Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 04.01.2013

Ljubljana, 4. januarja 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, december 2012 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2012.

Gospodarska gibanja v zadnjem četrtletju leta 2012 so bila večinoma skladna s projekcijami oktobrskega Poročila o cenovni stabilnosti. Po znižanju za okoli dva odstotka v lanskem letu naj bi se BDP znižal tudi v letu 2013. Rast gospodarstva je pričakovati v letu 2014, vseskozi pa bo glavno gonilo gospodarske aktivnosti ostal izvoz.

V nasprotju s povprečjem evrskega območja so v zadnjem letu izvozno usmerjene dejavnosti uspele ohranjati raven aktivnosti. Hkrati se je zmanjšalo domače povpraševanje. Oboje se kaže v naraščajočem presežku tekočega računa plačilne bilance, ki je pričakovan tudi v prihodnjih letih. V zadnjih mesecih se je zaposlenost ponovno začela hitro zniževati, obenem pa se slabšajo tudi zaposlitvene možnosti. Inflacija, ki se je v decembru povišala na 3,1 %, se bo v razmerah šibkega domačega povpraševanja postopoma zniževala. Trend zniževanja inflacije bi se lahko prekinil, če se bodo izraziteje odrazili pritiski na inflacijo s strani poviševanja davkov, trošarin in cen pod vplivom ukrepov ekonomske politike. Našteti dejavniki v zadnjih mesecih že prispevajo okoli polovico k skupni rasti cen, v januarju pa je predvidena tudi sprostitev cen komunalnih storitev.

Tveganja pri inflaciji so torej še vedno vezana na nadzorovane cene in ukrepe za stabilizacijo javnih financ. Banka Slovenije s tega vidika ocenjuje, da predstavlja prenos odločanja o cenah komunalnih storitev oz. cenah storitev gospodarskih javnih služb na lokalne skupnosti brez ustrezne regulative resno tveganje za stabilnost cen in inflacijska pričakovanja. Zato je kljub trenutno nizki osnovni inflaciji Banka Slovenije zaskrbljena nad predvidenim prenosom odločanja o cenah komunalnih storitev oz. o cenah gospodarskih javnih služb na lokalne skupnosti, brez predhodne institucionalne ureditve regulatornih mehanizmov za nadzor upravičenosti povišanj cen pri lokalnih izvajalcih. Kot vhodni strošek za marsikatero podjetje lahko povečevanje cen komunalnih storitev tudi neposredno prispeva k poslabševanju konkurenčnosti gospodarstva. Januarske najave povišanj vseh cen med 15% in 70% na lokalnem nivoju potrjujejo zaskrbljenost Banke Slovenije v zadnjih mesecih.

Za doseganje vzdržne gospodarske rasti je ključno postopno doseganje makroekonomskih ravnovesij, prednostno uravnoteženje javnih financ. Nadaljnja fiskalna konsolidacija, ki je predvidena tudi v sprejetih proračunih Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ostaja bistveni dejavnik zniževanja negotovosti v gospodarskem okolju ter zagotavljanja nemotenega dostopa do tujih virov financiranja. Ukrepi fiskalne konsolidacije so se v letu 2012 odrazili v zmanjšanem zaupanju potrošnikov in prispevali k upadu domačega povpraševanja. Dodatni konsolidacijski ukrepi bi morali biti zato zasnovani tako, da bodo povzročali čim manj negativnih učinkov na gospodarsko rast in zaposlenost, s poudarkom na krepitvi razvojnega potenciala, konkurenčnosti in dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Strukturne reforme je potrebno aktivno nadaljevati, pri čemer je nujno potrebno pospešiti sprejem sprememb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter pospešiti proces poslovnega in finančnega prestrukturiranja podjetij, ki bo imel za posledico nižji finančni vzvod in odgovorno lastništvo.

S tega vidika Banka Slovenije ocenjuje sprejetje pokojninske reforme kot pomemben dejavnik krepitve verodostojnosti ekonomske politike. S pokojninsko reformo so se zmanjšala tveganja glede dolgoročne fiskalne vzdržnosti, ki jih je Evropska komisija za Slovenijo ocenjevala kot velika. Reforma bo že kratkoročno prispevala h konsolidaciji javnih financ. Sprejeta reforma odraža tudi sposobnost doseganja soglasja med socialnimi partnerji in predstavlja ugodno znamenje za tržne udeležence.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 22. 1. 2013

Ljubljana, 22. januar 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Novembra lani se je začasno ustavilo pol leta trajajoče krčenje bilančne vsote bank, predvsem zaradi porasta vlog države. Vendar se procesa razdolževanja bank do tujine ter zniževanja kreditne aktivnosti še nadaljujeta. V zadnjih štirih letih so se banke pri tujih bankah razdolžile za 8,4 mrd EUR. Lani do novembra so se banke pri tujih bankah razdolžile za 1,9 mrd EUR ali za 25% medletno ter znižale zadolženost z izdanimi vrednostnimi papirji za 1,6 mrd EUR. Tako znižan obseg virov financiranja so banke samo delno nadomestile s povečanjem drugih oblik financiranja ter zato znižale kreditiranje nebančnega sektorja za 1,5 mrd EUR in znižale naložbe v vrednostne papirje za 0,6 mrd EUR.

V strukturi naložb bank naraščajo manj tvegane naložbe. Sredstva poplačanih posojil podjetij ter pridobljene vire financiranja od države in Evrosistema banke usmerjajo predvsem v razdolževanje do tujih bank, v kreditiranje države ter v kratkoročne naložbe k nadrejenim bankam v tujini. Zniževanje dinamike kreditiranja gospodarstva se zato nadaljuje, kar se je novembra kazalo v 10,5% medletnem padcu posojil nefinančnim podjetjem in 2,1% znižanju posojil gospodinjstvom.

Z zniževanjem izpostavljenosti do gospodarstva banke na kratek rok znižujejo stopnjo kreditnega tveganja, vendar se povratni učinki lahko pokažejo v daljšem obdobju kot poslabšanje portfelja trenutno še dobro delujočih podjetij. Zato si BS skupaj z ZBS aktivno prizadeva za vzpostavitev poslovnega zaupanja med bankami in tistimi podjetji, ki izkazujejo perspektivne poslovne modele.

Banka Slovenije skupaj z ZBS izvaja projekt identifikacije dolžnikov, na sestankih med posameznimi dobro delujočimi, vendar prezadolženimi podjetji, njihovimi lastniki in bankami upnicami. Iščejo se dolgoročne rešitve za stabilno poslovanje podjetij. Dogovorjeni časovni okvir lahko zajema finančno, poslovno ali lastniško prestrukturiranje oziroma potrebno kombinacijo prestrukturiranj podjetja, ki omogoča vzdržno dolgoročno financiranje na način, da bi se spodbudilo investicije. Investicije privatnega sektorja so, ob sicer potrebni fiskalni konsolidaciji, praviloma ključni dejavnik izhoda iz finančne in gospodarske krize. Banka Slovenije pričakuje, da bodo banke same na podlagi izkušenj tovrstnih, sicer prostovoljnih in zaupnih dogovarjanj, v prihodnje tudi bolj pospešeno samostojno izvajale takšne procese. Opuščanje finančne podpore dobro delujočim vendar prezadolženim podjetjem in lahkotno usmerjanje le-teh v insolventne postopke ob pogojih neustrezne zakonodaje, ogroža možnosti za gospodarsko rast in prizadevanja za fiskalno konsolidacijo (izpad davčnih prihodkov, povečanje socialnih transferjev). Zaradi močne lastniške prisotnosti države, tako v finančnem, kot ne-finančnem sektorju slovenske ekonomije, je država še dodatno prizadeta (npr. potrebne dokapitalizacije s strani države).

Rast nedonosnih terjatev bank se je tekom lanskega leta umirjala in se je zadnje mesece ohranjala na nižji ravni. Nedonosne terjatve bank so novembra dosegle 14,4% razvrščenih terjatev bank. Pričakovan porast stroškov oslabitev in rezervacij bo celoletno izgubo približal tisti iz leta 2011. Pozitiven učinek teh procesov je čimprejšnje pripoznanje izgub iz slabih terjatev, ki mu bo moral slediti odpis tistih naložb, pri katerih je verjetnost denarnega toka neznatna. Le z jasno sliko o stanju bančnih bilanc, brez grožnje večjih izgub v prihodnosti iz obstoječe naložbene strukture, bo mogoče pričakovati tudi večji interes vlagateljev v kapital domačih bank.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev, da bo spominski kovanec za 2 € ob 800. obletnici obiskovanja Postojnske jame v obtoku od 4. februarja 2013 in sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici velikega tolminskega punta v prodajo in obtok.
 

Pojasnilo v zvezi z vlogo Banke Slovenije pri pripravi podzakonskih predpisov za slabo banko

Ljubljana, 31.januar 2013


Mediji so v zadnjih dneh obširno poročali o pripravah podzakonskih predpisov za vzpostavitev slabe banke (DUTB) v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). V zvezi s tem so mediji izpostavili zlasti pripombe in priporočila, ki so jih glede dosedanjih aktivnosti pri pripravi podzakonskih aktov podale mednarodne institucije – Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad.

Banka Slovenije sodeluje z Ministrstvom za finance, ki je odgovorno za pripravo podzakonskih predpisov na podlagi ZUKSB, pri pripravi tistih podzakonskih predpisov, ki bodo določali pogoje in način izvedbe posameznih ukrepov v bankah – tako za dokapitalizacijo bank, prenos slabih terjatev in drugih tveganj bank na slabo banko kot tudi glede izdaje poroštev države. Banka Slovenije je že v času razprave ob sprejemanju zakona poudarjala, da je nujno, da izvajanje teh ukrepov v bankah temelji na ugotovitvah nadzora Banke Slovenije glede sposobnosti posamezne banke, da izpolni nadzorniške zahteve v zvezi s kapitalsko ustreznostjo v skladu z Zakonom o bančništvu (ZBan-1) in da so drugačna merila in kriteriji za izvajanje ukrepov v bankah neutemeljeni in odpirajo možnosti špekulacij in moralnega hazarda brez reševanja pravih problemov v banki. Na ta vidik so kot posebno kritiko ureditve, ki izhaja že iz zakona, opozorile tudi mednarodne institucije in v zvezi s tem priporočile ustrezne spremembe zakonodaje.

