH-1

Dodatno želimo poudariti, da tudi določbe predloga novega Zakona o državnem holdingu, ki določajo politiko prejemkov organov vodenja družb, ki jih upravlja SDH, po našem mnenju, ne rešujejo zgoraj obravnavanih težav. Določbe 23. člena predloga ZSDH-1 se jasno nanašajo na zakonske usmeritve in omejitve pri izvajanju upravljavskih upravičenj SDH pri sprejemanju politik prejemkov organov vodenja, ki morajo biti poleg tega skladna z zakonodajo, ki ureja delovanje gospodarskih družb. Slednje ne pride v poštev pri izrednih ukrepih Banke Slovenije, kjer ta prevzame pristojnosti skupščine in nadzornega sveta, praktično z enakimi utemeljitvami kot zgoraj. Zakon, tudi, če bo zakon sprejet v predlaganem besedilu, tako ne bo uredil predstavljenih specifičnosti urejanja razmerij pri izrednih ukrepih, ki jih Banka Slovenije izreče po ZBan-1, SDH pa zakona v takih primerih sploh ne bo mogel izvajati, saj ne bo mogel "uporabiti upravljavskih upravičenj" pri sprejemanju politike prejemkov organov vodenja, kot mu to nalaga zakon, ker ta upravičenja prenehajo z izdajo ukrepa Banke Slovenije. Tudi iz tu povedanega, ob upoštevanju določb 89. člena ZSDH-1 o uporabi ZPPOGD lahko izhaja le, da je poenotenje sistema prejemkov in pravic v družbah v državni lasti smiselno in utemeljeno le v primerih, ko država stakimi družbami lahko upravlja.

---------------------------

1 Celoten člen se glasi:
223a. člen
(odgovornost v zvezi z izvajanjem nadzora)
(1) Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu, pri izvajanju pristojnosti nadzora na podlagi tega zakona ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Šteje se, da je Banka Slovenije pri izrekanju ukrepov nadzora in izvajanju drugih pristojnosti na podlagi tega zakona ravnala z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju dejstev in okoliščin, s katerimi je razpolagala oziroma s katerimi bi na podlagi pooblastil v skladu s tem zakonom morala razpolagati v času odločanja, lahko upravičeno štela, da so izpolnjeni pogoji za izrekanje ukrepov nadzora v skladu s tem zakonom in da so izrečeni ukrepi zakoniti.
(3) Banka Slovenije je odgovorna za ravnanja oseb, ki so pri izvajanju nadzora in drugih pristojnosti Banke Slovenije v skladu s tem zakonom delovale na podlagi pooblastila Banke Slovenije po pravilih, ki urejajo odgovornost delodajalcev za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom tretjim osebam povzročijo zaposleni. Če zaradi ravnanja osebe, ki je delovala na podlagi pooblastila Banke Slovenije, nastane škoda, lahko oškodovanec zahteva povračilo škode izključno od Banke Slovenije.
(4) Šteje se, da je oseba, ki je delovala v imenu Banke Slovenije pri izvajanju pristojnosti nadzora v skladu s tem zakonom, ravnala z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju dejstev in okoliščin, s katerimi je razpolagala oziroma s katerimi bi na podlagi pooblastil v skladu s tem zakonom morala razpolagati v času svojega delovanja, ravnala kot dober strokovnjak.
 

Stabilnost slovenskega bančnega sistema

Ljubljana, 28. januarja 2014

Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval gradivo Stabilnost slovenskega bančnega sistema, januar 2014 in ga sprejel.

Razvoj sistemskih tveganj v slovenskem bančnem sistemu je bil v letu 2013 pod vplivom nadaljevanja gospodarske recesije in močnega krčenja finančnega posredništva. Oba dejavnika ostajata močno prepletena zaradi visoke zadolženosti podjetij in odvisnosti njihovega okrevanja od pridobivanja virov za investicije pri bankah. Razdolževanje bank v tujini pomeni tudi omejene možnosti za spreminjanje strukture financiranja podjetij. Ta ostajajo relativno visoko zadolžena, kljub neto odplačevanju posojil v preteklem letu.

Ohranjanje visoke zadolženosti podjetij glede na lastniški kapital ne izboljšuje njihove kreditne sposobnosti, kar jih sili v dodatno dezinvestiranje, oziroma v zadržanost pri novih investicijah. Relativno večja občutljivost podjetij na finančno krizo je posledica visoke odvisnosti od dolžniškega oz. posojilnega financiranja prek bank in relativno nizkega deleža lastniškega kapitala. Amplituda finančnega cikla je zato precej večja od amplitude poslovnega cikla ter ima močnejše negativne posledice na gospodarsko aktivnost kot to opažamo v nekaterih primerljivih ekonomijah. Šele povečan obseg kapitala v podjetjih ter znižanje odvisnosti od prevladujočega posojilnega financiranja pri bankah bo znižala njihovo občutljivost na trajanje finančne krize. Na podlagi izvedene ocene zadolženosti podjetij ugotavljamo relativno visoko skoncentriranost zadolženosti znotraj posameznih dejavnosti, hkrati pa se je s trajanjem finančne krize problem prezadolženosti podjetij pokazal tudi v dejavnostih, ki veljajo za ciklično manj občutljive. Da bi podjetja znižala relativno zadolženost na raven najuspešnejših podjetij v svoji dejavnosti t.j. tistih z nadpovprečno dodano vrednostjo, bi morala povečati vrednost kapitala za okoli 5 mrd EUR. Vendar je proces popravljanja strukture bilanc podjetij in bank vzajemen, v sektorju podjetij poteka tem počasneje čim hitreje se odvija v bančnem sektorju prek neto odplačila dolgov do tujine.

Znižanje ravni zadolženosti podjetij ne omogoča le dokapitalizacija podjetij. K temu bo lahko prispevala tudi zamenjava dolga za kapital v skladu z veljavno zakonodajo, kapital podjetij pa se lahko poveča tudi s povečanjem tržne vrednosti kapitala ob gospodarski rasti. Poleg finančnega prestrukturiranja podjetij je potrebno tudi odgovorno lastniško prestrukturiranje podjetij in poslovno prestrukturiranje z ustreznimi poslovnimi modeli, ki bodo prispevali k večji dodani vrednosti slovenskih podjetij.

Sektor gospodinjstev kljub dolgotrajni krizi in njenem vplivu na poslabševanje življenjskega standarda ostaja med najmanj tveganimi naložbami bank. Gospodinjstva predstavljajo tudi sektor, ki je z racionalnim odnosom do zadolževanja v času visoke konjunkture ohranil stopnjo zadolženosti, ki je za polovico nižja kot v povprečju evroobmočja. Kot eden redkih sektorjev s pozitivno neto finančno pozicijo lahko s povpraševanjem pomembno prispeva h gospodarskem okrevanju.

Negativna gospodarska rast je prispevala k nadaljnjemu poslabševanju kakovosti naložb bank. Kreditno tveganje se je po opravljenih pregledih kakovosti portfeljev bank in prenosih nedonosnih terjatev dveh največjih bank na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) v decembru znižalo. Kljub temu pa še naprej obstaja tveganje ponovnega poslabšanja kakovosti bančnih naložb v primeru nadaljevanja gospodarskega zastoja.

Po že opravljenih dokapitalizacijah bank v decembru in po realizaciji vseh ukrepov prestrukturiranj in dokapitalizacij predvidenih tudi za ostale banke do sredine 2014, se bo kapitalska ustreznost bank zvišala. Dodatna preskrbljenost bank s kapitalom daje dobro osnovo za večje kreditiranje tistih podjetij, ki izkazujejo zdravo kreditno sposobnost in imajo perspektivne poslovne modele ter hkrati tudi osnovo za razreševanje ostalega dela slabega portfelja bank, ki še ni bil prenesen na DUBT. Z višjo kapitalsko ustreznostjo bančnega sistema se znižujejo razlogi za zniževanje kreditne aktivnosti kot vzvoda za povečevanje količnika kapitalske ustreznosti.

Zaradi visokega deleža nedonosnih terjatev v bankah in krčenja posojilne aktivnosti se je lani povečalo dohodkovno tveganje v bankah. Višje dohodkovno tveganje v bankah se je pokazalo v vztrajnem zniževanju neto obrestnih prihodkov, znižanju neto neobrestnih prihodkov ter močnem povečanju stroškov oslabitev in rezervacij. V decembru izvedeni prenosi nedonosnih terjatev na DUTB po vrednostih nižjih od knjigovodske vrednosti, so pomenile dodatno izkazane izgube z negativnim učinkom na kapital. Izgubo bank v letu 2013 so decembra močno povečala tudi knjiženja dodatnih oslabitev izhajajočih iz pregleda kakovosti portfelja. Po štirih letih izgube v bančnem sistemu, bo leto 2014 pomembno z vidika sposobnosti bank prilagoditi poslovne modele na način, da bodo zagotavljali pozitivno poslovanje in notranje generiranje kapitala. Kriza potrjuje, da prekomerno financiranje bank z viri pridobljenimi na grosističnih finančnih trgih povečuje občutljivost bank na hitro spreminjajoče se pogoje na mednarodnih finančnih trgih in da je rast poslovanja bank pogojena tudi z zmožnostjo povečevanja avtonomnih virov, s tem pa bolj stabilnega razmerja med posojili in vlogami.

Po izvedenih stresnih testih in takojšnjih ukrepih države in Banke Slovenije za povečanje stabilnosti bank, se je tveganje refinanciranja bank na grosističnih trgih sicer znižalo in pričakovati je lajšanje pogojev za njihov ponovni dostop do virov v tujini. Banke v kratkem roku niso obremenjene z visokim tveganjem refinanciranja, saj so velik del dolga do tujine že odplačale. Večje potrebe po refinanciranju bank bodo na prehodu iz leta 2014 v leto 2015, ko bo bankam zapadlo 3,3 mlrd EUR obveznosti iz naslova dolgoročnega refinanciranja pri ESCB, ki pa jih banke nameravajo deloma predčasno poplačati že v prvem delu leta 2014.

Razvoj sistemskih tveganj v bančnem sistemu ostaja negotov, kljub učinkovitemu začetku sanacije bank v decembru 2013 v skladu z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank. Proces krčenja finančnega posredništva bank je močno odvisen od okrevanja gospodarstva in uspešnosti prilagoditve strukture financiranja bank, ki se bo nadaljevalo tudi v letu 2014. Slednje se mora odraziti v nadaljnjem zmanjšanju odvisnosti od kratkoročnega in nestabilnega financiranja na mednarodnih finančnih trgih ter nadaljnjem povečevanju dela financiranja z avtonomnimi in dolgoročnejšimi viri. Leto 2014 bo odločilno za banke, ki so vstopile v sanacijski proces, da prilagodijo svoje poslovne modele novim pogojem poslovanja, ki jim bodo zagotavljali pozitivni poslovni rezultat ter zadostno sposobnost notranjega generiranja kapitala. Izboljšana učinkovitost poslovanja bank se mora odraziti v zvišanju neto obrestne marže, ki bo zagotavljala ustrezen donos na vloženi kapital ter ustrezno ovrednotenje prevzetih tveganj. Ker teh prilagoditev ne bodo sposobne izvesti vse banke na relativno zasičenem bančnem trgu, ki ne omogoča enakih stopenj rasti kot pred krizo, je nadaljnja konsolidacija bančnega sistema nujna. 

Celotno gradivo je objavljeno v poglavju Publikacije in raziskave.
 

Sestal se je Nacionalni svet za plačila

Ljubljana, 29. januarja 2014

Na Banki Slovenije je potekal 1. sestanek Nacionalnega sveta za plačila (Svet). Banka Slovenije je predstavila svoje motive in cilje pri oblikovanju Sveta, ta pa je obravnaval in sprejel Poslovnik Nacionalnega sveta za plačila, ki podrobneje ureja delovanje Sveta. V skladu s Poslovnikom bo Banka Slovenije za potrebe dela Sveta vzpostavila tudi posebno spletno stran, ki bo namenjena zagotavljanju transparentnosti delovanja Sveta in obveščanju javnosti o aktualnih tematikah s področja dela Sveta.
 
Svet je obravnaval informacijo o ustanovitvi Odbora za plačila malih vrednosti v eurih s strani Evropske centralne banke, v povezavi z migracijo starih (nacionalnih) plačilnih instrumentov (kreditnih plačil in direktnih obremenitev) na plačilne instrumente enotnega območja plačil v eurih (angl.: Single Euro Payments Area – SEPA) pa sta bili na sestanku obravnavani še problematika direktnih obremenitev SEPA v Sloveniji ter migracija na SEPA in zahteve Uredbe (EU) št. 260/2012.
 
V okviru zadnje omenjene tematike so bili člani seznanjeni s predlogom Uredbe Evropske komisije, ki spreminja Uredbo (EU) št. 260/2012, v skladu s katerim se bo rok za migracijo na plačila SEPA (uveljavitev standarda plačilnih sporočil ISO 20022) s prvotnega datuma, tj. 1. 2. 2014, podaljšal za šest mesecev. Predlog Evropske komisije je posledica dejstva, da nekatere države evroobmočja ne bodo uspele pravočasno zaključiti migracije plačil na SEPA, ki je v Sloveniji praktično zaključena, kar Slovenijo uvršča v sam vrh med državami evroobmočja. Navkljub pričakovanemu formalnemu podaljšanju roka za dokončanje migracije Banka Slovenije vse deležnike na trgu plačilnih storitev, ki jih migracija plačil na SEPA zadeva in ki je še niso zaključili, spodbuja k temu, da postopke migracije zaključijo v predvidenih rokih.
 
Kaj je Nacionalni svet za plačila?
Nacionalni svet za plačila je Banka Slovenije vzpostavila s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji. Usmerjal in usklajeval bo razvoj glede na spremembe v mednarodnem okolju. Znotraj Sveta se ob prisotnosti Banke Slovenije in drugih državnih organov srečujeta strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajuje interese, določa prednostne naloge ter razrešuje morebitna nesoglasja. V Svetu sodelujejo deležniki, ki jih je Banka Slovenije povabila k sodelovanju na podlagi ocene, da lahko strokovno prispevajo k uveljavitvi družbeno učinkovitih plačil, in sicer: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Koper d. d., Bankart d. o. o., Davčna uprava Republike Slovenije, Efunds International Limited, plačilni sistemi, podružnica v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije, Intesa Sanpaolo Card – procesiranje plačilnih kartic in razvoj d.o.o., Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Slovensko zavarovalno združenje, Trgovinska zbornica Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Javna agencija Republike Slovenija za varstvo konkurence, Združenje bank Slovenije in Zveza potrošnikov Slovenije.
 
K sodelovanju v Svetu lahko na podlagi argumentirane vloge pristopijo tudi deležniki, ki izpolnjujejo s Sklepom o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila določene kriterije in jih Banka Slovenije k sodelovanju ni pozvala sama.
 

Gospodarska in finančna gibanja ter poslovanje bank

Ljubljana, 11. februarja 2014

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval najnovejše gospodarske in finančne razmere in potrdil objavo poročil Gospodarska in finančna gibanja, januar 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2013 in gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
 
Mesečni kazalniki kažejo na nadaljnjo stabilizacijo gospodarske aktivnosti v Sloveniji ob koncu lanskega leta. Tekoča dinamika aktivnosti v industriji in zasebnih storitvah je bila šibka, a kaže na odsotnost novih negativnih šokov v domačem in tujem povpraševanju. Hitra rast vrednosti opravljenih gradbenih del se je novembra nadaljevala, tudi zaradi nekoliko večjih javnih izdatkov za infrastrukturne investicije. Negotovost v gospodarstvu ostaja visoka kljub ugodnejšim gospodarskim gibanjem in večjemu zaupanju.
Število registriranih brezposelnih je bilo januarja največje po letu 1994. Povečanje v primerjavi z decembrom je bilo precejšnje, a je takšno gibanje na začetku leta običajno zaradi iztekanja pogodb za določen čas. Število delovno aktivnih je novembra poraslo že tretji mesec zapored, kar ob visoki brezposelnosti kaže na postopno umirjanje razmer, pa tudi na strukturne spremembe na trgu dela.
Povprečna inflacija, merjena s HICP, je v letu 2013 znašala 1,9 %, kar je za 0,9 odstotne točke manj kot leto prej. K skupni inflaciji so največ prispevale cene hrane in storitev. Do povišanja slednjih je prišlo predvsem zaradi fiskalnih in administrativnih ukrepov. Ti so zvišali tudi najožji kazalnik osnovne inflacije, ki pa ostaja na nizki ravni in pod povprečjem evrskega območja.
Primanjkljaj proračuna Republike Slovenije je v letu 2013 znašal 1,5 mrd EUR oziroma 4,4 % ocenjenega BDP in je bil v skladu z načrtovanim v rebalansu proračuna iz julija 2013. Prihodki konsolidirane bilance so lani do novembra medletno zaostajali za 2,9 %, na to so vplivale predvsem neugodne gospodarske razmere. Odhodki so ostali nespremenjeni, pri čemer so se močno povečala plačila obresti, zmanjšali pa predvsem izdatki za blago in storitve ter za plače in prispevke zaposlenih. Zadolževanje države je do novembra lani znašalo skoraj 6 mrd EUR, decembra pa se je še povečalo zaradi dokapitalizacije bank. Po izvedenih ukrepih za reševanje bank se je zahtevana donosnost dolgoročne državne obveznice znižala in januarja v povprečju znašala 4,7 %.
Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je začel proti koncu lanskega leta zmanjševati zaradi postopne stabilizacije domače potrošnje ter začasno šibkejšega izvoza blaga in storitev. Hkrati se je začel večati primanjkljaj faktorskih dohodkov zaradi manjšega presežka v dohodkih od dela, medletno večjega primanjkljaja dohodkov od neposrednih naložb ter rasti plačil obresti na državni dolg. Kljub temu je v letu 2013 do novembra presežek tekočega računa znašal 6,1 % BDP, kar je medletno več za 3,2 odstotne točke. Nadaljujejo se neto odlivi preko zasebnega sektorja in neto prilivi prek države. Neto zunanji dolg je konec novembra lani znašal 12,5 mrd EUR in se je glede na konec leta 2012 zmanjšal za 1,8 mrd EUR, pri čemer se je neto dolg države povečal za 3,4 mrd EUR, neto dolg bank pa zmanjšal za 2,5 mrd EUR.
 
Poslovanje bančnega sistema v letu 2013 je bilo predvsem pod vplivom nadaljevanja razdolževanja bank na grosističnih trgih in neugodnih gospodarskih razmer, z močnim vplivom na krčenje kreditne aktivnosti. Na bilančno vsoto in posamezne bilančne kategorije ob koncu leta, na spremembe v strukturi bilanc, kot tudi na celoletni poslovni izid so močno vplivali tudi ukrepi, ki sta jih decembra sprejeli Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije za stabilizacijo bančnega sistema in sicer predvsem dokapitalizacije in odkupi slabih terjatev ter prenosi na Družbo za upravljanje s slabimi terjatvami bank (DUTB).
Bilančna vsota bank se je v letu 2013 znižala za 11,1% oziroma za 5,1 mrd EUR. K zniževanju bilančne vsote je razdolževanje do tujine prispevalo 2,9 mrd EUR. Posojila nebančnemu sektorju so se v celem letu znižala za 6,5 mrd EUR, za več kot polovico tega zneska v decembru, predvsem kot posledica prenosov slabih terjatev na DUTB. Bančni sistem je v letu 2013 izkazal izgubo pred davki v višini 3,2 mrd EUR. K izgubi so ključno prispevali visoki stroški oslabitev in rezervacij, ki so posledica nadaljnjega slabšanja kakovosti portfelja bank ter nižanja vrednosti zavarovanj.
 
 
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2013. Odkritih je bilo 1.597 kosov ponarejenih evrobankovcev, ali 32,4 % manj kot v letu 2012. Vrednost odkritih ponarejenih evrobankovcev in evrokovancev je v letu 2013 znašala 105.776,00 EUR, ali 68,7 % manj kot v letu 2012. Največji del odkritih ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi v letu 2013 predstavljajo bankovci za 50, 20 in 100 EUR (87,5 %), pri kovancih pa je najpogosteje ponarejen kovanec za 2 EUR (54,9 %). Število odkritih ponaredkov evrogotovine v Sloveniji ostaja v okvirih dolgoletnih povprečij in zaenkrat ne predstavlja večjega problema.
 
 
3) Svet BS je obravnaval ugotovitve v zvezi z opravljenim nadzorom in določil tarife za opravljanje nadzora.

Sporočilo za javnost z dne 19. februar 2014 - Plače usklajene

Ljubljana, 19. februar 2014

Plače usklajene

Banka Slovenije je danes poslala anekse k pogodbam o zaposlitvi za člane izredne uprave Probanke na pristojno ministrstvo – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na omejitve, ki izhajajo iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti so od vstopa Republike Slovenije v lastništvo banke plače nižje in sicer znašajo po novem 11.988 EUR bruto mesečno, veljajo od dneva vstopa v lastništvo. Plače članov izredne uprave Factor banke so enake, kot so bile določene z osnovno pogodbo o zaposlitvi, saj je njihova višina s tem zakonom že usklajena. Drugi prejemki (odpravnina, spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja) še niso določeni in bodo določeni naknadno v okviru zakonskih možnosti.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 25.02.2014 (plačilni sistemi)

Ljubljana, 25. februarja 2014

1)Svet Banke Slovenije je sprejel poročilo o poslovanju plačilnih sistemov v četrtem četrtletju 2013.

Poročilo obravnava gibanje obsega transakcij, ki se obdelujejo in poravnavajo v plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, morebitnimi odstopanji in motnjami v delovanju teh sistemov. V navedenih plačilnih sistemih je bilo v četrtem četrtletju 2013 skupaj obdelanih in poravnanih preko 54 milijonov transakcij, v skupni vrednosti 141 milijard EUR. Po skupni vrednosti transakcij največji delež pripada sistemu TARGET2-Slovenija, ki ga upravlja Banka Slovenije in je namenjen predvsem poravnavi plačil velikih vrednosti. Po številu transakcij imajo pomembnejše deleže plačilni sistemi, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije manjših vrednosti, kot so transakcije iz naslova uporabe plačilnih kartic ali kreditna plačila in direktne obremenitve SEPA. Učinkoviti in zanesljivi plačilni sistemi zagotavljajo nemoten in pravočasen negotovinski prenos denarnih sredstev med ekonomskimi subjekti ter so tako hrbtenica in ključnega značaja za učinkovito delovanje vsakega razvitega gospodarstva. V obravnavanem četrtletju ni bilo zaznanih motenj, ki bi vplivale na tekoče delovanje plačilnih sistemov oziroma nemoten prenos.

Plačilni sistemi, ki delujejo po slovenskem pravu
Plačilnih sistemov, ki delujejo po slovenskem pravu, je v Sloveniji osem, med njimi pa je ključen TARGET2-Slovenija. Ta predstavlja slovensko komponento "sistema sistemov", vseevropskega sistema za plačila v evrih TARGET2, ki ga upravlja Evrosistem in temelji na enotni tehnološki platformi. Namenjen je predvsem poravnavi transakcij velikih vrednosti in časovno kritičnih transakcij v evrih, poravnavi denarnih terjatev in obveznosti udeležencev sistemov za poravnavo poslov s finančnimi instrumenti v evrih, poravnavi denarnih terjatev in obveznosti udeležencev iz naslova udeležbe v drugih plačilnih sistemih v evrih, kot tudi za izvajanje plačilnih transakcij iz naslova denarne politike. Poravnava transakcij se izvede individualno in v realnem času.

Plačilni sistemi SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP), SEPA Interni Direct Debit po osnovni shemi SEPA (SEPA IDD CORE) in SEPA Interni Direct Debit po medpodjetniški shemi SEPA (SEPA IDD B2B) omogočajo izvrševanje kreditnih plačil in direktnih obremenitev v skladu s standardi enotnega območja plačil v evrih (Single Euro Payments Area – SEPA). Poravnavo neto denarnih terjatev in obveznosti med udeleženci teh plačilnih sistemov iz naslova omenjenih vrst plačil izvaja Banka Slovenije, medtem ko družba Bankart d. o. o. skrbi za izmenjavo plačil SEPA med udeleženci plačilnih sistemov ter za izračun denarnih terjatev in obveznosti udeležencev.

V Sloveniji delujejo trije plačilni sistemi, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije s plačilnimi karticami. Dva od teh upravlja družba Bankart d. o. o., in sicer plačilna sistema Poravnava bankomatov in Poravnava kartic, enega pa Banka Koper d. d., in sicer plačilni sistem Multilateralni kliring Activa. Omenjeni družbi v posameznih od teh plačilnih sistemov izračunavata neto denarne terjatve in obveznosti med udeleženci teh plačilnih sistemov, ki izvirajo iz kartičnih plačil v breme ali dobro njihovih strank (imetnikov kartic in prodajnih mest) oziroma dvigov gotovine na bankomatih. Banka Slovenije v teh plačilnih sistemih izvaja poravnavo terjatev in obveznosti med udeleženci. Primerljiv s kartičnimi plačilnimi sistemi je še plačilni sistem, v katerem se obdelujejo transakcije iz naslova plačil z mobilnim telefonom – Plačilni sistem Moneta, ki ga upravlja Nova Kreditna banka Maribor d. d. Obseg transakcij, ki je obravnavan za potrebe tega poročila, ne ustreza obsegu vseh kartičnih plačilnih transakcij v Sloveniji, saj se precejšen delež zadevnih transakcij obdeluje tudi na druge načine in prek drugih kanalov (npr. plačilne transakcije, kjer sta plačnik in prejemnik plačila stranki iste banke).

V vseh plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, je bilo v 4. kvartalu 2013 skupaj obdelanih in poravnanih 54.072.697 transakcij, v skupni vrednosti 140.876,41 mio EUR. To v primerjavi s 3. kvartalom 2013 pomeni zmanjšanje števila (–0,16 %) in povečanje vrednosti (+8,34 %) transakcij, glede na 4. kvartal 2012 pa zmanjšanje tako števila (–0,75 %) kot tudi vrednosti (–9,94 %) transakcij. Zaradi preprečitve možnosti identifikacije posameznih plačilnih sistemov in njihovih upravljavcev ter s tem povezanega razkrivanja poslovnih informacij zaupnega značaja v nadaljevanju niso navedeni absolutni podatki (število in vrednost transakcij v posameznem plačilnem sistemu) in deleži posameznih plačilnih sistemov v zgoraj predstavljeni celoti. Izjema pri tem je plačilni sistem TARGET2-Slovenija, ki ga upravlja Banka Slovenije.

Na število transakcij v 4. kvartalu 2013 oziroma gibanje glede na 3. kvartal 2013 je v veliki meri vplivala sezonska komponenta, ki pa se v različnih plačilnih sistemih kaže različno, kot je opisano v nadaljevanju. Najmanj je sezonski komponenti podvržen obseg transakcij z direktno obremenitvijo, kjer gre večinoma za transakcije, ki se mesečno ponavljajo (npr. stroški elektrike, RTV prispevek, komunalne storitve). Pri kreditnih plačilih malih vrednosti (sistem SEPA IKP) se število transakcij v zadnjih mesecih leta običajno opazneje poveča (povečana gospodarska aktivnost glede na poletje in povečano trošenje v predprazničnem času).

Za plačilne sisteme, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije s plačilnimi karticami, je v 4. kvartalu 2013 opazen rahel upad števila transakcij glede na 3. kvartal istega leta, kar je običajen sezonski trend. Konica ob decembrski nakupovalni mrzlici namreč ne odtehta povečane uporabe plačilnih kartic v času poletnih dopustov, predvsem julija in avgusta. Na število (in sorazmerno tudi vrednost) transakcij v posameznih "kartičnih plačilnih sistemih" in razporeditev deležev med tovrstnimi sistemi sicer vplivajo tudi drugi, posamični dogodki na trgu kartičnih plačil, kot so npr. prehodi velikih trgovcev od ene banke k drugi banki (udeležencu drugega sistema) ali zamenjave kartičnih produktov v ponudbi posameznih bank.

V plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija je bila glede na predhodni kvartal sicer zaznana rast števila transakcij za 4,13 % (na 142.831 transakcij), a to ne vpliva na dejstvo, da ima ta sistem po številu transakcij z 0,26 % enega najnižjih deležev med obravnavanimi sistemi. To je skladno z zasnovo in primarnim namenom tega plačilnega sistema, ki je namenjen poravnavi predvsem (majhnega števila) plačil velikih vrednosti v realnem času.

Kar zadeva spremembo števila transakcij glede na 4. kvartal 2012, velja izpostaviti, da je bila največja relativna rast zaznana v plačilnem sistemu SEPA IDD CORE. Razlog za to rast je, da je bil v slovenskem bančnem okolju konec leta 2012 oziroma z začetkom leta 2013 zaključen prenos obdelave transakcij z direktno obremenitvijo s prej prisotnih nacionalnih ureditev na enotno shemo direktnih obremenitev, ki je uveljavljena na celotnem območju SEPA.

Čeprav je število v njem poravnanih transakcij relativno majhno, pa je vrednostno daleč najpomembnejši plačilni sistem TARGET2-Slovenija. V njem je bilo v 4. kvartalu 2013 poravnanih za skupaj 125,37 mrd EUR transakcij. Vrednost transakcij, poravnanih v TARGET2-Slovenija, predstavlja 88,99 % skupne vrednosti poravnanih oziroma obdelanih transakcij v plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu. 

Za TARGET2-Slovenija je torej značilna poravnava majhnega števila plačil relativno visokih vrednosti (v obravnavnem kvartalu je bila povprečna vrednost transakcije 877.769 EUR), na skupno vrednost poravnanih transakcij pa na splošno v največji meri vplivajo tri kategorije plačil: (i) mejni depoziti (teh sicer od uvedbe ničelne obrestne mere v 3. kvartalu 2012 praktično ni več), (ii) posojila čez dan (katerih obseg se od konca leta 2011 trendno zmanjšuje, z izjemo rasti v obravnavanem kvartalu) in (iii) transakcije iz naslova depozitov (čez noč) države in občin kot vrednostno največji delež vseh transakcij države in občin. V primerjavi s 3. kvartalom 2013 sta se povečala število transakcij (+4,13 %) in njihova vrednost (+10.12 mrd EUR oziroma +8,78 %). V tem obdobju se je na eni strani zmanjšala vrednost transakcij države in občin, na drugi strani pa se je povečala vrednost transakcij, povezanih z instrumenti denarne politike (avkcije posojil in depozitov) in posojilom čez dan. Glede na 4. kvartal 2012 pa se je število v TARGET2-Slovenija poravnanih transakcij povečalo (+0,99 %), njihova skupna vrednost pa zmanjšala (–16,00 mrd EUR oziroma –11,32 %). Na to sta najbolj vplivali dve sicer nasprotni gibanji: zmanjšanje vrednosti transakcij države in občin in povečanje vrednosti transakcij, povezanih z instrumenti denarne politike (avkcije posojil in depozitov).

V plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, v obravnavanem kvartalu ni bilo izpadov. To pomeni, da v nobenem od teh sistemov ni prišlo do (operativnih) motenj v delovanju, o katerih so sicer upravljavci plačilnih sistemov dolžni ažurno poročati Banki Slovenije. Slednja je sicer tudi pristojna za izdajanje dovoljenj v zvezi z delovanjem in upravljanjem teh plačilnih sistemov ter izvaja funkcijo pregleda oziroma nadzora, s čimer prispeva k trdnosti, zanesljivosti in hkrati učinkovitosti teh sistemov.

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme
V 4. kvartalu 2013 je bilo med udeleženci plačilnega sistema TARGET2-Slovenija in ostalimi udeleženci vseevropskega plačilnega sistema TARGET2 poravnanih 38.134 odlivnih čezmejnih transakcij, v skupni vrednosti 19,62 mrd EUR, ter 80.341 prilivnih čezmejnih transakcij, v skupni vrednosti 22,17 mrd EUR. Glede na 3. kvartal 2013 je bilo število transakcij relativno stabilno tako na odlivni (+0,77 %) kot tudi na prilivni (+0,90 %) strani. Ob podobno majhnem povečanju skupne vrednosti odlivnih transakcij (+0,54 %) se je močneje (+15,73 %) povečala vrednost prilivnih transakcij. Poleg drugih dejavnikov k številu in vrednosti omenjenih transakcij v zadnjem času znatno pozitivno vpliva poslovanje ene od slovenskih bank, ki preko slovenske plačilne infrastrukture zagotavlja "okno v Evropo" za več bank iz srednje in jugovzhodne Evrope, ki preko omenjene slovenske banke pošiljajo naloge za poravnavo v plačilni sistem TARGET2-Slovenija oziroma iz tega plačilnega sistema prejemajo.

Na podoben način omenjena banka v zadnjih mesecih pozitivno prispeva tudi k obsegu transakcij v sistemu SEPA eksterna kreditna plačila (SEPA EKP), ki ga upravlja družba Bankart d. o. o. in preko katerega je udeležencem sistema omogočena dosegljivost za čezmejna kreditna plačila SEPA, tj. dostop do vseevropskega plačilnega sistema za kreditna plačila SEPA STEP2 SCT – preko slednjega je mogoče doseči (jim pošiljati plačila in plačila od njih prejemati) več kot 4.700 ponudnikov plačilnih storitev v Evropi in posledično tudi njihove stranke. Odločitev nekaterih tujih bank, da si dosegljivost oziroma dostop do sistema STEP2 SCT zagotovijo skozi slovensko plačilno infrastrukturo, kaže tudi na njeno operativno in stroškovno učinkovitost. Na prilivni strani je sicer pozitivne vplive na obseg transakcij moč iskati tudi v vplivu migracije tujih bank na uporabo plačilnih instrumentov, skladnih s pravili SEPA oziroma z Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih (izhodiščni rok za uskladitev je bil namreč 1. februar 2014), in posledično večji uporabi plačilnega sistema STEP2 SCT za izvrševanje kreditnih plačil s strani tujih udeležencev tega plačilnega sistema v dobro udeležencev sistema SEPA EKP oziroma njihovih strank.

Na koncu omenimo še sistema SEPA Eksterni Direct Debit po osnovni shemi SEPA (SEPA EDD CORE) in SEPA Eksterni Direct Debit po medpodjetniški shemi SEPA (SEPA EDD B2B), ki ju prav tako upravlja družba Bankart d. o. o. in udeležencem sistemov omogočata posredno udeležbo v vseevropskih sistemih za obdelavo direktnih obremenitev SEPA (STEP2 M-PEDD CORE in STEP2 M-PEDD B2B) oziroma dosegljivost več kot 4.100 oziroma več kot 3.300 ponudnikov plačilnih storitev v Evropi. Njun relativni pomen pa je odvisen zlasti od trendov uveljavljanja plačevanja z direktnimi obremenitvami tudi na čezmejni ravni.

 


2) Svet BS je obravnaval več poročil s področja nadzora bančnega poslovanja.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 11. marca 2014

Ljubljana, 11. marec 2014

1.Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval redni mesečni pregled gospodarskih in finančnih gibanj in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, februar 2014 ter Ekonomski odnosi s tujino, december 2013 (http://www.bsi.si/iskalniki/bilteni.asp?MapaId=229 ).

Gospodarske razmere v evrskem območju so se ob koncu lanskega leta izboljšale. Aktivnost je bila večja v osrednjih državah evrskega območja, stabilizirale pa so se tudi razmere v nekaterih perifernih članicah. Zaradi ugodnejših podatkov je Evropska komisija nekoliko zvišala napovedi gospodarske rasti v evrskem območju za leti 2014 in 2015. Še naprej se nižajo napovedi za Rusijo.

Z obsežno revizijo podatkov ob objavi BDP za lansko zadnje četrtletje se je makroekonomska slika Slovenije v zadnjem letu korenito spremenila. Izdatni popravki navzgor kažejo na močnejše in zgodnejše gospodarsko okrevanje od pričakovanj. Četrtletna gospodarska rast se je lani povečevala in v zadnjem četrtletju dosegla 1,2 %, kar je bila ena najvišjih stopenj rasti v EU. Okrevanje tujega povpraševanja v drugi polovici lanskega leta se je odrazilo v rasti industrijske proizvodnje in blagovnega izvoza. Povečevati se je začela tudi dodana vrednost v storitvah zasebnega sektorja, k čemur je ob šibkejšem izvozu storitev prispevalo večje domače trošenje, statistično pa tudi ukrepi proti sivi ekonomiji. Povečano investiranje v opremo in stroje ter proti koncu leta tudi v javno infrastrukturo, je ob rasti industrijske proizvodnje okrepilo uvoz, kar je močno zmanjšalo prispevek neto menjave s tujino k rasti BDP. Presežek tekočega računa ostaja velik, z okrevanjem domačega povpraševanja pa se pričakuje njegovo zmanjšanje.

Razmere na trgu dela ostajajo neugodne, čeprav dinamika nekaterih kazalnikov nakazuje izboljšanje. Ob visoki registrirani brezposelnosti so tokovi v in iz brezposelnosti močni, pri čemer je pozitivno predvsem povečevanje števila odlivov zaradi zaposlitve. Medletno zmanjševanje števila delovno aktivnih se je decembra skoraj ustavilo. Plače so se proti koncu leta začele zmerno poviševati. Hkrati se je močno upočasnilo zmanjševanje realne mase plač, k čemur je prispeval tudi padec inflacije.

Inflacija se je februarja še znižala. Merjena s HICP je znašala le še 0,2 %, v največji meri zaradi padca cen energentov, znižala pa se je tudi rast cen hrane. Osnovna inflacija je ostala pod povprečjem evrskega območja, kar je predvsem posledica razlik v stopnjah rasti cen industrijskih proizvodov, ki jih v Sloveniji omejuje šibko domače povpraševanje.

Dolg in primanjkljaj države sta se lani povečala predvsem zaradi ukrepov za reševanje bank. Po ocenah Evropske komisije je lani primanjkljaj države znašal 14,9 % BDP in dolg 71,9 % BDP, primanjkljaj pa naj bi se brez upoštevanja ukrepov za reševanje bank letos zmanjšal na 3,3 % BDP. Po objavi rezultatov obremenitvenih testov se je zahtevana donosnost slovenske državne obveznice nižala tudi v začetku marca, od novembra do začetka marca so se pribitki nad referenčnimi nemškimi obveznicami znižali za okoli 160 bazičnih točk in dosegli najnižje vrednosti po novembru 2010. Pozitivni signali iz finančnih trgov sovpadajo z ugodnejšimi mnenji bonitetnih agencij po izvedbi ukrepov za stabilizacijo bančnega sistema v Sloveniji ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta. Z nadaljevanjem izvajanja premišljenih ukrepov je potrebno zagotoviti stabilno in vzdržno gospodarsko rast ter krepiti dolgoročni gospodarski potencial, kar bo pomagalo pri izboljšanju ocen državnega dolga s strani bonitetnih agencij. To bi olajšalo dostop države in zasebnega sektorja do finančnih trgov ter utrdilo dostop bank do posojil denarne politike.

Bilanca bančnega sistema se je za razliko od preteklih mesecev januarja povečala kot posledica povečanega zaupanja zasebnega sektorja po objavi rezultatov obremenitvenih testov in dokapitalizaciji bančnega sistema. Poleg rasti vlog države in gospodinjstev so k temu prispevale tudi nadpovprečno višje vloge drugih finančnih organizacij. Opazna je upočasnitev krčenja posojil, do povečanja pa je prišlo pri stanovanjskih posojilih. Banke so nadaljevale s procesom razdolževanja do tujih bank in do Evrosistema.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

Bilanca bančnega sistema se je za razliko od preteklih mesecev januarja povečala, za 186 mio EUR. K temu je prispevala predvsem rast vlog v večini sektorjev. Vloge gospodinjstev so se povečale za 140 mio EUR, kar je delno tudi sezonske narave. Po izvedenih decembrskih ukrepih in pozitivnem mnenju mednarodnih institucij glede sanacije bančnega sistema pa je povečanje vlog gospodinjstev verjetno tudi odraz vrnitve dela sredstev, ki so bila dvignjena iz bančnega sistema v preteklih mesecih. Banke so nadaljevale z zmernim razdolževanjem do tujih bank in do Evrosistema. Posojila nebančnemu sektorju so se januarja, v primerjavi s predhodnimi meseci, minimalno zmanjšala. Pri posojilih gospodinjstvom se nadaljuje zniževanje potrošniških posojil, medtem ko stanovanjska posojila ohranjajo pozitivno rast 1,3%.

V obdobju po septembru 2013, po uvedbi rednega likvidacijskega postopka dveh manjših bank, se nadaljuje zniževanje pasivnih obrestnih mer bank. Dolgoročne obrestne mere za vloge nebančnega sektorja so se od decembra 2012 do januarja letos znižale za 1,6 odstotne točke, od septembra naprej za 0,7 odstotne točke. Pričakujemo, da bo z znižanjem pasivnih obrestnih mer v prihodnje omogočeno tudi postopno zniževanje aktivnih obrestnih mer bank.

Kakovost kreditnega portfelja bank se je po decembrskih prenosih dela slabih terjatev bank na DUTB, izboljšala, kar kaže na ugoden učinek prenosa. Delež terjatev z zamudami nad 90 dni se je znižal za skoraj 5 odstotnih točk, na 13,4%, vključno z nedonosnimi terjatvami do prebivalstva.

Januarja se je kakovost bančnih naložb, merjeno z deležem terjatev z zamudami nad 90 dni, izboljšala za 0,2 odstotne točke, na 13,2%,

4. Svet Banke Slovenije je sprejel spremembe in dopolnitve Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, ki uvaja dodatne zahteve glede poročanja izpostavljenosti do dolžnikov na nivoju posameznega posla in glede poročanja o restrukturiranih izpostavljenostih. Banka Slovenije se z omenjeno spremembo že prilagaja bodoči, na nivoju EU harmonizirani ureditvi poročanja na področju kreditnega tveganja. S tem bo Banka Slovenije pridobila boljši pregled nad ustreznostjo upravljanja s kreditnim tveganjem v bankah, katerega sestavni del je tudi učinkovito sodelovanje v procesih prestrukturiranja zadolženih, a na dolgi rok perspektivnih podjetij. Hkrati se bo povečala ustreznost obravnave komitentov v postopkih restrukturiranja v bančnem sistemu in možnost spremljave teh procesov. Omenjena dopolnitev predstavlja tudi del širše iniciative, v okviru katere želi Banka, s spodbuditvijo procesov prestrukturiranja gospodarstva, prispevati k povečanju gospodarske aktivnosti.

Banke bodo morale izpostavljenosti na nivoju posla poročati prvič za mesec junij 2014, podatke o restrukturiranih izpostavljenostih pa najpozneje za mesec avgust 2014.
 

Sporočilo za javnost ob zaključku dijaškega tekmovanja Generacija €uro, dne 13. marca 2014

Ljubljana, 13. marec 2014

ZAKLJUČEK DIJAŠKEGA TEKMOVANJA GENERACIJA €URO
Evropska centralna banka (ECB) in dvanajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja (med njimi tudi Banka Slovenije) je tudi v šolskem letu 2013/2014 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Generaciji mladih, ki so odrasli z eurom, tekmovanje ponuja priložnost, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute in njenim odnosom z gospodarstvom ter poglobijo svoje razumevanje dela centralnih bank. V Sloveniji je v prvi fazi tekmovanja, reševanju kviza, sodelovalo 22 ekip. V finale tekmovanja se je uvrstilo šest srednjih šol: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, II. gimnazija Maribor, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Gimnazija Bežigrad in Šolski center Postojna.
Zaključni krog tekmovanja je danes potekal v Banki Slovenije. Zmagala je ekipa Gimnazije Bežigrad, ki jim je priznanja izročil guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Ekipa pa se bo udeležila zaključne evropske slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo članom ekipe priznanja podelil predsednik ECB.
Vse sodelujoče ekipe so v vseh fazah tekmovanja pokazale visoko raven razumevanja precej zahtevne problematike denarne politike Evroobmočja. (Fotografija 1, Fotografija 2)

 

 

Sporočilo za javnost-Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank

Ljubljana, 19. marec 2014

Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank


Ljubljana, 19. marec 2014 – Vlada se je uvodoma seznanila z informacijo Banke Slovenije o stanju v slovenskem bančnem sistemu ter informacijo Banke Slovenije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah. Na podlagi mnenja Banke Slovenije je vlada danes odločila, da je Banka Celje primerna za začetek postopka za izvedbo ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Banka Slovenije je na podlagi izvedenih aktivnosti petih bank (Banka Celje, Gorenjska banka, UniCredit Banka Slovenije, Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank) za pokrivanje kapitalskega primanjkljaja, izhajajočega iz neugodnega scenarija stresnih testov ugotovila, da so vse banke izvedle zahtevane aktivnosti, s katerimi so odpravile oz. zmanjšale pričakovani kapitalski primanjkljaj. Banka Celje, kljub izvedenim aktivnostim ni bila uspešna pri iskanju potencialnih investitorjev.

Vlada je tako sklenila, da se bodo postopki po ZUKSB nadaljevali, če Banka Celje ne bo pravočasno dokapitalizirana s strani zasebnih vlagateljev. Banka Celje, kljub prizadevanjem v omenjenem obdobju ni uspela ustrezno okrepiti svojega kapitalskega položaja, zato je Banka Slovenije od banke zahtevala izvedbo dokapitalizacije. Če dokapitalizacija s strani zasebnih vlagateljev ne bo izvedena, bo vlada izvršila svojo zavezo po dokapitalizaciji banke in prenosu tveganih postavk na DUTB, dano decembra 2013, kar bi pomenilo pričetek postopkov za pridobitev državne pomoči.

Pri Gorenjski banki se kljub precejšnjemu zmanjšanju pričakovanega kapitalskega primanjkljaja in trenutno visoki kapitalski ustreznosti v letu 2014 pričakuje možnost realizacije dodatnih izgub iz kreditnega tveganja. Posledično bo Banka Slovenije banki podaljšala rok za dokončno izvedbo ukrepov za okrepitev kapitalskega položaja najkasneje do 31. 12. 2014. Vlada je na podlagi omenjene informacije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah odločila, da svojo zavezo za dokapitalizacijo Gorenjske banke podaljšuje do 31. 12. 2014.

Banka Slovenije je lani v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter pod okriljem opazovalcev iz Evropske komisije, ECB in EBA koordinirala in nadzorovala izvedbo skrbnega pregleda reprezentativnega dela bančnega sistema. Izvedba omenjenega skrbnega pregleda je bila tudi predpogoj za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bančnega sistema (to je prenos slabih terjatev na DUTB in vzporedna dokapitalizacija). Rezultati pregleda, ki so ga opravile preizkušene mednarodne svetovalne družbe in ocenjevalci vrednosti nepremičnin so bili znani in objavljeni 12. decembra 2013.

Rezultati skrbnega pregleda bank so bili izhodišče za oceno potrebne dokapitalizacije ter za izvedbo ukrepov za krepitev kapitalskega položaja bank. Banke pa so bile po pristopih k pokrivanju kapitalskega primanjkljaja razdeljene v več skupin. Medtem ko so bili po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije v petih bankah (NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki) nemudoma izvedeni ukrepi za krepitev stabilnosti (dokapitalizacija in ob predhodnem prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti ter v primeru NLB in NKBM prenos terjatev na DUTB), je preostalih pet bank vključenih v skrbni pregled prejelo zahtevo Banke Slovenije, da do konca januarja 2014 pripravijo podroben načrt aktivnosti za odpravo kapitalskega primanjkljaja in kapitalski primanjkljaj odpravijo najkasneje do 30. 6. 2014. Istočasno je Vlada Republike Slovenije tudi zagotovila ustrezna kapitalska varovala, če banke kapitalskega primanjkljaja ne bodo pokrile do konca junija letos.

Ob upoštevanju izvršenih aktivnosti in stanju kapitalske ustreznosti konec leta 2013, zaveza vlade za dokapitalizacijo ni več potrebna v primeru Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank.

Vlada je ob upoštevanju omenjenih informacij Banke Slovenije tudi sklenila, da podpira ukrepe v smeri nadaljnje konsolidacije v bančnem sektorju.

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
 

BANKA SLOVENIJE

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Sporočilo za javnost - O ODLOČBAH O IZREDNIH UKREPIH - 21.03.2014

Ljubljana, 21. marca 2014

O ODLOČBAH O IZREDNIH UKREPIH

Po objavi odločb o izrednih ukrepih se v javnosti pojavljajo posamezne razlage in namigovanja v zvezi z določenimi dejstvi, ki izhajajo iz odločb, na podlagi katerih se v javnosti po mnenju Banke Slovenije neupravičeno ustvarja dvom glede strokovnosti in neodvisnosti njenega delovanja v vlogi nadzornika bančnega sistema. Očitke in namigovanja te vrste zavračamo.

O datumih

Svet Banke Slovenije je o izdaji odločb o izrednih ukrepih odločal na seji 17. 12. 2013. Zaradi vpetosti Banke Slovenije v procese državne pomoči bankam (NLB, NKBM in Abanka), ki so potekali pri Evropski komisiji, je bil Svet Banke Slovenije v času odločanja že seznanjen tudi z dejstvom, da bo 18. 12. 2013 Evropske komisija izdala pozitivne odločbe o državnih pomočeh. Ker pa so se izredni ukrepi lahko izvedli šele z dnem izdaje odločbe Evropske komisije, je bila vročitev odločb o izrednih ukrepih ter njihova izvedba z vplačilom denarnih sredstev države mogoča šele 18. 12. 2013.

Namigovanja, da je bila izbira datuma za izredne ukrepe odvisna od seje Ustavnega sodišča, ki je ta dan odločalo tudi o pobudah za začasno zadržanje izvajanja določb Zakona o bančništvu, zavračamo in ponovno poudarjamo, da je bil pogoj za izvajanje izrednih ukrepov in odločb Banke Slovenije izdaja odločbe Evropske komisije o državnih pomočeh in je bila zato izvedba ukrepov določena za 18. 12 .2013. Priprava odločb za vročanje bankam zahteva tudi tehnične priprave, zato je Svet Banke Slovenije o izdaji odločb odločal že na seji 17. 12. 2013 in s tem zagotovil pogoje za vročanje bankam in izvedbo ukrepov 18. 12. 2013, nemudoma po formalni izdaji odločb Evropske komisije. Vsekakor je bilo po oceni Banke Slovenije zaradi učinkov izrednih ukrepov v banki, ki so ji takšni ukrepi izrečeni, nujno, da se ti ukrepi začnejo in zaključijo isti dan in tako zagotovijo pogoji za normalno poslovanje bank s komitenti.

Vsakršna namigovanja o manipulaciji z datumom izvedbe izrednih ukrepov Banka Slovenije zato odločno zavrača.

O ocenjenih izgubah

V zvezi z navedbami, da so ugotovitve glede izkazanih izgub banke prirejene pogojem, ki jih za popolni odpis podrejenih (kvalificiranih) obveznosti banke določa Zakon o bančništvu, Banka Slovenije poudarja, da so takšni zaključki v celoti neutemeljeni. Vse odločitve Banke Slovenije o uporabi izrednih ukrepov in o prenehanju podrejenih obveznosti bank temeljijo na ugotovitvah preizkušenih mednarodnih svetovalnih družb, ki so v okviru izvedbe skrbnega pregleda bančnega sistema opravili tudi pregled kakovosti sredstev posameznih bank ter na tej podlagi tudi podali oceno izgube posamezne banke. Prav dejstvo, da so navedeno oceno vrednosti izgub bank izdelali neodvisni tuji strokovnjaki, daje po mnenju Banke Slovenije izrednim ukrepom dodatno verodostojnost – ne nazadnje je bila ocena neodvisnih tujih strokovnjakov zahteva mednarodnih organizacij, ki so ves čas tudi spremljale njihovo delovanje.

V zvezi z izrednimi ukrepi Banka Slovenije ponovno pojasnjuje, da je odpis podrejenih obveznosti banke glede na določbe Zakona o bančništvu dopusten največ v obsegu, v kolikšnem bi te obveznosti prenehale (tj. ne bi bile poplačane) v primeru stečaja banke – za obseg odpisa podrejenih obveznosti torej višina kapitalskega primanjkljaja, ki je bil ugotovljen kot neposredna posledica pregleda kakovosti aktive, ne vpliva neposredno. Slednja je zgolj osnova za ugotovitev, da bi morala banka zaradi tega kapitalskega primanjkljaja izgubiti dovoljenje in zoper njo začeti stečaj (praktična posledica odvzema dovoljenja banki je vedno stečaj). Šele na tej podlagi se izdela ocena vrednosti premoženja banke v primeru stečaja, ki je v nadaljevanju podlaga za določanje obsega odpisanih kvalificiranih obveznosti.

Neodvisno mnenje

Zakon kot pogoj za izvedbo takšnega ukrepa določa tudi zahtevo, da Banka Slovenije pridobi neodvisno oceno vrednosti premoženja teh bank, ki bi bila podana v primeru stečaja banke, izjemoma pa bi lahko Banka Slovenije takšno oceno opravila tudi samostojno. Zaradi teže in resnosti navedenih ukrepov za imetnike podrejenih obveznost in drugih instrumentov banke, ki so zaradi ukrepa prenehali, je kljub okoliščinam, ki bi lahko opravičevale uporabo lastne ocene, prav zaradi večje verodostojnosti ukrepa Banka Slovenije vztrajala pri neodvisni oceni vrednosti v primeru stečaja banke. Banka Slovenije torej ni določila višine izgube v primeru stečaja posamezne banke, kot se namiguje v javnosti, ampak je to oceno izdelal neodvisni cenilec, kot to določa zakon. Vsakršna namigovanja, da je višina izgube v primeru stečaja prilagojena pogojem za popolni odpis podrejenih obveznosti, so torej popolnoma neutemeljena.

O višini izgub

Banka Slovenije zavrača vse očitke glede manipulacije z ocenjeno višino izgube bank v povezavi z depoziti, ki jih je država naložila v banke pred izvedbo izrednih ukrepov. Izpostavljamo dejstvo, da pri navedenih depozitih ne gre za depozit Republike Slovenije, ampak za depozite, ki jih Ministrstvo za finance v okviru upravljanja z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa nalaga v skladu z Zakonom o javnih financah ter Pravilnikom o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Pri upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa veljajo v naprej opredeljena pravila glede nalaganja sredstev v obliki depozitov preko javnih avkcij, z vnaprej določenimi merili za izbor prejetih ponudb, ki upoštevajo načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb. Zato se predmetni depoziti nikakor ne morejo obravnavati kot posojilo države bankam in so zato vsakršne zahteve glede preoblikovanja teh depozitov v kapital pred odpisom podrejenih instrumentov banke v celoti neutemeljene.

Rezultati skrbnega pregleda, ki so bili tudi podlaga za oceno izgub bank, so bili znani šele v začetku decembra 2013. Torej niti Banka Slovenije, niti uprave bank niso prej razpolagale z zneski dodatno potrebnih oslabitev, ki izhajajo iz pregleda kakovosti sredstev po stanju 31. 12. 2012 in so seveda vplivale tudi na oceno finančnega položaja bank po stanju na dan 30. 9. 2013. Znatno poslabšanje ocene finančnega položaja bank po stanju na dan 31. 12. 2012 je po pojasnilih stroke posledica znatno spremenjenih okoliščin glede (slabšega) ekonomskega položaja v državi v letu 2013, zlasti glede na znatno slabšo likvidnost trga nepremičnin in trga vrednostnih papirjev ter uporabo bistveno bolj konzervativne ocene vrednosti zavarovanj po stanju na dan 31. 12. 2012. Poslabšanje ekonomskega položaja v letu 2013 pa je še dodatno vplivalo na oceno finančnega položaja bank po stanju na dan 30. 9. 2013. Do vprašanja glede morebitnih nepravilnosti pri izdelavi finančnih izkazov za leto 2012 se morajo v prvi vrsti opredeliti predvsem revizorji in cenilci ter Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

Banka Slovenije ves čas pozorno spremlja delovanje uprav v bankah, ki so prejele državno pomoč, in bo ob vsakršnem dvomu o nepravilnosti ravnanja uprav ali posameznih članov uprav bank pri sestavljanju računovodskih izkazov za leto 2012, ustrezno ukrepala.

Banka Slovenije obravnava vse razloge za uporabo izrednih ukrepov kot tudi učinkov izrednih ukrepov z najvišjo profesionalno odgovornostjo do bank, bančnega sistema zlasti pa tudi do delničarjev ter upnikov bank, hkrati pa je tudi mnenja, da drugačno ukrepanje v danih okoliščinah ni bilo mogoče.
 

Sporočilo za javnost-Poslovanje s trajnimi nalogi in direktnimi obremenitvami - 3. aprila 2014

Ljubljana, 3. aprila 2014

POSLOVANJE S TRAJNIMI NALOGI IN DIREKTNIMI OBREMENITVAMI

1. aprila 2014 je bil na spletni strani Cekin.si objavljen članek z naslovom »Nujno opozorilo, če imate odprte trajnike« (http://cekin.si/clanek/financi_vodic/nujno-opozorilo-o-slovenskih-bankah.html ). V članku je zapisna trditev, da banke ne bi smele zaračunavati storitev trajnikov. Banka Slovenije je prejela številna vprašanja s strani uporabnikov plačilnih storitev, zato v nadaljevanju splošna pojasnila.

Uvodoma o razliki med trajnim nalogom in direktno obremenitvijo.

Trajni nalog je standardiziran kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik, pod pogoji, določenimi s pooblastilom za trajni nalog, odredi svojemu ponudniku plačilnih storitev (na primer banki ali hranilnici) izvršitev plačila fiksnih zneskov v breme svojega transakcijskega računa. Posamezna obveznost se poravnava na določen dan oziroma na določene dneve v mesecu, v določenem časovnem obdobju. Trajni nalog se razlikuje od direktne obremenitve in kot storitev bank in hranilnic ni bil ukinjen.

Direktna obremenitev je plačilni instrument druge vrste, saj v tem primeru plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi soglasja plačnika, obveznost plačnika do prejemnika plačila pa se poravna z obremenitvijo transakcijskega računa plačnika pri njegovem ponudniku plačilnih storitev (na primer banki ali hranilnici). Direktna obremenitev je namenjena poravnavi enkratnih ali ponavljajočih se obveznosti vsakič enakih, ali različnih zneskov v evrih, tako v Sloveniji, kot tudi v več kot 30 državah območja Evrope. Ena od osnovnih značilnosti direktnih obremenitev je, da soglasje, na podlagi katerega plačnik dovoli prejemniku plačila posredovanje plačilnega naloga za obremenitev računa plačnika, od plačnika prejme neposredno prejemnik plačila in ne plačnikov ponudnik plačilnih storitev.
Ponudniki plačilnih storitev lahko zaračunavajo nadomestila za izvrševanje plačilnih transakcij (npr. s trajnim nalogom ali z direktno obremenitvijo). Pri tem je ključno, da je uporabnik plačilnih storitev o zaračunavanju teh nadomestil predhodno obveščen.

Ponudniki plačilnih storitev tako lahko zaračunavajo tudi nadomestila za nekatere dodatne storitve, povezane z izvrševanjem plačilnih transakcij z direktnimi obremenitvami, ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev zagotavljati potrošnikom (prepoved izvajanja direktnih obremenitev na računu plačnika in omejevanje posamezne transakcije na določen znesek ali časovni okvir).

Ponudniki plačilnih storitev uporabnikom v nekaterih primerih res ne smejo zaračunavati nadomestil, povezanih z določenimi pravicami uporabnikov, ki jim pripadajo na podlagi Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. In sicer nadomestil za zavrnitev in preklic plačilnega naloga ter za povračilo že izvršenih plačilnih transakcij (ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zgoraj omenjeni zakon). Ta omejitev pa ne posega v pravico ponudnikov plačilnih storitev zaračunati osnovno storitev.

 

Sporočilo za javnost -Makroekonomska gibanja in projekcije - 8.aprila 2014

Ljubljana, 8. aprila 2014

Makroekonomska gibanja in projekcije

Na novinarski konferenci po seji Sveta Banke Slovenije so bila predstavljena Makroekonomska gibanja in projekcije.

Ključna sporočila:

 • Projekcije kažejo postopno krepitev gospodarske aktivnosti,
 • nadaljuje se razdolževanje zasebnega sektorja,
 • stroškovno konkurenčnost izboljšuje zasebni sektor,
 • javni sektor pa pri prilagajanju stroškov dela zaostaja,
 • nižji stroški financiranja države se še niso polno prenesli v stroške financiranja gospodarstva.
 •  

Povzetek

BDP se je leta 2013 v povprečju zmanjšal za 1,1 %, vendar je v drugi polovici leta že prišlo do znatne gospodarske rasti. Vzrok je v ugodnejših razmerah v zunanjem okolju in v postopnem okrevanju domačega povpraševanja, v zadnjem četrtletju pa so na gospodarsko rast vplivali še nekateri enkratni in statistični dejavniki. Višja gospodarska rast v zunanjem okolju se je prenesla v solidno rast izvoznega sektorja, ki je podprta tudi z izboljšanjem stroškovne konkurenčnosti. Ob stabilizaciji domače potrošnje in ukrepih za preprečevanje sive ekonomije se je povečala tudi skupna dodana vrednost zasebnih storitev. Aktivnost v gradbeništvu je bila ob koncu leta višja predvsem zaradi javnih investicij v infrastrukturo, financiranih s sredstvi EU. Prav investicije so ob koncu leta največ prispevale k rasti domače potrošnje, ob upočasnitvi zmanjševanja realne mase plač pa se je stabilizirala zase- bna potrošnja. Po drugi strani se je lani okrepilo zmanjševanje končnega trošenja države. Zmanjševanje zaposlenosti se je v drugi polovici leta upočasnilo predvsem v zasebnem sektorju, zaposlenost v javnih storitvah pa se manjša predvsem tam, kjer ima država večji neposredni nadzor. Čeprav se je raven registrirane brezposelnosti v začetku leta 2014 zvišala na okoli 130.000, se je trend večanja brezposelnosti ustavil, k čemur so prispevali tudi močnejši tokovi iz brezposelnosti v zaposlenost. Inflacija se je v prvem letošnjem četrtletju še znižala, rast cen pa je ostala pozitivna le zaradi konsolidacijskih ukrepov javnih financ. Nizka je tudi osnovna inflacija, kar je posledica šibkega trošenja gospodinjstev in nižanja stroškov v gospodarstvu.

Rast izvoza in šibko domače povpraševanje sta prispevala k povečanju presežka na tekočem računu plačilne bilance. Ta je v letu 2013 dosegel 6,3 % BDP, večinoma zaradi prehoda salda blagovne menjave iz primanjkljaja v precejšen presežek, k čemur je ob ohlajanju povpraševanja na neevropskih trgih prispevala uspešna preusmeritev izvoznikov na trge EU. Povečal se je tudi presežek storitvene menjave, zaradi zmanjšanja primanjkljaja dohodkov od neposrednih naložb pa se je zmanjšal primanjkljaj faktorskih dohodkov.

Presežek tekočega računa se v razmerah ugodne rasti izvoznega sektorja in razdolževanja gospodarstva odraža v visokem neto varčevanju zasebnega sektorja. V zadnjem letu in pol neto varčujejo tudi podjetja, ki ob nadaljnjem zmanjševanju zadolženosti in šibkem investiranju iščejo vire, ki so alternativa bančnim posojilom. Obseg obveznosti podjetij iz naslova bančnih posojil se je lani znižal. Finančni presežek so lani povečala tudi gospodinjstva, ki so ob manjši potrošnji zmanjševala zadolženost. Zmanjše- vanje bilančne vsote bank je bilo posledica zmanjševanja zadolženosti bank do tujine in obveznosti na osnovi dolžniških vredno- stnih papirjev ter odpisa podrejenih dolžniških instrumentov v procesu rekapitalizacije bank. Pri naložbah bank je bilo krčenje pod vplivom nadaljnjega zmanjševanja posojil zasebnemu sektorju, prenosa posojil podjetij na DUTB in dodatnih odpisov vrednosti posojil. Predvsem zaradi ukrepov za stabilizacijo bančnega sektorja je bila država lani edini sektor s povečanim finančnim pri- manjkljajem. Ta se je po ocenah SURS prehodno povečal na 14,7 % BDP, dolg države pa se je povzpel na 71,7 % BDP.

Rast BDP naj bi letos dosegla 0,6 %, v naslednjih dveh letih pa naj bi se gibala na ravni okoli 1,5 %. V primerjavi s predhodnimi projekcijami je popravek navzgor za letos posledica hitrejšega okrevanja tujega povpraševanja in umirjanja razmer na trgu dela na prehodu v leto 2014 ter nekoliko večjega zaupanja v gospodarstvu. Zaposlenost naj bi se do konca leta 2016 skupaj zmanjša- la za nekaj več kot pol odstotka. Solidna rast izvoza, ki jo podpirata ugodno tuje povpraševanje in nadaljnje prilagajanje stroškov dela, ter počasnejša rast uvoza zaradi zgolj postopnega okrevanja domačega povpraševanja bi lahko povečali presežek tekoče- ga računa plačilne bilance na več kot 7 % BDP. Inflacija naj bi v naslednjih letih ob odsotnosti pritiskov s strani povpraševanja ter ponudbenih šokov ostala nizka.

Tveganja glede rasti gospodarske aktivnosti so za celotno obdobje projekcij večinoma obrnjena navzdol. Med pomembnejšimi dejavniki, ki bi lahko znižali gospodarsko rast iz osnovnega scenarija, so morebitni dodatni ukrepi fiskalne konsolidacije in šibkej- še tuje povpraševanje. S tehničnega vidika so veliko tveganje tudi možne revizije podatkov, predvsem za zadnje četrtletje 2013. Na drugi strani bi lahko predvsem aktivnost DUTB pri prestrukturiranju podjetniškega sektorja in bank ter povečano zaupanje v bančni sistem spodbudila kreditiranje in povečala domače trošenje bolj, kot je predvideno. Tveganja glede inflacije so za obdobje
projekcij uravnotežena.

 


Celotno gradivo je objavljeno na spletni strani: http://www.bsi.si/iskalniki/porocila.asp?MapaId=284
 

Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013, 9. aprila 2014

Ljubljana, 9. aprila 2014

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013

Svet Banke Slovenije je sprejel dokument Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013 in potrdil objavo na spletnih straneh Banke Slovenije http://www.bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=1439 .

Banka Slovenije v okviru spremljanja učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev analize s področja plačilnih storitev in politike nadomestil ponudnikov plačilnih storitev pripravlja že od leta 2009, od leta 2011 pa jih tudi objavlja na spletnih straneh. Novi dokument časovno vrsto dopolnjuje s podatki za leto 2013 ter zajema analizo sprememb nadomestil za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev.

Leto 2013 je zaznamovala uveljavitev davka na finančne storitve, ki s stopnjo 6,5% obdavčuje tudi plačilne storitve. Primerjava z letom 2012 kaže, da so se povprečna nadomestila v letu 2013 povišala v vseh 19 obravnavanih segmentih plačilnih storitev, v 10 za več kot je stopnja novega davka.

Izračunani so tudi stroški košaric plačilnih storitev po ponudnikih plačilnih storitev, pri čemer je v izračunih upoštevano razlikovanje med "tradicionalnim komitentom" (plačuje na okencu) in "e-komitentom" (plačuje preko elektronske banke), med fizičnimi in pravnimi osebami in med izkustveno košarico Zveze potrošnikov Slovenije in izračunano košarico plačilnih storitev Banke Slovenije. Izračun kaže, da je za fizične osebe – ne glede na košarico (Banka Slovenije/Zveza potrošnikov Slovenije) in vrsto komitenta (tradicionalni ali e-komitent) – najcenejša Delavska hranilnica d.d. Za pravne osebe pa je v primeru tradicionalnega komitenta najcenejša Hranilnica in posojilnica Vipava d.d., v primeru e-komitenta pa Delavska hranilnica d.d.
 

Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke, 11.04.2014

Ljubljana, 11. april 2014

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 11. do 13. aprila 2014 v Washingtonu.

Viceguverner Darko Bohnec se bo, v vlogi namestnika guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Sestavljen je iz 24 članic MDS, ki jih predstavljajo njihovi guvernerji, ministri ali drugi predstavniki na podobni ravni. Pripravljalnega dela odbora in plenarne seje se udeležijo guvernerji članic odbora IMFC in guvernerji preostalih držav članic MDS (188). Odboru trenutno predseduje Tharman Shanmugaratnam, namestnik predsednika vlade in minister za finance v Singapurju, ki je bil izbran za predsednika odbora marca 2011. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Viceguverner Bohnec se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z direktorjem Rezo Moghadamom in Dario Zakharovo, ki je vodja misije za Slovenijo. Viceguverner Bohnec se bo udeležil sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, Johannom Praderjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Davidom Liptonom, namestnikom generalne direktorice MDS.

Ob robu spomladanskih zasedanj potekajo tudi različni strokovni seminarji in konference. Viceguverner Bohnec se bo udeležil konference "Monetary Policy in the New Normal".

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije, dne 22.04.2014

Ljubljana, 22. aprila 2014

Nadaljuje se postopno gospodarsko okrevanje, povečana bilanca bančnega sistema

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel poročilo Gospodarska in finančna gibanja, april 2014.

Razpoložljivi podatki za letošnje prvo četrtletje potrjujejo spomladanske napovedi Banke Slovenije in kažejo na nadaljevanje postopnega gospodarskega okrevanja Slovenije. Najpomembnejši dejavniki rasti so bili solidna rast izvoza ter okrevanje v storitvah zasebnega sektorja in v gradbeništvu. Verjetno zaradi prehodnih dejavnikov je februarja upadla industrijska proizvodnja, kljub temu pa poleg izvoza rastejo kazalniki zaupanja, prodaja na domačem trgu pa je stabilna. Kazalniki zaupanja se izboljšujejo že od začetka leta, z močnejšimi znaki okrevanja domačega dela gospodarstva. Slednje se kaže tudi v stabilizaciji presežka tekočega računa v BDP.

Inflacija je marca znašala 0,6 %. K nekoliko višji inflaciji v primerjavi s februarjem je prispevala višja rast cen industrijskih proizvodov brez energentov, predvsem kot posledica podražitev cen obleke in obutve. Ker gre za komponente, ki povečujejo osnovno inflacijo, je ta presegla povprečno v evrskem območju. Zaradi relativno majhnih pritiskov s strani povpraševanja, na kar pomembno vpliva še vedno nizka kupna moč gospodinjstev, kljub temu ni pričakovati izrazitejše spremembe v kratkoročnih inflacijskih gibanjih. Dokaj majhen bo tudi učinek zadnjih dvigov trošarin na inflacijo, ki po ocenah znaša 0,2 odstotne točke v 2014 in 0,1 odstotne točke v 2015.

Tudi dogajanja na trgu dela so bila februarja in marca obetavna. Marca se je brezposelnost zmanjšala, izstopalo je povečanje števila zaposlitev. Brezposelnost kljub temu ostaja visoka, na ravni okrog 127.000 oseb. Podjetja v predelovalnih dejavnostih so v začetku leta medletno izplačevala nekoliko višje plače. Za nadaljnjo krepitev konkurenčnosti bo pomembno, da prilaganje plač ne bo presegalo pričakovanega povečevanja produktivnosti, kar bo lahko hkrati prispevalo k odpravljanju nesorazmerij na trgu dela.

Po načrtih Vlade za fiskalno konsolidacijo naj bi primanjkljaj javnega financiranja letos znašal 4,1 % BDP, brez rekapitalizacije bank pa 3,2 %. To je manj kot lani, ko je primanjkljaj brez rekapitalizacije bank znašal 4,4 % BDP. Dolg države naj bi se letos z lanskih 71,7 % BDP povišal na 80,9 % BDP. Republika Slovenija je na začetku aprila izdala 3,5- in 7-letno obveznico na evrskem trgu v skupni višini 2 mrd EUR. Po izvedbi ukrepov za stabilizacijo razmer v bančnem sistemu so zahtevane donosnosti na izdane državne vrednostne papirje upadle, kar ob visokem presežnem povpraševanju kaže na večjo dostopnost države do financiranja na mednarodnih finančnih trgih. Kljub večji naklonjenosti mednarodnih finančnih trgov do Slovenije se morata reformni proces in konsolidacija javnih financ v smeri uravnoteženega delovanja na prihodkovni in izdatkovni strani nadaljevati.

 


2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel poročilo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

Bilanca bančnega sistema se je februarja drugi mesec zapored povečala. K povečanju so ključno prispevale vloge države in gospodinjstev. Vloge gospodinjstev so v prvih dveh mesecih leta narasle za 290 mio EUR, predvsem pri velikih domačih bankah, kar odraža povrnjeno zaupanje v ta del bančnega sistema. Priraste depozitov izkazujejo tudi majhne domače banke in hranilnice, s čimer je ustavljen trend selitve depozitov občanov od domačih proti bankam v večinski tuji lasti. Vloge naraščajo kljub zniževanju pasivnih obrestnih mer. Pričakovan ugoden učinek nižjih stroškov financiranja na pocenitev posojil za podjetja je že opazen pri velikih domačih bankah.
Banke nadaljujejo z razdolževanjem na finančnih trgih, od začetka krize so skupaj odplačale za 11,3 mlrd EUR obveznosti. Obveznosti do tujih bank predstavljajo le še 12% bilančne vsote oziroma tretjino deleža pred nastopom finančne krize. Pet bank je marca predčasno delno poplačalo tudi obveznosti iz naslova triletnih operacij dolgoročnega refinanciranja pri ECB, s čimer se je znesek teh obveznosti znižal za 1,082 mlrd EUR. Kreditna aktivnost v prvih mesecih leta še ne kaže pomembnega preobrata, vendar se negativne stopnje rasti ne poglabljajo.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije - 27.05.2014: Gospodarska in finančna gibanja, ekonomski odnosi s tujino, finančna stabilnost

Ljubljana, 27. maj 2014

Gospodarska in finančna gibanja, ekonomski odnosi s tujino, finančna stabilnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, april 2014, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2014.
Gospodarsko okrevanje Slovenije se je nadaljevalo tudi v letošnjem prvem četrtletju. Rast še naprej poganja izvozni sektor, ki uspešno izkorišča sicer zgolj postopno okrevanje evrskega območja. To se kaže tudi na tekočem računu plačilne bilance, kjer je bil marca dosežen izrazito visok presežek v menjavi blaga. Zaradi nadaljnje rasti investicij v javno infrastrukturo je opazen tudi visok prispevek gradbeništva. Razmere v trgovini in nekaterih drugih storitvenih dejavnostih, večinoma vezanih na domače končno trošenje, so se v primerjavi s koncem lanskega leta nekoliko poslabšale. Šibko domače trošenje po mnenju podjetij sicer ostaja najpomembnejši zaviralni dejavnik poslovanja.
Gibanja na trgu dela so bila v letošnjem prvem četrtletju stabilna. Nadaljuje se zmanjševanje števila registriranih brezposelnih. Brezposelnost se zmanjšuje predvsem zaradi manjšega števila tistih, ki so izgubili delo za določen čas, kar je vsaj deloma posledica lanske reforme trga dela. Raste število tistih, ki so se zaposlili. Takšna gibanja zmanjšujejo medletno upadanje števila delovno aktivnih, ki se je marca že skoraj ustavilo. V izvozno usmerjenem delu gospodarstva se je v prvem četrtletju povišala rast plač, kar ob povečevanju zaposlovanja nakazuje boljše pogoje poslovanja izvoznega sektorja.
Inflacija se je aprila znižala pod povprečje evrskega območja. Znašala je le 0,5 %, kar je 0,1 odstotne točke manj kot marca. Med skupinami cen je k nekoliko nižji inflaciji največ prispeval padec cen industrijskih proizvodov brez energentov, kar je znižalo tudi osnovno inflacijo. Brez upoštevanja vpliva dajatev bi bilo znižanje cen v Sloveniji prisotno že od lanskega septembra, v letošnjem prvem četrtletju pa bi v povprečju znašalo 0,5 %. Ti podatki morda nakazujejo, da je del podjetij z določenim časovnim zamikom zmanjšal svoje marže precej bolj, kot je to kazalo v prvih mesecih po zvišanju DDV, ko je bil njegov prenos v cene višji od pričakovanj.
Primanjkljaj konsolidirane bilance javnih financ je bil na začetku leta stabilen. Medtem ko prihodki rastejo tudi zaradi izboljševanja gospodarskih razmer, se povečuje breme plačevanja obresti na javni dolg. Javni dolg naj bi po zadnjih ocenah Evropske komisije letos presegel 80 % BDP. V obdobju do oblikovanja nove vlade je nujno preprečiti morebitna povečanja negotovosti, predvsem v smeri zavez, ki so bile dane za doseganje ciljev fiskalne konsolidacije in privatizacijo družb v državni lasti. Pomembno je, da se zagotovi transparentno izpolnjevanje danih zavez, kar bo dodatno okrepilo tudi kredibilnost države na mednarodnih finančnih trgih.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2014 in ga sprejel.
Začeti proces prestrukturiranja in saniranja bančnega sistema je imel vrsto pozitivnih učinkov na kazalnike stabilnosti bančnega sistema in na poslovanje bank: povečanje kapitalske ustreznosti, znižanje deleža nedonosnih terjatev v portfelju, povečanje likvidnosti v sistemu, zniževanje posojilnih in depozitnih obrestnih mer ter izboljšan rezultat poslovanja v prvem četrtletju 2014. Ponovno se krepi zaupanje v bančni sistem, zlasti v velike domače banke.
Decembrski ukrepi dokapitalizacije petih bank in prenosa slabih terjatev NLB in NKBM na DUTB so pomenili izrazite spremembe v strukturah bančnih bilanc, znižanju deleža posojil in povečanje vrednostnih papirjev z izboljšano strukturo tveganosti bančnih naložb, znižanju deleža nedonosnih naložb v portfeljih, povečanju kapitalske ustreznosti bank. Dodatne ugodne vplive na kakovost portfelja in strukturo bilanc se pričakuje po prenosu terjatev na DUTB Abanke in Banke Celje, ki bo po končanju postopka pri Evropski komisiji. Vendar je za trajnejše izboljšanje stanja v bankah in za večjo kreditno rast potrebno poslovno, finančno in lastniško prestrukturiranje realnega sektorja. Počasno spreminjanje modelov financiranja podjetij je predvsem posledica prevladujočega financiranja pri bankah in odsotnosti alternativnih oblik financiranja podjetij, predvsem z lastniškim kapitalom. Zniževanje visokega finančnega vzvoda podjetij le z dezinvestiranjem in odplačevanjem obstoječega dolga ne more zagotoviti hitrejšega gospodarskega okrevanja, saj vpliva predvsem na poslabševanje likvidnosti podjetij s posledicami na nadaljnje poslabševanje kreditnega portfelja v bankah. Z nadaljnjim razdolževanjem gospodarstva samo z odplačevanjem dolgov in brez novih finančnih virov lahko podjetja tudi zamudijo priložnost za rast, ki se ponuja s ponovnimi spodbudnimi trendi v mednarodnem okolju.
S prenosom dela slabih terjatev na DUTB se je kreditno tveganje znižalo. Največji banki in tudi celotni bančni sistem so razbremenjeni velikega dela najmanj kakovostnih terjatev, zlasti do podjetij v stečajnih postopkih, ki so v celotnem obsegu prenosa pomenili dobro polovico. Kvaliteta naložb se je izrazito izboljšala v skupini velikih domačih bank, nadaljnje izboljšanje se pričakuje po dodatnih prenosih slabih terjatev. Kljub temu ostaja kreditno tveganje visoko in najpomembnejše sistemsko tveganje. Za trajnejše izboljšanje kakovosti bančnih naložb je poleg institucionalnih dejavnikov, povezanih z načinom sanacije bank, pomembno zdravo kreditno povpraševanje podjetij, na eni strani, ter zadostno in stabilno financiranje bank, na drugi.
Po uvedbi sanacije bančnega sistema se je znižalo dohodkovno tveganje v bankah. Zaradi znižanja kreditnega tveganja ter velikega obsega oslabitev, ki je delno izhajal iz ugotovitev skrbnega pregleda portfelja pod konservativnimi pogoji, je pričakovati manjši pritisk na profitabilnost bank v letošnjem letu. V prvih treh mesecih so banke realizirale pozitivno rast neto obrestnih prihodkov, pozitiven rezultat poslovanja ter višjo neto obrestno maržo. Na nižje dohodkovno tveganje in tudi višjo obrestno maržo bo v prihodnje ugodno vplivalo znižanje pasivnih obrestnih mer. Obrestne mere za dolgoročne vloge prebivalstva so se lani in v prvem četrtletju letos v povprečju znižale za 1,8 odstotnih točk. Cenejši viri so omogočili tudi začetek zniževanja posojilnih obrestnih mer, od septembra naprej za 0,5 odstotne točke. Začeto zniževanje posojilnih obrestnih mer ob pozitivnih makroekonomskih napovedi za leto 2014 lahko ugodno vpliva na porast povpraševanja po posojilih, zlasti tistih podjetij, ki so financiranje preusmerila z domačih na tuje banke. Financiranje v tujini je lani doseglo 24% vseh posojil podjetjem, več kot v letu 2004.
Financiranje bank bolj kot v preteklih letih temelji na vlogah gospodinjstev oziroma celotnega nebančnega sektorja. V strukturi financiranja bank so vloge marca dosegle 57,9%, za 14,3 odstotne točke več kot ob koncu 2008. Odplačevanje virov pridobljenih na grosističnih trgih se je lani še pospešilo, kar je močno zmanjšalo odvisnost bank od finančnih trgov. Od oktobra 2008 so banke neto odplačale za 11,4 mrd EUR grosističnih virov oziroma za dve tretjini, samo lani za skoraj 30%. Tveganje refinanciranja, ki je v preteklih letih pomenilo enega največjih tveganj za bančni sistem, je sedaj nižje, zlasti v velikih domačih bankah. Banke bodo ponovno močno izpostavljene bremenu refinanciranja v prvem četrtletju 2015, ko jim zapade za 2,6 mrd EUR dolgoročnih obveznosti pri Evrosistemu. Do konca marca so že predčasno odplačale 29% teh obveznosti in s tem znižale breme refinanciranja ob njegovi zapadlosti.
Kapitalska ustreznost se je konec preteklega leta močno izboljšala, na 14,0%. Na konsolidirani osnovi se je s 13,7% približala povprečju evroobmočja, kar je prvič po letu 2006. Po realizaciji vseh ukrepov prestrukturiranj in predvidenih dokapitalizacij za ostale velike banke lahko pričakujemo njegovo nadaljnje zviševanje, a se hkrati povečuje tudi povprečje evroobmočja.

 

Sporočilo za javnost po 514. Seji Sveta Banke Slovenije

Ljubljana, 24. junij 2014

Gospodarska in finančna gibanja, ekonomski odnosi s tujino,poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

Ljubljana, 24. junij 2014

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel poročilo Gospodarska in finančna gibanja, junij 2014 ter Ekonomski odnosi s tujino, april 2014.

Gospodarske razmere v evrskem območju se izboljšujejo, vendar pa se hkrati kažejo znaki upočasnjevanja rasti v večini večjih svetovnih gospodarstev. Consensusove napovedi za evrsko območje ostajajo stabilne, pozitivna pa so bila tudi mesečna gibanja kazalnikov aktivnosti in zaupanja v aprilu oziroma maju 2014. Hkrati pa zadnje napovedi Consensusa in OECD kažejo na upočasnjevanje pričakovane rasti v ZDA, na Japonskem in v državah BRIK, kar povečuje tveganja za rast tujega povpraševanja. V zadnjem obdobju se zaradi dogodkov v Ukrajini in Iraku močno draži dolarska cena nafte. To lahko ob hkratnem zmanjševanju vrednosti evra poveča uvoženo inflacijo in upočasni rast zasebne potrošnje.

Postopno gospodarsko okrevanje se letos nadaljuje tudi v Sloveniji. V letošnjem prvem četrtletju se je dodana vrednost povečala v večini dejavnosti, četrtletno zmanjšanje BDP za 0,3 % pa je bilo zgolj posledica nižje ocene davkov na proizvode. Nadaljevala se je rast investicij v javno infrastrukturo, kar še naprej omogoča hitro rast gradbeništva. Ob spodbudnih gibanjih na trgu dela in nizki inflaciji okreva tudi aktivnost v večini zasebnih storitev, višja dodana vrednost v javnih storitvah pa je posledica nekoliko višjega števila zaposlenih. Hkrati je bila rast dodane vrednosti v industriji šibka in pod pričakovanji v primerjavi z rastjo izvoza. Rast izvoza ostaja visoka in ohranja presežek tekočega računa plačilne bilance na nekaj pod 6 % BDP. Postopno gospodarsko okrevanje se je glede na razpoložljive mesečne kazalnike nadaljevalo tudi v drugem četrtletju letošnjega leta.

Aprila letos se je število delovno aktivnih v primerjavi z istim mesecem lani povečalo prvič po začetku krize konec leta 2008, k čemur prispevajo predvsem nekatere storitve. Podatki s trga dela so ostali ugodni tudi maja 2014, saj se je število brezposelnih še naprej zmanjševalo in hkrati povečalo število zaposlenih. Nadaljuje se postopna rast nominalnih plač v zasebnem sektorju, kar ob nizki inflaciji pozitivno prispeva h kupni moči prebivalstva.

Medletna inflacija, merjena s HICP, je maja 2014 znašala 1,0 %, kar je 0,5 odstotne točke več kot aprila 2014. K višji inflaciji so največ prispevale cene energentov in dvig trošarin na tobak in alkohol ter spremembe nadzorovanih cen. Osnovna inflacija kljub zvišanju ostaja nizka in je pozitivna predvsem zaradi vladnih in administrativnih ukrepov (dvig DDV, trošarine in okoljski davki).

Primanjkljaj konsolidirane bilance javnih financ po metodologiji denarnega toka se letos zaenkrat zmanjšuje zaradi razmeroma visoke rasti prihodkov. Ta je le deloma odraz ugodnejših gospodarskih razmer, saj so bili prihodki medletno večji tudi zaradi preteklega zvišanja nekaterih davčnih stopenj in zaustavitve zniževanja davčne stopnje na dohodek pravnih oseb. Maja 2014 so na prihodke pozitivno vplivala vplačila koncesnin za radijske frekvence za mobilno telefonijo. Med odhodki se povečujejo investicije, sicer sofinancirane z evropskimi sredstvi, hkrati pa se še naprej povečuje tudi breme plačevanja obresti na preteklo zadolževanje. Zahtevana donosnost slovenske dolgoročne obveznice se je do sredine junija 2014 znižala na okoli 3 %.

Ugodnejša gospodarska gibanja ter stabilizacija razmer v javnih financah bodo ogroženi v primeru daljšega obdobja politične negotovosti in neizpolnjevanja zavez o nadaljnji fiskalni konsolidaciji ter izvajanju reform za povečevanje dolgoročnega potenciala gospodarstva. Zato je potrebno tudi v obdobju do oblikovanja nove Vlade skrbeti za izpolnjevanje danih zavez, predvsem pa preprečiti morebitno prekomerno trošenje države.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Bilančna vsota bank se je aprila 2014 zmanjšala za 60 mio EUR. Banke so nadaljevale s predčasnimi poplačili obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja in z razdolževanjem do tujine. Vloge države so se začasno povišale zaradi rasti vlog preko noči pri bankah. Vloge gospodinjstev so se po razmeroma močnem prilivu v prvih dveh mesecih letošnjega leta marca in aprila nekoliko zmanjšale. Letošnji prirast vlog gospodinjstev je pozitiven, 242 mio EUR, ohranja se tudi njihova pozitivna medletna rast. Krčenje posojil nefinančnim družbam se je nadaljevalo, vendar bistveno počasneje kot v preteklih mesecih. Nadaljuje se nizka, a pozitivna rast stanovanjskih posojil, medtem ko se pri potrošniških posojilih ohranja negativna rast.
V letošnjem letu se je neto obrestna marža bank opazno povečala, k čemur so pomembno prispevale nižje pasivne obrestne mere ter zniževanje obsega zadolženosti bank. Še vedno pa ni opaznega učinka na zniževanje posojilnih obrestnih mer, ki bi ga lahko pričakovali zaradi ukrepov ECB in procesov razdolževanja podjetij. Stroški oslabitev in rezervacij so bili nižji kot v enakem obdobju lani. Banke so prve štiri mesece 2014 zaključile z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 88 mio EUR.


4. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Pregled finančnih računov 2008 - 2013. Pregled bo skupaj s podrobnimi podatki po institucionalnih sektorjih in finančnih instrumentih, metodologijo in procesom njihove sestave objavljen v letni statistični publikaciji Finančni računi Slovenije 2008-2013.

 

Sporočilo za javnost - seja Sveta Banke Slovenije dne 29.07.2014

Ljubljana, 29. julij 2014

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Slovenskemu bančnemu sistemu se je bilančna vsota maja 2014 zmanjšala za 170 mio EUR. K temu je ključno prispevalo nadaljevanje predčasnih poplačil obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja in razdolževanje bank do tujine. Vloge gospodinjstev so se, kljub zniževanju pasivnih obrestnih mer, povečale za 57 mio EUR, od tega polovico pri velikih domačih bankah. Krčenje posojil nefinančnim družbam se je nadaljevalo tudi v mesecu maju, medtem ko je kreditna aktivnost pri gospodinjstvih stagnirala. Med vrstami posojil stanovanjska posojila ohranjajo 1,1% pozitivno rast. V maju 2014 je delež nedonosnih posojil v celotnih razvrščenih terjatvah ostal nespremenjen, tako kot v aprilu 2014 s 14,8%, kljub zniževanju kreditnega portfelja bank.