Banka Slovenije je že v okviru razprave ob sprejemanju ZUKSB opozarjala, da zakon ne določa ustreznih pristojnosti Banke Slovenije v procesu odločanja o izvajanju ukrepov v bankah. Glede na to Banka Slovenije pritrjuje ugotovitvam mednarodnih institucij, da je zakon v tem smislu pomanjkljiv in je posledično tudi urejanje teh vprašanj v podzakonskem predpisu lahko le zelo omejeno. Banka Slovenije si bo tako prizadevala, da bo podzakonski predpis, ki bo določal pogoje in način izvedbe možnih ukrepov v bankah v čim večji meri (kot bo mogoče glede na zakonski okvir) zagotovil ustrezno vlogo Banke Slovenije v postopku odločanja o upravičenosti izvedbe določenega ukrepa v banki. Pri tem je pomembno upoštevati dejstvo, da je izhodišče za vsakršno ukrepanje v banki ugotovitev Banke Slovenije, da banka potrebuje dokapitalizacijo zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti. Pri tem pa je lahko (ni pa nujno) v procesu dokapitalizacije s strani države oziroma DUTB, kot poseben element določen tudi prenos slabih terjatev in drugega problematičnega premoženja banke (tj. terjatev in premoženja, ki bi v prihodnje v banki lahko povzročalo nadaljnje izgube in s tem zmanjševalo vrednost naložbe iz dokapitalizacije) na slabo banko ali posebno namensko družbo, ki jo ustanovi banka. V nobenem primeru torej v banki ne bi smelo biti dopustno izvajati ukrepa s prenosom terjatev in drugega premoženja banke na slabo banko kot samostojen ukrep ampak le, če se tak prenos izvaja kot del procesa dokapitalizacije banke zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti banke.

Poseben sklop podzakonskih predpisov naj bi po drugi strani urejal vprašanja glede vzpostavitve, mandata in delovanja slabe banke (DUTB) in jih pripravlja Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance je v okviru dosedanjih aktivnosti predstavilo šele groba izhodišča za oblikovanje teh aktov, ki pa ne dajejo jasnih odgovorov na pomembna vprašanja glede delovanja slabe banke in glede javnofinančnih učinkov. Banka Slovenije v pripravo teh izhodišč, ki jih je ministrstvo tudi poslalo v presojo zgoraj navedenim mednarodnim institucijam, ni bila vključena. Ministrstvo za finance smo že v postopku sprejemanja ZUKSB opozarjali na nekatere ključne dileme, ki jih sedaj izpostavljajo te institucije. Banka Slovenije je tako pripravila celo svoj predlog zakona, ki bi urejal vzpostavitev posebne agencije, pristojne za odločanje o ukrepih v bankah z upoštevanjem zahtev po ZBan-1 in bi lahko po potrebi odločila tudi o ustanovitvi posebne družbe, na katero bi se prenesle terjatve in drugo problematično premoženje bank, če bi bilo to glede na proces dokapitalizacije banke potrebno. Menimo, da je ureditev, ki smo jo predlagali, zagotavljala neodvisnost in strokovno delovanje agencije oziroma posledično slabe banke, ki bi bila osredotočena na vprašanja stabilizacije bank. Številnim pripombam, ki jih danes podajajo mednarodne institucije bi se tako z bolj uravnoteženo in strokovno razpravo v času sprejemanja zakona, lahko izognili. Ministrstvo za finance za takšno razpravo v času priprave ni kazalo pripravljenosti.

Banka Slovenije ponovno izpostavlja že večkrat izraženo mnenje, da je z vidika javnofinančnih učinkov najustreznejši ukrep stabilizacije bank neposredna dokapitalizacija, s katero se odpravi problem kapitalske ustreznosti bank, medtem, ko bi se tveganja iz naslova nadaljnjega poslabševanja kreditnega portfelja morala odpraviti z izdajo poroštev države bankam. Poslabševanje kreditnega portfelja bank in s tem povezane nove zahteve po dokapitalizacijah se namreč ne bo ustavilo zgolj z izločitvijo določenih slabih terjatev iz bank, ampak šele z ustrezno sanacijo realnega sektorja, da bo le-to ponovno sposobno vračati kredite. Tako je sanacija realnega sektorja dejansko problem, ki ga morata gospodarstvo in država nujno razrešiti pred ali vsaj hkrati z vprašanjem sanacije bank.

Banka Slovenije kljub številnim pomislekom, ki jih je izrazila v času sprejemanja ZUKSB in jih sedaj v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem DUTB podajajo tudi mednarodne institucije, podpira prizadevanja za čim prejšnjo vzpostavitev te institucije, pri čemer bi se določeni vidiki glede delovanja DUTB v vlogi slabe banke lahko uredili tudi kasneje. Banka Slovenije pritrjuje ugotovitvam mednarodnih institucij, da bo v okviru nadaljnjih aktivnosti potrebno doreči še številne pomembne okoliščine glede vzpostavitve slabe banke, opredelitve premoženja, ki se bo lahko prenašalo na slabo banko in glede delovanja (upravljanja) slabe banke, z upoštevanjem mednarodnih dobrih praks in priporočil mednarodnih institucij. Vendar pa, kot je bilo že pojasnjeno, bo DUTB poleg funkcije slabe banke (tj. s prevzemom in upravljanjem slabih terjatev in drugega problematičnega premoženja bank), opravljal tudi druge pomembne funkcije pri izvajanju ukrepov za stabilizacijo – tako pri dokapitalizaciji bank kot tudi pri dajanju poroštev bankam za tvegano premoženje, kar po mnenju Banke Slovenije predstavlja najpomembnejši in najučinkovitejši instrumentarij za stabilizacijo. Glede vzpostavitve funkcije slabe banke v okviru DUTB pa je po drugi strani smiselno ponovno na podlagi širše strokovne razprave proučiti in določiti jasna izhodišča in cilje, vključno z analizo javnofinančnih učinkov, ter v skladu s tem pripraviti tudi morebitne spremembe zakona. 
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 05.02.2013

Ljubljana, 5.februar 2013

 
1.      Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
 
2.     Svet Banke Slovenije je sprejel spremembe Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic. Po Sklepu morajo banke terjatve do dolžnikov razvrščati v pet bonitetnih skupin od A do E. S spremembo so podrobneje opredeljeni kriteriji za razvrščanje terjatev v skupino D in E, ki predstavljata skupini neplačnikov. Definicija neplačila je usklajena s CRD direktivo, ki se že uporablja za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje po naprednih pristopih.
 
3.      Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, januar 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2012.
 
Gospodarski podatki na prehodu v leto 2013 kažejo na nadaljevanje pretežno neugodnih gibanj v največjih gospodarskih partnericah, kakor tudi v Sloveniji. Aktivnost v izvozno usmerjenih dejavnostih, ki so v tretjem četrtletju še uspele ohranjati dokaj solidno raven aktivnosti, je novembra močno upadla, kar lahko ob zaostrenih razmerah v dejavnostih, vezanih na domači trg, negativno vpliva na  obete za rast v prvi polovici letošnjega leta. Stopnja registrirane brezposelnosti že od oktobra presega 12%. Razpoložljivost novih delovnih mest je izredno nizka. Zaradi težkih razmer v mednarodnem okolju in potrebnih strukturnih prilagoditev domačega gospodarstva izboljšanja gospodarskih razmer vsaj v prvem polletju ni moč pričakovati.
 
V drugi polovici lanskega leta se je inflacija prehodno poviševala, večinoma pod vplivom ukrepov za fiskalno konsolidacijo. V povprečju leta 2012 je dosegla 2,8%, kar je nekoliko več kot v območju evra, ob koncu leta pa je k 3,1-odstotni medletni inflaciji prispevek ukrepov gospodarske politike presegel 1,5 odstotne točke. Dodatno povišanje inflacije v začetku letošnjega leta bodo povzročili dvigi cen komunalnih storitev in električne energije. Precej nižja je bila lani osnovna inflacija, brez energentov, hrane, alkohola in tobaka, ki je v povprečju leta znašala 0,7%, in odraža močan upad domačega povpraševanja ter stroškov dela v večini dejavnosti. To nakazuje, da cenovna stabilnost  zaenkrat ni ogrožena, čeprav visoki prispevki nekaterih netržnih dejavnikov vzbujajo skrb, saj lahko poslabšajo konkurenčnost gospodarstva. Da se prepreči povečevanje vhodnih stroškov za podjetja in neželeni učinki na inflacijska pričakovanja, so nujni učinkovito upravljanje gospodarskih javnih služb ter stroškovna učinkovitost  in cenovna politika v skladu z regulativnim pokrivanjem stroškov.
 
Kljub neugodnim kratkoročnim trendom velja izpostaviti precejšnje prilagoditve, ki jih je opravilo slovensko gospodarstvo v zadnjih letih, ki v precejšnji meri odpravljajo makroekonomska neravnovesja, nastala v letih 2006–2008. Stroški dela na enoto proizvoda nakazujejo postopni trend zniževanja glede na povprečje evrskega območja, vedno večji presežek na tekočem računu pa omogoča zniževanje dolga do tujine, ki je močno porasel v letih pred krizo. Dodana vrednost v gradbeništvu, ki ga je kriza najbolj prizadela, je že dosegla delež v BDP, ki bi bil lahko skladen z dolgoročno vzdržno gospodarsko rastjo. Kljub temu, da so nekateri ukrepi močno prizadeli domačo porabo, je bil tudi na področju javnih financ opravljen napredek v smeri konsolidacije. K dolgoročni vzdržnosti javnih financ prispeva tudi sprejeta reforma pokojninskega sistema.
 