Bruto dohodek bank je bil do maja 2014 medletno višji za 12,5%. To je deloma odraz enkrat večjega relativnega padca obrestnih odhodkov v primerjavi z znižanjem obrestnih prihodkov. Bankam se obrestni odhodki znižujejo zaradi nižanja pasivnih obrestnih mer in krčenja virov financiranja. V letošnjem letu so se dolgoročne depozitne obrestne mere znižale že za 0,9 odstotnih točk, na 1,9%, kar predstavlja možnost za nadaljnje zniževanje posojilnih obrestnih mer. Stroški oslabitev in rezervacij so letos za polovico nižji od lanskih. Slovenski bančni sistem je v prvih petih mesecih 2014 posloval z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 106 mio EUR.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo o kreditni izpostavljenosti slovenskih bank do občin.
Slovenske občine so imele konec maja 2014 za 548 mio EUR dolga pri slovenskih bankah, kar je predstavljalo tretjino vseh bančnih posojil širši državi (t.j. centralna država, lokalna država, skladi socialne varnosti). Obseg dolga občin se je najbolj povečal v obdobju od 2009 do 2011, ko so kreditiranje občin najbolj povečale banke v večinski tuji lasti. Ta skupina bank izkazuje 65% celotnih bančnih posojil občinam. Do maja 2014 se je rast posojil občinam znižala na 3,3% medletno.

Z vidika obsega dolga na občana so problematične predvsem nekatere manjše občine, ki imajo manjše število prebivalcev pri katerih dolg presega 690 EUR na prebivalca, medtem ko so glede na nominalni obseg dolga najbolj zadolžene mestne občine. Čeprav se razpršenost občin glede na dolg na prebivalca in glede na prihodke občine v zadnjih letih povečuje, pa je 25% takih občin, ki imajo dolg na prebivalca višji od 422 EUR in delež dolga v prihodkih višji od 38%.

Banke so od leta 2011 povečevale obrestne pribitke za posojila občinam do letošnjega leta, ko je opazno njihovo zmerno znižanje. To je posledica tudi skrajševanja povprečne ročnosti novo odobrenih posojil. Manj kot 3% razvrščenih terjatev bank do slovenskih občin je bilo maja 2014 v zamudi nad 90 dni. Delež pa se od leta 2011, ko je bil 4,3%, znižuje.

Glede na umirjanje obsega kreditiranja občin v zadnjem obdobju in nizek delež zamud nad 90 dni na tem segmentu ocenjujemo, da je pomembno, da občine pri svoji politiki zadolževanja upoštevajo stabilnost svojih davčnih prihodkov (npr. okoljski davki so že sedaj primerjalno v Sloveniji najvišji med članicami OECD) in zmožnost rednega odplačevanja dolga v daljšem obdobju.

4. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2014.

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je v mesecu maju prvič letos medletno povečal in znaša na letni ravni 2 mlrd EUR oz. okrog 5,6% BDP. Še vedno rastoči presežek blagovne menjave je dosegel v prvih petih letošnjih mesecih 465 mio EUR, v zadnjih 12 mesecih pa doslej najvišjo raven 871 mio EUR. Povečal se je izvoz blaga v članice EU, upočasnil pa izvoz v nečlanice EU. Slednje velja zlasti za države nekdanje Jugoslavije in Sovjetske zveze, izvoz v Rusijo in Ukrajino se je na letni ravni zmanjšal za okrog tretjino. V uvozu blaga se je nasprotno zmanjšal uvoz iz članic EU in povečal uvoz iz nečlanic EU. Pri tem se je povečal le uvoz blaga široke potrošnje. Presežek storitvene menjave se je v prvih petih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal in znaša v zadnjih 12 mesecih 1.818 mio EUR oz. 5,1% BDP. Zmanjšanje je predvsem posledica nižjih presežkov menjave gradbenih in ostalih poslovnih storitev. Presežek storitev potovanj je dosegel v prvih petih mesecih 477 mio EUR, kar je le 13 mio EUR manj kot v enakem obdobju lani, medtem ko je še naprej počasi rasel presežek transportnih storitev. K medletni rasti presežka tekočega računa sta prispevala tudi porast presežka tekočih transferjev ter zmanjšani primanjkljaj dohodkov od kapitala.

Na kapitalskem in finančnem računu plačilne bilance se je v prvih petih mesecih država zadolžila za 3,7 mlrd EUR, zasebni sektor pa se je razdolžil za 2 mlrd EUR.

Zunanje neravnovesje Slovenije se izboljšuje. Neto investicijska pozicija Slovenije je konec leta 2013 znašala 13,6 mrd € neto obveznosti do tujine in je bila za 2,5 mrd € nižja kot konec leta 2012.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 9. septembra 2014

Ljubljana, 9. september 2014

Nadzorniške zadeve, lokalne skupnosti, plačilni sistemi

1.
Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2.
Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o javnofinančnih gibanjih na področju lokalnih skupnosti v Sloveniji s poudarkom na zadolženosti občin, ki je dopolnila gradivo obravnavano na seji sveta dne 29. julija 2014. Velikost dolga občin oziroma lokalne ravni države v Sloveniji z makroekonomskega vidika ni problematična, saj je dolg relativno nizek, občine pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti. Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 % BDP oziroma slabe 3 % celotnega dolga države. Občine se kratkoročno zadolžujejo iz likvidnostnih vzrokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja investicij. Zadolževanje občin je zakonsko omejeno. Omejitev se nanaša na maksimalno dovoljeno kvoto letnih odplačil glavnice dolga z obrestmi (in ne na višino dolga) ter na soglasja, ki jih za zadolževanje občin daje Ministrstvo za finance. Po oceni so občine na podlagi podatkov za leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in obresti.

3.
Svet Banke Slovenije se je seznanil s poročilom o poslovanju plačilnih sistemov v drugem četrtletju 2014. Poročilo obravnava gibanje obsega transakcij, ki se obdelujejo in poravnavajo v plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, morebitna odstopanja in motnje v delovanju teh sistemov. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da vsi ti sistemi delujejo stabilno in brez pomembnejših motenj, ki bi negativno vplivale na tekoč in pravočasen negotovinski prenos denarnih sredstev med ekonomskimi subjekti. V drugem četrtletju 2014 je bilo v teh sistemih skupaj obdelanih in poravnanih preko 55 milijonov transakcij, v skupni vrednosti 152 milijard EUR. Po skupni vrednosti transakcij največji delež z 89,73 % pripada sistemu TARGET2-Slovenija, ki ga upravlja Banka Slovenije. Ta sistem je namreč namenjen predvsem poravnavi plačil velikih vrednosti in ni prvenstveno namenjen poravnavi plačil med strankami bank in hranilnic (v obravnavanem četrtletju je bila zato povprečna vrednost transakcije kar 1,03 milijona EUR). Po številu transakcij pa imajo pomembnejše deleže plačilni sistemi, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije manjših vrednosti, kot so transakcije iz naslova uporabe plačilnih kartic ali kreditna plačila in direktne obremenitve SEPA.

 

Makroekonomska gibanja in projekcije, poslovanje bank, gibanja na kapitalskem trgu in obresti

Ljubljana, 23. september 2014

 1. Svet Banke Slovenije je obravnaval nadzorniške zadeve.
   
 2. Svet Banke Slovenije je obravnaval Makroekonomska gibanja in projekcije in Ekonomske odnose Slovenije s tujino, julij 2014
   
  Tudi v letu 2014 se nadaljuje okrevanje gospodarske aktivnosti, dinamika pa je predvsem v drugem četrtletju presegla pričakovanja. Glavni generator gospodarske rasti je še vedno zunanje povpraševanje, za katerega pa se predvideva upočasnitev rasti v drugi polovici leta 2014. Rast BDP naj bi letos dosegla 1,6%, naslednje leto pa znižala na 1,3%. Presežek na tekočem računu plačilne bilance se bo v obdobju projekcij zaradi šibkejše rasti izvoza, nekoliko močnejšega uvoza ter povečanih izdatkov za obresti znižal na okoli 4,5% BDP. Padajoče cene surovin na svetovnih trgih, nadaljevanje relativno šibkega domačega povpraševanja ter izpad lanskih fiskalnih ukrepov iz izračuna inflacije so prispevali k močnemu znižanju inflacije. Ta bo tudi v prihodnje ostala na ravni okoli 1 %. 
   
  Banka Slovenije je julija 2014 predstavila svoj pogled na prihodnje strateške izzive delovanja ekonomske politike v Sloveniji(http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5833).
  Ukrepi ekonomske politike bi morali biti po mnenju Banke Slovenije osredotočeni predvsem na očiščenje in kapitalsko krepitev bančnega sektorja, vzpostavitev temeljev za finančno stabilnost, razdolžitev in prestrukturiranje podjetij, kar Banka Slovenije ne more narediti sama, brez drugih deležnikov ekonomske politike ter okrepitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ.
   
 3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
   
  Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je julija povečala za 721 mio EUR, na 40 mrd EUR oziroma 111% BDP, v primerjavi s 126% ob koncu 2008. Povečanje je posledica rasti vlog nebančnega sektorja in izdanih obveznic NLB v začetku julija. Pri vlogah izstopa rast vlog države, ki je zaradi negativnega obrestovanja pri centralni banki del zapadlih vlog prenesla v slovenske banke z ročnostjo čez noč. Nadaljuje se rast vlog gospodinjstev, v sedmih mesecih skupaj za 506 mio EUR, pri čemer je bila večina prirasta pri velikih domačih bankah. Banke so tudi julija predčasno poplačevale obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja in se razdolževale do tujine.
   
  Na naložbeni strani se nadaljuje upadanje posojil nefinančnim družbam, vendar počasneje kot v izstopajočem juniju. Pri povpraševanju podjetij po posojilih se po večletnem upadanju letos kažejo pozitivni premiki in pričakovati je, da bodo banke del tega povpraševanja prepoznale kot kreditno sposobnega. Kreditiranje gospodinjstev rahlo narašča pri stanovanjskih posojilih, medtem ko potrošniška posojila še naprej upadajo. Delež posojil z zamudo nad 90 dni se je julija znižal na 14,7%, predvsem zaradi manjših nedonosnih terjatev v sektorju podjetij.
  Banke so v obdobju januar-julij poslovale z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 125 mio EUR, kar je še vedno pod ravnijo predkriznih let, vendar pa nakazuje postopno stabilizacijo razmer v bančnem sistemu.

Vodilni nosilci gospodarskih politik iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so na konferenci v skupni organizaciji MDS in Banke Slovenije razpravljali o oživljanju rasti posojil

26. september 2014

Guvernerji in viceguvernerji centralnih bank iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope ter drugih evropskih držav, visoki predstavniki drugih mednarodnih finančnih institucij in vodilni predstavniki akademske sfere so 25. in 26. septembra 2014 na srečanju v Portorožu razpravljali o možnostih za spodbujanje trajnega oživljanja rasti posojil v regiji. Na konferenci na visoki ravni, ki sta jo skupaj organizirala Mednarodni denarni sklad (MDS) in Banka Slovenije, so udeleženci poudarili pomen ustvarjanja pogojev, s katerimi bi se bilo mogoče izogniti okrevanju gospodarske rasti »brez posojil«, ki je pogosto povezano z daljšimi obdobji počasne rasti gospodarske aktivnosti in zaposlenosti.

V razpravah so udeleženci potrdili, da je zlasti v nekaterih državah gospodarstvo začelo okrevati in se strinjali, da so neposredna tveganja za nastanek nove finančne krize v regiji večinoma omejena. Kljub temu so poudarili, da so v večjem delu regije trenutna rast posojil in gospodarske aktivnosti še vedno nizke ter priznali, da bo potrebno storiti še veliko za to, da bi se močneje in trajneje povečevala. Zato je med udeleženci prevladalo splošno soglasje, da je potrebno nadaljevati s trajnimi prizadevanji na več področjih.

Udeleženci so menili, da je nadaljnje prizadevanje za sanacijo bilanc bank, gospodinjstev in nefinančnih družb nujno za zagotovitev višje potencialne rasti gospodarstva. Prav tako so ocenili, da bi bilo mogoče rast posojil spodbujati s posebnimi ukrepi, vključno z razvojem domačih kapitalskih trgov, če bi bili ti ukrepi načrtovani tako, da ne bi prišlo do izkrivljanja razmer na finančnih trgih. Udeleženci so obravnavali tudi potencialne učinke zakonodajnih reform ter vpliv prisotnosti tujih bank na kapitalske tokove in rast posojil v državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Strinjali so se, da bodo ti učinki na splošno pozitivni ter, da je mogoče tveganja zmanjšati s tesnim usklajevanjem med domačimi organi ter nadzornimi institucijami iz držav, iz katerih prihajajo tuje banke.

Seminar je opozoril na raznolike izzive, s katerimi se spopadajo nosilci gospodarskih politik. Jasno je, da »univerzalne« rešitve ne obstajajo in da bodo potrebna trajna prizadevanja. Soočiti se bo potrebno z vsemi razsežnostmi težav. Zato bo nujno uvajanje reform ter usklajeno delovanje med vladnimi agencijami, centralnimi bankami in drugimi deležniki.

Uvodne besede - Boštjan Jazbec, guverner, Banka Slovenije
 

Banka Slovenije na letnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke-10.10.2014

Ljubljana, 10. oktober 2014

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 10. do 12. oktobra 2014 v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner Jazbec s sodelavci se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z vršilcem dolžnosti direktorja Poulom Thomsenom in Delio Velculescu, ki je nova vodja misije za Slovenijo. Guverner Jazbec s sodelavci se bo udeležil tudi sestanka srednje in vzhodnoevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, Johannom Praderjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Davidom Liptonom, prvim namestnikom generalne direktorice MDS.


 

Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2014

Ljubljana, 21.10.2014

V avli Banke Slovenije je 21. oktobra 2014, ob 12:00 uri potekala tradicionalna podelitev nagrad za zaključna dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala pet del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.

Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

Nagrade so letos prejeli:

Renato BOŽIČ, magister znanosti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "Medčasovni potrošni model vrednotenja cen premoženja – empirični testi", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Timoteja Jegriča.

Petra ČEPON, magistrica ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Aplikacije teorije ekstremnih vrednosti na donosih delnice izbranega podjetja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Ahčana.

Matevž MEZE, magister znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Vpliv fiskalnih pravil na javnofinančno (ne)disciplino držav evroobmočja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleksandra Aristovnika.

Janez VONČINA, magister znanosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic ter varstvo upnikov in delničarjev", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Marijana Kocbeka.

Robert ZORKO, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Empirična analiza prenosa povpraševalnih šokov", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Saše Polanca.


Nagrajena dela si lahko ogledata na povezavi: http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=136 
 

Dve slovenski banki z manjšim kapitalskim primanjkljajem po stresnih testih v letu 2016, primanjkljaj pokrit z restrukturiranjem in z zadržanimi dobički

Ljubljana, 26. oktober 2014

4. novembra 2014 bo začel delovati Enotni mehanizem nadzora (SSM – Single Supervisory Mechanism). Za uspešno in enotno delovanje enotnega mehanizma nadzora je odgovorna Evropska centralna banka (ECB), izvaja pa ga skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi držav evroobmočja.

Enotni mehanizem nadzora temelji na skupno dogovorjenih načelih in standardih. Enotni bančni nadzor zagotavlja, da je nadzor kreditnih institucij najbolj kakovosten, uporaba enotnih pravil pri bonitetnem nadzoru pa povečuje trdnost bančnega sistema.
Pred prevzemom polnih nadzornih pristojnosti Enotnega mehanizma nadzora je ECB novembra 2013 začela izvedbo celovite ocene poslovanja bank. Cilji so bili spodbuditi preglednost, odpraviti pomanjkljivosti in preko kapitalske krepitve, predvsem graditi zaupanje v evropski bančni sistem. V celoviti oceni so zajeti trije glavni elementi: nadzorna ocena tveganj, stresni testi in združitev pregleda kakovosti sredstev in stresnih testov. Vključenih je bilo 130 sistemsko pomembnih bank. Tri slovenske banke NLB d.d., NKBM d.d. in SID banka d.d. so bile vključene na podlagi kriterija treh največjih bank države članice, merjenih z bilančno vsoto po stanju na dan 30. september 2013.

Namen pregleda kakovosti sredstev je bilo preverjanje ustreznosti internih politik in procesov na področju kreditnega poslovanja, pregled izpostavljenosti do posameznih strank v izbranih tveganih portfeljih, vključujoč ovrednotenje vrednosti zavarovanj ter višine oslabitev, pregled primernosti izračuna skupinskih oslabitev ter ocena primernosti višine oslabitev v izbranih tveganih portfeljih. Ocene oslabitev, izhajajoče iz vzorca podjetij, so bile podlaga za izračun primanjkljaja oslabitev na celotnem portfelju ter pregleda ocen skupinskih oslabitev. Dodatne oslabitve so bile zahtevane predvsem za terjatve do visoko zadolženih podjetij ter do restrukturiranih podjetij, potrebe po dodatnih oslabitvah pa izhajajo tudi iz povezanih podjetij. Tako ugotovljen primanjkljaj oslabitev je znižal izhodiščni nivo kapitala pred izvedbo stresnih testov.

S stresnimi testi se ugotavlja odpornost bilance stanja v obremenitvenih scenarijih. Predvidena sta bila osnovni in neugodni scenarij, odpornost bilance pa se je ugotavljala za obdobje treh let od leta 2014 do leta 2016. Kreditne institucije so morale po osnovnem scenariju v vsakem letu dosegati količnik navadnega lastniškega kapitala vsaj v višini 8%, po neugodnem scenariju pa vsaj v višini 5,5%

Ugotovitve celovite ocene poslovanja bank, vključno s pregledom kakovosti sredstev in na očiščenih sredstvih izvedene obremenitvene teste, so izražene v presežku oziroma primanjkljaju kapitala. Po osnovnem scenariju stresnega testa konec leta 2016 nobena od slovenskih bank ne bi izkazovala kapitalskega primanjkljaja. Kapitalski presežek vseh treh bank po osnovnem scenariju znaša 754,7 mio EUR. Po neugodnem scenariju pa bi konec leta 2016 dve banki (NLB d.d. in NKBM d.d.) izkazovali manjši kapitalski primanjkljaj 65 mio EUR. SID banka d.d. bi tudi po neugodnem scenariju izkazovala kapitalski presežek. Pri obeh bankah z izkazanim manjšim primanjkljajem so sprejeti ukrepi in učinki restrukturiranja v letu 2014 izboljšali dobičkonosnost, tako da bosta identificirani kapitalski primanjkljaj pokrili z zadržanimi dobički.

V Sloveniji je bil skrben pregled poslovanja bank izveden že leta 2013, a je celovita ocena poslovanja bank v letošnjem letu temeljila na drugačnih izhodiščih. Osnova skrbnega pregleda v letu 2013 so bili konsolidirani podatki bank po stanju konec leta 2012, v letošnjem letu pa konsolidirani podatki o stanju konec leta 2013. Po pregledu kakovosti sredstev v letu 2013 so bile nedonosne terjatve iz portfeljev, vključenih v pregled po stanju konec 2012, večinoma že prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), vendar pa je v letu 2013 delež nedonosnih terjatev zaradi neugodnih gospodarskih razmer še močno rasel, zato so banke oblikovale dodatne oslabitve ter posledično realizirale visok negativen rezultat. V skrbnem pregledu v letu 2014 so bili poleg ostalih tveganih portfeljev v pregled vključeni tudi portfelji v tujini. Pri izvedbi stresnih testov so bila za neugodni scenarij uporabljena Evropski odbor za sistemska tveganja(ESRB) in ECB konzervativna makroekonomska gibanja, temelječa na jesenski makroekonomski napovedi Evropske komisije iz leta 2013. Ta močno odstopa od dejanskih gibanj v letu 2014 in aktualnih napovedi Banke Slovenije.

Ugotovitve celovite ocene poslovanja bank potrjujejo, da sta bili lansko očiščenje bilanc bank ter dokapitalizacija izvedeni v minimalni zadostni višini za zagotovitev odpornosti v primeru realizacije neugodnih gospodarskih gibanj ter optimalni z vidika porabe javnih sredstev. Dokapitalizacija in čiščenje bilance že dajeta rezultate, saj sta obe banki v letu 2014 dobičkonosni in uspešno poslujeta, kar izboljšuje tudi njuno kapitalsko pozicijo.

Za dokončno okrevanje bančnega sistema je bila lanskoletna dokapitalizacija zgolj potrebni, ne pa tudi zadostni pogoj. Dolgoročnejše izboljšanje stanja bančnega sistema ter zagon kreditne in gospodarske rasti pa bosta možna šele po realizaciji učinkovitih ukrepov na področju poslovnega, lastniškega in finančnega prestrukturiranja realnega sektorja.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 28.10.2014

Ljubljana, 28. oktober 2014

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2014.

Upočasnjena dinamika svetovne gospodarske aktivnosti in geopolitične negotovosti so vplivale na ponovno znižanje napovedi globalne gospodarske rasti za letos in prihodnje leto. Nadaljujejo se tudi neugodne gospodarske razmere v evrskem območju. Septembra se je ponovno znižala vrednost evra, pocenile so se nekatere surovine, cena nafte pa je dosegla najnižjo raven v zadnjih štirih letih.

Gospodarska rast v Sloveniji se bo v tretjem četrtletju umirila. To je skladno z napovedmi Banke Slovenije, umirjanje pa nakazuje večina razpoložljivih kazalnikov. K temu prispevata predvsem šibkost gospodarskega okrevanja v evrskem območju in postopno zaključevanje del na lokalni javni infrastrukturi, ki zavirata rast industrijske proizvodnje oziroma gradbeništva. Tudi podjetja postajajo previdnejša pri ocenah prihodnjega povpraševanja. Na drugi strani izboljševanje zaupanja potrošnikov zvišuje domače zasebno trošenje, kar se odraža predvsem v rasti prihodkov v trgovini. Čeprav je zaradi ohlajanja v evrskem območju moč zaznati določene znake umirjanja rasti izvoza, le-ta še vedno presega rast uvoza iz trgovinskih partneric, kar potrjuje konkurenčnost izvoznega sektorja.

Na trgu dela se nadaljujejo ugodna gibanja. Število registriranih brezposelnih se še zmanjšuje, prav tako se še povečujejo odlivi iz brezposelnosti, predvsem zaradi novih zaposlitev. Število delovno aktivnih se je avgusta ponovno medletno povečalo, rast pa izvira predvsem iz storitev zasebnega sektorja in iz predelovalnih dejavnosti. Nadaljuje se zmerna medletna rast nominalne povprečne plače in rast mase plač. Slednja se v zadnjih mesecih povečuje tudi realno, kar ugodno vpliva na zaupanje potrošnikov ter kupno moč in potrošnjo gospodinjstev.

Medletna inflacija, merjena s HICP, se je septembra znižala za dodatne 0,1 odstotne točke in prešla v zmerno deflacijo pri -0,1 %. Takšno gibanje je v veliki meri posledica zniževanja cen surovin na globalnem trgu ter visoke konkurence, ki ob zgolj zmernem okrevanju kupne moči ne omogoča dvigovanja domačih cen. Prispevek storitev k skupni inflaciji je ostal nespremenjen, zato se osnovna inflacija še znižuje.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Bilančna vsota se je po julijskem porastu avgusta znižala za 321 mio EUR, na nekoliko pod 40 mrd EUR. Banke so avgusta nadaljevale z razdolževanjem do tujine in s predčasnim poplačilom obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja. Na strani financiranja se nadaljuje rast vlog gospodinjstev, ki so z osem-mesečnim prirastom nadomestile celoletni izpad v letu 2013. Zlasti ugodno gibanje vlog je pri velikih domačih bankah, ki so po dveh letih in pol upadanja avgusta ponovno dosegle pozitivno medletno rast.
Pri kreditiranju gospodarstva ni zaznati večjih sprememb. Povpraševanje po posojilih kaže v prvem letošnjem polletju nekoliko manjši upad povpraševanja, kot v preteklih letih. Banke ohranjajo kreditne standarde na visoki ravni, vključno z obrestnimi merami, ki se nezadostno prilagajajo upadajočim pasivnim obrestnim meram. Skromno kreditiranje podjetij se odraža v zniževanju kakovostnega dela portfelja bank. Proces razdolževanja podjetij pri bankah brez novega kreditiranja prispeva k temu, da se kljub zmanjševanju obsega nedonosnih terjatev v zadnjih mesecih, njihov delež v zadnjih petih mesecih, z izjemo junija, ohranja pri 14,8%.
Banke so v obdobju januar-avgust poslovale z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 137 mio EUR.

Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije, dne 11. novembra 2014

Ljubljana, 11. novembra 2014


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja v prodajo in obtok, ki se objavi v Uradnem listu RS. Seznanil se je tudi z izdajo spominskega kovanca za 2 € ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske in numizmatičnih izdelkov Banke Slovenije z letnico kovanja 2014.

Priložnostni kovanci Republike Slovenije in numizmatični izdelki Banke Slovenije bodo v prodaji v Deželni banki Slovenije d.d. od 17. novembra 2014.

Prospekta:

Gospodarska in finančna gibanja, bančno poslovanje, neposredne naložbe

Ljubljana, 25. november 2014

 1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
   
 2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Gospodarska in finančna gibanja, november 2014.
   
  Postopno okrevanje evrskega območja se je nadaljevalo tudi v tretjem četrtletju, gospodarska rast se je povečala na 0,2 %, kljub stagnaciji nemškega gospodarstva. Oktobra se je zaupanje v evrskem gospodarstvu izboljšalo, zaradi padanja vrednosti evra pa se še naprej povečuje tudi izvozna konkurenčnost. Consensusova ocena gospodarske rasti za leto 2015 se je znižala tudi novembra, kar poslabšuje obete za rast slovenskega izvoza. 
   
  Na podlagi mesečnih kazalnikov je bila rast dodane vrednosti v Sloveniji tudi v tretjem četrtletju nad povprečjem evrskega območja, k njej pa prispeva čedalje večje število dejavnosti. Povečevanje industrijske proizvodnje je ostalo solidno, ob nadaljnji hitri rasti izvoza, ki ohranja presežek na tekočem računu okrog 5,5 % BDP. Postopno povečevanje kupne moči prebivalstva se odraža v rasti prihodkov v trgovini ter deloma tudi v večini drugih zasebnih storitev, pretežno vezanih na domači trg. Ker so se javna sredstva za gradbene investicije povečevala tudi v tretjem četrtletju, je bil hkraten padec gradbenih del verjetno začasen in posledica slabega vremena. Zmanjševanje vrednosti novih pogodb v gradbeništvu pa že nakazuje prihodnji zastoj rasti te dejavnosti, pogojene zgolj z javnimi investicijami. Obeti za konec leta so za enkrat ugodni, saj se je zaupanje oktobra nekoliko povečalo v vseh dejavnostih zasebnega sektorja.
   
  Skladno z gospodarskim okrevanjem se še naprej izboljšujejo tudi razmere na trgu dela, a večinoma zaradi zaposlovanja prek agencij za posredovanje dela. Število registriranih brezposelnih je oktobra medletno upadlo najmočneje po marcu 2012. Hkrati je bila medletna rast števila delovno aktivnih septembra najvišja v zadnjih šestih letih. Povečano zaposlovanje spremlja zmerna rast plač, kar izboljšuje obete za nadaljnje okrevanje zasebne potrošnje.
   
  Na postopno okrevanje kupne moči prebivalstva vpliva tudi nizka inflacija. Merjena s HICP je oktobra znašala le 0,1 %. Na podobno raven so se znižali tudi kazalniki osnovne inflacije, kar odraža odsotnost cenovnih pritiskov v širokem spektru cen. Nizko inflacijo tako povzročajo padanje cen surovin na mednarodnih trgih in močna konkurenca na domačem trgu. Prav tako še ni znakov, ki bi kazali na cenovne pritiske s strani zasebne potrošnje.
   
  Večja gospodarska aktivnost in rast zaposlovanja prispevata k izboljševanju javnih financ. Do letošnjega avgusta je tako rast javnofinančnih prihodkov po metodologiji denarnega toka precej presegala rast odhodkov. Kljub temu pa bo letos primanjkljaj države po ocenah Evropske komisije ostal razmeroma visok in naj bi skupaj z dokapitalizacijami bank znašal 4,4 % BDP. Slovenija mora primanjkljaj skladno z zahtevami Komisije v letu 2015 zmanjšati pod 3 %, kar zahteva uvedbo dodatnih konsolidacijskih ukrepov, ki predstavljajo eno glavnih tveganj za gospodarsko rast v letu 2015.
   
 3. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
   
  Septembra so se v bilancah bank nadaljevali trendi iz preteklih mesecev. Banke so se razdolževale do tujine in predčasno odplačevale obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja. Ob tem se je bilančna vsota znižala nekoliko bolj kot avgusta, za 770 mio EUR, poleg razdolževanja še zaradi znižanja vpoglednih vlog države, ki so jih banke delno prenesle na Banko Slovenije. Ohranja se pozitivna rast vlog gospodinjstev, predvsem pri bankah v večinski domači lasti.
   
  Na naložbeni strani bilanc se ohranja negativna dinamika kreditiranja gospodarstva in izrazito krčenje kreditov tujcem, ki zaradi visokega deleža nedonosnih terjatev pomenijo pomembno dohodkovno tveganje za banke. Ob ugodnih gibanjih na trgu dela in povečanem zaupanju potrošnikov se nakazuje večje kreditiranje gospodinjstev. Stanovanjska posojila ohranjajo pozitivno rast, medtem ko se upadanje potrošniških posojil postopoma umirja.
   
  Banke so v obdobju januar-september poslovale z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 121 mio EUR. Vendar je dobiček nižji kot v prvih osmih mesecih zaradi povečanega obsega oblikovanih oslabitev in rezervacij v septembru.
   
 4. Svet Banke Slovenije je obravnaval publikacijo Neposredne naložbe 2013.
   
  Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o neposrednih naložbah za leto 2013, ki bo objavljena v vsakoletni publikaciji. V letu 2014 je bil v Evropski uniji izveden prehod na novo metodologijo plačilne bilance ter stanja mednarodnih naložb, ki temelji na šesti izdaji priročnika za plačilno bilanco BPM6. Zaradi metodološke spremembe (izključitve trajnega dolga med finančnimi posredniki), se je raven tujih neposrednih naložb v letih 2007 do 2013 v povprečju znižala za 2,5 milijarde EUR. Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2013 znašalo 8,9 milijarde EUR, kar je 3,5% manj kot konec leta 2012. V letu 2013 so tuji lastniki na agregatni ravni dosegli najslabši letni rezultat doslej (izguba 8,4 milijona EUR), na kar je vplivala predvsem dejavnost finančnega posredništva. Najpomembnejše tuje naložbe v Sloveniji ostajajo iz držav EU (Avstrije, Italije, Nemčije in Francije) in Švice, ki so daleč največ vlagale v dejavnosti finančnih storitev brez zavarovalništva in pokojninskih skladov. Stanje slovenskih neposrednih naložb v tujini se je leta 2013 zmanjšalo za 10% glede na leto prej. Glavni vzrok so bile visoke izgube povezanih družb s slovenskimi so/lastniki v tujini. Izgube v tujini imajo gospodarske družbe že od leta 2009, leta 2013 pa je bila najvišja (445,1 milijona EUR). Konec leta 2013 so neposredne naložbe v tujini znašale 5,1milijarde EUR. Največ slovenskih neposrednih naložb je v državah bivše Jugoslavije (75,1%). Pri delitvi na proizvodne in storitvene dejavnosti ves čas prevladujejo storitvene dejavnosti.
   
 5.  

Projekt TARGET2-Securities

Ljubljana, 9.december 2014

 1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
   
 2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z aktivnostmi na projektu TARGET2-Securities na ravni Evrosistema in v slovenskem okolju. Na ravni Evrosistema je projekt v fazi uporabniških testiranj, ki bodo potekala do junija 2015, ko bo izvedena migracija prve skupine centralnih depotnih družb in centralnih bank na TARGET2-Securities, v tej fazi pa se uspešno odpravljajo zaznane tehnične napake v delovanju platforme. Vse projektne aktivnosti in finančni načrt ostajajo v okviru načrtovanega, prav tako v skladu z načrtom potekajo aktivnosti v zvezi s pripravo slovenskega okolja na TARGET2-Securities.
   
  TARGET2-Securities (T2S) bo enotna tehnična platforma v lastništvu Evrosistema, namenjena poravnavi poslov z vrednostnimi papirji v centralno bančnem denarju v različnih valutah. Namen T2S je zagotoviti hitrejšo integracijo razdrobljene in lokalno orientirane poravnalne infrastrukture v EU, povečati učinkovitost in varnost izvajanja poravnav vrednostnih papirjev, poenotiti domače in čezmejne postopke poravnave ter zmanjšati razlike v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij. Prehod na TARGET2-Securities bo izveden v štirih migracijskih skupinah, pri čemer bo prva skupina centralnih depotnih družb in centralnih bank migrirala v juniju 2015. V februarju 2017 je predvidena migracija KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d. 
   

Povzetek Odločbe o izrednih ukrepih izrečenih 16. 12. 2014 Banki Celje d.d.

Ljubljana, 16. december 2014

Sporočilo za javnost - Druga seja Nacionalnega sveta za plačila - 19. december 2014

Ljubljana, 19. december 2014


V Banki Slovenije je 19. decembra 2014 potekala druga seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). Banka Slovenije je NSP ustanovila s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji. NSP predstavlja platformo, ki omogoča, da se ob prisotnosti Banke Slovenije in drugih državnih organov srečujeta stran ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajujeta interese in prednostne naloge ter razrešujeta morebitna nesoglasja.

Sekretariat NSP je na seji predstavil aktivnosti, ki so se izvajale pod okriljem NSP v prvem letu njegovega obstoja, člani NSP oziroma njihovi namestniki pa so bili povabljeni, da izrazijo svoja mnenja glede dosedanjega dela NSP ter pričakovanja, želje in poglede na prihodnje delovanje NSP.

V nadaljevanju je Banka Slovenije, kot nosilka priprave osnutka zakonskega predloga, predstavila relevantne možnosti pri implementaciji Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD) ter predviden načrt implementacije direktive v nacionalno zakonodajo. Z implementacijo te direktive, ki mora biti izvedena do 18. septembra 2016, bo na ravni EU zagotovljena večja preglednost in primerljivost bančnih provizij v zvezi s plačilnimi računi, vpeljana bodo enotna pravila za lažjo zamenjavo plačilnih računov, predvsem pa bo vsem evropskim potrošnikom, ki zakonito bivajo v EU, zagotovljena možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje.

Predstavniki Združenja bank Slovenije so predstavili dve tematiki s področja plačilnih storitev, ki sta zaradi možnih koristi za različne deležnike na trgu aktualni za razpravo na ravni NSP, in sicer (a) možnosti uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN za potrebe učinkovitejšega zajema podatkov s papirnega plačilnega naloga ter (b) izzive pri nadaljnjem razvoju direktnih obremenitev v enotnem območju plačil v eurih (angl.: Single Euro Payments Area – SEPA), povezane z možnostjo sklepanja soglasij za izvrševanje direktnih obremenitev SEPA z uporabo elektronskih poti (t. i. e-soglasje). Člani NSP so izrazili velik interes za oblikovanje in uveljavitev ustreznih rešitev ter bodo obravnavo obeh tematik v okviru platforme, ki jo nudi NSP, nadaljevali. Razpravljali so tudi o uveljavljenosti izvršnice kot novega instrumenta za zavarovanje terjatev in izkušnjah z njeno uporabo.

Člani NSP so se seznanili z nekaterimi aktualnimi vidiki virtualnih valut in njihove uporabe za potrebe plačevanja ter z mnenji in opozorili o tveganjih, ki so jih v zvezi s poslovanjem z virtualnimi valutami izdali različni pristojni organi, med drugim tudi Evropski bančni organ in Banka Slovenije. Prav tako so se člani NSP seznanili z aktivnostmi in rezultati dela Odbora za plačila malih vrednostih v eurih, ki na evropski ravni obravnava podobne tematike v podobno široki sestavi kot NSP.

V vlogi Sekretariata NSP je Banka Slovenije v letu 2014, s ciljem sprotnega zagotavljanja aktualnih novic s področja plačilnih storitev za člane NSP, začela izdajati E-novice Nacionalnega sveta za plačila, ki vsebujejo novice s področja plačil v Sloveniji, v Evropski uniji in širše. Upoštevajoč vsebino E-novic Nacionalnega sveta za plačila, je bil na seji sprejet sklep, da se te v prihodnje objavljajo na javni spletni strani  NSP ter tako postanejo dostopne širši, zainteresirani javnosti. Na omenjeni spletni strani so objavljena tudi gradiva, ki so bila predmet obravnave na drugi seji NSP.
 

ECB sporočilo za javnost - Litva prevzela evro s 1.1.2015

Ljubljana, 1. januarja 2015

1. januar 2015 - Litva je vstopila v euroobmočje

- Litva je začela uporabljati euro

- Lietuvos bankas je postala članica Eurosistema.

- Litva se je pridružila tudi bančnemu nadzoru s strani ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora.

 

Sporočilo po seji Sveta Banke Slovenije dne 6. januarja 2015

Ljubljana, 6. januar 2015

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Gospodarska in finančna gibanja, januar 2015.
Gospodarska rast v Sloveniji je bila v prvih treh četrtletjih 2014 bistveno hitrejša od povprečja v evrskem območju. Rast izvoza se je krepila, kar je ob šibkejši rasti uvoza ohranilo visok prispevek neto menjave s tujino k rasti BDP in ključno prispevalo k povečanju presežka tekočega računa na 5,7 % BDP. Pojavljati so se začeli tudi prvi znaki povečanega investiranja v industrijske proizvodne kapacitete, pogojenega z njihovo naraščajočo izkoriščenostjo in izboljšanim dostopom do tujih finančnih virov. K občutni spremembi v gospodarski dinamiki je prispeval tudi zasuk v fiskalni politiki, ki je v prvih treh četrtletjih ob pomoči sredstev iz EU na gospodarsko rast delovala stimulativno, saj je bil pozitivni prispevek javnih investicij precej večji od negativnega prispevka zmanjševanja končne porabe države. Javne infrastrukturne investicije so ugodno vplivale na gradbeno aktivnost kljub negativnemu zasuku v tretjem četrtletju, sicer šibka rast zasebne potrošnje in povečano poslovanje med podjetji na domačem trgu pa sta k rasti spodbudili tudi večino zasebnih storitev.
Gospodarska rast se že močneje odraža na trgu dela. Brezposelnost se je zmanjšala predvsem zaradi visokega odliva v zaposlenost, ki se je najhitreje povečevala v zasebnih storitvah. Med temi izstopajo zaposlovalne agencije, ki so največ prispevale k skoraj enoodstotni rasti skupne zaposlenosti v tretjem četrtletju, kar pa zamegljuje dejansko sliko zaposlovanja po dejavnostih, zlasti v industriji in gradbeništvu. Po reformi trga dela, ki je delno zaostrila pogoje za začasno zaposlovanje, je naraščanje zaposlovanja prek agencij verjetno posledica odziva podjetij na potrebe po fleksibilnih oblikah zaposlitev. Ob rasti zaposlenosti se postopno povišuje tudi povprečna plača, a njena rast zaostaja za rastjo produktivnosti dela. S padcem inflacije proti ničelnim stopnjam se je zlasti v tretjem četrtletju povečala tudi realna masa plač, z njo pa kupna moč prebivalstva.
Gospodarsko okrevanje v ožjem zunanjem okolju ostaja šibko kljub ekspanzivni denarni politiki ECB. Hkrati se zaradi sankcij in strmoglavljenja cen nafte hitro slabšajo razmere v ruskem gospodarstvu. Zato se je ob koncu leta 2014 nadaljevalo zniževanje ocen gospodarske rasti za leto 2015 na večini ključnih izvoznih trgov. Kljub temu te v povprečju še ostajajo nekoliko ugodnejše od ocen za leto 2014, kar – ob izboljšanju konkurenčnosti slovenskega izvoznega sektorja – daje glavno osnovo za nadaljnjo rast domače gospodarske aktivnosti.
Pozitivni ekonomski zasuki se ne odražajo v domači inflaciji. Merjeno s HICP je bila ta v zadnjem četrtletju 2014 pod močnim vplivom padajočih cen surovin in je v povprečju znašala 0 %, v povprečju leta 2014 pa 0,4 %, kar je najmanj doslej. Poleg skupne inflacije so bili pod evrskim povprečjem tudi kazalniki osnovne inflacije. Razlika večinoma izhaja iz večje izgube kupne moči v krizi in previdnega obnašanja domačih potrošnikov, ki realnega porasta mase plač večinoma niso prenesli v svojo končno potrošnjo. To se odraža predvsem v nadaljnjem padanju cen industrijskih proizvodov. Nižje cene vhodnih surovin in zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti pa kažejo tudi na odsotnost cenovnih in stroškovnih pritiskov v podjetjih.
Primanjkljaj države je bil v letu 2014 visok zaradi naraščajočega bremena plačevanja obresti ter enkratnih učinkov, vezanih na dokapitalizacije bank in izplačila starih deviznih vlog, vendar so se precej povečali tudi prihodki. Primanjkljaj naj bi po ocenah Ministrstva za finance iz konca decembra znašal 5,3 % BDP, po izločitvi enkratnih učinkov in plačila obresti pa naj bi t. i. primarni primanjkljaj znašal le še 0,1 % BDP. Dolg države naj bi se do konca leta 2014 povečal na 82,2 % BDP, a tudi zaradi predfinanciranja odplačil obveznic v letu 2015. Pogoji zadolževanja države so se sicer bistveno izboljšali. Zahtevana donosnost na 10-letne državne obveznice je decembra znašala le še 2,1 %, kar je za 3,1 odstotne točke manj kot pred letom.
Kljub hitremu gospodarskemu okrevanju v letu 2014 in ugodnejšim srednjeročnim obetom se slovenska ekonomska politika še naprej srečuje s številnimi izzivi. Med najpomembnejše sodijo nedelovanje kreditnega kanala, visoka brezposelnost, fiskalna konsolidacija in prestrukturiranje gospodarstva. Te izzive je mogoče deloma odpraviti tudi z odgovornim in premišljenim lastniškim prestrukturiranjem podjetij.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2014.
Proces bančne sanacije, ki se je začel v letu 2013, je pomembno prispeval k znižanju tveganj v bančnem sistemu. Kreditno tveganje je še naprej zelo pomembno in visoko, vendar se razmere z razreševanjem nedonosnih terjatev stabilizirajo. Ob izrazitem izboljšanju kapitalske ustreznosti po ukrepih decembra 2013 je potrebno upoštevati, da je zmanjševanje kreditne aktivnosti in prilagajanje strukture tveganosti naložb bank ter s tem povezano krčenje kapitalskih zahtev prevladujoč način vzdrževanja in izboljševanja kapitalske ustreznosti. Pozornost je treba usmeriti na dohodkovno tveganje bank, ki se povečuje v okolju nizkih obrestnih mer, krčenja bilanc, nenaklonjenosti prevzemanju kreditnih tveganj ter povečanega financiranja podjetij v tujini. Tveganje refinanciranja in makroekonomsko tveganje za banke se znižujeta.
Lani se je kljub izboljšanju domačih makroekonomskih razmer nadaljeval proces krčenja bilanc bank. To je na pasivi bilanc bank bilo pogojeno z neto odplačevanjem obveznosti na grosističnih trgih že peto leto zapored, vendar s precej nižjo dinamiko kot še v letu 2013 ter s predčasnim odplačilom obveznosti do evrosistema. Na drugi strani ostaja stopnja krčenja posojil nefinančnim družbam še vedno negativna, vendar z znaki postopnega stabiliziranja. Razlogi za krčenje posojil podjetjem so lani ostali bolj ali manj nespremenjeni glede na leto 2013: relativno visok finančni vzvod v sektorju podjetij se je znižal zelo počasi in je omejeval kreditno sposobno povpraševanje, banke so ostale zadržane do prevzemanja dodatnega kreditnega tveganja z zaostrenimi kreditnimi standardi, kljub izboljšanju količnikov kapitalske ustreznosti.
Zadnji razpoložljivi anketni podatki (BLS) kažejo, da se je po daljšem obdobju upadanja (ocenjeno) povpraševanje podjetij po posojilih v letu 2014 povečalo ter da se kreditni standardi bank dodatno ne zaostrujejo, kar povečuje verjetnost, da se bo dinamika krčenja posojil nefinančnim družbam začela v prihodnjem obdobju zmanjševati. Struktura virov financiranja bank ostaja nestabilna in se bo v prihodnjem letu še prilagajala. Izboljšanje makroekonomskih razmer v letu 2014 je prispevalo k lažjemu finančnemu okrevanju podjetij s pričakovanim nadaljnjim oživljanjem poslovnega cikla. Vendar se bo to le postopoma in z odlogom odrazilo v finančnem ciklu, čeprav bi ravno višja kreditna rast najbolj ugodno vplivala na uspešnost poslovanja bank ter izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja.
Kreditno tveganje se je v letu 2014 postopno stabiliziralo. Oktobra se je delež nedonosnih terjatev zaradi njihovega prenosa na DUTB iz Abanke znižal za 2,5 odstotne točke, na 13,2 %, vendar je delež zanihal navzdol tudi brez učinka prenosa. Nedonosne terjatve so se lani zniževale tudi v absolutni višini zlasti v sektorju podjetij, kar pa se zaradi krčenja kreditne aktivnosti bank ni odrazilo v boljši celotni kakovosti kreditnega portfelja. V gostinstvu in prometu je trend zniževanja prisoten od začetka leta 2014. Nestabilnost nedonosnih terjatev in nihaji navzgor kažejo, da je tveganje nadaljnjega poslabševanja kreditnega portfelja bank še naprej visoko. Posebej izstopa nizka kakovost kreditnega portfelja do tujcev, ki ni zajet v reševanje s prenosom na DUTB in je odvisen od gospodarskega razvoja predvsem v državah zahodnega Balkana. Prav tako podaljševanje finančne krize povečuje verjetnost širitve nedonosnih terjatev na nove gospodarske dejavnosti. Ob razreševanju nedonosnih terjatev predvsem v velikih podjetjih se povečuje delež nedonosnih terjatev bank do malih in srednjih podjetij; lani se je povečal na 39% vseh nedonosnih terjatev do podjetij. To nakazuje na nujnost aktivnejšega ukrepanja samih bank pri razreševanju nedonosnih terjatev z njihovo odprodajo, hitrejšimi odpisi itd. ter večjo segmentacijo tveganosti posojilojemalcev pri odobravanju novih posojil.
Proces razdolževanja in prestrukturiranja prezadolženih podjetij teče počasi. Aktivnosti na področju prestrukturiranja podjetij in sprejeti ukrepi za nadaljnje zniževanje nedonosnih terjatev v bankah lahko pomembno prispevajo k obvladovanju kreditnega tveganja in izboljšanju kakovosti bančnih naložb. Decembrske smernice Banke Slovenije za oblikovanje oslabitev oz. rezervacij za terjatve do podjetij, s katerim je sklenjen sporazum o prestrukturiranju, so sprejete z namenom pospeševanja prestrukturiranja podjetij in bolj aktivnega vključevanja bank v te procese.
Ob visokem realiziranem kreditnem tveganju je velika verjetnost dodatnega oblikovanja oslabitev in rezervacij ter posledično rasti dohodkovnega tveganja v bankah. Kljub izboljšanju poslovnega rezultata in rasti obrestne marže, so obrestni prihodki pod negativnim vplivom krčenja posojil, medtem ko je zaradi možno znižanih pasivnih obrestnih mer ugoden učinek na dohodek bank v veliki meri že izčrpan. V okolju nizkih obrestnih mer in preusmerjanju na manj tvegane, a hkrati manj donosne naložbe je vprašanje, ali bodo banke sposobne generirati zadosten obseg prihodkov za pokrivanje operativnih stroškov in stroškov oslabitev. Večja usmerjenost bank v državne obveznice dodatno povečuje dohodkovno tveganje zaradi potencialnega znižanja bonitetnih ocen držav oziroma morebitnega ponovnega povečanja nezaupanja na mednarodnih finančnih trgih do bolj ranljivih držav evrskega območja. Ohranjanje visoke razlike nad povprečnimi obrestnimi merami evrskega območja spodbuja preusmerjanje kreditno sposobnih komitentov k financiranju v tujini in lahko povzroči izgubo vira dohodkov bank na daljši rok.
Tveganje refinanciranja se je ob intenzivnem razdolževanju do tujine v letu 2014 znižalo. Velik del bank, zlasti tistih v pretežni domači lasti, je že odplačal večino dolga najetega na grosističnih trgih. Zaradi povrnjenega zaupanja v domače banke se depoziti prebivalstva vračajo v bančni sistem. To pozitivno gibanje je zlasti izrazito pri velikih domačih bankah, ki so v letu 2013 zabeležile največji padec zaupanja varčevalcev oziroma znižanje vlog gospodinjstev. Zaradi pričakovanih nizkih stopenj rasti vlog gospodinjstev v prihodnjih dveh letih bodo banke še vedno izpostavljene tveganju manj stabilne strukture financiranja.
S krepitvijo gospodarske rasti, v veliki meri zaradi ugodne dinamike izvoza ter z izboljšanjem razmer na trgu dela se makroekonomske okoliščine v Sloveniji izboljšujejo, makroekonomska tveganja za banke pa zmanjšujejo. Kljub temu obstaja tveganje nižje rasti BDP od pričakovanih zaradi negotovega gospodarskega okrevanja v nekaterih članicah EMU in morebitnih zaostritev geopolitičnih napetosti na območju Ukrajine in Bližnjega vzhoda. Domača gospodarska rast še vedno prevladujoče temelji na tujem povpraševanju, ki lahko z negotovostjo gospodarskega okrevanja ključnih zunanjetrgovinskih partneric izgubi zagon.
 

ECB objavlja razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev

Frankfurt, 22. januar 2015

 

■ ECB razširja nakupe na obveznice, ki so jih izdale države v euroobmočju, agencije in evropske institucije.

■ Skupaj bodo nakupi vrednostnih papirjev znašali 60 milijard EUR na mesec.

■ Nakupi bodo predvidoma trajali vsaj do septembra 2016.

■ Program omogoča izpolnjevanje mandata, tj. ohranjanje stabilnosti cen.
 

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes objavil razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev. ECB bo s tem programom, ki ji omogoča izpolnjevanje mandata ohranjanja stabilnosti cen, obstoječim programom nakupa vrednostnih papirjev zasebnega sektorja dodala nakup državnih obveznic in tako ukrepala proti tveganjem daljšega obdobja nizke inflacije.

Svet ECB je odločitev sprejel v razmerah, ko se je večina kazalnikov dejanske in pričakovane inflacije v euroobmočju spustila na zgodovinsko nizke ravni. Ker bi možni sekundarni učinki na oblikovanje plač in cen lahko negativno vplivali na srednjeročna cenovna gibanja, je bil potreben odločen odziv denarne politike.

Nakupi vrednostnih papirjev predstavljajo denarno spodbudo gospodarstvu v razmerah, ko so ključne obrestne mere ECB na spodnji meji. Poleg tega dodatno blažijo denarne in finančne razmere, saj podjetjem in gospodinjstvom omogočajo dostop do cenejšega financiranja. To običajno spodbudi investicije in potrošnjo, nazadnje pa prispeva tudi k vrnitvi inflacijskih stopenj proti 2%.

Razširjeni program bo vključeval program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in tretji program nakupa kritih obveznic, ki sta bila uvedena konec prejšnjega leta. Skupaj bodo nakupi vrednostnih papirjev znašali 60 milijard EUR na mesec. Predvidoma bodo trajali najmanj do septembra 2016 oziroma vse dokler Svet ECB ne presodi, da se je gibanje inflacije trajno približalo cilju doseganja stopnje inflacije, ki je pod 2%, vendar blizu te meje.

ECB bo na sekundarnem trgu s centralnobančnim denarjem kupovala obveznice, ki so jih izdale države v euroobmočju, agencije in evropske institucije. Institucije prodajalke vrednostnih papirjev bodo s tem denarjem lahko kupile drugo premoženje ali odobrile posojila realnemu gospodarstvu. V obeh primerih bo to prispevalo k blažitvi finančnih razmer.

Program signalizira odločenost Sveta ECB, da bo dosegel cilj stabilnosti cen v izjemnih gospodarskih in finančnih razmerah. Uporabljeni instrumenti so primerni glede na trenutne razmere in povsem skladni s pogodbama EU.

V zvezi z dodatnimi nakupi vrednostnih papirjev bo Svet ECB zadržal nadzor nad vsemi značilnostmi programa, ECB pa jih bo koordinirala in s tem varovala enotnost denarne politike Eurosistema. Eurosistem bo nakupe izvedel decentralizirano in tako mobiliziral svoje vire.

V zvezi z delitvijo hipotetičnih izgub je Svet ECB sklenil, da bo za nakupe vrednostnih papirjev evropskih institucij (ki bodo predstavljali 12% dodatnih nakupov vrednostnih papirjev in jih bodo izvedle nacionalne centralne banke) veljala delitev izgub. Za preostale dodatne nakupe vrednostnih papirjev s strani nacionalnih centralnih bank ne bo veljala delitev izgub. ECB bo zadržala 8% dodatnih nakupov, kar pomeni, da bo za 20% dodatnih nakupov vrednostnih papirjev veljal režim delitve izgube.
 

Ostale odločitve ECB na 22.1.2015: ECB announces a modification to the interest rate applicable to future targeted longer-term refinancing operations in Sklepi o denarni politiki.

Vir: ECB

Odziv Banke Slovenije na pismo Zveze potrošnikov Slovenije - krediti v švicarskih frankih

Ljubljana, 23.1. 2015

Odziv Banke Slovenije na pismo Zveze potrošnikov Slovenije - krediti v švicarskih frankih

Sporočilo za javnost - 28. 1. 2015 - Ponaredki

V Sloveniji lani iz obtoka umaknjenih 2.439 ponarejenih bankovcev, na celem evrskem območju 838.000

ECB: V drugi polovici leta 2014 je bilo odkritih več ponaredkov, vendar njihovo skupno število ostaja zelo majhno

ECB praviloma dvakrat letno objavlja podatke o ponarejenih evrobankovcih. Nove podatke, za drugo polovico leta 2014, je objavila 23. januarja 2015 in kažejo:

 • V drugi polovici leta 2014 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 507.000 ponarejenih evrobankovcev. To je 44% več kot v istem obdobju leta 2013. V primerjavi z vse večjim številom pristnih bankovcev v obtoku (več kot 16 milijard v drugi polovici leta 2014) ostaja število ponaredkov zelo majhno.

Polletni trend:

Obdobje 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1  2013/2 2014/1 2014/2
Št.ponaredkov

310.000
 

251.000
 
280.000
 

 317.000
 

353.000
 
331.000
 

507.000
 

 •  Bankovca za 20 € in 50 € sta bila še naprej najpogosteje ponarejena apoena. Delež ponarejenih bankovcev za 20 € se je povečal, delež ponarejenih bankovcev za 50 € pa zmanjšal. Skupaj sta predstavljala 86% vseh ponaredkov.

Odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih bankovcev, ki so bili iz obtoka umaknjeni v drugi polovici leta 2014:

Apoen

 5€ 

 10€

 20€

 50€

100€

200€

500€

Delež v %

1,0%

 3,0%

60,0%

26,0%

8,0%

1,5%

0,5%

 • Večina ponaredkov (97,5%) je bila odkrita v državah evroobmočja. Samo približno 2% ponaredkov je bilo zaseženih v državah članicah EU zunaj evroobmočja, manj kot 0,5% pa v drugih delih sveta.
 • Vsak evrobankovec je mogoče enostavno preveriti z metodo »otip-pogled-nagib« (opis metode TUKAJ).
 •  Evrosistem podpira organe kazenskega pregona pri boju proti ponarejanju.
 • Evrobankovci so še naprej zaupanja vredno in varno plačilno sredstvo.

Celotno sporočilo ECB z dodatnimi informacijami je objavljeno TUKAJ.

 

Banka Slovenije: Informacija o ponarejanju gotovine v letu 2014

BANKOVCI

V letu 2014 je bilo v Sloveniji iz obtoka umaknjenih skupno 2.439 ponarejenih evrobankovcev.

Letni trendi v številu ponaredkov bankovcev, umaknjenih iz obtoka, so prikazani v tabeli:

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Št. ponaredkov 2.629 1.826

1.970

1.891 2.603 1.174 2.362 1.597 2.439

Upoštevajoč število pristnih evrobankovcev, ki jih je Banka Slovenije neto izdala v obtok (konec leta 2014: 180,8 milijonov kosov), je delež ponaredkov še vedno zelo majhen.

Banka Slovenije uporabnikom vedno svetuje, naj bodo pozorni na bankovce, ki jih prejmejo v gotovinskih transakcijah. Pristne bankovce je mogoče brez težav prepoznati s preprostim preizkusom "otip-pogled-nagib", ki je opisan na spletni strani ECB TUKAJ.

Če ste v dvomih, je sumljiv bankovec najbolje primerjati z drugim, za katerega veste, da je pristen. Več o zaščitnih elementih posamenega bankovca si lahko ogledate na spletni strani ECB o novih evrskih bankovcih (TUKAJ). Kdor sumi, da je prejel ponarejen bankovec, naj o tem obvesti policijo.

Odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih bankovcev, ki so bili v Republiki Sloveniji umaknjeni iz obtoka v letu 2014, so prikazani v tabeli:

Apoen 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€
Delež v % 0,7% 2,8% 25,4% 21,7% 8,4% 1,2% 39,8%

Najpogosteje ponarejena apoena sta bila bankovca za 500 € in 20 €.

 

KOVANCI

V letu 2014 je bilo v Sloveniji iz obtoka umaknjenih 1.181 ponarejenih evrokovancev. Število ponaredkov, umaknjenih iz obtoka v letu 2014 je bilo za 9,6 % manjše kot v letu 2013.

Letni trendi v številu zaseženih ponaredkov kovancev so prikazani v tabeli:

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Št. ponaredkov 999 1.803 1.878 1.448 1.518 1.459 1.956 1.307 1.181


V primerjavi s številom pristnih evrokovancev, ki jih je Banka Slovenije neto izdala v obtok (konec leta 2014: 197,2 milijonov kosov), je delež ponaredkov še vedno zelo majhen.

Odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih kovancev, ki so bili v Republiki Sloveniji umaknjeni iz obtoka v letu 2014, so prikazani v tabeli:

Apoen 0,50 € 1 € 2 €
Delež v % 33,3% 11,3% 55,4%

Najpogosteje ponarejena apoena sta bila kovanca 2 € in 50 centov.

Več informacij o kovancih si lahko ogledate na spletni strani ECB TUKAJ.
 

ECB Sporočilo za javnost - Primernost grških obveznic za zastavo

Frankfurt, 4. februarja 2015

ECB sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost - SKUPNA IZJAVA MF, MGRT, BS in ZBS - CHF švicarski franki

Ljubljana, 5. februarja 2015

SKUPNA IZJAVA MINISTRSTVA ZA FINANCE, MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, BANKE SLOVENIJE IN ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE O MOŽNOSTIH IN PRAVICAH, KI JIH IMAJO IMETNIKI POSOJIL V ŠVICARSKIH FRANKIH, TER MOGOČIH SISTEMSKIH UKREPIH


Švicarska centralna banka je nedavno, to je 15. 1. 2015, sporočila, da je švicarski frank še vedno močan, a se je njegova precenjenost od uvedbe ohranjanja spodnje meje tečaja zmanjšala. Posledično je odpravila zgornjo mejo vrednosti švicarskega franka, zaradi česar je glede na to valuto padla vrednost evra. Navedeno je povečalo obveznosti, ki izhajajo iz posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih.

Podpisniki uvodoma ugotavljamo, da se posojilne pogodbe, ki se glasijo na znesek v švicarskih frankih, v Republiki Sloveniji od leta 2009 ne sklepajo več. Hkrati opozarjamo, da so organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13), do trenutka dviga tečaja švicarskega franka prejeli le manjše število prijav, iz katerih bi lahko potencialno izhajale morebitne nepravilnosti. Na tej podlagi je mogoče zatrditi, da so banke pri podeljevanju posojil v tuji valuti spoštovale pozitivno zakonodajo in da ni bilo sistematičnih kršitev.

Posojilne pogodbe so dvostranski pravni posel med banko in potrošnikom. Dejstvo, da je potrošnik v tem šibkejša stranka, upoštevajo določbe Zakona o potrošniških kreditih, Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14) in določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Ker gre za dvostransko pravno razmerje, je potrebno rešitve obravnavanega problema poiskati v pravnem okviru, ki je veljal ob sklenitvi pravnega posla. Rešitve, ki bi breme sprememb tečaja, z možnostjo katerih sta bili ob sklenitvi pogodbe seznanjeni obe stranki, naprtile le eni od njiju, bi ta pravni okvir prekoračile.

Podpisniki poudarjamo, da naj se posojilojemalci za olajšanje težav, ki izhajajo iz rasti tečaja švicarskega franka, obrnejo neposredno na banko. Ugotavljamo, da se banke zavedajo problemov, ki jih posojilojemalcem povzroča rast tečaja, in so zato že pokazale pripravljenost, da v pogovoru s
posojilojemalcem, upoštevajoč vse okoliščine primera, poiščejo zanj najprimernejšo rešitev. Podpisniki pričakujemo, da bodo banke vsakega posojilojemalca obravnavale individualno, ga seznanile z naborom vseh možnosti (konverzija posojila, začasni moratorij odplačevanja …) ter mu glede na njegovo finančno stanje in okoliščine pomagale izbrati ustrezno rešitev. Podpisniki pričakujemo, da banke pri tem potrošnikom ne bodo zaračunavale stroškov in storitev, ki se jim je mogoče izogniti.

Nedvomno velja, da je vsaka odločitev o najemu posojila osebna odločitev potrošnika. Vedno, ko se odloča za sklenitev bančnega posojila, ne glede na morebitna ugodna gibanja na finančnih trgih, mora realistično ovrednotiti svojo posojilno sposobnost. Navedeno, to je, da ponudi potrošnikovim potrebam in zmožnostim prilagojen produkt, seveda velja tudi za banko. Potrošniki se morajo zavedati posledic pogodb, ki jih sklepajo. Tudi o tem se mora banka prepričati. Vse našteto upošteva tudi veljavna zakonodaja, ki ureja sklepanje potrošniških posojil, zato bodo podpisniki te izjave spremljali primernost in spoštovanje določb slovenskega pravnega reda ter po potrebi ukrepali po svojih pristojnostih.
 

Pojasnila Banke Slovenije o izvedenih ukrepih v bankah 2013/14 - Novinarska konferenca 11. 2. 2015

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec s sodelavci je na novinarski konferenci 11. februarja 2015 odgovarjal na vprašanja, povezana s sanacijo bank v letih 2013 in 2014.

Očitke o nepravilnostih v postopkih je odločno zavrnil.

Relevantna dejstva so pojasnjena v dokumentu Novinarska konferenca 11.2.2015

Posnetek z novinarske konference (izseki)  je dostopen na spletnem portalu www.24ur.com in na nekaterih drugih medijskih portalih.

Celovite informacije o izvedenih postopkih v letih 2013 in 2014 so na voljo na spletni strani Banke Slovenije v rubriki Stresni testi.

Odgovor na članka v časniku Delo

Ljubljana, 13. 2. 2015

Odgovor na članka v časniku Delo

Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS -19.02.2015

Ljubljana, 19. februar 2015

Od 2. do 12. decembra 2014 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.
13. februarja 2015 je poročilo članov misije o Sloveniji obravnaval in potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.

Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS. Objavljen je tudi dokument o izbranih poglavjih, ki obravnava potrebne strukturne reforme in izzive insolvenčne zakonodaje v Sloveniji.
 

ECB sporočilo za javnost: DANES JE BIL V FRANKFURTU RAZKRIT NOVI BANKOVEC ZA 20 €

Frankfurt, 24. februar 2015

● »Portretno okence« na novem bankovcu za 20 €, ki je vdelano v hologram, predstavlja inovacijo v tehnologiji izdelave bankovcev.
● Novi bankovec za 20 € bo v obtok prišel 25. novembra 2015, tako da bodo imeli proizvajalci opreme za bankovce, profesionalni uporabniki gotovine in drugi vpleteni na voljo dolgo obdobje devetih mesecev, da se pripravijo na novi bankovec.
● Eurobankovce sedaj uporablja 338 milijonov ljudi v 19 državah in imajo skupno nominalno vrednost 1.000 milijard EUR.
Predsednik ECB Mario Draghi je danes na sedežu ECB v Frankfurtu razkril novi bankovec za 20 € in napovedal, da bo v obtok prišel 25. novembra 2015. Novi bankovec vključuje inovativen zaščitni element v obliki »portretnega okenca«, ki je vdelano v hologram. Če bankovec pogledate proti svetlobi, postane okence prozorno in pokaže se portret mitološke Evrope, ki je viden z obeh strani bankovca. Podobno kot na novih bankovcih za 5 € in 10 € sta tudi na novih bankovcih za 20 € še »smaragdno zelena številka« in portret Evrope v vodnem znaku.
Predsednik Draghi je dejal: »Portretno okence predstavlja pravo inovacijo v tehnologiji izdelave bankovcev. Je rezultat Eurosistemovih prizadevanj, katerih cilj je zagotoviti, da so eurobankovci še naprej odporni proti ponarejanju. S tem se bo okrepilo zaupanje, ki ga 338 milijonov državljanov povsod v euroobmočju polaga v bankovce.«
Novi bankovec za 20 € je tretji iz serije Evropa, ki postopoma nadomešča prvo serijo eurobankovcev, uvedeno leta 2002. Bankovec za 5 € iz serije Evropa je bil izdan maja 2013, bankovec za 10 € pa septembra 2014. Danes razkritemu bankovcu za 20 € bodo sčasoma sledili novi bankovci za 50 €, 100 €, 200 € in 500 €.
Bankovec za 20 € je eden od apoenov, ki ga ljudje najpogosteje uporabljajo. Množično se izdaja prek bankomatov, sprejemajo ga številni prodajni avtomati in avtomati za nakup vozovnic, medtem ko njegovo pristnost pogostokrat preverjajo trgovci s pomočjo malih naprav ob blagajnah.
V pomoč proizvajalcem opreme za bankovce in drugim vpletenim, da bi se ti lažje pripravili na nove bankovce za 20 € še pred njihovo uvedbo, so jim ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema posredovale informacije in vnaprej dale na voljo nove bankovce za testiranje in prilagajanje naprav. Prek partnerskega programa – podobnega tistemu za novi bankovec za 10 € v letu 2013, ki je pritegnil več kot 300 partnerjev iz cele Evrope – bo potekalo dodatno obveščanje v pomoč proizvajalcem, da povsod v euroobmočju pravočasno pripravijo naprave za obdelavo bankovcev in instrumente za preverjanje pristnosti še pred uvedbo novega bankovca 25. novembra 2015.
Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162.
 

Sporočilo za javnost po seji SBS-24.02.2015-Gospodarska in finančna gibanja, poslovanje bank

Ljubljana, 24. februarja 2015

Gospodarska in finančna gibanja, poslovanje bank

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev o potrebnem dodatnem kapitalu Gorenjske banke. S to odločitvijo bo seznanil banko do konca meseca. V vmesnem času pričakuje še mnenje Evropske centralne banke.
3) Svet Banke Slovenije se je seznanil s Pregledom gospodarskih in finančnih gibanj, februar 2015.
Gospodarska rast evrskega območja se je ob koncu leta 2014 nekoliko povišala, a ostala šibka, z zaupanjem v gospodarstvu pod ravnjo iz prvega polletja. Poleg tega je ob izrazitem padcu cen nafte evrsko območje zašlo tudi v območje zmerne deflacije. ECB se je januarja odzvala z najavo obsežnega kvantitativnega sproščanja, kar je povzročilo dodaten padec vrednosti evra in znižanje zahtevanih donosnosti obveznic držav evrskega območja. Pričakovana gospodarska rast na večini glavnih trgov za slovenske izvoznike ostaja nizka, vendar so obeti zaenkrat še ugodnejši od razmer v letu 2014, pozitivna pa ostajajo tudi izvozna pričakovanja podjetij.
Domača gospodarska gibanja so bila v lanskem zadnjem četrtletju pod vplivom hitre rasti izvoza in šibkejše domače potrošnje. Rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti, podprta z izboljšano stroškovno in tehnološko konkurenčnostjo, je ostala solidna, izvozno povpraševanje pa se je krepilo v in zunaj EU. Rast javnih investicij se je dodatno upočasnila, kar se je odrazilo v padcu gradbene aktivnosti, ki je ob pomanjkanju zasebnih investicij skoraj v celoti odvisna od javnih projektov. Zmanjšala se je tudi tekoča aktivnost v številnih zasebnih storitvah, kar kaže na šibkejše domače trošenje v lanskem zadnjem četrtletju. Posledično se je enoletni presežek na tekočem računu plačilne bilance povečal na 5,8 % BDP. To je predvsem rezultat naraščajočega presežka v blagovni menjavi, še naprej pa se povečuje primanjkljaj primarnih dohodkov zaradi velikega bremena plačevanja obresti na javni dolg.
Kljub izboljševanju razmer na trgu dela visoka brezposelnost ostaja ena izmed osrednjih makroekonomskih težav, še naprej pa se zmanjšuje tudi varnost novih zaposlitev. Število registriranih brezposelnih se je januarja v primerjavi z decembrom povečalo za skoraj 5.000 in preseglo 124.000. To je sicer v okviru sezonskih gibanj in za dobre 4 % manj kot pred letom. Vendar brezposelnost ostaja izrazito strukturna, njena visoka raven pa zavira okrevanje zasebne potrošnje in otežuje javnofinančno konsolidacijo. Decembra se je sicer nadaljevala medletna rast števila delovno aktivnih, ki pa še naprej izvira predvsem iz zaposlovanja agencijskih delavcev in – ob pojemanju učinkov reforme trga dela – začasnih zaposlitev. Ob ničelni inflaciji se je realna masa plač povišala tudi decembra, vendar se okrevanje tako merjene kupne moči predvsem zaradi negotovosti na trgu dela še ni odrazilo v ustrezni rasti potrošnje.
Zmerna deflacija v januarju je bila v celoti posledica padca cen nafte. Cene, merjene s HICP, so bile v povprečju medletno nižje za 0,7 %, nižje cene energentov pa so k temu prispevale kar 1,2 odstotne točke. Hkrati je rast najožjega kazalnika osnovne inflacije ostala nespremenjena pri 0,8 %, kar kaže na nadaljevanje šibke, a pozitivne rasti cen, ki niso neposredno odvisne od dogajanj na svetovnih surovinskih trgih. To, poleg depreciacije evra, zmanjšuje tveganje deflacijskih gibanj v širšem segmentu cen.
Fiskalni položaj države se izboljšuje. Kljub močnemu povečanju investicij je bila lani do novembra rast prihodkov konsolidirane bilance javnih financ v primerjavi z rastjo odhodkov po metodologiji denarnega toka višja za 3 odstotne točke. Leta 2014 je po ocenah Evropske komisije primanjkljaj po metodologiji ESR 2010 sicer ostal visok pri 5,4 % BDP, a predvsem zaradi številnih enkratnih izdatkov in naraščajočih plačil obresti. Brez teh izdatkov je t. i. primarni primanjkljaj znašal le še 0,5 % BDP. Letošnji primanjkljaj je predviden na ravni 2,9 % BDP in naj bi bil v celoti posledica plačil obresti, primarni saldo pa naj bi bil celo v manjšem presežku. Še naprej se izboljšujejo tudi pogoji financiranja države na finančnih trgih.
4) Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
Decembra se je nadaljevalo krčenje bilančne vsote bančnega sistema. Pomemben dejavnik krčenja so bili učinki prenosa nedonosnih terjatev Banke Celje na DUTB, zaradi česar se je povečal tudi obseg naložb v vrednostne papirje in kapital. V letu 2014 se je obseg bilančne vsote bančnega sistema zmanjšal za 1,6 mlrd EUR, medtem ko je medletna stopnja rasti znašala -3,9%. Krčenje obsega poslovanja bank se upočasnjuje. Prvič po letu 2011 se je v decembru opazneje povečal obseg obveznosti do tujih bank. Povečal se je tudi obseg obveznosti do ECB, zaradi sodelovanja bank na ciljni operaciji dolgoročnega refinanciranja (TLTRO). Vsi segmenti nebančnega sektorja z izjemo tujcev so konec leta 2014 izkazovali pozitiven letni prirast vlog, zelo stabilen je postal četrtletni prirast vlog gospodinjstev. Prvič po začetku krize je bil v letu 2014 pozitiven tudi letni neto pritok v vzajemne sklade.
Medletna stopnja rasti posojil nebančnemu sektorju se je decembra, zaradi baznih učinkov, izboljšala za 10 odstotnih točk, na -11,4%, oziroma na -7,8% brez upoštevanja učinkov ukrepov povezanih s sanacijo bank. Povečuje se število bank s pozitivnim letnim prirastom posojil pred oslabitvami, oziroma število bank, ki upočasnjujejo krčenje obsega posojil nebančnemu sektorju. Pozitiven razvoj dogodkov se kaže v 19% porastu letnega obsega novih dolgoročnih posojil podjetjem, znižujejo se kreditne obrestne mere, banke zaznavajo tudi višje kreditno povpraševanje.
Kreditno tveganje še naprej ostaja pomembno. Delež terjatev z zamudami nad 90 dni ostaja visok in je konec leta 2014 znašal 11,9%. Še posebej visok je pri tujcih, kjer znaša 20,6%, a tudi pri nefinančnih družbah s 17,7%.
Ključno tveganje v bankah postaja dohodkovno tveganje, saj se bankam ob krčenju obsega poslovanja, v okolju nizkih obrestnih mer, zmanjšuje sposobnost generiranja dohodka. Kljub veliko nižjim stroškom oslabitev kot v preteklih letih, ostajajo ti na ravneh, ko bančni sistem še ne more dosegati pozitivne donosnosti. Banke so sicer v letu 2014 izboljšale tako obrestno maržo, na 2,2%, kot tudi stroškovno učinkovitost, vendar je bančni sistem konec leta kljub temu beležil izgubo pred davki v višini -67,5 mio EUR.

 

ECB Sporočilo za javnost - Sklepi o denarni politiki

Nikozija, 5. marec 2015

Svet ECB je na današnji seji, ki je potekala v Nikoziji, sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,05%, 0,30% in –0,20%.

Originalno sporočilo je na spletni strani ECB.

 

Izjava za javnost - Problematika izpostavljenosti iz posojil v CHF

Ljubljana, 11.3.2015

Izjava za javnost - Problematika izpostavljenosti iz posojil v CHF

Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Ljubljana, 12.3.2015

Državni zbor je na seji 30. 1. 2015 sprejel Sklep v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema. S Sklepom je Državni zbor priporočil Banki Slovenije, da v roku 30 dni pripravi in posreduje Državnemu zboru informacijo o:

 •  vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja,
 •  učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in
 •  načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank.

Banka Slovenije je poročilo pripravila in ga zaradi aktualnih razprav v Državnem zboru dopolnila z informacijo o sanaciji bank v letih 2013 – 2014.

Poročilo s prilogami je dostopno tukaj:

F. Drenovec, P. Mohorič Peternelj: Dohodkovna neenakost v Sloveniji je nizka

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2014

V Banki Slovenije smo tudi v letu 2014 izvedli raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja. Osredotočili smo se na mala in srednja podjetja (MSP) ter štiri dejavnosti: industrija, gradbeništvo, trgovina in storitve.

Raziskava na reprezentativnem vzorcu podjetij je med drugim pokazala, da plačilna nedisciplina ostaja dejavnik, ki najbolj omejuje poslovanje MSP. Sledijo stroški proizvodnje ali dela, predpisi, konkurenca in dostopnost do financiranja.

Ugotovitve raziskave so v celoti dostopne v dokumentu Raziskava o dostopnosti finančnih virov 2014.
 

Sporočilo za javnost – Vzpostavljen sklad za reševanje bank

Ljubljana, 2. aprila 2015

Banka Slovenije je konec marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, v nadaljevanju ZOSRB) vzpostavila poseben sklad za reševanje bank.

Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada se bo v bodoče financiralo reševanje bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih bankam lahko izreče Banka Slovenije. Po zakonu bo sklad prenehal z delovanjem 31. decembra 2024.

Vplačanih 191 mio EUR ustanovnih sredstev

Ciljna raven sredstev v skladu, ki predstavlja premoženje bank in ki ga ločeno od ostalega premoženja upravlja Banka Slovenije, znaša 2,3 odstotka vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah v RS (vsota teh vlog je okoli 15 mrd EUR).

Od tega so banke ustanovna sredstva v višini 1,3 odstotka vsote zajamčenih vlog vplačale 30. marca 2015. Skupno ima sklad 191,07 mio EUR ustanovnih sredstev (seznam vplačil po bankah je objavljen na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Vplačila v sklad).
Banke morajo biti hkrati sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog. Za ta namen morajo imeti od vključno 31. marca 2015 oblikovane likvidne naložbe, kot določa Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15).

V skladu z ZOSRB naložbeno politiko za upravljanje sredstev sklada določa Banka Slovenije, in sicer tako, da bo zagotovljena varnost, nizko tveganje in visoka likvidnost sredstev sklada za reševanje bank.
 

Več informacij o skladu je na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Sklad za reševanje bank.

Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja €URO 2014/15

Ljubljana, 9. 4. 2015

V Banki Slovenije je danes, 9. aprila 2015 potekal zaključni krog letošnjega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa II. gimnazije Maribor.

Evropska centralna banka (ECB) in tokrat enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja, med katerimi je že četrtič tudi Banka Slovenije, je tudi v šolskem letu 2014/2015 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Tekmovanje nudi priložnost generaciji mladih, ki so odrasli z evrom, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute, njenim odnosom z gospodarstvom ter, da poglobijo svoje razumevanje dela centralnih bank.

V Sloveniji je v prvi fazi tekmovanja pri reševanju kviza sodelovalo kar 28 ekip (lansko leto 22). V finale letošnjega tekmovanja se je uvrstilo naslednjih šest srednjih šol:
- Gimnazija Poljane Ljubljana,
- Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana,
- Šolski center Postojna,
- Ekonomska in trgovska šola Brežice,
- II. gimnazija Maribor,
- Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

Vse sodelujoče ekipe so v vseh treh fazah tekmovanja (I. kviz; II. referat - določitev primerne obrestne mere na podlagi ekonomske in denarne analize; III. predstavitev referata v centralni banki) pokazale visoko raven razumevanja dokaj zahtevne problematike denarne politike Evroobmočja.
Zmagovalna ekipa se bo kmalu udeležila zaključne evropske slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo članom ekipe priznanja podelil predsednik ECB.
 

Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje MDS in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 17. april 2015

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 17. do 19. aprila 2015, v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka, in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in Delio Velculescu, vodjo misije za Slovenijo. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z novim izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Min Zhujem, namestnikom generalne direktorice MDS.
 

Junija začetek delovanja poravnalne platforme v lasti Evrosistema TARGET2-Securities

Ljubljana, 8. 5. 2015

V skladu s projektnim načrtom bo 22. junija 2015 začela delovati enotna tehnična platforma za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S), ki je v lasti Evrosistema.

Platformo, ki bo med drugim zagotavljala hkratno poravnavo vrednostnih papirjev na računih pri centralnih depotnih družbah in denarja v evrih na denarnih računih pri centralnih bankah, bo začela uporabljati prva skupina centralnih depotnih družb iz Italije, Grčije, Romunije, Malte in Švice. Slovenska centralna depotna družba (KDD - Centralna klirinško depotna družba) bo T2S začela uporabljati februarja 2017.

Podrobnejša pojasnila o T2S in vključevanju slovenskega okolja so v poglavju Plačilni in poravnalni sistemi.
 

Sporočilo za javnost - Veljati je začel ZBan-2

Ljubljana, 13. maja 2015

Od danes, 13. maja, velja prenovljen Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki ureja ustanavljanje, delovanje in nadzor bank v Republiki Sloveniji.
Z ZBan-2 je v slovenski pravni red v celoti prenesena nova bančna direktiva, ki opredeljuje statusno pravne in bonitetne zahteve za banke (Direktiva 2013/36) in delno direktiva za sanacijo in reševanje bank (Direktive 2014/59/EU). Zakon je usklajen tudi z Uredbo (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora, Uredbo (EU) št. 575/2013 (CRR), ki v EU bančno zakonodajo prenašata vsebino Basla III..
V ZBan-2 se ne urejajo izredni ukrepi in reševanje v primeru propada banke, stečaj ter jamstvo za vloge v bankah – za ta področja ostajajo v veljavi določbe ZBan-1.

Izpostavimo nekaj novosti, ki jih ZBan-2 prinaša.
Sistem upravljanja banke
- Banke morajo oblikovati, objaviti in izvajati politiko izbora primernih kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta. Za posamezno funkcijo morajo opredeliti pogoje za opravljanje te funkcije, vključno z zahtevanim profilom članov upravljalnega organa, še preden so ti imenovani. Zagotovljeno mora biti, da ima organ kot celota ustrezno širok nabor znanja, veščin in izkušenj.
- Banka mora vzpostaviti proces ocenjevanja primernosti kandidatov za člane upravljalnega organa pred imenovanjem ter vsaj enkrat letno tudi ocenjevanje primernosti članov organa po imenovanju oziroma opraviti ocenjevanje pred iztekom enega leta, če nastopijo okoliščine, zaradi katerih je treba izvesti ponovno ocenjevanje primernosti.
- Izborni postopek kandidatov za upravo ali nadzorni svet vodi nadzorni svet oz. komisija nadzornega sveta za imenovanja.
- Vse banke morajo v dveh mesecih vzpostaviti v okviru nadzornega sveta poleg revizijske komisije tudi posebno komisijo za tveganja, nadzorni svet pomembnih bank ("significant") pa tudi komisiji za imenovanja in za prejemke.

Novosti pri nadzoru
- Izključno ECB ima pooblastilo, da za vse banke odloča o izdaji/odvzemu dovoljenje za ustanovitev banke in dovoljenja za imetnike kvalificiranih deležev.
- ECB je sicer pristojna za izvajanje nadzorniških pooblastil za največje banke ("significant"), Banka Slovenije pa za manjše banke ("less significant"). ECB lahko izdaja navodila nacionalnim nadzornikom (Banki Slovenije) v zvezi z izvajanjem njihovih pristojnosti nadzora v manjših bankah ali celo odloči, da bo sama prevzela pristojnosti neposrednega nadzora tudi v posamezni manjši banki.
- Banka Slovenije mora, tako kot poslovne banke, vzpostaviti sistem za prijavo kršitev (»žvižgači«). Sistem mora zlasti zaposlenim v bankah omogočati enostavno prijavo okoliščin o banki, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev predpisov. Zagotovljeno mora biti ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale prijavo zoper banko.
-Zakon določa dodatne oblike nadzorniških ukrepov, t.i. ukrepe zgodnjega posredovanja v banki, ki jih Banka Slovenije lahko izreče, ko prihaja do hitrega slabšanja finančnega položaja v banki: od zahteve za posodobitev načrta sanacije, zahteve za sklic skupščine in izvedba ukrepov za povečanje osnovnega kapitala ali drugih sanacijskih ukrepov, do zahteve za razrešitev ali zamenjavo posameznega ali več članov upravne, nadzornega sveta in tudi višjega vodstva banke.
- Z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2, mora Banka Slovenije zagotoviti javno objavo informacij o (dokončnih) nadzorniških ukrepih in sankcijah za prekrške z navedbo kršitelja, kršitve, izreka odločbe, s katero se postopek konča, in z informacijo, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva. Banka Slovenije lahko presodi, da identitete kršitelja ne objavi, če denimo objava osebnih podatkov o kršitelju ni sorazmerna s težo kršitve ali če bi z objavo vpletenim osebam verjetno nastala nesorazmerna škoda ali bi bila lahko ogrožena stabilnost finančnega sistema.
- Revizijski pregled letnega poročila banke lahko po novem opravlja posamezna revizijska družba neprekinjeno za največ deset poslovnih let s prekinitvijo za vsaj štiri poslovna leta, posamezna pogodba z revizorsko družbo pa se lahko sklepa za obdobje najmanj treh let.
V zakonu ni upoštevan predlog Banke Slovenije, da se uvede licenciranje članov nadzornih svetov, kar bi omogočilo izločitev neustreznih kandidatov.
 
Zakon o bančništvu (ZBan-1 in ZBan-2) je na voljo tukaj.

 

Obvestilo za javnost po tretji seji Nacionalnega sveta za plačila

Ljubljana, maj 2015

V Banki Slovenije je 24. aprila 2015 potekala tretja seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). V okviru NSP Banka Slovenije izvaja predvsem vlogo moderatorja med različnimi deležniki na trgu plačil.

Odprtih je bilo več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev.

Predstavnik Združenja bank Slovenije (ZBS) je predstavil napredek pri analizi možnosti uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN (t. i. univerzalni plačilni nalog) za potrebe učinkovitejšega zajema podatkov s papirnega plačilnega naloga. Trenutni nabor podatkov, zajetih v optično čitljivi (OCR) vrstici na obrazcu UPN, je omejen oziroma ne vsebuje vseh sestavin plačilnega naloga. Nadgradnja optično čitljivih elementov bi lahko omogočila hitrejšo in natančnejšo obdelavo plačilnih nalogov v primerih, ko je sicer za pravilno izvršitev plačilnega naloga potrebno ročno prepisovanje podatkov z obrazca UPN, zlasti na bančnem okencu. NSP je podprl nadaljnji razvoj optično čitljivih elementov na obrazcu UPN, v prvi vrsti izvedbo tehnične analize, ki bo služila kot podlaga za oblikovanje ustrezne rešitve. Ta namreč mora izpolnjevati cilj večje učinkovitosti v procesu izvrševanja plačilnih transakcij in biti izvedljiva tako za ponudnike plačilnih storitev kot za uporabnike – zlasti za prejemnike plačil, ki izdajajo račune skupaj z vnaprej izpolnjenimi obrazci UPN.

Člani NSP so se seznanili s tematiko E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA. Gre za možnost uvedbe rešitev, po katerih bi lahko plačnik za (praviloma redne mesečne) obveznosti, ki jih želi poravnavati z direktno obremenitvijo svojega transakcijskega računa, izdal soglasje za tovrsten način poravnave v enotni elektronski obliki. Koristi uvajanja možnosti izdajanja e-soglasij so v veliki meri povezane z značilnostmi direktnih obremenitev SEPA, kjer mora sicer plačnik predložiti soglasje vsakemu posameznemu prejemniku plačila (in ne npr. svojemu ponudniku plačilnih storitev), ki to soglasje tudi hrani. Možnost izdajanja e-soglasij na enoten način lahko dodatno poveča privlačnost direktnih obremenitev kot učinkovitega plačilnega instrumenta pri plačnikih, enotna elektronska oblika pa lahko tudi olajša hranjenje in obdelavo zadevnih podatkov pri prejemnikih plačil. NSP je spodbudil ZBS, naj nadaljuje z oblikovanjem poslovnega modela za e-soglasja in pri tem zlasti okrepi komunikacijo s prejemniki plačil glede njihovih potreb in pričakovanj.

Uporaba e-računov, tj. računov, izdanih in predloženih v elektronski obliki, je v zadnjih mesecih zelo aktualna, zlasti zaradi uvedbe obveznega poslovanja z e-računi od 1. januarja 2015 za vse, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Aktivnosti je članom NSP predstavila predstavnica Uprave RS za javna plačila. Uprava je namreč enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila priporočila Odbora za plačila malih vrednostih v eurih (Euro Retail Payment Board - ERPB) v zvezi z zagotavljanjem skladnosti s členom 9 Uredbe (EU) št. 260/2012, ki vsebuje prepoved t. i. "diskriminacije IBAN". Gre za prepoved prakse, ko pri kreditnih plačilih ali direktnih obremenitvah SEPA bodisi plačnik bodisi prejemnik plačila pogojuje drugi stranki v plačilni transakciji, v kateri državi članici Unije mora imeti odprt račun (označen v obliki IBAN), ki ga bo uporabila pri izvedbi plačila. Spoštovanje te prepovedi je pomemben element pri doseganju maksimalnih koristi enotnega območja plačil v evrih, ki predpostavljajo tudi možnost uporabe enega samega računa in enega samega niza plačilnih instrumentov za vsa plačila v okviru integriranega trga plačilnih storitev. Priporočila ERPB so sicer nastala zaradi zaznanih pomanjkljivosti pri spoštovanju omenjene prepovedi v nekaterih državah članicah.

V skladu s Poslovnikom Nacionalnega sveta za plačila je NSP potrdil letno poročilo o delu NSP v preteklem letu, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na tretji seji NSP, so dostopna na tej povezavi.
 

Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014

Ljubljana, 26. maj 2015

Svet Banke Slovenije se je seznanil z dokumentom Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014 in potrdil njegovo objavo na spletnih straneh Banke Slovenije (na povezavi Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev).

Banka Slovenije v okviru spremljanja učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev že od leta 2009 pripravlja analize s področja plačilnih storitev in politike nadomestil ponudnikov plačilnih storitev, od leta 2011 pa jih tudi objavlja na spletnih straneh (zbrane so v rubriki Publikacije).

V gradivu Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014 sta obravnavana dva ključna vsebinska sklopa.

Prvi vsebinski sklop je analiza nadomestil, ki prikazuje spremembe višine nadomestil za plačilne storitve v obdobju 31. 12. 2007 – 31. 12. 2014. Ugotovljeno je bilo, da so se povprečna nadomestila v zadnjem opazovanem obdobju (2014/2013) zvišala v 17 od skupno 20 analiziranih segmentov plačilnih storitev. V dveh segmentih so se povprečna nadomestila znižala, v enem pa so ostala nespremenjena. Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za interna mala plačila fizičnih oseb preko elektronske banke (+15,00%). Dodatno je bila pripravljena analiza sprememb nadomestil v obdobju 31. 12. 2014 – 1. 5. 2015, ki preučuje vpliv sprejetja Zakona o spremembah Zakona o davku na finančne storitve. Z omenjenim zakonom se je namreč stopnja davka s 6,5 odstotka zvišala na 8,5 odstotka. Pri tem pa velja izpostaviti, da na spremembo nadomestil v tem obdobju ni vplivala zgolj sprememba davčne stopnje, temveč tudi nekateri drugi dejavniki (npr. sprememba cenovne politike posameznih ponudnikov plačilnih storitev).