Za doseganje vzdržne rasti in odpravo makroekonomskih neravnovesij so potrebne nadaljnje prilagoditve, hkrati pa je potrebno preprečiti nastajanje novih neravnovesij. Pri tem posebno skrb vzbujata naraščanje brezposelnosti in finančne težave vedno večjega števila podjetij, kar se odraža tudi v naraščanju obsega nedonosnih terjatev v bančnem sistemu. Zato morajo biti nadaljnji ukrepi ekonomske politike naravnani tako, da povzročajo čim manj kratkoročno negativnih učinkov na rast in zaposlenost, obenem pa prispevajo k dolgoročno vzdržni gospodarski rasti in preprečujejo socialno ogroženost šibkejših kategorij prebivalstva. Banka Slovenije je že v letu 2011 predlagala ustrezno dopolnitev insolvenčne zakonodaje, med drugim glede pogojev začetka insolvenčnih postopkov, možnosti večine upnikov glede sprejemanja odločitev o prestrukturiranju insolventnih podjetij, hitre likvidacije neperspektivnih podjetij ter začasne ustavitve izvršilnih postopkov v času odločanja o prestrukturiranju podjetja.
 
Nujno je tudi nadaljevanje zniževanja stroškov dela v odnosu do produktivnosti, kar hkrati omogoča podjetjem, da postopoma izboljšujejo svojo finančno trdnost. Pri tem Banka Slovenije, skupaj z Združenjem bank Slovenije, išče možnosti za spodbujanje finančnega prestrukturiranja dobro delujočih, a prezadolženih podjetij, pri čemer sta ključna elementa vzpostavitev odgovornega lastništva in poslovno prestrukturiranje.
 
 
 

Sporočilo za javnost glede aktivnosti za izboljšanje pogojev poslovanja realnega sektorja

Ljubljana, 12. februar 2013

 
Banka Slovenije in Združenje bank Slovenije že od sredine preteklega leta usklajeno izvajata aktivnosti za izboljšanje pogojev poslovanja realnega sektorja:
 
1)      spremenjen je bil Zakon o bančništvu, ki ne zavezuje bank k oddaji prevzemne ponudbe v primeru pridobitve kapitalske naložbe v procesu prestrukturiranja podjetja v obdobju dveh let po pridobitvi;
 
2)      izdelani so bili predlogi v zvezi s potrebnimi spremembami insolventne zakonodaje;
 
3)      oblikovane so bile rešitve v zvezi s konverzijo bančnih terjatev v kapital podjetij in vrednotenjem tako pridobljenih naložb;
 
4)      oblikovane so bile rešitve za učinkovito upravljanje kapitalskih naložb, pridobljenih s konverzijo bančnih terjatev;
 
5)      sprejete so bile regulatorne spremembe za banke, katerih namen je podpreti proces restrukturiranja realnega sektorja.
 
Ob tem Banka Slovenije koordinira, v sodelovanju s predstavniki Združenja bank Slovenije, bank upnic in Gospodarske zbornice Slovenije, tudi aktivnosti za dogovore sprejemljivih pogojev za poslovno, finančno in lastniško prestrukturiranje, ki bo izboljšalo finančni položaj podjetij, povečalo njihovo sposobnost odplačevanja dolgov in zmanjšalo zahteve po dodatnih slabitvah in kapitalu v slovenskem bančnem sistemu.
 
Podjetja, ki so vključena v te aktivnosti, delujejo v različnih panogah. Kljub razlikam pri poslovanju med panogami, Banka Slovenije opaža številne skupne značilnosti, ki so pripeljale podjetja v finančne težave. Med njimi so:
 
a)      visoka zadolženost in visoki stroški financiranja, ki izvirajo iz procesa lastninjenja podjetja ali iz zadolževanja za nerentabilne naložbe izven osnovne dejavnosti;
 
b)      prezadolženost podjetij, ki onemogoča vlaganja v nove investicije za posodobitev ali povečanje obstoječih proizvodnih zmogljivosti;
 
c)      slabe pretekle poslovne odločitve poslovodstva podjetij. Podjetja so med drugim vlagala v nerentabilne projekte z vprašljivimi denarnimi tokovi, širila obseg poslovanja preko lastnih zmožnosti ter investirala v finančne naložbe brez neposrednih komplementarnih učinkov za njihovo osnovno dejavnost. Takšne odločitve so večinoma posledica pomanjkanje poznavanja posameznih gospodarskih dejavnosti in pomanjkanja ustreznih izkušenj, ki so nujne za uspešno vodenje podjetja;
 
d)      preteklo prevzemanje in združevanje podjetij iz različnih dejavnosti v finančne holdinge kar je ustvarilo nerentabilne konglomerate, ki onemogočajo nadaljnji razvoj dobrih podjetij v skupini, odprodajo nestrateških naložb in kreditiranje poslovne dejavnosti posameznih podjetij;
 
e)      zadržek bank za kreditiranje investicij, zagotovitev likvidnih sredstev za kratkoročno financiranje obratnega kapitala in izdajo novih bančnih garancij zaradi pomanjkljivega zagotavljanja vseh relevantnih informacij podjetij, ažurnih izkazov poslovanja, nizkega deleža lastniškega financiranja in nepripravljenosti lastnikov za hitrejše lastniško in poslovno prestrukturiranje podjetij;
f)       neodgovoren odnos do lastnine, predvsem pri podjetjih v večinski državni lasti in finančna šibkost obstoječih lastnikov;
 
g)      premajhna angažiranost lastnikov pri iskanju rešitev za prestrukturiranje podjetja. To posebej velja za primere podjetij v večinski državni lasti, kjer država ob odsotnosti vsakršne strategije upravljanja z državnim premoženjem in ob premajhnem koordiniranem delovanju breme reševanja podjetij prelaga na bančni sistem;
 
h)      pomanjkanje ustreznih gospodarskih politik, strategije in vizije države na področju strateških gospodarskih panog ter z njo povezana pomanjkljiva zakonodaja, ki povečuje nekonkurenčnost podjetij v posameznih panogah kot so na primer lesnopredelovalna, kmetijska in živilska industrija;
 
i)        obstoječa insolvenčna zakonodaja, ki onemogoča hitrejše prestrukturiranje gospodarskih družb.
 
Pridobljene informacije v okviru projekta reševanja perspektivnih podjetij v težavah so razkrile vrsto težav, ki niso zgolj posledica svetovne gospodarske in finančne krize.
 
Za rešitev neugodne gospodarske situacije v Republiki Sloveniji je nujna aktivnejša in odgovornejša vloga lastnikov podjetij, v primeru državnih podjetij tudi odgovornejša vloga države in paradržavnih skladov, ki so pogosto delovali v nasprotju z gospodarskimi interesi podjetij. Pri tem je ključna priprava ustrezne strategije za centralizirano in koordinirano upravljanje z državnim premoženjem ter izvrševanje programov prestrukturiranja. Hkrati je nujno potrebna priprava dolgoročne strategije države na področju strateških panog in sistemsko pomembnih podjetij, ki vključuje razdelane industrijske politike, določitev objektivnih kriterijev za presojo strateško pomembnih panog oz. podjetij in preučitev možnosti za dodelitev pomoči ali spodbud v obliki subvencij.
 
Za sanacijo opisanih težav so nujne tudi spremembe zakonodaje, ki ureja insolventne postopke. Trenutna insolvenčna zakonodaja onemogoča hitrejše prestrukturiranje gospodarskih družb,  kjer lahko, kljub prezadolženosti ali celo negativnemu kapitalu podjetja, obstoječi lastniki podjetja in/ali poslovodstvo blokirajo ali zavlačujejo začetek insolvenčnih postopkov in prestrukturiranja podjetja. Upniki, ki bi kljub takim ravnanjem poslovodstva ali lastnikov želeli sodelovati pri reševanju podjetja, nimajo ustreznih možnosti. Kjer pa obstaja soglasje za prestrukturiranje podjetja med upniki in lastniki, žal ni možnosti za hitro in učinkovito realizacijo tovrstnih dogovorov.
 
Trenutno je težave podjetij mogoče zaznati v pomembnem delu gospodarstva. Nezmožnost reševati težave, ko so te še relativno majhne, oziroma nesposobnost obstoječih lastnikov kapitalsko podpreti podjetje v težavah, povzroča po nepotrebnem številne stečaje podjetij, kar slabo vpliva nenazadnje tudi na poslovanje bank. Spremembe insolvenčne zakonodaje bi morale upnikom ali novim investitorjem omogočati več možnosti za vplivanje na prestrukturiranje podjetij, ki jih lastniki niso sposobni sami reševati.
 
Potrebno je tudi urediti postopek poravnave med upniki in dolžnikom izven insolvenčnih postopkov. Zakon bi moral omogočati hitro dogovarjanje o tovrstnih poravnavah in varovati njihove učinke, če bi k poravnavi z dolžnikom pristopilo ustrezno število upnikov. Ureditev tovrstnih dogovorov priporoča Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Evropska bančna koordinacija t.i. Vienna Initiative. Ker bi se tovrstne poravnave sklepale po poenostavljenem/hitrem postopku, bi njihovi pozitivni učinki lahko nastopili razmeroma hitro po spremembi zakonodaje. Poudarjamo, da je predlagane korenite spremembe insolvenčne zakonodaje potrebno sprejeti nemudoma.