Drugi vsebinski sklop je izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2014 po ponudnikih plačilnih storitev. Pri izračunih stroškov košaric je upoštevano razlikovanje med "tradicionalnim komitentom" (plačuje na okencu) in "e-komitentom" (plačuje preko elektronske banke), med fizičnimi in pravnimi osebami in med izkustveno košarico Zveze potrošnikov Slovenije in izračunano košarico plačilnih storitev Banke Slovenije.
Izračun kaže, da je za fizične osebe – ne glede na košarico (Banka Slovenije/Zveza potrošnikov Slovenije) in vrsto komitenta (tradicionalni ali e-komitent) – najcenejša Delavska hranilnica d. d. Košarica plačilnih storitev pri tem ponudniku je do 206,04 EUR cenejša kot pri najdražjem ponudniku. Pri pravnih osebah so prihranki (zaradi bistveno večjega števila transakcij v košarici plačilnih storitev in zaradi na splošno višjih nadomestil) z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev lahko še višji, saj lahko tradicionalni komitent po izračunu prihrani tudi do 1.319,84 EUR letno (najcenejša je Hranilnica in posojilnica Vipava d. d.), e-komitent pa do 450,06 EUR letno (najcenejša je prav tako Hranilnica in posojilnica Vipava d. d.).

Podrobneje v dokumentu Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 26. maja 2015

Ljubljana, 26. maja 2015

Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
Obravnaval in sprejel več gradiv, in sicer Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015, Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2015 in Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2014.

V začetku leta 2015 so razmere v bančnem sistemu bolj stabilne kot v obdobju pred začetkom procesa bančne sanacije. Poleg pozitivnih učinkov tega procesa so k bolj ugodnemu razvoju sistemskih tveganj prispevali tudi izboljšanje makroekonomskega okolja in ugodna pričakovanja tako v Sloveniji kot v evroobmočju. Ob zniževanju kreditnega tveganja stopa v ospredje dohodkovno tveganje, ki je bilo v preteklih letih predvsem pod vplivom visokih oslabitev nedonosnih terjatev, v letošnjem letu pa predvsem okolja nizkih referenčnih obrestnih mer in neugodnih sprememb v strukturi naložb bank v smeri manj tveganih in hkrati manj donosnih.

Kreditno tveganje ostaja med najpomembnejšimi tveganji v bančnem sistemu, vendar na nižji ravni kot pred enim letom. K znižanju obsega in deleža nedonosnih terjatev (terjatev v zamudi nad 90 dni) do marca na 11,4%, ni prispeval samo prenos nedonosnih terjatev na DUTB v zadnjem četrtletju 2014, ampak tudi avtonomen proces izboljševanja kakovosti kreditnega portfelja. Proces zniževanja deleža terjatev v zamudi nad 90 dni bi bil še hitrejši, če se banke ne bi soočale s krčenjem obsega poslovanja.

Zadnje mesece več indikatorjev kaže, da bi lahko prišlo do obrata v kreditiranju nebančnega sektorja. Pri posojilih podjetjem se je začela rast obsega novoodobrenih posojil, zlasti dolgoročnih
. Posojilne obrestne mere bank se letos hitro znižujejo in približujejo povprečju evroobmočja, kar povečuje njihovo konkurenčnost ter lahko ugodno vpliva na povečanje kreditnega povpraševanja podjetij, ki se zdaj napaja v tujini. Povpraševanje podjetij po posojilih se krepi od začetka lanskega leta, še dlje pa povpraševanje velikih podjetij. Gospodinjstva ostajajo še naprej zadržana do dodatnega zadolževanja, kar se kaže predvsem v šibkem povpraševanju po potrošniših posojilih, medtem ko stanovanjsko kreditiranje ohranja pozitivno dinamiko.
Še naprej ostaja najslabša kakovost terjatev v segmentu izpostavljenosti do tujcev in v segmentu izpostavljenosti do podjetij. Nedonosne terjatve do tujcev po obsegu že dlje časa ostajajo nespremenjene, po relativni velikosti pa naraščajo, in dosegajo že četrtino celotnih nedonosih terjatev bančnega sistema. To je enkrat več kot pred začetkom procesa sanacije bank.

Za nadaljnje izboljšanje kakovosti portfelja terjatev do podjetij je ključnega pomena nadaljnje finančno in poslovno prestrukturiranje podjetij, čeprav je s 17,8%-nim deležem nedonosnih terjatev kakovost terjatev do podjetij že bistveno ugodnejša kot pred začetkom sanacije bank. Nadaljevanje domačega gospodarskega okrevanja bo pomemben dejavnik lažjega finančnega prestrukturiranja podjetij. To poteka posebej intenzivno v zadnjih treh letih, ko se je finančni vzvod podjetij znižal za 23 odstotnih točk, na ne več izstopajočih 112%. Že od začetka finančne krize je zniževanje finančnega vzvoda predvsem posledica zniževanja dolžniških obveznosti in v precej manjši meri povečevanja lastniškega kapitala. Vendar se bo proces razdolževanja v prihodnjem obdobju prav zaradi gospodarskega okrevanja upočasnil. Sposobnost servisiranja dolga slovenskih podjetij se je lani izboljšala, saj se je neto finančni dolg v razmerju do EBITDA znižal tudi na račun podvojitve neto dobička v realnem sektorju. Kljub izboljšanju sposobnosti servisiranja dolga morajo podjetja v bodoče skrbeti za bolj vzdržno razmerje med lastniškim in dolžniškim financiranjem kot v predkriznem obdobju.

V sektorju podjetij je relativno slabša kakovost portfelja malih in srednje velikih podjetij (MSP), kar predstavlja večji izziv za njihovo razreševanje zaradi večje razpršenosti. Ta del portfelja predstavlja že 64% vseh nedonosnih terjatev do podjetij. Zato je upravičeno pričakovanje, da bodo banke temu delu portfelja namenile več aktivnosti za prestrukturiranje in razreševanje dolga. Če so bila v prvem obdobju krize do leta 2012 pod večjim finančnim stresom velika podjetja, pa je zadnje obdobje krize močno prizadelo segment MSP. Kar 74% celotnega presežnega dolga podjetij, ki se postopoma zmanjšuje, je koncentriranega v segmentu MSP. Ta podjetja so bistveno bolj uspešno znižala svoj finančni vzvod v kriznem obdobju kot velika podjetja, vendar so še vedno omejena pri bančnem financiranju. MSP potrebujejo tudi več možnosti lastniškega financiranja prek alternativnih finančnih institucij ali prek kapitalskega trga, ki bi tej skupini podjetij omogočil nove investicije in z generiranjem višjih prihodkov pripomogel k zniževanju presežnega dolga. V splošnem za slovenska podjetja velja, da bi njihovo nadaljnje prilagajanje finančnega vzvoda moralo v prihodnje v večji meri temeljiti na dodatnem lastniškem financiranju in manj na zniževanju dolga. Prav zniževanje dolga v podjetjih je v preteklosti vplivalo na poslabševanje likvidnosti realnega sektorja in v nadaljevanju na poslabševanje kakovosti kreditnega portfelja bank.

Pokritost nedonosnih terjatev z oslabitvami se je dodatno povečala na 64%. Zaradi tega in zaradi obsežne dokapitalizacije bank med decembrom 2013 in decembrom 2014, se je močno povečala odpornost bank do morebitnih večjih izgub. Razmerje med neoslabljenim delom nedonosnih terjatev in kapitalom bank se je s 106% pred začetkom procesa sanacije znižalo na 35%, predvsem pri velikih domačih bankah, še vedno pa je neugodno pri majhnih domačih bankah, ki še ne dosegajo zadostne kapitalske ustreznosti.

Količnika kapitalske ustreznosti (KU) in kapitalske ustreznosti temeljnega kapitala (KU T1) sta se lani dodatno povečala, prvi na 17,9% in drugi na 17,2% ter presegla povprečje držav EU. Izboljšanje je predvsem posledica dokapitalizacij Abanke in Banke Celje in zniževanja kapitalskih zahtev, večinoma zaradi prenosa njunih terjatev na DUTB, ki je zmanjšal izpostavljenosti z najvišjo utežjo tveganja. Ob zniževanju tveganja solventnosti za povprečje bančnega sistema in zlasti za velike domače banke, pa ostajajo temu tveganju, kljub izboljšanju v letu 2014, še naprej izpostavljene majhne domače banke.

Dohodkovno tveganje bank je ena od redkih oblik tveganj z naraščajočo tendenco. Kljub začasnemu zvišanju neto obrestne marže v preteklem letu, je dobičkonosnost bank omejena zaradi nizke ravni tržnih obrestnih mer, krčenja obsega poslovanja bank in visokega deleža nedonosnih posojil v portfelju bank. Znižanju depozitnih obrestnih mer so banke z odlogom začele zniževati tudi posojilne obrestne mere, kar lahko na dohodke bank na kratek rok vpliva neugodno, na dolgi rok pa vzpodbudi večje kreditiranje in vrnitev med komitente dela podjetij, ki se pod ugodnejšimi pogoji financirajo v tujini. Zaradi nenaklonjenosti tveganju banke ohranjajo obsežen del naložb v nizko tveganih in nizko donosnih naložbah.

Razmere nizkih obrestnih mer so v letu 2014 vplivale na povečevanje obrestnega tveganja v bankah. Banke so postale bolj izpostavljene tveganju zvišanja obrestnih mer, zaradi naraščanja deleža naložb v vrednostne papirje z daljšim povprečnim obdobjem prilagajanja obrestnih mer in krajšanja ročnosti virov financiranja. Verjetnost nadaljnjega zniževanja obrestnih mer se je močno znižala hkrati pa povečala verjetnost zvišanja obrestnih mer v prihodnosti.

Banke so se v preteklih letih intenzivno razdolževale na grosističnih trgih, lani se je ta proces zaradi zmanjšanja preostalega dolga že močno upočasnil. Struktura financiranja je podobna strukturi pred začetkom obdobja obsežega zadolževanja bank v tujini: delež posojil pri tujih bankah se je s 36% pred začetkom krize znižal na 15,4%, financiranje pri ECB je z najvišjega deleža 8,7% konec 2012 ponovno pri le 2,2%. Tveganje refinanciranja se je posledično znižalo, po daljšem obdobju so se tudi banke v večinski domači lasti uspele zadolžiti na grosističnih trgih. Bolj kot za tveganje refinanciranja postajajo banke ranljive pri ohranjanju stabilne strukture financiranja. Vloge nebančnega sektorja, zlasti gospodinjstev, kot najbolj stabilnega vira, pridobivajo na deležu, vendar se rast postopoma umirja. Porast vpoglednih vlog v njihovi strukturi kaže na pripravljenost vlagateljev na iskanje alternativnih naložb, kar se že odraža na porastu neto vplačil v vzajemne sklade, ob umirjanju rasti vlog v bankah. Kljub temu banke v trenutnih razmerah visoke presežne likvidnosti naj ne bi bile deležne povečanja likvidnostnega tveganja. Nestandardni monetarni ukrepi ECB zagotavljajo bankam relativno poceni in stabilen vir likvidnosti in tudi možnost povečevanja kreditiranja. Tega slovenske banke v preteklem letu niso izkoristile v pomembnejšem obsegu.

Če je sanacija dela bančnega sistema z izboljšanimi makroekonomskimi razmerami pomembno prispevala k večji odpornosti bančnega sistema na nepričakovane šoke, pa so razmere nizkih obrestnih mer vnesle spremembe v druge segmente finančnega sektorja. Na pomenu ponovno pridobivajo nebančni finančni posredniki, kot so lizing družbe. Na strani varčevanja se je povečalo vlaganje sredstev v investicijske sklade in v druge oblike aktiv. Za razliko od bank ostaja bančništvo v senci bistveno manj regulirano in nadzorovano.
Op.: Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015  je bilo na spletni strani BS objavljeno 2.6.2015. 

Gospodarska rast evrskega območja se je v prvem četrtletju še naprej krepila, čeprav dokaj neizenačeno in v povprečju z zgolj zmerno dinamiko. Četrtletna rast se je dvignila na 0,4 %, medletna stopnja pa na 1,0 %. Nemška rast je nekoliko zaostala za pričakovano, medtem ko so se v drugih osrednjih evrskih gospodarstvih stopnje rasti večinoma povečale. Lansko zniževanje brezposelnosti se je zaustavilo, a brez obračanja nazaj navzgor. Po štirih mesecih negativne inflacije se je medletna rast cen aprila že povrnila na nič in prevladuje pričakovanje, da se bo v naslednjih mesecih še bolj oddaljila od območja deflacije. Kazalniki gospodarske klime so se po treh mesecih rasti aprila in maja nekoliko znižali, a ostajajo na najvišjih ravneh v zadnjih treh letih. Večina napovedi za glavne slovenske izvozne trge ostaja ugodna, razen za Rusijo.

Solidno tuje povpraševanje ter rast stroškovne konkurenčnosti sta v prvem četrtletju ohranjala dobro rast slovenske industrijske proizvodnje in izvoza, poleg izvoza blaga tudi izvoza storitev, tako da se je presežek tekočega računa ohranjal na ravni okrog 6 % BDP. Rast v predelovalnih dejavnostih je trenutno dokaj razpršena, a le ni mogoče spregledati, da poganjajo slovenski izvoz v zadnjih letih v glavnem samo še tri višje tehnološke panoge. Dolgoletna odsotnost tehnološkega napredka in prestrukturiranja se počasi že pozna in se bo v prihodnje verjetno še bolj. V letošnji gospodarski rasti je prispevek rasti produktivnosti dela spet zelo majhen.

V primerjavi s podatki iz izvoznega sektorja so signali z domačega trga še naprej mešani. Kazalnik zaupanja potrošnikov je v trendu, ki traja že eno leto, do maja še naprej rasel, medtem ko so kazali podatki trgovine na dobno do marca komaj zaznavno medletno rast in tekoče celo manjše upadanje; izjema je samo trgovina z motornimi vozili. Gradbeništvo je medletno nekoliko upadlo in tekoče stagniralo. Zelo močno pozitivno dinamiko kaže edino široka skupina storitev (brez trgovine) in sicer v skoraj vseh panogah.

V celoti vzeto se je v prvem četrtletju ohranjala dobra gospodarska rast, kar potrjujejo tudi podatki s trga dela. Število delovno aktivnih oseb raste stabilno po okrog 2 % na letni ravni že od lanske pomladi ter do marca še brez zmanjšanja tempa. Stopnja brezposelnosti ostaja visoka, a se je v zadnjem letu znižala za eno odstotno točko in se je zniževala še naprej do aprila. To zniževanje je še prešibko, da bi vplivalo na povprečne plače, katerih medletna rast se je v začetku leta spet znižala na okrog 1 %. To in naraščajoča prekarizacija zaposlovanja verjetno pojasnjujejo, zakaj se povečana dinamika na trgu dela še ni prelila tudi v primerljivo rast potrošnje gospodinjstev.

Aprilska inflacija, merjena s HICP, je bila z -0,7 % spet »rekordno« nizka. Tokrat so na to najbolj vplivala velika znižanja v nekaterih skupinah cen storitev, zaradi katerih so se znižali tudi vsi kazalniki osnovne inflacije. Upoštevajoč stanje na maloprodajnem trgu se bodo nizke pozitivne stopnje osnovne inflacije verjetno še nekaj časa ohranile. Letošnjo deflacijo določa predvsem zniževanje cen energentov, ki je prispevalo aprila 1,1 odstotne točke navzdol (za 0,4 točke več kot v območju evra zaradi večjih slovenskih uteži energentov in zaradi znižanja trošarin). V nadaljevanju leta se bo ta vpliv zmanjševal, prvič opazno že maja, a bo zelo verjetno držal skupno medletno inflacijsko stopnjo pod nič še vse do jeseni.

Ministrstvo za finance načrtuje za letos primanjkljaj države v višini 2,9 % BDP, s čimer bi se po šestih letih povrnil v okvire, ki jih določa Pakt o stabilnosti in rasti. Podatki po metodologiji denarnega toka kažejo za prva dva meseca na medletno znižanje prihodkov in še večje znižanje odhodkov, bolj ažurni podatki za davke in prispevke pa njihovo mnogo boljšo realizacijo v naslednjih dveh mesecih ter na medletno povečanje za 6 % v prvih štirih mesecih leta, pri čemer je bila rast prisotna v praktično vseh skupinah davščin. Država se je zadolževala po ugodnih obrestnih merah: z 20-letno obveznico marca po 1,5 % in z 12-mesečno zakladno menico aprila po 0,19 %.

Analiza obravnava dva ključna vsebinska sklopa, in sicer analizo nadomestil, ki jih zaračunavajo banke in hranilnice, ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2014 po ponudnikih plačilnih storitev. Več informacij: Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014

 

Na spletni strani BS je danes objavljena tudi nova publikacija Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, maj 2015.


 

Sporočilo za javnost - Zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedilo v prodajo in obtok 15. junija 2015

Svet Banke Slovenije je na podlagi 10. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) na seji 26. 5. 2015 sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila v prodajo in obtok.
S sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, je določeno, da bo 1500 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 evrov, 2500 srebrnikov z nominalno vrednostjo 30 evrov in 138.000 dvokovinskih kovancev z nominalno vrednostjo 3 evre v prodaji in obtoku od 15. junija 2015.

Več podatkov je na voljo na spletni strani Banke Slovenije v rubriki  Bankovci in kovanci - Evrokovanci - Zbirateljski kovanci RS (v angleškem jeziku v rubriki Banknotes and Coins - Euro Coins - Republic of Slovenia Collector Coins).
Ter v rubriki Bankovci in kovanci - Numizmatični izdelki BS (v angleškem jeziku v rubiki Banknotes and Coins - Bank of Slovenia Numismatic Products). 

Zbirateljske kovance bo prodajala Deželna banka Slovenije d.d., ki je pooblaščena agentka Banke Slovenije, na voljo pa bodo tudi pri blagajniškem okencu Banke Slovenije.
 

Sporočilo za javnost - Nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€

Ljubljana, 11.junija

 V Banki Slovenije je potekal nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€ serije Evropa, ki ga bo Evrosistem dal v obtok v letošnjem letu. Do sedaj sta bila izdana dva bankovca serije Evropa: novih 5€ leta 2013 in 10€ leta 2014.

Do dneva izdaje novih bankovcev za 20€ v obtok, to je do 25. novembra 2015, bo potrebno prilagoditi vse stroje in naprave, ki bodo te nove bankovce uporabljale. Namen seminarja je bil informirati udeležence, ki so kakorkoli povezani s to temo, da se celovito seznanijo z novim bankovcem za 20€ ter s tem povezanimi informacijami, da ne bi prišlo do kakršnihkoli težav s sprejemom novega bankovca v različnih napravah, ki sprejemajo ali preverjajo gotovino, kot tudi pri zaposlenih, ki rokujejo z gotovino.

Bankovec za 20€ je v naši državi najbolj široko uporabljan bankovec, izdajajo ga bankomati, sprejemajo mnoge prodajne naprave in avtomati za prodajo vstopnic, v trgovini na drobno pa prodajalci pogosto preverjajo pristnost z manjšimi napravami. Vse naprave bodo morale biti prilagojene novim bankovcem do 25. novembra 2015, sicer ne bodo sposobne prepoznati novih bankovcev za 20€. Evrosistem proizvajalcem naprav in tretjim strankam zagotavlja različna gradiva, nacionalne centralne banke pa omogočajo testiranja in izposojo novih, še neizdanih bankovcev pod določenimi pogoji – vse s ciljem pravočasne prilagoditve vseh strojev in naprav pred trenutkom, ko bodo novi dvajsetaki prišli v obtok.

Na seminarju, ki so ga vodili strokovnjaki iz oddelka Gotovinsko poslovanje je sodeloval tudi predstavnik ECB g. Egidijus Paleckis s temo Partnerski program - je bilo skoraj petdeset udeležencev. Obravnavane so bile teme o zaščitnih elementih novega bankovca za 20€, kot tudi možnost izposoje bankovcev in testiranje naprav v Banki Slovenije.
 

Izjava guvernerja Boštjana Jazbeca o vplivu dogajanj v Grčiji na slovenski bančni sistem

Ljubljana, 29.6.2015

Spoštovane, spoštovani,

Obstaja nekaj razlogov, ki bi vam jih rad pojasnil, zaradi katerih dogodki v Grčiji ne vplivajo neposredno na slovenski bančni sistem.

Prvič. Neposredna izpostavljenost slovenskega bančnega sistema do Grčije (bolj natančno, do grškega zasebnega sektorja) je 372.000 EUR. Ta podatek potrjuje, da slovenske banke niso ogrožene, torej tudi če te obveznosti v celoti ne bi bile poplačane, ne bodo utrpele finančnih posledic.
Tudi kapitalske kontrole in omejitev dviga gotovine v bankah v Grčiji ne vplivata na stabilnost slovenskega bančnega sistema.

Drugič. Zaradi izvedenih ukrepov za stabilizacijo bančnega sistema v letu 2013 je zaupanje v slovenski bančni sistem trdno. To potrjuje dejstvo, da nismo zaznali nobenega odziva na dogajanje v Grčiji.

Tretjič. Danes smo videli reakcije finančnih trgov – zahtevani donosi na obveznice perifernih držav, tudi Slovenije, so se povišali, a pri mnogih državah so se skoki že ublažili. Posebej naj opozorim, da na trgu slovenskih državnih obveznic ni zaznati večjih ponudbenih pritiskov.

Četrtič. Ponovno bi izpostavil ključne zaveze po včerajšnjem zasedanju Sveta ECB, citiram:

- "Po odločitvi grških oblasti, da izpeljejo referendum, in po nepodaljšanju obstoječega programa Grčiji, bo Svet ECB tesno sodeloval s centralno Banko Grčije za ohranitev finančne stabilnosti.

- Sredstva ELA so ostala na petkovi ravni. Svet ECB je pripravljen ponovno preučiti svojo odločitev

- Svet ECB pozorno spremlja razmere na finančnih trgih ter možne posledice za naravnanost denarne politike in za ravnotežja tveganj za cenovno stabilnost v območju evra. Svet ECB je odločen uporabiti vse razpoložljive instrumente za ublažitev morebitnih posledic nastalega položaja v Grčiji.

V Banki Slovenije upamo na čimprejšnji politični dogovor in stabilizacijo razmer.

Petič. Državni proračun Republike Slovenije je bil po podatkih konec marca 2015 po evropskem programu pomoči izpostavljen do Grčije okvirno v višini milijarde evrov. Banka Slovenije nima neposredne izpostavljenosti do Grčije. Kakršnakoli morebitna izguba se bo reševala v okviru Evrosistema za vse članice po enakih načelih.

V povezavi z aktualnima dogajanjem v Grčiji bi rad ponovil, na kar je včeraj že opozoril finančni minister Dušan Mramor. Namreč; nujno je nadaljevati z vsemi aktivnostmi v skladu sprejetim nacionalnim reformnim programom oziroma programom stabilnosti.

Prav tako bi rad ponovno opozoril na tisto, na kar smo opozarjali v strateškem dokumentu pred letom dni: Potrebujemo jasno, konsistentno in koherentno nacionalno strateško politiko, ki bo spodbujala makroekonomsko in finančno stabilnost, odprtost za lastniške naložbe in reševanje institucionalnih in regulatornih ovir, ki trenutno zavirajo generiranje novega investicijskega povpraševanja.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 7. julija 2015

Ljubljana, 7. julij 2015

537. Seja Sveta Banke Slovenije

1) Svet Banke Slovenije se je seznanil z Gospodarskimi in finančnimi gibanji, julij 2015 in Poslovanjem bank v tekočem letu, gibanjem na kapitalskem trgu in obrestnimi merami

Gospodarska in finančna gibanja, julij 2015

V Sloveniji se je gospodarska rast v prvem četrtletju spet okrepila in precej presegla rast evrskega območja. Ugodnejše razmere so skladno s povečanim zaupanjem prisotne v čedalje večjem številu zasebnih dejavnosti, ki prihodke postopoma povečujejo tudi na domačem trgu. Slednje se nanaša predvsem na medpodjetniško poslovanje, saj je domača končna potrošnja še naprej razmeroma šibka, njena rast pa je omejena na potrošnjo trajnih dobrin, večinoma iz uvoza. Okrevanje domače potrošnje, ki ga omejujejo razmere na trgu dela in restriktivna fiskalna politika, tako še naprej močno zaostaja za evrskim območjem. Nadpovprečno slovensko rast določa predvsem hitrejša rast izvozno usmerjene industrijske proizvodnje, ki pa temelji na dokaj majhnem številu panog.
Razmeroma visoka gospodarska rast se odraža v pozitivnih gibanjih na trgu dela. Zaposlenost se je v prvem četrtletju še povečala, vendar so nova delovna mesta pretežno začasna in negotova, tudi v prihodnje pa naj bi se povečevala predvsem uporaba agencijskega dela. Podjetja napovedujejo v glavnem zaposlovanje fizičnih delavcev, kar bo verjetno še naprej povzročalo zgolj minimalno pozitivno rast plač, ki že zdaj precej zaostaja za rastjo gospodarske aktivnosti. Brezposelnost se sicer zmanjšuje, a hkrati postaja čedalje bolj strukturna, saj je število ljudi, ki so brezposelni že več kot tri leta, preseglo 50.000.
Gospodarska rast in zaposlovanje izboljšujeta pogoje fiskalne konsolidacije. Rast prihodkov države presega rast izdatkov, kar olajšuje doseganje letošnjega fiskalnega cilja vlade, ki je zmanjšanje primanjkljaja pod 3 % BDP. Cilj je dosegljiv, potrebno pa bo natančno spremljanje in pravočasno ukrepanje v primeru negativnih odklonov.
Izboljšana konkurenčnost gospodarstva se še naprej odraža v visokem presežku na tekočem računu plačilne bilance. Zelo velik lanski presežek blagovne menjave se je sicer nekoliko zmanjšal zaradi nižje rasti izvoza, k čemur je poleg upočasnitve rasti izvoza avtomobilov prispevalo tudi krčenje ukrajinskega in ruskega trga. Vendar se je na drugi strani letos močno okrepil izvoz storitev. Višji so bili predvsem prihodki od turizma zaradi izboljšanega razmerja med številom prihodov in številom nočitev tujih gostov. Hkrati se je zmanjšal primanjkljaj v primarnih dohodkih zaradi manjšega odliva dividend in boljših pogojev refinanciranja države.
Deflacija se je v drugem četrtletju poglobila in izvira iz nizkih svetovnih cen surovin in utesnjenih domačih tržnih razmer. Cene, merjene s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, so bile medletno nižje za 0,8 %. V nasprotju s tem je povprečna inflacija v evrskem območju že prešla v pozitivno območje. Razlika v veliki meri izhaja iz domačega povpraševanja, ki pri nas okreva bistveno počasneje.
 

Poslovanje bank v tekočem letu, gibanje na kapitalskem trgu in obrestne mere

V letu 2015 se nadaljuje zmanjševanje bilančne vsote bank. Ob tem se je začelo umirjanje dinamike krčenja posojil nefinančnim podjetjem, zlasti pri velikih domačih bankah ter, zaradi rasti kreditiranja pri hranilnicah, tudi pri majhnih domačih bankah. Ob ohranjanju visokih kreditnih standardov pri kreditiranju podjetij se je z letošnjimi močnimi znižanji posojilnih obrestnih mer dostopnost posojil in konkurenčnost do bank evroobmočja izboljšala. Preseganje povprečnih obrestnih mer evroobmočja je padlo pod 1 odstotno točko, z visokih 3,5 o.t. v letu 2010 in 2 o.t. v letu 2013.
Nedonosne terjatve bank se od druge polovice lanskega leta, posebej od oktobra dalje, znižujejo tudi ob izključitvi vpliva prenosov na DUTB na kakovost portfelja. Na to so ugodno vplivali pozitivni trendi v gospodarstvu, ki je lansko leto poslovalo s podvojenimi neto dobički, kar je povečalo sposobnost podjetij za servisiranje dolgov. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je aprila 2015 predstavljal 11,6% razvrščenih terjatev bank. Obseg nedonosnih terjatev se je zniževal tudi na segmentu podjetjih, vendar je zaradi nadaljnjega krčenja portfelja njihov delež celo nekoliko narastel, za 0,3 o.t. na 18% razvrščenih terjatev do tega sektorja. Letos se je delež nedonosnih terjatev najbolj znižal pri nerezidentih, ki kljub temu ostaja najbolj tvegan del portfelja bank.
Z nadaljnjim razdolževanjem na grosističnih trgih se je struktura financiranja bank približala strukturi pred desetimi leti, pred začetkom obsežnega zadolževanja bank na zunanjih trgih. Grosistični viri financiranja so aprila predstavljali le še 13,5% bančnih virov, v primerjavi s 35% ob koncu 2008. Po poplačilu preostanka dolga do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij denarnega trga in nizki udeležbi na tretji ciljno usmerjeni operaciji dolgoročnega refinanciranja marca letos, je aprila delež Evrosistema v strukturi virov bank znašal le še 2,3%. Rast vlog gospodinjstev se umirja, vendar je aprila še vedno medletno dosegala ugodnih 4,1%. Del vlog se preusmerja v investicijske sklade, ki od marca lani izkazujejo povečane neto prilive gospodinjstev. Zaradi konzervativnosti vlagateljev je malo verjetno večje preusmerjanje prihrankov v bolj tvegane naložbe.
Banke so v prvih štirih mesecih leta realizirale dobiček pred obdavčitvijo v višini 123 mio EUR, predvsem zaradi znižanih stroškov oslabitev in rezervacij. Zaradi solidnega dobička so realizirale ugodne pozitivne kazalnike donosnosti.


2) Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o izvajanju denarne politike (april – junij 2015). Banka Slovenije je v okviru izvajanja programa nakupov vrednostnih papirjev nadaljevala z nakupi slovenskih državnih obveznic. Nakupi v Banki Slovenije potekajo v skladu s pripadajočim deležem banke v kapitalskem ključu ECB. Tržne donosnosti slovenskih državnih obveznic so v zadnjih tednih, podobno kot donosnosti ostalih primerljivih držav evroobmočja, nekoliko porasle, predvsem zaradi negotove situacije v Grčiji. Slovenske banke se soočajo s presežno likvidnostjo in so v obravnavanem obdobju znižale črpanje kreditnih operacij Evrosistema. Posledično tudi niso sodelovale na četrti TLTRO.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

 

 

Izjava za javnost: Banka Slovenije o kazenski ovadbi

Ljubljana, 14.7.2015

Banka Slovenije se je seznanila z vsebino kazenske ovadbe zoper člane Sveta Banke Slovenije in direktorico pravnega oddelka, ki jo je na svojih spletnih straneh objavilo Vseslovensko združenje malih delničarjev – VZMD.

Banka Slovenije je v skladu z veljavno zakonodajo in v sodelovanju z Vlado ter institucijami EU sprejela ukrepe, ki so bili potrebni za sanacijo bančnega sistema v letih 2013 in 2014. Banka Slovenije je za širšo seznanitev nastalo problematiko in ukrepe, ki jih je bila dolžna sprejeti v javnem interesu, večkrat pojasnjevala v Državnem zboru in javnosti. Na spletni strani Banke Slovenije je objavljeno tudi celovito poročilo o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank, o vlogi Banke Slovenije pri tem ter o ukrepih za sanacijo bank z namenom odprave tega primanjkljaja v letih 2013 in 2014, poročilo o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank. Prav tako je na spletni strani objavljena obširna dokumentacija v zvezi z ukrepi za sanacijo bančnega sistema, vključno z metodologijama za oceno kvalitete naložb in za stres teste za leti 2013 in 2014. Iz dokumentov je jasno, da so podatke za izvedbo skrbnega pregleda bank, ki so ga izvedli neodvisni strokovnjaki, zagotovile banke same in ne Banka Slovenije, pregledi pa so bili opravljeni po sprejeti metodologiji, ki je bila uporabljena v letu 2014 za skrben pregled evropskih bank, v okviru enotnega nadzornega mehanizma(http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=1779).

V zvezi s sanacijo bank ponovno poudarjamo, da si Banka Slovenije vedno in tudi v tem postopku, prizadeva za varnost vlog varčevalcev in čim manjšo porabo davkoplačevalskega denarja. Zato preseneča, da se za dobrobit davkoplačevalcev očitno ne zavzemajo tudi vsi predstavniki političnih strank. Javna polemika o upravičenosti izbrisa podrejenih delničarjev ob dokapitalizaciji bank traja že leto dni in pol. Za nekatere udeležence te polemike, med njimi so mnenjski voditelji in nekateri ugledni ekonomisti, bi lahko rekli, da jih očitno, v nasprotju z javnim interesom, vodi zasebni interes. Če Banka Slovenije, v okviru veljavne zakonodaje, ne bi izbrisala kapitala iz naslova delnic in podrejenega dolga, bi še ta del primanjkljaja morali poplačati davkoplačevalci. Samo pri podrejenem dolgu gre za skoraj 600 mio Eurov.

Banka Slovenije je očitke o domnevno nezakonitem ravnanju Banke Slovenije, ki izhajajo tudi iz objavljene ovadbe VZMD, že obširno pojasnjevala in utemeljevala tudi v sodnih postopkih, ki so sproženi zoper njo ter v postopku pred Ustavnim sodiščem. Prav tako Banka Slovenije ves čas sodeluje tudi z organi pregona pri preiskovanju ravnanj v zvezi z nastankom ugotovljenega kapitalskega primanjkljaja ter zagotavlja pristojnim organom in sodiščem v okviru teh postopkov vse informacije, s katerimi razpolaga.

Samo dejstvo, da je zoper kogarkoli vložena ovadba, ne bi smelo samodejno vplivati na sprejemanje mnenja in presojo o čemerkoli v povezavi s posamezniki, ki so ovadeni, ne da bi bila hkrati opravljena tudi presoja, ali so očitki v ovadbi utemeljeni vsaj do te mere, da je mogoče tudi z laičnim (ne pa nujno sodnim) preizkusom ugotoviti utemeljenost suma o storjenih nepravilnostih. Objavljena ovadba VZMD zgornjega zaključka ne omogoča, saj se omejuje na pavšalne navedbe o nezakonitosti in odgovornosti vseh članov Sveta in zaposlenih, ki so po svoji funkciji sodelovali pri izvajanju ukrepov, kot jih je določala veljavna zakonodaja. To še zlasti velja glede očitkov v zvezi z morebitno vlogo ali celo odgovornostjo posameznikov, ki so izpostavljeni.

Čeprav je legitimna pravica vseh posameznikov in združenj, da uveljavljajo svoje pravice z uporabo vseh pravnih poti in tudi z nagovarjanjem javnosti, pa Banka Slovenije meni, da gre v konkretnem primeru z objavo ovadbe za nadaljevanje neosnovanih in neupravičenih diskreditacij zoper Banko Slovenije kot institucijo kot tudi zoper določene zaposlene.


Svet Banke Slovenije

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 21. julija 2015

Ljubljana, 21. julij 2015


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z aktivnostmi na projektu TARGET2-Securities na ravni Evrosistema in v slovenskem okolju v obdobju od decembra 2014 do julija 2015.
22. junija 2015, ko je zaživela platforma TARGET2-Securities, se je uspešno začela njena uporaba s strani prve skupine štirih centralnih depotnih družb iz Švice, Grčije, Malte in Romunije. V avgustu 2015 je načrtovana vključitev italijanskega trga, do februarja 2017 pa še preostalih treh skupin centralnih depotnih družb. TARGET2-Securities bodo tako uporabljale centralne depotne družbe iz 21 evropskih držav. Aktivnosti v zvezi z vključitvijo slovenskega okolja na TARGET2-Securities potekajo v skladu z načrtom.
TARGET2-Securities je enotna tehnična platforma v lastništvu Evrosistema za hkratno poravnavo vrednostnih papirjev na računih pri centralni depotni družbi in denarja v evrih (ter tudi drugih valutah) na denarnih računih pri centralni banki. Namen TARGET2-Securities je prispevati k vzpostavitvi enotnih tehničnih standardov infrastrukture za poravnavo vrednostnih papirjev v EU, povečanju učinkovitosti in varnosti čezmejnega izvajanja poravnav poslov z vrednostnimi papirji, poenotenju domačih in čezmejnih postopkov poravnave, pospešitvi procesa harmonizacije in standardizacije poravnalnih storitev, povečanju konkurence med ponudniki post-trgovalnih storitev, optimizaciji upravljanja z likvidnostjo ter zmanjšanju obstoječih razlik v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij.
Vključitev KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d. je predvidena v februarju 2017.
 
 

Sporočilo za javnost: Banka Slovenije predala gradiva preiskovalni komisiji DZ

Ljubljana, 4. avgust 2015

Banka Slovenije je danes predsedniku Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji mag. Anžetu Logarju predala zahtevana gradiva.

Banka Slovenije je 15. julija 2015 prejela poziv, naj posreduje naslednja gradiva (citirano):
1. navodila, ki jih je Banka Slovenije prejela od Evropske centralne banke v zvezi z zagotavljanjem stabilnosti bančnega sistema v Sloveniji;
2. vsebina vseh izdanih ukrepov na področju kreditnega tveganja, ki jih je Banka Slovenije posredovala NLB d. d., Novi KBM d. d., Abanki Vipa d. d., Probanki d. d., Factor banki d. d. in Banki Celje d. d. od 1. 1. 1997 dalje;
3. fotokopije kazenskih ovadb, ki jih je vložila Banka Slovenije zoper člane uprav in nadzornih svetov NLB d. d., Nove KBM d. d., Abanke Vipa d. d., Probanke d. d., Factor banke d. d. in Banke Celje d. d. in zoper člane nadzornih oziroma poslovodnih organov Banke Slovenije oziroma druge osebe, ki so povezane z bančnim sistemom;
4. zapisnike in poročila specializirane inšpekcijsko analitične skupine Banke Slovenije, ki sodeluje pri preiskavah preteklih slabih bančnih praks, ter gradiva, ki jih je skupina posredovala organom pregona;
5. dokumente o cenitvah NLB, d. d. in sicer:
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in/ali NLB d. d. in družbo Roland Berger, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NLB d. d.,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Deloitte, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev na podlagi skrbnega pregleda premoženja podjetja,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Deloitte, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 29. oktobra 2013,
• cenitev vrednosti in kakovosti premoženja NLB d. d., ki jo je v letu 2013 izdelala družba Roland Berger,
• cenitev »Deloitte - Hypothetical Liquidation Valuation of NLB d. d. as of 30 September 2013 « z dne 10. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review Report: Quantitative Portfolio Analysis Results - NLB Group «, z dne 11. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Methodology Overview Report« z dne 17. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Process Review Report - NLB Report«, z dne 11. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Report on Data Reconciliation, Data Completeness & Data Integrity Verification - NLB Group« z dne 11. decembra 2013;
6. dokumente o cenitvah Nove KBM d.d. in sicer:
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NKBM d. d. na podlagi skrbnega premoženja podjetja, vključno s pogodbo z dne 9. avgusta 2013,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NKBM d. d. ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 28. novembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young - Data Integrity and Asset Quality Review - NKBM « z dne 12. decembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young- Hypothetical Orderly Liquidation Valuation of Nova KBM d. d.« z dne 12. decembra 2013;
7. dokumenti o cenitvah Banke Celje d.d.:
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernste&Young, sklenjeni v letih 2013 in 2014 za izvedbo cenitev Banke Celje d. d. na podlagi skrbnega pregleda premoženja podjetja, vključno s pogodbo z dne 9. avgusta 2013,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letih 2013 in 2014 za izvedbo cenitev Banke Celje d. d. ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 28. novembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young - Data Integrity and Asset Quality Review - Banka Celje « z dne 12. decembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young- Hypothetical Orderly Liquidation Valuation of Banka Celje d. d.« z dne 11. julija 2014.

Gradivo, ki ga je Banka Slovenije predala komisiji v enem, posebej označenem izvodu, obsega 15.724 strani.
Gradivo vključuje zaupne podatke različnih stopenj zaupnosti (strogo zaupni, zaupni, ECB-Confidential, ECB-Secret oz. bančne skrivnosti, številke računov, zaupne tehnične podatke, varnostne podatke in podatke v zvezi z informacijskim sistemom Banke Slovenije ter druge podatke, ki so označeni kot zaupni).
K varovanju zaupnih podatkov, prejetih od Banke Slovenije, se je pisno zavezal predsednik komisije mag. Anže Logar in se seznanil s posledicami morebitnega razkritja oz. kršitve zaupnosti.


 

Banka Slovenije - devalvacija juana

Ljubljana, 14.avgusta 2015

Več medijev je na Banko Slovenije v zadnjih dneh naslovilo vprašanja, povezana z devalvacijo kitajskega juana. Objavljamo komentar Banke Slovenije z dne 13. avgusta 2015:
Zaradi ukrepov kitajske centralne banke (v nadaljevanju PBoC) je tečaj kitajskega juana renminbi (v nadaljevanju: CNY) proti USD v treh dneh upadel za ca. 3%, na najnižjo vrednost zadnjih štirih let. Gre za največjo dnevno spremembo vrednosti CNY po letu 2005, ko je PBoC opustila vezavo CNY na USD in uvedla režim uravnavanega drsečega tečaja, v okviru katerega se je vrednost CNY na trgovalni dan lahko spremenila za največ 2% (v katerokoli smer).
Padec vrednosti CNY je imel močan globalni vpliv. Med tržnimi udeleženci so se povečale skrbi, da bo nadaljnja devalvacija CNY znižala povpraševanje po uvoznem blagu na Kitajskem in povečala konkurenčnost izvoznega kitajskega blaga. Posledično je večina evropskih in ameriških delniških indeksov upadla. Ker je Kitajska velika uvoznica in porabnica, a tudi proizvajalka mnogih surovin, so upadle tudi cene surovin. Upadla je tudi vrednost večine azijskih valut, saj so se med investitorji povečale skrbi, da bodo podobnemu ukrepu, torej devalvaciji valut, sledile tudi ostale centralne banke. Pod pritiskom so bile tudi valute držav izvoznic surovin. Nenaklonjenost tveganju se je tako povečala in povzročila selitev investitorjev v varne naložbe – v državne vrednostne papirje in zlato. Ne glede na to nekateri tržni udeleženci ugotavljajo, da je bil odziv na finančnih trgih v zadnjih dveh dneh verjetno pretiran. PBoC je danes pomirila tržne udeležence, da bo navkljub spremembi še naprej bdela nad vrednostjo CNY in po potrebi intervenirala na deviznih trgih z namenom stabilizacije tečaja na primerni ravni.
Poteza kitajske centralne banke po mnenju finančnih analitikov odraža med drugim tudi odziv kitajskih oblasti na upočasnjevanje kitajskega gospodarstva, ki ima precejšen vpliv na globalno gospodarsko rast. Poleg tega bi nadaljnje zniževanje vrednosti kitajske valute lahko vplivalo na intervencijsko zniževanje deviznih tečajev konkurenčnih azijskih gospodarstev (t.i. valutna vojna). To bi prizadelo izvoznike v te države in znižalo izvozne cene izdelkov iz teh držav, kar bi se lahko prek nižjih cen surovin in izdelkov, prek nižje dobičkonosnosti podjetij in posledično prek nižjih stroškov dela preneslo v nižjo inflacijo oz. celo deflacijo tudi na globalni ravni. Nižja inflacijska pričakovanja in nižje dejanske stopnje globalne inflacije pa bi negativno vplivali na globalno gospodarsko rast oziroma zatrli relativno šibko okrevanje v številnih gospodarstvih.
Nadaljnje upočasnjevanje gospodarske rasti na Kitajskem ne bi imelo večjih neposrednih posledic za slovensko gospodarstvo. Delež izvoza na Kitajsko v celotnem slovenskem blagovnem izvozu je namreč zelo majhen, le 0,6-odstoten. V izvozu prevladujejo strojna in elektro industrija ter proizvodnja plastičnih mas, a ta izvoz predstavlja zgolj majhen delež v njihovi skupni proizvodnji.
Večji bi bili posredni učinki prek upočasnjevanja izvoza drugih držav na Kitajsko, s katerimi smo povezani prek dobavnih verig med podjetji. Nemčija, ki je naš najpomembnejši trgovinski partner, na Kitajsko izvozi kar 6 % svojega celotnega izvoza, evrsko območje pa 4,5 %. V strukturi izvoza prevladujejo transportna oprema in investicijske dobrine, zmanjšanje kitajskega povpraševanja po teh dobrinah pa bi posredno prizadelo naše proizvajalce v avtomobilski, strojni in elektro industriji. Zaradi dodatnega padca cen surovin bi se lahko še poslabšale gospodarske razmere v Rusiji, ki je naša šesta najpomembnejša trgovinska partnerica. Prizadeti bi bili predvsem farmacevtska, v manjšem delu pa tudi strojna industrija, ki se že zdaj soočata s precejšnjim padcem izvoza na ruski trg.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 25. avgusta 2015 - Gospodarska gibanja, poslovanje bank

Ljubljana, 25. avgust 2015

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Povzetek gospodarskih gibanj, avgust 2015, Inflacija v mesecu juliju 2015 in Opomnik o konsolidaciji javnih financ v Sloveniji.

Razpoložljivi mesečni podatki za letošnje drugo četrtletje kažejo na manjšo upočasnitev gospodarske rasti, ki pa naj bi kljub temu ponovno presegla evrsko povprečje. Rast še naprej večinoma izvira iz rasti izvoza, medtem ko okrevanje domače potrošnje z izjemo nakupov trajnih proizvodov (rabljena stanovanja) ostaja zelo zmerno. To se odraža v enoletnem presežku tekočega računa plačilne bilance, ki je konec drugega četrtletja prvič presegel 7 % BDP, kar je znak neravnovesja v strukturi trenutne gospodarske rasti. Zaradi izrazite odvisnosti od izvoza slovensko gospodarstvo tako postaja čedalje bolj občutljivo na globalna gospodarska nihanja. Tveganja za rast so se v zadnjem obdobju povečala, saj so se gospodarske razmere poslabšale v Rusiji, na Kitajskem in v Braziliji.
Javno investiranje se je v zadnjih mesecih okrepilo, a se to še ni odrazilo v gradbeni aktivnosti, ki se je v drugem četrtletju precej zmanjšala. Razmere na trgu dela okrevajo, vendar pa so še vedno prisotna številna neravnotežja. Število registriranih brezposelnih se je julija prvič po letu 2012 spustilo pod 110.000, vendar je med njimi več kot 54 % dolgotrajno brezposelnih oseb. Med brezposelnimi še naprej narašča tudi delež tistih s terciarno izobrazbo. Julija je presegel 17 %, kar je približno 7 odstotnih točk več kot pred pričetkom krize oziroma letom 2008. Hkrati se je v okolju zmerne deflacije letos opazno znižala rast plač. V prvem polletju je znašala 0,5 %. K rasti realne mase plač in s tem kupne moči tako čedalje bolj prispevata rast zaposlovanja in padanje cen. Julija se je deflacija zmanjšala za 0,2 odstotne točke na -0,7 %. Cene energentov so se zaradi padanja cen nafte še močneje znižale, vendar se je inflacija v drugih skupinah proizvodov vsaj prehodno zvišala. Predvsem zmanjševanje padca cen industrijskega blaga brez energentov bi lahko bilo posledica prenosa deviznega tečaja v končne cene za potrošnika zaradi kvantitativnega sproščanja ECB, vendar v tem trenutku zanesljive ocene še niso izvedljive.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2015 (1)

Po daljšem obdobju upadanja so banke v drugem četrtletju 2015 zaznale porast povpraševanja po posojilih tudi na segmentu posojil gospodinjstvom. Večje povpraševanje se je odrazilo v povečanem obsegu novo sklenjenih posojil, negativna medletna rast stanj posojil gospodinjstvom se je po treh letih z majem spremenila v pozitivno. Spremembe v povpraševanju gospodinjstev so predvsem posledica povečanega zaupanja potrošnikov in znižanih obrestnih mer, na stanovanjskem trgu pa tudi nižjih cen nepremičnin. V skladu z redno anketo ECB o kreditnih standardih in povpraševanju po posojilih so banke nekoliko ublažile dlje časa nespremenjene kreditne standarde za posojila gospodinjstvom, kar je v evroobmočju prisotno že od začetka leta 2014.
Kreditiranje podjetij ostaja v območju negativne rasti, a s počasnejšim upadanjem pri velikih domačih bankah ter pozitivno rastjo pri hranilnicah. Povečano povpraševanje podjetij po posojilih traja že od začetka lanskega leta, spodbujano z gospodarsko rastjo in zniževanjem obrestnih mer bank za posojila. Pri kreditiranju podjetij banke ohranjajo kreditne standarde na doseženih ravneh.

Ob zniževanju razmika med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami in upadajočem deležu kreditiranja v strukturi naložb se banke vedno bolj soočajo s pritiski, ki bodo vplivali na znižanje neto obrestne marže v prihodnosti. Med njimi je tudi zapadanje velikega dela portfelja dolžniških vrednostnih papirjev v prihodnjih letih, ki jih bodo morale banke nadomestiti z manj donosnimi naložbami. Možnosti za nadaljnje zniževanje pasivnih obrestnih mer so omejene, tako zaradi dosežene nizke trenutne ravni kot zaradi že močno skrajšane ročnosti vlog v prid nizko obrestovanih vpoglednih vlog.

Na profitabilnost bank bo v manjši meri kot v letih 2011-2013 vplival pritisk oslabitev in rezervacij. Kakovost portfelja bank je od januarja naprej stabilna, z 11,6%-nim deležem terjatev v zamudi nad 90 dni. Nominalni obseg terjatev v zamudi se je ob tem znižal za 309 mio EUR, najbolj v sektorjih nerezidentov in nefinančnih podjetij, vendar je vpliv tega znižanja na njihov delež zaradi krčenja obsega bančnih bilanc omejen. Vspodbudno je izboljšanje kakovosti terjatev do podjetij v predelovalni dejavnosti.

Banke so v prvem polletju 2015 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 140 mio EUR.
 

Seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah

Ljubljana, 16. septembra 2015

15. septembra 2015 je v Kristalni palači v Ljubljani v organizaciji Banke Slovenije in Svetovne banke potekal mednarodni seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah. Seminar sta odprla guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in regionalni direktor Svetovne banke za Slovenijo in Hrvaško g. Carlos Piñerúa.

Namen seminarja je bilo okrepiti prepoznavanje dobrih mednarodnih praks in slovenskih strategij za izboljšanje učinkovitosti postopkov ter spoznati delovanje organov in institucij, ki sodelujejo v postopkih in s sodelovanjem izmenjati izkušnje ter vzpostaviti stike za izmenjavo strokovnih praks tudi v bodoče.

Na predavanjih in panelnih razpravah je bilo obravnavano odkrivanje in preiskovanje finančne kriminalitete v finančnih institucijah, možnosti za izboljšanje učinkovitosti sodišč, Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) ter razjasnitev vloge in odgovornosti uprav in nadzornih svetov finančnih institucij med preiskovanjem in sodnim postopkom.

Seminarja se je udeležilo 181 slušateljev, poleg predstavnikov Banke Slovenije, Svetovne banke in tujih strokovnjakov iz Nemčije, Italije in Hrvaške, so se udeležili tudi predstavniki sodišč, policije, Nacionalnega preiskovalnega urada, Specializiranega državnega tožilstva, Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju in Urada za preprečevanje pranja denarja.
 

Program seminarja je na voljo TUKAJ.

Izjava za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.

Ljubljana, 16. septembra 2015

Banka Slovenije je 13. avgusta 2015 izdala Factor banki d. d. in Probanki d. d. navodilo, da predčasno poplačata zajamčene vloge na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 (Uradni list RS št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13 in 25/15 – ZBan-2; v nadaljevanju ZBan-1) in vloge, ki se upoštevajo pri določitvi zajamčene vloge na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1, v znesku, ki presega znesek 100.000 eurov. Preprosto povedano gre za predčasno poplačilo vseh vlog vlagateljev, katerih vloge štejejo za zajamčene, ne glede na znesek.

S predčasnim poplačilom vlog se prispeva k izvedbi ciljev, ki jih Banka Slovenije zasleduje z izrednima upravama - urejeno prenehanje bank, ter poplačilo terjatev upnikov bank v največji možni meri. Hkrati se bodo ustrezno zmanjšala tudi tveganja, ki bi jih imelo prenehanje bank v rednem stečajnem postopku in s tem tudi strošek za davkoplačevalce.

Predčasno poplačilo depozitov oz. vlog ureja Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2), ki je pričel veljati 13. maja 2015. ZBan-2 v 364. členu določa, da če v času trajanja izredne uprave Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem načrta reorganizacije ugotovi, da so na podlagi ukrepov za postopno prenehanje banke izpolnjeni pogoji za poplačilo posameznih obveznosti banke pred zapadlostjo teh obveznosti, ima banka z izredno upravo ne glede na splošna pravila o pravici predčasnega plačila, določena z zakonom ali pogodbo, pravico predčasno poplačati to obveznost in pri tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od plačila do zapadlosti.

Pogoji za predčasno poplačilo obveznosti so izpolnjeni, če so na podlagi ukrepov za unovčitev premoženja banke zagotovljena zadostna likvidna sredstva in predčasno poplačilo ne bi ogrozilo doseganja ciljev izrednih ukrepov v banki. Banki razpolagata z zadostnimi likvidnimi sredstvi za predčasno poplačilo vlog, ki se upoštevajo pri ugotavljanju zajamčenih vlog, v celotnem znesku, ne da bi se s tem ogrozila sposobnost banke, da zagotavlja redno poplačilo obveznosti kot zapadajo v skladu s pogodbenimi določili ter ne da bi ogrozila doseganje ciljev izrednih ukrepov.
 

Konferenca: Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij

V organizaciji Banke Slovenije in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji poteka danes v Ljubljani konferenca na temo Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij (MSP). Osrednji temi sta reševanje slabih posojil MSP v bankah in alternativni viri financiranja za MSP.

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je v uvodnem nagovoru izpostavil velik pomen MSP za gospodarstvo in opozoril na ugotovitve nedavne analize Banke Slovenije z naslovom The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013 2/2015. Avtorja ugotavljata, da so mala in mlada podjetja z vidika neto rasti zaposlovanja bolj občutljiva za ciklični upad gospodarske aktivnosti kot velika in stara podjetja, kar se je potrdilo v letih 2009-2013.
 

Program konference in uvodni govor guvernerja sta na voljo TUKAJ.

Izjava za javnost - Odziv na navedbe VZMD

Ljubljana, 1. oktobra 2015

Zadnje javne izjave Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) glede stališča Evropske komisije o nezavezujoči naravi Sporočila o bančništvu, ki je bilo podlaga za izbris delnic in podrejenih instrumentov ob sanaciji slovenskih bank, temeljijo na izvlečkih stališča Evropske komisije in  ti izvečki ne dajo celovite informacije o stališču Evropske komisije.

Evropska komisija je namreč v dokumentu, ki ga je posredovala Sodišču EU v Luksemburgu, pritrdila dosedanjim stališčem Banke Slovenije, in sicer da bi bila državna pomoč, ki ne bi upoštevala popolnega izbrisa podrejenih instrumentov, zavrnjena.

Evropska komisija je v svojem odgovoru za sodišče tudi jasno in večkrat poudarila, da bi bila državna pomoč v primeru slovenskih bank brez popolnega izbrisa podrejenih upnikov nezdružljiva s pravili notranjega trga in bi torej Evropska komisija takšne ukrepe zavrnila.

Posledično so tako pritrdili tudi razlagi o zavezujočih učinkih sporočila v okoliščinah, v katerih je bila Slovenija. 
 

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 8. oktober 2015

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 9. do 11. oktobra 2015 v Limi (Peru).

Guverner Boštjan Jazbec se bo v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner Jazbec se bo v Limi udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavnikoma evropskega oddelka in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in njegovim namestnikom Philipom Gersonom ter namestnico direktorja oddelka za denarne in kapitalske trge Ratno Sahay. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem.

 


 

Banka Slovenije preiskovalni komisiji DZ posredovala dodatna gradiva

Banka Slovenije je 28. septembra 2015 preiskovalni komisiji DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji posredovala 7.602 strani dodatno zahtevane dokumentacije.
Dodatno dokumentacijo je Banka Slovenije posredovala na podlagi dopisa komisije, naj posreduje naslednje tri sklope gradiv (v nadaljevanju citat iz dopisa komisije):
"36.) dokumentacijo bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d., in NKBM, d. d., ki so jo posredovale omenjene banke Banki Slovenije na podlagi njenega dopisa št. 24.10-0250/09-DI, 24.10-0162/10-KK, 24.10-0191/11-KK in 24.10-0148/12 ter zbirno poročilo Banke Slovenije, pripravljeno na podlagi teh odgovorov in dokumentacije;
37.) odgovore bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d., in NKBM, d. d., ki so jih posredovale omenjene banke Banki Slovenije na podlagi njenega dopisa št. 24.10-0192/12-DI ter zbirno poročilo Banke Slovenije, pripravljeno na podlagi teh;
38.) vsa poročila bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d. in NKBM, d. d. o velikih izpostavljenosti (+ 10%, 15%, 20%) ter o nastanku izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko za preučevano obdobje."

Banka Slovenije je tako omenjeni komisiji, ki jo vodi mag. Anže Logar, skupno do zdaj posredovala 23.326 strani dokumentacije. Prvi paket je posredovala 4. avgusta 2015. Več...
 

Sporočilo za javnost – Banka Slovenije projekcije gospodarskih gibanj popravila navzgor

Ljubljana, 14. oktobra 2015

Na današnji novinarski konferenci sta bili predstavljeni novi publikaciji Banke Slovenije, ki ju je Svet Banke Slovenije obravnaval na seji 13. oktobra 2015.

1. Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, oktober 2015

Slovensko prehitevanje gospodarske rasti evrskega območja se letos nadaljuje v močnejšem obsegu od predvidenega. Rast BDP je v prvem polletju dosegla 2,7 %, k njej pa je največ prispeval izvozni sektor. Ta letos ponovno izkazuje fleksibilnost ob nihanjih tujega povpraševanja, saj je padec izvoza v Rusijo nadomestil večji blagovni izvoz na netradicionalne trge. Rast izvoza izdatno podpira tudi turizem. Presežek na tekočem računu plačilne bilance se tako ohranja blizu 7 % BDP.

Ob razmeroma hitri rasti zaposlovanja in večjem zaupanju gospodinjstev se postopoma krepi njihova končna potrošnja, kar spodbuja rast v številnih zasebnih storitvah. Med pomembnejšimi dejavnostmi izstopa le gradbeništvo, kjer se aktivnost letos močno zmanjšuje skladno s padcem investicij v zgradbe in objekte. Vendar v agregatu investicij že prihaja do postopnega izboljševanja strukture, saj so se v prvem polletju nekoliko okrepile zasebne investicije v opremo in stroje. Hkrati razpoložljivi podatki nakazujejo, da se je solidna gospodarska rast nadaljevala tudi v letošnjem tretjem četrtletju.

Na tej podlagi in z upoštevanjem revizije nacionalnih računov za leto 2014 je Banka Slovenije projekcije gospodarskih gibanj popravila navzgor. BDP naj bi se letos po oceni povečal za več kot 2,5 %, v naslednjih dveh letih pa bo rast v povprečju presegala 2 %.
Upočasnitev rasti bo predvsem posledica dinamike investicij države. Struktura gospodarske rasti postaja z močnejšim okrevanjem zasebne potrošnje bolj uravnotežena. To ustvarja pogoje za solidno rast aktivnosti kljub manjšemu obsegu investicij države, hkrati pa zaradi rasti javnofinančnih prihodkov lajša fiskalno konsolidacijo. Ta bo sicer še naprej zavirala rast skupne končne potrošnje. S pričakovano solidno rastjo izvoza, ki jo podpira izboljšana konkurenčnost izvoznega sektorja, ter z močnejšo oporo na domačem trgu, se bodo postopno povečevale zasebne investicije v opremo in stroje, kar bo prispevalo k obnovi tehnoloških zmogljivosti gospodarstva. Financiranje teh investicij bodo omogočali predvsem finančni presežki podjetij, medtem ko domače bančno financiranje še ne bo odločilni dejavnik. V obdobju projekcij se bo inflacija povečevala zgolj postopno in ne bo presegla 1,5 %.

Tveganja za realizacijo tokratnih projekcij so precej uravnotežena. V domačem okolju največjo negotovost predstavlja obseg investicij države, vendar večje tveganje izhaja iz mednarodnega okolja. Slednje je povezano z razmerami v Rusiji, na Kitajskem, Braziliji in Turčiji. Na rast izvoza lahko negativno vpliva tudi afera Volkswagen ter morebitno zapiranje mej zaradi begunske krize. Na drugi strani so možni močnejši pozitivni učinki programa kvantitativnega sproščanja ECB. Slednje lahko močneje vpliva tudi na inflacijo, pri kateri so negotovosti povezane še z gibanjem cen nafte, v domačem okolju pa z rastjo plač.
Kljub opaznemu napredku številne ovire še naprej onemogočajo, da bi gospodarska rast postala robustnejša. Proces prestrukturiranja podjetij še ni končan, pri čemer je treba fokus delovanja prenesti še na mala in srednje velika podjetja, kar bi med drugim sprostilo dodaten investicijski potencial. Glavni pogoj za izdatnejše domače in tuje zasebne investicije pa je zaupanje v trajnejšo gospodarsko rast in v domače poslovno okolje. Pri oblikovanju konkurenčnega poslovnega okolja je vloga države ključna, saj lahko z ničelno toleranco do plačilne nediscipline in korupcije, hitro odzivno javno upravo ter učinkovitim pravnim redom zagotovi, da je domače poslovno okolje stabilno in predvidljivo.

2. Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, oktober 2015

Avgusta se je nadaljevalo razdolževanje bančnega sistema do bank v tujini. Zaradi izdaje obveznice SID banke se je skupni obseg financiranja bank na grosističnih trgih v tem mesecu sicer povečal, z vplivom na porast celotne bilančne vsote bančnega sistema. Pomen vlog nebančnega sektorja v virih financiranja bank se še naprej povečuje, avgusta so dosegle 66,8%-ni delež, za 5,7 odstotnih točk več kot konec leta 2014. Vloge gospodinjstev so se po večmesečnem naraščanju avgusta znižale, vendar ni opaziti selitev v alternativne vrste naložb.

Pri kreditiranju se nadaljuje upočasnitev negativne dinamike, predvsem pri velikih domačih bankah in pri hranilnicah. Redne letne ankete o povpraševanju podjetij kažejo, da se je povpraševanje nefinančnih podjetij po bančnih posojilih letos povečalo pri polovici bank in hranilnic. Na ponudbeni strani so pogoji novih posojil podjetjem zaradi močno znižanih obrestnih mer bistveno ugodnejši kot pred enim letom, vendar se kreditni standardi glede ostalih posojilnih pogojih ohranjajo na doseženih ravneh. Nasprotno so se pri stanovanjskih posojilih v zadnjih dveh četrtletjih kreditni standardi nekoliko zrahljali. Porast transakcij z rabljenimi stanovanji in hitra rast novoodobrenih posojil pri bankah kažejo na oživljanje nepremičninskega trga, z ugodnimi pričakovanimi glede nadaljnje rasti tega segmenta kreditiranja v bankah.

Kakovost kreditnega portfelja se izboljšuje. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je avgusta znašal 11,1%, njihov obseg je s 4 mrd EUR za 10% nižji kot konec 2014. Najbolj so se znižale nedonosne terjatve do tujcev in do nefinančnih podjetij, vendar se pri slednjih ohranja bistveno slabša kakovost portfelja do majhnih in srednjih podjetij. Banke so v letošnjem letu pospešile odpisovanje slabih terjatev, v osmih mesecih letos za 0,5 mrd EUR.

Banke so v obdobju januar-avgust 2015 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 210,8 mio EUR, kar je za dobro polovico več kot v osmih mesecih lani. K ugodnejšemu rezultatu so ključno prispevali nižji stroški oslabitev in rezervacij.
 

Novembra v prodajo novi priložnostni kovanci

Ljubljana, 27.10.2015

Svet Banke Slovenije se je na današnji seji sprejel sklep, povezan z izdajo priložnostnih kovancev.

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14), odločila, da se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci:

 • spominski kovanec za 2 € ob dogodku Emona – Ljubljana in
 • zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila.

Dodatno je Vlada RS na seji 5. marca 2015 s sklepom odločila, da se v letu 2015 izda tudi spominski kovanec za 2 € z enotnim motivom ob 30. obletnici zastave Evropske unije.

Spominski kovanec za 2 € za zaznamovanje dogodka Emona – Ljubljana (nakovano 1 mio kosov), ki je zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah evroobmočja, bo prek bank izročen v obtok 9. novembra 2015.

Prav tako bo za numizmatični trg 9. novembra 2015 izročeno v prodajo:

 • 5.000 kosov spominskega kovanca za 2 € (visoki sijaj oz. proof), izdanega ob dogodku "Emona – Ljubljana" v plastični kapsuli (prodajna cena: 9 €) ter
 • 13.500 kosov navadne (BU) izdelave (prodajna cena: 25 €) in 1.500 kosov kvalitete proof (prodajna cena: 45 €) zbirke evrokovancev, ki vsebuje vse nominalne vrednosti evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo (letnica kovanja 2015), zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 € (izdan ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila) in spominski kovanec za 2 € (izdan ob dogodku "Emona –Ljubljana).

Vsi numizmatični izdelki bodo na voljo pri Deželni banki Slovenije in pri blagajniškem okencu Banke Slovenije.
 

Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela v letu 2015

Ljubljana, 28.10.2015

V avli Banke Slovenije je danes potekala tradicionalna podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.
Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.
Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

Nagrade so letos prejeli:

Boštjan ZRIM, magister znanosti Fakultete za management Univerze na Primorskem, za magistrsko delo "Povezanost strukture kapitala in propadanja slovenskih podjetij: primer predelovalne in gradbene dejavnosti", ki je nastalo pod mentorstvom izr.prof.dr. Primoža Dolenca.

Niko ČIČAK, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Measuring systemic risk in banking: the case of the Eurozone", ki je nastalo pod mentorstvom red.prof.dr. Marka Košaka.

Jasmina KOLAR, magistrica matematike Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "IRB bonitetni model za slovensko prebivalstvo", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Draga Bokala.

Matej OJSTERŠEK, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "The Short-Term Effect Of Economic Releases On The Exchange Rate Movements", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Vasje Ranta.

Blaž RUGELJ, magister matematike Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Transformacija proporcionalnega hazarda", ki je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Romana Drnovška

Denis JURIČIČ, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Proučevanje zvez med finančnimi kazalniki in uvedbo insolvenčnega postopka", ki je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Metke Tekavčič in izr. prof. dr. Marka Pahorja.

Marko RIKATO, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Empirična analiza zasebnega kapitala: uspešnost poslovanja, izbira investicij in cena agentov plasiranja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Berk Skoka in prof. dr. Ludovica Phalippouja.

Nagrajena dela si lahko ogledata na povezavi: http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=136

Vzpostavljen sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva

Ljubljana, 13. novembra 2015

Banka Slovenije je v skladu z 239. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2) vzpostavila sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva, ki je namenjen zlasti zaposlenim v bankah.
Prijavitelji lahko prijave o okoliščinah, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev zahtev ali omejitev določenih s predpisi iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2, posredujejo po navadni pošti na naslov Banke Slovenije (Slovenska 35, 1505 Ljubljana) s pripisom "prijava kršitve – ne odpiraj" ali preko spletne strani Banke Slovenije.
Za prijavo kršitev je na spletni strani Banke Slovenije objavljen obrazec, ki prijavitelja vodi skozi vprašanja, pomembna za preiskavo kršitve. Do obrazca se neposredno dostopa preko rubrike Poudarki na uvodni strani spletne strani Banke Slovenije (na sliki spodaj).

Za prijavitelje so na enem mestu zbrane tudi pomembne informacije in pogosta vprašanja, povezana z zaščito osebnih podatkov prijavitelja in internim postopkom preiskave prejete prijave kršitve.
Več informacij o sistemu obveščanja o kršitvah in spletnem obrazcu najdete na povezavi TUKAJ.

Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA)

Ljubljana, 24. novembra 2015

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah v okviru enotne knjige pravil opredelil enotno definicijo nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti za namen poročanja na konsolidirani podlagi, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015).

Upoštevajoč novo, enotno definicijo ter s ciljem spremljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam s podzakonskim aktom predpisala četrtletno poročanje teh podatkov tudi na posamični podlagi. Banke in hranilnice so po novi definiciji obseg nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti prvič poročale po stanju na dan 30. 6. 2015.

Razlike v definiciji

Banka Slovenije trenutno mesečno (v publikaciji Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere) objavlja podatek o višini in deležu terjatev z zamudo nad 90 dni med vsemi razvrščenimi terjatvami bank. Po stanju na dan 30. 6. 2015 je delež teh terjatev na nivoju celotnega bančnega sistema znašal 10,2% oz. 3,54 mrd EUR.

Ebina definicija nedonosnih izpostavljenosti je širša, saj poleg izpostavljenosti s pomembnim zneskom zamude nad 90 dni v števcu kazalnika - delež nedonosnih izpostavljenosti - vključuje tudi izpostavljenosti, ki ustrezajo kriteriju "majhne verjetnosti plačila". Med slednjimi največji del predstavljajo restrukturirane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, pri katerih zaradi spremenjenih amortizacijskih načrtov odplačevanja (kot posledica nezmožnosti odplačevanja po pogojih pred to spremembo) ne prihaja do zamude več kot 90 dni in pri katerih je ob tej spremembi prišlo ali je verjetno, da bo prišlo do pomembnega odpusta dolga dolžnika.

Ker imajo slovenske banke med svojimi izpostavljenostmi veliko takšnih restrukturiranih izpostavljenosti, se delež nedonosnih izpostavljenosti, upoštevajoč Ebino definicijo, zviša. Iz spodnje tabele izhaja, da je bilo po stanju na dan 30. 6. 2015 kar polovico nedonosnih izpostavljenosti že deležnih ukrepov restrukturiranja (2,84 mrd EUR od skupno 5,95 mrd EUR nedonosnih izpostavljenosti).

Definicija Ebe razširja tudi obseg izpostavljenosti v imenovalcu kazalnika o deležu nedonosnih izpostavljenosti (42,0 mrd EUR v primerjavi s 35,8 mrd EUR). V imenovalcu kazalnika so poleg do sedaj vključenih finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti (kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev), ter (nepreklicnih) prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, na podlagi katerih lahko za banko nastane obveznost plačila, vključena tudi finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti, ki niso namenjena trgovanju, ter odobreni nečrpani krediti (iz zunajbilance).

Tabela: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema na posamični podlagi po stanju na dan 30.6.2015

Banka Slovenije bo podatke o nedonosnih izpostavljenostih na nivoju celotnega bančnega sistema objavljala četrtletno na spletni strani Banke Slovenije v okviru Nadzora bančnega sistema pod rubriko Nadzorniška razkritja - Podatki o nedonosnih izpostavljenostih.

Prezentacija: Problematika slabih kreditov (Novinarska konferenca, 24. 11. 2015)

Sporočilo za javnost EBE (v angl.)

Sporočilo za javnost – Nadaljuje se solidna gospodarska rast

Ljubljana, 24.novembra 2015

Svet Banke Slovenije je na zadnji seji obravnaval in potrdil več sklepov in gradiv.

1. Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2015
Povečana tveganja v mednarodnem okolju zaenkrat še ne vplivajo na domačo gospodarsko aktivnost, saj se po razpoložljivih mesečnih kazalnikih nadaljuje solidna gospodarska rast, ki je v tretjem četrtletju verjetno ostala višja od povprečja evrskega območja.
K rasti so izdatno prispevale predelovalne dejavnosti, kjer pričakovano upočasnjevanje rasti proizvodnje avtomobilske industrije že nadomešča hitrejša rast drugih panog. Solidna rast prihodkov se ohranja tudi v zasebnih storitvah, a verjetno z nekoliko manjšim prispevkom potrošnje gospodinjstev, vsaj če sodimo po stagnaciji kazalnika zaupanja potrošnikov ter prihodkov v gostinstvu in trgovini. V nasprotju z agregatnimi gibanji se gradbeništvo sooča z vse večjimi težavami, saj je skoraj v celoti odvisno od investicij države, te pa letos zaenkrat zaostajajo za načrti. Za tretje četrtletje se tako pričakuje prevladujoč prispevek neto menjave s tujino k rasti BDP, kar nakazuje tudi presežek na tekočem računu, ki se približuje 8 % BDP.
Za tretje četrtletje je nakazana upočasnitev rasti končne potrošnje gospodinjstev, kar sovpada z znižanjem rasti razpoložljivega dohodka, ki letos skoraj v celoti temelji na masi plač. Slednjo ob stagnaciji nominalnih plač tako še naprej povečujeta rast zaposlenosti, ki ostaja solidna, na realno kupno moč pa precej vpliva tudi poglabljanje deflacije. Ta je oktobra dosegla -1,1 %, gibanje cen pa je za povprečjem evrskega območja opazno zaostajalo v skoraj vseh pomembnejših skupinah.
Fiskalni položaj države se naprej izboljšuje. Ob ugodni gospodarski rasti in varčevalnih ukrepih rast javnofinančnih prihodkov precej presega rast izdatkov. To bo omogočilo znižanje letošnjega primanjkljaja pod 3 % BDP. Hkrati so tveganja na fiskalnem področju visoka in izhajajo iz enkratnih dejavnikov, med katere sodijo transakcije DUTB in finančno breme begunske krize.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2015 (do zdaj se je publikacija imenovala Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere)
Septembra se v bančnem sistemu nadaljujejo trendi iz preteklih mesecev. Nadaljuje se krčenje bilančne vsote: na aktivi krčenje kreditne aktivnosti, na pasivi razdolževanje na grosističnih trgih. Dolg bank do tujine se je v devetih mesecih 2015 znižal za 1,4 mrd EUR in v strukturi virov financiranja predstavlja 12,8%. Vloge nebančnega sektorja so v strukturi financiranja bank dosegle 67%, pri čemer se nadaljuje krajšanje njihove ročnostne strukture. Poleg vlog gospodinjstev se opazno povečujejo tudi vloge podjetij pri bankah, septembra medletno za 8,5%.
Dinamika zmanjševanja posojil nebančnemu sektorju se je v zadnjih mesecih stabilizirala pri -10%, pri posojilih nefinančnim podjetjem pri -17% do -18%. Upadanje se upočasnjuje pri velikih domačih bankah. Nadaljuje se rast stanovanjskih posojil in umirjanje negativne rasti potrošniških posojil.
Posojilne obrestne mere se v letu 2015 znižujejo hitreje kot v preteklem letu in hitreje kot v evroobmočju. Banke spodbujajo najemanje posojil gospodinjstev tudi z večjo ponudbo posojil s fiksno obrestno mero, ki za dolžnike pomenijo nižje obrestno tveganje ter zaradi močno znižanih ravni tudi manjše breme servisiranja dolgov.
Delež terjatev v zamudi nad 90 dni, kot mera kakovosti kreditnega portfelja, se je v zadnjem četrtletju stabilizirala pri 11,1%. Izstopa izboljšanje kakovosti portfelja do podjetij iz predelovalnih dejavnosti, z 9,2%-nim deležem. Banke so v letošnjem letu pospešile odpisovanje slabih terjatev, v devetih mesecih letos za 0,6 mrd EUR.

Banke so v obdobju januar-september 2015 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 197 mio EUR, za 62% več kot v devetih mesecih lani. K ugodnejšemu rezultatu so ključno prispevali nižji stroški oslabitev in rezervacij.

3. Spominski kovanec za 2 € z enotnim motivom ob 30. obletnici zastave Evropske unije
Evropska komisija je konec leta 2014 sprejela odločitev, da države članice evroobmočja v letu 2015 izdajo spominski kovanec za 2 € z enotnim motivom za zaznamovanje 30. obletnice zastave Evropske unije. Zato je Vlada RS s sklepom odločila, da se v letu 2015 z izdajo priložnostnih kovancev zaznamujejo, poleg dogodkov Emona – Ljubljana in 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila, tudi 30. obletnica zastave Evropske unije.

Spominski kovanec za 2 € ob 30. obletnici zastave Evropske unije z izpisano državo izdajateljico "SLOVENIJA", bo v količini 1 milijon kosov izročen v obtok 7. decembra 2015. Spominski kovanci za 2 € so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah evroobmočja.

4. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

NSP se je seznanil z aktivnostmi, povezanimi z oblikovanjem nacionalne harmonizirane rešitve za financiranje terjatev dobaviteljev - factoring

Ljubljana, 27. november 2015

Obvestilo za javnost po četrti seji Nacionalnega sveta za plačila

V Banki Slovenije je 27. novembra 2015 potekala četrta seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), v okviru katerega Banka Slovenije izvaja predvsem vlogo moderatorja med različnimi deležniki na trgu plačil. Obravnavanih je bilo več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev.

Predstavniki Banke Slovenije – kot nosilke prenosa Direktive 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (direktiva PAD) v Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) – so prisotne seznanili s potekom aktivnosti. Predstavljena je bila vsebina direktive PAD in diskrecije, ki jih državam članicam direktiva omogoča. Države članice morajo sicer na podlagi člena 29 direktive PAD do 18. septembra 2016 sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za prenos in uporabo določb direktive. Z implementacijo direktive PAD bo na ravni EU zagotovljena večja preglednost in primerljivost bančnih provizij v zvezi s plačilnimi računi, vpeljana bodo enotna pravila za lažjo zamenjavo plačilnih računov, predvsem pa bo vsem potrošnikom, ki zakonito bivajo v EU, zagotovljena možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje. Člani NSP so se seznanili s predstavitvijo.

Na seji NSP je bil prvič predstavljen tudi predlog rešitve, ki bi na državni ravni omogočila harmoniziran način financiranja terjatev dobaviteljev (factoring) ob izkoriščanju že vzpostavljene rešitve za izmenjavo e-računov pri družbi Bankart d. o. o.. Banka Slovenije je v sodelovanju z Bankartom namreč oblikovala predlog rešitve, ki bi omogočil, da se upniki na podlagi izdanih e-računov lahko odločijo za refinanciranje, ponudnikom financiranja pa bi omogočil odkup terjatev, ki izhajajo iz posameznega e-računa, in s tem financiranje upnikov. Uveljavitev predlagane rešitve, ki v celoti temelji na že obstoječi s plačili povezani infrastrukturi na nacionalni ravni, bi prispevala k zagonu kreditne aktivnosti in izboljšanju plačilne sposobnosti podjetij. Člani NSP so se seznanili s predstavitvijo, hkrati pa so v razpravi izrazili svoja stališča glede predstavljenega predloga rešitve.

V nadaljevanju seje sta predstavnika Združenja bank Slovenije (ZBS) predstavila napredek na področju (i) uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in na področju (ii) elektronskih soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA. Obe tematiki sta zaradi možnih koristi za različne deležnike na trgu aktualni za obravnavo znotraj NSP. Nadgradnja optično čitljivih elementov na obrazec UPN bi po pričakovanjih lahko prinesla koristi tako za izdajatelje in ponudnike plačilnih storitev, kot tudi za plačnike, saj omogoča zapis velike količine podatkov, enostavnejši in hitrejši zajem podatkov z obrazca (npr. s pametnim telefonom), odpravljena pa je tudi možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih. Pričakovane koristi sklepanja soglasij za direktne obremenitve SEPA na elektronski način pa bi bile zlasti večja privlačnost direktnih obremenitev SEPA kot učinkovitega plačilnega instrumenta pri plačnikih ter olajšano hranjenje in obdelava zadevnih podatkov pri prejemnikih plačil. Člani NSP so sklenili, da še naprej podpirajo aktivnosti, ki potekajo na obeh omenjenih področjih.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila pomembnejše tematike, ki so trenutno predmet obravnave Odbora za plačila malih vrednostih v eurih (Euro Retail Payment Board – Odbor), in sicer (i) takojšnja plačila, (ii) mobilna in kartična brezstična plačila ter (iii) rešitev elektronske izmenjave računov. Sekretariat NSP bo tudi v prihodnje deloval kot vezni člen med Odborom in nacionalnimi deležniki s trga plačilnih storitev, s ciljem prispevati k nadaljnjemu razvoju učinkovitega trga plačilnih storitev (tako nacionalnega kot tudi evropskega).

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na četrti seji NSP, so dostopna na tej povezavi.
 

Banka Slovenije: Sprejeti ukrepi so bili nujni, da se ohrani finančna stabilnost v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 30. novembra 2015

Banka Slovenije bo na obravnavi pred Sodiščem EU v zvezi z vprašanjem Ustavnega sodišče RS glede veljavnosti Sporočila o bančništvu podrobno predstavila okoliščine v zvezi s potrebnostjo sprejetih izrednih ukrepov glede na finančni položaj petih bank, ki so bile deležne teh ukrepov v letu 2013, in glede ene banke v letu 2014. Banka Slovenije bo sodišču pojasnila, da so bili sprejeti ukrepi nujni, da se ohrani finančna stabilnost v Republiki Slovenije. K uporabi teh ukrepov je bila Banka Slovenije zavezana na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1) z namenom ohranitve finančne stabilnosti v državi.
Za izrek so bili torej podani zakonski razlogi, Republika Slovenija pa je zagotovila državno pomoč bankam, da bi ohranila finančno stabilnost v državi in izpolnila svoje obveznosti kot članica EU.

Slovenski bančni sektor se je s kapitalskim primanjkljajem spopadal od leta 2008, ko se je začel tudi močan razkorak med kapitalsko ustreznostjo bank v Sloveniji in v EU.

Graf: Razkorak med kapitalsko ustreznostjo bank v Sloveniji in v EU (v %, povprečje)

Količnik kapitalske ustreznosti slovenskih bank je bil konec leta 2012 za 30 odstotkov nižji od povprečja v Evropski uniji, zaradi nepravočasne odzivnosti na dokapitalizacijske pozive Banke Slovenije. V letu 2012 so postali močnejši tudi zunanji pozivi k nujnosti takojšnjega ukrepanja. Povečana ocena tveganja je povečala nezaupanje tako doma kot v tujini. Opozorila Evropske komisije so bila preslišana, stresni testi pa so že maja 2013 razkrili velik kapitalski primanjkljaj slovenskega bančnega sistema.

Banka Slovenije je po letu 2008 večkrat zahtevala dokapitalizacije bank, ki so bile v letih 2013/2014 v postopku sanacije, tj. NLB, NKBM, Abanke, Banke Celje, Probanke in Factor banke. Delničarji vseh bank so imeli možnost, da problem pomanjkanja kapitala rešijo sami, a nobeni banki ni uspelo povečati osnovnega kapitala, saj delničarji niso bili pripravljeni ali niso mogli zagotoviti svežega kapitala, bankam pa ni uspelo pridobiti novih vlagateljev. Vse banke so prostovoljno zaprosile za državno pomoč.

Banka Slovenije je, v izogib dvomom o verodostojnost podatkov o kapitalskih potrebah bank, ki so zaprosile za državno pomoč, najela neodvisne strokovnjake, ki so opravili temeljit pregled kakovosti sredstev bank in v prihodnost usmerjeno oceno ustreznega kapitala. Pogoji skrbnega pregleda so bili določeni v skladu z zahtevami Evropske komisiji in Evropske centralne banke. Skrbni pregled je razkril še precej večjo izgubo v bankah, zlasti iz naslova resnega povečanja obsega nedonosnih terjatev bank. Zaradi ugotovljene izgube so banke izkazovale negativni kapital.

Omenjene banke so glede na bilančno vsoto predstavljale polovico celotnega domačega bančnega sektorja, njihov hkratni stečaj zaradi insolventnosti pa bi povzročil, da bi propadle tudi nekatere preostale banke, kar bi povzročilo neobvladljive posledice za gospodarstvo, politično stabilnost in ne nazadnje socialne pravice. Vlada in Banka Slovenije sta morali sprejeti ukrepe za reševanje, s katerimi sta odpravili insolventnost teh bank in preprečili njihov stečaj.
Glede na negativni kapital in prejšnje neuspešne poskuse zasebne dokapitalizacije je bila tako zadnja možnost za odpravo insolventnosti teh bank dokapitalizacija s strani države. Državno pomoč je morala odobriti Evropska komisija. Če zahteve glede državne pomoči ne bi bile izpolnjene in Evropska komisija ne bi dovolila izvedbe teh ukrepov, bi to ogrozilo gospodarstvo in stabilnost celotne države. Brez hitre odobritve državne pomoči bi bila namreč stabilizacija slovenskega bančnega sistema onemogočena in s tem realno gospodarstvo močno ogrožena. Če Evropska komisija državne pomoči, za katero so zaprosile banke, ne bi dovolila, bi bil nad bankami sprožen stečajni postopek. Neodvisni strokovnjaki so ugotovili, da so bili delnice in drugi instrumenti, glede na ugotovljeni finančni položaj bank, popolnoma brez vrednosti, saj bi se morala v stečajnem postopku vsa preostala sredstva teh bank uporabiti za poplačilo njihovih deponentov in prednostnih upnikov, pri čemer delničarjem in imetnikom podrejenih instrumentov ne bi ostalo nič. (Podrobneje o tem v Poročilu, ki ga je Banka Slovenije marca letos poslala v Državni zbor.)

Da bi lahko banke prejele državno pomoč, ki je bila nujno potrebna za stabilizacijo poslovanja, in zadostile zahtevi iz Pogodbe o delovanju EU oziroma Sporočila Komisije o bančništvu, da je ta pomoč omejena na minimalni obseg, je moral biti pred vplačilom sredstev države za dokapitalizacijo bank izveden ukrep pokrivanja primanjkljaja kapitala najprej z delniškim kapitalom in podrejenimi instrumenti. Le tako se namreč lahko izven stečaja zagotovi prispevek imetnikov lastniškega in podrejenega kapitala k pokrivanju izgub. Popolni izbris je bil potreben, saj delničarji in upniki podrejenih instrumentov v primeru stečaja banke ne bi bili poplačani niti delno. Če prispevek delničarjev in imenikov podrejenih instrumentov ne bi bil zagotovljen v takšnem obsegu, dokapitalizacija bank z državno pomočjo, glede na pravila EU za državne pomoči, ne bi bila dopustna.

Banka Slovenije je bila v postopku reševanja bank dolžna upoštevati veljavno zakonodajo, vključno z novelo Zakona o bančništvu, ki jo je v drugi polovici leta 2013 sprejel Državni zbor in je določala ukrepe izbrisa in konverzije kvalificiranih obveznosti (delnic in instrumentov podrejenega dolga). Če Banka Slovenije ne bi uporabila navedenega ukrepa v zvezi s sanacijo bank 2013 in 2014, dokapitalizacija bank s strani države ne bi bila dopustna, posledica tega pa bi bil, kot omenjeno, stečaj teh bank, katerega negativne posledice so opisane zgoraj.
 

_________________
Ukrepi Banca D'Italia
Opozorimo še na sporočilo italijanske centralne banke iz 22. novembra 2015 o ukrepih v štirih italijanskih bankah (izsek in povezava na sporočilo): "In view of the losses that have been recognized, under the plan the reserves, share capital and nominal value of the subordinated liabilities included in equity are written off, extinguishing the corresponding administrative and ownership rights."
 

Sporočilo za javnost: Sprememba pri Dnevni tečajnici – referenčni devizni tečaji ECB

Devizni tečaji v dnevni tečajnici Banke Slovenije so povzeti po referenčnih deviznih tečajih, ki jih dnevno objavlja ECB. ECB s 1. 7. 2016 spreminja čas objave referenčnih deviznih tečajev s 14:30 na 16:00. Metodologija za določanje referenčnih tečajev ostaja nespremenjena in bo tudi v prihodnje temeljila na stanju na valutnih trgih ob 14:15.

Cilj novega časa objave je okrepiti razlikovanje med uporabo referenčnih deviznih tečajev privatnih ponudnikov za transakcijske namene in tečajnice ECB, ki je objavljena za informativne namene. S kasnejšo objavo želi ECB destimulirati uporabo referenčnih deviznih tečajev ECB za transakcijske namene.

Posledično se bo zamaknila tudi objava dnevne tečajnice Banke Slovenije in sicer s 14:40 na predvidoma 16:15.

Čas objave mesečne tečajnice Banke Slovenije ostaja nespremenjen.

Več informacij o referenčnih deviznih tečajih ECB je na voljo na spletni strani http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151207.sl.html.

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa

Na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije, sprejetega na 546. seji, dne 8. 12. 2015 Banka Slovenija uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa - proticiklični kapitalski blažilnik in kapitalski blažilnik za druge sistemsko pomembne banke.

1. Proticiklični kapitalski blažilnik

Proticiklični kapitalski blažilnik (v nadaljevanju blažilnik) je namenjen zaščititi bančnega sistema pred morebitnimi izgubami takrat, kadar so le-te povezane s povečanjem tveganj v sistemu zaradi gibanja finančnega cikla. Instrument je namenjen omejevanju cikličnih sistemskih tveganj in prispeva k doseganju vmesnega cilja makrobonitetne politike "blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda". Vmesni cilji makrobonitetne politike so opredeljeni v Smernicah makrobonitetne politike Banke Slovenije.
Pravno podlago za uvedbo blažilnika predstavlja Zakon o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15), ki Banki Slovenije nalaga, da najkasneje 1. 1. 2016 uvede blažilnik.

Aktualne gospodarske razmere in nizka kreditna aktivnost bank ne zahtevajo aktivnega ukrepanja Banke Slovenije, zato je bilo opredeljeno, da znaša blažilnik 0 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem. Pravni okvir in opredeljena metodologija izračuna pa vzpostavljata ustrezen okvir za določanje pozitivnih stopenj blažilnika, ko bodo razmere to zahtevale.

Trenutne vrednosti kazalnikov tveganj in njim pripadajoča zgodovinska povprečja vsebuje Tabela 1. Na podlagi kazalnikov neravnovesij v bančnem sistemu, ki izvirajo iz prekomernega kreditiranja gospodarstva, in ekspertne presoje ocenjujemo, da se danes v bančnem sistemu ne pojavljajo tveganja, ki izhajajo iz prekomernega kreditiranja, zato se določi, da znaša stopnja blažilnika v zvezi s kreditnimi izpostavljenostmi v Republiki Sloveniji 0 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem.

Tabela 1: Vrednosti kazalnikov za določitev blažilnika.