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 19. 02. 2013

Ljubljana, 19.februar 2013


1) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Bilančna vsota bank se je lani znižala za 3,1 mrd EUR, kar je enkrat več kot v letu 2011. Najpomembnejši razlog krčenja bilančne vsote je razdolževanje bank na mednarodnih grosističnih trgih, ki je lani doseglo 3,6 mrd EUR ali 10% BDP. Obnavljanje zapadlih obveznosti bank se je namreč močno znižalo zaradi negotovih gospodarskih in političnih razmer ter nezaupanja na mednarodnih finančnih trgih do slovenskega dolgoročnega državnega dolga in posledično do financiranja slovenskih bank.

K znižanju virov financiranja bank je prispevalo tudi znižanje vlog nebančnega sektorja, še zlasti vlog države, ki so v prvih letih krize delovale kot pomemben blažilec izpada zunanjih virov. V prvem četrtletju lani je nadomeščanje virov omogočalo cenovno ugodno triletno financiranje pri Evrosistemu, medtem ko v drugi polovici leta, zaradi zniževanja bonitetnih ocen dolgoročnega dolga države, ni bilo mogoče nadomestiti poplačila obveznosti do tujine z drugimi viri, kot z zniževanjem kreditne aktivnosti bank in zniževanjem naložb v vrednostne papirje.

Dolgotrajnost gospodarske krize, ki se odraža v nižjem tujem in domačem povpraševanju, pomembno vpliva na zniževanje kreditno sposobnega povpraševanja podjetij po posojilih. Naraščajoča brezposelnost v kombinaciji z negotovimi razmerami na nepremičninskem trgu omejuje tudi možnosti gospodinjstev za pridobivanje posojil. Tako znižano kreditno povpraševanje, kot manjša naklonjenost bank k tveganju, sta se odrazila v nadaljnjem močnem krčenju posojil nefinančnim podjetjem, v letu 2012 za dobro desetino, ter od sredine leta 2012 tudi v negativni dinamiki posojil gospodinjstvom.

Visoko dohodkovno tveganje v bankah, zaradi poslabševanja kakovosti kreditnega portfelja in upadanja kreditiranja, se je lani realiziralo v nižjih neto obrestnih prihodkih ter v naraščajočih stroških oslabitev in rezervacij. Ti so bili lani višji za 23% in so dosegli skoraj 1,5 mrd EUR. Izguba bank pred obdavčitvijo se je po nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkih povzpela na 664 mio EUR.

Ob visokem deležu slabih terjatev, ki bremenijo bančne portfelje po več let, so banke v zadnjih mesecih leta pospešile njihovo odpisovanje.

Zaradi slabih obetov gospodarske rasti v tekočem letu se povečuje tveganje nadaljnjega poslabševanja kakovosti bančnih portfeljev in novih izgub v bančnem sistemu. Zato je potrebno ekonomske politike usmeriti v ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast, ki bi olajšala nujen proces finančnega prestrukturiranja podjetij in izboljšala pogoje financiranja bank.

2) Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2012. Odkritih je bilo 2.362 kosov ponarejenih evrobankovcev v vrednosti 338.236,00 EUR. Največji del odkritih ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi v letu 2012 predstavljajo bankovci za 50, 500 in 20 EUR (deleži posameznih apoenov po vrstnem redu: 46%, 20% in 20%), pri kovancih pa je najpogosteje ponarejen kovanec za 2 EUR (55,9 %). Število odkritih ponaredkov evrogotovine v Sloveniji ostaja v okvirih dolgoletnih povprečij. Več informacij je v prilogi.


3) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

 

 

 


 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 05.03.2013

Ljubljana, 5. marec 2013


1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, februar 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, december 2012.

Gospodarska aktivnost je v zadnjem četrtletju 2012 skladno s predvidevanji upadla, v povprečju leta pa je znašal padec 2,3 %. Trenutni razpoložljivi podatki nakazujejo na dokaj močan upad aktivnosti tudi v letu 2013. Zniževanje povpraševanja zasebnega sektorja se je konec lanskega leta poglobilo. Nadaljevalo se je upadanje investicijske aktivnosti in trošenja gospodinjstev. Slednje je posledica visoke brezposelnosti, splošne negotovosti in deloma ukrepov fiskalne konsolidacije. Kljub slabim razmeram v mednarodnem okolju rast izvoza ostaja pozitivna, predvsem zaradi rasti izvoza storitev, medtem ko se izvoz blaga veča le v menjavi z nečlanicami EU.

Razmere na trgu dela se slabšajo, kar se kaže v naraščanju stopnje brezposelnosti, ki je v zadnjem četrtletju 2012 porasla že na 9,6 %. Število delovno aktivnih močno upada v večini dejavnosti zasebnega sektorja, rast zaposlenih v javnih storitvah pa se je ustavila. Nominalne plače so se ob koncu leta že medletno nižale, kar je skladno z nujnim stroškovnim prilagajanjem gospodarstva in zaostajanjem rasti plač za rastjo produktivnosti.

Inflacija se v začetku letošnjega leta ni spremenila, a kljub temu ostaja višja od povprečja v evrskem območju. Učinki že izvedenih in dodatnih ukrepov, povezanih s potrebo po konsolidaciji, bodo prisotni tudi v prihodnjih mesecih. Osnovna inflacija bo ostala nizka. Cene proizvodov, vezanih na domače povpraševanje, bodo namreč zaradi upadanja kupne moči in previdnega obnašanja potrošnikov tudi v letošnjem letu predvidoma rasle počasi ali celo upadale.

Banka Slovenije pričakuje, da bo nova vlada nadaljevala s fiskalno in finančno stabilizacijo, odločno podprla strokovne rešitve za sanacijo bančnega sistema ter hkrati pospešila zagon gospodarstva, med drugim s prestrukturiranjem realnega sektorja in znižanjem finančnega vzvoda podjetij.

3)  Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 4. kvartal 2012.
 

Sporočilo za javnost - Slovenije in Cipra ni mogoče primerjati (pojasnila glede na razvoj dogodkov na Cipru)

Ljubljana, 18.03.2013

Razmer v Sloveniji ni mogoče primerjati s tistimi na Cipru. Relativna velikost slovenskega bančnega sistema ni primerljiva z velikostjo bančnega sistema na Cipru, kakor tudi poslovni modeli ciprskih bank niso neposredno primerljivi s poslovnimi modeli bank v Sloveniji.
Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema, merjena v odstotkih BDP (bruto domačega proizvoda), je leta 2012 dosegla 135%, kar je odločno manj od velikosti bančnega sistema na Cipru, ki znaša 800% ciprskega BDP.

Specifičnost ciprskega bančnega sistema je posebno ugoden davčni režim za tamkajšnje vlagatelje, ki je že dlje časa predmet obravnave med Ciprom in EU.
Nedenarni finančni subjekti iz tujine so imeli v slovenskih bankah vlog za manj kot 1% vseh finančnih obveznosti bank, medtem ko je eden od razlogov, ki ga navajajo pogajalci za obdavčitev vlog ciprskih bank prav visok delež depozitov tujih državljanov. Med deponenti slovenskih bank je za razliko od Cipra delež nerezidentov simboličen.
Vloge v bankah v slovenskem bančnem sistemu so varne in njihovo gibanje je stabilno: slovenska gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva imajo 15.160 mio EUR vlog v bankah konec januarja 2013, kar pomeni merjeno v odstotkih BDP 43%. Ostalih vlog v bankah je približno 23,5 milijard EUR oz. 66% BDP. Vloge gospodinjstev v bankah v Sloveniji se od novembra 2012 postopoma zvišujejo, samo v januarju so se zvišale za več kot 100 mio EUR.
Podrobnejši podatki o obveznostih do posameznih sektorjev so na voljo tudi na spletni strani Banke Slovenije v Biltenu Banke Slovenije - tabela 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (http://www.bsi.si/iskalniki/bilteni.asp?MapaId=229) ali med podatkovnimi serijami (Denar in monetarne finančne institucije - http://www.bsi.si/financni-podatki-r.asp?MapaId=981#14083) .

Z določbami Zakona o bančništvu (ZBan-1) in v skladu z Evropsko direktivo št. 94/19/ES, v Sloveniji urejeno jamstvo za vloge pri bankah in hranilnicah do vključno 100 tisoč evrov po posameznem vlagatelju. Za jamstvo vlog velja sistem solidarnega jamstva vseh bank in hranilnic v RS, kar pomeni, da bi v primeru izplačila vlog iz jamstvene sheme, t.j. v primeru začetka stečaja nad eno od bank ali hranilnic v slovenski jamstveni shemi, vse banke in hranilnice (razen banke v stečaju) poravnale znesek sorazmerno z deležem zajamčenih vlog, ki ga imajo. V primeru, da ne bi zmogle vplačati zadostnih sredstev za izplačilo zajamčenih vlog, bi le-ta začasno zagotovila država in jih naknadno izterjala od bank v pripadajočem deležu. Več informacij o sistemu jamstva si lahko preberete na spletni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=150
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 19.03.2013

Ljubljana, 19. marec 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere. Poslovanje bank v začetku leta ostaja pod vplivom istih dejavnikov kot v letu 2012: omejen dostop bank do tujih virov financiranja in nadaljevanje gospodarske krize. Bilančna vsota bančnega sistema se še naprej znižuje kot posledica nadaljnjega razdolževanja bank do tujine. To je tudi eden izmed razlogov za nadaljevanje krčenja posojilne aktivnosti.

Bilančna vsota bank se je januarja znižala za 88,5 mio EUR oziroma -6,6% medletno. Banke so poplačale za 171 mio EUR obveznosti do tujih bank in za 78 mio EUR obveznosti do Eurosistema. Na strani virov financiranja bank se še naprej znižujejo vloge države. V zadnjih mesecih so opazni pozitivni premiki pri vlogah prebivalstva. Te so se januarja tretji mesec zapored zvišale.