Kazalnik\Vrednost Povprečna vrednost (2000Q1-2015Q3)* Vrednost kazalnikov, upoštevana pri odločitvi o blažilniku, sprejeti v 4. četrtletju 2015**
Vrzel med krediti zasebnemu nebančnemu sektorju in BDP -0,4 % -38,4 %
Letna stopnja rasti cen nepremičnin (na voljo od 2001) 4,4 % 3,5 %
Letna stopnja rasti kreditov domačemu zasebnemu nefinančnemu sektorju 11,3 % -5,7 %
Razmerje med krediti in depoziti zasebnega nebančnega sektorja 1,2 1,0
Donos na kapital -0,01 -0,01
Razmerje med krediti in bruto poslovnim presežkom 4,4 2,9

Vir: SURS in lastni preračuni.
*Vrednost služi zgolj za orientacijo.
**Uporabljena je zadnja razpoložljiva vrednost kazalnika, 2015Q3. Za letno stopnjo rasti cen nepremičnin je zadnja razpoložljiva vrednost 2015Q2.

Za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji se uporabi stopnja blažilnika 0 %. Za izpostavljenosti do drugih držav EGP se uporabijo stopnje blažilnika kot so navedene na spletni strani ESRB. Za kreditne izpostavljenosti v državah, ki niso navedene na spletni strani ESRB, se uporabi stopnja blažilnika 0 %.
Več informacij o blažilniku je na voljo na podstrani Finančna stabilnost-Makrobonitetni instrumenti-Prociklični kapitalski blažilnik.

2. Kapitalski blažilnik za druge sistemsko pomembne banke (DSPB)

Strukturni makrobonitetni ukrep - kapitalski blažilnik za DSPB je namenjen povečanju sposobnosti pokritja izgub in posledično zmanjšanju verjetnosti stresnih dogodkov in njihovih posledic, s čimer prispeva k doseganju vmesnega cilja makrobonitetne politike "omejevanje sistemskega vpliva izkrivljajočih spodbud z namenom zmanjšanja moralnega hazarda", ki ga opredeljujejo Smernice makrobonitetne politike Banke Slovenije.

Pravno podlago za identifikacijo DSPB predstavljajo Zakon o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15) in Smernice EBA, katerih uporabo določa Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Ur. l. RS 66/15).

Na podlagi točkovanja, izvedenega v skladu s Smernicami EBA je Banka Slovenije odločila, da so kot DSPB določene NLB d.d., SID banka, d.d., Ljubljana, Unicredit banka Slovenija d.d., Abanka d.d., Nova KBM d.d., SKB d.d., Sberbank d.d. in Banka Koper d.d.

Hkrati je Banka Slovenije v skladu z 221. členom ZBan-2 določila blažilnik za DSPB. Blažilnik za DSPB morajo banke izpolnjevati od 1. 1. 2019 dalje. Stopnja blažilnika (izražena kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganjem) je v odvisnosti od rezultata, doseženega pri točkovanju sistemske pomembnosti po Smernicah EBA, opredeljena v Sklepu o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke (Ur. l. RS 96/15). Banka blažilnik izpolnjuje z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom na najvišji ravni konsolidacije v Republiki Sloveniji.

Tabela 1: Dosežen rezultat pri oceni sistemske pomembnosti in višina kapitalskega blažilnika.

  VREDNOSTI INDIKATORJA SISTEMSKE POMEMBNOSTI (SMERNICE EBA) VIŠINA KAPITALSKEGA BLAŽILNIKA OD 1. 1. 2019 DALJE (v % skupne izpostavljenosti tveganjem)
NLB d.d. 2824 1,00 %
SID banka, d.d., Ljubljana 1365 0,50 %
Unicredit banka Slovenija d.d. 1191 0,50 %
Abanka d.d. 839 0,25 %
Nova KBM d.d. 706 0,25 %
SKB d.d. 464 0,25 %
Sberbank d.d. 433 0,25 %
Banka Koper d.d. 429 0,25 %

Vir: BS

Več informacij o blažilniku je na voljo na podstrani Finančna stabilnost-Makrobonitetni instrumenti-Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke.

Sporočilo za javnost - Pogled Banke Slovenije na starteške izzive ekonomske politike v 2015

Banka Slovenije je predstavila dokument Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015.
Gre za posodobitev dokumenta Pogled na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji, ki ga je Banka Slovenije izdala 17. julija 2014, in v katerem je predstavila več možnih načinov, kako vrniti zagon slovenskemu gospodarstvu po dolgi recesiji, ki se je začela s finančno krizo leta 2008.

Banka Slovenije v dokumentu Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015 med drugim opozarja, da dodatno večanje prilagodljivosti monetarne politike ni čarobna palica, s katero bi lahko sprožili kreditno rast.
"Ključno je, da še v večji meri izboljšamo bilance podjetniškega in posledično tudi bančnega sektorja. Če bomo kreditno rast spodbudili z znižanjem kreditnih standardov, nam znova preti nevarnost napihovanja kreditne rasti prek vzdržnih meja. Model financiranja ne bi smel biti enak tistemu iz obdobja pred krizo. Veljalo bi spremeniti dosedanje zanašanje podjetij na dolžniško financiranje in narediti premik k povečanju deleža lastniškega financiranja. Izboljšava poslovnega okolja je bistvena, če želimo privabiti nove, lastniške kapitalske tokove. Vlogo države v gospodarstvu bi morali opredeliti na novo in jo zmanjšati, tudi zaradi sistema obravnave državne pomoči v evropskem okolju."

Odločna in takojšnja izvedba strukturnih fiskalnih ukrepov po mnenju Banke Slovenije ne bo zagotovila samo fiskalne vzdržnosti na dolgi rok, ampak bo tudi ustvarila prostor, kjer bo lahko fiskalna politika podprla monetarno politiko pri spodbujanju povpraševanja in rasti.

Celoten dokument: Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015

Prezentacija - Novinarska konferenca, 10.12. 2015

Sporočilo za javnost - Odziv Banke Slovenije na trditve VZMD

Ljubljana, 17.12.2015

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je na svoji spletni strani objavilo novico z naslovom »BANKA SLOVENIJE – po novih zavajanjih Viceguvernerke Caprirolo VZMD pripravil celotni pregled domnevnih razlastitev imetnikov delnic in obveznic evropskih bank« kot odziv na pojasnila, ki jih je 1. decembra 2015 v oddaji Odmevi podala viceguvernerke Banke Slovenije, mag. Stanislave Zadravec Caprirolo, glede obravnave delnic in podrejenih instrumentov v primeru nedavnega reševanja štirih italijanskih bank.
Ker VZMD v novici navaja, da gre za »nadaljevanje nezaslišanih zavajanj najvišjih predstavnikov Banke Slovenije«, in podaja še več neresničnih informacij, je Banka Slovenije primorana odgovoriti in navedbe odločno zavrniti.

Celoten ODZIV BANKE SLOVENIJE NA TRDITVE VZMD

Sporočilo za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke in Probanke

Ljubljana, 28. december 2015

Banka Slovenije je 8. decembra 2015 izdala Factor banki d. d. in Probanki d. d. navodilo, da v okviru postopka urejenega prenehanja poslovanja predčasno poplačata vse preostale vloge deponentov, razen vlog iz "sektorja država". (Banka Slovenije je 13. avgusta 2015 namreč že izdala podobno navodilo za predčasno poplačilo vseh vlog vlagateljev, katerih vloge so štele za zajamčene, ne glede na znesek. Podrobneje o tem v Sporočilu)

S predčasnim poplačilom vlog se prispeva k učinkoviti izvedbi ciljev, ki jih Banka Slovenije zasleduje z izrednima upravama - urejeno prenehanje bank, ter poplačilo terjatev upnikov bank v največji možni meri. Hkrati se bodo ustrezno zmanjšala tudi tveganja, ki bi jih imelo prenehanje bank v rednem stečajnem postopku in s tem tudi strošek za davkoplačevalce.

Predčasno poplačilo depozitov oz. vlog ureja Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2), ki v 364. členu določa, da če v času trajanja izredne uprave Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem načrta reorganizacije ugotovi, da so na podlagi ukrepov za postopno prenehanje banke izpolnjeni pogoji za poplačilo posameznih obveznosti banke pred zapadlostjo teh obveznosti, ima banka z izredno upravo ne glede na splošna pravila o pravici predčasnega plačila, določena z zakonom ali pogodbo, pravico predčasno poplačati to obveznost in pri tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od plačila do zapadlosti.

Pogoji za predčasno poplačilo obveznosti so izpolnjeni, če so na podlagi ukrepov za unovčitev premoženja banke zagotovljena zadostna likvidna sredstva in predčasno poplačilo ne bi ogrozilo doseganja ciljev izrednih ukrepov v banki. Banki razpolagata z zadostnimi likvidnimi sredstvi za predčasno poplačilo navedenih vlog, ne da bi se s tem ogrozila sposobnost banke, da zagotavlja redno poplačilo obveznosti kot zapadajo v skladu s pogodbenimi določili, ter ne da bi ogrozila doseganje ciljev izrednih ukrepov.

 

Sporočilo za javnost - Podjetja zmerno povečujejo investicije v opremo in stroje

Ljubljana, 12. januar 2016

Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval gradivo Gospodarska in finančna gibanja, januar 2016.

Gospodarska rast Slovenije se je vsaj na podlagi dosegljivih mesečnih podatkov proti koncu leta še nekoliko upočasnila. Čeprav so bile razmere na glavnih trgih na prehodu v zadnje četrtletje 2015 vsaj v agregatu stabilne, se je dinamika slovenskega blagovnega izvoza do oktobra upočasnila močneje od pričakovanj. Upočasnitev je bila verjetno prehodna, saj se je izvoz novembra že povečal. Hkrati so večji izvozniki ostali razmeroma optimistični v ocenah pričakovanih naročil, stroškovna konkurenčnost izvoznega sektorja do podjetij iz evrskega območja pa se je še okrepila. Ob prehodno šibkejšem izvozu podatki kažejo na nadaljevanje zgolj zmernega okrevanja domače potrošnje, saj je mesečna rast prihodkov v trgovini ostala razmeroma nizka, v drugih storitvah pa se je celo ustavila. Enoletni presežek na tekočem računu plačilne bilance je tako oktobra ostal visok pri 7,6 % BDP.

Četrtletna dinamika gospodarske rasti se je upočasnila že v tretjem četrtletju 2015, a le zaradi padca aktivnosti v gradbeništvu. Ta je posledica zaključevanja močnega investicijskega cikla države, spodbujenega z neenakomernim črpanjem evropskih sredstev. Padec gradbenih investicij je bil tudi edini dejavnik znižanja medletne rasti domače potrošnje na le 0,3 %. Znižanje agregatne rasti pa zakriva pozitivne spremembe v gospodarstvu.
Robustnost gospodarske rasti se je z vidika virov dodane vrednosti v tretjem četrtletju povečala, ponovno pa se je izboljšala tudi struktura investicij. Prispevek industrije k rasti BDP se je kljub nižji rasti izvoza ohranil na ravni predhodnih četrtletij, močneje pa se je povečala rast v storitvah, ki so tokrat k agregatni rasti prispevale že dobro polovico. Hkrati pa je bil nakazan obrat v zmerno rast investicij v opremo in stroje, ki ga omogoča visok finančni presežek podjetij. Nadaljevala se je medletna rast potrošnje gospodinjstev in države, a je v obeh primerih ostala med nižjimi v evrskem območju. To se prek šibkega uvoza zrcali v visokem prispevku neto menjave s tujino, ki je k 2,5-odstotni rasti BDP v tretjem četrtletju prispevala kar 2,3 odstotne točke.

Banka Slovenije ocenjuje, da se tveganja za rast tujega povpraševanja v letu 2016 še naprej povečujejo. Signali iz mednarodnega okolja so sicer različni. Geopolitična trenja na Bližnjem vzhodu se dodatno zaostrujejo, a za zdaj še brez opaznejših gospodarskih posledic. Tehtana ocena napovedi rasti glavnih trgovinskih partneric se proti koncu leta 2015 ni bistveno znižala, gospodarska klima v evrskem območju pa je ostala stabilna. Hkrati so se še naprej zniževale ocene globalne gospodarske rasti. Rast v glavnih gospodarstvih ostaja neenakomerna, kar se je začelo odražati tudi v divergenci denarnih politik ECB in Fed. Prek učinka na tečaj evra bo to še naprej pozitivno prispevalo k cenovni konkurenčnosti izvoznega sektorja evrskega območja, trenutno ohranjanje nizkih cen surovin pa bo preprečevalo povečevanje njegovih vhodnih stroškov, a zato tudi ohranjalo deflacijske pritiske.

Agregatna gibanja na trgu dela so ostala pozitivna tudi v drugi polovici leta 2015. Še naprej so prevladovale fleksibilne oblike zaposlovanja, saj so, med drugim, samozaposleni prispevali skoraj tretjino k povečanju zaposlenosti. Reforma trga dela iz leta 2013 ne daje več želenih učinkov, saj se spet zmanjšuje delež novih zaposlitev za nedoločen čas ter povečuje delež prilivov v brezposelnost zaradi poteka zaposlitve za določen čas. Nadaljevala se je zelo nizka rast plač, tudi zaradi večjega zaposlovanja delavcev v nižjih dohodkovnih razredih. Struktura zaposlovanja se odraža na nizki rasti produktivnosti dela, ki pa vseeno prehiteva rast plač, kar še izboljšuje stroškovno konkurenčnost.

Slovenija je v letu 2015 prvič, odkar merimo rast cen z indeksom HICP, v povprečju leta beležila deflacijo. Ta je bila posledica znižujočih pritiskov tako iz mednarodnega kot domačega okolja. Cene so upadle močneje kot v povprečju evrskega območja zaradi večjega vpliva cen nafte na slovensko inflacijo in zaradi nižje rasti končne potrošnje.

V letu 2015 je bil glavni cilj Slovenije na fiskalnem področju znižanje primanjkljaja države pod 3 % BDP. Po zadnjih ocenah je bil cilj dosežen, uradni letni podatki pa bodo znani konec marca 2016. Prihodki države so bili v prvih treh četrtletjih 2015 medletno višji za 3,8 % zaradi ugodnejših makroekonomskih razmer in povišanja obremenitev z nekaterimi davki in prispevki. Izdatki države po izključitvi enkratnih dogodkov pa so bili medletno približno enaki.

Vsi domači sektorji, z izjemo države, že tretje leto zapored ustvarjajo finančne presežke. Skupni presežek do tujine je v drugem četrtletju 2015 na letni ravni dosegel 6,2 % BDP, kar pomeni, da je narodnogospodarsko varčevanje precej večje od investicij. Varčevanje podjetij je že preseglo raven varčevanja pred krizo. Hkrati investicije dosegajo le polovico tistih pred krizo, vendar je bila takrat stopnja investiranja nevzdržno visoka. Podjetja so svoj presežek usmerjala tudi v zmanjševanje dolga, gospodinjstva pa v gotovino in vloge pri bankah.
Vračanje zaupanja v banke je izboljšalo strukturo virov njihovega financiranja, s čimer se zmanjšujejo tudi sistemska tveganja, vendar pa se hkrati zaradi krajšanja ročnosti virov povečuje nestabilnost strukture virov. Kljub ugodnim pogojem financiranja in naraščanju povpraševanja po posojilih pa ostajajo banke pri naložbah previdne.

Izšla je tudi publikacija Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2016.

*Publikacija Gospodarska in finančna gibanja je vsebinsko razširjena, določene teme so izpostavljene v okvirjih.

Odziv Banke Slovenije na članek Zakaj je potrebna revizija

V časniku Delo je bil 9. januarja 2016 objavljen komentar nekdanjega finančnega ministra (2008-2012) dr. Franca Križaniča z naslovom Zakaj je potrebna revizija "sanacije" bank. V Banki Slovenije z dr. Križaničem ne želimo odpirati polemike, zaradi navedb pa moramo (vnovič) opozoriti na nekaj dejstev, povezanih s sanacijo bank 2013-2014. 
Celotno besedilo: Odziv Banke Slovenije, objavljen v Delu 16. januarja 2016

Sporočilo za javnost - Obisk predsednice Nadzornega odbora EMN v Sloveniji

Dvodnevni obisk v Sloveniji danes začenja predsednica Nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora (EMN) v Evropski centralni banki Danièle Nouy. Obisk je tehnične narave, namenjen zlasti seznanitvi s sektorjem Nadzora Banke Slovenije in zaposlenimi, ki sodelujejo v skupnih nadzorniških skupinah.
Nouyjeva bo jutri obiskala Državni zbor, kjer bo članom Odbora za finance in monetarno politiko ter Komisije za nadzor javnih financ predstavila delovanje EMN. Sestala se bo tudi z vodstvom Združenja bank Slovenije in predsedniki uprav več bank.
 
Dopolnitev: Fotografije z obiska Državnega zbora, 19.1.

Sporočilo za javnost - V bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju

Ljubljana, 26. januar 2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivi Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2016* in Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016.

Gospodarski razvoj v zadnjem letu in pol vzpodbudno vpliva na okrevanje realnega sektorja in izboljšanje obetov v finančnem sektorju. Nadaljuje se stabiliziranje razmer v bančnem sistemu. Gospodarsko okrevanje ugodno vpliva na finančni položaj podjetij in njihovo kreditno sposobnost. Visoka zadolženost podjetij se je po letih vztrajnega razdolževanja v mnogih dejavnostih vrnila na ravni pred začetkom hitrega naraščanja finančnega vzvoda. V drugih dejavnostih in segmentih gospodarstva pa ostaja stopnja zadolženosti še vedno visoka. Za oživitev kreditnega cikla je pomembno izboljševanje strukture financiranja tudi z rastjo kapitala in ne le z zniževanjem zadolženosti.

Večja previdnost bank je prisotna pri kreditiranju majhnih in srednjih podjetij (MSP), kar se odraža v naraščanju razlike v obrestnih pribitkih v primerjavi z velikimi podjetji. V tej skupini podjetij je skoncentriran velik del slabega portfelja bank (več kot 40%), vendar gre za zelo heterogeno skupino komitentov. Zato je v bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju. Diferenciran pristop je potreben tudi do komitentov, ki imajo lažji dostop do zunanjih trgov in so bolj občutljivi na konkurenčne pogoje v tujini.

Prepoznavanje pravih priložnosti za financiranje bi dodatno prispevalo k povečanju zdravega dela portfelja in izboljšanju njegove kakovosti. Banke predvsem spodbujajo zadolževanje prebivalstva, z rahlim sproščanjem kreditnih standardov in ugodnejšimi posojilnimi pogoji. Oživljanje prometa na nepremičninskem trgu ob ustavljanju večletnega upadanja cen nepremičnin kaže, da so kupci ocenili, da so pogoji za nakupe nepremičnin ugodnejši in da lahko pričakujemo bolj živahno rast na tem trgu.

Zadnji mesečni podatki kažejo, da se dinamika zmanjševanja kreditiranja nefinančnih družb umirja, vendar je krčenje posojil še vedno visoko (novembra 2015 -13,7% medletno). Rast posojilih gospodinjstvom se je novembra minimalno okrepila, na račun rasti stanovanjskih posojil, umirja pa se tudi krčenje potrošniških posojil. Podatki za november 2015 kažejo tudi izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja; delež razvrščenih terjatev z zamudami nad 90 dni v primerjavi z oktobrom znižal za 0,5 odstotne točke, na 10,3% celotnih razvrščenih terjatev bank.

Še vedno visok delež nedonosnih terjatev v bilancah bank predstavlja pomemben dejavnik, ki prispeva k ohranjanju visokih kreditnih standardov. Morebitnega rahljanja standardov in ugodnejših pogojev kreditiranja bi morala biti deležna le podjetja, katerih kreditiranje bi prispevalo k povečanju kakovosti celotnega bančnega portfelja.

Čeprav se zniževanje nedonosnih terjatev nadaljuje tako v absolutnem kot v relativnem pomenu, ostaja kreditno tveganje relativno visoko. Ugodni učinki gospodarske rasti preko večje profitabilnosti podjetij in povečane sposobnosti poplačila dolgov, vplivajo na manjši prirast novih terjatev v zamudi nad 90 dni, kot tudi na višjo stopnjo prehodov iz nedonosnih v donosne terjatve. Z restrukturiranji in povečanim obsegom odpisov banke bolj aktivno upravljajo slab del portfelja. Večji obseg in delež nedonosnih terjatev se kljub ugodnim trendom v gospodarstvu ohranja pri majhnih in srednjih podjetjih ter pri tujcih. Pred kratkim sprejete smernice za upravljanje nedonosnih terjatev do MSP naj bi vodstvom poslovnih bank predstavljale vodilo za temeljito prestrukturiranje tega dela portfelja.

Visok delež nedonosnih terjatev pomeni večje kreditno tveganje, kadar je v kombinaciji z nizko pokritostjo teh terjatev z oslabitvami ter z nizko pokritostjo neoslabljenih terjatev s kapitalom. V slovenskem bančnem sistemu sta oba pokazatelja pokritosti na relativno visoki ravni, tako glede na zgodovinske vrednosti, kot v primerjavi z drugimi državami evroobmočja. Intenzivno oblikovanje oslabitev in rezervacij v preteklih letih, ki je prehodno prispevalo k visokim izgubam, je povečalo stabilnost bančnega sistema in znižalo tveganje večjih izgub iz kreditnega tveganja v prihodnje. Vendar pa visok delež nedonosnih posojil kljub visokemu pokritju z oslabitvami zmanjšuje sposobnost bank za generiranje dohodka.

Kapitalska ustreznost, dosežena po zadnjih dokapitalizacijah s strani države, je bankam zagotovila povečano odpornost v primeru večjih šokov. V letu 2015 je kapitalska ustreznost dodatno porasla z ustvarjanjem notranjega kapitala preko pozitivnega poslovnega rezultata. Ob nizki ali upadajoči kreditni aktivnosti in nizkih obrestnih merah pa je ustvarjanje dobička in s tem kapitala omejeno. Pri vzdrževanju kapitalske ustreznosti zato še naprej pomembno vlogo igra optimalna poraba obstoječega kapitala. Ob tem so še vedno posamezne banke, ki tako kot po kapitalski ustreznosti, kot po pokritosti neoslabljenih nedonosnih terjatev ne dosegajo ustreznih ravni.

Boljša kakovost portfelja preko nižjih stroškov oslabitev in rezervacij ugodno vpliva na profitabilnost bank, a ob tem ostaja dohodkovno tveganje na relativno visoki ravni. Donosnost neoslabljenega dela nedonosnih terjatev je občutno nižja od preostalega dela portfelja, kar sili banke v iskanje višjih donosov pri ostalih naložbah. Nizke in padajoče obrestne mere, zniževanje obrestnega razmika hkrati z zniževanjem obrestonosne aktive in pasive - slednje tudi zaradi krajšanja ročnosti virov financiranja, vplivajo na ohranjanje dohodkovnega tveganja tudi v prihodnje. K ohranjanju nizkih ravni obrestnih mer prispevajo tudi same banke s plasiranjem presežne likvidnosti na trg tudi v nižje donosne naložbe. V iskanju višjih donosov banke usmerjajo naložbe v vedno bolj dolgoročne investicije pri zelo nizkih obrestnih merah. S podaljševanjem povprečne ročnosti naložb in skrajševanjem ročnosti virov postaja zadosten obseg sekundarne likvidnosti vse pomembnejši. Ob opisanih gibanjih se banke izpostavljajo več tveganjem, tako obrestnem kot dohodkovnem in v primeru višje tveganosti naložb še kreditnem. Na profitabilnost bank negativno vpliva tudi naraščajoča obremenitev bank z regulatornimi in poročevalskimi zahtevami, ki povečujejo operativne stroške poslovanja.

Podatki za obdobje januar-november 2015 kažejo, da so banke poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 255 mio EUR. K solidnemu rezultatu so najbolj prispevali stroški oslabitev in rezervacij, ki so bili za dve tretjine nižji kot v enakem obdobju leta 2014.

Po večletnem razdolževanju bank se je odvisnost od financiranja na grosističnih trgih močno znižala, ročnostna struktura zapadanja preostalega dolga pa je ugodnejša kot v preteklih letih. Na nizko tveganje financiranja ugodno vpliva visoka presežna likvidnost in razpoložljivost virov likvidnosti prek nestandardnih ukrepov ECB. V strukturi financiranja se povečuje delež vlog nebančnega sektorja, vendar se ob padajočih obrestnih merah njihova ročnostna struktura skrajšuje v prid vpoglednih vlog. V vlogah podjetij s 70% prevladujejo vpogledne vloge, v vlogah prebivalstva jih je več kot polovica. Stabilnost vpoglednih vlog, predvsem gospodinjstev, je sicer relativno visoka, a so napovedi prihodnjega gibanja v okolju zgodovinsko nizkih obrestnih mer nezanesljive. Ob zadnjih trendih na nepremičninskem trgu, ki napovedujejo porast naložb v nepremičnine, in makroekonomskih napovedih večje porabe gospodinjstev, narašča verjetnost preusmerjanja dela vlog iz varčevanja v investicije in potrošnjo. S pozitivno gospodarsko rastjo se bo tudi pri vlogah podjetij povečala verjetnost delne preusmeritve vlog v investicije in oživljanje kreditnega povpraševanja. Vendar pa bodo banke pripravljene slediti s kreditno ponudbo le ob ustreznem povečevanju lastnih sredstev oziroma kapitala v bilancah podjetij. Večji delež kapitala v bilancah podjetij pomeni poleg stabilnejše strukture financiranja tudi večjo sposobnost podjetniškega sektorja pri obvladovanju prevzetega poslovnega tveganja.

Krajšanje ročnosti virov financiranja sicer neposredno ne povečuje likvidnostnega tveganja v bankah, saj z visoko sekundarno likvidnostjo lahko pokrijejo zapadle obveznosti in prebrodijo ročnostno neusklajenost virov in naložb. Vendar pa zaradi sočasnega podaljševanja povprečne ročnosti naložb narašča obrestno tveganje v bankah. Na ravni sistema se povečuje razmik med povprečnim obdobjem spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer, predvsem z naraščanjem tega obdobja na aktivi, manj pa s krajšanjem na pasivi. Banke s podaljševanjem ročnosti naložb, s katerim delno blažijo učinke padajočih obrestnih prihodkov, in povečevanjem deleža naložb s fiksno obrestno mero, povečujejo vrzel v zapadanju terjatev in obveznosti, saj se bo porast obrestnih mer prej odrazil na obrestne odhodke, kot na obrestne prihodke.

Zaradi daljšanja ročnosti naložb in prevladujočega deleža posojil, odobrenih z variabilnimi obrestnimi merami, je potrebno več previdnosti pri presojanju sposobnosti dolžnikov za servisiranje dolgov v pogojih verjetnega porasta obrestnih mer. V iskanju donosov postaja pomembno tudi, kam bodo banke usmerjale presežno likvidnost. Predvsem v smislu, da ne bi v težnji po diverzifikaciji in zmanjšanju tveganja koncentracije, še toliko bolj povečale izpostavljenost obrestnemu tveganju, oziroma tveganjem, ki jih slabo poznajo in obvladujejo.


Prikaz tveganj BS za slovenski bančni sistem (Vir: Banka Slovenije):

 

Prikaz v PDF formatu

 

*Publikacija Poročilo o finančni stabilnosti po novem izhaja dvakrat letno, prvič januarja. Januarska izdaja vključuje vsebino dosedanje publikacije Stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki pod tem naslovom ne izhaja več.

Opozarjamo še na novost na spletni strani Banke Slovenije. Po novem so v rubriki Statistika med Podatkovnimi serijami na voljo Izbrani podatki iz bilance bank. Na voljo so časovne vrste izbranih podatkov iz bilance stanja bank (denimo obseg kreditov nefinančnim družbam, idr.) in iz izkaza poslovnega izida bank (denimo čiste obresti, idr.). Vabljeni k uporabi!

 

Sporočilo za javnost - V Sloveniji je bilo v 2015 iz obtoka umaknjenih manj ponarejenih evrobankovcev kot leta 2014

Ljubljana, 26. 1. 2016

Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2015.

V Sloveniji je bilo v letu 2015 iz obtoka umaknjenih 1.653 kosov ponarejenih evrobankovcev, ali 32,2 % manj kot v letu 2014. Vrednost odkritih ponarejenih evrobankovcev in evrokovancev je v letu 2015 znašala 95.592,00 EUR. Največji del odkritih ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi v letu 2015 predstavljajo bankovci za 50 €, 20 € in 100 € (89,5 %), pri kovancih pa je najpogosteje ponarejen kovanec za 2 € (56,7 %). Število odkritih ponaredkov evrogotovine v Sloveniji ostaja v okvirih dolgoletnih povprečij.

Eurosistem – tj. ECB in 19 nacionalnih bank v euroobmočju ugotavlja, da se je ponarejanje eurobankovcev v drugi polovici leta 2015 zmanjšalo. Več o tem je v ECB sporočilu za javnost na povezavi http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160122.sl.html.
 

Odziv na članek "Nova uprava NLB, deal SDH - guverner Jazbec: Benedek (rezerva Andoljšek), Gruden, Brodnjak"

Ljubljana, 6.2.2016

Prikaz nasprotnih dejstev v članku "Nova uprava NLB, deal SDH - guverner Jazbec: Benedek (rezerva Andoljšek), Gruden, Brodnjak", objavljenem 6.2.2016 na www.pozareport.si.
Guverner Banke Slovenije se z vodstvom SDH ni ne javno in ne tajno dogovarjal o imenih za upravo NLB, zato so navedbe o domnevnem "tajnem dealu" oziroma "tihem kompromisu" neresnične. Ja pa Banka Slovenije, nasprotno, SDH tudi javno opozorila na nujno upoštevanje zakonodaje in predpisov ter na preudarnost pri uveljavljanju lastniških pravic, zlasti pri zasledovanju visoke strokovne usposobljenosti članov upravljalskih organov bank. O tem govori tudi viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo v intervjuju v današnjem Delu.
Odnosi z javnostmi, Banka Slovenije
 

Sporočilo za javnost - Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev Factor banke in Probanke

Svet Banke Slovenije je dne 9. 2. 2016 odločil o prenehanju izredne uprave v Factor banki in Probanki, ker sta izredni upravi izpolnili cilje izrečenih izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti finančnega sistema. Postopek nadzorovane likvidacije bank, začet 6. septembra 2013, se je tako zaključil, saj so vsi deponenti obeh bank poplačani (Podrobneje: Sporočilo, 16.9.2015, Sporočilo, 28.12.2015).

Hkrati je Svet Banke Slovenije ugotovil, da so se izpolnili pogoji za prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev obeh bank po zakonu, s čemer je prenehala tudi pristojnost Banke Slovenije za izvajanje pristojnosti nadzornega sveta in skupščine obeh bank. O tem bo Banka Slovenije obvestila tudi ECB. Odločbi sta bila bankama vročeni 10. 2. 2016.

Pred tem je Svet Banke Slovenije obravnaval in potrdil tudi revidirani letni poročili obeh bank za poslovno leto 2015 in revidirani medletni poročili na dan 1.1.2016 ter v zvezi s slednjim sprejel poročili nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve za obe banki k DUTB. Po revidiranem letnem poročilu za leto 2015 ima Factor banka na dan 31. 12. 2015 1,3 mio EUR kapitala in 16 mio EUR neizkoriščene možnosti dokapitalizacije v skladu z odločbo Evropske Komisije o državni pomoči (State aid n° SA.37642 (2013/N) – Slovenia, z dne 18. 12. 2013, Probanka pa 9,9 mio EUR negativnega kapitala in 60 mio EUR neizkoriščene možnosti dokapitalizacije v skladu z odločbo Evropske komisije o državni pomoči (State aid n° SA.37642 (2013/N) – Slovenia), z dne 18. 12. 2013.

Vsi nadaljnji postopki v zvezi z upravljanjem obeh družb, vključno z odločanjem o načrtovani pripojitvi k DUTB, so v pristojnosti lastnika, to je Republike Slovenije. Svet Banke Slovenije meni, da se s pripojitvijo obeh družb k DUTB zagotavlja racionalizacija poslovanja, predvsem pa pripojitev pomeni daljši čas unovčevanja premoženja prevzetih družb ter s tem večji iztržek in manjšo verjetnost za dodatno kapitalsko breme za lastnika oziroma za davkoplačevalce.

Dodatna gradiva:
-Sporočilo za javnost ob uvedbi ukrepov 6.9.2013
-dokumenti v razdelku Stresni testi - Skrbni pregled bančnega sistema in ukrepi 2013
-Poročilo Banke Slovenije o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, sanaciji bank v letih 2013 in 2014, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank (marec 2015)
-Sporočilo za javnost, 16.9.2015: Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.
-Sporočilo za javnost, 28.12.2015: Predčasno poplačilo depozitov Factor banke in Probanke

 


 

Demanti izjave državnega sekretarja MF v oddaji Tarča, 11.2.2016

Ljubljana, 12.2.2016

Banka Slovenije najostreje zavrača izjavo državnega sekretarja na Ministrstvu za finance, g. Metoda Dragonje, ki jo je podal v oddaji Tarča na RTVSLO 11. februarja 2016, v zvezi z razrešitvijo predsednika nadzornega sveta NLB, g. Gorazda Podbevška.

Ne Banka Slovenije ne Evropska centralna banka v okviru svojih pristojnosti, ki jih imata na področju nadzora nad poslovanjem NLB d. d., nista nikoli zahtevali razrešitve g. Podbevška s funkcije predsednika nadzornega sveta banke. Ne Banka Slovenije ne Evropska centralna banka nista zanj osebno v smislu primernosti, kakor tudi ne z vidika njegove udeležbe pri ustreznosti sestave nadzornega sveta kot celote upoštevaje znanje, veščine in izkušnje članov, podali negativne ocene.

Banka Slovenije oziroma Evropska centralna banka je v preteklosti banki le sugerirala, da glede na kompleksnost poslovanja in okoliščine poveča število članov nadzornega sveta zlasti v smislu okrepitve nadzornega sveta z bančnimi znanji.
 

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca

Ljubljana, 18. februar 2016

Banka Slovenije se je seznanila s sklepnimi predlogi, ki jih je v zadevi Kotnik in drugi (C-526/14) v zvezi z vprašanji Ustavnega sodišča, podal generalni pravobranilec.

Ugotavljamo, da generalni pravobranilec v svoji obširni obrazložitvi glede razlage prava EU v zvezi z vprašanji Ustavnega sodišča, v bistvenem delu potrjuje stališča, ki jih je v dosedanjih postopkih, tako pred nacionalnimi sodišči kot pred Sodiščem EU, navajala Banka Slovenije.

Iz mnenja tako izhaja, da je Evropska komisija – čeprav Sporočilo o bančništvu, ki ga je izdala glede pogojev za skladnost državne pomoči bankam, ni zavezujoč predpis EU, ki bi ga morale države članice prenesti v nacionalno zakonodajo, kot velja na primer za direktive – upravičena določati splošne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dopustnost takšne državne pomoči. To vključuje tudi zahteve glede izbrisa lastniškega in podrejenega kapitala pred odobritvijo državne pomoči.

Prispevek vlagateljev k delitvi bremena reševanja banke se tako v postopkih odobritve državnih pomoči lahko zahteva kot obvezen pogoj, razen v izjemnih primerih, ko bi uveljavljanje te zahteve kršilo temeljne pravice, ali bi se zaradi uveljavljanja te zahteve ogrozila finančna stabilnost. Kršitev temeljnih pravic bi bila lahko podana zlasti, če bi se ukrep zahteval na način, da bi bil njihov ekonomski položaj zaradi ukrepov slabši, kot v primeru, če ukrep ne bi bil uporabljen (torej v primeru običajnega stečajnega postopka). Pri uporabi ukrepov izbrisa, z upoštevanjem zahtev Sporočila o bančništvu, se namreč z državnim ukrepom zmanjša nominalna vrednost instrumentov, kadar ta vrednost glede na finančni položaj banke ne ustreza več realni vrednosti. Ukrep izbrisa v tem primeru torej pomeni zgolj formalno depreciacijo zadevnih instrumentov in ne predstavlja posega v lastninsko pravico.

Tudi pri vprašanju sorazmernosti posega v pravice vlagateljev je nadalje potrebno izhajati iz ugotovljenega finančnega položaja banke ter si prizadevati za uresničevanje načela "približevanja tržnim razmeram", ki bi nastale, če ukrepi ne bi bili uporabljeni. V zvezi z ugotavljanjem finančnega stanja bank ter presojo javnega interesa v obravnavnem primeru (glede ogrožene finančne stabilnosti) generalni pravobranilec posebej izpostavi, da je Banka Slovenije sporne ukrepe sprejela po tem, ko so bili v zvezi z zadevnimi bankami opravljeni stresni testi pod nadzorom ECB.

Nadalje, po mnenju generalnega pravobranilca tudi dejstvo, da je v skladu z nacionalno zakonodajo ukrepe za delitev bremena izrekla Banka Slovenije v posebnem postopku (ne pa sodišče), ne predstavlja kršitve prava EU (natančneje Direktive 2012/30).

Razen v omenjenih izjemnih primerih, pa mora Komisija zavrniti odobritev državne pomoči, v kolikor zahteve glede delitve bremena niso ustrezno izpolnjene tako, da se državna pomoč omeji na najmanjšo možno mero.

Splošne zahteve Evropske komisije glede obveznega prispevka delničarjev in imetnikov podrejenih instrumentov pri reševanju bank v okviru postopkov državne pomoči, so torej skladne s pravom EU in tudi same po sebi ne predstavljajo posega v temeljne pravice vlagateljev.

Presojo in merila, ki jih je glede posega v temeljne pravice vlagateljev v povezavi z razlago spornih določb Sporočila o bančništvu predstavil generalni pravobranilec, bo obravnavalo še Sodišče EU in se do teh vprašanj opredelilo v svoji končni odločitvi. Šele končna odločitev Sodišča EU bo predstavljala podlago in napotek Ustavnemu sodišču pri obravnavi izpostavljenih vprašanj.

Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije
 

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca-dodatna pojasnila

Ljubljana, 19. februar 2016

Številni komentarji, ki so se včeraj pojavili v medijih v zvezi z objavljenimi sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-526/14 (Kotnik in drugi), so zavajajoči. Večini odzivov je skupno to, da kompleksnega mnenja generalnega pravobranilca ne povzemajo v celoti ali pa izven konteksta problematike tolmačijo ugotovitve, stališča in napotke generalnega pravobranilca. Glede na položaj in premoženjske interese nekaterih pobudnikov postopka pred Ustavnim sodiščem je takšna tolmačenja Banka Slovenije sicer pričakovala in niso nova, se pa z njimi nikakor ne more strinjati.

Banka Slovenije v nadaljevanju podaja odgovore na ključna vprašanja, ki so se včeraj v tej zvezi pojavila v javnosti.

1. Ali Sporočilo o bančništvu, ki ga je izdala Evropska komisija, res ni zavezujoče za države članice?

Generalni pravobranilec v svojem sklepnem predlogu navaja, da Sporočilo o bančništvu ni niti pravno niti dejansko zavezujoč predpis EU, saj ga države članice niso zavezane prenesti v svojo nacionalno zakonodajo.

Banka Slovenije v svojih vlogah pred nacionalnimi sodišči in sodiščem EU nikoli ni zatrjevala, da je Sporočilo "zavezujoč predpis". Trditev nekaterih komentatorjev o nasprotnem tako ne drži.

Trditev Banke Slovenije je ves čas bila, da sporočila Evropske komisije predstavljajo tako imenovano "mehko pravo", tj. razlago Evropske komisije glede uporabe in izvajanja splošnih določb Pogodbe o delovanju EU glede državnih pomoči. Ta državne pomoči, zaradi varstva konkurence, načelno ne dovoljuje Takšna razlaga pa ima posredno zavezujoče učinke za tiste države, ki želijo odobriti ukrepe državne pomoči bankam, saj morajo ti ukrepi zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz sporočila.

Država, ki namerava odobriti ukrepe državne pomoči, mora namreč pred uporabo takšnih ukrepov pridobiti dovoljenje Evropske komisije. Za odobritev ukrepov državne pomoči pa mora država v zvezi s konkretnim ukrepom zagotoviti izpolnitev zahtev, ki jih v povezavi s Sporočilom določi Komisija. V nasprotnem primeru bi Evropska komisija morala zavrniti odobritev državne pomoči.

Generalni pravobranilec v svojem predlogu (točke 39 – 41) pojasni, da država članica seveda lahko v zvezi z nameravano državno pomočjo predlaga tudi ukrepe, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Sporočila, vendar mora pri tem utemeljiti izredne okoliščine, zaradi katerih zahteve iz Sporočila niso ustrezne (ker bi njihovo izvajanje predstavljajo kršitev Pogodbe o delovanju EU oziroma Temeljne listine). Generalni pravobranilec v zvezi s tem navaja, da bi takšne okoliščine država dejansko težko dokazala oziroma o njih prepričala Evropsko komisijo.

V primeru, da država poda predlog brez upoštevanja zahtev Sporočila in ne uspe z argumenti za odstopanje ali spremembo Sporočila, s tem tvega, da bo njen predlog za odobritev državne pomoči banki, zavrnjen. V zvezi s prošnjo za odobritev državne pomoči mora država seveda sama oceniti, ali okoliščine dejanskega primera (državne pomoči) omogočajo trditev, da zahteve Komisije niso skladne s PDEU oziroma s Temeljno listino.

Takšno presojo je Republika Slovenija v letu 2013 opravila z zaključkom, da zahteve Komisije po popolnem izbrisu lastniškega in podrejenega kapitala v primeru petih insolventnih bank (glede na ugotovljeno finančno stanje v bankah, katerega presojo so izvedli neodvisni mednarodni ocenjevalci) niso v neskladju s PDEU oziroma Temeljno listino. Tako Vlada RS, kot tudi Banka Slovenije sta v nadaljnjih postopkih pred Ustavnim sodiščem namreč pojasnili naslednje.

- Popolni izbris podrejenih instrumentov v bankah, ki so z upoštevanjem rezultatov skrbnega pregleda neodvisnih ocenjevalcev izkazovale visoko negativen kapital, ne predstavlja posega v lastninsko pravico v zvezi z naložbo vlagatelja, saj je ta pravica v primeru insolventne banke (če upnik v stečaju ne bi bil poplačan niti delno), vsebinsko votla. Ukrep izbrisa torej pomeni le formalno razveljavitev lastninske pravice kot posledica pokrivanja izgube in zato ne predstavlja kršitve temeljne pravice do lastnine.
- Izbris lastniškega in podrejenega kapitala v petih bankah v letu 2013 tudi ne bi predstavljal okoliščine, ki bi lahko ogrozila stabilnost finančnega sistema – izbris teh instrumentov je brez dvoma negativno vplival na poslovanje drugih finančnih subjektov pa tudi posameznikov, ki so imeli naložbe v teh instrumentih - vendar po oceni Banke Slovenije ta vpliv ni bil takšen, da bi bila ogrožena finančna stabilnost v Republiki Sloveniji.

Stališče glede pravne narave Sporočila o bančništvu in njegovih učinkov za države članice je v svojem mnenju potrdil tudi generalni pravobranilec, in sicer:
1. pri odgovoru na prvo vprašanje – da Sporočilo ni zavezujoč predpis za države članice,
2. pri odgovoru na drugo vprašanje – da je Evropska komisija pristojna določati splošne zahteve glede državnih pomoči v obliki Sporočila, ki za Komisijo predstavlja zavezujočo razlago PDEU glede pravil o državnih pomočeh, države članice pa morajo v postopku pred Evropsko komisijo za odobritev državne pomoči dokazati izpolnjevanje pogojev za odobritev takšne pomoči v konkretnem primeru – bodisi da izpolnijo zahteve Komisije na podlagi sporočila, bodisi da izkažejo okoliščine, ki terjajo od Komisije, da odstopi od zahtev v Sporočilu (dopusti izjemo, ki je predvidena v sporočilu) oziroma sprejme spremembo Sporočila.


2. Zakaj je bila sprememba zakonodaje glede izbrisa lastniškega in podrejenega kapitala v RS nujna?

Kot pojasni generalni pravobranilec, država članica, ki zaprosi Evropsko komisijo za odobritev ukrepov državne pomoči, samostojno odloči o tem, kako bo zagotovila izpolnitev zahtev. Sprememba zakonodaje je zgolj ena od možnosti, ni pa edina. Sporočilo o bančništvu v zvezi s tem tudi ne določa nikakršnih zahtev, da bi država morala spremeniti zakonodajo, da bi lahko prejela državno pomoč.

Glede navedenega se je treba strinjati z ugotovitvijo, da je način izpolnitve zahtev, v veliki meri odvisen od tega, v kakšnih širših ekonomskih in političnih razmerah se izvajajo – pravočasno ukrepanje je tako izjemnega pomena, da se prepreči nadaljnje poslabševanje položaja in se uporabijo manj invazivni ukrepi reševanja, ki vključujejo tudi morebitna pogajanja z različnimi deležniki in investitorji za soudeležbo privatnega kapitala.

Po drugi strani pa je treba upoštevati tudi, da je lahko glede na resnost finančnega položaja ter nujnost ukrepanja, da se zavaruje stabilnost finančnega sistema, nabor možnih načinov reševanja zelo omejen in so določeni načini reševanja, zlasti s prostovoljno udeležbo zasebnega kapitala, dejansko (ne pa pravno) izključeni. Posledica je, da se je država odločila da sanira banke, kar pomeni državno pomoč. Zlasti v primeru, ko Evropska komisija v povezavi z ukrepi državne pomoči glede na negativni kapital v bankah zahteva popolni odpis lastniškega in podrejenega kapitala ter so predhodno izčrpane možnosti vstopa zasebnega investitorja (ali pa ni časa za iskanje takšnega investitorja), je dejansko edina pot za uresničitev omenjenih zahtev sprememba zakonodaje.

V okoliščinah leta 2013 torej RS dejansko ni imela možnosti, da bi zahteve v postopku državne pomoči izpolnila drugače kot s spremembo zakona, ki je podelil nova pooblastila Banki Slovenije, da z izrednim ukrepom odloči o popolnem izbrisu lastniškega in podrejenega kapitala, če vlagatelji v primeru stečaja ne bi bili poplačani niti delno.

Poleg tega je treba upoštevati, da v letu 2013 sprejeto Sporočilo o bančništvu dejansko izvaja principe, ki so se v tistem obdobju izoblikovali kot standard reševanja bank ter so bili vključeni tudi v zakonodajnem predlogu za direktivo o reševanju bank.

Glede finančnega položaja bank, ki so zaprosile za državno pomoč v letu 2013, finančni podatki iz revidiranih letnih poročil bank kažejo, da so bile banke dejansko insolventne – kar je prikazano tudi v spodnji preglednici. Negativni kapital potrjuje, da bi se zoper banke brez uporabe ukrepov državne pomoči, uvedel stečajni postopek.

 

Vir: Poročilo Banke Slovenije o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, sanaciji bank v letih 2013 in 2014, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank, str. 71. Celotno poročilo je dostopno na spletni strani Banke Slovenije, v rubriki Publikacije, Druge publikacije BS.

Za namene zagotavljanja sorazmernosti ukrepov izbrisa lastniških in podrejenih instrumentov je Banka Slovenije v skladu z zakonom pred izrekom ukrepov pridobila tudi neodvisne ocene likvidacijske vrednosti bank (vrednost premoženja v primeru stečaja banke), ki so v vseh bankah pokazale, da lastniki in imetniki podrejenih instrumentov, glede na predpisani vrstni red poplačila, v stečaju banke ne bi bili poplačani niti delno. Podatki glede ocenjenih likvidacijskih vrednosti za posamezne banke so prikazani v zgoraj omenjenem Poročilu, str. 70.

3. Ali so zahteve Komisije glede popolnega izbrisa delniškega in podrejenega kapitala skladne s PDEU in Temeljno listino o človekovih pravicah.

Generalni pravobranilec v svojem predlogu pojasni, da zahteve Evropske komisije pri izvajanju Sporočila o bančništvu – da se v posameznem primeru pomoči, glede na finančni položaj banke, mora zagotoviti popolni izbris podrejenih instrumentov in lastniškega kapitala – ne pomenijo posega v temeljne pravice vlagateljev, če vlagatelji zaradi sprejetih ukrepov niso v slabšem položaju kot bi bili v primeru, če ukrepi ne bi bili sprejeti, torej v običajnem insolvenčnem postopku.

Če bo torej Sodišče EU v svoji končni odločitvi pritrdilo mnenju generalnega pravobranilca – tj. da lahko Evropska komisija v primeru, če vlagatelji v stečaju ne bi bili poplačani niti delno, zahteva popolni izbris lastniškega kapitala in podrejenih instrumentov, ter to ne predstavlja kršitve temeljnih pravic vlagateljev (s strani Komisije) – ni mogoče hkrati zatrjevati, da pa je v državi članici, ki je takšno zahtevo Evropske komisije izpolnila, podana kršitev temeljnih pravic (tj. poseg v lastninsko pravico vlagateljev).

Ob upoštevanju napotkov, ki jih je podal generalni pravobranilec glede vprašanja kršitve temeljne pravice v zvezi s posegom v lastninsko pravico vlagateljev z izbrisom lastniških in podrejenih instrumentov, bo torej tako Ustavno sodišče kot tudi druga sodišča v Republiki Sloveniji lahko zaključila, da v primeru, ko ob upoštevanju ocene finančnega položaja banke (insolventnost) ter ocene poplačila vlagateljev v stečaju (neodvisna likvidacijska cenitev) vlagatelji v primeru rednega stečajnega postopka ne bi prejeli nikakršnega poplačila, ne gre za poseg v temeljno pravico do lastnine.

Na koncu naj povzamemo, da je generalni pravobranilec v svojih predlogih nedvoumno potrdil ustreznost tako imenovanega instrumenta bail-in pri reševanju banke z izbrisom oziroma konverzijo lastniških in podrejenih instrumentov ter oceno verjetnega poplačila vlagateljev v stečaju kot merilo za presojo skladnosti ukrepov s temeljnimi pravicami vlagateljev in načelom sorazmernosti. V bistvenih elementih je generalni pravobranilec odgovoril na očitke pobudnikov pred Ustavnim sodiščem (upravičena pričakovanja, poseg v lastninsko pravico, novih pooblastil Banke Slovenije) ter jih zavrnil.

V primeru morebitne odločitve Ustavnega sodišča o protiustavnosti določb zakona je podana odgovornost države kot zakonodajalca.

Banka Slovenije zaradi lažje seznanitve javnosti s stališči generalnega pravobranilca podaja povzetek nekaterih ključnih argumentov, ki jih je podal generalni pravobranilec v svojih sklepnih predlogih (priloga).

PRILOGA


Več:
Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca, 18.2.2016
 

Sporočilo za javnost - Makroekonomska gibanja in poslovanje bank v letu 2015

Ljubljana, 23.2.2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivi Povzetek makroekonomskih gibanj in Mesečna informacija o poslovanju bank.

1. Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2016

Struktura globalne gospodarske rasti se je v letu 2015 spremenila v korist razvitih zahodnih gospodarstev, prispevek držav BRIK pa se je zmanjšal. Svetovno rast so tako bolj kot prej podpirale razvite države, predvsem ZDA. Nadaljevalo se je zmerno okrevanje evrskega območja, predvsem zaradi večje zasebne potrošnje, ki temelji na izboljševanju razmer na trgu dela, pa tudi na učinku padca cen nafte na razpoložljivi dohodek. Kljub temu se je globalna rast v letu 2015 upočasnila, poslabšali pa so se tudi obeti za leto 2016. Evropska komisija v februarski objavi ni bistveno spremenila napovedi rasti BDP in izvoza evrskega območja, ocenjuje pa, da so se precej povečala tveganja iz mednarodnega okolja.

V Sloveniji je ob koncu leta še naprej rasla aktivnost v skoraj vseh skupinah storitev, medtem ko so bili signali iz drugih panog mešani. Industrijska proizvodnja je porasla v vsem letu za 4,5 %, a se je v zadnjem četrtletju v primerjavi s tretjim že znižala. Četrtletno krčenje gradbeništva se je proti koncu leta zaustavilo, v glavnem zaradi povečevanja gradnje stanovanjskih stavb. Nekoliko okrepljena potrošnja gospodinjstev je imela lani podlago večinoma samo v nakupih avtomobilov in v izdatkih za turizem, medtem ko je bila rast prometa v trgovini na drobno (brez avtomobilov) komaj pozitivna. Gospodarska klima se je januarja in februarja nekoliko poslabšala.

Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je decembra zmanjšal zaradi odloga sezonskega priliva iz proračuna EU ob zaključevanju prejšnje finančne perspektive. V glavnih agregatih pa se je v drugem polletju zaradi upočasnjevanja rasti izvoza in decembrskega poskoka uvoza umirila rast blagovnega presežka, medtem ko se je nadaljevala močna rast presežka storitev, proti koncu leta predvsem zaradi rasti izvoza transportnih in zmanjšanja uvoza gradbenih storitev. V letu 2015 je porasel presežek na tekočem računu s predhodnih 7,0 % na 7,3 % BDP, presežek blaga in storitev pa s 7,9 % že na 9,5 % BDP.

Na trgu dela se pozitivna gibanja nadaljujejo. Število registriranih brezposelnih se je januarja medletno še zniževalo, vse do decembra pa se je nadaljevala tudi dokaj močna rast zaposlenosti. Število prostih delovnih mest je bilo v lanskem zadnjem četrtletju za skoraj 7 % večje kot v tretjem. Novembra so na gibanje plač vplivala medletno višja izplačila bonusov, povezana z dobički zasebnega sektorja, decembra pa dogovorjena napredovanja v javnem sektorju.

V nasprotju s povišanjem medletne inflacije na 0,4 % v evrskem območju je ta v Sloveniji januarja spet upadla na –0,8 %. Svetovne cene hrane in drugih surovin se namreč še naprej znižujejo, hkrati pa domače trošenje ostaja zadržano. Po še enem valu zniževanja cen nafte na prelomu leta bodo zato projekcije letošnje inflacije za Slovenijo še nekoliko znižane.

Primanjkljaj države po metodologiji ESR 2010 se je leta 2015 po oceni Evropske komisije iz februarja 2016 znižal na 2,9 % BDP, dolg pa naj bi ob koncu leta dosegel 83,5 % BDP. Primanjkljaj se je znižal zaradi ugodnejših gospodarskih razmer in ustrezno višje rasti prihodkov ter konsolidacijskih ukrepov in odsotnosti dokapitalizacij bank. Za letos je predvideno nadaljnje zniževanje primanjkljaja. Pogoji financiranja države na finančnih trgih ostajajo ugodni, februarja so bile prvič izdane zakladne menice z negativno obrestno mero.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank, februar 2016

V letu 2015 se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za 1,3 mrd EUR oziroma za 3,4%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za dodatnih 1,5 mrd EUR, kar je znižalo delež v virih financiranja bank na 12,4%. Vloge nebančnega sektorja so se zaradi manjših vlog države v decembru znižale, kljub temu pa v celem letu 2015 povečale za 2,9%. K temu sta prispevali rast vlog nefinančnih družb in gospodinjstev. Medtem, ko je bila dinamika rasti vlog nefinančnih družb tekom leta precej spremenljiva, pa je bila pri gospodinjstvih razmeroma stabilna, decembra je dosegla 3,1%. Ob tem ostajamo pozorni na dejstvo, da se je v okolju nizkih obrestnih mer ročnostna struktura vlog nebančnega sektorja v letu 2015 skrajšala, saj je dobra polovica vlog vpoglednih.

Upadanje posojil nefinančnim družbam se je tekom leta upočasnjevalo, decembra je znašalo -10%. Krčenje posojil podjetniškemu sektorju je bilo lani najmanjše pri velikih domačih bankah, za 8,1%. Dinamika posojil gospodinjstvom je pozitivna od lanskega maja, do decembra je dosegla medletno rast 1,2%, ob pozitivni rasti stanovanjskih posojil in upočasnjenega krčenja potrošniških posojil. Decembra so dospele prve obveznice DUTB, kar je nekoliko zmanjšalo obseg vrednostnih papirjev v naložbah bank. Kljub temu se je njihov delež v letu 2015 povečal na 26,3%, za 1,5 odstotno točko več kot konec 2014.

Banke so leto 2015 zaključile z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 195 mio EUR. Decembra so banke oblikovale opazno manj oslabitev in rezervacij kot ob koncu preteklih let, kar je ugodno vplivalo na končni poslovni rezultat v letu 2015.

 

Odgovor na članek dr. Jožeta Mencingera v Dnevniku, Objektiv 27.2.2016

Ljubljana, 5.marec 2016

 Odgovor na članek dr. Jožeta Mencingerja Strah pred negotovostjo (Dnevnik, Objektiv, 27.2.2016)
 

Obvestilo - Do 31.12.2015 dve prijavi kršitev v sistem obveščanja

Ljubljana, 7.marec 2016

Banka Slovenije je v obdobju od 13. 11. 2015, ko se je vzpostavil sistem obveščanja o kršitvah, do vključno 31. 12. 2015 prejela 2 prijavi kršitev. Ena od prijav je bila po vsebini vprašanje potrošnika in je bila odstopljena pristojnim strokovnim službam, ter se ni obravnavala po pravilih za preiskavo prijav kršitev. Druga prijava kršitve se nanaša na področje korporativnega upravljanja. Preiskava te prijave kršitve še ni zaključena.

 


 

Odgovor na članek Tadeja Kotnika (Finance, 9.3.2016)

Ljubljana, 9.3.2016

Odziv na članek Tadeja Kotnika "Ljubljana, Dunaj, Frankfurt: Odločevalci nakladajo, opazovalci skomigujejo" (Finance, 9.3.2016)

Sporočilo za javnost - Umar predstavlja analizo ocene učinkov strukturnih ukrepov v Sloveniji

Ljubljana, 15. marec 2016

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v sodelovanju z Banko Slovenije in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) pripravil razpravo in analiziral ukrepe, ki naslavljajo ključne izzive Slovenije, zlasti doseganje trajne in stabilne gospodarske rasti ter dolgoročno vzdržno stanje javnih financ. Na spletni strani Umar je predstavljena celotna analiza Ocene učinkov nekaterih strukturnih ukrepov v Sloveniji in prezentacije.

Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

Ljubljana, 29.3.2016

Od 16. do 29. marca 2016 je Slovenijo obiskal Mednarodni denarni sklad (MDS). Namen obiska so bila posvetovanja v skladu s IV. členom Statuta MDS, v okviru katerega so pregledali zadnje stanje v gospodarstvu, delovanje finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzive za prihodnje. Predstavniki MDS, ki jih je vodil Nikolay Kirov Gueorguiev, so se v času svojega obiska v Sloveniji srečali s predstavniki Banke Slovenije, Vlade Republike Slovenije, bančnega sektorja in UMAR.

Zaključna izjava obiska MDS je objavljena na spletni strani MDS, na povezavi: http://www.imf.org/external/np/ms/2016/032916.htm (v angl).
Zaključna izjava (v slo.)

Obvestilo - Knjižnica Banke Slovenije do septembra zaprta

Obveščamo vas, da bo Knjižnica Banke Slovenije od jutri, 30. marca 2016, zaprta za zunanje obiskovalce. Vrata odpira spet s 1. septembrom 2016.

 

Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja Generacija €URO 2015/16

Ljubljana, 30.3. 2016

V Banki Slovenije je danes, 30. marca 2016 potekal zaključni krog letošnjega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid iz Ljubljane.

Evropska centralna banka (ECB) in tokrat enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja, med katerimi je že petič tudi Banka Slovenije, je tudi v šolskem letu 2015/2016 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Tekmovanje nudi priložnost generaciji mladih, ki so odrasli z evrom, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute, njenim odnosom z gospodarstvom ter, da poglobijo svoje razumevanje dela centralnih bank.
V Sloveniji je v prvi fazi tekmovanja pri reševanju kviza sodelovalo 28 ekip (lansko leto 28, predlansko 22). V finale letošnjega tekmovanja se je uvrstilo naslednjih pet srednjih šol:
- Gimnazija Poljane Ljubljana,
- Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
- Škofijska klasična gimnazija,
- II. gimnazija Maribor in
- Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, Šolski center Kranj, ki je od tekmovanja odstopila zaradi osebnih razlogov.

Vse sodelujoče ekipe so v vseh treh fazah tekmovanja (I. kviz; II. referat - določitev primerne obrestne mere na podlagi ekonomske in denarne analize; III. predstavitev referata v centralni banki) pokazale visoko raven razumevanja dokaj kompleksne problematike denarne politike Evroobmočja.
Zmagovalna ekipa se bo kmalu udeležila zaključne evropske slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo članom ekipe priznanja podelil predsednik ECB.


 

Sporočilo za javnost - Objavljena Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve – 2015

Ljubljana 31.3.2016

Banka Slovenije že od leta 2009 letno pripravlja analize, povezane s spremembami nadomestil za plačilne storitve, in izračunava stroške košaric plačilnih storitev.

V Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2015 je bilo vključenih 18 bank* in 3 hranilnice, ki so v letu 2015 nudile plačilne storitve v Sloveniji. Dokument ima, kot prejšnja leta, dva ključna vsebinska sklopa: (i) analizo nadomestil, ki prikazuje povprečne višine nadomestil za plačilne storitve v 21 segmentih - in sicer na 31. 12. 2007, 31. 12. 2014 in 31. 12. 2015 ter izračun medčasovnih sprememb; in (ii) izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2015 po ponudnikih plačilnih storitev.

Povprečna nadomestila so bila na 31. 12. 2015 glede na leto prej višja v 13 od skupno 21 analiziranih segmentih plačilnih storitev, medtem ko so bila nižja v osmih.

Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za dvige gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika (+10,76%), kar je posledica uvedbe nadomestila s strani enega ponudnika plačilnih storitev (prej brezplačno) ter dviga povprečnega nadomestila s strani še treh ponudnikov. Do največjega znižanja povprečnega nadomestila je prišlo pri plačilih z direktno obremenitvijo pravnih oseb v vlogi prejemnika plačila (-7,18%), saj so štirje ponudniki plačilnih storitev občutno znižali povprečna nadomestila.

Pri stroških košaric plačilnih storitev (letni strošek "tipičnega" uporabnika) izračun kaže, da lahko fizična oseba kot "tradicionalni komitent", tj. komitent, ki se pri plačevanju poslužuje bančnega okenca, z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev prihrani letno tudi do 222,24 EUR (košarica, ki jo je izkustveno oblikovala Zveza potrošnikov Slovenije) oz. 118,64 EUR (košarica, ki jo je izračunala Banka Slovenije), kot "e-komitent", tj. komitent, ki se pri plačevanju poslužuje elektronske banke, pa do 53,40 EUR (košarica Zveze potrošnikov Slovenije) oz. 27,99 EUR (košarica Banke Slovenije) letno. V segmentu pravnih oseb so razlike (zaradi bistveno večjega števila transakcij in višjih nadomestil) še večje. Tako lahko pravna oseba kot "tradicionalni komitent" z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev prihrani tudi do 794,80 EUR letno, kot "e-komitent" pa do 319,77 EUR letno.
Kateri so najdražji in najcenejši ponudniki, je podrobneje predstavljeno v dokumentu

Banka Slovenije na višino nadomestil sicer ne more in ne sme neposredno vplivati, saj bi s tem posegala v svobodno gospodarsko pobudo in na področje (varstva) konkurence pri izvajanju plačilnih storitev, vseeno pa z zagotavljanjem transparentnosti nadomestil – objavo veljavnih nadomestil na svoji spletni strani in pripravo tovrstnih analiz - izvaja dokazan pritisk na ponudnike plačilnih storitev.

 

Op.: * Factor banka d. d. je sicer konec prvega polletja 2014 prenehala z opravljanjem plačilnih storitev, vendar je zaradi potrebe po doslednosti pri navajanju povprečij za predhodna leta vključena v vsebinski sklop analize nadomestil.

Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2016

Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil z gradivom Gospodarska in finančna gibanja, april 2016 in gradivom Mesečna informacija oposlovanju bank, aprila 2016.

1. Gospodarska in finančna gibanja, april 2016

Po zadnjih ocenah mednarodnih institucij in Banke Slovenije bodo razmere v mednarodnem okolju letos le nekoliko boljše kot lani, ko je bila globalna gospodarska rast najnižja po letu 2009. Napovedi globalne rasti se znižujejo, hkrati pa naj bi bila razmeroma nizka tudi rast v agregatu trgovinskih partneric Slovenije. V obeh primerih pa naj bi bila rast kljub vsemu nekoliko višja kot lani. Vendar so tveganja v mednarodnem okolju številna, od dodatne upočasnitve rasti v hitrorastočih državah do povečevanja geopolitičnih napetosti.

Čeprav se je zaupanje v slovenskem gospodarstvu na začetku letošnjega leta nekoliko znižalo, razpoložljivi podatki vsaj za zdaj kažejo na nadaljevanje solidne gospodarske rasti s pozitivnim prispevkom industrije in številnih storitvenih dejavnosti. S tem se ohranja preseganje povprečne rasti evrskega območja, ki ga podpirajo tudi ugodne spremembe v virih rasti v letu 2015. V primerjavi z letom 2014 se je namreč okrepilo trošenje gospodinjstev zaradi rasti zaposlenosti in pozitivnega vpliva padca cen energentov na kupno moč. Rast investicij se je lani sicer precej znižala, vendar le zaradi šibkejših gradbenih investicij države ob zaključevanju evropske finančne perspektive. Hkrati je verjetno prišlo do obrata v podjetjih, saj se je poleg transportne opreme lani okrepilo tudi investiranje v proizvodne zmogljivosti. To naj bi med drugim omogočal boljši dostop do financiranja, ki po anketi Banke Slovenije ne sodi več med pomembnejše omejujoče dejavnike poslovanja.

Gibanja na trgu dela ostajajo pozitivna. Po 1,4-odstotnem povečanju v letu 2015 ankete med podjetji kažejo na nadaljnjo rast zaposlovanja tudi v letošnjem prvem polletju. Število registriranih brezposelnih še naprej pada, vendar ne dolgotrajno brezposelnih, kar postaja čedalje večji strukturni problem. Nominalna rast bruto plač se je lani znižala na 0,7 % zaradi večjega zaposlovanja slabše plačanih delavcev in prilagajanja plačne dinamike deflaciji. Decembra je prišlo po večletnem obdobju zaostajanja rasti plač v javnem za rastjo plač v zasebnem sektorju do preobrata, ki je bil posledica sprostitve napredovanj v javnem sektorju. Povprečna plača v zasebnem sektorju je januarja letos tako medletno stagnirala, v javnem sektorju pa je bila višja za 4 %. Višja skupna rast plač bi lahko pozitivno vplivala na letošnjo rast zasebnega trošenja.

Enoletni presežek na tekočem računu plačilne bilance ostaja visok. Januarja se je približal 8 % BDP zaradi povečanega presežka v blagovni menjavi. Ta je bil v veliki meri posledica padca blagovnega uvoza, saj se je rast izvoza upočasnila, a zgolj prehodno, upoštevajoč hitro rast v februarju. Vrzel v nominalni rasti blagovnega izvoza in uvoza se je lani sicer zmanjšala in bi se še bolj, če ne bi bilo negativnega učinka padca cen nafte na vrednost uvoza. Rast izvoza storitev ostaja visoka, in to v številnih segmentih, kar krepi presežek v menjavi storitev.

Novo znižanje cen nafte na začetku leta je bilo glavni razlog za ohranjanje deflacije. Ta je v prvem četrtletju znašala 0,9 %, na nizki ravni pa se ohranjajo tudi kazalniki osnovne inflacije. Zunanji stroškovni pritiski so še naprej odsotni, na zviševanje cen pa doslej še niso vplivali niti dejavniki iz domačega okolja. Kupna moč in nakupi gospodinjstev se sicer počasi povečujejo, a še brez učinkov na inflacijo.

Primanjkljaj države je po metodologiji ESR2010 lani znašal 2,2 % BDP, kar je precej manj od načrtovanega v Programu stabilnosti iz aprila 2015. Pravila EU določajo, da mora Slovenija letos izboljšati strukturni saldo za 0,6 % BDP, kar bo verjetno zahtevalo večji fiskalni napor od predvidenega v trenutno veljavnih proračunih javnih blagajn. To ima lahko negativne posledice na rast domačega povpraševanja, ki bo letos že sicer pod vplivom močno zmanjšanih investicij države zaradi prehoda na koriščenje sredstev iz nove evropske finančne perspektive.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2016

Februarja se je  bilančna vsota slovenskega bančnega sistema zmanjšala za 177 mio EUR, največji učinek je imela pripojitev Probanke in Factor banke DUTB (-412 mio EUR). Kljub temu se je nadaljeval trend umirjanja krčenja bilančne vsote, z nadaljnjim razdolževanjem na grosističnih trgih na pasivi in počasnejšim krčenjem kreditne aktivnosti na aktivi.
Pritisk odplačevanja preostalega dolga do finančnih trgov je čedalje nižji, saj le-ta predstavlja februarja slabih 12% bančnih virov, z manjšimi obsegi in ugodnejšo ročnostjo zapadanja kot v preteklem letu. Financiranje z vlogami nebančnega sektorja narašča po stabilnih 2,2% medletno. Vloge gospodinjstev so v prvih dveh mesecih narasle za 217 mio EUR, kar je delno sezonskega značaja, vendar tudi nadaljevanje stabilne rasti iz preteklega obdobja. Naraščajo predvsem vpogledne vloge kot odraz močno znižanih obrestnih mer. V pogojih krajšanja ročnosti financiranja v smeri vedno večjega deleža vpoglednih vlog in podaljševanja ročnosti posojil narašča ročnostna vrzel med aktivo in pasivo bank, kar povečuje pomen ustrezne ravni sekundarne likvidnosti bank.

Pri posojilih podjetjem je opazna različna dinamika glede na skupine bank. Močno upadanje kreditiranja podjetij je prisotno pri tistih bankah v večinski tuji lasti, ki so objavile namero o zapuščanju slovenskega trga. Druge tuje banke in velike domače banke izstopajo z najhitrejšim izboljševanjem – še vedno negativne – dinamike, medtem ko so pri hranilnicah prisotne visoke stopnje rasti posojil. Povpraševanje podjetij po posojilih še narašča, vendar ankete podjetij kažejo, da dostop do virov financiranja ne predstavlja omejevalnega dejavnika poslovanja v tolikšni meri kot v preteklih letih.

Kakovost kreditnega portfelja bank se izboljšuje. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je do decembra lani znižal na 8,7% in do februarja 2016 na 8,5%, kar je za 3,4 odstotne točke manj kot konec 2014. Trend izboljšanja kakovosti bančnih naložb je opazen tudi ob uporabi širše definicije Evropskega bančnega organa (Eba), ki ob širšem zajetju bančnih naložb, med nedonosne izpostavljenosti vključuje tudi restrukturirane terjatve še nekaj časa, potem ko so dolžniki začeli redno odplačevati dolg. Pokazatelj kakovosti portfelja po Ebini definiciji se je s 14,1% v lanskem juniju (prvi razpoložljivi podatek) do decembra lani znižal na 11,3%.

Banke so v prvih dveh mesecih 2016 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 79 mio EUR, kar je za 40% višji dobiček kot v enakem obdobju lani. Ob nadaljnjem zniževanju neto obrestnih prihodkov je izboljšanje poslovnega rezultata doseženo predvsem s sproščanjem oslabitev in rezervacij.

Kapitalska ustreznost bančnega sistema je konec 2015 dosegla 20,9%, na konsolidirani osnovi pa 18,6%, kar je nad povprečjem evroobmočja. Banke so kapitalsko ustreznost v zadnjem četrtletju izboljšale tako s povečanjem kapitala ob pozitivnem poslovnem rezultatu, kot tudi s ponovnim zmanjšanjem kapitalskih zahtev zaradi nadaljnjega krčenja kreditne aktivnosti.
 

Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 15. april 2016

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 15. do 17. aprila 2016, v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in Nikolayjem Gueorguievom, vodjo misije za Slovenijo ter direktorjem oddelka za denarne in kapitalske trge, Josejem Viñalsom. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem.
 

Pojasnilo - Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank

Ljubljana, 21.april 2016

Zaradi informacij, ki se po nedavnem odstopu treh članov nadzornega sveta NLB pojavljajo v javnosti, želi Banka Slovenije pojasniti postopek ocenjevanja kandidatov za člane nadzornega sveta bank. Pri tem se ne bo primerjalno opredeljevala do postopkov, ki jih izvajajo drugi organi. 

PREDPISI
Pogoji za imenovanje članov nadzornega sveta bank so določeni v Zakonu o bančništvu (ZBan-2), ki je dostopen na povezavi ZAKON. In sicer v:

53. člen
(pogoji za imenovanje člana nadzornega sveta banke)
(1) Za člana oziroma članico nadzornega sveta banke (v nadaljnjem besedilu: član nadzornega sveta banke) je lahko imenovana oseba:
1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ki ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov;
3. ki ne krši tretjega odstavka 36. člena tega zakona ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta v sodni register.
(2) Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke, če je bila:
1. pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana; ali
2. zoper to osebo vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.
54. člen
(obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta banke)
Banka mora v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe.

Podrobnejša vsebina dokumentacije, s katero banka v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje iz  53. člena ZBan-2 je določena v Sklepu o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Ur. l. RS, št. 73/15)

Kriteriji za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov, to je uprave in nadzornega sveta bank so podrobneje urejeni tudi s Smernicami o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06, v nad.: smernice), ki so objavljene na spletni strani EBA na povezavi SMERNICE.
Smernice je Banka Slovenije na podlagi 13. člena ZBan-2 prenesla v slovenski pravni red s Sklepom o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 47/15).

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI ČLANOV
Smernice evropskega regulatorja EBA določajo enotne kriterije za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov. Na podlagi teh smernic se ocenjuje ugled in strokovno usposobljenost oziroma izkušnje osebe ter osebne okoliščine te osebe, ki vplivajo na upravljanje (npr. nasprotje interesov, dovolj časa za opravljanje funkcije, neodvisnost, ipd…).

ODGOVORNOST ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI
Pri tem posebej poudarjamo (ne glede na pristojnost SDH v zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta državnih bank), da smernice EBA določajo, da je "za ocenjevanje začetne in kasnejše primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij predvsem odgovorna kreditna institucija", torej banka.

POSTOPEK IZDELAVE OCENE PRIMERNOSTI ČLANOV NS
Organi banke, ki so pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa (uprave ali nadzornega sveta), morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov (34. člen ZBan-2) . Banka mora izvajati proces ocenjevanja primernosti članov pred in po imenovanju (35. člen ZBan-2).
To po vsebini (če se osredotočimo le na imenovanje članov nadzornega sveta bank)  pomeni, da mora banka - oziroma skupščina delničarjev kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta - pred imenovanjem pridobiti oziroma izdelati oceno primernosti članov nadzornega sveta. Za izdelavo ocene nadzorni svet oziroma komisija nadzornega sveta za imenovanje (kadar je ta v skladu z zakonom imenovana) izdela mnenje o primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta (50. člen ZBan-2).
Pri tem mnenju gre za presojo primernosti osebe, ki jo lahko skupščina kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta, upošteva ali ne.  Vsekakor pa naj bi to mnenje zagotovilo interni pogled banke na ustreznost člana - predvsem glede morebitnih okoliščin v zvezi posli med kandidatom in banko, torej glede okoliščin, ki skupščini kot organu imenovanja članov nadzornega sveta morda niso znani, in s tega vidika je mnenje lahko pomemben vir za odločanje skupščine.

Ocena primernosti določene osebe
, ki je izdelana v banki v postopku imenovanja in ki vključuje mnenje nadzornega sveta oziroma komisije za imenovanja, predvsem predstavlja koristen pripomoček tudi v procesu presoje Banke Slovenije oziroma ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank). Zakon predvideva, da banka v zvezi z imenovanjem člana nadzornega sveta v petih delovnih dneh po sprejemu sklepa nadzornega sveta o potrditvi ustreznosti članov nadzornega sveta, Banki Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank) posreduje omenjeni sklep in oceno primernosti kandidata, ki jo je izvedla banka (35. člen ZBan-2).
Menimo, da ta proces ocenjevanja ne posega v uveljavljene korporativne odnose, temveč omogoča le bolj strukturiran proces odločanja o primernosti članov upravljalnega organa tako s strani njihovih lastnikov kot s strani nadzornih institucij.

OCENJEVANJE, KI GA IZVEDE BS oz. ECB
Kot določa ZBan-2 v 54. členu, mora banka v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank).
Banka Slovenije oz. ECB pri svojem (neodvisnem) ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa uporablja – poleg omenjene ocene primernosti, ki jo izdela banka - naslednje vire in evidence:
- izpolnjen vprašalnik za ocenjevanje primernosti člana (ta je del omenjenega Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice ,
- javne evidence (AJPES, GVIN),
- ATVP, AZN,
- povpraševanje pri nadzornih organih drugih držav,
- interne BS evidence (zapisniki oz. druga poročila), če gre za kandidate, ki so že delovali v bankah,
- zapisniki in magnetogrami nadzornih svetov, uprav (kjer se oceni sodelovanje, vključevanje v diskusijo, prisotnost,…),
- dokumentacija in informacije o razmerjih med banko in kandidatom oziroma članom, ki jih Banki Slovenije na zahtevo posreduje banka,
- predloženih dodatnih informacij, ki izhajajo iz navedb medijev oz. so dostopni (internet),
- ugotovitve zunanjih in notranjih revizorjev banke,
- analiza poslovanja družb, v katerih je kandidat zaposlen.

Postopki se zaključijo z (ne)izdajo licence članom uprav bank (v šestih mesecih) oziroma z oceno (ne)primernosti za člane nadzornih svetov. V zadnjem primeru se zoper neprimernega člana nadzornega sveta začne postopek za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta.

 

Sporočilo za javnost - ECB ukinja izdelavo in izdajo bankovcev za 500 €

4. maja 2016

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes sklenil, da trajno ukine izdelavo bankovca za 500 € in ga izključi iz serije Evropa. Pri tem je upošteval opozorila, da bi ta bankovec lahko igral vlogo pri nezakonitih dejavnostih. Bankovci za 500 € se bodo prenehali izdajati približno konec leta 2018, ko bosta po načrtih uvedena bankovca za 100 € in 200 € iz serije Evropa. Na druge apoene – od 5 € do 200 € – ta sklep ne vpliva.
Celotno Sporočilo za javnost ECB

Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS

Ljubljana, 16.5.2016

Od 16. do 29. marca 2016 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.
9. maja 2016 je poročilo članov misije o Sloveniji potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.

Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS. Objavljen je tudi dokument Izbranih poglavij, ki obravnava potrebne strukturne reforme in izzive politik v Sloveniji.
 

Odziv na članek v tedniku Mladina, 13. maja 2016

Ljubljana, 19.5.2016

Odgovor na članek Urše Marn v Mladini, 13. maja 2016
 

Sporočilo za javnost - Seminar BS-MDS Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination

Portorož, 19. maj 2016

V Portorožu se začenja dvodnevni mednarodni seminar o izzivih usklajevanja monetarne in fiskalne politike, ki ga pripravlja Banka Slovenije v sodelovanju z  MDS (High Level Seminar on Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination). 

Program in sodelujoči
Uvodni nagovor guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca
Fotografije

 

Več o konferencah in seminarjih Banke Slovenije

Pojasnilo o poplačilu imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic v Italiji (Odgovor na članek v Financah, št. 84/2016)

Odgovor na članek Slovenija in Italija: Justine in Juliette evrskega območja (Finance, 84/2016)

Sporočilo za javnost - Aktualna gospodarska in finančna gibanja ter poslovanje bank v marcu 2016

Ljubljana, 24. maja 2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivi Povzetek gospodarskih in finančnih gibanj, maj 2016 in Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2016.

- Povzetek gospodarskih in finančnih gibanj, maj 2016

Gospodarska rast evrskega območja je v prvem četrtletju presegla pričakovanja. V primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem se je BDP povečal za 0,5 %, kar je verjetno vplivalo tudi na Consensusovo napoved, ki se je dvignila nazaj na 1,6 % za leto 2016. Evrsko rast naj bi poganjal okrepljeni lanski vzorec povišane domače porabe, tudi investicijske, ob manjši rasti tako izvoza, kot uvoza. Cena nafte Brent se je do sredine maja približala 50 USD za sodček, ob nadaljevanju postopnega okrevanja cen nafte pa se bo evrska inflacija v drugem polletju že povrnila v pozitivno območje.
Mesečni kazalniki aktivnosti za letošnje prvo četrtletje kažejo na krepitev rasti v številnih panogah slovenskega gospodarstva. Zaključni računi podjetij kažejo na močno povečanje dobičkov v letu 2015, rast prihodkov pa se nadaljuje tudi letos. Zasebna potrošnja se je v prvem četrtletju okrepila, saj se je povečala prodaja v številnih segmentih trgovine, ponovno pa so se povečali tudi izdatki za prosti čas. Hkrati storitveni sektor še naprej povečuje prihodke na tujih trgih, saj se je izvoz storitev v prvem četrtletju medletno okrepil kar za dobrih 9 %. Visoko rast proizvodnje so dosegle predelovalne dejavnosti, ki so izvoz povečale tudi s precejšnjim znižanjem cen, kar jim omogočajo nizki vhodni stroški energentov in surovin. Poleg težav v energetiki je rast dodane vrednosti v prvem četrtletju zaviral izrazit, več kot 30-odstoten padec gradbene aktivnosti, po zmanjšanju javnih investicij ob zaključku evropske finančne perspektive 2007–2013.
Rast zaposlovanja se nadaljuje, zasebno potrošnjo pa postopoma krepi tudi rast plač. Število delovno aktivnih, brez upoštevanja kmetov, se je v prvem četrtletju povečalo za 1,8 %. Rast zaposlovanja preko zaposlovalnih agencij se v zadnjih mesecih umirja, kar je lahko znak zmanjševanja negotovosti v podjetjih, saj so začela v večji meri zaposlovati neposredno. Še naprej se izboljšujejo tudi kazalniki pričakovanega zaposlovanja, kjer je edina izjema gradbeništvo. Aprila je bilo brezposelnih kar 8,2 % oseb manj kot v istem lanskem mesecu. Medletna rast nominalnih bruto plač je v prvem četrtletju dosegla 2,3 %, kar je največ v zadnjih petih letih, plače pa so se povečale v večini dejavnosti. V zasebnem sektorju zmerno rast plač omogočajo dobri poslovni rezultati podjetij, v pretežno javnih storitvah pa predvsem dogovorjena sprostitev napredovanj.
Medletno nižje cene energentov ostajajo glavni razlog za deflacijo, ki je aprila znašala 0,7 %. To je sicer 0,2 odstotne točke manj kot marca, saj se je negativni prispevek cen energentov nekoliko zmanjšal zaradi okrevanja globalnih cen nafte. Kljub temu so za zdaj stroškovni pritiski iz tujine neznatni, saj je raven dolarskih cen energentov še nizka, učinke njihove rasti pa omejuje tudi apreciacija evra.
Fiskalni položaj države se izboljšuje, vendar bo zahtevana konsolidacija zavirala gospodarsko rast še vsaj v srednjeročnem obdobju. Primanjkljaj države je lani znašal 2,9 % BDP, kar omogoča izstop iz postopka presežnega primanjkljaja. Prva objava primanjkljaja je bila sicer še nižja, kasnejši popravek navzgor pa je izhajal pretežno iz usklajevanja prikazovanja transakcij DUTB v računih države z Eurostatom. Z izstopom iz postopka presežnega primanjkljaja bo Slovenija prešla v t. i. preventivni postopek Pakta o stabilnosti in rasti. Ta, skupaj s sprejetim fiskalnim pravilom, zahteva nadaljnje strukturno prilagajanje javnih financ. To je načrtovano tudi v letošnji posodobitvi Programa stabilnosti, a je predvidena konsolidacija z vidika doseganja zahtev iz Pakta o stabilnosti in rasti, po mnenju Evropske komisije - premajhna. Komisija tako ugotavlja, da bodo potrebni dodatni konsolidacijski ukrepi, kar lahko zavre rast domačega povpraševanja. Javnofinančni primanjkljaj se sicer še naprej zmanjšuje, saj se nadaljujeta rast prihodkov in zmanjševanje odhodkov. Skladno s pričakovanji je opazno tudi zmanjšanje investicijske dejavnosti države.

- Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

Zmanjševanje bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v prvem četrtletju 2016 nadaljevalo s počasnejšo dinamiko, kot v preteklih letih. Bilančna vsota je konec marca dosegla 37 mrd EUR oziroma 96% BDP. Likvidnost bank ob nadaljevanju krčenja kreditov ostaja visoka, prav tako je povprečna kapitalska ustreznost bančnega sistema na zadovoljivi ravni, vendar z znatnimi razlikami med posameznimi bankami. Tako likvidnost, kot kapitalska ustreznost bank, ne predstavljata omejitev za večjo kreditno aktivnost.

Upočasnjevanje krčenja posojil podjetjem, ki se je začelo v letu 2015, se je v prvem četrtletju letos nekoliko ustavilo. Medletni padec posojil je marca znašal -12,8% v primerjavi z -19% pred enim letom. Kreditna aktivnost je še vedno v veliki meri omejena s nizkim kreditno sposobnim povpraševanjem podjetij po dolžniškem financiranju. Vendar pa okrevajoče gospodarsko okolje in ugodne obrestne mere lahko spodbudijo podjetja k večjem povpraševanju po posojilih.

Rast posojil gospodinjstvom v prvem četrtletju ostaja nizka, a pozitivna, pri 0,5%. Nizka zadolženost gospodinjstev, nizke obrestne mere in ugodne cene nepremičnin pomembno prispevajo k rasti stanovanjskih posojil, ki je marca dosegla 1,4%. Že daljše obdobje se upočasnjuje dinamika krčenja potrošniških posojil, ki je marca le še za slab odstotek zaostajala za pozitivno rastjo.

Razdolževanje bank na grosističnih trgih se je marca nekoliko okrepilo zaradi dospelosti dolžniškega vrednostnega papirja in nadaljnjih odplačil dolga do bank v tujini. Na marčevsko zmanjšanje vlog nebančnega sektorja je vplival umik vlog države, kar pa ni poslabšalo dinamike rasti vlog nebančnega sektorja, ki je dosegla 3,2%. Vloge gospodinjstev še naprej naraščajo, v prvem četrtletju so bile višje za 318 mio EUR, od tega več kot polovica pri velikih domačih bankah. Prirast vlog je vpoglednega značaja. Obseg vpoglednih vlog se povečuje tudi na račun zmanjšanja kratkoročnih in dolgoročnih depozitov, ki dospejo in jih varčevalci zaradi izjemno nizkih obrestnih mer niso pripravljeni ponovno vezati in zato sredstva pustijo na računu. Delež vpoglednih vlog v ročnostni strukturi vlog gospodinjstev je marca dosegel 59%.

Kakovost kreditnega portfelja bank se izboljšuje. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je v prvem četrtletju 2016 znižal na 8,2%, kar je za 2 odstotni točki manj kot konec 2015. Po širši definiciji Evropskega bančnega organa (EBA), ki ob širšem zajetju bančnih naložb, med nedonosne izpostavljenosti vključuje tudi restrukturirane terjatve še nekaj časa, potem, ko so dolžniki začeli redno odplačevati dolg, je delež nedonosnih izpostavljenosti v prvem četrtletju znašal 10,8% in prav tako kaže tendenco zniževanja. Kakovost portfelja se izboljšuje na najbolj obremenjenih segmentih, posebej pri terjatvah do nefinančnih podjetij in do tujcev. Pretežni del terjatev v zamudi nad 90 dni še vedno predstavljajo terjatve nefinančnih podjetij, vendar se je tako obseg kot delež terjatev znotraj sektorja znižal na raven v začetku leta 2010.

Banke so v prvem četrtletju 2016 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 146 mio EUR. Povečanje neto neobrestnih prihodkov in nadaljnje sproščanje oslabitev in rezervacij je prispevalo k izboljšanju poslovnega rezultata.
 

Odziv Banke Slovenije na poročilo KPK Ocena stanja, maj 2016

Ljubljana, 2.6.2016

Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (KPK) je na spletni strani objavila poročilo Ocena stanja (maj 2016) na področju preprečevanja korupcije za leto 2015. V Oceni je navedenih nekaj netočnih navedb, ki neupravičeno mečejo slabo luč na Banko Slovenije in njeno delovanje.

Celoten odziv: Odziv Banke Slovenije na poročilo Ocena stanja 2015 (maj 2016) Komisije za preprečevanje korupcije

Sporočilo za javnost - Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016

Ljubljana, 7. junij 2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivi Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2016 in Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016.
Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji  je nova publikacija, v kateri bo Banka Slovenija objavljala projekcije gospodarskih gibanj. Izšla bo dvakrat letno, junija in decembra.

1. Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2016

Razmere in obeti v mednarodnem okolju se izboljšujejo. Globalna gospodarska rast naj bi se - po začasni upočasnitvi - v naslednjih dveh letih ponovno približala 4 %. Skladno s tem pričakujemo krepitev rasti tujega povpraševanja in posledično solidno rast slovenskega izvoza. S krepitvijo globalne gospodarske aktivnosti pričakujemo tudi povečanje povpraševanja po surovinah in zmeren dvig njihovih cen.

Rast slovenskega gospodarstva se bo nadaljevala, a z zmernejšo dinamiko kot v zadnjih dveh letih. Zaradi izrazitega vpliva investicijskega cikla države bo rast letos 1,9-odstotna, kasneje pa naj bi se dvignila na raven okrog 2,5 %. Ob izboljševanju razmer na trgu dela naj bi se namreč postopoma krepila zasebna potrošnja, ki naj bi skupaj z okrevanjem investicij zasebnega sektorja postala najpomembnejše gonilo gospodarske rasti. Hkrati pričakujemo, da bo izvozni sektor ostal konkurenčen, saj rast stroškov dela na enoto proizvoda ne bo presegla povprečne v evrskem območju, ter bo tako podpiral pričakovano rast domačega povpraševanja in ohranjal visok presežek v menjavi s tujino.