V januarju se je upadanje kreditne aktivnosti nadaljevalo. Medletno znižanje posojil nebančnemu sektorju je doseglo 6,8%, pri čemer so se znižala posojila vsem skupinam komitentom, z izjemo države. Nadaljevalo se je krčenje potrošniških in stagniranje stanovanjskih posojil prebivalstvu. Ob relativno manjši tveganosti odobrenih posojil prebivalstvu so glavni vzrok njihovega upadanja v nižjem povpraševanju in manj v omejeni ponudbi.

Rast nedonosnih terjatev bank se je na prehodu v leto 2013 umirila. Decembra je k temu prispevalo njihovo pospešeno odpisovanje, ki je znižalo bančni portfelj, zlasti do dejavnosti z višjimi deleži slabih terjatev. Januarja so nedonosne terjatve bank znašale 14,6% razvrščenih terjatev bank. Po višini deleža nedonosnih terjatev izstopajo terjatve do gradbeništva, po dinamiki njegovega naraščanja pa terjatve do podjetij iz dejavnosti finančnega posredništva in nedenarnih finančnih institucij, kamor se uvrščajo holdingi. Ob oblikovanju oslabitev in rezervacij ob koncu preteklega leta in njihovem izkazovanju v bilancah po zaključnih knjiženjih za leto 2012 je izguba bank pred obdavčitvijo lani znašala 769 mio EUR. Januarja je bančni sistem izkazal dobiček pred obdavčitvijo 10 mio EUR.


3) Svet Banke Slovenije je dne 19. marca 2013 sprejel revidirane Računovodske izkaze za leto 2012, pripravljene v skladu s pravno podlago za računovodstvo in finančno poročanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Banka Slovenije izkazuje za leto 2012 v izkazu uspeha presežek prihodkov nad odhodki v višini 131,9 mio EUR (2011: 17,1 mio EUR).
Neto obrestni prihodki so v letu 2012 dosegli 250,8 mio EUR (2011: 112,2 mio EUR). Realizirani prihodki, odhodki vrednotenj in rezervacije so bili skupaj negativni v višini 134,0 mio EUR (2011: -91,2 mio EUR). Realiziranih prihodkov od vrednostnih papirjev je bilo 50,3 mio EUR (2011: 51,2 mio EUR), odhodkov vrednotenja 0,1 mio EUR (2011: 131,5 mio EUR) in rezervacij 184,2 mio EUR (2011: 10,9 mio EUR).

Provizije in drugi prihodki v letu 2012 so znašali neto 41,4 mio EUR (2011: 23,2 mio EUR). Znesek vključuje poračun delitve denarnega prihodka Evrosistema v višini 26,8 mio EUR (2011: 2,8 mio EUR).

Stroški poslovanja Banke Slovenije so se v letu 2012 znižali za 0,8 mio EUR in so znašali 26,4 mio EUR (2011: 27,2 mio EUR).

Delitev rezultata bo izvedena v skladu s 50. členom Zakona o Banki Slovenije.

Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2012 bodo objavljeni s podrobnimi pojasnili na spletni strani http://www.bsi.si/ kot del letnega poročila predvidoma v aprilu 2013.

 

Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

Ljubljana, 20.3.2013

Od 12. do 18. marca 2013 je Slovenijo obiskal Mednarodni denarni sklad (MDS). Namen obiska je bilo nadaljevanje posvetovanj z lanske jesenske redne misije v skladu s IV. členom Statuta MDS, pregled zadnjega stanja v gospodarstvu, delovanje finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivi za prihodnje. Predstavniki MDS, ki jih je vodil Antonio Spilimbergo, so se v času svojega obiska v Sloveniji srečali s predstavniki Banke Slovenije, Vlade Republike Slovenije, bančnega sektorja, UMAR in Stanovanjskega sklada RS. Zaključna izjava obiska MDS je objavljena na spletni strani MDS (prevod).

Sporočilo za javnost po končanem dijaškem dekmovanju -Generacija €uro

Ljubljana, 8 april 2013

Evropska centralna banka (ECB) in enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja je tudi v šolskem letu 2012/2013 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Dne 05. 04. 2013 je v Banki Slovenije potekal zaključni krog tekmovanja. Izjavo za javnost s fotografijami si lahko ogledate v priponki
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.04.2013

Ljubljana, 16. april 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je na svoji 485. seji obravnaval informacijo o izvedenem projektu prestrukturiranja podjetij s strani ZBS in BS, katerega cilj je bil spodbuditi procese finančnega, lastniškega in poslovnega prestrukturiranja dobro delujočih, vendar prezadolženih podjetij in vzpostaviti nadzorstveno infrastrukturo za spremljanje teh procesov. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da so bile izvedene aktivnosti v skladu z zakonskimi pristojnostmi centralne banke in priporočili ECB glede na krizo in zahtevnost finančnega in gospodarskega okolja.

Banka Slovenije je glede na pobudo in seznam podjetij pridobljenih s strani bank analizirala situacijo v kateri je za proticiklično delovanje centralne banke (moratorij na slabitve in zmanjšanje pritiska na kapital) potrebno izvesti dejansko prestrukturiranje posameznega podjetja v smeri zunanje konkurenčnosti, ki se bo odražala v izboljšanih bodočih denarnih tokovih. V takšni situaciji in ob značilnosti velike medsebojne odvisnosti in povezanosti slovenskih podjetij je potrebno usklajeno sodelovanje vseh bank upnic v odnosu do posameznega podjetja, potrebne pa so tudi ustrezne regulatorne spremembe in aktivna vloga države v procesu prestrukturiranja podjetij. Svet Banke Slovenije je ponovno analiziral in oblikoval konkretne pobude, ki so že bile in še dodatno bodo posredovane zakonodajalcu (v tem tednu), glede nujnih in konsistentnih sprememb pravnega okvira, še zlasti rešitve s postopki pospešenega oziroma izvensodnega prestrukturiranja podjetij.

Glede na navedeno je Svet BS na svoji seji sprejel spremembe podzakonskih aktov in vzpostavil poročanje vodilnih bank upnic za celoten konzorcij, za primer kateregakoli podjetja, kjer se banke odločijo za prestrukturiranje. Svet Banke Slovenije poziva banke in podjetja k aktivnemu izvajanju tovrstnih procesov na podlagi predhodne ugotovitve o dejanskih možnostih oziroma perspektivnosti posameznega podjetja – komitenta banke. Proces prestrukturiranja naj upošteva načela, ki jih je izoblikovala dosedanja praksa dogovarjanj in ki potrjuje ustreznost načel sprejetih s strani Združenja Manager Slovenije.

Svet Banke Slovenije poziva Vlado RS k oblikovanju ustrezne podpore tem procesom tudi v smeri zagotavljanja garancijske sheme ob sprotni kontroli danih zavez prestrukturiranja preko realizacije predvidenih bodočih denarnih tokov ter polni transparentnosti do davkoplačevalcev v posameznem primeru izdane garancije.

Vzorec podjetij v izvedenih pogovorih je ustrezal kriterijem urgentnosti glede na pomen in medsebojno povezanost poslovnih subjektov, katera povečuje likvidnostne zahteve gospodarstva. Hkrati je takšen vzorec omogočal tudi diagnozo nekaterih konkretnih problemov gospodarske politike Slovenije. Banka Slovenije poziva državo k oblikovanju strategije gospodarskega razvoja in ukrepanju glede na konkretne probleme, možnosti in prednosti slovenskega gospodarstva.

Projekt prestrukturiranja podjetij je poleg zakonodajnih problemov in neučinkovitosti pravosodnega sistema opozoril tudi na temeljni problem odnosa do lastnine kot primarne oziroma največje odgovornosti lastnikov in ne lastnine kot rezidualne terjatve. Samo prestrukturiranje ob ustrezni zakonodajni podlagi in vstopanje odgovornih lastnikov, domačih in tujih, zagotavlja možnosti v interesu dolgoročnega poslovanja in razvoja podjetij, s čimer je pogojena uspešna konsolidacija bank in javnih financ.

Ob oblikovanju strategije gospodarskega razvoja, z reševanjem konkretnih problemov v okviru realnih možnosti zunanje konkurenčnosti, naj država, kot lastnica s centraliziranim upravljanjem državnega premoženja, zasleduje cilj postopnega umika s trga, kjer ne more prispevati več kot tržni udeleženci oziroma, kjer ne prevladajo izmerjeni eksterni učinki na gospodarski in družbeni razvoj Slovenije.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Poslovanje bank je bilo tudi februarja 2013 pod vplivom ključnih dejavnikov iz preteklega leta. Nadaljeval se je trend odplačevanja obveznosti bank do tujine ter krčenje posojilne aktivnosti. Po večmesečnem zniževanje bilančne vsote je bilo februarja to prekinjeno zaradi zvišanja vlog države. Bilančna vsota bank se je februarja povečala za 125 mio EUR, kar je vplivalo na zmanjšanje medletne stopnje krčenja s -6,6% januarja na -5,5% februarja. V prvih dveh mesecih letošnjega leta so banke izkazale dobiček pred obdavčitvijo v višini 9 mio EUR. 

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 18. april 2013

Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec se bo udeležil spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke, ki bo potekalo od 19. do 21. aprila 2013 v Washingtonu.

Na zasedanju Denarnega in finančnega odbora MDS, ki se ga bo udeležil guverner Kranjec, bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, o tem kakšne so napovedi prihodnjih dogajanj in možni odzivi politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner Kranjec se bo v Washingtonu udeležil vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS in skupine Svetovne banke, med drugim z Nemat Shafik, namestnico generalne direktorice MDS, Rezo Moghadamom, direktorjem evropskega oddelka pri MDS, Johannom Praderjem, izvršnim direktorjem MDS, Antonijem Spilimbergom, vodjo misije za Slovenijo ter predstavniki drugih mednarodnih finančnih in bančnih institucij.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 29.04.2013

Ljubljana, 29. april 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, april 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2013.