Razmere na trgu dela se bodo izboljševale. Ob več kot enoodstotni rasti zaposlenosti pričakujemo do konca leta 2018 znižanje stopnje brezposelnosti pod 8 %. K temu bo pripomogla – ob ugodnem gospodarskem ciklu – tudi večja fleksibilnost trga dela. Zaposlenost naj bi se povečevala predvsem v zasebnih storitvah, medtem ko naj bi v sektorju država ostala skoraj nespremenjena. Zmanjšanje negotovosti na trgu dela in ugodnejši pogoji financiranja naj bi postopno krepili tudi domače povpraševanje. To bo povečalo dobičke v podjetjih in omogočilo dvig plač v dejavnostih z naraščajočo produktivnostjo. Ob sproščanju varčevalnih ukrepov bodo plače v sektorju država v povprečju višje za 4 % letno.

Po blagi letošnji deflaciji pričakujemo v naslednjih dveh letih povprečno inflacijo na ravni okrog 1,5 %. Tudi letos bo gibanje cen pretežno pod vplivom padca cen nafte in energentov, dodatno pa se kažejo še deflacijski pritiski pri cenah drugega industrijskega blaga in tudi pri storitvah. Kljub temu pričakujemo že v prihodnjem letu hitrejšo rast cen zaradi cen energentov in krepitve domačih dejavnikov inflacije. Osnovna inflacija bo tako v obdobju projekcij postopoma naraščala zaradi hitrejše rasti plač ter posledično krepitve zasebne potrošnje in gospodarske aktivnosti.

Tveganja, povezana z napovedmi gospodarske rasti, so tokrat ocenjena kot razmeroma majhna in uravnotežena, medtem ko so tveganja pri inflaciji usmerjena nekoliko navzgor. Največja tveganja ponovno prihajajo iz zunanjega okolja, in sicer možnost odprave sankcij EU proti Rusiji ter morebitna počasnejša rast držav v razvoju, predvsem Kitajske. Medtem ko prvo zvišuje rast izvoza, jo drugo znižuje. Dodatno negotovost prinaša možnost zamrznitve proizvodnje nafte, ki bi lahko vplivala na višjo rast njenih cen od predpostavljene. Manjša, a nezanemarljiva, so tveganja iz domačega okolja, vezana predvsem na pogajanja glede rasti plač v javnem sektorju, investicijsko aktivnost in učinke strukturnih reform

2. Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016

Bančni sistem je v letu 2015 in prvem četrtletju 2016 posloval v okolju ugodne gospodarske aktivnosti in obetov zmerne gospodarske rasti v letošnjem letu. Najpomembnejša tveganja v bankah kažejo nespremenjeno tendenco od zadnje objave Poročila o finančni stabilnosti, januar 2016, pri čemer še naprej izstopajo kreditno, dohodkovno in obrestno tveganje. V zadnjem času prihajajo v ospredje tveganja, ki izhajajo iz vztrajanja okolja nizkih ali negativnih obrestnih mer. Počasno in še vedno negotovo gospodarsko okrevanje v evroobmočju, ob nizki inflaciji povečuje negotovost ohranjanja nizkih obrestnih mer in s tem stopnjuje negativne učinke na finančno posredništvo. Za ohranjanje obrestne marže in profitabilnosti banke prilagajajo poslovne modele novemu okolju s spreminjanjem strukture in ročnosti naložb in virov, preusmerjajo naložbe k bolj donosnim in hkrati bolj tveganim. Ob tem ko se hitro povečuje delež vpoglednih vlog med viri, se vnaša dodatna nepredvidljivost v poslovanje. Spremembe v obnašanju bank povečujejo verjetnost uresničevanja obrestnega, kreditnega in tržnega tveganja v prihodnosti ter hkrati zahtevajo doseganje ustrezne sekundarne likvidnosti, kot varovalo v primeru realizacije teh tveganj.

Nadaljevanje procesa razdolževanja podjetij in ugodna domača gospodarska rast pozitivno vplivata na finančni položaj podjetij in njihovo kreditno sposobnost. Ob zniževanju finančnega vzvoda se postopoma znižuje tudi obremenitev podjetij s presežnim finančnim dolgom. Majhna in srednja podjetja ostajajo nadpovprečno zadolžena, čeprav so se od leta 2008 nadpovprečno razdolžila in tudi poslovni rezultat izboljšala bolj kot velika podjetja. Slovenski podjetniški sektor se je za razliko od drugih držav evroobmočja razdolževal pretežno z odplačevanjem dolga, medtem ko je vrednost kapitala ostala praktično nespremenjena v zadnjih sedmih letih.
Zaradi procesa razdolževanja in izboljšanih rezultatov poslovanja narašča sposobnost podjetij za odplačevanje dolga. Boljši finančni položaj podjetij se odraža tudi v kreditnem portfelju bank preko večjega prerazvrščanja komitentov proti višjim bonitetnim razredom in počasnejše dinamike prehodov med nižje, bolj tvegane.

K nadaljnjemu zniževanju kreditnega tveganja v bankah so ob ugodnem učinku gospodarske rasti veliko prispevale aktivnosti bank v obliki restrukturiranj, povečanega obsega odpisov in unovčenih zavarovanj. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je do marca letos znižal na 8,2%, hkrati je na 10,8% padel delež nedonosnih izpostavljenosti, kot se upoštevajo po širši definiciji Evropskega bančnega organa. Rezerve so še vedno na segmentu majhnih in srednjih podjetij (SME), kjer bolj intenzivno reševanje nedonosnih terjatev šele sledi in je s strani Banke Slovenije spodbujano s sprejetimi Smernicami za upravljanje nedonosnih izpostavljenosti do SME. Prav tako se ohranja relativno visok delež terjatev z dolgimi večletnimi zamudami, kjer je verjetnost uspešnega restrukturiranja manjša.
Ohranjanje nedonosnih terjatev v bilancah bank, ki ne prinašajo dohodka, predstavlja večje breme za doseganje ustrezne ali - v primeru bank, ki so zavezane z zahtevami Evropske komisije - zahtevane profitabilnosti. Banke z boljšo kvaliteto naložb so lahko prej začele z zniževanjem posojilnih obrestnih mer in jih ponujale na nižjih ravneh v primerjavi z bankami, s slabšo kakovostjo naložb. Zaradi povečane konkurence in uspešnega čiščenja portfeljev v slednjih se je ta razlika v zadnjih dveh letih zniževala, v začetku 2016 pa skoraj izničila. Konkuriranje z nizkimi obrestnimi merami brez ustrezne ocene tveganosti komitenta lahko podceni prihodnje kreditno tveganje. Posebej pri dolgoročnih posojilih z variabilno obrestno mero je potrebno oceniti kreditno tveganje z vidika kreditne sposobnosti dolžnika v povezavi z vedno daljšo ročnostjo posojil.

Kljub gospodarski rasti in močno znižanim posojilnim obrestnim meram ter povečani kreditni sposobnosti podjetij se kreditna aktivnost bank ohranja v območju negativne rasti. Zaostreni kreditni standardi bank, ki so predvsem preprečevali ustvarjanje novih slabih terjatev že prezadolženih dolžnikov, niso več ključni dejavnik nadaljnjega krčenja posojil. Močno znižane obrestnih mer so bolj vzpodbudne za novo zadolževanje kot v preteklosti. V preteklih letih omejen dostop do posojil v slovenskih bank je podjetja spodbudilo k iskanju alternativ, sprva z zadolževanjem v tujini, ki kljub zniževanju v zadnjem letu ohranjajo visok, 28 %-ni delež v vseh posojilih nefinančnih družb (NFD). Z večjo dostopnostjo in pocenitvijo financiranja na kapitalskih trgih, se je pri večjih podjetjih povečala privlačnost zadolževanja z izdajo obveznic in komercialnih zapisov. Zaradi slabe razvitosti kapitalskega trga v Sloveniji, pa ostaja ta vir financiranja omejen le na večja podjetja in pomeni skromno alternativo bančnemu financiranju. Predvsem je k omejenemu povpraševanju po posojilih prispevala večja usmerjenost podjetij na izkoriščanje notranjih virov financiranja, ki bo ob naraščanju dobičkonosnosti poslovanja še povečalo svoj pomen. Podjetja ocenjujejo, da se znižuje pomen dostopa do financiranja kot omejitvenega dejavnika poslovanju.

Odpornost bančnega sistema na morebitne šoke se je predvsem z dokapitalizacijami, v zadnjem letu tudi z ustvarjenim dobičkom na ravni sistema dodatno povečala. Preostale nedonosne terjatve so poleg relativno visoke pokritosti z oslabitvami – med največjimi v evroobmočju – v povprečju sistema zadostno pokrite s kapitalom. Vendar pri tem kot kapitalsko najranljivejša skupina bank še naprej izstopajo majhne domače banke, kljub temu, da so izpostavljenost tveganju solventnosti v lanskem letu nekoliko zmanjšale. Čeprav je v povprečju bančnega sistema kapitalska ustreznost bank ugodna, se povečuje razlika med bankami.

Dohodkovno tveganje je zaradi ugodnega trenda pri kreditnem tveganju v letu 2015 in začetku 2016 manjše v primerjavi s preteklimi leti, vendar se ta učinek ocenjuje za bolj kratkoročnega. Nižji stroški oslabitev in rezervacij so v tem obdobju manj obremenjevali profitabilnost bank kot v petih letih negativnih dobičkov. Njihov nadaljnji vpliv na dohodek bank je močno odvisen od prihodnje uspešnosti razreševanja preostalega slabega portfelja bank. Učinki iz sproščanja oslabitev pri uspešno restrukturiranih terjatvah lahko tudi v prihodnje prinesejo še nekaj pozitivnega učinka na dohodek bank. Na daljši rok pa je dohodkovno tveganje močno odvisno od trajanja okolja nizkih obrestnih mer in uspešnosti bank pri prilagajanju poslovnih modelov tem razmeram.

Zniževanje posojilnih obrestnih mer in donosnosti vrednostnih papirjev ter krčenje posojil zmanjšujejo osnovo za ustvarjanje dohodka bank. V evroobmočju so banke padec posojilnih obrestnih mer delno uspele kompenzirati z rastjo posojilne aktivnosti, kar v pogojih nadaljnjega krčenja kreditne aktivnosti pri slovenskih bankah ni primer. Še naprej se sicer ob krajšanju ročnosti vlog znižujejo tudi neto obrestni odhodki bank, vendar imajo banke zaradi močno znižane ravni obrestnih mer in povečanega deleža vpoglednih vlog vse manj prostora za dodatno zniževanje obrestnih odhodkov. Kljub izboljšanim kazalnikom dohodkovne uspešnosti, po petih letih v negativnem območju, predstavlja vztrajanje okolja nizkih obrestnih mer za banke dejavnik izpostavljenosti dohodkovnemu tveganju.

Banke se novim razmeram prilagajo s spreminjanjem strukture in ročnosti naložb in s tem nekoliko blažijo vpliv padajočih obrestnih mer na obrestno maržo. Pri kreditiranju podjetij se vztrajno podaljšuje ročnost odobrenih posojil, ki je sedaj neprimerno daljša kot v obdobju visoke rasti zadolževanja. Manj kratkoročnega kreditiranja podjetij je sicer pozitivno z vidika prejšnje neustrezne prakse financiranja dolgoročnih projektov s kratkoročnimi posojili. Na segmentu gospodinjstev se ohranja oziroma celo povečuje razmik med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami, tako z daljšimi ročnostmi stanovanjskih posojil, kot tudi zaradi močnega skrajševanja ročnosti in posledično obrestnih odhodkov pri vlogah gospodinjstev. Dohodkovno tveganje bi se v slovenskih bankah zmanjšalo le ob ponovni stabilnejši kreditni rasti, ki bi deloma kompenzirala pritisk nizkih obrestnih mer na neto obrestno maržo.

Odpiranje vrzeli v ročnostih med naložbami in viri povečuje obrestno tveganje v bankah. Na podaljšanje povprečnega obdobja spremembe obrestnih mer pri posojilih je v zadnjem obdobju še posebej vplival porast novoodobrenih stanovanjskih posojil s fiksno obrestno mero. Naraščanje razmika med povprečnim obdobjem spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer povečuje obrestno tveganje, ki se bo v primeru dviga obrestnih mer odrazilo v hitrejši rasti odhodkov kratkoročnega financiranja od prihodkov iz dolgoročnih naložb.

Vloge nebančnega sektorja so okrepile pomen najpomembnejšega vira financiranja bank, vendar njegova stabilnost zaradi naraščanja vpoglednih vlog ni zagotovljena. Stabilen porast vlog gospodinjstev krepi stabilnost strukture financiranja, v kateri se vztrajno znižuje odvisnost od finančnih trgov. Prirast novih vlog, posebej v sektorju gospodinjstev je skoraj izključno vpogledne narave, hkrati se pritok v vpogledne vloge napaja iz zapadlih vezanih vlog, zaradi nestimulativnih obrestnih mer. Delež vpoglednih vlog gospodinjstev v vseh vlogah sektorja je dosegel skoraj 60%. Skoraj izenačene depozitne obrestne mere med bankami ne spodbujajo premika varčevalcev med njimi. V primeru rasti tržnih obrestnih mer obstaja tveganje ponovnega tekmovanja med bankami, da bi ohranile primarni vir financiranja.

Zadržanost slovenskih vlagateljev do alternativnih oblik naložb ni zadostno zagotovilo, da ne bo del varčevalcev razpršil svoj portfelj in ga delno umaknil iz bank. Zaradi tega bo obvladovanje likvidnostnega tveganja v bankah in ohranjanje zadostne ravni sekundarne likvidnosti pridobilo na pomenu. Na ravni posamezne banke je obvladovanje likvidnostnega tveganja pomembno tudi ob ohranjanju stabilnosti vlog na ravni bančnega sistema, saj so sprožilci premikov možni tudi znotraj bančnega sistema, ob povečanju ranljivost posamezne banke.
 
Kazalniki likvidnosti bank se ohranjajo na visoki in stabilni ravni. Presežna likvidnost bank in razpoložljivost dodatnih virov pri Evrosistemu predstavljajo izziv za učinkovito upravljanje s presežno likvidnostjo in iskanje ustreznih donosov v razmerah visoke likvidnosti celotnega Evrosistema. Tržna sekundarna likvidnost dosega 18% bilančne vsote bank, s prevladujočim deležem slovenskih državnih obveznic. V zadnjih pol leta se ta koncentracija znižuje, s povečanjem naložb v tuje vrednostne papirje najmanj bonitete BBB, ki so še vedno primerni za zavarovanje pri Evrosistemu. Tako se uresničuje napoved bank o znižanju koncentracije v strukturi sekundarne tržne likvidnosti, hkrati pa odraža iskanje naložb z višjimi donosi.

Tveganje za krepitev bančništva v senci v Sloveniji ostaja na nizki ravni.
Okolje nizkih obrestnih mer in vse strožja regulacija bančnega sektorja, povečuje tveganje krepitve bančništva v senci znotraj EMU. Tveganje za krepitev predstavlja prenos aktivnosti iz bolj reguliranega bančnega sektorja v ostale manj regulirane sektorje, kot so sektor investicijskih skladov, drugih finančnih posrednikov in izvajalcev pomožnih finančnih dejavnosti. Kljub temu ostaja tveganje za krepitev bančništva v senci v Sloveniji pod povprečjem EMU, saj ostajajo alternativni viri financiranja slovenskega gospodarstva manj razviti.
 

Grafični prikaz tveganj v bančnem sistemu je v pdf-verziji sporočila:
Sporočilo za javnost_7jun2016

 

Sporočilo za javnost - Novi zbirateljski in spominski kovanci v prodajo in obtok 20. junija

Ljubljana, 8. junija 2016

Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev, da se 20. junija 2016 izročijo v prodajo in obtok:

zbirateljski kovanci, izdani ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem (zlatniki, srebrniki in kovanci za 3 €),
-   spominski kovanci za 2 €, izdani ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.

Banka Slovenije je za numizmatični trg pripravila tudi zbirke evrokovancev v tehniki navadne izdelave in v tehniki visokega sijaja ter priložnostne kovance za 3 € in za 2 € v tehniki visokega sijaja, ki bodo izročeni v prodajo 20. junija 2016.

Vsi numizmatični izdelki bodo na voljo pri izbranih poslovalnicah v Deželni banki Slovenije d.d. in Novi KBM d.d. ter pri blagajniškem okencu Banke Slovenije.

Zbirateljski kovanci so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti v državi izdajateljici, drugod pa predstavljajo numizmatično vrednost.

Več podatkov je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije:
- Zbirateljski kovanci ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem
- Spominski kovanci ob 25. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije
Numizmatični izdelki 2016
- Seznam numizmatičnih izdelkov.
 

Sporočilo za javnost - Poročilo o 5. seji Nacionalnega sveta za plačila (NSP)

Ljubljana, 9. junij 2016

Nacionalni svet za plačila (NSP) se je seznanil z novostmi na trgu plačilnih storitev ter obravnaval in potrdil Letno poročilo o delu NSP – 2015 in predlog sprememb Poslovnika NSP

V Banki Slovenije je 9. junija 2016 potekala 5. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), katerega cilj je kot strateško, posvetovalno in komunikacijsko telo podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti prilagoditve trga spremembam v mednarodnem okolju.

Na seji NSP je predstavnik Banke Slovenije predstavil trende na področju zlorab pri plačilih in iniciative evropskih organov za izboljšanje varnosti (trenutno) najbolj ranljivega plačilnega kanala – svetovnega spleta. Ključno vlogo pri tem imata Evropska centralna banka (v sodelovanju z ostalimi centralnimi bankami Evrosistema) in Evropski bančni organ, ki pripravljata varnostne zahteve na podlagi nove Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2), ki jo morajo države članice implementirati v nacionalne pravne rede do 13. januarja 2018. Spremenjena evropska zakonodaja prinaša številne nove varnostne zahteve za zagotovitev varnega trga plačilnih storitev in zaupanja uporabnikov, pri čemer se ključne zahteve nanašajo na področje močne avtentikacije plačnikov in varne komunikacije med ponudniki plačilnih storitev. Prisotni na seji NSP so se seznanili s predstavitvijo.

Obravnavana je bila tudi tematika takojšnjih plačil, tj. elektronskih plačil malih vrednosti, ki so na voljo neprestano (24/7/365) in pri katerih se takoj ali skoraj takoj po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika izvrši tudi odobritev računa prejemnika plačila oziroma je slednjemu dan na razpolago znesek plačila. Rešitve za takojšnja plačila so sicer že v uporabi v nekaterih evropskih državah, ki pa praviloma omogočajo njihovo izvrševanje zgolj v okviru posameznega poslovnega modela. Zato je Evropski svet za plačila z namenom oblikovati vseevropsko rešitev pripravil predlog sheme (tj. skupek poslovnih in tehničnih pravil ter standardov) za takojšnja plačila, ki je v javni obravnavi do 10. julija 2016. Predstavnik Združenja bank Slovenije je članom NSP predstavil predlog sheme za takojšnja plačila ter stališča slovenskih bank do predloga sheme. Prisotni na seji NSP so se seznanili s predstavitvijo, hkrati pa so v razpravi izrazili svoja stališča glede predstavljenega predloga sheme za takojšnja plačila.

V nadaljevanju seje sta predstavnika Združenja bank Slovenije (ZBS) predstavila napredek na področju (i) uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in na področju (ii) elektronskih soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA. Obe tematiki sta bili zaradi morebitnih koristi za različne deležnike trga plačilnih storitev že obravnavani v okviru NSP. Na seji NSP je bil tako predstavljen predlog novega obrazca UPN, ki bo vseboval optično čitljive elemente, ter predlog časovnice njegove uvedbe. V skladu s slednjo bi lahko bil nov obrazec UPN v uporabi že v prvi polovici naslednjega leta; potem, ko bo pripravljena vsa potrebna tehnična dokumentacija. Predstavnica delovne skupine za direktne obremenitve SEPA pa je prisotne seznanila o aktivnostih, ki potekajo v okviru omenjene delovne skupine glede vzpostavitve rešitve oziroma modela za uporabo elektronskih soglasij v direktnih obremenitvah SEPA. Prav tako je predstavila izhodišča vzpostavitve oziroma nadgradnje obstoječega sistema za izmenjavo e-računov, v katerega bi se lahko rešitev za izmenjavo elektronskih soglasij v direktnih obremenitvah SEPA tudi vključila. Prisotni na seji NSP so sklenili, da še naprej podpirajo aktivnosti, ki potekajo na obeh omenjenih področjih.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila potrebne spremembe Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila, ki ureja način dela NSP, in sicer glede vodenja NSP. Predlagane spremembe Poslovnika so bile – s potrebno večino vseh članov NSP ter ob obveznem soglasju predsedujočega – tudi sprejete.

V skladu s Poslovnikom Nacionalnega sveta za plačila je NSP potrdil letno poročilo o delu NSP v preteklem letu, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 5. seji NSP, so dostopna na tej povezavi.

 

Sporočilo za javnost - ECB: Evrosistem se pripravlja na uvedbo novega bankovca za 50 €

16. junija 2016

Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke evrskega območja– tj. Evrosistem – bodo novi bankovec za 50 € iz serije Evropa javnosti razkrile 5. julija 2016. Po načrtih bo bankovec v obtok prišel spomladi 2017. Več: Sporočilo za javnost ECB

Sporočilo za javnost - Čas objave tečajnic julija 2016 prestavljen

Ljubljana, 28.6.2016

Banka Slovenije je 7. decembra 2015 v sporočilu za javnost opozorila na odločitev Sveta Evropske centralne banke (ECB) o premiku časa objave ECB referenčne tečajne liste s približno 14.30 na 16.00 uro.

Posledično bo tudi Banka Slovenije na svojih spletnih straneh s 1. julijem 2016 prestavila čas objave Dnevne tečajnice – Referenčni tečaji ECB in pri dnevni tečajnici za komitente ter nato s 29. julijem 2016 tudi Mesečne tečajnice Banke Slovenije na čas po 16:15.
Za več informacij si poglejte izjavo za javnost v slovenskem jeziku na spletni strani Evropske centralne banke na naslednji povezavi.
 

Sporočilo za javnost - ECB je razkrila novi bankovec za 50 EUR

Frankfurt, 5. julija 2016


● Novi bankovec za 50 € bo v obtok prišel 4. aprila 2017.
● Petdesetaki se od vseh eurobankovcev uporabljajo najpogosteje.
● Novi varnejši bankovci poudarjajo pomen, ki ga Eurosistem pripisuje gotovini.

Evropska centralna banka (ECB) je danes razkrila novi bankovec za 50 €, ki bo v obtok prišel 4. aprila 2017. Uvedba novega bankovca predstavlja najnovejši korak v prizadevanjih za še večjo varnost eurobankovcev. Po bankovcih za 5 €, 10 € in 20 € je bankovec za 50 € četrti apoen iz druge serije eurobankovcev, ki se imenuje serija Evropa.
»Z uvedba novega bankovca za 50 € bo naša valuta še bolj varna,« je dejal Yves Mersch, član Izvršilnega odbora ECB. »Najsodobnejši zaščitni elementi pomagajo varovati naš denar. To je del naših stalnih prizadevanj, da euro ohranimo kot stabilno valuto, ki jo dnevno uporablja 338 milijonov prebivalcev povsod v euroobmočju.« Postopno uvajanje novih eurobankovcev z novimi in izboljšanimi zaščitnimi elementi obenem poudarja pomen, ki ga Eurosistem pripisuje gotovini kot zaupanja vrednemu in učinkovitemu plačilnemu sredstvu.«

Bankovec za 50 € je apoen, ki se najpogosteje uporablja, saj predstavlja 45% vseh eurobankovcev, ki so v obtoku. V obtoku je več bankovcev za 50 € kot bankovcev za 5 €, 10 € in 20 € skupaj. Število bankovcev za 50 € v obtoku je skoraj enako kot skupno število vseh apoenov, ki so bili v obtoku konec leta 2002, ko so eurobankovci in eurokovanci prvič prišli v obtok.
Na novem bankovcu za 50 € je portretno okence – tj. nov in inovativen zaščitni element, ki je bil prvič uporabljen na bankovcu za 20 € iz serije Evropa. Če bankovec pogledate proti svetlobi, se v prosojnem okencu na zgornjem delu holograma pojavi portret Evrope – lik iz grške mitologije –, ki ga je mogoče videti z obeh strani bankovca. Portret Evrope je mogoče videti tudi v vodnem znaku. Na sprednji strani bankovca je »smaragdno zelena številka«, tj. svetleča se številka, ki ob nagibanju naprej in nazaj spreminja barvo iz smaragdno zelene v temno modro, pojavi pa se tudi svetlobni val, ki potuje navzgor in navzdol. S pomočjo teh zaščitnih elementov je mogoče pristnost novega bankovca za 50 € enostavno preveriti z metodo »otip-pogled-nagib«.Da bi bile naprave za obdelavo bankovcev in instrumenti za preverjanje pristnosti povsod v euroobmočju pravočasno pripravljeni na novi bankovec za 50 €, je Eurosistem uvedel partnerski program. Pritegnil je več kot 500 panožnih partnerjev iz cele Evrope, ponuja pa široko paleto izobraževalnih orodij in drugih gradiv v zvezi z novim bankovcem. Več kot 50 panožnih partnerjev je 15. junija 2016 podpisalo tudi memorandum o soglasju o prilagoditvi opreme za bankovce na novi bankovec za 50 €, s čimer so izrazili svojo zavezanost temu, da zagotovijo nemoteno uvedbo novega bankovca.
 

Dodatne informacije:

- Sporočilo za javnost na spletni strani ECB

- Gradivo za novinarje (Press kit): NOVI BANKOVEC ZA 50 EUR

Sporočilo za javnost - V prostorih Banke Slovenije poteka preiskovalno dejanje v predkazenskem postopku

Ljubljana, 6.julij 2016

V prostorih Banke Slovenije zoper nekatere zaposlene na Banki Slovenije poteka preiskovalno dejanje v predkazenskem postopku. Zaradi interesa preiskave podrobnejših informacij ne moremo posredovati. 
 

Odziva ECB: pismo predsedniku Evropske komisije, pismo Generalnemu državnemu tožilcu   (v angl.)
 

Demanti izjave vodje specializiranega državnega tožilstva na novinarski konferenci 7.7.2016

Ljubljana, 7.7.2016

Banka Slovenije ni nikoli zavrnila izročitev katerihkoli s strani policije zaprošenih dokumentov. Ne drži trditev g. Furlana na novinarski konferenci, da bi se guverner skliceval na imuniteto, je pa odvetnik opozoril, da kot član sveta guvernerjev ECB uživa določeno imuniteto in predlagal, da policija njegov status pred pričetkov opravljanja hišne preiskave preveri.
Furlanova trditev, da je policija večkrat zahtevala od Banke Slovenije določeno dokumentacijo in jo tudi dobila, pri čemer se ni sklicevala na imuniteto, je zavajajoča. Banka Slovenije je predajala vso zahtevano dokumentacijo, pri čemer pa policija do 6.7. 2016 ni opredelila, koga pravzaprav preiskuje. Banka Slovenije poudarja, da problematizira način zasega podatkov, ki je opravljen neselektivno na način, da je bila kršena zaupnost dokumentov ECB.
 

Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.

Ljubljana, 11. julija 2016

Okrožno sodišče v Ljubljani je 11.7.2016 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka nad družbo Moja delnica borzno posredniška hiša, d.d. (Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana).

Obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljem borzno posredniške družbe (v nadaljevanju vlagatelji) v stečaju prevzame Banka Slovenije, ki bo na svojih spletnih straneh (www.bsi.si) objavljala vse pomembne informacije za vlagatelje.

Sistem jamstva za terjatve vlagateljev je podrobneje urejen v 12. poglavju Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Ta določa, da je zajamčena terjatev vlagatelja neto stanje terjatve vlagatelja, fizične ali pravne osebe, do višine 22.000 evrov na dan začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo.

Upravičeni vlagatelji bodo dobili izplačane zajamčene terjatve pri banki prevzemnici, in sicer po največ 30 delovnih dneh od dneva začetka stečajnega postopka. Upravičeni vlagatelji bodo predhodno obveščeni o banki prevzemnici in višini izplačila.

Vlagatelji lahko morebitna vprašanja, povezana z rokom izplačil, pošljete po elektronski pošti na naslov: pr@bsi.si.

Demanti navedb v članku "Ima guverner že svoj jazbexit?" (Finance, 11. 7. 2016)

Ljubljana, 12. julij 2016

Novinarka Časnika Finance Petra Sovdat v članku "Ima guverner že svoj jazbexit?", objavljenem v Financah, št. 132/2016, 11. julija 2016, iz nam neznanih razlogov kljub odgovoru Banke Slovenije, ki zanika navedbe novinarkinih anonimnih virov, objavlja neresnične navedbe. Zato ponavljamo:

Guverner Boštjan Jazbec - kot smo novinarki navedli pred objavo članka - ni nameraval in ne namerava odstopiti, niti 20. julija ne, kot domnevno že tedne domnevni bančniki domnevno razlagajo novinarki Petri Sovdat.
Vsi postopki, ki jih Banka Slovenije izvaja v času mandata guvernerja, so izvedeni skladno z zakonodajo in mandatom Banke Slovenije, strokovno in z največjo možno skrbnostjo.

Novinarka tudi navaja, da "drugi govorijo" o tem, da je guverner "na majskem srečanju Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in Svetovne banke v Washingtonu redno manjkal na sestankih, da se je medtem dogovarjal za službo v MDS". Maja guverner sploh ni bil v ZDA. Spomladansko zasedanje MDS in skupine Svetovne banke (SB) je potekalo od 15. do 17. aprila 2016 v Washingtonu, kar je objavljeno v Sporočilu za javnost.

V prilogi podajamo vprašanja novinarke in odgovore Banke Slovenije – izveden članek je dostopen v Financah:

Vprašanja novinarke in odgovor BS

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank in Gospodarska in finančna gibanja, julij 2016

Ljubljana, 12.julija 2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivi  Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016 in Gospodarska in finančna gibanja, julij 2016

1. Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016 

Zmanjševanje bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se nadaljuje, a s počasnejšo dinamiko kot lani. Do maja se je nadaljevalo razdolževanje bank na grosističnih trgih, vendar predstavljajo grosistični viri financiranja le še desetino bilančne vsote bančnega sistema. Obseg vlog nebančnega sektorja v bančnih bilancah je bil konec maja primerljiv z enakim obdobjem lani, vendar se ob krčenju bilančne vsote delež povečuje in že presega dve tretjini bilančne vsote bančnega sistema.

Medletna dinamika rasti vlog nebančnega sektorja ostaja nizka.
Povečujejo se le vpogledne vloge, medtem ko se vezane vloge, zlasti kratkoročne, zmanjšujejo. Vpogledne vloge nebančnega sektorja tako predstavljajo 60% vseh vlog nebančnega sektorja. Močno znižana raven obrestnih mer ne spodbuja varčevalcev k bolj dolgoročnim oblikam varčevanja.

Kreditna aktivnost bank do nebančnega sektorja ostaja negativna, maja -5,8%, kar je primerljivo s koncem lanskega leta. Krčijo se predvsem posojila podjetjem; maja medletno za -11,4%, kar lahko v veliki meri pripisujemo pomanjkanju kreditno sposobnega povpraševanja tega sektorja.
Stopnja rasti posojil gospodinjstvom postopoma narašča, čeprav ostaja skromna, konec maja je dosegla 1,1%. Znižane obrestne mere posojil, nizka zadolženost gospodinjstev in ugodne cene nepremičnin prispevajo k izboljševanju rasti stanovanjskih posojil, ki je maja znašala 2,3%. Medletna dinamika rasti potrošniških posojil se postopoma zvišuje in je bila maja drugi mesec zapored pozitivna po več letnem krčenju.

Kakovost kreditnega portfelja bank se izboljšuje.
Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je v prvih petih mesecih 2016 znižal na 8%, kar je za 2 odstotni točki manj kot konec 2015. Upoštevajoč metodologijo Evropskega bančnega organa se je delež nedonosne izpostavljenosti bank po prvem četrtletju (zadnji razpoložljivi podatek) znižal na 10,8%. Kakovost portfelja se izboljšuje na najbolj obremenjenih segmentih, posebej pri terjatvah do nefinančnih podjetij in do tujcev. Pretežni del terjatev v zamudi nad 90 dni še vedno predstavljajo terjatve nefinančnih podjetij, vendar se je tako obseg kot delež terjatev znotraj sektorja znižal na raven v začetku leta 2011. Izboljšuje se pokritost terjatev v zamudi nad 90 dni z oslabitvami in rezervacijami ter kapitalom.

Banke so po prvih petih mesecih 2016 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 245 mio EUR
. Ob še vedno negativni rasti neto obrestnih prihodkov, so k izboljšanju poslovnega rezultata prispevali višji neto neobrestni prihodki ter sproščanje oslabitev in rezervacij. Likvidnost bančnega sistema ostaja visoka in kapitalska ustreznost na zadovoljivi ravni. Ocenjeni kratkoročni učinki "brexita" na bančni sistem pa za enkrat ostajajo nematerialni.

2. Gospodarska in finančna gibanja, julij 2016
Napovedi globalne gospodarske rasti in trgovine so se v zadnjih mesecih dodatno znižale
, a za zdaj brez učinka na oceno napovedi letošnje agregatne rasti slovenskih trgovinskih partneric. Ta se je po predhodnem znižanju junija povišala na: 1,8 %, kar je primerljivo oceni z začetka leta. Ocena sicer še ne upošteva morebitnih učinkov Brexita. Ta naj bi bil negativen za Veliko Britanijo zaradi že ugotovljenega zastajanja investicij, vendar so gibanja na finančnih trgih v zadnjih dneh junija in na začetku julija že nakazala, da so bili prvi odzivi na Brexit verjetno čezmerni ter, da je prezgodaj za realistične ocene posledic na gospodarsko aktivnost.

V prvem četrtletju se je rast slovenskega gospodarstva ohranila precej nad evrskim povprečjem.
Edini večji zaviralni dejavnik je bil padec gradbenih investicij zaradi velikega zastoja infrastrukturnega investiranja države, brez upoštevanja tega, pa se je gospodarska rast celo povišala. Na to so vplivale predvsem predelovalne dejavnosti, ki so v primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem močno povečale proizvodnjo. Pod pričakovanji je bila v prvem četrtletju predvsem rast zasebnega trošenja, ki se je precej znižala, a verjetno zgolj prehodno, saj se razmere na trgu dela še naprej izboljšujejo. Tudi sicer kazalniki aktivnosti in zaupanja kažejo na nadaljevanje solidne gospodarske rasti v drugem četrtletju.

Rast zaposlovanja in plač se je okrepila, število registriranih brezposelnih pa je junija prvič po letu 2010 padlo pod 100.000.
Po podatkih nacionalnih računov se je zaposlenost v prvem četrtletju povišala za: 1,4 %, različne ankete pa nakazujejo rast zaposlovanja tudi v nadaljevanju leta. Medletno zniževanje števila registriranih brezposelnih je junija preseglo: 9 %. V povprečju prvih štirih mesecev je bila medletna rast nominalne mase plač najvišja v zadnjih šestih letih, kar daje osnovo za višjo rast zasebnega trošenja.

Inflacija, merjena s HICP, je bila junija pozitivna prvič po letu 2014.
Obrat je bil hiter, inflacija pa z 0,1 % ni bila več nižja od povprečja evrskega območja. Osnovna inflacija je dosegla evrsko že maja in jo junija že presegla. Vzroki za ta obrat so različni: počasi se kažejo tako zunanji, kot domači stroškovni pritiski, medtem ko je še težko oceniti vpliv domačega trošenja, ki je bilo v prvem četrtletju dokaj šibko.

Nominalni primanjkljaj države naj bi se letos zmanjšal na 2,2 % BDP
. Znižanje primanjkljaja v prvem četrtletju odraža rast prihodkov, zlasti iz davkov in prispevkov, medtem ko je bilo znižanje izdatkov posledica močnega padca investicij države zaradi počasnega začetka črpanja sredstev iz nove evropske finančne perspektive. Ker ima veliko nihanje investicij države distorziven učinek na gospodarsko rast, bi moralo biti črpanje evropskih sredstev enakomernejše, prehodi med finančnimi perspektivami pa učinkovitejši. 

Izšla je tudi publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2016  


 

Odziv Banke Slovenije na odgovor generalnega državnega tožilca predsedniku ECB

Ljubljana, 13. julij 2016

V odgovoru predsedniku ECB Mariu Draghiju je generalni državni tožilec Zvonko Fišer zapisal (kot je zatrdil že na novinarski konferenci), da je "bila hišna preiskava na Banki Slovenije po njemu dostopnih podatkih opravljena v skladu z odredbo, zato poziva ne sprejema. Na tožilstvu pravijo, da do hišnih preiskav ne bi prišlo, če bi Banka Slovenije predala zahtevano dokumentacijo."(vir STA).
Kot smo že zapisali v demantiju izjav vodje specializiranega državnega tožilstva na novinarski konferenci: "Banka Slovenije ni nikoli zavrnila izročitev katerihkoli s strani policije zaprošenih dokumentov. Ne drži trditev g. Furlana na novinarski konferenci, da bi se guverner skliceval na imuniteto, je pa odvetnik opozoril, da kot član sveta guvernerjev ECB uživa določeno imuniteto in predlagal, da policija njegov status pred pričetkov opravljanja hišne preiskave preveri.
Furlanova trditev, da je policija večkrat zahtevala od Banke Slovenije določeno dokumentacijo in jo tudi dobila, pri čemer se ni sklicevala na imuniteto, je zavajajoča. Banka Slovenije je predajala vso zahtevano dokumentacijo. Šlo je za dokumente Banke Slovenije v povezavi z izvedbo AQR, stres testov in izdajo odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih, zato sklicevanje na imuniteto ni bilo potrebno. Ob predaji dokumentov policija nikoli ni problematizirala predaje dokumentov, po zadnjem prevzemu pa ni - niti pisno, niti ustno - zahtevala dodatnih dokumentov, ali kakorkoli izrazila pomislekov o obsegu in načinu predaje dokumentov. Policija do 6.7.2016 niti ni razrila koga preiskuje oziroma fokusirala osumljencev. V hišnih preiskavah pa so uslužbenci Banke Slovenije opozorili na tiste zasežene dokumente in podatke v pisni in elektronski obliki, ki se ne nanašajo na predmet preiskave, med njimi pa posebej opozorili na tiste, za katere veljajo pravila varovanja zaupnosti sistema ESCB.
Banka Slovenije poudarja, da problematizira način zasega podatkov, ki je opravljen neselektivno in na način, da je bila kršena zaupnost dokumentov ECB ".
Ponovno poudarjamo, da je v predkazenskem postopku Banka Slovenije po opravljenih razgovorih z uslužbenci Banke Slovenije posredovala več kot 100 dokumentov (natančnega števila zaradi zasega osebnih računalnikov oseb, ki so pripravile dokumente za predajo, ni mogoče navesti) in dodatno pisno in ustno odgovorila na vsa prejeta vprašanja, nikoli ni odklonila odgovorov, ali predaje kateregakoli dokumenta ter dodatno sama še posebej ponudila možnost sestankov z ostalimi zaposlenimi v Banki Slovenije, katerih specifično znanje bi lahko pripomoglo k razumevanju zadeve. Na to ponudbo se Policija ni odzvala.
Zato generalnega državnega tožilca prosimo za navedbo, katerih dokumentov nismo izročili oz. posredovali in so bili iskani med hišno preiskavo (policija je zasegla tudi osebne računalnike in podatke iz strežnika oseb iz odredbe, kjer velja - kot že navedeno - da je šlo za neselektivni zaseg , na način, da je bila kršena tudi zaupnost dokumentov ECB).
Istočasno prosimo državnega tožilca, da se vsi postopki vodijo prioritetno, ker je za delo Banke Slovenije pomembno, da se čim prej ovržejo dvomi o delu Banke Slovenije in omogoči nemoteno izvajanje dela zaposlenim, ki so jim bili odvzeti računalniki.Bojana Leskovar
Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije
 

Demanti navedb v članku Guverner Jazbec policiji ne bo več pomagal preiskovati bančne luknje (SiolNET, 19.7.2016)

Ljubljana, 19.7.2016

Novinar Primož Cirman v članku Guverner Jazbec policiji ne bo več pomagal preiskovati bančne luknje, ki je objavljen na portalu SiolNET 19. 7.2016, navaja, da je guverner Boštjan Jazbec takoj po tem, ko je zaradi kriminalistične preiskave v Banki Slovenije napovedal prenehanje sodelovanja s policijo, "uradno ukinil" posebno inšpekcijsko skupino (PIS), ki je policiji in tožilstvu pomagala pri preiskavi sumov kaznivih dejanj v slovenskih bankah.

Namigovanje novinarja, da naj bi guverner Banke Slovenije zaradi kriminalistične preiskave "ukinil" PIS, nikakor ne držijo. Banka Slovenije je odločitev o spremembi statusa PIS oziroma integraciji te službe v nadzor sprejela že lani. Banka Slovenije je že Letnem poročilu za leto 2015, ki je javnosti dostopno od sredine maja (takrat ga je Banka Slovenije poslala v Državni zbor), v poglavju Prednostne naloge za leto 2016 napovedala (stran 95, 96): "PIS se tako ustrezno umesti v organizacijsko strukturo Banke Slovenije kot dvig nadzorniških standardov in komplementarna aktivnost bančnega bonitetnega nadzora. PIS kot nastavek za celovitost področja skladnosti poslovanja bank in kot del bančnega nadzora po Zakona o bančništvu bo tudi zahteval ustrezno umestitev v organizacijsko strukturo Banke Slovenije."

Posebej poudarjamo, kar smo novinarju tudi odgovorili na njegovo vprašanje, Banka Slovenije bo še naprej sodelovala s Policijo in organi pregona z izmenjavo podatkov in informacij, potrebnih za odločanje o zadevah, ki so lahko predmet kazenskega ali predkazenskega postopka. Banka Slovenije se seveda zaveda tudi svoje dolžnosti naznanitve kaznivih dejanj, ki jih odkrije pri izvajanju svojih nalog.

Banka Slovenije lahko zaupne informacije o posamezni banki posreduje policiji v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo kazenskega in ali predkazenskega postopka na podlagi 5. točke, drugega odstavka 16. člena ZBan-2, pri čemer je dolžna upoštevati omejitev tretjega odstavka 16. člena ZBan-2, ki določa, da se lahko zaupne informacije, ki vključujejo zaupne podatke o posamezni stranki banke posredujejo le, če bi zaupne podatke ob upoštevanju drugega ali tretjega odstavka 126. člena tega zakona, lahko ti subjekti (policija) zahtevali tudi neposredno od banke, za kar pa 126. člen ZBan-2 v povezavi z 156. členom ZKP zahteva odredbo preiskovalnega sodnika.

Med nedavno kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije in spremembo statusa PIS, o kateri je odločitev sprejel Svet Banke Slovenije - in ne sam guverner Banke Slovenije nedavno, torej ni nikakršne povezave, zaradi  česar namigovanja novinarja niso utemeljena.

 

Sporočilo za javnost - Sodišče EU_Potrjena stališča Banke Slovenije

Ljubljana, 19. julija 2016

Sodišče EU v svoji današnji sodbi glede razlage prava EU v zvezi z vprašanji Ustavnega sodišča RS potrjuje stališča, ki jih je v dosedanjih postopkih, tako pred nacionalnimi sodišči kot pred Sodiščem EU, navajala Banka Slovenije. Tako je Sodišče EU v današnji sodbi med drugim potrdilo veljavnost t. i. Sporočila o bančništvu, v katerem je Evropska Komisija opredelila splošne pogoje za odobritev državne pomoči bankam v težavah. Sodišče EU je v sodbi namreč potrdilo, da lahko Komisija s sporočili določa splošne pogoje za odobritev državne pomoči bankam, ki vključujejo tudi predhodni izbris lastniških in podrejenih instrumentov v obsegu, ki je potreben za pokrivanje ugotovljenih izgub bank. Sporočilo sicer ni zavezujoč predpis, ki bi ustvarjal avtonomne obveznosti za vse države članice, vendar pa bi v primeru, če posamezna država članica pri ukrepih državne pomoči ne bi izpolnila navedenih pogojev (glede predhodnega prispevka delničarjev in upnikov k pokrivanju izgub), Komisija takšne ukrepe utemeljeno zavrnila.

Sodišče EU je v svoji današnji odločitvi sledilo predlogu generalnega pravobranilca Wahla, ki je bil predstavljen februarja 2016 (Sporočilo 1 in Sporočilo 2) in Ustavnemu sodišču med drugim podalo napotke v nadaljnjem postopku glede razlage prava EU. Sodišče je tako potrdilo, da Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v postopkih predhodne odobritve državnih pomoči podeljuje Komisiji široka pooblastila za presojo skladnosti takšne pomoči s pravili o konkurenčnosti in da lahko Komisija pri izvajanju teh pooblastil izdaja tudi splošna pravila (zahteve), kot so vsebovana v Sporočilu. To Komisiji dopušča tudi možnost izdajanja sporočil, ki določajo splošna pravila (zahteve) Komisije glede izvajanja njenih pooblastil v posameznih primerih.

Prav tako je Sodišče EU potrdilo, da je v skladu s pravom EU, če Komisija pri izvajanju svojih pristojnosti na področju državnih pomoči zahteva ukrepe porazdelitve bremena kot pogoj za odobritev državne pomoči (in so določeni v Sporočilu). Komisija mora v posameznih primerih odločanja o dopustnosti državne pomoči uporabiti zahteve, ki jih je določila v predhodno izdanih sporočilih. Sodišče hkrati opozori, da bi Komisija v posameznem primeru lahko odstopila oziroma bi morala odstopiti od tako postavljenih zahtev le v izjemnih okoliščinah – tj. če bi vztrajanje pri določnih zahtevah ogrozilo finančno stabilnost ali povzročilo nesorazmerne učinke.

Pri tem velja poudariti, da je Banka Slovenije v postopku pred Sodiščem EU predstavila svoje ugotovitve glede stanja bančnega sistema decembra 2013, ki so terjale odločno in hitro ukrepanje vseh pristojnih – v prvi vrsti Vlade, ki se je s Komisijo pogajala o pogojih državne pomoči in pod navedenimi pogoji omogočila dokapitalizacijo bank, kot tudi Banke Slovenije. Vsi izvedeni ukrepi so pripomogli k stabilizaciji slovenskega bančnega in finančnega sistema. Banka Slovenije namreč ni identificirala nikakršnih izjemnih okoliščin, ki bi opravičevale morebitno odstopanje od zahtev Komisije (npr. da bi kot posledica izpolnitve te zahteve nastala nestabilnost finančnega sistema ali nesorazmernost zahteve).

Sodišče EU očitanih kršitev temeljnih pravic (kršitev upravičenih pričakovanj, poseg v lastninsko pravico) v zvezi z zahtevami iz Sporočila glede predhodne delitve bremena s prispevkom lastniških in podrejenih instrumentov ni našlo ter je zaključilo, da Komisija lahko zahteva ukrepe porazdelitve bremena s prispevkom lastniških in podrejenih instrumentov kot pogoj za odobritev državne pomoči.

Sodišče EU je nadalje pojasnilo, da Komisija s tem, ko je sprejela zadevno sporočilo, ni posegla v upravičena pričakovanja vlagateljev, saj Komisija ni nikoli podala nikakršnih zagotovil, da se zahteve glede državne pomoči v času po izdaji zadevnih instrumentov ne bodo spreminjale. Delničarji in podrejeni upniki se tudi ne morejo sklicevati na načelo varstva legitimnih pričakovanj, da bi nasprotovali izvršitvi ukrepov, ki jih sicer Komisija predhodno ni zahtevala kot pogoj za dopustitev državne pomoči. Zahteve Komisije glede izbrisa lastniških in podrejenih instrumentov bank, ki so bili izdani pred Sporočilom, torej ne pomenijo nedopustnega posega v upravičena pričakovanja vlagateljev.

Prav tako je Sodišče EU v svoji odločitvi potrdilo, da pri zahtevi Komisije, da se na podlagi ocenjene izgube izbrišejo instrumenti lastniškega in podrejenega kapitala banke, ne gre za poseg v lastninsko pravico imetnikov teh instrumentov, če je v postopku ugotovljeno, da bi ti učinki za imetnike nastopili tudi v primeru stečaja banke.

Z današnjo odločitvijo je Sodišče EU tudi potrdilo, da uporaba tako imenovanega instrumenta bail-in, ki na podlagi ugotovljene izgube povzroči prenehanje pogodbenih obveznosti banke do njenih upnikov, če bi bil v primeru stečaja ogrožen javni interes, v skladu s pravom EU. S tem je Sodišče EU posredno potrdilo tudi skladnost maja 2014 sprejete Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (BRRD), ki je bila junija 2016 prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o reševanju in prenehanju bank. Ta zakon je nadomestil izpodbijano ureditev ZBan-1L. Direktiva in zakon določata, da v primeru reševanja banke poleg delničarjev in imetnikov podrejenih instrumentov (kot je določal ZBan-1L), prispevajo k reševanju banke z ukrepom izbrisa, v višini ugotovljene izgube banke, tudi navadni upniki in deponenti nad višino zajamčene vloge.

Banka Slovenije ob tem ponavlja, da so bili vsi postopki v okviru sanacije bank 2013/2014 izpeljani v skladu z zakonom in z največjo možno mero skrbnosti - tudi do porabe davkoplačevalskega denarja, ter izključno s ciljem stabilizacije takrat akutnih razmer. Z izrednimi ukrepi, ki jih je omogočal takrat veljavni ZBan-1L (prenehanje kvalificiranih obveznosti banke iz naslova lastniškega kapitala in podrejenih obveznosti bank ter dokapitalizacija bank z državno pomočjo za pokritje preostale izgube in zagotovitev kapitalske ustreznosti), je Vlada Republike Slovenije preprečila stečaj bank - med njimi treh največjih - in zagotovila stabilizacijo finančnega sistema v RS.

 

Sporočilo za javnost - Zajamčene terjatve vlagateljem družbe Moja delnica BPH v stečaju bodo izplačane pri NLB

Ljubljana, 26.7.2016

V zvezi s stečajnim postopkom družbe Moja delnica BPH je Banka Slovenije pristojna za aktiviranje jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi 467. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov. Za ta namen bo Banka Slovenije zbrala potrebna sredstva od članov sistema – borznoposredniških družb, družb za upravljanje in bank, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Banka Slovenije bo članom sistema jamstva izdala odločbe o vplačilu sredstev, ko bo Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu s 463.a členom Zakona o trgu finančnih instrumentov preverila in potrdila zneske zajamčenih terjatev posameznih vlagateljev, izračunala skupni znesek za izplačilo jamstva ter določila znesek, ki ga mora vplačati posamezni član sistema za izplačilo jamstva.

Zakon o trgu finančnih instrumentov določa začetek izplačila zajamčenih terjatev najkasneje 30 delovni dan od izdaje sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka, torej 23. 8. 2016. Ko bodo člani sistema na podlagi odločbe Banke Slovenije vplačali potrebna sredstva, bodo vlagatelji obveščeni o izplačilu zajamčene vloge pri banki prevzemnici. Za banko prevzemnico je Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 466. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov določila Novo Ljubljansko banko d. d.

Predhodna sporočila:

11.7.2016 - Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.

Sporočilo za javnost - Objava rezultatov Ebinih stresnih testov in testi slovenskih bank

Ljubljana, 29.7.2016

V letošnjem letu je Evropski bančni organ EBA (European Banking Authority) po enoletnem premoru zopet izvedla vajo stresnih testov na ravni EU. V vajo je vključenih 51 največjih sistemsko pomembnih bank (70 % EU bančnega sistema), od katerih jih 37 sodi pod neposredni nadzor ECB. Slovenske banke v letošnjo Ebino vajo stresnih testov niso vključene, saj je bil prag za vključitev v vajo letos dvignjen na najmanj 30 mrd EUR bilančne vsote.

Vaja Ebinih stresnih testov se je začela konec februarja 2016 (24. 2. 2016) z objavo končne verzije scenarijev, metodologije in obrazcev. Več o scenarijih, metodologiji, obrazcih in vzorcu vključenih je dostopno na spletni strani TUKAJ. Rezultati Ebine vaje, vključno z individualnimi rezultati bank, so objavljeni danes, 29. 7. 2016, po zaprtju trgov na spletni strani Ebe na povezavi REZULTATI.

Pristojni nadzornik ECB sicer vsako leto izvede proces rednega letnega nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja tveganj - SREP proces (Supervisory Review and Evalutation Process). Eden od pomembnih elementov SREP procesa so tudi stresni testi.

Posledično bo ECB:
- za pomembne banke, ki so vključene v Ebine stresne teste, v SREP proces vključila rezultate Ebinih stresnih testov,
- za pomembne banke, ki niso vključene v Ebine stresne teste, izvedla lastne SREP stresne teste.

Med pomembne banke, ki niso vključene v Ebine stresne teste sodijo tudi tri slovenske banke (NLB, NKBM in Abanka). NLB in NKBM sta letos vključeni v SREP stresne teste ECB, medtem ko je Abanka zaradi prehoda med pomembne banke v okviru Enotnega mehanizma nadzora – EMN (SSM,Single Supervisory Mechanism), vključena v skrbni pregled, katerega sestavni del so tudi stresni testi. Z namenom zagotovitve enake obravnave vseh pomembnih bank v okviru SSM (v vzorcu in izven vzorca Ebinih stresnih testov), so tudi banke vključene v SREP stresne teste v popolnosti sledile metodologiji EBE. Rezultati ECB SREP stresnih testov ne bodo javno objavljeni.

Tudi v Banki Slovenije smo v skladu z utečeno prakso iz prejšnjih let izvedli "bottom up" stresne teste (stresne teste od spodaj navzgor) za preostale banke, ki so v neposredni pristojnosti BS. Kot običajno sledimo scenarijem, metodologiji in obrazcem Ebinih stresnih testov, pri čemer je tudi Banka Slovenije zaradi primerljivosti s pomembnimi bankami (NLB, NKBM in Abanko) sledila časovnici in pristopu SREP stresnih testov izvajanih s strani ECB.
V primerjavi s predhodnimi stresnimi testi prag za uspešno izvedbo stresnih testov ni –določen (ne gre za t.i. pass/fail exercise), pač pa se bodo v skladu s pristopom EBE ter posledično tudi ECB- rezultati za vse banke upoštevali v rednem letnem procesu pregledovanja in ovrednotenja tveganj banke (procesu SREP). Za banke pri katerih so bila identificirana nova tveganja, bodo sledili tudi drugi nadzorniški ukrepi.

 

Sporočilo za javnost - Opozorilo glede spletne prevare

Ljubljana, 29.7.2016

Obveščeni smo, da na spletne naslove (fizičnih) oseb prihajajo obvestila, domnevno poslana iz naslova "BSI Nadzor <admin@bsi.si>". Prejemnika obveščajo o domnevnih poskusih dostopa do bančnega računa in ga napotuje na "varnostno poročilo" na povezavi.
Banka Slovenije opozarja, da ni pošiljateljica omenjenih sporočil in da gre očitno za spletno prevaro, zato naj prejemniki ne dostopajo na predlagane povezave.


Primer obvestila:

From: BSI Nadzor <admin@bsi.si>
Date:__________
To:__________
Subject: Opozorilo za svoj bančni račun

Pozdravljeni g/ga __________ 
Obveščamo vas, da je bil zabeležen poskus dostopa do vašega bančnega računa ob 07:24, 27.07.2016 iz IP: 251.9.99.6, lokacija Bukarešta, Romunija.
V primeru, da ste to bili vi, prosim ignorirajte to sporočilo.
V nasprotnem primeru pa preverite avtomatsko generirano varnostno poročilo na naslenji povezavi.
Hvala vam za razumevanje.

Pozor: za zaščito pred virusi lahko vaš e-poštni odjemalec blokira določene tipe priponk. Preverite vaše varnostne e-poštne nastavitve za upravljanje priponk v e-sporočilih.
 

Odgovor na navedbe dr. Franceta Križaniča v Mladini

V rubriki Pisma v Mladini, št. 28, 22. julija 2016, minister za finance v vladi Boruta Pahorja (2008 do 2011) zapiše več trditev, ki ne držijo.

1. Na trditev dr. Bogomirja Kovača v članku V imenu koga deluje Banka Slovenije?, in sicer: "Reakcija Banke Slovenije, vlade in bančnega sektorja(2008-2011) je bila napačna in absolutno prepozna", bivši minister za finance odgovarja, da je bila reakcija slovenske politike na svetovno finančno krizo 2008 "takojšnja, obsežna in učinkovita". Trditve o učinkovitosti ukrepanja zanikajo že sami statistični podatki iz let, ki so sledila. Spomnimo zgolj, da je slovenski bančni sistem začel izkazovati izgubo zadnji dve leti Križaničevega ministrovanja; leta 2010 je znašala izguba pred obdavčenjem 99 milijonov evrov, leta 2011 že 537 milijonov evrov.
Medtem ko je bila rast kapitalske ustreznosti evropskih bank najvišja v prvih dveh letih krize do leta 2010, je kapitalska ustreznost slovenskih bank v istem času stagnirala pod evropskim povprečjem oziroma se je leta 2010 spustila celo pod raven leta 2008. To kaže na neustrezno ravnanje predvsem države kot pomembne lastnice največjih bank, saj je kapital, s katerim banka razpolaga, glavni instrument, ki amortizira šok, ki ga povzroči kriza v poslovanju bank. Država v času ministrovanja dr. Križaniča – zlasti v letih 2010 in 2011 bank ni dokapitalizirala skladno z zahtevami regulatorja. Razkorak med zahtevanimi in realiziranimi dokapitalizacijami največjih državnih bank je razviden iz Poročila (str. 50, 51), ki ga je Banka Slovenije marca 2015 poslala v Državni zbor in je javno dostopno (www.bsi.si/publikacije/porocila/Porocilo_BS_2015.pdf).
Zaostanek Slovenije pri ukrepanju v prvih letih krize 2008-2011 je viden tudi iz podatkov Evropske komisije. Podatki za Slovenijo kažejo, da je skupni znesek državne pomoči bankam, vključno z garancijami, v obdobju 2008-2011 dosegel 6,6 odstotka BDP (od tega dokapitalizacije samo 0,8 odstotka BDP), medtem ko je v povprečju držav članic EU dosegel 12,7 odstotka BDP (od tega so dokapitalizacije 2,5 odstotka BDP).

2. Trdi, da je Banka Slovenije s tem, ko je povišala zahtevano kapitalsko ustreznost bank, začela omejevati kreditno aktivnost.
Dejstva so ravno obratna. Dva pogoja sta ključna za sposobnost bank za kreditiranje: kapital in likvidnost in oboje je slovenskim bankam manjkalo. Odsotnost dokapitalizacij je bila v okolju negativne ali šibke gospodarske rasti, hitrega poslabševanja v gospodarstvu ob izjemno velikem številu stečajev (leta 2011 je bilo začetih dvakrat toliko stečajev kot leta 2009), vzrok zastoja v kreditiranju, omajanega zaupanja domačih in tujih vlagateljev v domači bančni sistem in državo kot celoto ter eden izmed pomembnih vzrokov za pričetek hitrega zniževanja bonitetne ocene državnega tveganja in posledično tudi hitre rasti stroška zadolževanja države ter vedno težjega dostopa do virov financiranja, ki so v drugi polovici leta 2013 že skoraj popolnoma usahnili in potiskali državo v položaj ob bok državam, ki so morale zaprositi za pomoč. Zgolj ustrezna višina kapitala banki omogoča, da se izgube absorbirajo in ne okrnijo poslovanja banke do takšne mere, da bi bilo lahko ogroženo varno in stabilno poslovanje ali celo obstoj banke. V letih 2010 in 2011 so bile zlasti največje državne banke, ker jim lastniki – zlasti država niso zagotovili potrebnega kapitala, prisiljene dodaten kapital pridobivati s prestrukturiranjem aktive oziroma z močnim znižanjem kreditne aktivnosti ter z izdajo podrejenih obveznic.

3. G. Križanič piše, kako naj bi družba Ernst&Young po naročilu Banke Slovenije izračunala v Gorenjski banki "bančno luknjo", za nameček pa da so sledili odvzemi licenc vodstvu banke in omejitev glasovalnih pravic največjemu lastniku.
O Gorenjski banki je Banka Slovenije že večkrat odgovarjala na poslanska vprašanja, predstavniki Banke Slovenije so o tem tudi odgovarjali na preiskovalni komisiji DZ, ki preiskuje razloge za "bančno luknjo". Namigi bivšega finančnega ministra, ki temeljijo na opazkah "ljudi v bankah", ne držijo.
Gorenjska banka je bila ena od desetih bank, vključenih v skrbni pregled bančnega sistema v letu 2013, ki je vključeval pregled kakovosti sredstev - AQR in stresne teste za obdobje 2013-2015. AQR je pri banki pokazal, da banka izpolnjujejo kapitalske zahteve in da nikakor nima negativnega kapitala, vendar pa so stresni testi pokazali potencialni primanjkljaj razpoložljivega kapitala do leta 2015 (v višini 328 mio EUR). Gorenjska banka je zato bila v skupini bank, ki so imela možnost krepitve kapitalske ustreznosti v daljšem roku, poleg dokapitalizacije tudi z rastjo prihodkov, učinkovitejšo izterjavo kreditov, unovčenjem zavarovanj, iskanjem novih investitorjev ter izvedbo drugih ukrepov za krepitev kapitalske ustreznosti. Ker je Gorenjska banka izvedla vrsto notranjih ukrepov za krepitev kapitala, je bila na koncu zahtevana dokapitalizacija nižja. Ne vemo, o čem govori g. Križanič, ko trdi, da so za nameček sledili še odvzemi licenc in omejitev glasovalnih pravic. Banka Slovenije takratnima članoma uprave Gorenjske banke d. d. ni odvzela licenc, temveč sta sama podala odstopni izjavi. Prav tako odvzem kvalificiranega deleža Savi ni nikakor povezan s skrbnim pregledom Gorenjske banke v letu 2013, pač pa s statusom Save. Ker je bila Sava od 2. 12. 2014 v postopku preventivnega prestrukturiranja, od 10. 6. 2015 pa v postopku prisilne poravnave je Banka Slovenije ocenila, da ne izpolnjuje meril primerne finančne trdnosti iz 3. točke prvega odstavka 66. člena ZBan-2. Odločba je sicer objavljena med Nadzorniškimi razkritji na spletni strani Banke Slovenije (http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=7089).
Nadvse nenavadna se nam zdi tudi napoved dr. Križaniča, da bo "celotno sliko dala šele poštena revizija projekta bančne sanacije konec tega leta", saj ne pojasni, na kaj se sploh nanaša.

 

 

Sporočilo za javnost - Izplačilo zajamčenih terjatev iz stečaja borznoposredniške družbe Moja delnica BPH, d. d. od 8. avgusta 2016

Ljubljana, 5.8.2016

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE V ZVEZI Z IZPLAČILI ZAJAMČENIH TERJATEV IZ STEČAJA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE MOJA DELNICA BPH, D.D.

Z dnem začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo Moja delnica BPH d. d. (11.7.2016), je Banka Slovenije v skladu s 466. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI), prevzela obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev borznoposredniške družbe v stečaju.

Zajamčena terjatev vlagatelja je v skladu z določbami ZTFI skupno stanje vseh terjatev vlagatelja do borznoposredniške družbe iz naslova investicijskih storitev, zmanjšano za obveznosti vlagatelja, pri čemer je jamstvo omejeno na znesek največ 22.000,00 EUR. Pri izračunu zajamčene terjatve vlagatelja se ne upoštevajo terjatve vlagatelja za izročitev finančnih instrumentov ali denarnih sredstev, za katere lahko vlagatelj v stečajnem postopku uveljavlja izločitveno pravico (več v nadaljevanju).

Stanje zajamčenih terjatev sta ugotavljala stečajni upravitelj družbe Moja delnica BPH d.d. - v stečaju, in Nova Ljubljanska banka d. d. (v nadaljevanju NLB d. d.), ki jo je Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 466. člena ZTFI določila za opravljanje nalog banke prevzemnice. Stanje zajamčenih terjatev izhaja iz zapisnika o zajamčenih terjatvah, ki vsebuje popis terjatev in obveznosti vlagateljev, ter izračun zajamčenih terjatev za posameznega vlagatelja. Zapisnik je potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je tudi preverila in potrdila zneske zajamčenih terjatev, in Banka Slovenije, ki je potrjen zapisnik v skladu s 326. členom ZBan-1 in 160. členom ZTFI tudi predložila stečajnemu sodišču.

Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev bo opravila NLB d. d. Vlagatelji bodo lahko uveljavljali izplačilo zajamčenih terjatev pri banki od vključno ponedeljka, 8. avgusta 2016, naprej.

NLB d. d. bo vlagateljem, ki so upravičeni do izplačila zajamčene terjatve, v naslednjih dneh posredovala obvestila s podrobnimi informacijami glede uveljavljanja pravice do izplačila zajamčenih terjatev. V sporočilu bo navedena tudi informacija o poslovalnicah NLB d. d., v katerih bodo vlagatelji lahko uveljavljali pravico izplačila in o dokumentih, ki jih bo moral vlagatelj predložiti pred izplačilom.

Zajamčene terjatve vlagateljev, ki v dveh mesecih od začetka izplačevanja zajamčenih vlog ne bodo uveljavili pravice do izplačila, se bodo v skladu s 326. členom ZBan-1 v zvezi s 160. členom ZTFI spremenile v vpogledno vlogo pri banki NLB d. d.

Vse terjatve, ki so vključene v zapisnik o zajamčenih terjatvah, so bile - ne glede na njihovo višino, torej tudi če presegajo znesek jamstva (22.000 EUR) - avtomatično prijavljene v stečajni postopek z dnem 1. 8. 2016, ko je Banka Slovenije stečajnemu sodišču predložila potrjen zapisnik o zajamčenih terjatvah. Ne glede na to pa morajo vlagatelji v stečajnem postopku zahtevati izločitev sredstev (prijaviti izločitvene pravice), s katerimi je Moja delnica BPH d.d. na dan začetka stečaja dejansko razpolagala za račun vlagateljev. Obvestilo o višini teh sredstev bo vlagateljem poslala Moja delnica BPH d.d. - v stečaju.

Dodatne informacije glede uveljavljanja terjatev vlagateljev v okviru stečajnega postopka družbe Moja delnica BPH d. d. – v stečaju, lahko vlagatelji pridobijo pri stečajnemu upravitelju g. Mihaelu Bakovniku, na telefonski številki 04 25 36 320 oziroma na elektronskem naslovu bakovnik@gmail.com.
 

PREDHODNA OBVESTILA:

26. 7. 2016 - Sporočilo za javnost - Zajamčene terjatve vlagateljem družbe Moja delnica BPH v stečaju bodo izplačane pri NLB

11. 7. 2016 - Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.

Sporočilo za javnost – Izročitev zapisnikov ožjega kolegija guvernerja

Ljubljana, 8. avgust 2016

Zaradi netočnih poročanj več medijev, podaja Banka Slovenije naslednje pojasnilo glede tožbe, vložene na Upravnemu sodišču v Ljubljani:

1. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji (Preiskovalni komisiji) že lani izročila več kot 23.000 strani dokumentacije z informacijami o ugotovitvah in ukrepih Banke Slovenije pri nadzoru bank, ki jih je v preteklosti zahtevala preiskovalna komisija. Izročena dokumentacija je podrobneje opisana v dveh sporočilih za javnost (sporočilo 1, sporočilo 2).

2. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji izročila tudi zapisnike ožjega kolegija guvernerja (OKG) in jih torej Preiskovalna komisija zdaj ima (Preiskovalna komisija je zahtevala zapisnike sestankov OKG za obdobje od 1.1.1997 do 24.4.2015). Po mnenju pravne službe Banke Slovenije so se v okviru postopka odločanja Okrožnega sodišča, ki je odredilo Banki Slovenije izročitev zapisnikov OKG, odprle določene pravne dileme oziroma so bile v postopku ugotovljene določene procesne pomanjkljivosti. Zato se je Banka Slovenije obrnila na Upravno sodišče, da presodi, ali so bili postopki izpeljani ustrezno. Odločitev o vložitvi tožbe, ki bi omogočila razjasnitev odprtih pravnih vprašanj, je po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki v skladu s svojimi pooblastili sprejel guverner, saj tovrstne odločitve niso v pristojnosti Sveta Banke Slovenije. Pri tem spomnimo, da je na podlagi odredbe sodišča Banka Slovenije dne 19. 7. 2016 vse zahtevane zapisnike sestankov OKG že izročila sodišču oziroma Preiskovalni komisiji.

3. Banka Slovenije meni, da Okrožno sodišče v zvezi z izdajo odločbe, s katero je Banki Slovenije naložilo izročitev zapisnikov OKG, v postopku odločanja Banki Slovenije ni omogočilo, da bi se seznanila z zahtevo Preiskovalne komisije in da bi sodišču pred odločitvijo o tej zahtevi lahko obrazložila pomen te zahteve z vidika varovanja zaupnih informacij. Šele z upoštevanjem vseh dejanskih okoliščin bi namreč sodišče lahko presodilo, ali je zahteva Preiskovalne komisije zakonita in utemeljena. S tem sodišče v postopku odločanja o zahtevi Preiskovalne komisije Banki Slovenije ni zagotovilo spoštovanja ustavno varovanih pravic do enakega varstva iz 22. člena Ustave RS, do sodnega varstva iz 23. člena Ustave RS in do sodnega sredstva iz 25. člena ustave RS.

4. Dejstvo je, da so sestanki OKG posvetovalni sestanki, ki jih sklicuje guverner (te prakse ni uvedel sedanji guverner, pač pa je bila tovrstna praksa prisotna že prej). Sestanki OKG so namenjeni strokovni razpravi, podrobnejši predstavitvi posameznih vsebin in vprašanj iz vseh področij delovanja Banke Slovenije, vključno z njenim delovanjem v okviru ECB in ESCB. Omenjeni kolegij je torej zgolj posvetovalni organ Banke Slovenije in ne sprejema odločitev na podlagi Zakona o Banki Slovenije – pač pa odločitve v skladu z Zakonom o Banki Slovenije sprejema izključno Svet Banke Slovenije oziroma guverner, glede na zakonsko opredeljena pooblastila. Vse zahtevane zapisnike Sveta BS je Banka Slovenije skladno z zahtevo že izročila Preiskovalni komisiji.

Ob vsem ponavljamo, da Banka Slovenije s Preiskovalno komisijo sodeluje od začetka in ji je vso zahtevano dokumentacijo tudi izročila – vključno z zapisniki OKG. Banka Slovenije podpira vsa prizadevanja pristojnih organov v zvezi z ugotavljanjem zlorab v slovenskem bančnem sistemu in tudi v interesu Banke Slovenije je, da Preiskovalna komisija svojo nalogo opravi. 
 

DOPOLNJENA INFORMACIJA, 10.08.2016:

Zaradi povpraševanj več medijev podajamo pojasnilo glede odločitve Upravnega sodišča, da zavrže tožbo Banke Slovenije vloženo zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z izročitvijo zapisnikov ožjega kolegija guvernerja:

Sklep Upravnega sodišča bomo preučili in se znotraj pritožbenega roka odločili o morebitnih nadaljnjih korakih.

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila pritožbo

Ljubljana, 25.8.2016

Banka Slovenije je vložila pritožbo zoper sklep Upravnega sodišča, s katerim se je le-to razglasilo za nepristojno odločati o odredbi Okrožnega sodišča v Ljubljani. Na podlagi te odredbe je Banka Slovenije Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji (Preiskovalni komisiji) izročila zapisnike ožjega kolegija guvernerja za obdobje od 1.1.1997 do 24.4.2015.

Banka Slovenije je v pritožbenem roku ocenila, da sklep Upravnega sodišča še vedno ne razrešuje izpostavljenih pravnih dilem. Poleg tega nekatera stališča Upravnega sodišča po mnenju Banke Slovenije odpirajo tudi vprašanja ustavno pravne skladnosti obravnavane ureditve, zaznati pa je bilo tudi absolutne bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu. Odločitev o vložitvi tožbe in pritožbe, ki bi omogočila razjasnitev odprtih pravnih vprašanj, je po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki v skladu s svojimi pooblastili sprejel guverner, saj tovrstne odločitve niso v pristojnosti Sveta Banke Slovenije

Ne glede na to, da Banka Slovenije še vedno podpira vsa prizadevanja pristojnih organov v zvezi z ugotavljanjem zlorab v slovenskem bančnem sistemu, je ocenila, da je treba to problematiko dokončno razrešiti. Enotna praksa, zlasti pa pravna jasnost in pravna varnost v teh postopkih, namreč ni relevantna zgolj v obravnavanem primeru, pač pa tudi v vseh ostalih postopkih, ki jih vodijo ali jih bodo vodile preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije v prihodnosti.

Ob vsem ponavljamo, da Banka Slovenije s Preiskovalno komisijo sodeluje od začetka in bo tudi v bodoče. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji doslej izročila vsa zahtevana gradiva, več kot 30.000 strani dokumentacije z informacijami o ugotovitvah in ukrepih Banke Slovenije pri nadzoru bank. V interesu Banke Slovenije je, da pristojni organi svoje naloge opravijo.

Banka Slovenije je sicer v zvezi s tožbo, vloženo zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z izročitvijo zapisnikov ožjega kolegija guvernerja, dne 8. 8. 2016 objavila sporočilo za javnosti, iz katerega, v izogib nejasnostim in napačnim interpretacijam, povzemamo:

1. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji (Preiskovalni komisiji) že lani izročila več kot 23.000 strani dokumentacije z informacijami o ugotovitvah in ukrepih Banke Slovenije pri nadzoru bank, ki jih je v preteklosti zahtevala preiskovalna komisija. Izročena dokumentacija je podrobneje opisana v dveh sporočilih za javnost (sporočilo 1, sporočilo 2).

2. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji izročila tudi zapisnike ožjega kolegija guvernerja (OKG) in jih torej Preiskovalna komisija zdaj ima (Preiskovalna komisija je zahtevala zapisnike sestankov OKG za obdobje od 1.1.1997 do 24.4.2015).

3. Banka Slovenije meni, da Okrožno sodišče v zvezi z izdajo odločbe, s katero je Banki Slovenije naložilo izročitev zapisnikov OKG, v postopku odločanja Banki Slovenije ni omogočilo, da bi se seznanila z zahtevo Preiskovalne komisije in da bi sodišču pred odločitvijo o tej zahtevi lahko obrazložila pomen te zahteve z vidika varovanja zaupnih informacij. Šele z upoštevanjem vseh dejanskih okoliščin bi namreč sodišče lahko presodilo, ali je zahteva Preiskovalne komisije zakonita in utemeljena. S tem sodišče v postopku odločanja o zahtevi Preiskovalne komisije Banki Slovenije ni zagotovilo spoštovanja ustavno varovanih pravic do enakega varstva iz 22. člena Ustave RS, do sodnega varstva iz 23. člena Ustave RS in do sodnega sredstva iz 25. člena ustave RS.

4. Dejstvo je, da so sestanki OKG posvetovalni sestanki, ki jih sklicuje guverner (te prakse ni uvedel sedanji guverner, pač pa je bila tovrstna praksa prisotna že prej). Sestanki OKG so namenjeni strokovni razpravi, podrobnejši predstavitvi posameznih vsebin in vprašanj iz vseh področij delovanja Banke Slovenije, vključno z njenim delovanjem v okviru ECB in ESCB. Omenjeni kolegij je torej zgolj posvetovalni organ Banke Slovenije in ne sprejema odločitev na podlagi Zakona o Banki Slovenije – pač pa odločitve v skladu z Zakonom o Banki Slovenije sprejema izključno Svet Banke Slovenije oziroma guverner, glede na zakonsko opredeljena pooblastila. Vse zahtevane zapisnike Sveta BS je Banka Slovenije skladno z zahtevo že izročila Preiskovalni komisiji.

Ponavljamo, da je Banka Slovenije  v pritožbenem roku ocenila, da sklep Upravnega sodišča še vedno ne razrešuje izpostavljenih pravnih dilem, zato je danes vložila pritožbo zoper ta sklep. Poleg tega nekatera stališča Upravnega sodišča po mnenju Banke Slovenije odpirajo tudi vprašanja ustavno pravne skladnosti obravnavane ureditve, zaznati pa je bilo tudi absolutne bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu.

POVEZANA SPOROČILA:

- Sporočilo za javnost – Izročitev zapisnikov ožjega kolegija guvernerja (8. 8. 2016)

 

Demanti navedb v članku Nedotakljivi v Mladini (št. 32, 12.8.2016)

Ljubljana, 26.8.2016

Novinarka Mladine v članku Nedotakljivi (Mladina št. 32, 12.8.2016) navaja več neresnic, povezanih z Banko Slovenije.

1. Glede zaplembe dokumentov v hišni preiskavi v Banki Sloveniji (BS) in opozorila ECB glede nujnosti varovanja zaupnosti dokumentov ponovno poudarjamo, da je BS problematizirala – in še vedno problematizira - način zasega podatkov v hišni preiskavi. Ta je bil namreč opravljen neselektivno (zasežena je bila tudi dokumentacija, nepovezana s predmetom preiskave, to je s sanacijo bank v letih 2013/14, konkretno v povezavi z izvedbo pregleda kakovosti sredstev - AQR, stres testov in izdajo odločb BS o izrednih ukrepih), hkrati niso bila upoštevana pravila zaupnosti dokumentov ECB.
V skladu z določbama 334. člena Pogodbe o delovanju EU in 39. člena Statuta ESCB in ECB uživa ECB na ozemlju Unije privilegije in imuniteto, potrebno za opravljanje njenih nalog. V 39. členu Statuta je namreč izrecno določeno, da ECB uživa na ozemlju držav članic privilegije in imunitete, ki so potrebni za izvajanje njenih nalog pod pogoji, določenimi s Protokolom o privilegijih in imunitetah EU. V 2. členu Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah EU pa je določeno, da so arhivi Unije nedotakljivi, pri čemer iz 1. odstavka 22. člena navedenega protokola izhaja, da se le-ta uporablja tudi za ECB, člane njenih organov in zaposlene.
Zaradi navedenega primera, ki ju kot primerljiva s hišno preiskavo v BS navaja novinarka (zaslišanje g. Tricheta in preiskava italijanskega guvernerja g. Visca) dejansko nista primerljiva, saj v teh primerih ni prišlo do enakih okoliščin (neselektivni zaseg dokumentacije, neupoštevanje pravil zaupnosti) in zato pri njih ECB ni imela razloga za odziv.

2. Stališče BS je in ostaja, da morajo biti vsi postopki izpeljani zakonito in morebitne pravne nejasnosti odpravljene.
Ker so se v okviru postopka odločanja Okrožnega sodišča, ki je BS odredilo, da preiskovalni komisiji DZ izroči zapisnike ožjega kolegija guvernerja (OKG), odprle določene pravne dileme oziroma so bile v postopku ugotovljene nekatere procesne pomanjkljivosti, se je BS najprej obrnila na Upravno sodišče, da presodi, ali so bili postopki izpeljani ustrezno. Upravno sodišče je tožbo zaradi nepristojnosti zavrglo.
Pri tem ponavljamo, da BS zaradi vseh obtožb, ki so stalnica tudi v Mladini, podpira vsa prizadevanja pristojnih organov v zvezi z ugotavljanjem zlorab v slovenskem bančnem sistemu in tudi v interesu BS je, da Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja vzroke in odgovornost za sanacijo bančnega sistema 2013/2014, svojo nalogo opravi. BS je komisiji od sredine lanskega leta skupno izročila okrog 33.000 strani oziroma vso zahtevano dokumentacijo – tudi zapisnike OKG.

3. O "moči Banke Slovenije", ki je po mnenju novinarke "izjemna": "S svojimi "izračuni" bančne luknje je določala višino zadolžitve". BS ni računala bančne luknje in dokapitalizacija bank leta 2013 nikakor ni temeljila na izračunih BS. Evropska komisija je aprila 2013 objavila rezultate poglobljenega pregleda za Slovenijo (Macroeconomic Imbalances Slovenia 2013) z ugotovitvijo, da v Sloveniji obstajajo čezmerna makroekonomska neravnotežja in pozvala k izvedbi skrbnega pregleda bank, julija 2013 je k pregledu kakovosti aktive pozval še Svet EU. Zato je v juliju 2013 Banka Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance pristopila k organizaciji izvedbe pregleda.
Pregled slovenskega bančnega sistema je bil - tako kot pred tem pregledi vseh bančnih sistemov v državah, ki zaradi makroekonomskih neravnotežij niso bile zmožne več (re)financirati državnega dolga in/oziroma dolga bank (Portugalska, Španija, Grčija, Irska, Ciper) - izveden v obliki t.i. skrbnega pregleda, ki vključuje pregled kakovosti sredstev (AQR) ter izvedbo "bottom up" stresnih testov. AQR, s katerimi so bile izračunane potrebne dodatne slabitve na portfeljih bank, sta izvedli družbi Deloitte, d.o.o. in Ernst&Young, stresne teste družba Oliver Wyman (po pristopu "bottom up") in družba Roland Berger (po pristop "top down"); seznam izvajalcev in stroškov je objavljen na spletni strani BS http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5598.
Z najemom zunanjih specializiranih institucij, ki so izvajale skrbne preglede tudi v drugih državah Evrosistema, je Banka Slovenije zagotovila s strani Evropske komisije pozvano izvedbo neodvisnega pregleda in objektivno oceno kapitalskega primanjkljaja, s čimer je Vladi odprla možnost za pridobitev dovoljenj za državno pomoč bankam. Poudariti gre, da je Vlada sanacijo bank uvrstila med reformne Ukrepe za oživitev gospodarske rasti na kratek rok v Nacionalnem reformnem programu 2013-2014.

4. Novinarka navaja, da je BS s tem, ko je prej kot evropski bančni regulator uvedla strožje standarde glede kapitalske ustreznosti "povzročila kreditni krč in bila posredno kriva za stečaj ali prisilno prodajo številnih slovenskih podjetij". Novinarka tako spet ponavlja tezo, ki jo je navedla že v prejšnji Mladini (št. 31, 5. 8. 2016) v članku o ribogojnici Fonda »Žrtve stiskanja« in ki jo sicer po medijih, redno v Mladini, promovira zlasti finančni minister iz obdobja 2008-2012, ko je soočen s kritikami, da vlada 2008-2012, ki je državo vodila ob izbruhu finančne krize, ni ustrezno in pravočasno reagirala na gospodarske posledice krize. Ne novinarka in ne bivši minister ne navajata ene ključnih okoliščin, zaradi katere je prišlo do krčenja bilanc bank – to je visoke odvisnosti slovenskih bank in njihove kreditne aktivnosti od virov v tujini.
Leta 2009 so imele banke v Sloveniji kar četrtino virov financiranja najetih pri bankah v tujini in ta denar so morale – zaradi razmer v svetovnem gospodarstvu, še bolj pa zaradi dogajanj v Sloveniji (krčenje BDP, padec ratingov tudi zaradi šibkega kapitalskega položaja bank in visoke zadolženosti velikega dela gospodarskih družb ) – ob dospelosti vračati; že do konca leta 2012 je delež teh virov padel na 16,5 odstotka. Obveznosti slovenskega bančnega sistema do tujih bank so se med decembrom 2008 in decembrom 2012 znižale za dobrih 8 milijard evrov; iz skoraj 16 milijard evrov na pod 8 milijard evrov. Do sanacije bank leta 2013 ni bilo dovolj narejenega, da bi se bankam povečale možnosti za obnovitev financiranja ob dospelosti tujih grosističnih virov. Problematična so bila področja zagotavljanja politične stabilnosti, pravočasne in proaktivne gospodarske politike in zakonodaje (finančno prestrukturiranje družb) in tudi pravočasnost programa reševanja problematike v bankah, začenši z zagotavljanjem ustrezne kapitaliziranosti bank. Podatki Evropske komisije namreč kažejo, da so države EU v prvih letih krize 2008-2011 za dokapitalizacije bank v povprečju dale 2,5% BDP, Slovenija pa le 0,8% BDP.

5. Glede bodoče revizije Banke Slovenije s strani Računskega sodišča RS novinarka navaja, kako nemško računsko sodišče že desetletja revidira smotrnost poslovanja nemške centralne banke, da imajo državni revizorji dostop do vseh področij Deutsche Bundesbank razen področja denarne politike, da pa po zadnji verziji zakona računski sodniki pri BS te možnosti ne bodo imeli. Pisanje novinarke, ki primerja nadzor računskega sodišča nad nemško in slovensko centralno banko, je zavajajoče. Deutsche Bundesbank namreč ne opravlja nadzorniške funkcije bank enako kot Banka Slovenije, obstaja ključna razlika: v Nemčiji nadzor nad finančnimi institucijami izvaja poseben nadzornik – to je BaFin, ki je pristojen tudi za banke. V Sloveniji nadzor nad bankami v celoti izvaja Banka Slovenije. Zato je nenavadna teza, ki jo izpelje novinarka, da bi po zgledu nadzora nad nemško centralno banko moralo tudi slovensko Računsko sodišče imeti pravico ugotavljati, ali "Banka Slovenije ustrezno izvaja nadzor nad poslovanjem Delavske hranilnice". Brez navedbe in upoštevanja omenjene ključne razlike med nemško in slovensko centralno banko ni mogoče in je nedopustno vleči vzporednice med nadzorom, ki ga je s strani računskega sodišča deležna nemška in ga bo slovenska centralna banka.

Novinarko Mladine lepo prosimo, da pred pisanjem o temah, povezanih z Banko Slovenije, vendarle kdaj pošlje tudi vprašanja na Banko Slovenije in tako pridobi dodatne informacije pred pisanjem članka.

 

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank in Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2016

Ljubljana, 30.8.2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank v juniju 2016 in Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2016.

1. Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2016

Bilančna vsota bank in hranilnic se je do konca junija skrčila na 36,4 mrd EUR, kar je za 1 mrd manj kot konec leta 2015 ter za 2,4% manj kot v enakem mesecu lani. Poleg nadaljnjega zmanjševanja obveznosti na grosističnih trgih, ki je bolj umirjeno kot v preteklih letih, je na krčenje bilančne vsote vplivalo tudi junijsko vračilo dolga do Evrosistema. Banke so namreč predčasno vrnile 80% sredstev izposojenih na ciljni operaciji TLTRO I in si zaradi visoke presežne likvidnosti pričakovano izposodile manj sredstev na novi operaciji TLTRO II.

Kreditna aktivnost do nebančnega sektorja ostaja v območju negativne rasti, a se ta ne zaostruje. Krčenje posojil nebančnemu sektorju se je v drugem četrtletju 2016 stabiliziralo pri -5,8% medletno. Medtem ko se je upadanje posojil nefinančnim družbam v zadnjih mesecih rahlo okrepilo, pa se pri kreditiranju gospodinjstev nadaljuje pozitivni trend. Ugodne posojilne obrestne mere in rast investicij v trajne dobrine se odražajo v stabilni rasti stanovanjskih posojil in od aprila dalje tudi potrošniških posojil.

Po marčevskem umiku vlog države in s tem znižanju medletne rasti vlog nebančnega sektorja ostaja ta na razmeroma nizkih ravneh. V strukturi virov financiranja se krepi pomen vlog gospodinjstev. Kljub nizkim obrestnim meram se njihov obseg nadalje povečuje, vendar v celoti na račun vpoglednih vlog, kar slabi stabilnost tega vira. Rast vlog gospodinjstev se je do konca prvega polletja okrepila na 5,6%. Vloge se povečujejo pri vseh skupinah bank, vendar so razlike v rasti med njimi majhne, saj varčevalci - zaradi zelo izenačenih in nizkih obrestnih mer - niso motivirani za prenos sredstev med posameznimi bankami.
Rast vlog nefinančnih družb, ki predstavljajo dobro petino vlog nebančnega sektorja, se je v prvem polletju opazno upočasnila.

Ob krčenju kreditne aktivnosti bank se znižujeta tako obseg razvrščenih terjatev bank, kot terjatev v zamudi nad 90 dni. Delež slednjih se je v drugem četrtletju stabiliziral pri 8 %, kar je za 1,9 odstotne točke oziroma za 812 mio EUR manj kot konec leta 2015. V portfelju se po več let ohranjajo tudi razdrobljene terjatve majhnih vrednosti, med njimi tudi nezavarovane in v veliki meri že oslabljene.
Obseg bruto dohodka ostaja primerljiv z dohodkom v enakem obdobju lani. Neto neobrestni prihodki ohranjajo pozitivno medletno rast, medtem ko rast obrestnih prihodkov ostaja negativna. Banke so prvo polletje zaključile z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 285 mio EUR. Kapitalska ustreznost bank na ravni sistema je po opravljenih stresnih testih ustrezna.

2. Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2016

V drugem četrtletju je svetovna gospodarska aktivnost nekoliko opešala, znižujejo pa se tudi napovedi. Rast v območju evra se je v drugem četrtletju znižala na četrtletno 0,3 % in medletno 1,6 %. Dokaj medlo dinamiko so kazali zadnje mesece tudi kratkoročni indikatorji industrije, trgovine na drobno in gradbeništva. Zaviralno deluje zniževanje rasti izvoza, med drugim na Kitajsko, katere gospodarstvo je v drugem četrtletju zgolj ponovilo 6,7-odstotno rast iz prvega četrtletja. Kljub temu je bil agregatni kazalnik zaupanja v območju evra julija še stabilen, stopnja brezposelnosti pa se je maja oziroma junija še naprej zniževala. Napovedi za leto 2016 se ohranjajo približno na ravni medletne rasti iz drugega četrtletja, medtem ko je Consensus julija in avgusta, očitno povezano tudi z Brexitom, precej znižal napovedi za leto 2017 za evrsko območje, ZDA in za širšo globalno rast; manjša pozitivna izjema so med drugim napovedi za Rusijo, Hrvaško in Srbijo. Cene nafte so se julija znižale s skoraj 50 na skoraj 40 dolarjev za sodček, v prvih dveh tretjinah avgusta pa spet porasle nazaj na 50 dolarjev.

Medtem se je v Sloveniji v drugem četrtletju nadaljevala pozitivna dinamika iz prvega četrtletja. Poganjala jo je večinoma izvozna rast. Maja in junija sta spet močno porasla industrijska proizvodnja in blagovni izvoz, medtem ko se izvoz storitev v glavnem le ohranja na lani doseženih visokih ravneh. Zelo verjetno raste tudi domača potrošnja. Na to kaže izvoznemu vzporeden pospešek blagovnega uvoza. Do junija je še naprej rasel promet v trgovini na drobno, čeprav samo prodaja avtomobilov in drugih neživil, katere medletni indeksi so zelo visoki. Visoki so tudi medletni indeksi drugih storitvenih dejavnosti, a se je njihova nadaljnja rast v drugem četrtletju že zaustavljala. Zato pa se je obrnila rahlo navzgor tekoča dinamika gradbeništva, potem, ko se je že od lani trajajočemu velikemu pospešku stanovanjske gradnje spomladi pridružil še manjši zasuk v infrastrukturni. Consensusovi napovedi za 2016 in 2017 ostajata za Slovenijo nespremenjeni.

Na trgu dela sta se letos - in še posebno v drugem četrtletju - še okrepili rast zaposlovanja in zniževanje brezposelnosti. Število delovno aktivnih (brez samozaposlenih kmetov) je bilo maja in junija medletno večje za že 2,5 %, ali za skoraj 20 tisoč oseb. K povečanju so največ prispevale predelovalne dejavnosti. Razen v gradbeništvu ostajajo pozitivni tudi kazalniki pričakovanega zaposlovanja. Julija je bilo brezposelnih 99.117 oseb, kar je 9,5 % manj kot julija lani. Iz brezposelnosti se je julija sicer odjavilo manj oseb kot v enakem obdobju lani, manj pa je bilo tudi novoprijavljenih brezposelnih. Letos se je nekoliko okrepila tudi rast povprečnih plač in še bolj mase plač, že decembra v pretežno javnih storitvah, v začetku letošnjega leta pa tudi v zasebnem sektorju, a z umirjanjem proti polletju.

Po junijskem obratu, ko se je slovenska inflacija po dveh letih z 0,1 % vrnila v pozitivno območje, je julija upadla spet nekoliko pod nič. K povišanju inflacijske stopnje so prispevale v zadnjih treh mesecih predvsem cene storitev, ki so poskočile junija in julija na medletno 2,4 % in 2,3 %. Nekoliko so porasle tudi cene hrane, medtem ko cene industrijskih proizvodov (brez energentov) ohranjajo majhen negativni prispevek. Na porast inflacije je vplivalo tudi zniževanje negativnega medletnega prispevka cen energentov. Rast najožjega kazalnika osnovne inflacije, ki je v zadnjem četrtletju po dveh letih spet nekoliko presegel evrskega, nakazuje na vsaj zmerno okrepitev cenovnih pritiskov, morda predvsem s strani rasti plač, po plati stroškov ali povpraševanja.

Primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja (po denarnem toku) se zmanjšuje. Popolni podatki so šele do aprila, na nadaljnje izboljševanje pa kažejo gibanja v državnem proračunu, kjer je bil primanjkljaj v treh mesecih do julija medletno manjši za 136 mio EUR. Vplačani davki in prispevki za socialno varnost so se v prvih sedmih mesecih povečali za dobre 3 %. Vpliv izboljševanja gospodarskih razmer se kaže predvsem v povečanih prilivih davkov, ki temeljijo na plačah. Na strani prihodkov izstopa le precejšen izpad sredstev iz proračuna EU, samo julija medletno za 100 mio EUR, zaradi česar je letos zmanjšano tudi investicijsko trošenje države. Zahtevana donosnost slovenskih državnih obveznic ostaja nizka.

 

Demanti navedb dr. Križaniča v članku Tovarne delavcem! Ali spet?

Ljubljana, 3.9.2016

Finančni minister 2008-2011 dr. Franc Križanič je v Večeru v članku Tovarne delavcem! Ali spet? (sobota, 27.8.2016) ponovno navedel tezo, ki je stalnica njegovih vse pogostejših medijskih pojavljanj v zadnjih mesecih in s katero posredno zavrača soodgovornost vlade Boruta Pahorja za zaostritev razmer v bankah (zlasti v največjih državnih bankah), ki so se razrešile šele ob koncu leta 2013 s sanacijo na podlagi državne pomoči. V tedniku Mladina je nedavno na trditev dr. Bogomirja Kovača, da je bila tudi reakcija vlade (2008-2011) "napačna in absolutno prepozna", odgovoril, da je bila reakcija slovenske politike na svetovno finančno krizo 2008 "takojšnja, obsežna in učinkovita".
Dr. Križanič, ki je vodil finančno ministrstvo v času izbruha in prvih letih svetovne finančne krize, v Večeru tako ponavlja svojo tezo, da kriza "ni nastala s svetovno finančno krizo po septembru 2008 niti s projektom umika države iz gospodarstva in ne zgolj zaradi menedžerskih odkupov ", ampak da se je začela" z ukrepi Banke Slovenije julija 2010, z zahtevo po povečanem kapitalu ob dani ravni dodeljenih kreditov…".
To trditev dr. Križanič vztrajno ponavlja, nikoli pa konkretno ne pojasni. S tem tudi preusmerja pozornost stran od nekaterih drugih ključnih dejavnikov, ki so vplivali na kreditni krč. Na krčenje kreditne aktivnosti sredi leta 2010 je vplivala vrsta dejavnikov na strani ponudbe in povpraševanja po posojilih, ki so bili povezani predvsem s slabšanjem makroekonomskih razmer v tujini in Sloveniji, razmer na kapitalskih trgih in na trgu nepremičnin, kar se je izrazito pokazalo že v letu 2009, nadaljevalo pa se je tudi skozi naslednja leta.
Leta 2009 se je slovenski BDP skrčil za rekordnih 7,8 odstotka. Temu je veliko prispeval padec svetovne trgovine, v Sloveniji pa dodatno prisilno uravnoteženje tekočega računa plačilne bilance (s primanjkljaja 6,2% na letni ravni ob prehodu 2008/2009) zaradi izpada možnosti financiranja takega primanjkljaja z zadolževanjem v tujini. Poslabšalo se je poslovanje bolj zadolženih podjetij, ki so v tem obdobju začela zamujati s poravnavanjem obveznosti do bank; zgolj med decembrom 2009 in junijem 2010 se je delež obveznosti (razvrščena aktiva), ki so jih podjetja bankam odplačevala z zamudo povečal z 12,8 na 20,9 odstotka. S tem obdobjem sovpadajo prva opozorila Banke Slovenije na neustrezno insolvenčno zakonodajo, ki ni predstavljala ustrezne osnove za hitro finančno in poslovno prestrukturiranje podjetij oziroma ni omogočala, da bi podjetja lahko s hitrim prestrukturiranjem ohranila poslovanje, delavna mesta, z izboljšanjem denarnega toka pa se usposobila za odplačevanje že najetih kreditov. Ustrezne dopolnitve insolvenčne zakonodaje so se zgodile šele decembra 2013, predvsem z uvedbo pravice upnikom, da začnejo postopek prisilne poravnave, in uvedbo "Absolute Priority Rule" načela, to pomeni, da kapital v celem prvi služi pokrivanju nastalih izgub pri reševanju podjetja (v primeru stečaja pa je zadnji poplačan, kar je veljalo že prej).
Le ob izpolnitvi pogojev, ki bi omogočili prekvalifikacijo slabega kredita podjetja v normalnega, je možno od bank pričakovati odobritev dodatnega kredita. V praksi razreševanja slabih naložb bank so v glavnem poznani trije načini: prenos slabih naložb na (od banke neodvisno) slabo banko, prodaja (slabe) naložbe zainteresiranemu kupcu, oboje običajno (z občutnim) diskontom, ali pa reševanje naložbe v okviru banke s pomočjo izterjave (z unovčenjem zavarovanj dolžnika, ki preneha obstajati) oziroma finančnega prestrukturiranja dolžnika. Nujna pa je tudi krepitev lastniškega kapitala podjetij, vseh, ne le tistih v težavah. V primeru sprememb na trgu na slabše oziroma ob realiziranih tveganjih je nujno, da podjetje razpolaga s kapitalom kot blažilcem za pokrivanje nepredvidenih izgub; v nasprotnem primeru je prva na udaru glavnica kredita. Žal ugotavljamo (Poročilo o finančni stabilnosti, Banka Slovenije, julij 2016, stran 12), da se podjetja razdolžila (merjeno kot razmerje med dolgom in kapitalom) predvsem na račun zmanjšanja dolga, ne pa povečanja kapitala. Do konca leta 2015 se je v primerjavi z letom 2008 podjetniški sektor razdolžil z zmanjšanjem dolga za 22%, s povečanjem kapitala pa le za 2%.
Dr. Križanič povsem spregleda tudi enega ključnih dejavnikov kreditne aktivnosti bank, in sicer visoke odvisnosti slovenskih bank od virov v tujini. Z nastopom krize leta 2008 in zaostritvijo razmer na finančnih trgih je medbančno financiranje in izdajanje obveznic usahnilo in slovenske banke v tujini virov ob zapadlosti niso mogle več refinancirati. Že v letu 2009 so se tako banke v tujini neto razdolžile za 3,2 mrd EUR, te vire pa so, kot navaja Poročilo o finančni stabilnosti iz maja 2010, nadomestile z vlogami države. V letu 2010 so banke zadolžitev v tujini znižale za dodatne 1,3 mrd EUR ali za novih 10 %, a teh virov, kot navaja Poročilu o finančni stabilnosti iz maja 2011, banke niso več uspele nadomestiti z vlogami države, " saj je država vloge pri bankah postopoma zmanjšala; skupaj za 0,96 mrd EUR".Od konca leta 2008 do konca marca 2015, se je bančni sistem na grosističnih trgih v tujini neto razdolžil skupaj za 11,5 milijard evrov (za eno tretjino BDP Slovenije!), delež teh virov financiranja v bilancah bank pa je padel s 36% na 15,5% (Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015, stran 42). Velik del sredstev za poplačilo virov financiranja tujini so bili tudi dospeli krediti slovenskih podjetij. S strani države (do sanacije bank leta 2013) ni bilo dovolj in ustrezno narejeno, da bi se bankam povečale možnosti za obnovitev financiranja ob dospelosti tujih grosističnih virov. Problematična so bila področja zagotavljanja politične stabilnosti, pravočasne in proaktivne gospodarske politike in insolvenčne zakonodaje, pa tudi pravočasnost programa reševanja problematike v bankah, začenši z zagotavljanjem ustrezne ravni kapitala v bankah. Po podatkih Evropske komisije so države EU v prvih letih krize 2008-2011 za dokapitalizacije bank v povprečju dale 2,5 % BDP, Slovenija pa le 0,8% BDP. Država v letih 2010, 2011 in 2012, torej v času ministrovanja dr. Križaniča, v času brez vlade in v prvem letu nove vlade, kot ključna lastnica največjih bank – kljub zahtevam Banke Slovenije - ni kapitalsko okrepila. Ravno zato, ker država kot lastnica bank ni ustrezno dokapitalizirala, so te dodaten kapital pridobivale z izdajo podrejenih instrumentov, kapitalsko ustreznost pa lovile tudi z omejevanjem kreditiranja.

Darko Bohnec, Banka Slovenije

 

 

Sporočilo za javnost - Uvedena makrobonitetna instrumenta za nepremičninski trg

Ljubljana, 6.9.2016

Svet Banke Slovenije je na 561. seji 30. 8. 2016 potrdil uvedbo dveh makrobonitetnih instrumentov za nepremičninski trg v obliki priporočil bankam.

- Priporočilo A: Omejitve razmerja med zneskom stanovanjskega posojila in vrednostjo nepremičnine, s katero je posojilo zavarovano, (LTV) ob sklenitvi kreditne pogodbe za nova stanovanjska posojila:

1) Priporoča se, da ob sklenitvi kreditne pogodbe za nova stanovanjska posojila, zavarovana z nepremičnino, razmerje med zneskom stanovanjskega posojila in vrednostjo nepremičnine, s katero je posojilo zavarovano oziroma LTV (angl. Loan-to-value) ne presega 80%.

- Priporočilo B: Omejitve razmerja med letnimi stroški servisiranja dolga in letnim dohodkom kreditojemalca ob sklenitvi kreditne pogodbe (DSTI) ob sklenitvi kreditne pogodbe za nova stanovanjska posojila:

1) Priporoča se, da ob sklenitvi kreditne pogodbe za nova stanovanjska posojila razmerje med letnimi stroški servisiranja dolga in letnim dohodkom kreditojemalca oziroma DSTI (angl. Debt service-to-income) ne presega:
a) pri kreditojemalcih z dohodki manj ali enako 1.700 EUR mesečno: 50% in
b) pri kreditojemalcih z dohodki več kot 1.700 EUR mesečno: 50% za del dohodka do vključno 1.700 EUR in 67% za del dohodka nad 1.700 EUR.
V primeru več kreditojemalcev velja določilo za vsakega posebej.

2) Priporoča se, da banke že pri odobravanju kreditov (pri oceni kreditne sposobnosti) smiselno upoštevajo omejitve, ki jih v postopku izvršbe na denarno terjatev dolžnika opredeljujeta Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), torej prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe in omejitve izvršbe na dolžnikove denarne prejemke.


Banka Slovenije makrobonitetne instrumente za področje nepremičnin implementira kot priporočilo oziroma previdnostni ukrep. Vmesni cilj makrobonitetne politike, ki ga ukrepa zasledujeta, je preprečiti čezmerno rast kreditiranja in čezmerni finančni vzvod.
Vrsta in stopnja instrumentov je določena tako, da znatneje ne posegata v trenutno kreditno aktivnost in poslovno politiko bank, saj so razmere na slovenskem trgu nepremičnin v fazi stabiliziranja in trenutno ne predstavljajo neposrednega tveganja finančni stabilnosti. Stanje pa se lahko v prihodnosti hitro spremeni zaradi dolgotrajnih razmer nizkih obrestnih mer, nizke zadolženosti gospodinjstev, agresivne ponudbe posojil s fiksno obrestno mero ipd. Stanovanjsko kreditiranje je segment kreditne aktivnosti, ki bo lahko relativno močno izpostavljen sistemskim tveganjem v začetku novega finančnega cikla.

Uvedba makrobonitetnih instrumentov ne posega v pravila glede odgovornosti pri ocenjevanju in prevzemanju tveganj bank. Banke morajo še naprej same določale svojo interno poslovno politiko pri ocenjevanju in prevzemanju tveganj glede na vrednost zavarovanje nepremičnine in kreditno sposobnost posojilojemalcev.

Celotno besedilo Makrobonitetnega priporočila je dostopno na  podstrani Finančna stabilnosti:  Instrumenti za stanovanjski nepremičninski trg

Odziv na trditve Aljoše Tomaža v intervjuju v Sobotni prilogi Dela

Ljubljana, 10. 9. 2016

Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor KD Group in pred tem dolgoletni vodilni Abanke, v intervjuju Parlament bi za bančno luknjo moral preiskovati samega sebe, objavljenem v Sobotni prilogi Dela 3. 9. 2016, navaja več neresnic in pavšalnih trditev. V Banki Slovenije jih razumemo predvsem kot nov poskus pritiska na Ustavno sodišče, ki presoja ustavnost izrednih ukrepov v bankah v letih 2013/14, zlasti delitev bremena sanacije med davkoplačevalce in delničarje ter imetnike podrejenih kapitalskih instrumentov bank. V zadnjem času se namreč v medijih vrstijo objave posameznikov, večinoma ekonomistov, ki so pred ali v začetku zadnje finančne krize zasedali vodilna mesta v politiki ali v kasneje saniranih državnih bankah – nekateri med njimi so tudi sami osebno "razlaščenci", in katerih skupna nit je zanikanje kakršnekoli soodgovornosti za nastale razmere v bankah pred sanacijo 2013.

1. G. Tomaž pravi, da je bil pomemben razlog za bančno vrzel ta, da je Banka Slovenije pod vodstvom Marka Kranjca leta 2010 začela uvajati standarde Basel 3 in je zahtevala 80 odstotkov primarnega kapitala in skupni kapitalski količnik 10, zaradi česar naj bi banke začele krčiti kredite in jemati denar iz gospodarstva.
To ni res, Banka Slovenije leta 2010 nikakor ni začela uvajati standardov Basla 3. Ti se postopoma uvajajo šele od uveljavitve CRR in CRD (Capital requirements regulation/directive) z letom 2014, celovita implementacija pa nastopi s 1. januarjem 2019. Banka Slovenije tako ni bila med nadzorniki, ki bi se odločili za predčasno uveljavljanje Basla 3 ali za posplošen dvig kapitalskih zahtev, kot na primer Hrvaška z minimalno zahtevo kapitalske ustreznosti (KU) 12% ali Švica za najpomembnejše banke z minimalno zahtevo KU 19%.
Banka Slovenije je leta 2010 uvedla ukrep, da morajo banke v okviru procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala - ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Proces) 80 % interne ocene kapitalskih potreb za kreditno tveganje (ki je le eno izmed tveganj za katera morajo banke oziroma lastniki bank zagotavljati kapital) pokriti s temeljnim kapitalom. S tem ukrepom je preprečila, da bi banke in njihovi lastniki potrebo po kapitalu zagotavljali le z izdajami podrejenih in hibridnih kapitalskih instrumentov in s tem poslabševali strukturo kapitala bank ter povečevali tveganja investitorjem v druge kapitalske instrumente. Ukrep je bil torej reakcija na naraščajoča kreditno in likvidnostno tveganje ter tveganja refinanciranja ter za zaščito depozitov gospodinjstev – oziroma odgovor na stanje. Spomnimo: slovenski BDP je že leta 2009 padel za rekordnih 7,8 odstotka, tako državi kot bankam se je zapirala možnost, da v tujini refinancirajo vire ob zapadlosti (banke so se posledično že v letu 2009 v tujini neto razdolžile za 3,2 mrd EUR), v segmentu podjetij pa se je zgolj med decembrom 2009 in junijem 2010 delež obveznosti (razvrščena aktiva), ki so jih podjetja bankam odplačevala z zamudo, povečal z 12,8 na 20,9 odstotka.
V takih razmerah je bila nujna okrepitev bank s temeljnim kapitalom, ki je za banke glavni instrument za amortizacijo šokov kot posledice realizacije kreditnega tveganja. Vendar država kot ključna lastnica treh največjih bank ne leta 2010 in ne leta 2011 ni izpolnila zahtev Banke Slovenije in bankam ni zagotovila zahtevanega potrebnega kapitala, kar bi kot odgovorna lastnica morala.
Odsotnost teh dokapitalizacij je bila v okolju negativne ali šibke gospodarske rasti, ob hitrem poslabševanju stanja v gospodarstvu in velikem številu stečajev vzrok (!) zastoja v kreditiranju (banke so dodaten kapital med drugim pridobivale s prestrukturiranjem aktive oziroma z močnim znižanjem kreditne aktivnosti), vzrok omajanega zaupanja domačih in tujih vlagateljev v domači bančni sistem in državo kot celoto ter eden izmed pomembnih vzrokov za začetek hitrega zniževanja bonitetne ocene državnega tveganja in tveganja bank. Bonitetena ocena NLB d. d. je od leta 2011 do sanacije v 2013 padla iz Ba1 na Caa2 (Moody's).
G. Tomaž neizvedbe dokapitalizacij v prvih letih krize ne problemizira, kot dober odziv na krizo pa prvenstveno izpostavlja zakon o garancijski shemi. Omenimo zgolj, da je skoraj polovica podjetij-prejemnikov državnih jamstev po Zakonu o jamstveni shemi RS (2009), propadla oziroma pristala v insolvenčnih postopkih, od tega slaba tretjina še v času mandata avtorja zakona, takratnega finančnega ministra dr. Franceta Križaniča.

2. G. Tomaž navaja, da se je v javnosti razširilo mnenje, da so imele banke negativen kapital, čeprav so po revidiranih podatkih za leto 2012 vse izkazovale kapitalsko ustreznost.
Ne gre za mnenje, ki se je razširilo v javnosti, pač pa za dejansko stanje bank, ugotovljeno s skrbnim pregledom bank, ki so ga leta 2013 na zahtevo Evropske komisije izvedle neodvisne specializirane institucije v desetih slovenskih bankah. Da imajo banke (NLB, NKBM, Abanka, Banka Celje) negativni kapital tudi niso pokazali stresni testi, ki po g. Tomažu kažejo "zgolj, kaj bi bilo, če bi bilo" in pri katerih izrazi dvom v uporabo "pravilnih in relevantnih predpostavk" - pač pa je negativni kapital bank razkril že pregled kakovosti sredstev (AQR), ki sta ga izvedla Deloitte in E&Y in izsledki katerega so služili kot podlaga za stresne teste.
Zaradi nezaupanja v verodostojnost ovrednotenja sredstev - zlasti kreditnih portfeljev bank v času krize se namreč od leta 2012 v Evropi kot orodje nadzorniškega pregleda bank – ki je osnova tudi za odločanje Evropske komisije v primeru presoje skladnosti državnih pomoči bančnemu sistemu - poleg stresnih testov uporabljajo tudi AQR; oba skupaj sestavljata skrbni pregled bank.
Tako metodologija kot podrobni rezultati AQR in celotnega pregleda so že več kot leto dni javno dostopni v vsaj dveh poročilih, objavljenih na spletni strani BS - v Celovitem poročilu o skrbnem pregledu bančnega sistema (v nad. Celovito poročilo) in v  Poročilu o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj, ki ga je BS marca 2015 pripravila za Državni zbor. Z AQR ugotovljene potrebne dodatne slabitve (pri NLB, NKBM, Abanki in Banki Celje jih je bilo skupaj za 2,09 mrd EUR) so banke poknjižile in upoštevale v letnih poročilih za leto 2013, ki so jih potrdili redni revizorji poslovanja in v nekaterih primerih celo presegajo velikost ugotovljeno v neodvisnem sistemskem pregledu kakovosti bančne aktive. Pri tem gre posebej poudariti, da so letna poročila narejena skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in kar dodatno potrjuje tudi skladnost AQR z MSRP, ki je sicer razvidna že iz smernic, pripravljenih v času skrbnega pregleda slovenskih bank v 2013 in ki so bile podlaga za javno dostopen priročnik ECB tudi za izvedbo AQR v letu 2014 v skladu s določbami Uredbe o Enotnem mehanizmu nadzora (Uredba Sveta (EU) 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013).
V omenjenih poročilih je pojasnjena tudi izvedba stresnih testov. Predpostavk ni določila "Banka Slovenije in njen usmerjevalni odbor", kot nakazuje g. Tomaž (usmerjevalni odbor so ob Banki Slovenije sicer sestavljali Ministrstvo za finance, Evropska komisija (DG Comp in DG FIN), ECB in Evropski bančni organ - EBA), pač pa so bile predpostavke za osnovi scenarij vzete iz spomladanske napovedi makroekonomskih gibanj Evropske komisije, popravljene navzdol na podlagi makroekonomskih podatkov za prvo četrtletje leta 2013, za neugodni scenarij pa so bile - tako kot pri drugih državah - določene s strani ECB/ Evropskega odbora za sistemska tveganja - ESRB.
Banka Slovenije pregleda ni izvajala sama, pač pa so ga v vseh fazah izvedle neodvisne zunanje specializirane institucije, ki so preglede izvajale tudi v drugih državah. Prav tako kriterijev, kaj je refinancirani kredit oziroma katere terjatve so nedonosne, ni določala Banka Slovenije, kot se sprašuje g. Tomaž, ampak so bile upoštevane definicije EBA, kot je razloženo v omenjenem Celovitem poročilu (glej zlasti poglavje 4.4. Osnovne predpostavke stresnih testov). Taka dejstva bi g. Tomaž verjetno moral vedeti – zlasti če stalno ponavlja očitek, da Banka Slovenije informacij ne razkriva.

3. Po navedbah g. Tomaža ni jasno, zakaj je bila tolikšna razlika med ocenama kapitalskega primanjkljaja, ki sta jo izdelali družbi Roland Berger in Oliver Wyman – 3,2 in 4,7 milijarde evrov: "Nam, razlaščencem, ni jasno, zakaj Banka Slovenije ni zahtevala uskladitve, in tudi to kaže na stopnjo skrbnosti."
Razlika med omenjenima ocenama izhaja iz različnega nabora podatkov in različne uporabljene metodologije, kar je Banka Slovenije večkrat razložila v odgovorih medijem in je podrobno razloženo v omenjenih poročilih na spletni strani Banke Slovenije, zlasti v omenjenem Celovitem poročilu. Stresni testi izvajani po "top down" pristopu so manj natančni, saj se delajo na bolj agregiranih podatkih, ki jih sporočajo banke same. "Bottom up" pristop se dela na bolj podrobnih podatkih za vsako konkretno banko, v pregled je vključen širši obseg aktive banke in je bolj prilagojen tveganjem lastnim posamezni banki. Običajna mednarodna praksa je, da se stresni testi, ki so podlaga za oceno dodatno potrebnega kapitala, izvajajo po "bottom up" pristopu - to velja tako za skrbni pregled izveden s strani ECB, metodologijo stresnih testov EBE, interno izvajane stresne teste v Banki Slovenije.
Odstopanja med rezultati "bottom up" in rezultati "top down" stresnih testov so logična in pričakovana, zaradi metodoloških specifik pa cilj nikakor ni, da so rezultati usklajeni – pač pa je nujno, da se da razlike utemeljiti, kar sta pri izvedenih testih 2013 morala storiti tudi izvajalca. Razlike med "bottom up" in "top down" v posebnem poglavju razlaga dokument Celovito poročilo (str. 104-108).

4.
Trditev g. Tomaža, da smo banke brez potrebe dokapitalizirali v takem obsegu, tako da danes visoko presegajo zahteve po baselskih standardih, je povsem neutemeljena.
Po zadnjih primerljivih podatkih je bil slovenski bančni sistem s kapitalsko ustreznostjo 18,6 odstotka konec leta 2015 v sredini držav EMU; višjo kapitalsko ustreznost imajo bančni sistemi Estonije (34,5%), Irske (25%), Litve (24,3%), Finske (22%), Latvije (20,6%), Nizozemske (20,4%), Luksemburga (19,9%), Malte (18,9%). Ravno tako je trditev zelo nenavadna v luči dejstva, da je zaradi slabih gospodarskih razmer tudi KD banka, v lasti KD Group, po letih poslovanja z izgubo zaključila svoj poslovni model leta 2011 z odločitvijo lastnikov za izstop. (Dnevnik je denimo 22. 2. 2012 poročal, da naj bi neuradno želeli prodajni postopek zaključiti še preden bo KD Banka potrebovala novo dokapitalizacijo).

5. G. Tomaž navaja začudenje, da se je le Gorenjska banka pritožila na odločbo Banke Slovenije – druge banke naj bi bilo po njegovem bolj strah Banke Slovenije kot delničarjev in podrejencev, in razumeti je namig, da naj bi s pritožbo dosegla znižanje zahtevane dokapitalizacije.
Nič navedenega ne drži. Gorenjski banki z razliko od največjih državnih bank, ki bi šle v primeru neizvedbe državne dokapitalizacije v stečaj, ni bila izdana odločba o izrednih ukrepih (zoper to je bila sicer možna le vložitev tožbe), pač pa ji je Banka Slovenije zaradi ugotovljenega kapitalskega primanjkljaja izrekla redne ukrepe nadzora v obliki odredbe o odpravi kršitev, ki so se nanašale na odpravo kapitalskega primanjkljaja. Nižja končna potrebna dokapitalizacija Gorenjske banke je bila posledica vrste izvedenih ukrepov za zniževanje in boljše upravljanje tveganj, s katerimi je banka znatno znižala kapitalski primanjkljaj. Vse to je bilo v javnosti že večkrat pojasnjeno.

6. G. Tomaž opozarja, da je osnutek novele o bančništvu dovoljeval možnost, da se kvalificirane obveznosti izvzamejo iz ukrepov odpisa, če je izključitev sorazmerna in potrebna za preprečitev negativnega vpliva na delovanje finančnega sistema – da pa je ta možnost kasneje odpadla.
Izpostavimo, da je bila narejena ocena sistemskega vpliva izbrisa kvalificiranih obveznosti bank v sanaciji. Predstavljena je v Letnem poročilu Odbora za finančno stabilnost (makrobonitetni organ v sestavi predstavnikov Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor in Ministrstva za finance ) za leto 2014 in pravi: "Z oceno je bilo ugotovljeno, da izbris delnic in podrejenih obveznosti bank v sanaciji ni imel sistemsko pomembnih učinkov ter ni predstavljal pomembnejšega tveganja na poslovanje subjektov, ki jih nadzorujeta AZN in ATVP." Tudi to Poročilo je že več kot poldrugo leto dostopno na spletni strani Banke Slovenije.

7. G.Tomaž trdi, da je italijanski premier Renzi "rekel, da ne bo črtal podrejencev, ker ima to določene posledice za bančne finančne trge."
Trditev je zavajujoča, saj je italijanska centralna banka že novembra lani sprejela sanacijske ukrepe v zvezi s štirimi bankami v težavah (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara in Cassa di Risparmio di Chieti), s katerimi so prenehali v celoti vse delnice in podrejeni instrumenti navedenih bank, upoštevaje Sporočilo Evropske komisije o državnih pomočeh bankam (to se je uporabilo tudi pri reševanju bank z državno pomočjo v RS).
 

8. Na trditev g. Tomaža, kako bi pri nas vsak delal kriminalistično preiskavo in pri tem omenja tudi Banko Slovenije, navajamo, da je Posebna inšpekcijska skupina (PIS) Banke Slovenije analizirala sporno bančno prakso z vidika kršitev bančnih zakonskih in podzakonskih aktov znotraj svojega mandata in v skladu s 146. členom ZBan-2, ki govori o skladnosti poslovanja poslovnih bank znotraj mandata centralne banke. Naj ponovimo, da Banka Slovenije z vsemi organi, ki se ukvarjajo s preiskavo domnevnih nepravilnosti, sodeluje in da je tudi v interesu Banke Slovenije, da pristojni organi svoje naloge opravijo.

Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije

*Odziv je bil v skrajšani obliki objavljen v Sobotni prilogi Dela 10. 9. 2016.
 

Odziv (PDF format)

Sporočilo za javnost - Centralni kreditni register – ključni poudarki

Ljubljana, 15. 9. 2016

Banka Slovenije bo v skladu s predlogom Zakona o centralnem kreditnem registru, ki je v zakonodajnem postopku, vzpostavila Centralni kreditni register (CKR), ki bo predstavljal osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Register se vzpostavlja z namenom izboljšanja procesov ocenjevanja in obvladovanja kreditnih tveganj kreditodajalcev, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje in vzdržno zadolževanje ter preprečevanje prezadolževanja tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov ter za izvajanje nalog Banke Slovenije (upravljanje tveganj, makrobonitetni nadzor, vodenje denarne politike, zagotavljanje finančne stabilnosti, idr.).

Vzpostavitev centralnega kreditnega registra v Sloveniji sledi tudi aktivnostim na evropskem bančnem področju. Evropska centralna banka je skupaj s centralnimi bankami evroobmočja in nekaterimi centralnimi bankami iz držav, ki niso članice evroobmočja, že v letu 2011 začela aktivnosti, ki bodo pripeljale do vzpostavitve podatkovnega niza s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v evroobmočju (ang. Analytical Credit Datasets – AnaCredit). Združeval bo nove podatke in obstoječe nacionalne kreditne registre, ki bodo povezani v poenoteno bazo podatkov. Ta bo podpirala več centralno-bančnih funkcij, kot sta odločanje o denarni politiki in makrobonitetni nadzor. Izboljšala se bo tudi čezmejna primerljivost in povezljivost zbirk statističnih podatkov o kreditnih tveganjih.

Zavezanci za poročanje podatkov v Centralni kreditni register bodo poleg bank in hranilnic tudi drugi kreditodajalci, kot so gospodarske družbe, katerih prevladujoča dejavnost je sklepanje kreditnih pogodb, opravljanje storitev finančnega zakupa ali faktoringa, kreditodajalci, ki opravljajo storitve finančnega zakupa nepremičnin, ponudniki plačilnih storitev, Družba za upravljanje terjatev bank, Stanovanjski sklad RS, Eko sklad in MF oziroma UJP kot upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Navedeni zavezanci bodo hkrati tudi člani sistema izmenjave informacij, kar pomeni, da bodo lahko dostopali do vseh podatkov, ki se bodo izmenjevali v tem sistemu. Poleg navedenih zavezancev se bodo v sistem izmenjave informacij lahko vključili tudi drugi kreditodajalci, ki opravljajo storitev potrošniškega kreditiranja, in sicer v obsegu kot obvezni člani sistema (pošiljali bodo podatke v sistem in lahko dostopali do enakega nabora podatkov kot člani) ali pa se odločili za omejeno vključitev v sistem. V tem primeru ne bodo zavezani k pošiljanju podatkov, prav tako pa bodo lahko dostopali le do omejenega nabora podatkov, ki se v sistemu izmenjujejo.

Pri vzpostavljanju sistema izmenjave informacij bo Banka Slovenije namenila velik poudarek varnostnemu vidiku oz. mehanizmom preprečevanja morebitnih zlorab podatkov. V tem delu smo za izhodišče vzeli dobre prakse, ki jih poznamo na obstoječem sistemu izmenjave informacij fizičnih oseb – SISBON, in jih bomo v nekaterih delih še dodatno okrepili. Tako bo že v fazi vključevanja vsakega novega člana sistema izmenjave informacij opravljen poglobljen revizijski pregled izpolnjevanja zahtev in standardov varovanja informacij. V okviru sistema izmenjave bo zagotovljena polna revizijska sled, tako da bo mogoče v vsakem trenutku ugotoviti kdo, kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do podatkov posameznika ali poslovnega subjekta.

Vsakemu posamezniku in poslovnemu subjektu, o katerem se podatki zbirajo in izmenjujejo v sistemu, bo omogočena seznanitev, kateri podatki se o njem zbirajo ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do njih. Predlog zakona predvideva tudi globe za člane sistema in odgovorne osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih in varnostnih zahtev ali uporabljajo podatke v nasprotju z nameni, določenimi v zakonu.

 

Pojasnilo razlike med ocenama kapitalskega primanjkljaja (pristopa top-down in bottom up) - Odziv na članek v Dnevniku

V članku Ustavno sodišče o izbrisanih podrejenih obveznicah, vrednih 600 milijonov evrov (Dnevnik, 16. 9. 2016) je bila ponovno problematizirana razlika med ocenama kapitalskega primanjkljaja, ki sta ju v okviru skrbnega pregleda bank v letu 2013 izdelali družbi Roland Berger in Oliver Wyman, in sta znašali 3,2 oziroma 4,7 milijarde evrov.
Banka Slovenije je vzroke za razliko v medijih pojasnila že večkrat, nenazadnje so podrobno pojasnjeni v posebnem poglavju v dokumentu Celovito poročilo o skrbnem pregledu bančnega sistema (str. 104-108), ki je na spletni strani BS (med Publikacijami in v rubriki Nadzor) v angleškem jeziku na voljo že več kot dve in pol leti, v slovenskem pa od nekoliko kasneje. Ker se razlika v medijih stalno problematizira, hkrati pa se ne navaja pojasnil Banke Slovenije – še več, Banki Slovenije se stalno očita prikrivanje podatkov, ponavljamo ključne razloge za razliko.

Razlika med omenjenima ocenama kapitalskega primanjkljaja izhaja iz različnega nabora podatkov in različne uporabljene metodologije. Stresni testi izvajani po »top-down« pristopu (Roland Berger) so manj natančni, saj se delajo na bolj agregiranih podatkih, ki jih sporočajo banke same. »Bottom-up« pristop (Oliver Wyman) pa se dela na bolj podrobnih podatkih za vsako konkretno banko, v pregled je vključen širši obseg aktive banke in je bolj prilagojen tveganjem lastnim posamezni banki. Običajna mednarodna praksa je, da se stresni testi, ki so podlaga za oceno dodatno potrebnega kapitala, izvajajo po "bottom up" pristopu - to velja tako za skrbni pregled izveden s strani ECB, metodologijo stresnih testov EBE, interno izvajane stresne teste v Banki Slovenije.

Odstopanja med rezultati "bottom up" in rezultati "top down" stresnih testov so logična in pričakovana, zaradi različnih virov podatkov in metodoloških specifik pa cilj oziroma namen nikakor ni, da so rezultati med obema pristopoma usklajeni. Nujno pa je, da se da razlike utemeljiti, kar sta pri izvedenih testih 2013 morala storiti tudi izvajalca.
V omenjenem poročilu je tako pojasnjeno: "Morebitna odstopanja zaradi napak v izračunu je bilo moč na obeh straneh izločiti na podlagi poskusa, v katerem so bili zamenjani ključni parametri modelov »top-down« in »bottom-up«, da bi se preveril izračun izvajalca »bottom-up« stresnih testov. Iz tega sledi, da temeljni vzrok za odstopanja izhaja iz različnih podatkov in metodoloških pristopov, ki jih je uporabil izvajalec »top-down« oziroma »bottom-up« stresnih testov." In v nadaljevanju: "Pričakovane izgube so glavni razlog za odstopanja med obravnavanima vrstama rezultatov. Po osnovnem scenariju so »bottom-up« projekcije izgub za 16,7 % večje od tistih, ki jih je predložil izvajalec »top-down« stresnih testov, medtem ko je razlika v absorpcijski sposobnosti zanemarljiva (–1,0 %). Po neugodnem scenariju te razlike znašajo 20,4 % oziroma 4,9 %. Kombinirani učinek pričakovanih izgub in absorpcijske sposobnosti povzroči odstopanje pri skupnem primanjkljaju kapitala v višini 1.320 mio EUR po osnovnem in 1.498 mio EUR po neugodnem scenariju." Podrobna pojasnila postavk so v omenjenem dokumentu.

Banka Slovenije pri uresničevanju svojih nalog deluje in je delovala z največjo mero skrbnosti in strokovnosti.

Dodatna gradiva:
- Publikacije, povezane s skrbnim pregledom bank 2013/14

Sporočilo za javnost - Osnovni plačilni račun

Ljubljana, 23. 9. 2016

Od 18. 9. 2016 se uporablja novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E), ki v slovensko zakonodajo prenaša Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (Direktiva). Direktiva in ZPlaSS-E med drugim uvajata ukrepe, ki (načeloma) vsem potrošnikom, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, v Sloveniji omogočajo odprtje osnovnega plačilnega računa kot oblike transakcijskega računa pri kreditni instituciji (banki ali hranilnici; v nadaljevanju banka). Osnovni plačilni račun so tako od 18. 9. 2016 dalje dolžne zagotavljati vse banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki tudi sicer vodijo transakcijske račune potrošnikov. Banke lahko zavrnejo prošnjo za odprtje osnovnega plačilnega računa le v nekaterih izjemnih primerih, kot npr., če potrošnik že ima odprt transakcijski račun pri banki v Republiki Sloveniji.

Namen Direktive in ZPlaSS-E je v tem delu zagotoviti finančno vključenost tistim potrošnikom, ki danes ne morejo odpreti plačilnega računa, npr. zaradi (ne)rezidentstva in/ali (slabega) finančnega položaja. Z vidika rezidentstva je potrebno zagotoviti, da potrošniki pri odprtju plačilnega računa niso diskriminirani na podlagi državljanstva ali prebivališča. Z vidika finančnega položaja potrošnika pa je namen Direktive in ZPlaSS-E, da se potrošnikom zagotovi dostop do plačilnega računa ne glede na njihove finančne okoliščine, kot so zaposlitveni status, raven dohodka, pretekli krediti ali osebni stečaj.

Ureditev osnovnega plačilnega računa v ZPlaSS-E dopolnjuje Sklep Banke Slovenije o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (Sklep). Ta določa najvišje število transakcij za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev in izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi, za katere bo lahko banka zaračunavala le primerno mesečno nadomestilo, na skupno osem na mesec.

Sklep določa tudi način izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa in nadomestila v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti iz okvirne pogodbe za dostop do osnovnega plačilnega računa. Primerno nadomestilo je različno določeno za dve kategoriji uporabnikov osnovnega plačilnega računa, in sicer: za finančno najbolj ranljive, tj. upravičence do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ter za vse ostale potrošnike. Finančni položaj potrošnika (npr. nizki dohodki) namreč lahko v veliki meri vpliva na njegovo sposobnost, da pri banki odpre transakcijski račun in plačuje nadomestila, povezana z odprtjem in vodenjem plačilnega računa, kar lahko vodi v finančno izključenost. Primerno nadomestilo za finančno ranljive potrošnike je lahko največ 0,80% osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (danes 2,31 evra), oziroma za vse ostale potrošnike mesečno največ 1,60% osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (danes 4,62 evra).

Banka Slovenije bo vpliv ZPlaSS-E in Sklepa na finančno vključenost aktivno spremljala. Kot določeno s Sklepom bo letno preverjala, ali je zaradi sprememb kriterijev, upoštevajoč katere je bilo določeno primerno nadomestilo, potrebna sprememba načina izračuna oziroma višine primernega nadomestila. Poleg navedenega je Banka Slovenije na podlagi ZPlaSS-E tudi pristojna za nadzor nad bankami v zvezi z zagotavljanjem dostopa do osnovnih plačilnih računov.
 

Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 7. 10. 2016

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 7. do 9. oktobra 2016, v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in Nikolayjem Gueorguievom, vodjo misije za Slovenijo ter predstavniki oddelka za denarne in kapitalske trge. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem

9. 10. 2016 - Izjava prvega namestnika direktorice MDS Davida Liptona po srečanju z guvernerjem Banke Slovenije (v angl.)
 

Sporočilo za javnost – Zamenjava tolarjev v evre

Ljubljana, 7. 10. 2016

Jutri, 8. oktobra 2016, mineva 25 let od uvedbe slovenskega tolarja, prvega lastnega denarja v samostojni Republiki Sloveniji, ki ga je Banka Slovenije izročila v obtok v obliki vrednostnih bonov z nominalno vrednostjo od 1 tolarja do 5000 tolarjev. Vrednostni boni so bili začasen denar, saj je Banka Slovenije pripravljala izdajo pravega denarja – bankovcev in kovancev. Prvi tolarski bankovci so bili izročeni v obtok septembra 1992 in so postopoma zamenjevali vrednostne bone.

Leta 2004 je Slovenija postala članica Evropske unije, kar je pomenilo, da bo Slovenija po izpolnitvi vseh pogojev, ki jih je določala Pogodba o ustanovitvi Evropske unije, prevzela tudi evro kot plačilno sredstvo. Z uveljavitvijo Zakona o uvedbi evra je od 1. januarja 2007 v Sloveniji plačilno sredstvo evro.

Ob jubilejni obletnici uvedbe tolarja Banka Slovenije vnovič obvešča, da je mogoče vrednostne bone in tolarske bankovce v evre zamenjati brez časovne omejitve, in sicer na blagajni Banke Slovenije (od ponedeljka do petka med 9:00 in 13:00, ob sredah pa tudi med 14:00 in 15:30 uro) . Tolarske kovance pa lahko zamenjate le še do konca leta 2016.

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v avgustu 2016 in Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2016

Ljubljana, 11. 10. 2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivi Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2016 in Mesečna informacija o poslovanju bank v avgustu 2016.

1. Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2016

Gospodarska rast v evrskem območju se je v drugem četrtletju upočasnila. Razmere na trgu dela se sicer izboljšujejo, vendar naj bi ostala rast evrskega območja tudi letos zgolj zmerna, a razmeroma uravnotežena. Zadnje tehtane ocene na podlagi napovedi Consensusa kažejo tudi na zmerno, a stabilno rast v agregatu glavnih trgovinskih partneric Slovenije, kar daje solidne obete za rast slovenskega izvoza in industrijske proizvodnje.
Gospodarske razmere v Sloveniji se še naprej izboljšujejo. Medletna gospodarska rast je v drugem četrtletju znašala 2,7 %, nad evrskim povprečjem pa jo letos zagotavlja industrija. Hkrati se močneje kot lani krepi tudi domača končna potrošnja, saj so gospodinjstva še povečala nakupe trajnih proizvodov, kar jim med drugim omogoča nekoliko hitrejše okrevanje realnega razpoložljivega dohodka. K domačemu končnemu trošenju še naprej pozitivno prispeva država z manj restriktivno fiskalno politiko. Hkrati v agregatu investicij prihaja do ugodnih sprememb z vidika proizvodnega potenciala gospodarstva, saj so bile investicije v opremo in stroje v letošnjem drugem četrtletju medletno večje že peto četrtletje zapored.

Rast zaposlenosti se je v drugem četrtletju okrepila na 2 %,
ankete pričakovanega zaposlovanja pa kažejo nadaljnjo rast do konca letošnjega leta. Zniževanje števila brezposelnih je bilo v letošnjih poletnih mesecih najmočnejše v zadnjih letih. Kljub temu se poglablja strukturna brezposelnost, ki se kaže predvsem v naraščajočem deležu starejših brezposelnih oseb in deležu brezposelnih oseb, ki so brezposelne več kot tri leta.
Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je v letošnjih prvih sedmih mesecih medletno še naprej povečeval, predvsem zaradi nadaljnjega medletnega porasta presežka v menjavi blaga in storitev. Nominalne stopnje rasti blagovne menjave v plačilni bilanci so sorazmerno nizke zaradi zniževanja zunanjetrgovinskih cen, podatki nacionalnih računov pa so pokazali za drugo četrtletje kar 9-odstotno realno medletno rast. Rast industrijske proizvodnje, izvoza in končne porabe pa sta letos močno povečala tudi blagovni uvoz.

Vsi domači sektorji razen države že četrto leto zapored ustvarjajo finančne presežke. Skupni enoletni presežek do tujine je v prvem četrtletju 2016 dosegel 5,3 % BDP. Podjetja že tri leta ustvarjajo velike dobičke, v zadnjem letu pa je viden tudi rahel zagon investicijskega cikla. Finančni presežek podjetja usmerjajo predvsem v zmanjševanje dolga ali pa ga vlagajo v domače banke v obliki vpoglednih vlog. V te naložbe se usmerjajo še bolj gospodinjstva – v zadnjih dveh letih so vpogledne vloge povečala za 2,9 mrd EUR, vezane vloge pa zmanjšala za 1,7 mrd EUR. Banke nadaljujejo s krčenjem svoje bilančne vsote, na strani naložb s krčenjem kreditne aktivnosti, na drugi strani pa predvsem z odplačevanjem rednih obveznosti do tujine.

Nominalni primanjkljaj države naj bi letos dosegel 2,2 % BDP, v drugem četrtletju pa je bil dosežen celo manjši presežek. V prvem polletju so se izdatki države ob zmerni rasti prihodkov zniževali, na počasnejšo rast obeh agregatov pa je vplival prehod na črpanje sredstev proračuna EU iz nove finančne perspektive 2014–2020. Rast prihodkov iz davkov in prispevkov ostaja solidna in odraža nadaljnjo krepitev gospodarske aktivnosti, predvsem pa ugodne kazalnike s trga dela.

Septembra je prešla slovenska inflacija z 0,2 % prvič po dveh letih bolj zanesljivo v pozitivno območje. Na to je vplivalo predvsem postopno umirjanje negativnih medletnih stopenj cen energentov. Porasle so cene hrane in še bolj cene storitev, zadnje na 2 %, kar je visoko nad primerljivo evrsko stopnjo. Ta pospešek sovpada z ugodnimi gibanji na trgu dela, z rastjo zaposlovanja in mase plač ter z letošnjo povišano rastjo trošenja gospodinjstev.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2016

Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je avgusta znižala na 36,5 mrd EUR. Vloge nebančnega sektorja so po obsegu primerljive z ravnijo pred enim letom, vendar se zaradi sočasnega krčenja bančnih bilanc povečuje njihov pomen v strukturi virov. Obseg obveznosti bank do grosističnih trgov se znižuje in je medletno nižji za petino.

V strukturi virov financiranja se, kljub močno znižanim obrestnim meram, krepi pomen vlog gospodinjstev. Njihova rast se je letos do konca avgusta, ob minimalnem sezonskem znižanju, povečala na 6,3%, pri tem se rast krepi pri vseh skupinah bank. Vendar se, zlasti v zadnjih treh letih, povečujejo le vpogledne vloge gospodinjstev. Razmeroma visoka ostaja tudi medletna rast vlog nefinančnih družb, ki v strukturi svojega finančnega premoženja krepijo delež likvidnih sredstev.

Dinamika kreditiranja celotnega nebančnega sektorja ostaja negativna. Medletno krčenje posojil nebančnemu sektorju se je v letu 2016 nekoliko upočasnilo, na -5,4%, medtem ko se kreditiranje podjetij še naprej krči po stopnji več kot 10%. Pri kreditiranju gospodinjstev se nadaljuje postopno zviševanje rasti, tako stanovanjskih posojil, kot od aprila naprej tudi potrošniških posojil.
Ankete bank kažejo, da se tudi letos nadaljuje večletno upadanje povpraševanja podjetij po posojilih. Struktura tega povpraševanja se spreminja v smeri manjšega povpraševanja po posojilih za restrukturiranje, kot posledica izboljšanega makroekonomskega okolja in poslovne uspešnosti podjetij ter tudi izboljšane kakovosti bančnih naložb. Več kot v preteklih letih pa je povpraševanja podjetij po posojilih za tekoče poslovanje, kar odraža povečane potrebe podjetij v pogojih gospodarske rasti. Visoka stopnja presežnega povpraševanja, zlasti pri posojilih za investicije pa nakazuje na še vedno nizko kakovost tega povpraševanja, ki ne zadošča kreditnim standardom bank.

Kakovost kreditnega portfelja bank se nadalje stabilizira. V juliju in avgustu se je z aktivnejšim upravljanjem slabega portfelja bank, kot je odprodaja slabih terjatev, povečan obseg odpisov, delež zamud nad 90 dni precej znižal in predstavlja 6,7% razvrščenih terjatev; glede na konec leta 2015 to predstavlja znižanje za 3,2 odstotne točke. Po širši definiciji Evropskega bančnega organa (Eba) je junija (zadnji znani četrtletni podatek) delež nedonosnih izpostavljenosti v bankah znašal 10,3% in prav tako kaže tendenco zniževanja.

Dosežen bruto dohodek bank nekoliko zaostaja za lanskim v enakem obdobju. Ob tem se zaradi zniževanja obrestnih mer in krčenja posojil ohranja negativna rast neto obrestnih prihodkov. Neto neobrestni prihodki ohranjajo pozitivno medletno rast. Banke so obdobje prvih osmih mesecev leta zaključile z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 351 mio EUR, k čemur je odločilno prispevalo sproščanje stroškov oslabitev in rezervacij.

Kapitalska ustreznost bank ostaja na zadovoljivi ravni. Junija je količnik kapitalske ustreznosti na kosolidirani ravni znašal 18,9%.

Objavljena je tudi publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2016

Slovesnost ob 25. obletnici uvedbe tolarja in podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela

Ljubljana, 13. 10. 2016

V Banki Slovenije je danes potekala slovesnost ob 25. obletnici uvedbe tolarja in podelitev nagrad za najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja študentom slovenskih univerz.

Slavnostni govornik je bil Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, ki je ob zaključku nagovora guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Jazbecu poklonil slovensko zastavo  - posebno protokolarno darilo predsednika RS ob praznovanju 25. obletnice samostojnosti naše države.  Prisotne so nagovorili še dr. France Arhar, prvi guverner Banke Slovenije, dr. Marko Kranjec, republiški sekretar za finance (maj 1990 - maj 1991) in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Slovesnosti so se udeležili ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman, aktualni in bivši člani Sveta Banke Slovenije, dekani in mentorji nagrajencev ter drugi gostje.

Banka Slovenije že 24 let podeljuje nagrade študentom slovenskih fakultet za njihove zaključne naloge. Do danes je nagrado prejelo 267 nagrajencev. 

Letos je na razpis prispelo 26 vlog. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je sklenila, da nagrado podeli osmim nalogam:

- Nagrado za magistrsko nalogo je prejela magistra znanosti Mateja Gradišar Stijepić. Naloga z naslovom Banka kot upnik v izvršilnem postopku je nastala pod mentorstvom Mete Ahtik in Jerce Kramberger Škerl na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
- Nagrado za magistrsko nalogo je prejel magister poslovnih ved David Andrejc. Naloga z naslovom Vpliv uporabljenih statističnih metod na model verjetnosti neplačila: primer poslovne banke, je nastala pod mentorstvom Marka Pahorja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
- Nagrado za magistrsko nalogo je prejela magistrica finančne matematike Špela Kern Šuklje. Naloga z naslovom Ocenjevanje izgube ob neplačilu z odločitvenim drevesom, je nastala pod mentorstvom Tomaža Koširja na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
- Nagrado za magistrsko nalogo je prejel magister poslovnih ved Peter Korenčan. Naloga z naslovom Ekonometrična analiza vrednotenja bivalnih nepremičnin v Sloveniji, je nastala pod mentorstvom Miroslava Verbiča na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
- Nagrado za magistrsko nalogo je prejel magister ekonomskih ved Jan Radovan. Naloga z naslovom Fiskalna politika v razmerah likvidnostne pasti: DSGE pristop, je nastala pod mentorstvom Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
- Nagrado za doktorsko nalogo je prejela doktorica znanosti Živa Jezernik. Naloga z naslovom Vpliv kolektivne dinamike odločanja na proces upravljanja s tveganji v bankah, je nastala pod mentorstvom Marka Košaka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
- Nagrado za doktorsko nalogo je prejel doktor znanosti Jernej Mencinger. Naloga z naslovom The Impact of the fiscal policy transmisson mechanism on economic activity, je nastala pod mentorstvom Aleksandra Aristovnika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
- Nagrado za doktorsko nalogo prejme doktor znanosti Matjaž Volk. Naloga z naslovom Credit risk and the business cycle je nastala pod mentorstvom Igorja Mastena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.


Nagrajene magistrske in doktorske naloge so na voljo na povezavi: Nagrajena dela študentov

Fotografije

 

Odgovor na intervju z Alenko Žnidaršič Kranjc v Dnevniku

Ljubljana, 15. 10. 2016

Osebne diskvalifikacije guvernerja Banke Slovenije, ki jih je v intervjuju v časniku Dnevnik (Objektiv, 8. 10. 2016) navedla dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, so skrajno žaljive in pod dopustno ravnijo javne komunikacije. Dejstvo, da je Alenka Žnidaršič Kranjc predsednica uprave in solastnica Prve Group, ki je bila imetnica podrejenih kapitalskih instrumentov saniranih bank, take ravni komunikacije nikakor ne opravičuje.
Odgovarjamo na več trditev Žnidaršič Kranjčeve, ki niso skladne z dejstvi, in bi jih morala poznati, saj smo jih objavili že večkrat, lahko pa jih prebere na naši spletni strani.

Izjava Žnidaršič Kranjčeve "Najhujša agresija, ki si jo je guverner privoščil, pa je bila povezana z dokumenti, ki jih je hotela policija poleti dobiti od Banke Slovenije pri preiskavi suma zlorabe pooblastil, in tista, povezana z zapisniki ožjega kolegija guvernerja, ki jih je hotela dobiti parlamentarna preiskovalna komisija za bančno luknjo". Dejstva so naslednja:
- Policija je v okviru hišne preiskave v Banki Sloveniji (BS) 6. julija letos dobila vso dokumentacijo, ki jo je zahtevala oziroma hotela dobiti - in ta dokumentacija je v celoti še vedno pri policiji. BS je v preiskavi opozorila zgolj na način zasega podatkov s strani Policije, ki je bil opravljen neselektivno (vzeli so tudi dokumente ter podatke v pisni in elektronski obliki, ki se ne nanašajo na predmet preiskave) in na način, da je bila kršena zaupnost dokumentov ECB oziroma pravila varovanja zaupnosti sistema ESCB. BS je sicer Policiji že v predkazenskem postopku posredovala več kot sto dokumentov (natančnega števila ni možno dati, saj so bili osebam, ki so pripravile dokumente za predajo, v hišni preiskavi odvzeti računalniki in jih še vedno nimajo), dodatno pisno in ustno odgovorila na vsa prejeta vprašanja, nikoli ni odklonila odgovorov ali predaje dokumentov ter sama ponudila možnost sestankov z ostalimi zaposlenimi v BS, katerih specifično znanje bi lahko pripomoglo k razumevanju zadeve (na to se Policija ni odzvala).
- Tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki preučuje zadnjo sanacijo bank, ima vso dokumentacijo BS, ki jo je hotela dobiti (okrog 33.000 strani)– od 19. julija letos ima tudi zapisnike sej ožjega kolegija guvernerja (OKG). Ker pa so se v okviru postopka izročitve zapisnikov OKG odprle določene pravne dileme in nejasnosti, je guverner po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki sprejel odločitev o uporabi pravnih sredstev, ki bodo omogočila razjasnitev odprtih pravnih vprašanj. Odgovornost in obveznost (kateregakoli) guvernerja je , da dosledno zagotavlja zakonito delovanje BS - skladno tako z nacionalnim pravnim redom kot tudi z evropskim, katerega del je, po referendumski odločitvi o vstopu v EU in EMU, tudi Republika Slovenija.

Obtožba Žnidaršič Kranjčeve, da "Guverner reagira zelo napadalno tudi pri drugih stvareh, ne le na Boletovo študijo. Zelo napadalno reagira, če kdorkoli reče, da so bile banke prekapitalizirane". Guverner je na novinarsko prošnjo da komentira Boletovo študijo, povedal (magnetogram Radio SLO, 29. 9. 2016): "Težko komentiram nekaj, kar ne vem, kar verjetno ne veste tudi vi, ampak je očitno stvar, da govoriti na prazno o stvareh, za katere domnevamo, da obstajajo, se mi zdi, da bi bilo v tem trenutku pa res neprimerno". Tudi Alenka Žnidaršič Kranjc v intervjuju v Dnevniku ni odgovorila na izrecno vprašanje, ali je videla "študijo Veljka Boleta, ki razkriva predrago sanacijo bank". V Odmevih, 24. 9. 2016, je povedala, da je ni videla oziroma je izjavila (magnetogram): "Nisem. Danes sem poskušala tudi izvedeti podrobnosti za to, da se pripravim za današnji nastop, vendar sem dobila pojasnilo, da saj vemo kako je s študijami in predstavitvami, dr. Boleta je že težko razumet.".

Glede ponavljanja navedb o prekapitaliziranosti bank pa napotujemo na eno novejših študij IMF in ECB. Javno dostopna študija Benefits and costs of Bank Capital iz marca 2016 potrjuje, da znaša optimalna kapitalska ustreznost bank od 15 do 23 odstotkov; takšen kapital bi bankam omogočil absorpcijo izgub pri zadnjih krizah. Znotraj tega razpona so tudi sanirane slovenske banke.
 

PDF: Odgovor na intervju dr. Alenke Žnidaršič Kranjc (Objektiv, Dnevnik, 8. 10. 2016)

Sporočilo za javnost - Nedonosne izpostavljenosti bank

Ljubljana, 19.10.2016

Obvladovanje nedonosnih terjatev v bankah igra ključno vlogo pri stabilnosti celotnega bančnega sistema in krepitvi njegove vloge pri podpori gospodarstvu. Študije številnih mednarodnih institucij (IMF, EBA, ECB) potrjujejo, da imajo visoke ravni nedonosnih terjatev bank negativni vpliv na kreditno aktivnost bank in posledično na okrevanje gospodarstva, kar je rezultat številnih omejitev na področju bilanc, dobičkonosnosti in kapitala, s katerimi se srečujejo banke z visokimi deleži nedonosnih terjatev.
Trenutno okolje nizkih ali celo negativnih obrestnih mer tem bankam še dodatno zmanjšuje osnovo za ustvarjanje prihodkov ter posledično negativno vpliva na njihovo dobičkonosnost in na dolgoročno vzdržno poslovanje.
Banke z visokimi deleži nedonosnih terjatev so namreč poleg oslabitev oziroma rezervacij, ki jih morajo vzdržati za omenjene terjatve, obremenjene tudi s potrebo po višjem kapitalu iz naslova teh terjatev. To se kot posebej problematično pokaže pri izvedbi stresnih testov, kjer imajo banke z visokimi deleži nedonosnih terjatev, upoštevaje predpostavke neugodnega scenarija, ob koncu horizonta stresnih testov neprimerljivo večje izgube iz naslova kreditnega tveganja kot banke z nižji deleži teh terjatev, ter posledično tudi višje kapitalske potrebe.

Ukrepi v Sloveniji

V Sloveniji se pristojne institucije (Banka Slovenije, poslovne banke, Združenje bank Slovenije - ZBS, ministrstva in gospodarska združenja) z aktivnostmi na področju prestrukturiranja nedonosnih terjatev ukvarjajo od leta 2012 (prve aktivnosti). Vodilno vlogo na tem področju je vseskozi imela Banka Slovenije.

Banka Slovenije je zlasti od decembra 2014 izvedla številne nadzorniške aktivnosti za prestrukturiranje nedonosnih terjatev bank in aktivno sodelovala tudi pri drugih sistemskih aktivnostih povezanih s prestrukturiranjem.

Med dobre prakse na področju sistemskih ukrepov (poleg ustanovitve DUTB) sodi priprava in izdaja Slovenskih načel finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu, Smernic za prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij in Načel odgovornega kreditiranja gospodarskih družb. DUTB je omogočila izločitev precejšnjega zneska nedonosnih terjatev iz bančnih bilanc, omenjene smernice in načela, ki jih je sprejela ZBS, pa so bankam ponudila orodja, s katerimi so začele izvajati obsežnejša in usklajena prestrukturiranja.

Vzporedno z navedenim je Banka Slovenije v okviru nadzorniških aktivnosti vzpostavljala ustrezno okolje in z zahtevami za implementacijo dobrih praks usmerjala banke k hitrejšemu zniževanju nedonosnih terjatev. Med zadnjimi najbolj pozitivno izstopa izdaja usmeritev bankam, da vzpostavijo ustrezne organizacijske strukture za upravljanje nedonosnih terjatev in sistem zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja pri komitentih-podjetjih (Smernice za spremljavo komitentov in sistem zgodnjih opozoril za povečano kreditno tveganje). Banka Slovenije je od bank zahtevala pripravo strategije upravljanja nedonosnih terjatev in triletnih operativnih načrtov zniževanja njihovega obsega. Banka Slovenije izpolnjevanje zahtev spremlja v okviru rednega nadzorniškega dialoga z bankami. Vse banke zahteve izpolnjujejo v pričakovanih rokih.
Trenutno je v sodelovanju s Svetovno banko v pripravi poseben priročnik za prestrukturiranje nedonosnih terjatev mikro, majhnih in srednjih podjetij, ki bo namenjen praktični uporabi v bankah. Priročnik bo zagotovil operativno izvedbo omenjenih Smernice za prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij.

Nedonosne terjatve - globalni izziv

Vprašanje prestrukturiranja nedonosnih terjatev ni aktualno samo v Sloveniji, ampak tudi v območju celotne Evropske unije, kjer so deleži nedonosnih terjatev bank višji kot v drugih primerljivih gospodarskih sistemih (ZDA, Japonska).
Nedonosne terjatve so tako v zadnjem letu postale pomemben element bančnih nadzorniških aktivnosti tudi v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN). Za vzpostavitev sistematične in enotne obravnave nedonosnih terjatev v nadzorovanih bankah je Evropska centralna banka (ECB) konec leta 2015 oblikovala posebno delovno skupino. V njej so aktivno sodelovali tudi predstavniki Banke Slovenije, ki so v največji možni meri prenesli dobre prakse, ki jih v Sloveniji že izvajamo in ki, upoštevajoč upad nedonosnih terjatev (več v nadaljevanju), ustrezno učinkujejo.
Nalogi omenjene delovne skupine na ravni ECB sta bili predvsem:
- analizirati stanje na področju nedonosnih terjatev v najbolj izpostavljenih državah ter
- oblikovati smernice za ravnanje bank na področju nedonosnih terjatev.

Analiza stanja na področju nedonosnih terjatev zajema osem najbolj izpostavljenih držav (Grčija, Ciper, Italija, Portugalska, Španija Irska, Slovenija in Nemčija) v enotnem sistemu nadzora ECB.
Slovenija je v tej analizi uvrščena v zgornjo polovico najbolj uspešnih držav (za Irsko in Španijo), pri čemer se je kot najbolj uspešna izkazala na področju priprave in implementacije nadzorniških smernic za upravljanje z nedonosnimi terjatvami.
ECB je nedavno v javno razpravo dala osnutek Smernic bankam v zvezi z nedonosnimi posojili (Smernice). Javna razprava traja od 12. septembra do 15. novembra letos, osnutek Smernic pa je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru (EMN) - Draft ECB guidance to banks on non-performing loans (v angl.).
Glavna vsebina osnutka Smernic je povzeta v predstavitvi (v slov.) Glavna vsebina napotkov bankam v zvezi z nedonosnimi posojili.
Osnutek smernic vključuje številne vidike, povezane z upravljanjem in reševanjem nedonosnih terjatev, ki temeljijo na najboljših praksah v različnih državah. Bančni nadzor v ECB se o osnutku smernic posvetuje zato, da bi se ustrezno upoštevala vsa relevantna vprašanja, specifična za posamezne trge. Ključni cilj smernic je zagotoviti enako obravnavo vseh bank ter transparentno predstaviti pričakovanja ECB do pomembnih institucij.
Dokumenti, povezani z odprto javno razpravo o osnutku Smernic, so dostopni na spletni strani EMN: https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/npl.sl.html (v slov.)
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/npl.en.html (v angl.)

Slovenija: Kakovost kreditnega portfelja bank se nadalje izboljšuje

Obstaja več definicij oziroma metodologij merjenja nedonosnih terjatev/izpostavljenosti bank.
Banka Slovenije mesečno objavlja (v publikaciji Mesečna informacija o poslovanju bank) obseg in delež razvrščenih terjatev bank, katerih odplačilo zamuja nad 90 dni. Po zadnjih podatkih (za mesec avgust 2016) je v bančnem sistemu za 2.205 mio EUR ali 6,7% terjatev z zamudo nad 90 dni, kar je za 1.019 mio EUR ali 2,6 odstotne točke manj, kot jih je bilo konec leta 2015.

Razvrščene terjatve bank z zamudo nad 90 dni (v mrd EUR, v %)

  v mrd EUR v % razvrščenih terjatev
30.11. 2013 7,76 17,3 %
31.12. 2013 5,52 13,4%
31.12. 2014 4,45 11,9%
31.12. 2015 3,46 9,9%
31. 8. 2016 2,21 6,7%

Da se kakovost kreditnega portfelja bank v Sloveniji izboljšuje kažejo tudi podatki o nedonosnih izpostavljenostih, skladni z definicijo Evropskega bančnega organa – EBA - po tej se med nedonosne izpostavljenosti poleg terjatev v zamudi nad 90 dni štejejo še druge kategorije, zlasti restruktrirane terjatve (več o tem na spletni strani).
Zadnji podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema v Sloveniji skladni z definicijo EBA (objavljajo se četrtletno), kažejo, da se obseg in delež nedonosnih izpostavljenosti znižuje: konec junija letos je bilo v bančnem sistemu 4,3 milijarde EUR nedonosnih izpostavljenosti, kar pomeni 10,3% vseh izpostavljenosti. V letu dni se je obseg nedonosnih izpostavljenosti znižal iz 14,2 na 10,3%.

Nedonosne izpostavljenosti po definicije EBE (v mrd EUR, v %)

  v mrd EUR v % izpostavljenosti
30.6. 2015 5,9 14,2%
30. 9. 2015 5,5 13%
31.12. 2015 4,8 11,4%
31. 3. 2016 4,5 10,8%
30. 6. 2016 4,3 10,3%

Podrobnejši podatki in metodološka pojasnila so na voljo na podstrani.

Dodatno gradivo:

PREZENTACIJA NEDONOSNE TERJATVE BANK

 

Odziv na odločitev Ustavnega sodišča

Ljubljana, 27.10. 2016

Ustavno sodišče je soglasno potrdilo, da so členi ZBan-1, ki so bili pravna podlaga za izredne ukrepe Banke Slovenije leta 2013 in 2014, v skladu z ustavo. Tako so tudi ukrepi, ki so bili bankam izrečeni z odločbami Banke Slovenije o izrednih ukrepih, v skladu z ustavo in jih ni mogoče kakorkoli izpodbijati.
Ustavno sodišče je potrdilo, da lahko imetniki podrejenih inštrumentov uveljavljajo morebitno varstvo le z vlaganjem odškodninskih tožb – te so bile sicer že predvidene tudi z ZBan-1 -, je pa dalo v tem delu dodatna navodila zakonodajalcu za zagotovitev učinkovitejšega sodnega varstva.

Nagovor guvernerja na Dnevu slovenskih bančnikov

Brdo pri Kranju, 9. novembra 2016

Nagovor guvernerja Banke Slovenije na Dnevu slovenskih bančnikov

Sporočilo za javnost - Aktualna makroekonomska gibanja in informacija o poslovanju bank v prvih devetih mesecih 2016

Ljubljana, 22.11. 2016

Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval in sprejel gradivo o aktualnih makroekonomskih gibanjih in informacijo o poslovanju bank v prvih devetih mesecih letos.

1. Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2016

Gospodarska rast v evrskem območju ostaja stabilna, a razmeroma nizka.
Po oceni Eurostata je v tretjem četrtletju z 0,3-odstotno četrtletno in 1,6-odstotno medletno rastjo ostala enaka kot v drugem četrtletju. Poleg upočasnjevanja rasti prihodkov v trgovini na drobno so letos šibkejša tudi gibanja v industriji, okreva pa gradbena aktivnost, kar je deloma povezano z nekoliko močnejšim investiranjem v stanovanjsko gradnjo. Obeti za konec leta so boljši, saj se je v zadnjih mesecih okrepilo zaupanje v gospodarstvu, predvsem v industriji in storitvah.

Rast slovenskega gospodarstva je v tretjem četrtletju ostala na podobni ravni kot v prvem polletju. Rast industrijske proizvodnje je bila spet močno nad povprečno v evrskem območju. Hkrati rast in struktura uvoza kažeta na nadaljnjo krepitev domačega povpraševanja z večjo zasebno potrošnjo, ki jo podpira dinamičen trg dela, in povečevanjem zasebnih investicij. Končno porabo povečuje tudi država. Pogoji na domačem trgu tako ostajajo ugodni za rast prihodkov v storitvah. Postopno se izboljšujejo tudi razmere v gradbeništvu, ki povečuje prisotnost na tujih trgih, hkrati pa se krepi domače povpraševanje po gradbenih storitvah, najmočneje v gradnji stanovanjskih stavb. Gospodarska aktivnost naj bi se povečevala tudi na prehodu v leto 2017, saj po anketi SURS podjetja v vseh skupinah dejavnosti ostajajo optimistična glede prihodnjega povpraševanja.

V tretjem četrtletju se je na trgu dela nadaljevalo dinamično zaposlovanje. Medletno povečanje števila delovno aktivnih je po izločitvi statistično nezanesljive kategorije kmetov septembra doseglo 2,7 %. Ustrezno temu se je letos še okrepilo zmanjševanje števila brezposelnih. Po mesečni oceni Eurostata se je desezonirana stopnja brezposelnosti septembra znižala že na 7,7 %, kar je eno odstotno točko manj kot pred letom. Letos se je okrepila tudi rast plač, deloma zaradi dogovorjenih dvigov v državnem sektorju in deloma zaradi dokaj močnih izrednih izplačil v zasebnem sektorju.
Tveganja za rast plač so usmerjena navzgor zaradi pogajanj v javnem sektorju, medtem ko naj bil plače v zasebnem sektorju rastle skladno z povečevanjem produktivnosti.

Zaradi močnejšega domačega povpraševanja se je enoletni presežek v blagovni menjavi v zadnjih mesecih stabiliziral. Od julija do septembra je znašal 4,3 % BDP. K rasti presežka na tekočem računu plačilne bilance tako prispevata naraščajoči presežek v menjavi storitev in manjši primanjkljaj v dohodkih. Skupni enoletni presežek na tekočem računu je septembra znašal visokih 6,8 % BDP, kar je – poleg sprememb v saldu dohodkov – odraz ugodnih pogojev menjave, še vedno razmeroma nizke ravni domačega končnega trošenja in investiranja ter konkurenčnosti izvoznega sektorja.

Javnofinančni primanjkljaj se še naprej zmanjšuje. Prihodki so bili do avgusta medletno večji za 1,0 %, nizka rast pa je predvsem posledica znižanja prihodkov iz proračuna EU. Hkrati so se odhodki zaradi padca javnih investicij zmanjšali za 1,4 %. Druge večje kategorije odhodkov rastejo, predvsem plače in transferji gospodinjstvom, kjer so zajete tudi pokojnine, kar prispeva k rasti zasebne potrošnje. Evropska komisija v jesenski napovedi ocenjuje, da bo primanjkljaj države po metodologiji ESA2010 letos dosegel 2,4 % BDP, medtem ko Ministrstvo za finance načrtuje primanjkljaj v višini 2,2 % BDP. Obe instituciji pričakujeta nadaljnje znižanje primanjkljaja v prihodnjih dveh letih. Tveganje za javne finance po mnenju Komisije predstavljajo predvsem transakcije DUTB ter stroški morebitnega ponovnega povečanega pritoka migrantov. Javnofinančne odhodke lahko močneje od vladnih načrtov povišata tudi rezultat pogajanj vlade in sindikatov o usklajevanju plač v javnem sektorju in izpolnitev stavkovnih zahtev zdravnikov.
Deflacijski pritiski popuščajo, vendar inflacija ostaja nizka. Medletna rast cen, merjena s HICP, se je v oktobru zvišala in z 0,7 % po daljšem času presegla povprečje evrskega območja, kjer je rast cen znašala 0,5 %. Še naprej se zmanjšuje negativni prispevek cen energentov, nadaljnje zniževanje pa lahko upočasni delna liberalizacija cen naftnih derivatov. Močneje so se medletno podražili nepredelana hrana, oblačila in obutev. Rast cen storitev je ostala na ravni prejšnjih dveh mesecev in precej nad povprečjem evrskega območja.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2016

Bilančna vsota bančnega sistema se je septembra zmanjšala za 247 mio EUR
in je v primerjavi z enakim obdobjem lani nižja za 2,7%. Na znižanje so vplivale nižje vloge nebančnega sektorja in nadaljnje zmanjševanje obveznosti do bank v tujini. Za razliko od preteklih mesecev pa so se povečale obveznosti do Evrosistema, zaradi sodelovanja dveh bank na operaciji TLTRO II. Med sredstvi bank pa se je še znižal obseg posojil nebančnemu sektorju.

Krčenje kreditne aktivnosti se je septembra še dodatno upočasnilo. Posojila nebančnemu sektorju so bila v primerjavi s septembrom lani nižja za 4,3%. Upočasnjevanje krčenja se nadaljuje pri posojilih nefinančnim družbam, septembra so bila medletno nižja za 9,7%. Najvišja je rast posojil gospodinjstvom, katerih medletna rast se je septembra zvišala na 2,6%. Pri tem je dinamika potrošniških posojil s 3,2% medletno rastjo, po letih upadanja, že skoraj dosegla dinamiko rasti stanovanjskih posojil. Rast posojil gospodinjstvom ohranjajo vse skupine bank tako velike banke in male banke v večinski domači lasti kot banke v večinski tuji lasti.

Med viri financiranja bank se krepi rast vlog nebančnega sektorja, ki je septembra dosegla 1,9%. Rast najpomembnejšega vira financiranja, vlog gospodinjstev, se je septembra nekoliko znižala, še vedno pa dosega ugodnih 5,9%. Njihov obseg se je v prvih devetih mesecih letos povečal za 703 mio EUR. Ob ohranjanju nizkih ravni depozitnih obrestnih mer se še naprej povečuje delež vpoglednih vlog, ki je septembra znašal že 62% vseh vlog nebančnega sektorja. Omenjen delež se krepi pri vseh skupinah bank; najvišji ostaja pri velikih domačih bankah (65%), najnižji pa pri majhnih domačih bankah (58%).

Kakovost kreditnega portfelja bank se izboljšuje. Nadaljuje se zniževanje obsega in deleža terjatev v zamudi nad 90 dni, kar se je v tretjem kvartalu 2016 še pospešilo in se znižalo na 6,4%. To predstavlja znižanje za 3,5 odstotni točki glede na konec leta 2015. Prav tako pričakujemo nadaljnjo tendenco zniževanja kazalnika nedonosnih izpostavljenosti, opredeljenega v skladu z definiciji Evropskega bančnega organa (EBA), ki ob širšem zajetju bančnih naložb, med nedonosne izpostavljenosti vključuje tudi restrukturirane terjatve. Terjatve nefinančnih podjetij še vedno predstavljajo pretežni del terjatev v zamudi nad 90 dni, vendar se je tako obseg kot delež terjatev znotraj sektorja znižal na raven leta 2009. MSP, ki predstavljajo bolj obremenjeni del nefinančnih podjetij, tudi kažejo trend zniževanja obsega in deleža terjatev v zamudi nad 90 dni.

Bančni sistem je v prvih devetih mesecih letos posloval z dobičkom pred davki v višini 334 mio EUR. Stroški oslabitev in rezervacij so še do konca avgusta zaradi neto sproščanja ugodno vplivali na poslovni rezultat bank. Za razliko od preteklih mesecev pa so se stroški oslabitev in rezervacij septembra povečali na 39 mio EUR in s tem vplivali na zmanjšanje dobička bank.
Na področju likvidnosti bančnega sistema v zadnjih mesecih ni bistvenih sprememb in ostaja ugodna oz. primerna, kar trenutno velja tudi za kazalnike kapitalske ustreznosti.

Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 23.11.2016

Ljubljana, 23. 11. 2016

Demanti navedb v članku Kako je viceguvernerka Mejra Festić kupila stanovanje. Gotovina, na roko, mimo Dursa?!, ki je bil objavljen na portalu www.pozareport.si 23. 11. 2016:

Na osnovi Zakona o medijih (členi od 26 do 30) zahtevam popravek neresnic glede nakupa mojega edinega lastniškega stanovanja v Mariboru v Hutterjevem bloku.

Povezava do zavajajočega članka: http://www.pozareport.si/?Id=posli&View=novica&novicaID=22487&type=tags

Razočarano ugotavljam, da se je spletni portal www.pozareport.si na vrelišču tekme za imenovanje viceguvernerja Banke Slovenije vključil z besedilom, ki v navedbah ne ustreza resnici. Avtor objave lažnih informacij se v skladu z ustaljenimi novinarskimi standardi teh informacij, za razliko od nekaterih drugih medijev, ki so bili že prej prejeli enako zgodbo, pred objavo pri meni osebno, žal, ni potrudil predhodno preveriti informacij. To, kot omenjeno, ni "nova" novica, ampak ostali predstavniki medijev so bili že prej ustrezno preverili vse podatke glede navedenega nakupa, in ugotovili, da so bili vsi postopki v zvezi z nakupom mojega stanovanja skladni z zakonodajo.

Avtorju članka zato sporočam naslednja dejstva:

1. Stanovanje je oglaševala Agencija CEKOV nepremičnine in pogodbena cena je enaka dejanski plačani ceni, ki je bila višja od ocene GURS. Kupnina je bila delno poravnana iz sproščenih prihrankov pri NKBM, preostali, večji del pa s stanovanjskim kreditom. Celotni kredit sem poplačala v letu 2013.
2. Vaše trditve so tudi popolnoma nelogične: prodajalec je bil po pogodbi zavezan plačati davek na promet nepremičnin, provizijo agenciji v Mariboru prav tako. Kupec na promet nepremičnin praviloma ne plača davka, razen če se stranki v pogodbi dogovorita drugače – in v pogodbi se nisva drugače dogovorila.
3. V interesu kupca nepremičnine je, da ima v pogodbi zaradi zavarovanja in davka na kapitalski dobiček v primeru prodaje naprej zapisano dejansko prodajno ceno.
4. Celotna dokumentacija vam je na razpolago na vpogled in vas vabim, da se na lastne oči prepričate o pravilnosti vseh postopkov in mojih ravnanj pri nakupu.
5. Več kot očitno je, da si nekdo zelo prizadeva zaustaviti že začete postopke ugotavljanja nepravilnosti v bančnem sektorju in na projektih v letu 2013 v Republiki Sloveniji, ki smo jih do sedaj pri svojem delu v Banki Slovenije pripeljali do točke, ko smo lahko priče prvim sodnim epilogom. S tem delom želimo nadaljevati, očitno pa nas nekateri na neprimerne načine želijo diskreditirati in na ta način neupravičeno diskvalificirati.
6. Iz vaših očitkov izhaja, da naj bi kot pogodbena stranka pri prodaji prihranila 600 € pri davku na promet nepremičnin – v resnici bi jih prodajalec, kupec pa v resnici s tem ne bi pridobil ničesar, razen zaradi takšnega zneska izgubo na ugledu. To je nelogično tudi v povezavi z gornjo 3. točko.

7. Prilagam tudi mail (priloga) z dne 23. 11. 2016 od gospe Nives CEKOV (Cekov Nepremičnine), ki potrjuje, da je dejanska cena tudi enaka pogodbeni ceni.

Dr. Mejra Festić
Viceguvernerka
Namestnica guvernerja
 

PDF:  Demanti  in priloga

Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 24.11.2016

Ljubljana, 24. 11. 2016

Demanti navedb v članku Viceguvernerka je stanovanje kupila od enega bankirja prek žene drugega bankirja, ki je bil objavljen na portalu www.pozareport.si 24. 11. 2016:

Na osnovi Zakona o medijih (členi od 26 do 30) zahtevam popravek neresnic glede nakupa mojega edinega lastniškega stanovanja v Mariboru v Hutterjevem bloku.

Povezava do zavajajočega članka: http://www.pozareport.si/?Id=posli&View=novica&novicaID=22489&type=tags

Ugotavljam, da se spletni portal www.pozareport.si v zaključni fazi izbora kandidature za viceguvernerja Banke Slovenije, kljub včerajšnjemu pojasnilu, še vedno vključuje besedila, ki so neresnična. Avtor zavajajočih informacij v nasprotju s profesionalnimi novinarskimi standardi ni preveril tudi po tem, ko je bil pozvan k ogledu celotne dokumentacije, ki vključuje pogodbo, kreditne izpiske, notarski zapis in potrdila vplačil, GURS vrednost ter ostalo dokumentacijo, ki sodi k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnine. Članek in njegovo nadaljevanje je namenjen napadu ad personam in ima, žal, izbrani timing.

Avtorju članka zato sporočam naslednja dejstva:

1. Nakup stanovanja preko agencije je pravilen in zakonit. Kupnina v nobenem delu ni bila plačana "pod pultom", ampak izključno prek plačil na prodajalčev TRR, o čemer obstajajo dokazi. Kupnina je bila poravnana v treh delih: ara, drugi obrok in večji del poplačila kupnine s kreditom. Vse je zapisano v pogodbi.

2. Pogodbena cena je bila enaka dejanski nakupni in oglaševani ceni: 150.000 EUR. Ni bilo torej nobenih dvojnih ali lažnih cen. GURS cena je precej nižja.

3. Vsaka kupoprodajna pogodba se davčno overi in pri tem ni mogoče ničesar prikriti.

4. Leta 2005 nisem bila zaposlena na Banki Slovenije. Na Banko Slovenije sem prišla marca 2011, zato so očitki iz časa pred tem datumom tudi iz tega razloga popolnoma neupoštevni.

5. Kredit se lahko pridobi na osnovi dejanske cene nepremičnine, ki je zapisana v pogodbi.

6. Večji del kupnine sem plačala s kreditom, ki sem ga leta 2010 zamenjala za bolj ugodnega in ga v celoti poplačala leta 2013. Manjši del kupnine sem plačala na TRR račun prodajalca direktno na NKBM ob sprostitvi mojih vezanih prihrankov.

7. Očitki o izogibanju davku na promet nepremičnin so, ponavljam, neutemeljeni, ker je bila plačana cena nepremičnine ista, nespremenjena in v ničemer različna od dogovorjene in sklenjene, in, ker je bilo plačilo davka na promet nepremičnin tudi po pogodbi dolžnost prodajalca. Nihče torej ni bil okoriščen in nihče oškodovan in tudi obveznost do DURS-a je bila pravilno in v pravilni višini poravnana.

8. Glede aktivnosti nekaterih družinskih članov prav tako vabim avtorja na vpogled izpisa AJPES, iz katerega je razvidno vse – tako registracija podjetij, prijavljanje novih, ugašanje starih, viden je tudi denarni tok in zaloge, vrednost sredstev in čas, v katerem so se le-ta povečala.

9. Moja dolžnost je poskrbeti za svoje starše in jih z ustreznimi ukrepi zaščititi.


Dr. Mejra Festić
Viceguvernerka
Namestnica guvernerja
 

Demanti (v pdf)

Objava celostnega seznama predpisov za področje nadzora

Ljubljana, 24. 11. 2016

Na spletni strani Banke Slovenije je od danes objavljena rubrika Predpisi za področje nadzora, ki vsebuje celosten seznam predpisov in drugih dokumentov, ki določajo bonitetni regulativni okvir za banke in hranilnice.
Seznam združuje tako nacionalne kakor evropske (EU, EBA, ECB) predpise in dokumente po posameznih vsebinskih področjih, vključeni pa so veljavni predpisi, predlogi sprememb in različna informativna gradiva.
Seznam se bo predvidoma tedensko osveževal.
Dosegljiv je na spletni strani Banke Slovenije v rubiki Nadzor bančnega sistema - Predpisi za področje nadzora.

Obvestilo za javnost po 6. seji Nacionalnega sveta za plačila

Ljubljana, 25. 11. 2016

V Banki Slovenije je 25. novembra 2016 potekala 6. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). NSP združuje strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, njegov cilj pa je podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti prilagoditve trga spremembam v mednarodnem okolju.

1. Prisotni na seji so se seznanili z novostmi, ki jih na področju plačilnih storitev prinašata dva pravna akta. Predstavnica Banke Slovenije je predstavila novosti, ki jih prinaša Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PDS2), in implementacijo te direktive v slovenski pravni red, ki mora biti izvedena do 13. januarja 2018. Glavni cilji PSD2 so predvsem z okrepljenimi varnostnimi zahtevami izboljšati zaščito potrošnikov pred goljufijami in možnimi zlorabami, spodbuditi konkurenco z ureditvijo statusa novih akterjev na trgu ter z razvojem inovativnih mobilnih in internetnih plačil dodatno prispevati k integraciji in učinkovitosti evropskega trga plačil, spodbujati nižjo ceno plačil ter izboljšati konkurenčne pogoje za vse ponudnike plačilnih storitev. Z namenom, da se zainteresirane člane NSP čim bolj vključi v pripravo zakona, ki bo implementiral PSD2, je bil na seji sprejet predlog za oblikovanje delovne skupine v okviru NSP.

Predstavnica Urada RS za preprečevanja pranja denarja pa je predstavila bistvene poudarke novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki se uporablja od 19. novembra 2016 in s katerim Slovenija v svoj pravni red prenaša novo Direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranja terorizma.

2. Člani NSP so obravnavali vzpostavitev rešitev za takojšnja plačila v Sloveniji. Takojšnja plačila so elektronska plačila malih vrednosti, ki so na voljo neprestano (24/7/365) in pri katerih se takoj ali skoraj takoj po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika izvrši tudi odobritev računa prejemnika plačila oziroma je slednjemu dan na razpolago znesek plačila. Predstavnika družb Bankart in Banke Koper sta predstavila aktivnosti, ki ju v obeh družbah izvajajo za vzpostavitev rešitev za takojšnja plačila.

3. Predstavnika Združenja bank Slovenije (ZBS) sta predstavila napredek na področjih (i) uvedbe nove optično čitljive kode (QR) na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in (ii) oblikovanja rešitve za elektronska soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA v Sloveniji. V skladu s časovnico bo novi obrazec UPN QR, ki bo vseboval optično čitljive elemente, uporabnikom na voljo od aprila 2017. Glede vzpostavitve rešitve oziroma modela za uporabo elektronskih soglasij pa so bili člani NSP seznanjeni, da je bil v okviru ZBS pripravljen predlog rešitve za sklepanje in urejanje (ukinitev ali spremembo) soglasij za direktne obremenitve SEPA na elektronski način in da je bil model v oktobru predstavljen 50 največjim podjetjem kot prejemnikom plačil.

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 6. seji NSP, so dostopna na tej povezavi.

 

 

Sporočilo za javnost - Menjava tolarskih kovancev tudi 3.1.2017

Ljubljana, 28.12.2016

Banka Slovenije bo v skladu z zakonom zamenjevala tolarske kovance v evre do konca letošnjega leta. Ker pa je zadnji dan leta 2016 sobota, ko blagajna Banke Slovenije nima uradnih ur, bomo tolarske kovance v evro kovance in bankovce zamenjevali še prvi delovni dan v novem letu, tj. v torek, dne 3.1.2017. Po tem datumu Banka Slovenije tolarskih kovancev v evre ne bo več zamenjevala.

Delovni čas blagajne Banke Slovenije, ki  obratuje na Štefanovi ulici 1 v Ljubljani (stavba BS, vhod nasproti Ministrstva za notranje zadeve), je od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 15.30 ure.

Sporočilo za javnost – S 3. januarjem 2017 bo začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov

Ljubljana, 29.12. 2016

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru - ZCKR (Uradni list RS, št. 77/16) vzpostavlja Centralni kreditni register (CKR), to je osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

S 3. januarjem 2017 bo, kot del CKR, začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Sistem bo - poleg že obstoječega informacijskega sistema izmenjave podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON - po novem vključeval še informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ.SISBIZ bo od 3. januarja 2017 dostopen - tako kot je zdaj že SISBON - prek spletne strani Banke Slovenije www.bsi.si oz. nove podstrani Centralni kreditni register.

Namen vzpostavitve CKR in sistema izmenjave informacij
CKR – in znotraj njega tudi sistema izmenjave informacij SISBON in SISBIZ – se vzpostavlja z namenom izboljšanja procesov ocenjevanja in obvladovanja kreditnih tveganj kreditodajalcev, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje in vzdržno zadolževanje ter preprečevanje prezadolževanja tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov ter za izvajanje nalog Banke Slovenije (upravljanje tveganj, makrobonitetni nadzor, vodenje denarne politike, zagotavljanje finančne stabilnosti, idr.).
Vzpostavitev CKR v Sloveniji sledi tudi aktivnostim na evropskem bančnem področju, kjer Evropska centralna banka skupaj s centralnimi bankami evroobmočja in nekaterih drugih držav nadaljuje procese za vzpostavitev podatkovnega niza s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v evroobmočju (ang. Analytical Credit Datasets – AnaCredit).