Gospodarska gibanja so v Sloveniji na začetku leta ugodnejša kot v lanskem zadnjem četrtletju. Predvsem se je povečala aktivnost v izvoznih dejavnostih zaradi dokaj uspešnega preusmerjanja k močnejšemu povpraševanju držav zunaj evrskega območja. Izvoz tako ostaja glavni dejavnik gospodarske aktivnosti, kar je skladno z aprilskimi projekcijami makroekonomskih gibanj Banke Slovenije. Presežek na tekočem računu plačilne bilance narašča, kar omogoča zniževanje dolga do tujine. Trendno nižanje stroškov dela na enoto proizvoda izboljšuje stroškovno konkurenčnost Slovenije.

Kljub izboljšanju gospodarskih gibanj v začetku leta so kratkoročni izgledi še naprej neugodni in negotovi. Registrirana brezposelnost presega 13 %, medletno znižanje števila zaposlenih pa znaša skoraj 3 odstotke. Nadaljevanje neugodnih razmer v mednarodnem okolju in šibko domače povpraševanje ne kažeta na možnost bistvenega izboljšanja gospodarskih razmer v letošnjem letu. Visoka negotovost v gospodarstvu se odraža tudi v kazalniku gospodarske klime, ki se je na začetku drugega četrtletja ponovno znižal predvsem zaradi nižjih ocen domačega in tujega povpraševanja. Doslej najvišji je po anketnih kazalnikih tudi delež podjetij, ki se srečuje z omejitvami pri financiranju.

Makroekonomski kazalniki kažejo na postopno izravnavanje neravnovesij, nastalih pred krizo. Slovenija je v zadnjem letu sprejela precej ukrepov v smeri konsolidiranja javnih financ, v preteklih mesecih pa sprejela pokojninsko reformo in reformo trga dela. V proceduri sta zakonodaja s področja finančnega poslovanja podjetij in stečajnih postopkov. Izvajajo se tudi aktivnosti za izvedbo Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, s pospešeno vzpostavitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank in razvrstitvijo nekaterih kategorij terjatev za prenos na to družbo. Kljub temu je nujno hitro sprejetje verodostojnega programa nadaljnjih ukrepov za vzdržno javnofinančno konsolidacijo in povrnitev nemotenega dostopanja do financiranja na mednarodnih trgih, kar bo prispevalo k postopnemu izboljševanju gospodarskih razmer. Pri tem bo zelo pomembno, da so ukrepi jasni, ciljno naravnani in postavljeni v ustrezen časovni okvir. Možnosti fiskalne politike za spodbujanje rasti so v trenutnih razmerah omejene, smiselna pa je uporaba ukrepov z najmanjšim negativnim učinkom na gospodarsko rast in razpoložljiv dohodek gospodinjstev. Po napovedih bo vlada Republike Slovenije dodatne ukrepe predstavila v Programu stabilnosti 9. maja 2013.


3) Svet Banke Slovenije je sprejel podzakonska akta, povezana s projektom prestrukturiranja podjetij, ki bosta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije:
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in

- Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic.
 

Stališča BS v okviru projekta sanacije bančnega sistema o potrebnih aktivnostih za izboljšanje poslovanja realnega sektorja in izhoda iz krize

Ljubljana, 6. maja 2013


V okviru projekta sanacije bančnega sistema si Banka Slovenije in Združenje bank Slovenije (ZBS) že od pomladi 2012 z usklajenimi aktivnostmi prizadevata za reševanje perspektivnih podjetij v težavah.

Banka Slovenije je od sredine decembra 2012 do začetka marca 2013 koordinirala razgovore med podjetji, ki so jih predlagale banke, in bankami upnicami. Omenjenih razgovorov so se udeleževali tudi predstavniki ZBS, GZS in (občasno) posameznih pristojnih ministrstev. S strani bank predlagani seznam je bil kasneje nadgrajen z nekaterimi dodatnimi podjetji. Praviloma so imela in imajo vsa obravnavana podjetja visoko povpraševanje po njihovih izdelkih oz. storitvah, zlasti v tujini, in dobre obete za rast, omejena pa so na strani financiranja in odgovornega lastniškega upravljanja. Značilnost večine teh podjetij je visoka zadolženost, visoki stroški financiranja, težave z likvidnostjo zaradi zamud s plačili, pomanjkanje obratnih sredstev in nesposobnost ali neodgovornost lastnikov za dokapitalizacijo. Podjetja so pogosto nesposobna pridobiti bančne garancije za vračilo avansov in dobro izvedbo del, omejujejo pa jih tudi neustrezne in napačne rešitve ekonomske politike.

Cilj projekta sanacije bančnega sistema je bil izbrati bančne dolžnike - podjetja, ki še vedno ustvarjajo dobiček iz svoje osnovne dejavnosti, vendar jih bremeni visoka zadolženost in zato visoki stroški financiranja. Namen omenjenega procesa je bil identificirati konkretne težave podjetij iz čim več različnih panog dejavnosti in spodbuditi banke upnice k bolj usklajenemu in hitrejšemu delovanju ter jim hkrati postaviti okvir za samostojno dogovarjanje in reševanje odprtih vprašanj tudi pri drugih perspektivnih podjetjih. Banka Slovenije je javnost o teh aktivnostih seznanila v sporočilih za javnost dne 12.2.2013 in 16.4.2013 ter s pojasnili medijem.

Banka Slovenije na osnovi opravljenih razgovorov ugotavlja pripravljenost bank upnic, podjetij in njihovih lastnikov za čim hitrejše prestrukturiranje, hkrati pa tudi precejšnjo pasivnost ali celo odsotnost države kot lastnice, zakonodajalke in nosilke ustreznih ekonomskih politik. Kot skupna težava se je v navedenih procesih pokazala odsotnost ustreznih sistemskih rešitev na ravni države zaradi pomanjkljivih in neustreznih zakonodajnih rešitev ter nedefiniranih in omejujočih ali celo nasprotujočih ekonomskih politik.

Banka Slovenije in poslovne banke menimo, da bi postopke prestrukturiranja olajšala garancijska shema države, ki bi v prehodnem razdobju omogočila lažje kreditiranje podjetij in lastniško konsolidacijo. V skladu s pravili o državnih pomočeh je nujno čim prej oblikovati ustrezno garancijsko shemo, ki je v skladu s pravili Evropske komisije.

Banka Slovenije bo v naslednjih mesecih spremljala izvajanje procesov prestrukturiranja in zavez prevzetih v razgovorih med bankami in podjetji. V ta namen je bil vzpostavljen sistem spremljanja načrtov prestrukturiranja in politike oblikovanja oslabitev oziroma rezervacij v bankah. Svet Banke Slovenije je že sprejel dve spremembi podzakonskim aktov BS (Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice in Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic), ki omogočata nadzorniško spremljanje kvalitete bančnih posojil podjetjem, ki so v procesu prestrukturiranja.

Banka Slovenije ocenjuje, da bodo poleg začetih procesov prestrukturiranja podjetij potrebne še dodatne sistemske spremembe.

Na zakonodajnem področju bo v čim krajšem času potrebna celovita reforma stečajne zakonodaje. Banka Slovenije je pripravljena sodelovati pri tej nujni reformi. Banka Slovenije je tudi pripravila izhodišča za izboljšanje zakonskega okvira izvensodne realizacije zavarovanj z nepremičninami zaradi oživitve nepremičninskega trga (posredovano Ministrstvu za finance). Ker je treba zagotoviti učinkovite pogoje za prestrukturiranje podjetja, določiti posebne položaje in razmerja v primeru prestrukturiranja podjetja ter tako vzpostaviti pogoje za hitro in ekonomsko utemeljeno odločanje o prestrukturiranju podjetja v težavah, Banka Slovenije intenzivno sodeluje pri pripravi zakonodaje o izvensodnem prestrukturiranju podjetij.

Glede lastništva podjetij Banka Slovenije ugotavlja, da imajo številna podjetja neodgovorne, premalo aktivne in finančno šibke lastnike (pridobitev lastništva s procesom privatizacije brez lastnih denarnih vložkov v podjetja), ki nimajo izdelane dolgoročne strategije razvoja. Neodgovornost lastnikov v več primerih velja tudi za podjetja v večinski državni lasti. Brez strategije upravljanja z državnim premoženjem in občasno celo nasprotujočega delovanja paradržavnih skladov v vlogi lastnikov, se je breme reševanja takšnih podjetij doslej prelagalo na banke.

Na področju gospodarskega razvoja je nujno potrebno, da država pripravi ustrezno strategijo upravljanja z državnim premoženjem in predvidi postopen umik iz gospodarstva povsod tam, kjer je trg boljši instrument učinkovitosti kot državno lastništvo.

Položaj podjetij oziroma njihovo konkurenčnost, poleg notranjih dejavnikov, še dodatno poslabšuje večletna odsotnost ustreznih ekonomskih politik države. Država oziroma pristojna ministrstva morajo čim preje izdelati strategijo razvoja posameznih panog in regij, ki bo upoštevala ekonomske danosti, in slonela na poslovni upravičenosti (profitabilnosti). Na tej podlagi je potrebno prilagoditi ekonomske politike ter preučiti možnosti za pomoč/spodbude posameznim panogam/podjetjem. Strategija mora zasledovati cilj ustvarjanja konkurenčnih podjetij in dejstvo, da je za Slovenijo neto izvoz ključni dejavnik uspešnega razvoja in izhoda iz krize.

Banka Slovenije meni, da je poleg takojšnje odločitve glede operacionalizacije vseh pravnih podlag in aktivnosti po Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/2012) za izboljšanje stanja bančnega sistema nujno tudi hkratno aktivno prestrukturiranje in preživetje perspektivnega dela slovenskega realnega sektorja. Poleg usklajenega delovanja bank upnic, lastnikov in podjetij je ključna takojšnja in aktivna vloga države. Banka Slovenije je banke že pozvala k intenziviranju navedenih nujnih procesov.