Kdo posreduje podatke
V sistem izmenjave informacij oz. v CKR bodo morali poleg bank in hranilnic podatke posredovati tudi drugi kreditodajalci, katerih prevladujoča dejavnost je sklepanje kreditnih pogodb, opravljanje storitev finančnega zakupa ali faktoringa, kreditodajalci, ki opravljajo storitve finančnega zakupa nepremičnin, ponudniki plačilnih storitev, Družba za upravljanje terjatev bank, Stanovanjski sklad RS, Eko sklad in MF oziroma UJP kot upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Navedeni zavezanci bodo kot člani sistema izmenjave informacij lahko dostopali do vseh podatkov, ki se bodo izmenjevali v sistemu.
Poleg navedenih se bodo sicer v sistem izmenjave informacij pod enakimi pogoji kot obvezni člani lahko vključili tudi nekateri drugi kreditodajalci, denimo osebe, ki opravljajo storitev potrošniškega kreditiranja ali pravne osebe s sedežem v RS, katerih glavna dejavnost so storitve kreditiranja s sklepanjem kreditnih pogodb.

Katere informacije se zbirajo
V zbirki podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON se zbirajo podatki o kreditojemalcu (ime, priimek, naslov, podatki o osebnem stečaju …), podatki o kreditnih poslih (krediti, odobrene prekoračitve na plačilnih računih, posli s plačilnimi instrumenti, zamude pri plačilu obveznosti nad 90 dni, podatki o davčnih, upravnih in sodnih izvršbah pri banki…) in podatki o prevzetih poroštvih. Osebni podatki se v sistemu izmenjave oziroma v CKR obdelujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V zbirki podatkov SISBIZ se, skladno s 17. členom ZCKR, izmenjujejo podatki o zadolženosti poslovnih subjektov, in sicer, osnovni podatki o kreditojemalcu (firma, poslovni naslov, davčna /matična številka, podatki o postopkih zaradi insolventnosti, drugi podatki iz poslovnih registrov), in podatki o kreditnih poslih (datum sklenitve, neodplačane obveznosti, zavarovanja, zamude…). Banka Slovenije lahko dodatno zahteva izmenjavo dodatnih podatkov, denimo o restrukturiranih izpostavljenostih, (ne)donosnih izpostavljenostih, razvrščanju izpostavljenosti.
Vsakemu posamezniku in poslovnemu subjektu, o katerem se podatki zbirajo in izmenjujejo v sistemu, bo – tako, kot je že praksa v SISIBONU - omogočena seznanitev, kateri podatki se o njem zbirajo ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do njih. ZCKR predvideva tudi globe za člane sistema in odgovorne osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih in varnostnih zahtev ali uporabljajo podatke v nasprotju z nameni, določenimi v zakonu.

Varnostni vidik

Pri sistemu izmenjave informacij namenja Banka Slovenije velik poudarek varnostnemu vidiku oz. mehanizmom preprečevanja morebitnih zlorab podatkov, še zlasti osebnih. V tem delu smo za izhodišče vzeli dobre prakse iz obstoječega sistema izmenjave informacij fizičnih oseb – SISBON in jih v nekaterih delih še okrepili. Ključen poudarek bo na izvajanju poglobljenih revizijskih pregledov izpolnjevanja zahtev in standardov varovanja informacij tako pri novih članih, v fazi vključevanja v sistem izmenjave informacij, kakor tudi pri obstoječih članih. V okviru sistema izmenjave bo zagotovljena polna revizijska sled, tako. da bo mogoče v vsakem trenutku ugotoviti kdo, kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do podatkov posameznika ali poslovnega subjekta. ZCKR sicer predvideva visoke globe (od 5.000 do 150.000 evrov) za kršitve pri dostopu do informacij.

 

Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja

Ljubljana, 10. januar 2017

Svet Banke Slovenije je na današnji seji (570.)  obravnaval in sprejel gradivi Gospodarska in finančna gibanja, januar 2017 in Poročilo o finančni stabilnosti, december 2016.

1. Gospodarska in finančna gibanja, januar 2017

Obeti za rast slovenskega izvoza v letu 2017 so ugodni. Globalna rast naj bi bila po zadnjih napovedih mednarodnih institucij višja kot v letu 2016. Tudi ocena rasti tujega povpraševanja po metodologiji Banke Slovenije je ugodna in nudi dobro osnovo za pričakovano stabilno rast prihodkov slovenskega izvoznega sektorja. Kljub pozitivnim obetom pa ostajajo v mednarodnem okolju negativna tveganja številna, od sprememb v političnem okolju nekaterih razvitih držav, povečane družbene neenakosti in medsebojnih sankcij med EU in Rusijo, do geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu.
Gospodarska rast v Sloveniji ostaja med višjimi v evrskem območju predvsem zaradi konkurenčnosti izvoznega sektorja. Ta je v zadnjem desetletju pokazal, da je zmožen povečevanja tržnih deležev tudi na trgih, kjer je povpraševanje šibko, k 2,7-odstotni rasti BDP v tretjem četrtletju 2016 pa je prispeval več kot 40 %. V evrskem območju je bil njegov prispevek k rasti neznaten. K rasti domače potrošnje izdatno prispevajo gospodinjstva, katerih potrošnja ob rasti zaposlenosti in plač ter potrošniških posojil postaja vse bolj uravnotežena, saj je začela rasti tudi poraba netrajnih proizvodov. V primerjavi z evrskim območjem ostajajo šibke predvsem investicije, kjer pa se obeti izboljšujejo, saj se še krepi investicijska aktivnost podjetij, v letu 2017 pa naj bi z učinkovitejšim črpanjem evropskih sredstev investicije povečala tudi država. Anketno izkazani optimizem v gospodarstvu je bil ob koncu leta 2016 že primerljiv z ravnijo pred izbruhom krize konec leta 2008.
Razmere na trgu dela so se v jesenskih mesecih leta 2016 še izboljšale, vendar postajajo čedalje vidnejša tudi strukturna neskladja. Rast zaposlenosti je v tretjem četrtletju presegla 2 %, hkrati je bilo konec novembra brezposelnih 9,8 % oseb manj kot leto prej. Rast zaposlovanja naj bi se po številnih anketah nadaljevala tudi v prvi polovici leta 2017, vendar se približno tretjina delodajalcev že srečuje s pomanjkanjem ustreznih kadrov.
Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je oktobra približal 7 % BDP kljub rasti domačega povpraševanja. K temu so prispevali hitra rast izvoza storitev, šibkejša rast izdatkov rezidentov na potovanjih v tujino ter zniževanje primanjkljaja v kapitalskih dohodkih. Presežek v menjavi blaga se je po maju začel počasi zmanjševati, saj je nominalna rast uvoza - predvsem zaradi hitre rasti uvoza proizvodov za široko porabo, ki spremlja povečevanje zasebne potrošnje - začela prehitevati rast izvoza.
Čeprav se javnofinančni položaj države izboljšuje, je potrebna nadaljnja skrbnost pri obvladovanju rasti javnofinančnih izdatkov. Primanjkljaj države je bil za prva tri četrtletja 2016 ocenjen na 1,4 % BDP, cilj za celotno leto pa je 2,2 % BDP. Prihodki so se kljub zastoju črpanja sredstev iz skladov EU zmerno povečali, saj rastejo davčni prihodki zaradi višjega trošenja gospodinjstev in rasti zaposlovanja ter podjetniških dohodkov. Pozitiven je tudi učinek davčnih blagajn. Znižanje izdatkov države na račun močnega zmanjšanja investicij je bilo prav tako povezano z zmanjšanim črpanjem sredstev EU. Javnofinančna gibanja zaznamuje po drugi strani dokaj visoka rast sredstev za zaposlene zaradi postopnega sproščanja varčevalnih ukrepov, ki se bo nadaljevalo v letih 2017-2018. Ob tem so se v zadnjih mesecih močno povečali pritiski različnih interesnih skupin na povečevanje javnofinančnih izdatkov, kar lahko ob gospodarskih razmerah, ki bi bile slabše od trenutnih pričakovanj, oteži doseganje fiskalnih ciljev.
Deflacija je v drugi polovici leta 2016 popustila zaradi okrevanja cen storitev, predvsem pa nafte. Cene, merjene s HICP, so se v povprečju leta znižale za 0,2 %, leto prej pa za 0,8 %. V prvem delu leta je bila dinamika cen predvsem pod vplivom januarskega naftnega šoka. Sredi leta je nato ugodna turistična sezona spodbudila rast cen storitev. Proti koncu leta so se zaradi rasti cen nafte stabilizirale cene energentov. Decembra je inflacija tako znašala 0,6 %.

2. Poročilo o finančni stabilnosti, december 2016

Stabiliziranje makroekonomskega okolja in napovedi o nadaljnji rasti BDP v naslednjih letih ugodno vplivajo na finančni položaj poslovnih subjektov in gospodinjstev. Oživljanje nepremičninskega trga krepi tisti del povpraševanja, ki so ga banke pripravljene v večji meri podpreti s posojili in ki lahko prispeva h gospodarski rasti različnih sektorjev. V takšnem okolju največja tveganja za bančni sektor izhajajo iz okolja nizkih obrestnih mer, ki pred banke postavlja izzive ustvarjanja dohodka in izpostavljanja obrestnemu tveganju. Podjetniški sektor je močnejši kot pred leti in tudi manj odvisen od financiranja pri bankah. Za banke obstaja tveganje povezano z obsegom novih finančno stabilnih dolžnikov oz. problem pridobivanja novih poslov. To se zrcali v počasnem zniževanju deleža slabih posojil v portfelju bank, kljub vse bolj aktivnem razreševanju tega dela portfelja.
Od sposobnosti bank za generiranje dohodka v okolju nizkih obrestnih mer je odvisen tudi nadaljnji razvoj dohodkovnega in obrestnega tveganja ter zmožnost generiranja novega kapitala in ohranjanje stabilne kapitalske pozicije.Uspešnost poslovanja bank se je v letu 2016 izboljšala, predvsem zaradi nižjega kreditnega tveganja in nižjih stroškov oslabitev ter enkratnih vplivov povečanih neobrestnih prihodkov. Glavna omejitev ustvarjanja dohodka ostajata krčenje obsega poslovanja in zniževanje obrestnih mer. Neto obrestni prihodki, s katerimi banke ustvarijo približno dve tretjini bruto dohodka, se še naprej zmanjšujejo in ni verjetno, da bodo banke uspele ohranjati doseženo raven dobičkonosnosti tudi v prihodnje.
Neto obrestni prihodki so bili v zadnjih letih pod prevladujočim vplivom cenovnih dejavnikov in manj količinskih, kljub krčenju obsega poslovanja bank. Zaradi hitrejšega upadanja aktivnih obrestnih mer v zadnjih dveh letih so ti cenovni dejavniki na aktivni strani bilanc prevladovali nad učinki na pasivni strani, ki zaradi doseženih nizkih ravni depozitnih obrestnih mer že izgubljajo vpliv. Dodatno krajšanje povprečne ročnosti vlog ne bi imelo večjega pozitivnega vpliva na dohodek bank. V teh pogojih je mogoče doseči ohranjanje oziroma porast neto obrestnih prihodkov le s povečanjem količinskega dejavnika, to je obsega poslovanja oziroma kreditiranja. Po napovedih Banke Slovenije bo porast posojil na ravni nebančnega sektorja dosežen šele v letu 2018. Z zapadanjem relativno visoko donosnih vrednostnih papirjev v prihodnjih dveh letih bo izgubljen še en pomemben vir obrestnih prihodkov.
Večja kakovost bančnih naložb preko manjših stroškov oslabitev pozitivno vpliva na dohodek bank. Glede na doseženo visoko pokritost nedonosnih terjatev z oslabitvami, nadaljnje zniževanje kreditnega tveganja in nadaljevanje ugodnih makroekonomskih gibanj je pričakovati pozitivne učinke teh stroškov na ustvarjeni dohodek. Vendar je ta strošek prociklične narave in ne zagotavlja nujno dolgoročnega pozitivnega vpliva na dohodkovnost bank.
Vrnitev ravni bančnega kreditiranja podjetij na večletno predkrizno povprečje ni mogoče kmalu pričakovati. Struktura slovenskega gospodarstva se je od začetka finančne krize spremenila. Gradbeništvu, ki je pomembno prispeval k rasti gospodarstva v predkriznem obdobju in se je financiral predvsem pri domačih bankah, se je pomen v strukturi dodane vrednosti močno zmanjšal. Banke so bistveno manj izpostavljene do gradbeništva in finančnih holdingov kot v preteklosti, zaradi številnih in obsežnih stečajev podjetij in s tem krčenja teh dejavnosti. Tudi v predelovalnih in storitvenih dejavnostih postajajo pomembna podjetja, ki se financirajo tudi mimo slovenskega bančnega sistema.
Zdrav del gospodarstva, tisti, ki najbolj prispeva h gospodarski rasti je v preteklih letih spreminjal strukturo financiranja z večjim naslanjanjem na lastne vire in na financiranje v tujini. Delež tujcev v celotnih finančnih obveznostih podjetij je dosegel 27% v primerjavi s 17% v letu 2008. Predvsem podjetja v večinski tuji lasti, ki se v večji meri neposredno ali posredno financirajo prek svojih (novih) lastnikov, povečujejo financiranje v tujini. Domači bančni sistem s tem izgublja določen del finančno močnejšega in kreditno bolj sposobnega povpraševanja. Če je spremenjena struktura gospodarstva zunanji dejavnik, na katerega banke nimajo večjega vpliva, pa je prilagajanje potrebam kreditno sposobnih komitentov postalo nuja, ki izhaja iz izzivov okolja nizkih obrestnih mer in zahteva preudarno presojo med donosi in tveganji na posameznih segmentih naložb. Če bodo banke želele dolgoročno povečati prihodke, bodo morale bistveno izboljšati učinkovitost upravljanja s tveganji in biti sposobne prevzemati tveganja v novih poslih in novih dejavnostih.
Kreditno tveganje za banke se postopoma zmanjšuje. Zaradi visoke pokritosti nedonosnih terjatev z oslabitvami in visoke kapitalske ustreznosti so banke relativno dobro zaščitene v primeru večjega poslabšanja kakovosti portfelja. Kapital bank dosega petkratnik neoslabljenega dela terjatev v zamudi nad 90 dni, neprimerno več kot pred leti. Kapitalska ustreznost se je tudi v letu 2016 povečevala, predvsem zaradi nadaljnjega zniževanja kapitalskih zahtev in manj zaradi dodatne rasti kapitala. Kljub ugodni kapitalski ustreznosti na ravni sistema bi se lahko posamezne banke v neugodnih okoliščinah soočile s primanjkljajem kapitala. Zato je pomembno zadržanje dobičkov v kapitalu, če ni zagotovljeno izpolnjevanje bonitetnih zahtev v prihodnjem srednjeročnem obdobju 2-3 let, upoštevajoč tudi prihajajoče regulatorne zahteve (MSRP9, MREL).
Usmerjenost bank na domače vire financiranja zmanjšuje odvisnost od grosističnih finančnih trgov, hkrati pa okolje nizkih obrestnih mer v to strukturo vnaša nestabilnost. Vpogledne vloge so dosegle že 41% bilančne vsote in pričakuje se nadaljnji porast tega deleža. Potreben bi bil premislek o možnostih spodbujanja dolgoročnega varčevanja in investiranja. Tveganje nestabilnosti vlog je prisotno predvsem pri visoko volatilnih vlogah pravnih oseb, ki se v zadnjem času soočajo z dodatnimi stroški držanja vpoglednih sredstev na računih pri nekaterih bankah in ki so v letu 2016, po večletnem naraščanju, začele stagnirati. Vloge podjetij, pri katerih je bil oportunitetni strošek držanja vpoglednih depozitov doslej nizek, se v ugodnem okolju za investiranje v določenem obsegu lahko umaknejo iz bančnega sistema v nove poslovne naložbe ali v različne finančne aktive ali nepremičnine.
Visoka likvidnost bank in možnosti pridobivanja dodatne likvidnosti pri Evrosistemu predstavljajo pomembno varovalo pri premostitvi morebitnih povečanih likvidnostnih potreb bank zaradi povečanega ročnostnega razmika med naložbami in viri. Likvidne naložbe bank dosegajo 10% bilančne vsote, nekajkrat več kot pred leti. Likvidnostno tveganje bank se tako ohranja na nizki ravni, z ugodno primarno in sekundarno likvidnostjo. Vendar bi se pomen sekundarne likvidnosti hitro povečal v primeru povečanih nestabilnosti vpoglednih vlog sproženih z zunanjimi šoki. Velik del sekundarne likvidnosti v slovenskih bankah je skoncentriran v vrednostnih papirjih države.
Obrestno tveganje v bankah se dodatno povečuje ob financiranju vedno daljših ročnosti naložb s kratkoročnimi in vpoglednimi vlogami. Razkorak med povprečnim obdobjem spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer se povečuje. Predvsem na aktivni strani je podaljševanje povprečnega obdobja spremembe obrestnih mer tudi posledica povečanja deleža posojil obrestovanega s fiksnimi obrestnimi merami. V primeru dviga obrestnih mer se bo to odrazilo v nižjem neto obrestnem dohodku bank.
Ponudba posojil s fiksno obrestno mero spodbuja zadolževanje gospodinjstev. V bančnih bilancah so posojila gospodinjstvom že presegla posojila podjetjem, ob upoštevanju neto vrednosti. V 2016 so po večletnem upadanju tudi potrošniška posojila dosegla pozitivno rast, ki se po hitrosti že izenačuje z rastjo stanovanjskih posojil.
Na nepremičninskem trgu se nadaljuje stabilno okrevanje, začeto v letu 2015, brez znakov pregrevanja trga. Cene stanovanjskih nepremičnin zmerno rastejo, obseg transakcij se povečuje. Kazalniki vzdržnosti stanovanjskega kreditiranja pri bankah so stabilni in ne kažejo povečanega tveganja za bančni sistem. Razmere na trgu nepremičnin so stabilne in trenutno ne predstavljajo neposrednega tveganja za finančno stabilnost, vendar bi izpostavljenost sistemskim tveganjem lahko narasla v začetku novega finančnega cikla. Bolj dolgoročno namreč obstaja možnost naraščanja tveganj na nepremičninskem trgu, v primeru hitrejše rasti cen in obsega prometa z nepremičninami. Ugodni pogoji financiranja in relativno nizke cene nepremičnin bi lahko ne zgolj iskalcev stanovanj, temveč tudi investitorje spodbudile k večjemu povpraševanju, kar bi lahko pomenilo pritisk na višje cene nepremičnin s potencialnim tveganjem za bančni sistem. Zaradi tega je Banka Slovenije septembra 2016 v obliki priporočil uvedla dva makrobonitetna instrumenta: omejevanje najvišje vrednosti razmerij LTV in DSTI kot makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil. Instrumenta bi postala obvezujoča v primeru povečanih tveganj zaradi neupoštevanja priporočil, v primeru povečanja tveganj kljub upoštevanju priporočil pa bi sledilo zaostrovanje parametrov instrumentov.
Zaradi slabo razvitega domačega kapitalskega trga se tudi bančništvo v senci v Sloveniji počasneje razvija kot drugod po Evropi. Glavni vir bančništva v senci v Sloveniji predstavljajo denarni in obvezniški investicijski skladi in drugi finančni subjekti (brez zavarovalnic in pokojninskih skladov) kot so na primer lizing družbe. Ocenjena velikost bančništva v senci v Sloveniji znaša 5,5 mrd EUR oziroma 8% finančnih sredstev celotnega finančnega sistema. Bančništvo v senci se je v Sloveniji zmanjševalo v preteklih letih, predvsem kot posledica krčenja lizinških poslov in prenehanja delovanja številnih finančnih holdingov v prvih petih letih po začetku gospodarske krize.
 
Objavljena je tudi redna publikacija Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2017.

Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017

Ljubljana, 16.1.2017

V nadaljevanju podajamo pojasnila neresničnih navedb v člankih Guverner spet pod drobnogledom kriminalistov in Veliki brat v Banki Slovenije, ki sta bila objavljena v časniku Delo 11. januarja 2017.

Novinarji Dela Suzana Kos, Novica Mihajlović in Katja Svenšek so v omenjenih člankih navedli odgovore Policijske uprave Ljubljana, da (prvič) preiskujejo prijavo suma storitve kaznivega dejanja vdora v zasebno elektronsko komunikacijo enega od viceguvernerjev Banke Slovenije (kaznivo dejanje Napad na informacijski sistem po členu 221. KZ-1 na škodo funkcionarja ustanove), da (drugič) je zadeva v fazi predkazenskega postopka in da (tretjič) bodo kriminalisti o svojih ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
V nobenem od omenjenih člankov pa niso navedli tudi dejstva, ki jim ga je prav tako posredovala PU Ljubljana, in sicer (citat), da "prve zbrane ugotovitve kažejo, da ni bilo storjeno kaznivo dejanje".
Odgovor PU Ljubljana se je v celoti glasil: "Kriminalisti SKP PU Ljubljana so decembra 2016 v obravnavo prejeli prijavo suma storitve kaznivega dejanja Napad na informacijski sistem po členu 221 KZ-1 na škodo funkcionarja ustanove, ki jo omenjate. Zadeva je v fazi predkazenskega postopka, prve zbrane ugotovitve pa kažejo, da ni bilo storjeno kaznivo dejanje. Kriminalisti bodo o svojih ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo."

Zakaj novinarji Dela navedenega pomembnega oziroma ključnega dejstva niso navedli v omenjenih člankih - čeprav so bili z njim seznanjeni, nam ni znano; sklepamo pa, da so dejstvo, ki bi zrušilo domnevno "afero", o kateri so poročali, zamolčali namenona, saj ugotovitve policije v celoti demantirajo glavno sporočilo članka, to je, da naj bi se v Banki Slovenije izvrševala kazniva dejanja, oziroma, še huje, da naj bi bil celo guverner osebno tisti, ki je vdrl v zasebno pošto enega od viceguvernerjev.

Glede na zgoraj navedeno je povsem zavajajoč naslov članka Guverner spet pod drobnogledom kriminalistov, ki nakazuje, kot da je guverner osumljen omenjenega kaznivega dejanja (ki, kot so novinarji zamolčali, po prvih ugotovitvah Policije sploh ni bilo storjeno). Tudi sama Viceguvernerka Mejra Festić je na izrecno vprašanje guvernerja po prejemu novinarskih vprašanj Dela o preiskavi (Banka Slovenije jih je prejela 9. januarja 2017) potrdila, da je kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja vdora v zasebno komunikacijo vložila zoper neznanega storilca.

Glede navedb novinarjev, da se poseg v zasebno komunikacijo zaposlenih na Banki Slovenije tokrat ni zgodil prvič, da je zaposlenega iz vodstva nedavno presenetila neprijetno informacija, da je njegov delodajalec preverjal, s kom je komuniciral po telefonu in preiskoval sum odtekanja notranjih informacij, pojasnjujemo, da te navedbe ne držijo. Šlo je za preiskavo, ki je sočasno potekala na ravni vseh centralnih bank Evrosistema, in sicer zaradi suma odtekanja informacij iz Nadzorniškega odbora Enotnega mehanizma nadzora. V sklopu preiskave smo, skladno s pravili, v Banki Slovenije izvedli zgolj začetno, t. i. anonimizirano poizvedbo, kjer je bil sum ovržen, in torej nikakor ni prišlo do nikakršnega preverjanja telefonskih komunikacij konkretnega zaposlenega, kot napačno nakazujejo novinarji Dela.

Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije

 

Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji

Ljubljana, 25.1.2017

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se 10. obletnica uvedbe evra v Sloveniji zaznamuje z izdajo spominskega kovanca za 2 €.
Avtor dizajna nacionalne strani spominskega kovanca je Matej Ramšak, nakovano pa je 1 milijon kovancev. V skladu z Zakonom o priložnostnih kovancih in odločitvijo Sveta Banke Slovenije, jih bo Banka Slovenije dala v obtok 2. februarja 2017 in bodo plačilno sredstvo v vseh državah članicah evroobmočja.

Za numizmatični trg (poleg kovancev v navadni tehniki kovanja – BU) bo izdelanih še 2500 kosov spominskega kovanca za 2 € proof kakovosti (v plastični kapsuli). V prodaji bodo od 2. februarja 2017 v izbranih poslovalnicah Deželne banke Slovenije in pri blagajniškem okencu Banke Slovenije.
 

Predstavitev kovanca: 10. obletnica uvedbe eura v Sloveniji (2017)

Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti

Banka Slovenije v nadaljevanju ponovno pojasnjuje vlogo, ki jo je imela pri prenosu nedonosnih  terjatev bank na DUTB in določanju prenosnih vrednosti terjatev. Banka Slovenije je pojasnila že podala posameznim medijem in tudi v Državnem zboru ob obravnavi Poročila Računskega sodišča, ki je pregledalo uspešnost upravljanja z nedonosnimi terjatvami in upravljanja s pogodbami v NLB v obdobju 2013 - 2. 9. 2016.

1. Kaj je bila vloga Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na Družbo za upravljanje terjatev bank – DUTB. Kljub poročilu Računskega sodišča namreč ostaja vtis, da obstajajo domnevne nejasnosti pri tem prenosu.

Ena temeljih nalog Banke Slovenije je skrb za finančno stabilnost. In sanacija bank v letu 2013, ki je vključevala tudi izločitev pomembnega dela slabih posojil iz bilanc bank, je bila ključna za ponovno vzpostavitev finančne stabilnosti in gospodarsko okrevanje.
Prenos slabih posojil na DUTB je omogočil Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) , ki ga je državni zbor sprejel oktobra 2012 in je bil nato dopolnjen.
ZUKSB in na njegovi podlagi v letu 2013 izdana Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank sta določala postopke in vloge posameznih akterjev pri prenosu, to je od bank, Medresorske komisije do Evropske komisije in tudi Banke Slovenije, ki je delovala skladno z zakonom in svojim mandatom.
 

2. Kakšni so bili kriteriji za izbor nedonosnih terjatev, ki so bile prenesene iz bank na DUTB?

Prenos dela problematičnih terjatev iz bank na DUTB je bil z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) določen ukrep za krepitev stabilnosti bank. Kot so predstavniki Banke Slovenije poudarili že ob predstavitvi aktualnega poročila Računskega poročila v Državnem zboru (DZ) – prisotni so bili tudi predstavniki Računskega sodišča, ponavljamo: Banka Slovenije ni sestavila seznamov za prenos.

Katere terjatve oziroma premoženje bank se lahko prenese na DUTB, je podrobneje določila vlada marca 2013 z Uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, ki je bila izdana na podlagi omenjenega Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Z Uredbo (ta je javno objavljena) so bile kot tvegane postavke za prenos opredeljena sredstva in zunajbilančne postavke, ki jih je banka pridobila pred 1. septembrom 2012 (op.: vedeti je treba, da je ta datum določen v ZUKSB in ga vlada, četudi bi ocenila, da bi bilo smiselno, ni mogla spreminjati) in ki se uvrščajo v eno od naslednjih treh skupin:
• prvič; terjatve banke do neplačnikov, pri katerih vrednost glavnice in natečenih obresti presega 500.000 EUR,
• drugič; kapitalske naložbe banke v delnice ali deleže v osnovnem kapitalu gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki jih je banka pridobila iz zavarovanj ali s konverzijo terjatev v kapital,
• in tretjič; nepremičnine, ki jih je banka pridobila iz zavarovanj.

Uredba je dovoljevala oziroma dovoljuje (ta člen je ostal enak kljub spremembam Uredbe) tudi izjeme oziroma odstopanje od teh zahtev – in sicer določa, da se med tvegane postavke uvrstijo tudi sredstva ali zunajbilančne postavke banke, ki ne izpolnjujejo omenjenih zahtev za uvrstitev med tvegane postavke, če DUTB ali banka utemeljita, komisija pa s tem predhodno soglaša, da bo pridobitev teh sredstev ali zunajbilančnih postavk povečala učinkovitost upravljanja DUTB ali povečala zaupanje v banko.

Izredno pomemben cilj je namreč bil, da bodo prenosi smiselni z vidika bodočega upravljanja terjatev na DUTB, saj se je tako zagotovila možnost uspešnejšega prestrukturiranja. To pomeni,  da se je sledilo cilju, da bi se na DUTB prenesle terjatve enega komitenta pri vseh treh bankah ali terjatve celotne skupine povezanih oseb, kar bi DUTB zagotovilo vlogo ključnega upnika.
DUTB je lahko od bank prevzela tudi tvegane postavke v obliki kapitalske naložbe ali nepremičnine, če jih banka v zadnjih 12 mesecih pred prenosom ni oziroma ne bi uspela prodati pod tržnimi pogoji. Tukaj bi spomnili, da so bile razmere v letih 2012 in zlasti v 2013 izredno zaostrene.
 
Osnovni seznam terjatev za prenos na DUTB so - ob upoštevanju Uredbe - sestavile banke same, saj banke najbolje poznajo svoj portfelj oz. dolžnike. Pri sestavi seznama so upoštevale Plan prestrukturiranja, ki so ga v okviru zaprosila za državno pomoč posredovale Evropski komisiji, in so izhajale iz nabora premoženja, ki je bilo določeno kot nestrateško. Banke so namreč morale zmanjšati izpostavljenosti do najbolj tveganih panog, ki so v letih pred krizo povzročile najvišje izgube, denimo gradbeništvo, finančni holdingi…
 

3. Kako so se pripravljali seznami za prenos?

Vloga Banke Slovenije pri sestavljanju končnega seznama (šlo je za dinamičen proces, v katerem so se medsebojno usklajevale banke), je bila izključno podporna, koordinacijska. Preverjala je upoštevanje zakona in uredbe, nikoli pa ni zahtevala, da naj se na seznam uvrsti ali iz seznama izvzame neka konkretna terjatev ali delež - razen seveda kot predlog v omenjeni vlogi koordinatorke bank.

19. aprila 2013 je po predhodni uskladitvi z Ministrstvom za finance, Banka Slovenije bankam poslala pismo, s katerim jim je želela olajšati pripravo seznamov za prenos. S pismom je Banka Slovenije bankam predlagala, da terjatve za prenos, kot so sicer definirane v prej omenjeni Uredbi, razvrstijo v naslednjih sedem skupin:
• terjatve v stečaju, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami,
• ostale terjatve v stečaju,
• nedonosne terjatve, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami,
• nedonosne terjatve do finančnih holdingov,
• terjatve do podjetij, ki so potrebna prestrukturiranja,
• problematične zunajbilančne obveznosti, in
• morebitne druge skupine finančnih sredstev, ki bi jih po vašem mnenju – torej mnenju bank samih - bilo smiselno izločiti.

Osnovni seznam terjatev za prenos na DUTB so glede na navedene skupine terjatev, kot navadeno, sestavile banke same.

Pri sestavi seznama so – ob omenjenih predpisih - upoštevale Plan prestrukturiranja, ki so ga posredovale Evropski komisiji, in so izhajale iz nabora premoženja, ki je bilo določeno kot nestrateško. Banke so namreč morale zmanjšati izpostavljenosti do najbolj tveganih panog, ki so v letih pred krizo povzročile najvišje izgube, denimo gradbeništvo, finančni holdingi.
Kot navedeno, je bil izredno pomemben cilj je tudi ta, da bodo prenosi smiselni z vidika bodočega enotnega upravljanja terjatev na DUTB, s čimer se je zagotovila možnost uspešnejšega prestrukturiranja. To pomeni, da se je sledilo cilju, da bi se na DUTB prenesle terjatve enega komitenta pri vseh treh bankah ali terjatve celotne skupine povezanih oseb.

Zato je bilo nujno, da so bili seznami različnih bank v čim večji meri usklajeni tako, da so vse banke na seznam vključile terjatve do istega dolžnika. Zaradi tega recimo je neka banka na seznam uvrstila tudi terjatev, čeprav je bila denimo nižja od 500.000 evrov – če sta ostali banki na seznam uvrstili terjatev do istega podjetja, ki je bila višja od 500.000 evrov, kar je kot kriterij določala Uredba. Prav tako so se iz istega razloga na seznamu posameznih bank uvrstile terjatve do dolžnikov, ki so do te banke izpolnjevali svojo obveznosti, če je isti dolžnik imel terjatev do drugih bank, do katerih pa svojih obveznosti ni izpolnjeval.

24. oktobra 2013 so na usklajevalnem sestanku, ki je bil v Banki Slovenije, sodelovale vse tri banke – NLB, NKBM in Abanka in se dogovarjale.
Prav zaradi usklajevanja med bankami je proces priprave seznamov potekal vse do začetka novembra. Usklajevanje seznamov med bankami je bilo potrebno zaradi dveh poglavitnih razlogov:
1. kot že omenjeno, da se z združitvijo vseh terjatev bank do istega dolžnika izboljšajo možnosti za uspešno prestrukturiranje dolžnika v okviru DUTB in
2. da se v postopku odobritve državne pomoči omogoči hitrejša presoja Evropski komisiji, ki je lahko svoje ugotovitve in ocene v zvezi s terjatvami do istega dolžnika uporabila v postopkih odločanja za vse banke – v nasprotnem primeru bi postopki odobritve državne pomoči bankam, ki so pozneje zaprosile za takšno pomoč, (npr. Abanka) trajali bistveno dlje, kar bi oviralo pravočasno dokapitalizacijo bank.

Banka Slovenije je v vlogi koordinatorja pri usklajevanju med banki skrbela predvsem za izmenjavo podatkov med bankami glede postavk, ki so jih na svoje sezname razvrstile posamezne banke. V ta namen je Banka Slovenije v vlogi koordinatorja posredovala bankam tudi zbirne informacije (liste) o komitentih, ki so jih za prenos predlagale posamezne banke, ki so skupaj presegali 500.000, ki so predstavljali povezane osebe.

Seznam terjatev za prenos na DUTB je bil sicer del predlogov Načrta prestrukturiranja banke (NLB), ki vključeval ukrepe državne pomoči z dokapitalizacijo in prenosom dela nedosnih terjatev na DUTB) ter ga je potrjevala Medresorska komisija. Slednja je lahko tudi zahtevala spremembe. Nato ga je obravnavala vlada RS, dokončno odobritev in potrditev seznama ter prenosnih vrednosti pa je izvršila Evropska komisija.
Osemčlansko Medresorsko komisijo je skladno z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank ustanovila in imenovala vlada, sestavljali so jo: en predstavnik Kabineta predsednika vlade, en predstavnik gospodarskega ministrstva, trije predstavniki finančnega ministrstva in trije predstavniki Banke Slovenije.
 

4. Kako je potekalo vrednotenje terjatev za prenos in kakšna je bila vloga Banke Slovenije?

Banka Slovenije ni določila prenosnih vrednosti. Končno prenosno vrednost je v skladu z 19. členom Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, kot še dopusten obseg državne pomoči, določila Evropska komisija – DG Comp kot pristojna za področje državnih pomoči.
O tem, kdo je določal prenosne vrednosti in kako, piše tudi na spletni strani DUTB na povezavi: http://www.dutb.eu/si/zgodovina.aspx

Ker Računsko sodišče v revizijskem poročilu na 77. strani navaja – citat: "Iz 68. točke sklepa Evropske komisije sicer izhaja, da je vrednost ob prenosu določila Banka Slovenije v skladu z metodologijo, določeno z ZUKSB. Metodologija temelji na oceni neto sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov." – konec citata – ponovno poudarjamo, da Banka Slovenije ni določila prenosnih vrednosti.
Omenjeno 68. točko je namreč potrebno nujno brati z 71. točko odločbe Evropske komisije za odobritev državne pomoči, ki pravi - citat – Slovenija je zagotovila, da bo prenosna vrednost sredstev, prenesenih na DUTB, enaka ali manjša njihovi dolgoročni ekonomski vrednosti (REV), ki je določena s strani strokovnjakov Komisije v skladu z pravili državnih pomoči.
Po našem vedenjuje le to določil zunanji izvajalec Komisije – EY London.
Prav tako, kot je ob prvi obravnavi poročila Računskega sodišča v DZ opozorilo tudi finančno ministrstvo, je v odločbi Evropske Komisije o državni pomoči NLB tudi v 89. točki jasno navedeno, da so strokovnjaki Evropske komisije neodvisno določili tako tržno vrednost tveganih postavk, kot tudi njihovo dolgoročno ekonomsko vrednost, pri čemer bo slednja uporabljena kot prenosna vrednost tveganih postavk. Evropska komisija v odločbi poda splošni opis svoje metodologije. Opis je podan v točkah 109 do 114.

Ponovno torej poudarjamo, da Banka Slovenije vpliva na določanje prenosne vrednosti ni imela. Končno prenosno vrednost je v skladu z 19. členom Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, ki jo je sprejela vlada RS, določila Evropska komisija – DG Comp kot pristojna za področje državnih pomoči.
 

V Banki Sloveniji bi dodatno opozorili še na dejstvo, da zaradi kompleksnosti in medsebojne povezanosti prenosa terjatev treh bank na DUTB, iz revizije Računskega sodišča zgolj ene banke ne izhaja celostna slika in se pojavljajo dileme, ki jih sicer ob celostnem pregledu postopkov ne bi bilo.


5. Poleg navedenih pojasnil, je Banka Slovenije na podlagi omenjenega Poročila Računskega sodišča, ki obravnava uspešnost upravljanja z nedonosnimi terjatvami in upravljanja s pogodbami v NLB v obdobju od začetka leta 2013 do 2. 9. 2016, v DZ podala - in ponavlja - tudi naslednjih pet ugotovitev:
- da je Računsko sodišče pri načinu pregleda in oceni stanja v veliki meri sledilo zahtevam in dokumentom Banke Slovenije;
- da so številni izvedeni ukrepi in aktivnosti banke neposredno povezani z zahtevami Banke Slovenije (priprava Strategije NPL, operativni načrti zniževanja NPL, razvoj sistema zgodnjih opozoril za povečano kreditno tveganje - EWS in oblikovanje posebnih organizacijskih enot);
- da je Banka Slovenije v okviru nadzornih aktivnosti pogosto opredelila enake oziroma podobne pomanjkljivosti kot Računsko sodišče in v komunikaciji z banko zahtevala aktivnosti za njihovo odpravo (na primer poročanje nadzornemu svetu);
- da dosedanje smernice Banke Slovenije za upravljanje NPL in sedaj tudi ECB Smernice za upravljanje NPL ustrezno naslavljajo odprta vprašanja in zahteve iz priporočil Računskega sodišča. Še več: Smernice ECB za področje NPL, pri pripravi katerih je sodelovala Banka Slovenije, zahtevajo od sistemsko pomembnih bank – torej tudi od NLB - še več dodatnih ukrepov, na primer na področju vrednotenja zavarovanj, oceno morebitnih kapitalskih zahtev zaradi ukrepov zniževanja obsega NPL, poročanje o napredku pri upravljanju NPL.
- in petič; da Revizijsko poročilo Računskega sodišča vsebuje priporočila, povezana z nabavnim procesom v NLB (predvsem storitve, tudi izbira dobavitelja/izvajalca), ki so smiselno izhodišče pri izvajanju nadzora, saj izboljšujejo kontrolno okolje operativnega tveganja.

 

Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem

Ljubljana, 1.2. 2017

Iz Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani smo danes prejeli uradni odgovor (v priponki), da zoper guvernerja Banke Slovenije nihče ni podal kazenske ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem in da tudi policija po opravljenem predkazenskem postopku ni ugotovila suma, da bi bilo sploh storjeno naznanjeno kaznivo dejanje.

Banka Slovenije je tožilstvo prosila za informacije o statusu zadeve po objavi člankov člankov Guverner spet pod drobnogledom kriminalistov in Veliki brat v Banki Slovenije, ki sta bila objavljena v časniku Delo 11. januarja 2016. Zaradi navedb v člankih je Banka Slovenije od časnika zahtevala objavo popravka, vendar so na Delu objavo zavrnili. Besedilo popravkov je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije na povezavi Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
 

Dopis Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani

Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2.februarja

Ljubljana, 1.februar 2016

Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi prihaja v Slovenijo na povabilo guvernerja Boštjana Jazbeca.
Mario Draghi bo jutri, v četrtek, 2. februarja najprej gost na Banki Slovenije, kjer ga bo sprejel guverner Boštjan Jazbec in viceguvernerji Marko Bošnjak, Primož Dolenc, Mejra Festić, Irena Vodopivec Jean, v pogovoru z zaposlenimi Banke Slovenije pa bo odgovarjal tudi na njihova vprašanja.
Na osrednji slovesnosti ob 10. obletnici uvedbe evra, ob 13h, v Grand hotelu Union, bo Mario Draghi slavnostni govornik, častni govornik pa bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Prihod na svečanost so potrdili predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Komisije DZ za nadzor javnih financ, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, guvernerji štirih centralnih bank, nekdanji guvernerji Banke Slovenije, nekateri nekdanji ministri za finance, nekdanji člani Sveta Banke Slovenije, člani Koordinacijskega odbora za tehnične priprave za prevzem evra (institucije in posamezniki), člani upravnih odborov bank v Sloveniji, diplomati, univerzitetni profesorji in univerzitetni študenti, srednješolci, ki sodelujejo v letošnjem tekmovanju Generacija Euro, zaposleni Banke Slovenije.
Po zaključeni slovesnosti bo predsednik Draghi gost predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
 

Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji

Ljubljana, 2.2.2017

Predsednika Evropske centralne banke Maria Draghi je danes na obisku v Sloveniji na povabilo guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca .
Na Banki Slovenije so ga dopoldne sprejeli guverner in viceguvernerji Marko Bošnjak, Primož Dolenc in Mejra Festić, nato se je srečal z zaposlenimi Banke Slovenije.
Na osrednji slovesnosti ob 10. obletnici uvedbe evra, ki je popoldne potekala v Grand hotelu Union in se jo je udeležilo okoli 400 gostov, je uvodoma govoril častni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik ECB pa je bil slavnostni govornik. Krajši nagovor je imel tudi gostitelj, guverner Boštjan Jazbec. 

Govor guvernerja Banke Slovenije
Govor predsednika ECB (v angl.)
Govor predsednika Republike

Fotografije_Slovesnost ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji

Dodatno:
-Spominski kovanec, izdan ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
-Sporočilo, 1.2.2017 (napoved obiska)

Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities

Ljubljana, 6. februar 2017

Banka Slovenije in KDD - Centralna klirinško depotna družba (KDD) sta danes, 6. februarja 2017, uspešno migrirali na enotno tehnično platformo Evrosistema za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S).

Z migracijo na T2S bo poravnava vseh poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih v okviru organiziranega trga v upravljanju Ljubljanske borze d.d., in poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih dvostransko izven organiziranega trga v okviru KDD po načelu dostave proti plačilu ali dostave brez plačila, izvedena v T2S. V ta namen sta Banka Slovenije in KDD na T2S tehnično prenesli denarne račune in račune vrednostnih papirjev, ki pa v upravljavskem in pravnem smislu ostajajo v pristojnosti Banke Slovenije in KDD.
Banka Slovenije v T2S deluje kot upravljavec nacionalne denarne komponente za denarne račune T2S, v kateri je slovenskim tržnim udeležencem omogočen dostop do denarnih računov v T2S in posojila za čez dan v evrih za potrebe poravnave poslov z vrednostnimi papirji. Ustrezno KDD v T2S deluje kot upravljavec poravnalnega sistema vrednostnih papirjev, v ta namen pa je za člane v T2S odprla račune vrednostnih papirjev.

Vključitev na T2S slovenskemu trgu omogoča kontinuiteto sodelovanja v evropskih harmonizacijskih in integracijskih procesih na področju post-trgovanja. Celoten proces prilagajanja slovenskega okolja na T2S pa dejansko poteka že od leta 2008, ko je Evrosistem sprejel odločitev o izgradnji T2S, v tem procesu pa so bile izvedene številne aktivnosti z namenom harmonizacije delovanja domačega post-trgovalnega segmenta trga vrednostnih papirjev.

Pričakovani pozitivni učinki vključitve slovenskega okolja na T2S so:
(1) povečanje nabora potencialnih tujih investitorjev za slovenske izdajatelje vrednostnih papirjev zaradi lažjega dostopa tujih centralnih depotnih družb in posrednikov do slovenskih vrednostnih papirjev,
(2) učinkovitejše izvajanje in zmanjšanje stroškov pri čezmejnih poravnavah vrednostnih papirjev zaradi večje stopnje harmonizacije in standardizacije operativnih in tehničnih rešitev pri poravnavi vrednostnih papirjev,
(3) izboljšanje pogojev za povečanje obsega čezmejnih transakcij z vrednostnimi papirji zaradi predvidenega znižanja transakcijskih stroškov za čezmejne poravnave,
(4) povečanje učinkovitosti poslovanja slovenskih posrednikov zaradi zmanjšanja/odprave razkoraka med slovensko in čezmejnimi tržnimi praksami pri poravnavi vrednostnih papirjev,
(5) ponudba novih storitev za posrednike na slovenskem trgu vrednostnih papirjev,
(6) povečanje konkurence med slovenskimi ponudniki post-trgovalnih storitev,
(7) učinkovitejše izvajanje domačih in čezmejnih postopkov zavarovanja kreditnih operacij Evrosistema,
(8) učinkovitejše povezovanje KDD s tujimi centralnimi depotnimi družbami z uporabo infrastrukturnih storitev T2S.

Podrobnejša pojasnila o T2S in vključevanju slovenskega okolja so na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Plačilni in poravnalni sistemi - razdelek TARGET2-Securities (T2S).
 

Odgovor na članek v Delu Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika

Ljubljana, 10.2.2017

Objavljamo odgovor Banke Slovenije na članek Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika (Delo-Svet kapitala, 20.1.2017), ki ga je Banka Slovenije Časniku Delo posredovala 24. 1. 2017 in ga je Delo objavilo 10.2.2017:

V članku Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika, ki je bil 20. 1. 2017 objavljen v Delovi prilogi Svet kapitala, novinarja Suzana Kos in Novica Mihajlović v mednaslovu in nato ponovno v tekstu kot dejstvo navajata, da je Banka Slovenije med centralnimi bankami "druga na svetu po številu zaposlenih glede na sto tisoč prebivalcev". In: "S 50,6 zaposlenega na sto tisoč prebivalcev je daleč v vodstvu centralna banka Rusije, ki pa ima na skrbi tudi celotni plačilni promet v državi. Slovenija je z 22,4 zaposlenega na sto tisoč prebivalcev na drugem mestu." To svojo "ugotovitev" o Banki Slovenije sta novinarja v članku podkrepila z grafom z naslovom Največje centralne banke po številu zaposlenih na 100.000 prebivalcev (Vir: Centralne banke, CIA Factbook), v katerem sta Slovenijo uvrstila na drugo mesto, za Rusijo in pred Francijo.
Navedba novinarjev, da je Banka Slovenije druga na svetu po številu zaposlenih na 100.000 prebivalcev, ni resnična.

Zadnji primerljivi razpoložljivi podatki za 19 centralnih bank evrskega območja in šestih izbranih centralnih bank - to so podatki iz letnih poročil za leto 2015 - kažejo, da je Slovenija z 21,7 zaposlenih v centralni banki na 100.000 prebivalcev (2015) primerljiva s centralnimi bankami Slovaške (19,4), Belgije (19,5) in Litve (20,8), več zaposlenih na 100.000 prebivalcev pa imajo med centralnimi bankami evrskih držav še Latvija (27,3), Irska (32,7), Ciper (34,6), Luksemburg (61,3) in Malta (77,6). Ta primerjava ne upošteva pomembne razlike med centralnimi bankami, to je nabora nalog, ki jih opravljajo. Iz centralnih bank številnih držav (npr. Luksemburg, Francija, Nemčija, Estonija, Latvija, Avstrija, Švedska, Finska) so namreč izločene določene naloge, kot so nadzor, distribucija gotovine, ipd., na druge institucije, kar zmanjšuje število zaposlenih v teh centralnih bankah. Hkrati kazalnik število zaposlenih na 100.000 prebivalcev ni verodostojen primerjalni kazalnik učinkovitosti za vrsto institucij, ki morajo opraviti predpisane naloge - ne glede na to, ali ima država dva ali 82 milijonov prebivalcev. Zato imamo, če karikiramo, v Sloveniji tako kot v Nemčiji enega finančnega ministra, čeprav ima Slovenija dva milijona prebivalcev, Nemčija pa 82 milijonov.
Povsem identične neresnične trditve (da se Banka Slovenije po kriteriju števila zaposlenih v centralni banki na 100.000 prebivalcev uvršča v sam svetovni vrh in da je pred njo le ruska centralna banka) ter tudi graf z identičnim naslovom, viri (brez navedbe leta primerjave/metodologije) in podatki za tuje države so se sicer nahajali v gradivu ob predlogu sprememb zakona o bančništvu, ki ga je oktobra 2015 v državni zbor vložila stranka SDS s prvopodpisanim Jožetom Tankom (gradivo je še vedno na voljo na spletni strani DZ pod EPA 825-VII). Banka Slovenije je že takrat javno opozorila na netočnost podatkov in primerjav v gradivu SDS, ki pa jih v omenjenem članku nekritično kopirata novinarja Dela.

Prav tako ni resnična navedba novinarjev v okvirju Spor zaradi vodje pravne službe, da so "viceguvernerji soglasno zavrnili" predlog guvernerja za podelitev novega mandata direktorici pravnega oddelka, saj na seji niso bili prisotni vsi člani Sveta.
Glede v članku navedenih domnevnih kritik dela direktorice oziroma pravne službe, navajamo, da Pravni oddelek z 12 zaposlenimi pravniki pripravlja pravno argumentacijo v zadevah, ki se nanašajo na Banko Slovenije. Pravna interpretacija je bila večkrat testirana na sodišču - in ta so merodajna, pri čemer je v času mandatov ge. Iskra uspeh Banke Slovenije na sodiščih več kot 95%. Ker članek spet nakazuje, da od lanske hišne preiskave poteka sodelovanje s policijo, zato teče preko Pravnega oddelka, zgolj formalno, smo preverili relevantno komunikacijo s policijo po juliju lani. Ugotavljamo, da so se vsi zahtevki policije nanašali na posredovanje dokumentacije (neposredno ali preko odredbe preiskovalne sodnice), medtem ko morebitnih zaprosil za kakršnakoli dodatna pojasnila, ki bi posledično lahko nakazovala na težave v medsebojni komunikaciji, v teh primerih ni bilo. Na eno izrecno zaprosilo za pojasnila, ki ga je policija posredovala, pa je bil nedavno z zaposlenim policije sestanek v Banki Slovenije.


 

Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016

Ljubljana, 21. 2. 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivi Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in Mesečna informacija o poslovanju bank v decembru 2016.

1. Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017

Globalna gospodarska aktivnost je bila na začetku letošnjega leta spodbudna ne glede na povečane politične negotovosti. Tudi Svetovni gospodarski forum v ocenah letošnjih globalnih tveganj ni poudaril tistih, ki bi izhajala iz gospodarstva. Podobno v zadnjih napovedih gospodarske rasti razmišlja tudi Evropska komisija, ki ocenjuje, da so evropska gospodarstva dokaj odporna proti globalnim gospodarskim, političnim in varnostnim izzivom, ki v letu 2016 niso zavrli napovedane gospodarske rasti. Hkrati prvič po slabem desetletju za dveletno obdobje napoveduje pozitivno gospodarsko rast vsem članicam unije, pri čemer naj bi slovensko gospodarstvo dosegalo 3-odstotno rast, kar je za 1,3 odstotne točke več od povprečja evrskega območja.
 
Slovensko gospodarstvo je v vzponu. Gospodarska klima se je še izboljšala, visoko je tudi zaupanje potrošnikov. Hkrati podjetja v vseh skupinah dejavnosti pričakujejo močno rast povpraševanja v letošnjem prvem četrtletju. Zato pričakujemo nadaljevanje razmeroma visoke gospodarske rasti s konca lanskega leta, ki jo je vsaj po mesečnih kazalnikih aktivnosti zaznamovalo dodatno povišanje zasebne potrošnje. Glede na določene podatke o visoki rasti aktivnosti v določenih segmentih gradbeništva, sklepamo, da se krepijo tudi investicije v stanovanjske in poslovne stavbe. Rast izvoza je proti koncu lanskega leta ostala solidna, viri rasti povpraševanja pa so bili geografsko močno razpršeni. Hkrati rast industrijske proizvodnje ostaja med najvišjimi v evrskem območju. Decembra je z 10,2 % evrsko povprečje presegla za več kot 8 odstotnih točk.

Gospodarska rast je po začetnem odboju iz krize izrazito delovno intenzivna, zato je rast produktivnosti dela nizka, kar ob nujnem ohranjanju zunanje konkurenčnosti zavira konvergenco v dohodkih k evrskemu povprečju. Rast zaposlenosti je lani močno presegla pričakovanja. Število delovno aktivnih, brez samozaposlenih kmetov, je bilo decembra medletno večje za več kot 3 %. Hkrati se brezposelnost še naprej pospešeno znižuje. Januarja letos je bila medletno nižja za dobrih 12 %. Kljub temu je bilo registrirano brezposelnih še vedno več kot 100.000 oseb, kar za zdaj še zavira rast plač v zasebnem sektorju. Medletna rast nominalne bruto plače v zasebnem sektorju je bila lani 1,7-odstotna, kar ne odstopa bistveno od nominalne rasti produktivnosti dela v gospodarstvu in za zdaj ne slabša stroškovne konkurenčnosti.
V trenutni fazi gospodarske rasti je rast produktivnosti precej nižja kot pred letom 2008. Nadaljevanje nizke rasti produktivnosti bi lahko v prihodnje zavrlo gospodarsko rast, če se bosta zaradi zmanjševanja brezposelnosti zviševala rast plač in zniževala rast zaposlovanja. Za doseganje visokih stopenj gospodarske rasti tudi na daljši rok se bo tako morala izboljšati njena struktura, tudi prek investicij. S problematiko nizke rasti produktivnosti se sicer sooča tudi evrsko območje, vendar iz izhodišča višje ekonomske razvitosti.

Primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja se je lani od januarja do novembra precej zmanjšal. Znašal je 510 mio EUR, kar je bilo medletno manj za skoraj 300 mio EUR. Zmanjševanje primanjkljaja v veliki meri poteka prek rasti davčnih prihodkov, ki jo poganjajo ugodne gospodarske razmere, posebej na trgu dela. Od konca leta 2015 se postopno sproščajo varčevalni ukrepi pri stroških dela v javnem sektorju, nekoliko so se zvišale tudi pokojnine in nekateri socialni transferji. Letos pričakujemo, da bodo k rasti BDP pozitivno prispevale tudi investicije države. Glede na trenutne dobre gospodarske razmere in zadnje napovedi Evropske komisije bi bila lahko rast davčnih prihodkov višja od načrtovanih v veljavnem državnem proračunu, kar pa ne sme voditi v dodatno poviševanje izdatkov, temveč mora biti usmerjeno v hitrejše izboljševanje javnofinančnega položaja države.

Evropska komisija ocenjuje, da naj bi se, po njihovih podatkih, slovensko gospodarstvo že v letu 2017 začelo pregrevati. S tem bi se začel povečevati strukturni primanjkljaj države, vendar številni makroekonomski kazalniki za zdaj pregrevanja ne potrjujejo. Osnovna inflacija in rast plač v zasebnem sektorju namreč ostajata nizka, rast bančnih posojil zasebnemu sektorju je šibka, nizek je delež investicij v BDP. Hkrati se kljub rasti zasebne potrošnje in investiranja ohranja visok presežek na tekočem računu plačilne bilance. Ta je v letu 2016 znašal kar 6,8 % BDP.
 
Januarski odboj inflacije na 1,5 % je bil predvsem posledica medletno višjih cen nafte, medtem ko domači dejavniki rasti cen za zdaj ostajajo razmeroma šibki. Čeprav je bila medletna rast cen, merjena s HICP, januarja najvišja v zadnjih treh letih, je ostala pod evrskim povprečjem, ki je znašalo kar 1,8 %. Če bi bile cene nafte januarja medletno nespremenjene, bi bila inflacija v Sloveniji nižja za slabo odstotno točko. Povečal se je prispevek cen hrane, predvsem zaradi nadaljevanja visoke rasti cen nepredelane hrane. Znižal pa se je prispevek cen storitev in še povečalo zniževanje cen industrijskih proizvodov brez energentov. Osnovna inflacija je tako še naprej nizka in celo nižja kot sredi lanskega leta. Merjena brez cen energentov je ostala januarja v primerjavi z decembrom nespremenjena, 0,7-odstotna, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v povprečju evrskega območja.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank, februar 2017

Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je decembra povečala za 398 mio EUR, na 37 mrd EUR
. Zaradi tega porasta se je krčenje bilančne vsote v letu 2016 zmanjšalo na samo še 0,9%. Na naložbeni strani so se močno povečala posojila nebančnemu sektorju, na strani financiranja pa vloge nebančnega sektorja in obveznosti do Evrosistema.
 
Posojila nebančnemu sektorju so bila decembra višja za 830 mio EUR, kar je privedlo do obrata v medletni dinamiki, ki je po dolgem času postala pozitivna. Povečanje posojil je bilo decembra prisotno pri vseh sektorjih, z izjemo sektorja tujcev. Pri posojilih državi, ki je zapadlost obveznice DUTB delno poplačala s posojili pri petih bankah, gre za enkraten učinek na kreditno rast, medtem ko pri nefinančnih podjetjih še ni mogoče zagotovo oceniti, ali je v kreditni dinamiki prišlo do trajnega izboljšanja. Z decembrskim prirastom v višini slabih 400 mio EUR so bila posojila podjetjem decembra le še za 1% nižja kot leto prej. Trend rasti posojil gospodinjstvom se je krepil skozi celotno leto 2016 in je po podatkih iz bilanc bank višji kot obseg posojil podjetjem že drugo leto zapored. Njihov obseg je bil decembra medletno višji za 4,6%, predvsem zaradi stabilne rasti stanovanjskih posojil in pospešene rasti potrošniških posojil. Slednja so v zadnji četrtini leta s 7,3% rastjo že prehitela rast stanovanjskih posojil.

Vloge nebančnega sektorja, še zlasti vloge gospodinjstev, so v letu 2016 še okrepile svojo vlogo najpomembnejšega vira financiranja. Te so se lani povečale za 6,7% oziroma za 1.036 mio EUR, kar je največ po letu 2008. Porast vlog je bil vpoglednega značaja, pri čemer so se zaradi izredno nizkih depozitnih obrestnih mer zmanjšale tako kratkoročne kot dolgoročne vloge. Obseg vpoglednih vlog je konec leta 2016 predstavljal 65% vseh vlog gospodinjstev.

Ob zmanjšanem obsegu poslovanja in nižjih obrestnih merah glede na leto 2015 se je bruto dohodek bank v letu 2016 zmanjšal za 2,6%, vendar so zaradi primerjalno nižjih stroškov oslabitev in rezervacij leto zaključile z bistveno večjim dobičkom, po nerevidiranih podatkih. Negativna rast neto obresti je konec leta znašala 10%, obrestna marža se je po dveh letih znižala pod 2%.
Stroški dela v celotnih operativnih stroških rastejo, kar kaže, da so banke premalo aktivne pri njihovem obvladovanju. Stroški oslabitev in rezervacij so se sicer decembra skoraj podvojili glede na november, a so bili kljub temu za 73% nižji kot leta 2015. Vse banke so v letu 2016 poslovale z dobičkom, ki je skupno pred obdavčitvijo znašal 379 mio EUR, kar je za 221 mio EUR več kot v letu 2015.

Na področju likvidnosti bančnega sistema v začetku 2017 ni bistvenih sprememb in ostaja ugodna.

 

 

Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije

Ljubljana, 1. 3. 2017

Predsednik nemške centralne banke Jens Weidmann je danes predaval v Banki Slovenije.

Besedilo predavanja Current Developments in the Euro Area je v priponki.

Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini

Ljubljana, 3. marca 2017

Odziv na kolumno Samopohabljanje (Mladina, 24.februar 2017)

 

Odziv na članek v Sobotni prilogi Dela

Ljubljana, 4. 3. 2017

Odziv na članek Slovenske banke so boljše od nemških (Sobotna priloga Dela 25. 2. 2017)

Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016

Ljubljana, 13.3.2017

Banka Slovenije je pripravila letno Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2016, v katero je vključenih 15 bank in 3 hranilnice. Analiza je razdeljena na dva vsebinska sklopa, in sicer (i) Analiza nadomestil in (ii) Izračun stroškov košaric plačilnih storitev.

Za pripravo analize nadomestil in izračuna stroškov košaric plačilnih storitev Banka Slovenije pridobiva podatke iz različnih virov, pri čemer so poročevalci odgovorni za pravilnost in popolnost poročanih podatkov. Zanesljivi in kakovostni poročani podatki omogočajo pripravo analize na način, ki uporabnikom plačilnih storitev (tako fizičnim kot pravnim osebam) omogoča realno primerljivost nadomestil, ki jim jih za določene plačilne storitve zaračunavajo različni ponudniki plačilnih storitev. Odvisno od potreb in plačilnih navad si lahko uporabniki izberejo zase najprimernejšega ali najcenejšega ponudnika plačilnih storitev. Banka Slovenije ne more neposredno vplivati na višino nadomestil – to je domena posameznih ponudnikov plačilnih storitev, z javno objavo nadomestil pa omogoča informiranost in odločitev o izbiri.

Povzetek sklopa Analiza nadomestil
Od skupno 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev so se povprečna nadomestila na dan 31. 12. 2016 v primerjavi z 31. 12. 2015 zvišala v šestih segmentih, znižala v petih in v desetih ostala nespremenjena.
Največje povečanje povprečnega nadomestila, in sicer za 28,00%, je bilo pri dvigih gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika, kar je posledica uvedbe nadomestila s strani dveh ponudnikov plačilnih storitev (prej brezplačno) in dviga nadomestila s strani enega ponudnika. Največje znižanje povprečnega nadomestila, in sicer za 5,88%, je bilo v segmentu plačil z direktno obremenitvijo pravnih oseb v vlogi plačnika.

Povzetek sklopa Izračun stroškov košaric plačilnih storitev

2016 FIZIČNE OSEBE PRAVNE OSEBE
  Košarica Banke Slovenije Košarica Zveze potrošnikov Slovenije Košarica Banke Slovenije
Tradicionalni komitent E-komitent Tradicionalni komitent E-komitent Tradicionalni komitent E-komitent
Najdražja plačilna storitev Sberbank banka d.d. Banka Intesa Sanpaolo d.d. Sberbank banka d.d. Nova KBM d.d. Banka Sparkasse d.d. Sberbank d. d.
149,91 EUR 53,67 EUR 262,20 EUR 86,16 EUR 1.093,25 EUR 489,08 EUR

Najcenejša
plačilna storitev

Delavska hranilnica d.d. Delavska hranilnica d.d. Delavska hranilnica d.d. Delavska hranilnica d.d. Primorska hranilnica Vipava d.d. Delavska hranilnica d. d.
28,20 EUR 24,60 EUR 38,04 EUR 30,84 EUR 343,20 EUR 179,30 EUR

Analiza za 2016 je objavljena na povezavi Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev .
Predhodne analize na povezavi Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve .

Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij

Ljubljana, 14. 3. 2017

Banka Slovenije je v letu 2016 nadaljevala z (nadzorniškimi) aktivnostmi za zmanjševanje nedonosnih terjatev bank (NPL). Delo je (bilo) organizirano v okviru posebnega projekta prestrukturiranje NPL, v okviru katerega so bili opravljeni individualnimi nadzorniški razgovori z osmimi najbolj izpostavljenimi bankami. Vse slovenske banke so Banki Slovenije predložile načrte zniževanja NPL za triletno obdobje (2017-2019). Izvedeno je bilo tudi uspešno sodelovanje v okviru delovne skupine ECB za izdajo Smernic za upravljanje z nedonosnimi terjatvami pomembnih bank (SI), torej bank, katerih nadzor poteka prek Enotnega mehanizma nadzora.

Nov Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij

V sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem pa je pripravljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME). Banka Slovenije z objavo tega Priročnika zaokroža aktivnosti za bolj učinkovito upravljanje NPL v najbolj pomembnem segmentu bančnega kreditiranja v Sloveniji, to je kreditiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Priročnik ima osem poglavji, ki vključujejo praktične napotke bankam za vsa področja upravljanja NPL MSME – od oblikovanja sistema in kazalcev zgodnjih opozoril za nedonosna posojila, predloga notranje organizacije procesov reševanja NPL v banki, metodologije za segmentacijo NPL portfelja, napotkov za pripravo načrtov prestrukturiranja, postopkov za izvajanje finančne analize za oceno možnosti preživetja podjetja, alternativnih strategij in metodologija izbire najbolj ustrezne in končno priprave in poteka pogajanj z dolžnikom ter do pogojev za spremljanje uspešnosti prestrukturiranja.
Sestavni del Priročnika so tudi vrednosti nekaterih finančnih kazalcev za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji, praktični primeri rešitev ("case studies") in primeri pravnih dokumentov (pogodb).

Priročnik in priloge so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije, v rubrikah:

Aktivnosti in prizadevanja Banke Slovenije za zmanjševanja NPL prispevajo k zniževanju NPL v bančnem sistemu, ki ga potrjujejo podatki in je razvidno iz grafa.

Graf: Gibanje nedonosnih izpostavljenosti (metodologija EBA) v slovenskem bančnem sistemu

Sporočilo za javnost - Generacija €uro –zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid

Ljubljana, 16 marec 2017

V Banki Slovenije je danes potekal zaključni krog letošnjega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid iz Ljubljane.

Evropska centralna banka (ECB) in tokrat enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja, med katerimi je že šestič tudi Banka Slovenije, je tudi v šolskem letu 2016/2017 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Tekmovanje nudi priložnost generaciji mladih, ki so odrasli z evrom, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute, njenim odnosom z gospodarstvom ter, da poglobijo svoje razumevanje dela centralnih bank.

V Sloveniji je v prvi fazi tekmovanja pri reševanju kviza sodelovalo 27 ekip, 16 ekip je bilo povabljenih v drugi krog.

V finale letošnjega tekmovanja pa so se uvrstile ekipe naslednjih petih srednjih šol:
 

 • Gimnazija Poljane Ljubljana,
 • Škofijska klasična gimnazija,
 • Gimnazija Franceta Prešerna, 
 • Srednja šola Josipa Jurčiča,
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

Vse sodelujoče ekipe so v vseh treh fazah tekmovanja (I. faza- kviz: 27 ekip; II. faza-referat: 16 ekip - določitev primerne obrestne mere na podlagi ekonomske in denarne analize; III. faza – 5 ekip: predstavitev referata v centralni banki) pokazale visoko raven razumevanja dokaj kompleksne problematike denarne politike Evroobmočja.

Zmagovalna ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid iz Ljubljane se bo udeležila zaključne evropske slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo članom ekipe priznanja podelil predsednik Evropske centralne banke, Mario Draghi.
 

Več o tekmovanju: https://www.generationeuro.eu/index.php?id=6&L=17 

Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

Ljubljana, 28.3.2017

Od 15. do 28. marca 2017 je Slovenijo obiskala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).
MDS v skladu s IV. členom Statuta MDS praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami. Namen teh posvetovanj je, da se pregledajo zadnja gospodarska gibanja, delovanje finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivi za prihodnje. Predstavniki MDS, ki jih je vodil Nikolay Kirov Gueorguiev, so se v času misije v Sloveniji srečali s predstavniki Banke Slovenije, ministrstva za finance, drugih resornih ministrstev, UMAR, državnega zbora, bančnega sektorja in sindikatov.

Zaključna izjava obiska MDS je objavljena na spletni strani MDS: http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/03/28/mcs032817-slovenia-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
Prevod v slovenščini: Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom
 

Z leve: Gorazd Renčelj (Ministrstvo za finance), Irena vodopivec Jean (Banka Slovenije), Nikolay Kirov Gueorguiev (MDS).

Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €

Ljubljana, 4.4.2017

Danes, 4. aprila 2017, v obtok prihaja novi bankovec za 50 € z izboljšanimi zaščitnimi elementi. Več: Sporočilo za javnost ECB
 

Informativni filmi:
Potovanje novega bankovca
Tiskanje novega bankovca
Novi eurski bankovci.eu

 

Povezana sporočila: ECB je razkrila novi bankovec za 50 EUR, 5.7.2016
 

 

Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer

Ljubljana, 4.4.2017

Odgovor Banke Slovenije na članek v časniku Delo, 3. aprila 2017*

Novinarka Suzana Kos v rubriki Osebno (Delo, 3. aprila 2017), ki tematsko in interesno sledi podobnim predhodnim prispevkom novinarke, ponavlja določene navedbe, ki vzbujajo dvom v ustreznost ali celo v zakonitost ravnanj guvernerja oziroma Banke Slovenije.
Zaradi objektivnosti informacij navajamo kratka pojasnila, ki jih je Banka Slovenije novinarki sicer že posredovala.
Prvič; novinarka navaja, da je guverner sam sprejel odločitev, da bo nekdanja viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo pooblaščenka za skladnost poslovanja v Banki Slovenije in da je preostale člane s to odločitvijo le seznanil. Novinarki smo že februarja letos v pisnem odgovoru pojasnili, da skladno z Zakonom o Banki Slovenije o pooblaščencu za skladnost poslovanja ne odloča Svet Banke Slovenije in da je torej odločitev povsem skladna z zakonom (navedli smo ji natančen seznam funkcij, o katerih pa po zakonu odloča Svet).
Drugič; novinarka navaja, da se "nekaterim zdi, da je kodeks Banke Slovenije, ki ga je pripravila (Zadravec Caprirolo, op.a.), posegel predaleč, tako v zahtevi po razkrivanju osebnih podatkov zaposlenih kot s prepovedmi, ki jih prinaša". Novinarki smo že februarja potrdili, da je bil kodeks oziroma njegovo izvajanje preverjeno pri Informacijski pooblaščenki, in sicer v luči spoštovanja določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in načela sorazmernosti pri pregledovanju osebnih podatkov zaposlenih. Pojasnili smo tudi, da se bodo pripombe Informacijske pooblaščenke upoštevale pri izvajanju kodeksa. Ob tem ponavljamo, da je Kodeks Banke Slovenije v skladu z Zakonom o Banki Slovenije sprejel guverner, potem, ko je bil predhodno obravnavan na ožjem kolegiju guvernerja, določena vprašanja, ki jih kodeks ureja, pa tudi na Svetu Banke Slovenije. Hkrati sta soglasje h Kodeksu dala tako Sindikat bančništva Slovenije kot Sindikat Banke Slovenije, skladnost s Smernicami, ki veljajo za vse članice Evrosistema, pa je v svoji oceni potrdila tudi ECB.
Tretjič; novinarka navaja, da je Banka Slovenije "na vse načine, tudi z ustavno pritožbo na odredbo o hišni preiskavi, skušala preprečiti delo kriminalistov". Ponovno poudarjamo, da Banka Slovenije nikoli ni in ne skuša preprečiti delo kriminalistov. Kot smo novinarki odgovorili že januarja: Banka Slovenije je policiji izročila vse, kar je policija od nje zahtevala, sama vložitev ustavne pritožbe pa v ničemer ni ovirala in ne ovira dela policije ali kateregakoli drugega organa ali inštitucije RS. Za vložitev ustavne presoje se je Banka Slovenije odločila zaradi neenotnih pravnih tolmačenj ter nuje oziroma odgovornosti institucij, da v primerih, ko zaznajo pravne dileme in neenotno prakso, sprožijo procese za njihovo dokončno razrešitev. In to je Banka Slovenije tudi storila.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije

*Delo je objavo odgovora zavrnilo.

Odziv na izjavo Združenja Frank

Ljubljana, 5.4.2017

Banka Slovenije v nadaljevanju podaja nekaj pojasnil, ki se nanašajo na izjavo za javnost Združenja Frank z naslovom Nov ZpotK - dosedanja zaščita potrošnikov na področju stanovanjskih kreditov v Sloveniji je bila nezadostna in daleč pod evropskimi standardi!

V zvezi z izjavo za javnost Združenja Frank, da je bila dosedanja zaščita potrošnikov na področju stanovanjskih kreditov v Sloveniji nezadostna in daleč pod evropskimi standardi, navajamo nekaj pojasnil. Zakonodajalec je v oceni stanja in razlogih za sprejem predloga novega Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) navedel, da je bila nova evropska zakonodaja sprejeta, ko je Evropska komisija ugotovila, da so zakoni, ki urejajo področje potrošniških kreditov zastareli in ne ustrezajo več potrebam sodobnega časa, poleg tega pa so pravila tako različna, da ovirajo prosti pretok finančnih storitev kot enega od glavnih ciljev oblikovanja notranjega trga. Poleg tega je izrecno navedeno, da kreditov za nepremičnino Direktiva 2008/48/ES zaradi posebnosti tovrstnih kreditov ni vključevala v področje uporabe, je pa ne glede na načelo popolne harmonizacije, na katerem je temeljila, državam članicam dopuščala, da uporabijo njena pravila tudi za druge vrste kreditov, če jih Direktiva 48/2008/EU ni urejala – torej tudi za hipotekarne kredite. To možnost je ob sprejetju ZPotK- 1 izkoristila tudi Republika Slovenija, zato se s predlogom zakona ureditev kreditov za nepremičnino, s katerim prenašamo Direktivo 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/17/EU), samo nadgrajuje.

V zvezi z očitki glede prevelikih tveganj in usposobljenosti dajalcev kreditov, je prav tako treba izpostaviti, da je Evropska komisija sicer ugotavljala, da so se težave pojavljale predvsem zaradi neodgovornega ravnanja udeležencev na trgu, vendar zlasti kreditnih posrednikov in nebančnih dajalcev kreditov in da so težave v nekaterih državah članicah povezane tudi s slabšo strokovno usposobljenostjo osebja zlasti nebančnih dajalcev kreditov.

Posledično je Evropska komisija v Sporočilu z naslovom "Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva" z dne 4. marca 2009 predlagala ukrepe v zvezi s kreditnimi pogodbami za nepremičnine in pravnim okvirjem za kreditno posredništvo. Ukrepi naj bi zagotovili preglednejše, učinkovitejše in bolj konkurenčne trge potrošniških hipotekarnih kreditov, ki bodo zagotavljali finančno stabilnost kreditnih trgov za nepremičnine in povrnili zaupanje potrošnikov v finančni sektor.

Iz vseh navedenih opisov ni nikjer razvidno, da bi bila ureditev neprimerna, nova ureditev le sledi razvoju trga in še večji zaščiti potrošnika, kar pa ne more hkrati pomeniti, da zaščite prej ni bilo. Še manj je taka trditev primerna za ozemlje Republike Slovenije, ki je že pred zahtevami Evropske zakonodaje uvedla pravila za kredite za nepremičnine, na novo pa sedaj dejansko ureja predvsem leasingodajalce.

Opozoriti pa je treba tudi na dejstvo, da v skladu z Ustavo zakoni in predpisi lahko veljajo za nazaj v zelo omejenih, z javnim interesom utemeljenih primerih. S tem, ko nov zakon določa dodatne pogoje pri kreditih za nepremičnino v tuji valuti, osebe, ki so sklenile kreditne pogodbe pred tem ne morejo biti "v kriminalno neenakopravnem položaju", saj bi v primeru, če bi zakonodajalec presodil, da je bila prejšnja ureditev neprimerna, z novim zakonom posegel tudi v že sklenjena pogodbena razmerja.

Združenje Frank v izjavi, v podkrepitev svojih trditev, navaja tudi izjavo viceguvernerja Marka Bošnjaka v oddaji Studio ob 17h. Citiramo: "Predstavnik Banke Slovenije Marko Bošnjak je v isti oddaji priznal, da so bile prav v teh bančnih poslih storjene napake, »iz katerih smo se nekaj naučili«. Na srečo g. Bošnjaku ni bilo treba plačati tega poduka, plačujemo ga kreditojemalci, ki jih je Banka Slovenije pustila na cedilu."
Primerjali smo citirano izjavo in magnetogram omenjene oddaje in ugotovili, da g.Bošnjak citiranega v oddaji ni govoril. Zato prosimo avtorje sporočila, da navedbo umaknejo.


Odnosi z javnostmi, Banka Slovenije
 

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017

Ljubljana, 11. 4. 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2017.

V prvih dveh mesecih 2017 so banke povečale naložbe v državne vrednostne papirje, tako slovenskih kot tujih izdajateljev, ter povečale kreditiranje gospodinjstev in podjetij. Na grosističnih trgih so se dodatno razdolžile in znižale odvisnost od teh trgov na manj kot desetino bilančne vsote. Pritok vlog, predvsem gospodinjstev, se je v začetku leta, tudi zaradi sezonskih dejavnikov, okrepil.

Po večletnem upadanju so februarja celotna posojila nebančnemu sektorju narasla tretji mesec zapored. Tudi kreditiranje podjetij je februarja doseglo pozitivno rast, 2,4% medletno. Medtem ko so decembra k izrazitem prirastu posojil podjetjem prispevala nekatera posamezna večja posojila, je njihov nadaljnji prirast v januarju in februarju bolj verjetno odraz večjega povpraševanja podjetij, ki ga zaznavajo ankete bank in podjetij. Pri majhnih in srednjih podjetjih poročajo tako podjetja, kot banke, o povečanih potrebah po financiranju in večjem povpraševanju po posojilih, ter tudi o večjem dostopu do bančnih posojil kot v preteklosti.

Kreditiranje gospodinjstev se še naprej krepi. Stanovanjska posojila so dosegla 5,0% in potrošniška 9,4% medletno rast. Ugodni pogoji na trgu dela in povečan optimizem potrošnikov, ob bolj aktivni posojilni politiki nekaterih bank, spodbujajo gospodinjstva k najemanju posojil. Povečuje se ponudba posojil daljših ročnosti po fiksnih obrestnih merah, kar za dolžnike pomeni manjše obrestno tveganje. Na segmentu potrošniških posojil je opazen rahel trend rasti fiksnih obrestnih mer.

Kakovost bančnih naložb se je izboljševala tudi v prvih mesecih 2017. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je februarja znašal 5,3%, obseg je znižan na 1,8 mrd EUR. Po širši definiciji EBA (zadnji podatek je za konec 2016) je delež nedonosnih izpostavljenosti bank znižan na 8,2%.

Ob večjem zadolževanju gospodinjstev se povečuje tudi obseg varčevanja tega sektorja v bankah. Rast vlog gospodinjstev je do februarja dosegla 7% medletno. V prvih dveh mesecih se je njihov obseg v bankah povečal za 288 mio EUR na 16,9 mrd EUR. Nadaljuje se krajšanje ročnosti vlog gospodinjstev, s tem tudi celotnih vlog nebančnega sektorja, ki predstavljajo 71% v vseh virih financiranja bank. V strukturi vlog nebančnega sektorja predstavljajo vpogledne vloge 65%.

Likvidnost bančnega sistema ostaja ugodna in se je v marcu dodatno izboljšala z udeležbo bank na zadnji avkciji TLTRO II. S pridobljenimi sredstvi so se dolgoročni viri financiranja bank povečali za dodatnih 509 mio EUR.

Bruto dohodek bank je bil v prvih dveh mesecih 2017 za 6,1% višji kot v enakem obdobju lani, zaradi enkratnega porasta neobrestnih prihodkov, sicer se neto obrestni prihodki še naprej znižujejo. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 82 mio EUR in je bil za 3,7% višji kot v prvih dveh mesecih 2016.

Solventnost bank se je po zadnjih podatkih za konec leta 2016 nekoliko znižala. Večje kreditiranje v decembru je povečalo obseg kapitalskih zahtev in rahlo znižalo kapitalsko ustreznost na posamični osnovi, na 20,8%. Na konsolidirani osnovi znaša kapitalska ustreznost 19,1%.

 

Publikacije>Mesečna infomacija o poslovanju bank
 

Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017

Ljubljana, 12.4.2017

Svet Banke Slovenije je na seji 11. aprila 2017 obravnaval in sprejel tudi gradivo Gospodarska in finančna gibanja, april 2017.

Obeti v mednarodnem okolju z začetka letošnjega leta so osnova za nadaljevanje hitre rasti slovenskega izvoza. Globalna gospodarska rast bo letos višja kot lani, zaupanje v gospodarstvu evrskega območja je visoko ne glede na negotovosti v mednarodnem okolju, hkrati pa so ugodnejše tudi napovedi gospodarske rasti za trgovinske partnerice Slovenije.
Slovensko gospodarstvo je lani z 2,5 % doseglo eno najvišjih stopenj rasti v evrskem območju ob nizkih državnih investicijah. Izvozni sektor je že tretje leto zapored povečal obseg izvoza po stopnji blizu 6 %, rast industrijske proizvodnje pa je močno presegla povprečje evrskega območja. Skladno s krepitvijo domačega trga se je precej povečala tudi dodana vrednost v storitvah. Edini zaviralni dejavnik je bilo gradbeništvo zaradi velikega padca državnih investicij zaradi neenakomernega črpanja evropskih sredstev. Po drugi strani se je precej okrepilo investiranje podjetij v opremo in stroje, ki je nujno za dvig gospodarskega potenciala države. Višja kot v evrskem območju je bila tudi rast domače končne porabe, saj je bilo zaposlovanje močnejše od pričakovanj, država je sproščala varčevalne ukrepe, začela pa se je tudi rast potrošniških posojil. Gospodarstvo ostaja v vzponu tudi na začetku letošnjega leta, saj je zaupanje v gospodarstvu visoko, trg dela in z njim domača potrošnja se še krepita, januarja in februarja pa se je močno povečal tudi izvoz.
Hitra rast zaposlovanja se nadaljuje. Na trgu dela čedalje vidnejšo vlogo igrajo tuji delavci, ki pa za zdaj zgolj nadomeščajo neto odselitve rezidentov, njihova izobrazbena struktura pa je slabša. Gospodarsko rast še naprej poganja predvsem zaposlovanje, medtem ko je rast produktivnosti dela izrazito nizka, lani le 0,6-odstotna. V ozadju tega vzorca je še vedno velika brezposelnost, ki za zdaj še zagotavlja zadostno ponudbo dela. Vendar se brezposelnost naglo znižuje in se lahko presežna ponudba dela izčrpa že v srednjeročnem obdobju. Nadaljnja visoka gospodarska rast bo tako odvisna od sposobnosti gospodarstva za prehod v intenzivni, s produktivnostjo podprti vzorec rasti. Ta bo zahteval tudi spremembo v usmeritvah ekonomskih politik v smeri diferenciacije in selekcije gospodarskih subjektov po kakovosti.
Lansko izboljšanje fiskalnega položaja države je preseglo načrte Ministrstva za finance, nadaljnje hitro zmanjševanje primanjkljaja pa je pričakovano tudi letos. Slovenija je po trenutno veljavnih podatkih lani primanjkljaj države znižala na 1,5 % BDP, po načrtih pa naj bi primanjkljaj znašal 2,2 % BDP. Letošnji primanjkljaj bi moral biti manjši od načrtovanega v veljavnem proračunu, saj se pričakuje dodatno izboljšanje gospodarskih razmer, kar bo dvignilo davčne prihodke. Hkrati naj bi se pospešilo črpanje sredstev iz skladov EU, kar pomeni, da državne investicije ne bi bile več zaviralni dejavnik gospodarske rasti. Povečali se bodo tudi izdatki, pri čemer je ključno, da njihova rast ostane v načrtovanih okvirih.
Čeprav se krepijo tudi domači cenovni pritiski, je bil skok inflacije v letošnjem prvem četrtletju predvsem posledica zunanjih dejavnikov. V povprečju prvega četrtletja je inflacija, merjena s HICP, z 2,0 % presegla evrsko povprečje za 0,4 odstotne točke, predvsem zato, ker je v košarici blaga in storitev slovenskih gospodinjstev nadpovprečno velik delež pogonskih goriv, ki so pod neposrednim vplivom gibanja cen nafte na svetovnih trgih. K višji inflaciji so v veliki meri prispevale tudi zvišane cene nepredelane hrane, v katerih se je odrazil ponudbeni šok na trgu sveže hrane zaradi slabega vremena v južni Evropi. Rast domače potrošnje in povečevanje stroškov dela na enoto proizvoda za zdaj še ne vplivata močneje na cenovna gibanja, saj je rast najožjega kazalnika osnovne inflacije v prvem četrtletju znašala le 0,7 %.

Publikacija: Gospodarska in finančna gibanja, april 2017

Objavljena je tudi nova publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
 

Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini

Ljubljana, 14.4.2017

Na navedbe urednika Grege Repovža v uvodniku Sodobna kolaboracija in novinarja Boruta Mekine v članku Banksterji (oba objavljena v Mladini, št. 14, 7. aprila 2017) ne bomo ponovno podrobno odgovarjali z navajanjem dejstev. Šlo bi namreč za ponavljanje številnih dejstev in pojasnil, ki smo jih v zadnjih letih posredovali novinarjem Mladine, iz objavljenih člankov pa sklepamo, da so njihovo objavo bodisi namenoma ali zaradi nerazumevanja strokovnih vsebin, opustili. Tudi tokrat novinar Mekina recimo zgolj ponavlja, da pregled kakovosti aktive NLB ni bil skladen "z znanimi računovodskimi standardi", čeprav smo mu neposredno pred objavo članka obširneje pojasnili, da gre za laž, vendar pa pojasnila Banke Slovenije ni ne uporabil ne upošteval ne omenil. Prav tako tudi ni pojasnil, na katerih nasprotnih dejstvih ali strokovnih razlagah utemeljuje svoj zaključek. »Vprašanje«, ki ga je naslovil na Banko Slovenije, objavljamo na koncu.
Naslovnica Mladine, ki prikazuje guvernerja kot mafijca, ki "je Sloveniji speljal 1,55 milijarde evrov", insinuacije urednika v odstavku, ki se začne z navedbo, da "v tem trenutku nimamo nobenih dokazov, da je njegovo (guvernerjevo, op.a.) ravnanje posledica podkupovanja", enačenje s kolaborantom in krvosekom ter špekuliranje o domnevnih nezakonitih motivih, imajo vse elemente teorije zarote, katere cilj je očitno golo hujskaštvo in osebna diskreditacija. Da je edini cilj pisanja osebna diskreditacija guvernerja izhaja iz dejstva, da Mladina vztrajno omenja le guvernerja, čeprav ni edini osumljen (pri tem tudi ne problematizira in ne postavlja vprašanja policiji, zakaj so med osumljenci samo trije člani Sveta Banke Slovenije od petih, ki so soglasno sprejemali odločitve v zvezi s skrbnim pregledom bank in o izrednih ukrepih). Da je edini cilj pisanja osebna diskreditacija guvernerja nadalje izhaja iz dejstva, da urednik in novinar Mladine navedbe oziroma očitke iz Odredbe za preiskavo v predkazenskem postopku brez zadržka jemljeta kot dokazana in neizpodbitna dejstva in na njihovi podlagi kar sama izrečeta sodbo, ter tako vnaprej nekritično odrekata verodostojnost vsaki drugačni strokovni in pravni razlagi teh dejstev (centralne banke, drugih državnih institucij in sodstva).
Najmanj nenavadna je omenjena ključna teza Mladine, navedena na naslovnici: "Kako je guverner Boštjan Jazbec ob pomoči svetovalcev ECB Sloveniji speljal 1,55 milijarde evrov". Od kje ravno ta znesek, lahko samo ugibamo. Gre sicer za znesek celotne državne dokapitalizacije NLB leta 2013, s katerim je država NLB rešila pred stečajem in zaradi katerega je NLB danes v 100% lasti ravno države, torej Slovenije. Kako naj bi guverner torej "Sloveniji speljal 1,55 milijarde evrov" ni jasno.
Ob tem nikakor ne drži navedba novinarja Mekine, da "kriminalisti preiskujejo, ali smo samo v NLB vložili 1,55 milijarde evrov preveč". Kriminalisti namreč preiskujejo, kot povsem nedvoumno izhaja iz omenjene odredbe za preiskavo, da naj bi preiskovanci iz Banke Slovenije banki NLB "pridobili 257 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi". Za toliko so se namreč na podlagi uredbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih v NLB decembra 2013 zmanjšale obveznosti NLB iz naslova prenehanja podrejenih obveznic. V odredbi o hišni preiskavi so tako zbrane navedbe, s katerimi zoper Banko Slovenije nastopajo (tudi odkrito v javnosti oziroma v medijih) imetniki podrejenih obveznic NLB, ki so bile "izbrisani" skladno z veljavnimi pravili o državnih pomočeh bankam, ki ščitijo davkoplačevalce. Gre torej za navedbe izrazito interesne skupine, ki jih Mladina razume kot dejstva.
Popolna manipulacija je tudi urednikova interpretacija stavka iz pisma Banke Slovenije, pod katerim je podpisan guverner, finančnemu ministrstvu. Stavek iz pisma "Če NLB ne bo prodana, vas prosimo za odgovor na vprašanje, na kakšen način bi država zagotovila dodatno vplačilo v delniški kapital NLB, če bi se za to izkazala potreba" namreč urednik bralcem razloži kot guverner "grozi finančnemu ministrstvu z novo dokapitalizacijo NLB, če država ne bo prodala te banke".
Vsi postopki, ki jih je leta 2013 izvedla Banka Slovenije za stabilizacijo bančnega sistema, so bili izpeljani zakonito, strokovno in skladno z veljavnimi pravili in standardi. Metodologija, uporabljena v skrbnem pregledu, je objavljena na spletni strani Banke Slovenije že skoraj tri leta (dokument Celovito poročilo o skrbnem pregledu bančnega sistema), vhodnih podatkov za pregled izvajalcem skrbnega pregleda ni dala Banka Slovenije, ampak neposredno banke same. Ustavno sodišče je oktobra lani soglasno potrdilo, da so členi ZBan-1, ki so bili pravna podlaga za izredne ukrepe Banke Slovenije leta 2013 in 2014, v skladu z Ustavo. Banka Slovenije vztraja pri oceni, da bi bil strošek sanacije bank za davkoplačevalce nižji, če bi vlade v prvih letih krize izvedle dokapitalizacije državnih bank, ki jih je takrat zahtevala Banka Slovenije (pod drugim guvernerjem).
Za prikaz objektivne slike sanacije bank, razlogov zanjo in njenih posledic, je verjetno potrebno postaviti drugačna vprašanja, kot je bilo "vprašanje", ki smo ga pred objavo članka, 4. aprila 2017, dobili od novinarja Mekine:
"Pozdravljeni,
Spet pišem o vas, eno izmed izhodišč je zadnje poročilo Transparency International o tem, da si nedemokratična ECB v zadnjih letih jemlje preveč pristojnosti odločati se o ekonomskih politikah (https://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/03/TI-EU_ECB_Report_DIGITAL.pdf ), v primeru Slovenije je zame odlična ilustracija povedanega odredba po hišni preiskavi. Iz katere sam razberem, da ste na BS zavestno šli mimo računovodskih standardov in ste bolj po domače, na metodoloških delavnicah, računali velikost luknje.
Ampak tisto, kar bi rad vprašal gospoda Jazbeca, če je to mogoče, je sledeče: formalno so njegove pristojnosti zelo ozke. Zagotavljanje cenovne stabilnosti, recimo inflacije pod 2 %. Dejansko pa lahko ves čas iz njegovih izjav razberem ideološka stališča. Recimo: Že poročilo o stresnih testih se začne z problematiziranjem državnega lastništva, kot da je to zgodba, ki jo je treba povedati. V dokumentu Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji je spet poudarjeno, da je za razvoj slovenskega gospodarstva ključna privatizacija. Ko je Jazbec leto dni kasneje spregovoril za Slovensko tiskovno agencijo, je dejal, da bi Slovenija šele skozi privatizacijo »lahko spet postala privlačna za tuje naložbe.« In ko je zdaj dal intervju za Dnevnik, je v njem povedal, v razvitih državah gospodarstvo usmerja politiko« in ne obratno. (ah, pozabil sem še tisto pismo, ki ste ga pisali na finančno ministrstvo, češ, da je treba NLB čim prej prodati...)
Določene ekonomske zakonitosti so jasne, če je veliko denarja, je visoka inflacija, ampak te teze, da je državno lastništvo problem, so pa precej ideološke, gospod Jazbec pa jih iz svojega položaja predstavlja kot neprizivno strokovne. Gredo v tisti klasični smeri minimalne države, trga, ki bo vse rešil … kar je bila zabloda zadnjih 30 let. Torej, skrbi me, da v skladu z svojimi ideološkimi preferencami na tem področju gospod Jazbec prekoračuje svoja pooblastila. In se mi zdi, da v tem predvsem izžareva duh, ki veje v Frankfurtu…
Z prisrčnimi pozdravi, Borut Mekina
"

Odnosi z javnostmi, Banka Slovenije

PDF: Odgovor Mladina_april 2017

Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 21. april 2017

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 21. do 23. aprila 2017, v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in Nikolayjem Gueorguievom, vodjo misije za Slovenijo ter namestnikom direktorja oddelka za denarne in kapitalske trge, Miguelom Sevastanom. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršno direktorico te konstituence, Michaelo Erbenovo.
 

Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila

Ljubljana, 20. april 2017

V Banki Slovenije je 20. aprila 2017 potekala 7. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), ki deluje s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti ustrezne prilagoditve trga razvoju v mednarodnem okolju. Obenem je bila to tudi letna seja, na kateri je NSP obravnaval in sprejel letno poročilo o delu NSP v letu 2016 ter potrdil njegovo objavo na spletni strani Banke Slovenije (povezava). Pri obravnavi aktivnosti NSP v preteklem letu so se njegovi člani strinjali, da bodo zaradi zaznanih perečih vprašanj, povezanih z varnostjo pri plačevanju, preučili smiselnost oblikovanja delovne skupine NSP za obravnavno teh vprašanj.

Na seji so bile obravnavane vsebine, povezane s prenosom Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) v nacionalni pravni red. V tem okviru so bile najprej predstavljene aktivnosti delovne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovenski pravni red, ki jo je NSP ustanovil na seji v novembru 2016. Namen delovne skupine je bil zainteresiranim deležnikom, ki jih PSD2 zadeva, omogočiti sodelovanje pri pripravi novega zakona. Predstavljeni so bili tudi časovnica in nadaljnji koraki v postopku sprejemanja zakona, v zakonu predlagane spremembe na področjih plačilnih sistemov in registra transakcijskih računov ter časovnica sprejemanja izvedbenih aktov Evropskega bančnega organa po PSD2.

Prisotni na seji so nadalje obravnavali tematiko vzpostavljanja infrastruktur za takojšnja plačila. Ta bi lahko poleg postopnega nadomeščanja današnjih "netakojšnjih" kreditnih plačil služila tudi kot priročna alternativa gotovini (tudi za plačevanje med fizičnimi osebami). Prav tako imajo takojšnja plačila zaradi potenciala izboljšati denarni tok poslovnih subjektov perspektivo tudi v poslovnem svetu (plačila med pravnimi osebami). Predstavljene so bile aktivnosti iz naslova vzpostavitve infrastruktur za takojšnja plačila v evroobmočju s poudarkom na predstavitvi aktivnosti Evrosistema in možnosti vzpostavitve infrastrukture za takojšnjo poravnavo plačil v okviru plačilnega sistema TARGET2. Dodatno so bile predstavljene aktivnosti na področju vzpostavitve infrastrukture za takojšnja plačila v Sloveniji in aktivnosti poslovne banke iz naslova ponudbe takojšnjih plačil uporabnikom plačilnih storitev.

Predstavljeni so bili razlogi, zakaj v letu 2017 ni prišlo do sprememb načina izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (določenega s Sklepom o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa). Možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa je bila vsem evropskim potrošnikom, ki zakonito bivajo v Evropski uniji, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje, zagotovljena septembra 2016 s prenosom Direktive o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov v nacionalne pravne rede držav članic Evropske unije.

Nazadnje je bil predstavljen še napredek na področju uvedbe (nove) optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN QR). Novi obrazec UPN QR je uporabnikom na voljo od aprila 2017. Z uvedbo obrazca UPN QR bodo stari obrazci UPN z vrstico OCR še vedno v uporabi, in sicer največ do 3. aprila 2018.

Podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 7. seji NSP, so objavljena na javni spletni strani Banke Slovenije (povezava).
 

Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination

Ljubljana, 24.4. 2017

Zbornik: Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination

Denarna politika je v odzivu na globalno finančno krizo postala zelo ekspanzivna z izvajanjem nestandardnih ukrepov, kot so obsežno odkupovanje obveznic in negativne obrestne mere v nekaterih državah. Vendar pa velja splošno soglasje, da obstajajo omejitve glede obsega in učinkovitosti ukrepov denarne politike. Vzdržna rast in stabilnost cen bosta tako v prihodnje zahtevali usklajeno in integrirano strategijo, ki bo med drugim vključevala prispevke fiskalnih in strukturnih politik ter tudi ustrezne politike za obvladovanje finančnih tveganj.

Knjiga povzema prispevke konference “Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination”, ki je potekala na visoki ravni v Portorožu med 19. in 20. majem 2016, organizirala pa sta jo Banka Slovenije in Mednarodni denarni sklad. Konferenca je osvetlila razmišljanja nosilcev ekonomskih politik in univerzitetnih krogov o vlogah in koordinaciji denarnih in fiskalnih politik v Evropski uniji in drugod. Obravnavane so bile tri glavne teme: (i) načela in izkušnje pri usklajevanju denarnih in fiskalnih politik; (ii) izvajanje fiskalne politike v institucionalnem okviru EU in posledice za denarno politiko; in (iii) izvajanje denarne politike v razmerah omejenih zmožnosti delovanja fiskalne politike/omejenega fiskalnega prostora.
 

Zbornik: RETHINKING MONETARY–FISCAL POLICY COORDINATION: Proceedings of a seminar jointly organised by the Bank of Slovenia and the International Monetary Fund, Apr. 2017

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije

Ljubljana, 4.5.2017

Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev o delitvi presežka Banke Slovenije, ustvarjenega v letu 2016, ki je znašal 57,3 mio EUR.
 
V skladu s 50. in 50.a členom Zakona o Banki Slovenije se v proračun Republike Slovenije nameni vsaj 25% presežka Banke Slovenije, preostanek pa gre v splošne rezerve Banke Slovenije. Svet Banke Slovenije je v dogovoru z ministrstvom za finance sklenil, da se v proračun Republike Slovenije nameni 75% lanskega presežka oziroma 43,0 mio EUR, preostalih 25% oziroma 14,3 mio EUR pa bo šlo v splošne rezerve Banke Slovenije.
Tak sklep pomeni nadaljevanje prakse zadnjih let, ko je Banka Slovenije za proračun Republike Slovenije letno namenjala vsaj 75% presežka prihodkov nad odhodki, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele. Skupno je Banka Slovenije zgolj v zadnjih petih letih v proračun Republike Slovenije nakazala skoraj 300 milijonov evrov.
 

Tabela: Vplačila Banke Slovenije v proračun Republike Slovenije (v mio EUR)

Leto Presežek Banke Slovenije Zakonska obveza nakazila v proračun RS Presežek, nakazan v proračun RS
2012 131,9 33,0 108,9
2013 50,4 12,6 46,8
2014 74,8 18,7 60,0
2015 54,0 13,5 40,5
2016 57,3 14,3 43,0
Skupaj: 299,2

Več o lanskoletnem poslovanju Banke Slovenije je objavljeno v publikaciji Letno poročilo 2016.

Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja

Ljubljana, 11. maja 2017

V skladu z Zakonom o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07), ki v 10. členu določa, da Banka Slovenije določi datum izročitve priložnostnih kovancev v prodajo in obtok, je Svet Banke Slovenije sprejel odločitev, da se 29. maja 2017 izročijo v prodajo in obtok zbirateljski kovanci (izdajateljica Republika Slovenija), izdani ob 100. obletnici Majniške deklaracije (zlatnik, srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec).

Banka Slovenije bo 29. maja 2017 dala v prodajo in obtok zbirko evrokovancev 2017 (BU in proof kvalitete) in dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € (100. obletnica Majniške deklaracije) proof kvalitete.

Vsi numizmatični izdelki bodo na voljo v izbranih poslovalnicah Deželne banke Slovenije d. d. in Nove KBM d. d. ter pri blagajniškem okencu Banke Slovenije.

Več podatkov je na spletni strani Banke Slovenije - Numizmatika.  

 

Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS

Ljubljana, 15.5.2016

Od 15. do 28. marca 2017 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.
10. maja 2017 je poročilo članov misije o Sloveniji potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.

Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS. Objavljen je tudi dokument Izbranih poglavij, ki obravnava potrebne strukturne reforme in izzive politik v Sloveniji.

Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017

Ljubljana, 23. 5. 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017.

Svetovne gospodarske razmere se izboljšujejo. Povečuje se rast globalne trgovine, krepi se industrijska proizvodnja, ugodni so tudi anketni kazalniki aktivnosti. Hkrati se nadaljuje rast evrskega gospodarstva, za katero Evropska komisija v zadnjih napovedih za leti 2017 in 2018 predvideva ohranjanje dinamike nekoliko pod 2 %. Ob padanju brezposelnosti bo glavni dejavnik rasti še naprej zasebna potrošnja, čeprav z nekoliko manjšim prispevkom, saj bo obrat v inflaciji ob nizki rasti plač znižal realno rast razpoložljivega dohodka.
Gospodarske razmere v Sloveniji so ugodne. Optimizem potrošnikov in rast zaposlovanja sta se v prvem četrtletju odrazila v visoki rasti prihodkov v številnih segmentih trgovine in storitev. Nadaljevala se je rast investicij, pri čemer imajo gospodarske družbe močno oporo v lastnih neto čistih dobičkih, ki so lani znašali 3,2 mrd EUR oziroma 8 % BDP. Hkrati prihaja do pričakovanega obrata v gradbeništvu. Gradbena aktivnost je bila marca – ob sicer močnem učinku osnove – medletno večja za več kot 40 %. V prvem četrtletju se je opazneje okrepil tudi izvozni sektor. Ob močni rasti izvoza, najbolj izrazito na trge EU, se je medletna rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti marca okrepila že na 10 %. Pri tem se še naprej izboljšuje njena tehnološka intenzivnost, saj po rasti izstopajo tehnološko zahtevnejše dejavnosti. Presežek na tekočem računu plačilne bilance tako za zdaj – kljub močnejši domači porabi in poslabšanim pogojem menjave zaradi rasti uvoznih cen – še vztraja na visoki ravni. V enem letu do marca je znašal 6,8 % BDP. Visoka gospodarska rast naj bi se nadaljevala tudi v drugem četrtletju, saj podjetja v anketah pričakujejo nadaljnjo močno rast povpraševanja.
Kupno moč prebivalstva letos povečuje hitra rast zaposlovanja. V prvem četrtletju je bilo delovno aktivnih medletno več za 3 %, njihovo število pa se je povečalo v veliki večini dejavnosti. Močno rast zaposlovanja lahko pričakujemo tudi v drugem četrtletju, saj se vrednost kazalnika pričakovanega zaposlovanja, kot ga meri SURS, v zadnjih mesecih še krepi. Aprila je bilo brezposelnih 13,6 % oseb manj kot lani, vendar kljub hitremu zmanjševanju brezposelnosti rast plač za zdaj ostaja razmeroma šibka in nižja od inflacije. V prvem četrtletju so bile nominalne bruto plače medletno višje le za 1,5 %, realno pa nižje za 0,5 %. Rast realne mase plač sicer ostaja pozitivna, a je nižja od nominalne rasti, kar kaže, da je dvig inflacije že upočasnil dvigovanje kupne moči.
Zaradi ugodnih gospodarskih razmer je rast javnofinančnih prihodkov relativno visoka, kar ob obstoječi rasti odhodkov vodi v postopno zapiranje primanjkljaja. Po napovedih vlade in Evropske komisije se bosta primanjkljaj in dolg še naprej zniževala, pri čemer so napovedi vlade bolj optimistične. Ponovno prihaja tudi do razhajanj o oceni položaja Slovenije v gospodarskem ciklu. Evropska komisija predvsem v prihodnjem letu vidi relativno visoko pregrevanje gospodarstva, kar bi po pravilih Pakta za stabilnost in rast moralo voditi do večje fiskalne konsolidacije. Tako Ministrstvo za finance kot druge institucije tako visokega pregrevanja ne napovedujejo. Nadaljnja konsolidacija javnih financ je sicer nujna z vidika približevanja izravnani strukturni poziciji, vendar ostaja odprto vprašanje o obsegu in strukturi konsolidacijskih ukrepov.
Domači dejavniki inflacije so za zdaj vezani le na storitve. Medletna inflacija, merjena s HICP, se je aprila v primerjavi z marcem sicer znižala za 0,3 odstotne točke na 1,7 %, kar pa je bilo predvsem posledica izzvenevanja zunanjega šoka v cenah hrane z začetka leta in zniževanja medletne rasti cen energentov. Kljub krepitvi cenovnih pritiskov v proizvodno-dobavni verigi zaradi rasti uvoznih cen se cene industrijskih proizvodov še naprej znižujejo. Močneje pa rastejo cene storitev, in sicer v zadnjih mesecih razpršeno po cenovnih skupinah. Osnovna inflacija ostaja na ravni približno 1 % in se v primerjavi z lanskim drugim polletjem ni bistveno spreminjala. 

Publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj
 

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017

Ljubljana, 24.5.2017

Svet Banke Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2017.

Bilančna vsota bančnega sistema se je marca opazno povečala, za 617 mio EUR, kar je ustavilo njeno večletno zmanjševanje. Stanje bilančne vsote se je povečalo na 37,6 mrd EUR, za 1,5% več kot pred enim letom. Marčevski prirast je posledica zadolžitve slovenskih bank pri Evrosistemu, kjer so si sredstva izposodila na zadnji avkciji operacije dolgoročnega refinanciranja TLTRO II. Dodatno je k nadpovprečni rasti bilančne vsote prispevalo tudi povečanje vlog nebančnega sektorja, zlasti vlog nefinančnih družb. Na strani naložb so se povečala sredstva na računih pri centralni banki, večinoma iz sredstev pridobljenih na TLTRO II, ki jih banke še niso preusmerile v ciljne naložbe.

Rast posojil celotnemu nebančnemu sektorju se nadalje krepi; marca so bila medletno višja za 3%. Posojila nefinančnim družbam so se po treh mesecih pozitivnih prirastov marca nekoliko znižala, rast se je kljub temu ohranila pri pozitivni medletni stopnji 2,3%. Povečano povpraševanje podjetij po posojilih, o katerem poročajo banke, lahko stabilizira ali še poveča kreditiranje tega sektorja. Večja finančna moč podjetij in izboljšana kreditna sposobnost zaradi večletnega razdolževanja in naraščajočih dobičkov iz poslovanja, lahko spodbudi nadaljnjo rast kreditov temu sektorju. Ni pa nujno, da se bo celotno povečano kreditno povpraševanje odrazilo zgolj v večji kreditni aktivnosti domačih bank, saj podjetja vse bolj intenzivno iščejo tudi alternativne vire financiranja. Še naprej se krepi kreditna aktivnost do gospodinjstev, kjer se s spremenjenim pristopom bank k financiranju predvsem potrošniških posojil pospešuje rast tega segmenta naložb. Posojila gospodinjstvom so bila marca medletno višja za 6,5%, še zlasti hitro naraščajo potrošniška posojila v zadnjih šestih mesecih.

V strukturi vlog gospodinjstev in tudi celotnega nebančnega sektorja se ohranja visok delež vpoglednih vlog, 67% pri gospodinjstvih in 65% pri nebančnem sektorju. Prirasti vlog nebančnega sektorja ostajajo ob nizkih obrestnih merah vpoglednega značaja, hkrati se nadalje zmanjšuje obseg vezanih vlog. Vloge gospodinjstev so se po petmesečni rasti v skupni višini 620 mio EUR, marca nekoliko zmanjšale, pri čemer je sicer visoka rast rahlo znižana, na 6,1%.

Kakovost bančnih naložb se je izboljševala tudi v prvem četrtletju 2017. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je marca znašal 5,3%, njihov obseg pa 1,8 mrd EUR.

Bruto dohodek bank je bil v prvem četrtletju 2017 medletno nižji za 2,5%, zaradi nadaljnjega zniževanja neto obrestnih prihodkov. Pozitivno rast so s 3,8% ohranili neto neobrestni prihodki. Banke so tudi marca nadaljevale s sproščanjem oslabitev in rezervacij. Banke so v prvem četrtletju 2017 poslovale z dobičkom, ki je pred obdavčitvijo znašal 141,2 mio EUR.

Likvidnost bank ostaja ugodna. Prav tako zadovoljiva je kapitalska ustreznost bančnega sistema z 19,1% na konsolidirani osnovi.
 

Publikacija: Mesečna informacija o poslovanju bank

Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga

Danes je obljavljen Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: kodeks). 

Centralne banke Evropskega sistema centralnih bank1 (ESCB; sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU) pozdravljajo objavo kodeksa in povezanih mehanizmov spoštovanja kodeksa. To je pomembna globalna pobuda za spodbujanje trdnega, poštenega, likvidnega, odprtega in transparentnega deviznega trga z visokimi etičnimi standardi, ki koristi vsem grosističnim udeležencem deviznega trga. Dobro delujoči finančni trgi so pomembni za zagotavljanje nemotene transmisije ukrepov denarne politike centralnih bank v realno gospodarstvo, kar v končni fazi koristi vsem državljanom.
Centralne banke ESCB so trdno zavezane k podpori in spodbujanju spoštovanja kodeksa v svojih jurisdikcijah in posledično na globalnem deviznem trgu. Tudi same so se zavezale k spoštovanju načel kodeksa, kadar delujejo kot tržni udeleženci, in hkrati pričakujejo, da bodo tudi njihove nasprotne stranke pri poslih deviznega trgovanja spoštovale kodeks.
Prav tako želijo centralne banke ESCB spodbuditi udeležence deviznega trga v svojih jurisdikcijah, da prilagodijo svojo prakso in postopke tako, da bodo ti skladni z načeli kodeksa, ter da svoje spoštovanje kodeksa izrazijo tudi s podpisom Izjave o zavezanosti, ki je priložena kodeksu. Centralne banke ESCB pozdravljajo takšno ravnanje udeležencev na deviznem trgu.
 

Sporočilo ECB: ESCB central banks welcome the publication of Foreign Exchange Global Code of Conduct

 

Odgovor na članek v Bančnem vestniku

Ljubljana, april 2017

Odgovor Banke Slovenije na članek avtorja Petra Skoka z naslovom O vlogi, pomenu in potrebi po transparentnosti centralnih bank, ki ej bil objavljen v Bančnem vestniku (2017, št. 3, str. 33-44).

Odgovor

Sporočilo za javnost - Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela

Ljubljana, 5.6.2017

Banka Slovenije je objavila razpis za kadrovske štipendije za študijsko leto 2017/18 in razpis za nagrade Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela. Podrobnosti: Razpisi 

Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017

Ljubljana, 13. 6. 2017

Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval in sprejel gradivo Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017

Makroekonomske razmere v Sloveniji se izboljšujejo že četrto leto zapored. S krepitvijo gospodarstva na vseh ravneh in ugodnimi javnofinančnimi gibanji se ponovno vzpostavljajo makroekonomska ravnovesja, potrebna za nadaljnji razvoj, investicije in družbeno blaginjo. Napovedi makroekonomskih gibanj so zato tokrat bistveno bolj opti-mistične in uravnotežene, a kljub temu podvržene določenim tveganjem iz domačega in zunanjega okolja.

Letos in v prihodnjih dveh letih pričakujemo, da bo gospodarska rast v Sloveniji med višjimi v evrskem območju (v 2017 3,5%, v 2018 3,1%, v 2019 3,0%). Ob takšni rasti se po približno 10 letih, ko so bili z začetkom krize prekinjeni, procesi konvergence ponovno nadaljujejo. Krepijo se tako zasebne kot državne investicije, krepitev domačega povpraševanja pa postaja steber gospodarske rasti. Številni investicijski projekti tako domačih kot tujih investitorjev so pred zagonom, vzpodbujeni z zmanjšanjem negotovosti v poslovnem okolju, ugodnimi pogoji financiranja, povečanim optimizmom v izvoznem sektorju in krepitvijo zasebne potrošnje. Zadnja bo spodbujena z ugodnimi razmerami na trgu dela in zmanjšanjem negotovosti med potrošniki in bo poleg investicij ključni dejavnik gospodarske rasti. Ob visoki ravni zadržanih dobičkov podjetij in razmeroma visoki stopnji varčevanja prebivalstva bodo potrebe po zunanjem financiranju tako investicij kot potrošnje v primerjavi s predkriznim obdobjem manjše, rast posojil zmernejša, gospodarska rast pa vzdržnejša.

Z izboljševanjem razmer v mednarodnem okolju se nadaljuje krepitev rasti tujega povpraševanja in s tem izvoznega sektorja. Rast izvoza bo tako tudi v prihodnje visoka in naj bi v povprečju obdobja znašala 5,5 %. Kljub nadaljevanju rasti izvoza bo neto prispevek menjave s tujino h gospodarski rasti bistveno manjši kot v preteklih letih, saj bo povečano domače povpraševanje deloma pokrito z višjim uvozom. Presežek blagovne menjave bo tako manjši, posledično bo manjši tudi presežek na tekočem računu plačilne bilance. Ta bo kljub temu še zmeraj visok in odraz zunanje konkurenčnosti gospodarstva ter blažilec morebitnih nepričakovanih pretresov v mednarodnem okolju.

Sočasno se z okrevanjem gospodarstva izboljšujejo tudi razmere na trgu dela. Ob ugodni skoraj 1,5-odstotni povprečni rasti zaposlenosti pričakujemo do konca leta 2019 tudi postopno znižanje stopnje brezposelnosti na predkrizno raven okrog 6 %. Zaposlovanje bo hitrejše v izvozno usmerjenih dejavnostih, gradbeništvu in storitvenih de-javnostih. Postopno zniževanje stopnje brezposelnosti pod mejo naravne stopnje brezposelnosti in strukturna neskladja na trgu dela bodo v obdobju napovedi že začela pritiskati na rast plač, ki se bo krepila skozi celotno obdobje napovedi. Ker bo ta presegala rast produktivnosti, se bo začela zviševati tudi rast stroškov dela na enoto proizvoda.

Inflacija se bo zato začela postopoma zviševati in bo ob koncu obdobja napovedi presegla 2 %. Če bodo letos na inflacijo pomembno vplivali bazni učinki cen energentov in hrane, bo rast cen v prihodnjih dveh letih predvsem pod vplivom domačih dejavnikov. Z nadaljevanjem gospodarske rasti nad trenutno ocenjeno potencialno rastjo se bo letos začela postopoma odpirati tudi proizvodna vrzel, dodatne pritiske na rast cen pa bo povzročala še višja rast plač od produktivnosti. Osnovna inflacija se bo tako do konca obdobja napovedi postopoma zvišala na približno 2,5 %, višja rast cen pa bo vidna predvsem pri storitvah, medtem ko bo rast cen drugih menjalnih dobrin nižja in bolj omejena.

Večina dejavnikov negotovosti, ki spremljajo tokratne napovedi, bi lahko pozitivno vplivali tako na gospodarsko rast kot inflacijo. Največja tveganja za napovedano gospodarsko rast prihajajo tokrat iz domačega okolja, in sicer predvsem s strani morebitno hitrejše rasti bodisi zasebnih bodisi državnih investicij. Še posebej pri državnih investicijah, ko gre za velike investicijske projekte, so lahko učinki na rast precejšnji. Optimizem na trgu dela in zmanjšanje splošne negotovosti krepita zasebno potrošnjo, ki je ob ugodnih pogojih financiranja lahko tudi precej višja. Z vidika napovedi obstajajo tudi nezanemarljiva tveganja morebitne hitrejše rasti držav v razvoju in Rusije, ki lahko še dodatno okrepi rast izvoza. Pri napovedih inflacije se poleg tveganj iz mednarodnega okolja dodatno krepijo tveganja iz domačega okolja. Poleg negotovega gibanja cen nafte lahko bistveno hitrejša gospodarska rast v daljšem obdobju poveča pritiske s strani povpraševanja in povzroči hitrejšo rast cen. Ob hkratni višji rasti plač od pričakovane so lahko učinki na inflacijo še večji.

Publikacija: Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji
 

Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017

Ljubljana, 14. junija 2017

Svet Banke Slovenije je na seji 13. 6. 2017 obravnaval in sprejel tudi gradivo Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017.

Banke poslujejo v ugodnem makroekonomskem okolju, ki s stabilnostjo in napovedmi nadaljnje rasti povečuje zaupanje poslovnih subjektov in gospodinjstev. Optimizem na trgu dela in rast razpoložljivega dohodka spodbujata povpraševanje gospodinjstev po posojilih. Izboljšana struktura financiranja podjetij in rast dobičkov povečujejo njihovo kreditno sposobnost in ugodno vplivajo na tveganja, ki izvirajo iz tega segmenta bančnih naložb. Še naprej največ izzivov za poslovanje bank predstavlja poslovanje in doseganje ustrezne dobičkonosnosti v okolju nizkih obrestnih mer, ki se mu banke prilagajajo tudi s spreminjanjem poslovnih modelov. V splošnem se je v letu 2016 znižala občutljivost bank na sistemska tveganja, kar daje dobro osnovo za oživljanje kreditne aktivnosti v letošnjem letu.

Nadaljnja gospodarska rast in obeti za naslednja leta ugodno vplivajo na finančni položaj gospodinjstev in podjetij.
Skupaj z naraščajočim optimizmom so ti dejavniki na prehodu v leto 2017 pomembno prispevali k ustavljanju večletnega upadanja posojilne aktivnosti bank. Zaznavanje manjših tveganj pri kreditiranju se odraža na manj zaostrenih kreditnih standardih in dodatno prispeva k ugodnejšim posojilnim pogojem, ki jih v največji meri zaznamujejo nizke posojilne obrestne mere in naraščajoča ponudba ugodnih posojil s fiksno obrestno mero.

Na nadaljnje zniževanje visokega finančnega vzvoda podjetij je v letu 2016 vplivalo več dejavnikov. Več let trajajoč proces zniževanja zadolženosti pri bankah se je podaljšal skoraj do konca 2016, ob tem se je ustavilo tudi zadolževanje podjetij v tujini. Drugo leto zapored se podjetja v večji meri financirajo s pritokom lastniškega kapitala, predvsem tujega, kar je izboljšalo njihovo strukturo financiranja v smeri bolj vzdržnega načina zniževanja finančnega vzvoda podjetij. V strukturi celotnih finančnih obveznosti podjetij je delež kapitala dosegel 49%, kar je že zelo blizu povprečja evroobmočja. Oba procesa, razdolževanje in porast financiranja s kapitalom, sta znižala finančni vzvod podjetij na raven mediane evroobmočja, medtem ko dolg podjetij v primerjavi z BDP že v letih precej višje zadolženosti ni bil problematičen.

Rezultati poslovanja podjetij v letu 2016, z močno povečanimi dobički, ki so se približali ravni predkriznega leta 2007, so dodatno izboljšali kreditno sposobnost podjetij. Pri tem so se dobički tistih podjetij, ki poslujejo na domačem trgu povečali bolj kot izvoznikom, kot posledica večjega prispevka domačega povpraševanja h gospodarski rasti v primerjavi s tujim. Dobički so naraščali v vseh glavnih gospodarskih dejavnostih, razen v gradbeništvu. Nadaljnje napovedi o rasti domačega povpraševanja lahko ugodno vplivajo na hitrejše okrevanje tistih podjetij, ki so bolj usmerjena na domači trg in predstavljajo del portfelja bank, ki je tudi sicer v večji meri obremenjen z nedonosnimi terjatvami.

Z boljšim finančnim položajem podjetij in ugodnimi gospodarskimi napovedmi se vzpostavljajo pogoji za nov kreditni cikel, ki lahko podpre začete trende v investiranju. Rast posojil podjetjem od decembra 2016 lahko pomeni obrat v kreditni aktivnosti bank, hkrati več indikatorjev na strani ponudbe in povpraševanja kaže, da obstajajo osnove za pozitivna pričakovanja. Vendar se je v letih krčenja bančnih posojil v podjetjih vzpostavil model financiranja, ki v bistveno večji meri kot v predkriznem obdobju temelji na notranjih virih. Naraščanje dobičkov in akumulirana likvidna sredstva pri marsikaterem podjetju pomenijo dobro osnovo za lastno financiranje razvoja. Krepitev posojilne ponudbe bank tej skupini komitentov s konkurenčnimi pogoji bi pomembno prispevala tudi k izboljšanju kakovosti celotnega portfelja bank.

Pri kreditiranju gospodinjstev je negotovosti kratkoročno manj. Rast stanovanjskih, še bolj pa potrošniških posojil je podprta z izboljšanim dohodkovnim položajem gospodinjstev, povečano potrošnjo in rastočim nepremičninskim trgom. Čeprav so stopnje rasti potrošniških posojil dosegle dvomestna števila, hkrati pa se povečuje tudi stanovanjsko kreditiranje, ostajajo gospodinjstva bistveno manj zadolžena kot v povprečju evrskega območja. Naraščanje tega dela kreditnega portfelja z nizkim kreditnim tveganjem vpliva na izboljšanje njegove celotne kakovosti. Zaradi pretekle zadržanosti gospodinjstev do potrošnje in investicij se je stopnja zadolženosti tega sektorja več let zniževala, kar omogoča bankam še nekaj prostora za povečevanje izpostavljenosti do te skupine komitentov, vendar ob ustrezni oceni kreditnega tveganja v daljšem obdobju servisiranja dolga. Kljub naraščajočem deležu posojil s fiksno obrestno mero je še vedno večinski delež stanja dolga gospodinjstev do bank obrestovan s spremenljivo obrestno mero, kar na obeh straneh vpliva na tveganja, pri gospodinjstvih na obrestno, pri bankah pa na kreditno.

Z aktivnim reševanjem nedonosnih terjatev so banke tudi lani uspešno zniževale njihov obseg in delež. Ker je bila glavnina dosedanjih naporov bank usmerjena v reševanje slabih terjatev v večjih podjetjih so se je v portfeljih bank ohranile terjatve, ki zahtevajo drugačni pristop k reševanju. Majhna in srednja podjetja, podjetja v stečaju ter nerezidenti so segmenti, ki še vedno ohranjajo pomembne deleže v strukturi slabega dela portfelja. Terjatve do podjetij v stečaju so konec leta 2016 še vedno predstavljale več kot polovico vseh terjatev v zamudi nad 90 dni do podjetij. Nedonosne terjatve do nerezidentov so z več kot polovičnim deležem koncentrirane v štirih državah nekdanje skupne države. Avtonomno izboljševanje teh terjatev je zaradi nižje gospodarske rasti v teh državah omejeno.

V strukturi naložb bank se znižuje delež naložb v državne oziroma državno garantirane vrednostne papirje. Ob zapadlosti se te naložbe delno nadomeščajo z obveznicami bank in podjetij. S tem se znižuje prej prisotno visoko tveganje koncentracije v bankah. Naraščata pa obseg in delež najbolj likvidnih oblik terjatev v bančnih bilancah, ki z 12% nekajkrat presegajo deleže pred leti. Kljub nizki donosnosti teh naložb je ohranjanje ustrezne likvidnosti bank pomembno z vidika zniževanja tveganj, ki izhajajo iz ročnostne neusklajenosti aktive in pasive. Ta razkorak še naprej narašča, tako zaradi vedno večjega deleža vpoglednih vlog v strukturi vlog in bilančne vsote, kot zaradi daljšanja ročnosti naložb. Naraščanje vrzeli v ročnosti bančnih sredstev in virov povečuje nekatera tveganja v bančnem sistemu, pri čemer imata potencialno sistemsko naravo zlasti tveganje financiranja in likvidnostno tveganje. Ne glede na navzočnost obeh tveganj v slovenskem bančnem sistemu, trenutna situacija zaradi uveljavljenih (depozitna jamstvena shema, ELA - emergency liquidity assistance, količniki likvidnosti, likvidnostna pomoč v sili itd.) ali porajajočih se (LCR – liquidity coverage ratio, NSFR - net stable funding ratio itd.) regulatornih varnostnih mehanizmov ni problematična. Kljub temu pa je na mestu opozorilo bankam, da pozorno spremljajo razvoj obeh tveganj tako v lastnih bilancah kot v bančnem sistemu.

Dohodkovno tveganje ostaja eno izmed ključnih tveganj v bančnem sistemu. Zadnji trendi na področju kreditiranja sicer kažejo po dolgem času pozitiven, čeprav še minimalen prispevek povečanega obsega kreditiranja k obrestnim prihodkom. Porast neobrestnih prihodkov v zadnjih dveh letih je predvsem odraz enkratnih dejavnikov in ne pomeni povečane usmerjenosti bank v druge dejavnosti izven "core" bančništva. Na strani stroškov je, kljub pričakovanem nadaljnjem izboljševanju kreditnega portfelja, malo verjetno, da bi se še naprej ohranjali nizki stroški oslabitev in rezervacij, ki so v večji meri odraz sproščanja prej oblikovanih oslabitev. Tudi izboljšanje stroškovne učinkovitosti je bolj dolgoročen proces.

Prilagajanje poslovnih modelov bank z naraščanjem posojil s fiksno obrestno mero in podaljševanjem ročnosti, predvsem pri posojilih gospodinjstvom, bo prispevalo k rasti obrestnih prihodkov preko povečanega obsega kreditiranja. Še naprej se, ob istočasnem vztrajnem krajšanju ročnosti vlog, povečuje obrestna občutljivost bank. Rezultati nadzorniških stres testov obrestnega tveganja (IRRBB) so pokazali, da so banke v Sloveniji relativno konzervativne pri upravljanju svojih obrestno občutljivih pozicij in obrestno tveganje obvladujejo.

Kapitalska ustreznost bank je v letu 2016 na ravni sistema ostala ugodna in podobna kot leto prej. Manjše spremembe kapitalske ustreznosti so bolj posledica sprememb kapitalskih zahtev kot kapitala in oboje se je v lanskem letu rahlo znižalo. Postopno oživljanje kreditne aktivnosti ima za posledico porast kapitalskih zahtev. V prihodnje bo stabilnost kapitalske pozicije v veliki meri odvisna tudi od sposobnosti bank za ustvarjanje dodatnega kapitala.

Nepremičninski trg prehaja iz faze okrevanja v fazo rasti. Cene stanovanjskih nepremičnin in obseg transakcij naraščata hitreje kot v preteklih četrtletjih. Ob naraščanju povpraševanja in obstoječi ponudbi se povečuje razkorak med njima. Pomanjkanje ustrezne ponudbe lahko omili pričakovani investicijski in gradbeni cikel. Za zdaj trg poslovnih nepremičnin še ne sledi trendom na stanovanjskem trgu, saj se v letu 2016 število transakcij ni povečalo, močneje pa so se znižale cene pisarn in lokalov. Kljub temu lahko v ugodnih gospodarskih razmerah tudi na trgu poslovnih nepremičnin pričakujemo postopen obrat k fazi rasti.

Pozitiven vpliv okrevanja gospodarstva se kaže tudi v drugih segmentih finančnega sistema. Pri lizing družbah se odraža v rasti poslovanja, predvsem na področju premičnin. V zavarovalništvu rastejo zbrane bruto premije, medtem ko okolje nizkih obrestnih mer negativno vpliva na tekoče kot tudi na bodoče prihodke iz naložb. Vpliv okrevanja evropskega gospodarstva na tuje kapitalske trge se prenaša tudi na domači trg. Pozitivno razpoloženje vlagateljev se odraža v ponovni rasti naložb v vzajemne sklade, v povečanju sklenjenih poslov na Ljubljanski borzi in v nadpovprečni rasti domačega borznega indeksa. Vendar na večje nihanje cen vpliva tudi nizka likvidnost in plitkost domačega kapitalskega trga.

Publikacija: Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank

Ljubljana, 19. julija 2017

Svet Banke Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval in sprejel tudi gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank v juliju 2017.

Medletna rast bilančne vsote je bila maja sicer pozitivna tretji mesec zapored, vendar je povečanje bilančne vsote za 1,5% predvsem posledica povečanja obveznosti do Evrosistema v marcu ter vlog nebančnega sektorja, predvsem vlog gospodinjstev. Na naložbeni strani so se najbolj povečala likvidna sredstva, manj pa posojila nebančnemu sektorju.

Rast vlog nebančnega sektorja je maja ostala solidna s 5,8% medletno. K povečevanju vlog so letos največ, tri četrtine, prispevale vloge gospodinjstev. Rast teh vlog se je nekoliko znižala, na 5,7%. Še nadalje se povečujejo vpogledne vloge, ki v strukturi ročnosti vlog nebančnega sektorja predstavljajo 66%.

Rast posojil nebančnemu sektorja se postopoma zvišuje, maja je dosegla 3,7%. Banke še vedno bolj povečujejo kreditno aktivnosti do gospodinjstev. Obseg posojil gospodinjstvom je bil maja medletno višji za 6,9% oz. so se povečala za 586 mio EUR. Rast potrošniških posojil, ki je bila v preteklih letih dolgo časa negativna, se je zvišala na 11,6%, rast stanovanjskih posojil pa se je ustalila nekoliko nad petimi odstotki. Posojila nefinančnim družbam so se maja sicer malenkost znižala, vendar se je medletna stopnja rasti zvišala na 3,4% zaradi krčenja posojil v prvi polovici leta 2016. V enoletnem obdobje je neto prirast posojil nefinančnim družbam dosegel 286 mio EUR.

Zviševanje dinamike rasti posojil se še ne odraža v polni meri v strukturi poslovnega izida. Nadaljuje se zmanjševanje bruto dohodka bank. K temu pripomore zlasti zmanjševanje neto obrestnih prihodkov, ki je z -8,4% še vedno relativno izrazito. Bankam so se zmanjšali tudi neto neobrestni prihodki, medtem ko ostajajo operativni stroški primerljivi z lanskimi v enakem obdobju. V petih mesecih letos so banke sprostile manj oslabitev in rezervacij kot v enakem obdobju lani, kar vpliva na nižji letošnji dobiček pred obdavčitvijo. Banke so do maja ustvarile za 210 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar je 14% manj kot v enakem obdobju lani.

Višja dinamika kreditne rasti se je odrazila v nadaljnjem zniževanju deleža slabih posojil v portfelju bank. Kakovost kreditnega portfelja merjena kot delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE), usklajenih s širšo EBA definicijo slabih terjatev, se tudi v letu 2017 izboljšuje. Delež NPE se je v prvih petih mesecih znižal za 0,8 o.t., na 7,7%. Izboljšanje kreditnega portfelja je opaziti tudi pri izpostavljenosti do podjetij. Delež NPE pri podjetjih je za 1,6 o.t. nižji kot decembra 2016 in predstavlja 15,3% izpostavljenosti podjetij.

Višja kreditna rast je vplivala na povečanje kapitalskih zahtev v prvem četrtletju. Tako se je kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema v prvem četrtletju nekoliko zmanjšala, a je ostala nad povprečjem evroobmočja. Količnik kapitalske ustreznosti slovenskih bank na solo osnovi je marca dosegel 20,6%, na konsolidirani osnovi pa 18,8%.

Obseg likvidnosti v bančnem sistemu ostaja relativno visok, vendar pa se s spreminjanjem strukture obveznosti bank v smeri zviševanja deleža vpoglednih vlog, zahteva po njej spreminja. Za banke je pomembno, da se temu prilagodijo tudi z ustreznim upravljanjem svoje likvidnosti.

Publikacija: Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2017
 

Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017

Ljubljana, 18. julija 2017

Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval in sprejel gradivo Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017.

Gospodarske razmere v mednarodnem okolju se izboljšujejo. Konec drugega četrtletja so se napovedi svetovne gospodarske rasti še nekoliko okrepile, anketni kazalniki zaupanja in aktivnosti pa nakazujejo zvišanje gospodarske rasti v evrskem območju. Višajo se tudi napovedi gospodarske rasti v glavnih trgovinskih partnericah Slovenije, kar izboljšuje že tako ugodne obete za rast izvoza. Hkrati so se cenovni pritiski na globalnem trgu energentov in surovin umirili, kar nevtralizira pričakovane inflacijske vplive domače konjunkture. K zniževanju uvoznih cenovnih pritiskov prispeva tudi apreciacija evra.

Obnavljanje konvergence k razvitejšim članicam evrskega območja postaja vse očitnejše. Gospodarska rast v Sloveniji je bila v letošnjem prvem četrtletju kar 5,3-odstotna in bistveno višja od povprečne v evrskem območju. Ob hitri rasti domačega končnega trošenja in investicij se je močno povečala tudi aktivnost v izvoznem sektorju. Posledično je bil neto prispevek menjave s tujino k rasti BDP 0,8-odstoten. Visoka rast se je nadaljevala v drugem četrtletju, za zdaj pa so obeti ugodni tudi za tretje četrtletje, saj se vsaj na podlagi anket prihodki povečujejo v vseh skupinah dejavnosti. K rasti prispeva ustavljanje procesa razdolževanja podjetij, ki postopoma že povečujejo dolžniško financiranje prek domačih bank. Banke z rastjo posojil gospodinjstvom spodbujajo tudi zasebno potrošnjo in stanovanjske investicije.

Presežna ponudba dela se hitro zmanjšuje, podjetja pa se v čedalje večji meri soočajo s pomanjkanjem ustreznih delavcev. Junija je bilo število registriranih nezaposlenih medletno manjše kar za 15 %. Vendar zmanjševanje presežne ponudbe dela za zdaj še ne povzroča plačnih pritiskov, saj nominalna rast plač ostaja nizka, realna pa je bila v letošnjih prvih štirih mesecih celo negativna. Tako je v prvem četrtletju rast plač precej zaostala za rastjo produktivnosti, kar je dodatno izboljšalo stroškovno konkurenčnost gospodarstva.

Visoka gospodarska rast ustvarja pogoje za uravnoteženje javnih financ, saj rast javnofinančnih prihodkov močno prehiteva rast izdatkov. Primanjkljaj konsolidirane bilance javnih financ je v prvih štirih mesecih znašal le 85 mio EUR, kar je bilo medletno manj za 360 mio EUR. Kljub temu tveganja na fiskalnem področju ostajajo precejšnja in so med drugim vezana na pritiske na rast izdatkov s strani različnih interesnih skupin, ki so se okrepili zaradi ugodnejših gospodarskih razmer, prav tako pa prihaja volilno obdobje. Kljub pritiskom je priporočljivo, da država izkoristi ugodne gospodarske razmere in uvede tudi strukturne reforme na področju zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe, ki bi jih dodatno okrepile tudi spremembe zakonodaja na področju trga dela in davčne prilagoditve ter postopno izravna strukturni javnofinančni položaj. S tem bi dolgoročno okrepila zmožnosti proticikličnega ukrepanja.

Popuščanje cenovnih pritiskov na globalnih trgih energentov in surovin je inflacijo do junija znižalo pod en odstotek. Evrska cena sodčka nafte brent je bila junija v primerjavi s februarjem nižja za 20 %, prispevek cen energentov k slovenski inflaciji pa se je znižal z 1,1 odstotne točke na 0,2 odstotne točke. Rast cen storitev je ostala praktično nespremenjena v primerjavi z drugo polovico lanskega leta, cene industrijskega blaga pa se še kar znižujejo. Osnovna inflacija tako ostaja pod enim odstotkom, saj je prenos visoke gospodarske rasti v rast cen še naprej presenetljivo šibak.
 

Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak

Ljubljana, 26. julija 2017

Desetmilijonski črni oblak
Delo, 25.julij 2017
 
V današnjem Delu, v objavljenem članku Dvajstetmilijonski črni oblak, avtorica Suzana Kos, ponavlja trditve, ki smo jih, tudi njej, že večkrat pojasnili in zanikali v demantijih in pojasnilih, ki smo jih poslali medijem ali objavili na naši spletni strani.

Po vrsti:
"Zdi se, da ima Banka Slovenije na piki Gorenjsko banko. Tako kot NLB, NKBM, Banko Celje in Abanko je tudi njo nameravala poslati v sanacijski postopek in ji leta 2013 naračunala negativni kapitalski primanjkljaj v višini 328 milijonov", zapiše Kosova. Po skoraj štirih letih ponavljanj, pojasnjujemo ponovno, Banka Slovenije nikogar ni nameravala pošiljati v sanacijski postopek in ni nikomur naračunala negativni primanjkljaj. Le-ta je bil ugotovljen na osnovi skrbnega pregleda, ki so ga na zahtevo Evropske komisije leta 2013, izvedle neodvisne specializirane institucije v 10 slovenskih bankah. Avtorica sicer lahko samostojno sprejema svoje zaključke, z vidika celovitega obveščanje javnosti pa ne razumemo zakaj ne želi upoštevati dejstev, ki so vsa, od metodologije do odločb o izrednih ukrepih in kasnejših pojasnil, objavljena v poročilih Banke Slovenije o sanaciji, o tem je bilo napisano in predstavljeno tudi poročilo Državnemu zboru.
 
"Na to odločbo se je takratna uprava Gorenjske banke pod vodstvom Gorazda Trčka pritožila…"Nič navedenega ne drži. Banka Slovenije je, na podlagi rezultatov skrbnega pregleda in stresnih testov v letu 2013, banke razvrstila v dve skupini. V prvi skupini so bile banke, ki že pred izvedbo stresnih testov niso izpolnjevale kapitalskih zahtev Banke Slovenije in na trgu niso uspele dobiti zasebnih vlagateljev. V drugi skupini pa so bile banke, ki so v tistem času sicer izpolnjevale kapitalske zahteve Banke Slovenije, a so stresni testi pokazali potencialni primanjkljaj razpoložljivega kapitala, v primeru realizacije določenih tveganj, v obdobju do leta 2015. Banke iz druge skupine, torej tiste, ki so sicer izpolnjevale trenutne kapitalske zahteve, a bi lahko v primeru še nadaljnjega poslabšanja gospodarskih razmer prišle v položaj kapitalskega primanjkljaja, so imele možnost krepitve kapitalske ustreznosti v daljšem roku in, poleg dokapitalizacije, tudi z rastjo prihodkov, učinkovitejšo izterjavo kreditov, unovčenjem zavarovanj, iskanjem novih investitorjev ter izvedbo drugih ukrepov za krepitev kapitalske ustreznosti. V to drugo skupino spada tudi Gorenjska banka. Gorenjski banki za razliko od največjih državnih bank, ki bi šle v primeru neizvedbe državne dokapitalizacije v stečaj, ni bila izdana odločba o izrednih ukrepih, zoper katere je bila možna le vložitev tožbe, pač pa ji je Banka Slovenije izdala odredbe, ki so se nanašale na odpravo kapitalskega primanjkljaja. Nižja končna dokapitalizacija Gorenjske banke je bila, kot navedeno zgoraj, posledica vrste ukrepov, s katerimi je banka znižala primanjkljaj. Vse to je bilo v javnosti že večkrat pojasnjeno, nazadnje v odzivu na intervju z Aljošo Tomažem v Sobotni prilogi Dela.
 
"Banka Slovenije je poleg odločbe o primanjkljaju napisala tudi kazensko ovadbo, v kateri je Gorenjsko banko obtožila suma pridobitve protipravne koristi", piše v članku. Ne drži, Banka Slovenije ni napisala odločbe o primanjkljaju, take odločbe tudi Zakon o bančništvu ne pozna, kot smo pojasnili že v prejšnjem odstavku. Glede kazenske ovadbe pa poudarjamo, da, če Banka Slovenije pri svojih aktivnostih ugotovi sume storitev kaznivega dejanja, mora v skladu s Kazenskim zakonikom le-te naznaniti organom, ki lahko sprožijo ustrezne postopke.
 V članku je napisano tudi, da Banka Slovenije zahteva prodajo Gorenjske banke, kar ne drži. Za prodajo so se odločili lastniki!
 
Novinarka se tudi sprašuje ali vsi interesenti za Gorenjsko banko seznanjeni z dejstvom kazenskega postopka. To bi najlažje preverila tako, da bi jih vprašala.  Po našem vedenju vsi interesenti opravljajo poglobljen pregled in bi morali biti enakovredno seznanjeni z vsemi dejstvi.
 
Zadnji odstavek v članku, v katerem avtorica piše o nekom, ki da je v dobrih odnosih z regulatorjem in ve (morda), da njegovih drastičnih kazni Gorenjci ne bodo deležni, je pa nelogičen in nerazumljiv. Nočemo ugibati za katere kazni gre, a tiste o katerih piše Kosova, izreka sodišče in ne Banka Slovenije. 
 
Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije
 
 
 

Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017

Ljubljana, 12.8.2017

Banka Slovenije (BS) podaja odgovor na navedbe g. Uroša Čopa iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki kot pooblaščenca g. Antona Ropa v prispevku Banka Slovenije nad Antona Ropa v rubriki Pisma bralcev in odmevi (Delo, 10. 8. 2017).
G. Rop navaja, da je "dajanje izjav s strani Banke Slovenije, čeravno pod pretvezo anonimnosti in neopredeljevanja do konkretnega postopka, povsem neprimerno in nezakonito". Naj opozorimo, da je BS zavezanka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in je posledično dolžna odgovarjati na vprašanja medijev (45. čl. Zakona o medijih).

Na obravnavano temo smo prejeli tri vprašanja medijev. Z odgovori BS ni ravnala nezakonito; ponovili smo zgolj navedbe iz nadzorniških odločb, ki sta skladno z 277. čl. Zakona o bančništvu objavljeni na spletni strani BS, in podali generalna pojasnila ter javno dostopne informacije, vezane na nadzorniško ukrepanje BS. BS v odgovorih ni razkrila identitete kršitelja, kot je razvidno - posebej iz odgovora 8.8.2017:
Vprašanje Dela, 2. 8. 2017:"V časniku Delo bi v izogib morebitnim napačnim interpretacijam prosili za pojasnila v zvezi z Ukrepom nadzora zoper člana nadzornega sveta z dne 23. 5. 2017, in sicer nas zanima: 1. Ali je BS razveljavila odločbo, izdano 4. 9. 2015 (in hkrati izdala novo odločbo 23. 5. 2017)? 2. Ali je iz odločbe BS, izdane 23. 5. 2017, upravičeno sklepati, da tudi nadaljnja oziroma nova odločitev sodišča v kazenskem postopku, ki teče, in morebitna oprostitev nekdanjega člana nadzornega sveta banke mnenja BS o njegovi neprimernosti za člana nadzornega sveta banke ne bo spremenila, saj, kot navajate, je "zamolčal dejstvo, da je v kazenskem postopku, kar kaže na njegovo neprofesionalnost, nespoštovanje etičnih standardov in nepregledno delovanje"?"
Odgovor BS, 2. 8. 2017: "Odločba, z dne 23. 5. 2017 je bila izdana na podlagi obnove postopka izdaje odločbe, z dne 4. 9. 2015 . Z odločbo, z dne 23. 5. 2017 je BS nadomestila odločbo, z dne 4. 9. 2015. Iz objave na spletni strani izhaja tudi, da je bil zoper odločbo, z dne 23. 5. 2017 začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2. Torej bo sedaj Upravno sodišče (ponovno) odločalo, ali je tožba upravičena. BS z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen, kar z drugimi besedami pomeni, da razplet kazenskega postopka nujno ne vpliva na oceno primernosti iz odločbe BS, z dne 23. 5. 2017.
Kot smo nedavno že pojasnjevali: V splošnem velja, da je že samo dejstvo, da je član/kandidat za člana uprave ali NS banke v sodnem postopku oziroma je v postopku bil, relevantno za njegovo ustreznost. Zaključeni postopki vplivajo na ugled člana/kandidata, če je razsodba v njegovo škodo. Okoliščine postopka pa so lahko še vedno relevantne za oceno vpliva na ugled člana/kandidata tudi v primeru, ko pravosodni organ razsodi v njegovo korist. To še posebej velja v primerih, ko sodna odločitev temelji na procesnih razlogih in ne na dejstvih ali dejavnikih, ki so lahko relevantni za oceno ugleda člana/kandidata."

Vprašanja Dela, 3. 8. 2017: "Ali drži, da je upravno sodišče odločbo BS z dne 4. 9. 2017 razveljavilo?"
Odgovor BS, 3. 8. 2017:"BS je 4.9.2015 članu nadzornega sveta kreditne institucije izdala odločbo o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta. To odločbo je Vrhovno sodišče potrdilo. V zvezi s to odločbo je bil nato vložen predlog za obnovo postopka, ki ga je BS zavrnila, ker okoliščine, ki jih je kot razlog za obnovo navajal član nadzornega sveta, niso bile takšne, da bi lahko pripeljale do izdaje drugačne odločbe. Zoper odločbo o zavrnitvi predloga za obnovo postopka je bila vložena tožba na Upravno sodišče RS. Tožbi je Upravno sodišče RS ugodilo in odločbo o zavrnitvi predloga za obnovo postopka odpravilo in zadevo vrnilo BS v ponoven postopek. BS je v povezavi z odločbo Upravnega sodišča RS izdala sklep o obnovi postopka. Dne 23.5.2017 je BS izdala odločbo o razveljavitvi odločbe, z dne 4.9.2015, ki je bila predmet obnove, in nadomestitvi z novo odločbo."

Vprašanje RTVSLO, 8. 8. 2017: "Zanima me, kakšne so vse ugotovitve v zvezi z odločbo, ki ste jo izdali zoper nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa? Kaj je razlog za ponovno izdajo odločbe? Ali G. Rop kandidira na kakšno nadzorniško funkcijo? Kaj se bo zgodilo z odločbo, če bo sodni postopek, ki teče na sodišču in je podlaga za izdajo odločbe BS padel in bo G. Rop ponovno oproščen? Ali lahko G.Rop od BS zahteva kakršnokoli odškodnino zaradi domnevne škode, ki mu jo je povzročila izdana odločba BS?"
Odgovor BS, 8. 8. 2017: "BS nadzorniške ukrepe objavlja v obsegu in na način, kot predvideva zakon, na spletni povezavi: http://www.bsi.si/nadzor-bank.asp?MapaId=1819. BS v svojih dodatnih pojasnilih glede objav nadzorniških ukrepov ne more razkriti informacij, ki niso bile namenjene javni objavi. Zato tudi ne moremo pojasnjevati oziroma potrjevati, kakšni ukrepi so bili sprejeti v zvezi z g. Ropom."

Ker sodni postopki še tečejo, se BS do ostalih navedb v uvodoma omenjenemu prispevku ne bo javno opredeljevala. To obenem pomeni, da bo BS vsa nova dejstva v zvezi s sodnimi postopki skrbno preučila pri morebitnih nadaljnjih postopkih.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije
 
Objavljeno v Delu, 12.8.2017

Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017

Ljubljana, 19.8.2017

Odziv Banke Slovenije v časniku Delo, 19. 8. 2017, na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec (Delo, 17. avgust 2017)

Novinarka Suzana Kos v članku Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec? (Delo, 17. avgusta 2017) piše, da je "tožilstvo spomladi odstopilo od pregona nekdanje uprave Gorenjske banke z Gorazdom Trčkom na čelu", ker "tožilstvo dokazov, ki bi podprli ovadbo, spisano v Banki Slovenije, ni našlo".
Glede na ponavljajoče se neresnične navedbe posameznih avtorjev v nekaterih medijih, da je Banka Slovenije pod takratnim guvernerjem v navedenem primeru Gorenjske banke napisala ovadbo, ponovno izjavljamo, da Banka Slovenije omenjene ovadbe v letu 2012 ni napisala. V povezavi z določenimi drugimi posli Gorenjske banke oziroma takratnih članov uprave, pa je podala prijavo suma storitve kaznivega dejanja, kadar je v okviru nadzora nad poslovanjem ta sum zaznala.
Iz osnovne napačne navedbe so v nadaljevanju članka izpeljani mnogoteri zaključki, ki jih Banka Slovenije zavrača kot neresnične in nekorektne.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije

Objavljeno v Delu, 19.8.2017
 

Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB

Ljubljana, 24. avgusta 2017

Zaradi napačnih pisanj več medijev podajamo pojasnilo o za zdaj še potencialni kandidaturi guvernerja Banke Slovenije za funkcijo predsedujočega Odboru guvernerjev v Mednarodnem denarnem skladu (MDS) in skupini Svetovne banke (SB).

Prvič; guverner je že član omenjenega Odbora guvernerjev kot guverner Banke Slovenije po Zakonu o članstvu Republike Slovenije v MDS.

Drugič; funkcijo predsedujočega Odboru guvernerjev lahko zaseda le kot guverner, torej le v času trajanja mandata guvernerja Banke Slovenije.

Tretjič; potencialno imenovanje na funkcijo torej ne bi pomenilo "umik guvernerja v Washington", ampak (ob izvrševanju nalog guvernerja BS) le izvrševanje nalog predsedujočega Odboru guvernerjev v letu 2018, ki so vodenje letnega plenarnega zasedanja Odbora guvernerjev v letu 2018, predsedovanje skupnemu Odboru MDS in SB za nagrajevanje izvršnih direktorjev in namestnikov ter predsedovanje Odboru guvernerjev za skupne postopke Mednarodne agencije za zavarovanje investicij.

Četrtič; guverner je že večkrat javno povedal, da bo mandat guvernerja Banke Slovenije, ki se mu izteče leta 2019 - in ne prihodnje leto -, izvršil v celoti.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije
 

Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017

Ljubljana, 28. 8. 2017

V članku z naslovom Guverner Jazbec bi šel v Washington (Delo, 24. 8. 2017) je navedenih več neresnic.
Že v uvodnem odstavku novinarka napoveduje, da bo vlada odločana o kandidaturi guvernerja BS "za članstvu v odboru guvernerjev MDS". To ni res, saj je guverner BS že član omenjenega Odbora guvernerjev kot guverner BS po Zakonu o članstvu Republike Slovenije v MDS.
Takoj po omembi kandidature novinarka navaja, da se o tem, da si želi guverner odhoda v tujino, špekulira že nekaj časa, s čimer insinuira, da imenovanje v omenjen odbor pomeni odhod v Washington – kar, nenazadnje, sporoča tudi naslov članka. Funkcijo predsedujočega Odboru guvernerjev MDS in Svetovne banke lahko zasedajo le guvernerji centralnih bank v času mandatov, možnost kandidature za mesto predsednika pa je letos dobila tudi Republika Slovenija. Potencialno imenovanje na funkcijo torej ne bi pomenilo umik guvernerja Jazbeca v Washington, ampak le, da bi (ob opravljanju nalog guvernerja BS) kot predsedujoči Odboru guvernerjev v letu 2018 vodil letno plenarno zasedanje Odbora guvernerjev v 2018, predsedoval skupnemu Odboru MDS in SB za nagrajevanje izvršnih direktorjev in namestnikov ter predsedoval Odboru guvernerjev za skupne postopke Mednarodne agencije za zavarovanje investicij.
Napačno tudi novinarka Suzana Kos piše, da se mandat guvernerju BS izteče naslednje leto - mandat se mu izteče leta 2019.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije
 

Popravek je objavljen v Delu, 28. 8. 2017

Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017

Ljubljana, 29. avgust 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017.

Gospodarske razmere v mednarodnem okolju so ugodne. Nadaljuje se predvidena krepitev gospodarske rasti, prišlo naj bi do sprememb v geografski strukturi. V zadnji reviziji svetovnih gospodarskih obetov (julij 2017) je MDS znižal napoved rasti za ZDA zaradi fiskalne politike, ki bo manj ekspanzivna, kot je bilo pričakovano. Navzgor pa je popravil napovedi za Japonsko in evrsko območje. V evrskem območju se je v letošnjem drugem četrtletju gospodarska rast okrepila na 2,2 %. Tudi napovedi rasti za Francijo, Nemčijo, Italijo in Španijo so bile popravljene navzgor.

Gospodarska rast v Sloveniji ostaja visoka. Zaupanje podjetij je visoko v vseh dejavnostih, optimistični ostajajo tudi potrošniki. Stopnje rasti industrijske proizvodnje, opravljenih gradbenih del in prihodkov v zasebnih storitvah še naprej opazno presegajo povprečne v evrskem območju. Med dejavnostmi po rasti letos izstopa gradbeništvo, saj se krepijo investicije v inženirske objekte ter v nestanovanjske in stanovanjske stavbe. Ob solidni bančni podpori je v močnem vzponu nepremičninski trg, kjer število transakcij po podatkih SURS že dobro leto presega predkrizno raven iz leta 2007, cene pa so se od dna v letu 2014 povišale že za približno 10 %, vendar še naprej zaostajajo za nepremičninskim vrhom pred krizo. Investicije v manjši meri povečuje tudi država, čeprav še ni prišlo do opaznejšega črpanja evropskih sredstev iz nove finančne perspektive. Domača proizvodnja še naprej bistveno presega domačo potrošnjo, kar se zrcali v visokem presežku menjave blaga in storitev, ki še naprej presega 9 % BDP.

Rast zaposlovanja ostaja visoka kljub pomanjkanju ustrezno kvalificiranih delavcev. Število delovno aktivnih, brez samozaposlenih kmetov, je bilo junija medletno višje za 3,3 %. Ponovno se krepi zaposlovanje prek agencij, narašča pa tudi zaposlovanje tujcev, kar sovpada s hitrim povečevanjem gradbene aktivnosti. Čeprav podjetja vedno bolj omenjajo težave s pridobivanjem ustreznih delavcev, tudi za naslednje mesece načrtujejo višje zaposlovanje. Število registriranih brezposelnih se je julija znižalo na 84.674 oseb, kar je skoraj 15 % manj kot julija lani. Čeprav ostaja strukturna brezposelnost visoka, se znižuje tudi število dolgotrajno brezposelnih, kar je poleg močne konjunkture lahko tudi posledica izvajanja aktivnih politik na trgu dela. Junija je medletna rast nominalne povprečne bruto plače dosegla 2,4 %, realne pa 1,5 %. Rast plač letos zaostaja za rastjo produktivnosti in še ne odraža pritiskov zaradi zniževanja presežne ponudbe dela.

Primanjkljaj proračuna RS se zmanjšuje hitreje od predhodnih načrtov. Po zadnjih ocenah Ministrstva za finance bo letos znašal 279 mio EUR, kar je precej manj od načrtovanega v lani sprejetem proračunu, ki je bil ocenjen na 681 mio EUR. Hitrejše zmanjševanje primanjkljaja je posledica ugodnejših gospodarskih razmer, ki zvišujejo davčne prihodke in zmanjšujejo proračunske transferje v blagajne socialnega zavarovanja. Več kot lani je tudi nedavčnih prihodkov, predvsem zaradi višjih vplačil dividend od predvidenih. Pričakovana nadaljnja krepitev gospodarske aktivnosti je dobro izhodišče za nadaljnje izboljševanje stanja javnih financ. Ključno bo ohranjanje odhodkov v načrtovani višini.

V Sloveniji inflacija za zdaj ostaja nizka kljub močni domači konjunkturi. Julija se je povišala z 0,9 % na 1,2 %, vendar je ostala pod povprečjem evrskega območja. Medletna rast cen nepredelane hrane se je povišala zaradi podražitve mesa in zelenjave. Hkrati se je upočasnilo zniževanje cen industrijskih proizvodov brez energentov, predvsem zaradi manj izrazitih učinkov razprodaj obleke in obutve, kar je verjetno posledica deregulacije sezonskih razprodaj. Posledično se je osnovna inflacija nekoliko povišala, vendar ostaja nizka v primerjavi z rastjo agregatov domačega povpraševanja. Julija se je spremenila metodologija obračunavanja cen naftnih derivatov, kar pa se za zdaj ni odrazilo v cenah energentov. Njihov prispevek k inflaciji se je znižal tudi julija, skladno s pojemajočim učinkom osnove in nizkimi cenami nafte na globalnem trgu. 

Publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj


 

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017

Ljubljana, 30.8.2017

Svet Banke Slovenije je na seji 29. 8. 2017 obravnaval gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017.

Bilančna vsota bančnega sistema je bila junija s 37,2 mrd EUR za 2,3% višja kot pred enim letom. Obseg bilančne vsote se je junija sicer zmanjšal, zaradi nižjih vlog države in drugih finančnih organizacij ter nadaljnjega razdolževanja bank na grosističnih trgih. Na stani naložb so se znižala predvsem sredstva bank na računu pri centralni banki in terjatve do drugih bank. Hkrati se je na naložbeni strani posojilna aktivnost do nebančnega sektorja še okrepila.

Rast posojil nebančnemu sektorju se je junija dvignila na 4,9%, zaradi višjih posojil gospodinjstvom in nefinančnim družbam. Nadaljuje se rast posojil gospodinjstvom: pospešena rast potrošniških posojil, z 12% medletno, in zadnje mesece pri 5,2% stabilizirana rast stanovanjskih posojil. Kljub nižji rasti stanovanjska posojila tako po obsegu kot polletnem prirastu še naprej presegajo potrošniška posojila. V strukturi novoodobrenih posojil se nadalje povečuje delež posojil po fiksnih obrestnih merah, narašča tudi njihova povprečna ročnost ob odobritvi. V zadnjih mesecih je opazen počasen zasuk navzgor pri obrestnih merah teh posojil, medtem ko variabilne obrestne mere ostajajo na doseženih nizkih ravneh. Vztrajno se krepi rast posojil nefinančnim družbam, ki je junija dosegla 5,8% medletno rast. V prvem polletju so ta posojila porasla predvsem malim in srednjim podjetjem v predelovalni dejavnosti.

Pri vlogah nebančnega sektorja se je rast junija nekoliko upočasnila. Od februarja naprej se upočasnjuje rast vlog gospodinjstev, a s 5,5% ostaja na solidni ravni. Vloge gospodinjstev tako ohranjajo vodilno vlogo med viri financiranja, saj so junija predstavljale 45,7% celotne pasive bank. Nadalje se spreminja ročnostna struktura vlog nebančnega sektorja v smeri vpoglednih vlog, ki so ob polletju znašale 66% vseh vlog nebančnega sektorja.

Kakovost kreditnega portfelja merjena kot delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE), usklajenih s širšo EBA definicijo, se tudi v letu 2017 izboljšuje. V prvem polletju se je delež NPE zmanjšal za 1 odstotno točko na 7,5%. Kljub temu, da so večino znižanj predstavljala znižanja obsega NPE pri podjetjih, ta še vedno predstavljajo 2/3 NPE bančnega sistema. Znotraj sektorja podjetij izstopa v prvem polletju izboljšanje v predelovalni industriji, gostinstvu, gradbeništvu in poslovanju z nepremičninami.

Rast obsega kreditiranja nebančnega sektorja in v okviru tega rast posojil obrestovanih s fiksno obrestno mero, ki v zadnjih mesecih pri stanovanjskih posojilih kaže trend rasti, se odražata v nekoliko počasnejšem upadanju obrestnih prihodkov. Za močnejši vpliv na obrestne prihodke bo potrebno daljše obdobje kreditnega okrevanja. Hkrati se bankam še naprej zmanjšujejo tudi neto neobrestni prihodki, medtem ko ostajajo operativni stroški primerljivi z lanskimi. Neto obrestna marža se je v prvem polletju letošnjega leta znižala na 1,82. Pozitivni prispevek k finančnemu rezultatu bank ima nadaljnje sproščanje oslabitev in rezervacij na ravni sistema. Banke so v prvem polletju ustvarile za 253 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar je 10% manj kot lani v enakem obdobju.

Kapitalska ustreznost bančnega sistema ostaja ugodna. Ob vplivu kreditne rasti na zviševanje kapitalskih zahtev se je kapitalska ustreznost v prvem četrtletju letos rahlo znižala. Količnik kapitalske ustreznosti na posamični osnovi je dosegel 20,6%, na konsolidirani osnovi pa 18,8%.

Likvidnostni položaj slovenskih bank ostaja ugoden, kar se kaže v relativno visokem količniku likvidnosti prvega razreda, solidnem obsegu sekundarne likvidnosti in visokem deležu prostega sklada finančnega premoženja za zavarovanje pri Evrosistemu. Ob nadaljnjem skrajševanju ročnosti vlog nebančnega sektorja in s tem povečevanju možnosti za nenadne likvidnostne potrebe je za banke pomemben zadosten obseg likvidnosti in ustrezno upravljanje z njo.

Publikacije: Mesečna infomacija o poslovanju bank


 

Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije

Ljubljana, 1. 9. 2017

Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije, ki je bilo poslano Državnemu zboru in predstavljeno na današnji seji Odbora za finance in monetarno politiko:

Mnenje

Mnenje Banke Slovenije in amandmaji so objavljeni na spletni strani Državnega zbora: 
41. redna seja - Odbor za finance in monetarno politiko
Petek, 1. 9. 2017
1. točka Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C), skrajšani postopek, EPA 1931-VII  .
 

Sporočilo za javnost - Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij

Ljubljana, 8. 9. 2017

Banka Slovenije v okviru aktivnosti na področju upravljanja nedonosnih izpostavljenosti (NPL) bank sodeluje z vsemi deležniki, ki bi lahko in želijo prispevati k njihovemu učinkovitemu obvladovanju. Zelo pomemben element pri analizi stanja in prejemanju odločitev usmerjenih v zniževanje obsega NPL je razpoložljivost kakovostnih informacij, kar še posebej velja za podatke o poslovanju podjetij. V tem okviru začenja Banka Slovenije z objavo izbranih finančnih kazalnikov za gospodarske panoge v Sloveniji.

V procesu oblikovanja infrastrukture je Banka Slovenije v sodelovanju s Svetovno banko v marca 2017 pripravila in objavila Priročnik za učinkovito upravljanje in reševanje NPL do mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME).
Priročnik vsebuje praktične napotke bankam za vsa področja upravljanja NPL SME. Sestavni del Priročnika so tudi vrednosti nekaterih finančnih kazalnikov za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji. Finančne kazalnike za gospodarske panoge v Sloveniji smo izračunali v procesu priprave Priročnika. V prvi vrsti so (bili) izračuni namenjeni kalibriranju predloga referenčnih vrednosti za presojo položaja posameznega dolžnika in možnosti njegovega preživetja.
Zaradi (cikličnega) gibanja gospodarskih in finančnih razmer se povprečne vrednosti in mediane dejanskih vrednosti v času spreminjajo in z njimi tudi relativni položaj posameznega podjetja, dolžnika. Z namenom zagotoviti uporabnikom Priročnika (to so predvsem banke in tudi podjetja) smo se odločili za redno objavljanje izbranih finančnih kazalnikov.

V objavo je poleg nekaterih najbolj pomembnih (znanih) kazalnikov, kot so: ROE, EBITDA marža, finančni dolg/EBITDA, koeficient pokritja obresti, dnevi vezave (zalog, terjatev, obveznosti), zajetih petnajstih finančnih kazalnikov za posamezne gospodarske panoge. Kazalniki so prikazani ločeno za velika gospodarska podjetja ter mala in srednja podjetja (SME). Tabele s podatki za leta od 2007 do 2016 so javno dostopne na spletni strani Banke Slovenije v rubriki Nadzor bančnega sistema> Nadzorniška razkritja> Finančni kazalniki podjetij.

Osnova za določitev gospodarskih sektorjev je klasifikacija dejavnosti SKD metodologiji – kategorizacija v 22 sektorjev (od A do U). Izračuni zajemajo obdobje od 2007 dalje (zadnje "pred krizno" leto) in temeljijo na podatkih v zaključnih računovodskih izkazih podjetij.

Kazalnike objavljamo v dogovoru z Gospodarsko zbornico Slovenije, ki tudi zagotavlja izračune. Po tej prvi objavi kazalnikov za obdobje od 2007 do 2016 načrtujemo letne objave, predvidoma do konca prvega polletja koledarskega leta za minulo leto.
 

Povezava na podatke: Finančni kazalniki podjetij

 

Sporočilo za javnost - Začenja se 3. mednarodna konferenca ECBN Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies

Ljubljana, 14.9.2017

V Ljubljani se danes začenja 3. mednarodna konferenca  European Central Banking Network (ECBN); mreže, ki sta jo ustanovili Banka Slovenije in Center for Economic Policy Research (CEPR). Konferenca, na kateri bo svoje ugotovitve predstavilo 18 centralnih bank, bo namenjena presoji učinkovitosti makrobonitetnih politik.

Program konference
Fotografije

Več o ECBN: European Central Banking Network

Sporočilo za javnost po 8. seji Nacionalnega sveta za plačila

Ljubljana, 29. september 2017

V Banki Slovenije je 28. septembra 2017 potekala 8. seja Nacionalnega sveta za plačila. Večji del seje je bil namenjen razpravi med deležniki slovenskega trga plačil o tehnološko pogojenih inovacijah v finančnih storitvah (Finteh), konkretno o vplivih tega pojava na trg plačil v Sloveniji. Posebna pozornost je bila namenjena izzivom, s katerimi se soočajo ponudniki plačilnih storitev pri razvoju inovacij in njihovi uveljavitvi, uporabniki (potrošniki, poslovni subjekti in drugi) pa pri njihovi uporabi. Ponudniki se med drugim soočajo z omejitvami, ki izhajajo iz obstoječih regulatornih okvirov in praks, uporabniki pa predvsem z nepoznavanjem novosti in njihove uporabe ter s tem povezanih tveganj.

Inovacije na področju finančnih storitev, ki jih poganja finančna tehnologija, namreč predstavljajo velik potencial za uporabo na področju plačil. Nacionalni svet za plačila kot stičišče med stranjo ponudbe in povpraševanja na slovenskem trgu plačil nudi platformo za konstruktiven dialog tudi o vprašanjih, povezanih z inovativnimi načini plačevanja, izmenjavo mnenj med deležniki slovenskega trga plačil, predvsem pa usklajevanje interesov med njimi na zadevnem področju. Cilj je pripomoči k oblikovanju takšnih inovativnih rešitev, ki bodo odraz potreb trga. Na ta način Nacionalni svet za plačila prispeva k vzpostavitvi ugodnega okolja za razvoj konkurenčnih, cenovno ugodnih, enostavnih za uporabo ter nenazadnje predvsem varnih inovativnih plačilnih storitev v Sloveniji.

Člani Nacionalnega sveta za plačila so na seji med drugim razpravljali tudi o aktivnostih delovne skupine za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil, ki jo je Nacionalni svet za plačila ustanovil z namenom poenotiti komunikacijo na področju varnosti plačil med deležniki, zastopanimi v Nacionalnem svetu za plačila, s potrošniki in podjetji. Namen poenotenja je zagotoviti njihovo ustrezno in konsistentno osveščanje o novostih na zadevnem področju, s tem povezanih tveganjih in načinih zaščite pred slednjimi. Cilj delovne skupine je zagotavljati čim višjo raven zaupanja uporabnikov v varnost plačilnih storitev, s tem pa pripomoči k ohranitvi pozitivnih uporabniških izkušenj, ki bodo pripomogle k sprejetju novih učinkovitih in varnih načinov plačevanja v Sloveniji.

Prisotni na seji so se seznanili tudi z napredkom na področju vzpostavitve infrastruktur za takojšnja plačila. Takojšnja plačila bodo zanimiva tudi za vse slovenske uporabnike, saj imajo zaradi hitrosti njihove odobritve (največ 10 sekund, praviloma pa bodo časi bistveno krajši) na računih prejemnikov velik potencial za uporabo tako za plačevanje med fizičnimi osebami (P2P), podjetji (B2B) kot tudi v segmentu plačil med fizičnimi osebami in podjetji (P2B). Člani Nacionalnega sveta za plačila so bili na seji informirani o napredku in statusu vzpostavitve tako vseevropske infrastrukture za poravnavo takojšnjih plačil (TIPS) kot tudi domače centralne infrastrukture za kliring takojšnjih plačil pri Bankartu d. o. o. Obe omenjeni infrastrukturi bosta predvidoma pričeli delovati jeseni 2018. S tem datumom bodo tako različni ponudniki imeli možnost uporabnikom ponuditi rešitve takojšnjih plačil.

Na seji so bili člani Nacionalnega sveta za plačila seznanjeni tudi s postopkom sprejemanja predloga zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel novo Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2). V tej zvezi so se člani strinjali glede nujnosti zagotovitve sprejetja zadevnega zakona v najkrajšem možnem času, vsekakor pa do roka za implementacijo PSD2, to je do 13. januarja 2018. Prav tako so bili prisotni seznanjeni tudi s počasno migracijo slovenskih izdajateljev obrazca UPN z optično čitljivo vrstico (OCR) na obrazec UPN QR, ki je v veljavi že od 3. aprila 2017. Nacionalni svet za plačila zato spodbuja izdajatelje obrazca UPN k pospešenemu prehodu na nov obrazec s ciljem zaključka prehodnega obdobja najkasneje do konca predvidenega enoletnega migracijskega obdobja, to je do 3. aprila 2018.

Podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 8. seji Nacionalnega sveta za plačila, so objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
 

Sporočilo za javnost Odbora za finančno stabilnost: Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

Ljubljana, 9. 10. 2017

Opozorilo Odbora za finančno stabilnost (OFS) glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute:

OPOZORILO

Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017

Ljubljana, 12. 10. 2017

Svet Banke Slovenije je na seji 10.10.2017 obravnaval in sprejel gradivo Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017.

Svetovna gospodarska rast se krepi, kar v najnovejših napovedih še naprej zaznavata tudi OECD in IMF. Krepi se tudi gospodarstvo evrskega območja, kar med drugim ponazarjajo ugodni kazalniki gospodarske klime. Zadnje tehtane ocene na podlagi napovedi Consensusa kažejo na še nekoliko višjo rast BDP v agregatu glavnih trgovinskih partneric Slovenije v letih 2017 in 2018, kar bo ohranjalo visoko rast slovenskega izvoza. Denarni politiki ECB in Fed ostajata divergentni, vendar se vrednost evra v primerjavi z dolarjem letos krepi. Cena nafte Brent se je v zadnjih mesecih opazno povišala in je konec septembra dosegla najvišjo raven v zadnjih dveh letih pri 59 USD za sodček, vendar so učinki na inflacijo v evrskem območju deloma nevtralizirani z apreciacijo evra.

Gospodarska rast v Sloveniji ostaja visoka in uravnotežena, gospodarstvo pa je z letošnjim drugim četrtletjem prešlo iz faze okrevanja v fazo ekspanzije. BDP je bil v letošnjem drugem četrtletju za odstotek večji v primerjavi s predkriznim vrhom, a s precej drugačno strukturo in nekaterimi neizkoriščenimi potenciali za rast. Ti so povezani predvsem z deležem investicij v BDP, ki vidno zaostaja za povprečjem evrskega območja, kar je neobičajno za gospodarstvo v fazi dohitevanja razvitejših tekmecev. Z razvojnega vidika je problematičen predvsem zaostanek v rasti investicij v raziskave in razvoj. Visoka rast industrijske proizvodnje, visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti izvoznega sektorja in gospodarska krepitev mednarodnega okolja so kazalniki dodatnih potreb po investiranju v proizvodne zmogljivosti.
Hkrati se postopno krepi tudi povpraševanje po gradbenih delih, ki pa se še ne odraža v polni meri v sami gradbeni aktivnosti. Rast zasebne potrošnje se je letos umirila ob nekoliko nižji rasti realne mase plač. Umiritev rasti agregatov domačega povpraševanja se ob konkurenčnem izvozu zrcali v neto menjavi s tujino, ki je v drugem četrtletju k 4,4-odstotni rasti BDP prispevala 1,1 odstotne točke. Glede na različne anketne kazalnike se bo hitra gospodarska rast nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih.

Nadaljuje se visoka rast zaposlovanja v večini dejavnosti ob hitrem zmanjševanju brezposelnosti in vse večjim strukturnim neskladjem na trgu dela. Problem pomanjkanja delavcev podjetja vse pogosteje rešujejo z zaposlovanjem agencijskih delavcev in tujcev. Število registriranih brezposelnih je bilo septembra medletno nižje za 14,9 % in je znašalo le še 80.990 oseb. Čeprav počasi, se znižuje tudi strukturna brezposelnost, saj postopoma pada število dolgotrajno brezposelnih. Od leta 2014 se znižujeta stopnji registrirane in anketne brezposelnosti, ki ju glede na trenutne podatke od njunih ravni v času pregrevanja v letih 2007 in 2008 ločita le še dve odstotni točki.
Ob sočasni visoki rasti zaposlenosti se je nominalna masa plač v povprečju letošnjih prvih sedmih mesecev medletno zvišala za 5,6 %, rast realne mase plač pa je bila 3,9-odstotna. Vendar gibanja na trgu dela za zdaj še ne ogrožajo zunanje konkurenčnosti, saj rast stroškov dela na enoto proizvoda zaostaja za povprečno v evrskem območju. Bo pa pomanjkanje delovne sile v prihodnje eden glavnih izzivov ohranjanja visoke gospodarske rasti. Potreben bo preskok v produktivnosti dela in dodani vrednosti z usmerjenimi investicijami v visokotehnološke dejavnosti.

Presežek v menjavi blaga in storitev se letos spet povečuje, saj rast izvoza presega rast uvoza kljub negativnim pogojem menjave in okrepljenemu domačemu trgu. Nekoliko manjši je tudi primanjkljaj v dohodkih, v precejšnji meri zaradi znižanja plačil obresti na dolgoročne vrednostne papirje kot posledice prestrukturiranja dolga države in izvajanja denarne politike prek odkupov obveznic RS. Enoletni presežek na tekočem računu je julija dosegel 5,7 %. Velik presežek je rezultat znižanja investicij v začetnem valu krize in kasneje še končne potrošnje po uvedbi varčevalnih ukrepov države, ki ju je v strukturi BDP nadomestil presežek v menjavi s tujino. V tem presežku je potencialni prostor za nadaljnje povečevanje domače končne potrošnje in investiranja, ki pa mora biti omejen z rastjo izvoza, če želi gospodarstvo na dolgi rok ohraniti pozitivno bilanco s tujino. V menjavi blaga in storitev bo namreč potreben presežek za pokrivanje primanjkljaja v dohodkih, na katerega bo prek reinvestiranih dobičkov in dividend močno vplivalo povečevanje tujega lastništva v gospodarstvu.

Po večletnem padanju je v letu 2017 ponovno oživelo bančno posojanje v segmentu podjetij. Podjetja najemajo predvsem dolgoročna posojila, kar je ugodno z vidika financiranja investicij, vendar je skupni znesek najetih posojil za zdaj še majhen. Banke z ugodnimi pogoji vse bolj spodbujajo kreditiranje prebivalstva, še posebej najemanje potrošniških posojil. Sicer se banke vse bolj vračajo k svoji osnovni dejavnosti kreditiranja nebančnega sektorja, kar v povezavi z vedno bolj kakovostnim portfeljem daje dobre izglede za financiranje prihodnje gospodarske aktivnosti.

Primanjkljaj države se še naprej znižuje, na kar vplivajo ugodne gospodarske razmere in ohranjanje nekaterih varčevalnih ukrepov. Za letos Ministrstvo za finance načrtuje primanjkljaj v višini 0,8 % BDP, v okviru priprave proračunov RS za leti 2018 in 2019 pa nadaljnje izboljševanje fiskalnih rezultatov. Naslednje leto naj bi že bil realiziran presežek v višini 0,4 % BDP. Ker Slovenija prehaja v območje pozitivne proizvodne vrzeli in je dolg države relativno visok – v letošnjem drugem četrtletju je znašal skoraj 80 % BDP – je ustvarjanje proračunskih presežkov nujno. Ciklični prihodki morajo biti usmerjeni v ustvarjanje prihrankov oziroma zmanjševanje dolga.

Gibanje inflacije, merjene s HICP, letos odraža zunanje cenovne šoke na mednarodnih trgih, nekaj pa je bilo tudi enkratnih dogodkov na domačem trgu. Po močnem zvišanju na začetku leta se je inflacija znižala in se v zadnjih mesecih stabilizirala pri 1,4 %. Kljub krepitvi domače potrošnje osnovna inflacija ostaja nizka. Giblje se blizu, ampak pod poprečjem evrskega območja. Razlog za to leži predvsem v cenah industrijskih proizvodov brez energentov, ki se znižujejo že devet let. Pozitivna gospodarska gibanja v zadnjih letih in izboljšanje razmer na trgu dela so se hitreje odrazili na cenah storitev, katerih rast je že več kot eno leto blizu 2 %. S ponovno rastjo svetovnih cen nafte in drugih surovin na globalnem trgu se po juliju ponovno povečujejo cenovni pritiski iz uvoza, po anketnih podatkih SURS pa nadaljnjo rast cen v kratkoročnem obdobju pričakujejo tako podjetja kot gospodinjstva.

Publikacija je dostopna na povezavi: Gospodarska in finančna gibanja

Izšla je tudi publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2017

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

Ljubljana, 10. oktober 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017, ki zajema poslovanje bank do konca avgusta 2017.

Bilančna vsota bančnega sistema je avgusta dosegla 37,3 mrd EUR in medletni porast 2,1%. Od najnižjega doseženega obsega po letu 2008, septembra lani, je višja za 1 mrd EUR, pozitivne medletne rasti pa izkazuje od marca letos. Na strani naložb se povečuje rast kreditiranja nebančnega sektorja in zniževanje finančnih naložb, medtem ko se pri obveznostih nadaljuje razdolževanje na grosističnih trgih in porast vlog nebančnega sektorja. Vloge ohranjajo solidno rast, avgusta 5,2% medletno in predstavljajo 72% vseh virov bank. Delež vpoglednih vlog se zvišuje, avgusta na skoraj 68% vseh vlog nebančnega sektorja. Banke imajo veliko likvidnih oblik premoženja, katerih del lahko v prihodnosti še preusmerijo v posojila.

Rast posojil nebančnemu sektorju se krepi, avgusta se je zvišala na 5,1% medletno. Posojila gospodinjstvom in nefinančnim družbam (NFD) so se letos povečala za blizu 0,6 mrd EUR, pri čemer pa je prirast posojil NFD predstavljal le polovico prirasta posojil gospodinjstvom. Kljub relativno majhnim mesečnim prirastom se rast posojil NFD zvišuje in je avgusta dosegla 7,5% medletno, k čemur prispeva tudi bazni učinek, saj so se lani ta posojila še zmanjševala. Po anketnih podatkih se povpraševanje podjetij po posojilih povečuje, tako posojil za investicije, kot posojil za tekoče poslovanje. Del povpraševanja po posojilih, ki se ne realizira s sklenitvijo kreditne pogodbe, ostaja relativno visok, tako zaradi kreditne sposobnosti komitentov, kot visokih pričakovanj prosilcev o ugodnejših pogojih kreditiranja.
Kreditiranje podjetij v tujini se v zadnjih dveh letih umirja in se v nekaterih dejavnostih hkrati z zniževanjem tujega financiranja kaže pozitivna rast zadolževanja v domačih bankah. Vendar je ob doseženem visokem obsegu financiranja v tujini (ta po vrednosti dosega 80% obsega posojil podjetij pri domačih bankah), težko pričakovati večje preusmerjanje k domačim bankam tistih podjetij v večinski tuji lasti, ki so že vzpostavila neposredno ali posredno financiranje preko svojih (tujih) lastnikov.

Ohranja se trend zviševanja rasti posojil gospodinjstvom, avgusta na 7,5% medletno. Še naprej se krepi rast pri potrošniških posojilih, ki je avgusta presegla 13% medletno, medtem ko se rast stanovanjskih posojil že skoraj celo letošnje leto ohranja nekoliko nad petimi odstotki, avgusta na 5,2%. Kljub relativno visoki rasti kreditiranja pri banki ostaja zadolženost slovenskih gospodinjstev nizka. Rast cen stanovanjskih nepremičnin je v drugem četrtletju dosegla 8,3% medletno. Zaradi povečanih izdanih gradbenih dovoljenj in prodaj zemljišč za gradnjo je pričakovati, da se bo v prihodnje zmanjšal razkorak med ponudbo in povpraševanjem na stanovanjskem trgu.

Nadaljuje se trend izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja. Delež NPE se je v letu 2017 do avgusta zmanjšal za 1,3 odstotne točke na 7,2%, obseg NPE pa v enakem obdobju za 0,5 mrd EUR na 3