Banka Slovenije vidi oba procesa (prestrukturiranje podjetij in sanacijo bančnega sistema) kot komplementarna. Učinkovito reševanje perspektivnega realnega sektorja pomeni manjše breme t.i. "slabe banke" in manjšo obremenitev proračuna. Tako bo omogočena tudi hitrejša ponovna vzpostavitev rasti kreditiranja realnega sektorja.

Banka Slovenije je pripravljena aktivno sodelovati v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog pri oblikovanju rešitev potrebnih za izhod iz finančne in gospodarske krize ter nuditi vso strokovno pomoč.
 

Rezultati stres testov Banke Slovenije

Ljubljana, 10. maja 2013

Banka Slovenije je v skladu z utečeno prakso zadnjih nekaj let tudi letos izvedla stres teste. Poleg makro stres testov Banka Slovenije kot sestavni del svojega rednega nadzorniškega procesa izvaja tudi simulacije mikro stres testov po t.i. "bottom-up" pristopu s katerimi se testira občutljivost vsake posamezne banke na izbrane šoke. Rezultati stres testov so na voljo v priloženem dokumentu.

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 14.05.2013

Ljubljana, 14. maja 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, maj 2013, in ga sprejel. Poglabljanje recesije v evroobmočju, negotovost na mednarodnih finančnih trgih in dodatno znižanje domačega povpraševanja so vplivali na poslovanje podjetij in bank v lanskem in prvih mesecih letošnjega leta. Visoka zadolženost podjetja omejuje pri dostopu do virov financiranja in novih investicijah. Recesija in nizki ustvarjeni dobički, ob nerazvitih alternativnih načinih financiranja, zavirajo nujne institucionalne in strukturne spremembe, ki bi vplivale na zniževanje visokega finančnega vzvoda. V teh pogojih se je v bankah, kot največjih relativnih upnikih podjetij, večji del leta nadaljevalo poslabševanje kakovosti kreditnega portfelja. Ob nizki kakovosti kreditnega portfelja in nadaljnjem krčenju kreditne aktivnosti postaja dohodkovno tveganje vedno pomembnejše tveganje za slovenske banke.
Kakovost kreditnega portfelja se je v zadnjih mesecih stabilizirala. Banke nadaljujejo s prestrukturiranjem svojih portfeljev in povečanjem deleža manj tveganih naložb. Pri tem se je širjenje portfeljev na manj tvegan sektor prebivalstva, zaradi zniževanja razpoložljivega dohodka in povečanja nezaupanja, lani ustavilo. Za učinkovitejše izboljševanje strukture bančnih portfeljev je nujno hitrejše izločanje iz bilanc najmanj kakovostnih delov portfelja, s pospešenim zaključevanjem stečajnih postopkov, odpisi slabih terjatev in prenosom delov portfelja iz bilanc na eno od oblik slabe banke.
Večkratna zniževanja bonitetnih ocen dolgoročnega dolga države in nekaterih bank so dodatno otežila sicer omejen dostop do virov financiranja na finančnih trgih v tujini. Spremembe v strukturi virov financiranja bank so usmerjene k povečevanju deleža primarno zbranih virov varčevalcev ob nadaljnjem zniževanju finančnega vzvoda bank. Doseganje oziroma ohranjanje kapitalske ustreznosti s krčenjem kreditne aktivnosti prehodno povzroča negativne povratne učinkov na gospodarsko aktivnost in povpraševanje, zato je nujno nadaljevati z aktivnostmi vezanimi na dokapitalizacijo bank in sanacijo bančnih naložb.
 

Sporočilo za javnost z dne 17.05.2013 na temo odvzema dovoljenja za Diners Club SLO

Ljubljana, 17.05.2013

Svet Banke Slovenije je na 487. seji dne 14. 5. 2013 sprejel odločbo, s katero je družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana odvzel dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija. Družba mora z dnem vročitve te odločbe (to je 17. 5. 2013) prenehati z opravljanjem plačilnih storitev. To pomeni, da se mora s tem dnem imetnikom plačilnih kartic, ki so kartico pridobili pri družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, onemogočiti nadaljnjo uporabo teh kartic za izvrševanje plačilnih transakcij (v RS in izven), in hkrati pri tistih prejemnikih, ki so sklenili pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic s to družbo, onemogočiti tudi sprejemanje plačil s plačilnimi karticami Diners Club, ki jih je izdala ta družba ali katerikoli drug izdajatelj plačilnih kartic Diners Club (tudi izdajatelj s sedežem izven RS).

Odvzem dovoljenja ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z izvršenimi plačilnimi transakcijami v razmerju med družbo in uporabniki plačilnih storitev (imetniki plačilnih kartic Diners Club in prejemniki plačil, s katerimi je družba sklenila pogodbo o sprejemanju plačil s karticami Diners Club). Terjatve in obveznosti iz naslova plačilnih transakcij, ki so jih imetniki plačilnih kartic opravili s plačilnimi karticami Diners Club, ostanejo v veljavi in se izpolnijo v skladu s pogodbami, ki so jih uporabniki sklenili z Diners Club SLO, finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana. Zaradi odvzema dovoljenja, družba ne bo smela več izvajati plačilnih storitev.

Banka Slovenije je družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o. za opravljanje plačilnih storitev dne 17.5.2013 v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih odvzela dovoljenje, ker družba ni izvedla naloženih ukrepov v skladu z odredbo Banke Slovenije. Družba namreč zamuja pri poravnavanju obveznosti do trgovcev (prodajnih mest), s katerimi ima sklenjeno pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club.

Banka Slovenije je že pred časom družbi izdala odredbo, ki je bila usmerjena v omejitev dejavnosti družbe, ki niso povezane z opravljanjem plačilnih storitev, z namenom odprave kršitev pogodbenih obveznosti v odnosu do uporabnikov plačilnih storitev.

 

Sporočilo za javnost na temo Diners z dne 22.05.2013

Ljubljana, 22. maj 2013

Družba Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana je 21. 5. 2013 javnosti preko svoje spletne strani sporočila, da je na ta dan seznanila Banko Slovenije, da je v celoti izpolnila zahteve odločbe, ki jo je prejšnji teden izdala Banka Slovenije. Banka Slovenije pojasnjuje, da zadevna odločba (odločba o odvzemu dovoljenja z dne 14. 5. 2013) poleg samega izreka o odvzemu dovoljenja postavlja zahtevo, da mora družba z dnem vročitve te odločbe prenehati opravljati plačilne storitve. Zaradi drugačne interpretacije sporočila družbe Diners Club SLO v nekaterih medijih Banka Slovenije izpostavlja, da izpolnitev zahtev odločbe o odvzemu dovoljenja ne pomeni izpolnitve zahtev, zaradi neizpolnitve katerih je Banka Slovenije družbi odvzela dovoljenje.

Poleg tega je Banka Slovenije v javnosti zaznala trditve, da družba Diners Club SLO zaradi odločbe Banke Slovenije ne sme poravnavati svojih zapadlih obveznosti do prodajnih mest (trgovcev). Banka Slovenije ponavlja, da odločba Banke Slovenije o odvzemu dovoljenja družbe Diners Club SLO ne omejuje pri izvrševanju njenih zatečenih pogodbenih obveznosti. Odvzem dovoljenja namreč ne more in ne sme vplivati na pravice in obveznosti v zvezi z izvršenimi plačilnimi transakcijami v razmerju med družbo Diners Club SLO in uporabniki plačilnih storitev (imetniki plačilnih kartic Diners Club in prejemniki plačil, s katerimi je družba sklenila pogodbo o sprejemanju plačil s karticami Diners Club).

V interesu objektivnega obveščanja javnosti Banka Slovenije pričakuje, da bo Diners Club SLO odločbo Banke Slovenije o odvzemu dovoljenja v celoti objavil na svoji spletni strani. 

Banka Slovenije dodatno podaja odgovore na najbolj pogosta vprašanja (tukaj).

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev

Ljubljana, 12.junij 2013

Banka Slovenije je danes na svojih spletnih straneh http://www.bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=1439 objavila dokument Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev. V dokumentu, ki sicer predstavlja ažuriranje leto dni starega podobnega dokumenta s podatki za leto 2012, je analiziran tudi učinek davka na finančne storitve na višino nadomestil. Ugotovljeno je, da so tisti ponudniki plačilnih storitev, ki so nadomestila za plačilne storitve v obdobju od 31. 12. 2012 do 1. 6. 2013 povišali, nadomestila praviloma povišali za več kot je stopnja davka (6,5%). Analiza stroškov košaric plačilnih storitev pa kaže, da je za fizične osebe še vedno najugodnejši ponudnik plačilnih storitev Delavska hranilnica d.d., za pravne osebe pa Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. – zapisano velja ne glede na izbrano tržno pot, tj. bančno okence ali elektronsko banko.

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.06.2013

Ljubljana, 18. junija 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, junij 2013, in ga sprejel.
Bilančna vsota bank se je aprila, po dveh mesecih naraščanja, skrčila za 450 mio EUR. Medletno krčenje bilančne vsote je doseglo 8,5%, za 2,2 odstotne točke več kot konec leta 2012. Nadaljevalo se je krčenje posojilne aktivnosti, predvsem zaradi zniževanja virov financiranj v okviru vlog nebančnega sektorja, medtem ko se je razdolževanje bank do tujine v tem mesecu umirilo.

Nižje vloge v aprilu predvsem vloge prebivalstva, so odraz poslabšanega dohodkovnega položaja tega sektorja ob varčevalnih ukrepih države, porasta brezposelnosti in nižanja realnih prejemkov. Kljub zniževanju vlog prebivalstva so vloge celotnega nebančnega sektorja aprila ostale na enaki ravni kot pred enim letom. Zaradi razdolževanja na finančnih trgih je njihov relativni pomen v virih financiranja bank v obdobju enega leta porastel za 4,5 odstotne točke, na 53%.

Kakovost kreditnega portfelja bank se je po večmesečnem stagniranju aprila ponovno nekoliko poslabšala. Delež terjatev z zamudami nad 90 dni je dosegel 15,2% vseh razvrščenih terjatev. Na višji delež nedonosnih terjatev v bilancah bank je vplival tako porast slabih terjatev, kot visoka stopnja krčenja obsega bilance bank.

Banke so polovico letošnjega bruto dohodka namenile za pokrivanje stroškov oslabitev in rezervacij. V prvih štirih mesecih so banke poslovale z izgubo pred davki v višini 41,5 mio EUR.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 1. kvartal 2013.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 02.07.2013

Ljubljana, 2. julij 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, junij 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2013.

Gospodarska gibanja v evrskem območju so sredi drugega četrtletja postala manj neugodna, znake prehodnega izboljševanja pa je kazalo tudi slovensko gospodarstvo. Industrijska proizvodnja se v zadnjih treh mesecih ni več zmanjševala, k čemur je prispeval predvsem občuten porast izvoza. Podjetja so vse do junija pozitivno ocenjevala tudi prihodnje povpraševanje. V gradbeništvu so se negativni trendi nekoliko umirili, maja so bili večji tudi prihodki v trgovini. Po drugi strani so bila pozitivna gibanja na trgu dela aprila in maja predvsem sezonskega značaja. Nezaposlenost je visoka in ob neugodnih pričakovanjih glede prihodnje gospodarske rasti njenega zmanjševanja kratkoročno ni moč pričakovati. Upoštevajoč še občutno realno znižanje mase plač se to odraža v ohranjanju šibkega domačega povpraševanja. Dodatni ukrepi fiskalne konsolidacije naj bi prispevali k zmerno negativni rasti BDP tudi v prihodnjem letu. Ponovno vzdržna pozitivna rast naj bi tako nastopila v letu 2015, ob izboljšanju razmer v mednarodnem okolju in ob pozitivnih učinkih na financiranje gospodarstva zaradi znatnih fiskalnih resursov, namenjenih sanaciji bank v težavah.

Nizka gospodarska aktivnost in dohodki na začetku leta so se ob ukrepih za kapitalsko krepitev bank močno odrazili v bilanci javnega financiranja. Primanjkljaj države po metodologiji ESR 95 je znašal v prvem trimesečju 6,5 % BDP, oziroma 10,4 % BDP ob upoštevanju dokapitalizacij v bančnem sektorju. V predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki ga je sprejela vlada 20. junija, je predviden celoletni primanjkljaj v višini 1,5 mrd EUR oziroma 4,4 % BDP, kar je za dobrih 0,5 mrd EUR več kot v prvotnem proračunu. Z rebalansom pa so bila glede na dopolnitev Programa stabilnosti z maja 2013 povišana tudi sredstva za krepitev kapitala bank, in sicer na 1,2 mrd EUR. V programu sanacije bank so vsi glavni predvideni posegi skoncentrirani v letošnjem letu, kar bo letos, prehodno, bistveno povečalo javni primanjkljaj in javni dolg. Vlada tako pričakuje znižanje primanjkljaja v letu 2014 na 2,6 %.

V tako neugodnem gospodarskem okolju je gibanje inflacije umirjeno. Ob višjih cenah goriv se je junija medletna stopnja rasti HICP povišala na 2,2 %, vendar kazalniki osnovne inflacije ostajajo nizki in pod povprečjem evrskega območja. Močnejše enkratne učinke na povišanje cen je pričakovati zaradi dviga DDV in nekaterih drugih fiskalnih ukrepov, vendar naj bi se skupna inflacija v drugi polovici leta zaradi nizkega domačega povpraševanja in stroškovnega prilagajanja gospodarstva tendenčno še naprej gibala na ravni okoli dveh odstotkov.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Pregled finančnih računov 2007 - 2012. Pregled bo skupaj s podrobnimi podatki po institucionalnih sektorjih in finančnih instrumentih, metodologijo in procesom njihove sestave objavljen v letni statistični publikaciji Finančni računi Slovenije 2007-2012.

4) Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila. Vzpostavitev Nacionalnega sveta za plačila sledi reviziji vloge Sveta SEPA (angl. SEPA Council), katerega namen je na ravni EU zagotoviti ustrezen dialog med različnimi deležniki na trgu plačilnih storitev, predvsem s ciljem vključitve uporabnikov plačilnih storitev v ta dialog. Tako na ravni EU kot na ravni Slovenije je bila SEPA v prvi vrsti projekt bančnega sektorja, z nezadostno vpetostjo uporabnikov plačilnih storitev. Banka Slovenije je pripravila tudi predlog Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila, ki bo strateško, posvetovalno in komunikacijsko telo, v katerem se bosta pod okriljem Banke Slovenije na visoki ravni srečevali strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajevali interese, določali prednostne naloge ter razreševali morebitna nesoglasja. Banka Slovenije bo na podlagi kriterijev za članstvo v skladu s sprejetim sklepom k sodelovanju v Nacionalnem svetu za plačila poleg bank povabila tudi ostale deležnike, ki bodo lahko strokovno prispevali k uveljavitvi učinkovitih plačilnih storitev.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.07.2013

Ljubljana, 16. julij 2013

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, julij 2013.

Gibanje bilanc bank v maju je bilo na agregatni ravni močno zaznamovano s povečanjem vlog države ob izdaji obveznic RS v USD. Bilančna vsota bančnega sistema se je povečala za 380 mio EUR kar je vplivalo na počasnejšo medletno dinamiko krčenja bilanc, -7,2%. V maju se je nadaljevalo zmanjševanje posojil nebančnemu sektorju. K zmanjšanju posojil so slabo polovico prispevala znižana posojila nefinančnim družbam, za 265 mio EUR. Ob krčenju posojil nefinančnim družbam, -12,8% medletno, se v letošnjem letu vztrajno zmanjšuje tudi dinamika rasti posojil gospodinjstvom, ki je maja dosegla -3,1% medletno.

Pomemben dejavnik zmanjševanja kreditne aktivnosti bank ostajajo omejeni viri financiranja. V letošnjem letu so se obveznosti slovenskih bank do bank v tujini zmanjšale že za 1,1 mlrd EUR (od tega 650 milijonov banke v večinski tuji lasti), kar je primerljivo z lanskim znižanjem obveznosti v enakem obdobju za 1,2 mlrd EUR. Maja so se znižale tudi vloge gospodinjstev za 81 mio EUR, vendar je znižanje v primerjavi z aprilom bolj zmerno in ne več tako izrazito kot v predhodnih dveh mesecih. Vloge nefinančnih družb ostajajo nespremenjene.

Izguba bank pred obdavčitvijo je v prvih petih mesecih 117 mio EUR, kar je posledica zniževanja neto obrestnih prihodkov, -21% medletno, kot tudi visokih stroškov oslabitev in rezervacij, ki so sicer za 4,3% nižji kot v enakem obdobju lani.
 

Sporočilo za javnost - Erste Card - Diners (26.7.2013)

Ljubljana, 26. julij 2013

Banka Slovenije je danes, 26. 7. 2013, družbi Erste Card poslovanje s kreditnimi karticami, d. o. o. (Erste Card) izdala dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija. Dovoljenje se nanaša na plačilne storitve, povezane z izdajanjem novih plačilnih kartic Diners Club, izvrševanjem plačilnih transakcij na podlagi uporabe teh kartic in pogodbenimi razmerji s prodajnimi mesti, ki bodo omogočala plačila za blago in storitve z uporabo teh kartic.

Postopek izdaje zgoraj navedenega dovoljenja ni neposredno povezan s postopki, ki so v teku v zvezi s poplačilom obveznosti, ki jih imata družbi Diners Club SLO d. o. o. in DC Finance, d. o. o. do trgovcev kot prejemnikov plačil iz naslova preteklega poslovanja s karticami Diners Club. Je pa uresničitev doseženega dogovora med deležniki, ki predvideva poplačilo obveznosti do trgovcev, za kar se je zavzemala tudi Banka Slovenije, ključni pogoj za uspešno ponovno vzpostavitev poslovanja s karticami Diners Club v Sloveniji.

Družbi Erste Card je bilo dovoljenje izdano na podlagi ugotovitve, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje plačilnih storitev, ki so določeni v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih. V tej zvezi je Banka Slovenije med drugim preverila primernost poslovodstva oziroma oseb, ki bodo neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, in imetnikov kvalificiranega deleža v družbi ter izpolnjevanje organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za varno in zanesljivo poslovanje družbe.

Poleg tega je bila preverjena primernost sistema upravljanja, vključno z upravljanjem s tveganji, in sistema notranjih kontrol v družbi. Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju zakonsko predpisanega minimalnega kapitala ter načinu zagotavljanja varstva denarnih sredstev uporabnikov plačilnih storitev. Z implementacijo teh rešitev pred dejanskim začetkom opravljanja plačilnih storitev mora namreč družba Erste Card zagotoviti, da bodo prejeta sredstva ustrezno varovana oziroma da bo zagotovljena poravnava obveznosti družbe do trgovcev.

Po izdaji dovoljenja družbi Erste Card bo slednja – v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih – podvržena kontinuiranemu nadzoru s strani Banke Slovenije.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 30.07.2013

Ljubljana, 30. julij 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2013 in revizijo plačilne bilance 2006-2012. Saldo tekočega računa je bil v prvih petih mesecih leta 2013 pozitiven in je znašal 882,0 mio EUR. S tem je bil presežek za 674,4 mio EUR višji kot v istem obdobju preteklega leta. Hitro povečevanje presežka na tekočem računu plačilne bilance do maja 2013 je bilo posledica pozitivnih sprememb v vseh podbilancah tekočega računa. Največja sprememba je v saldu blagovne menjave, kjer je kljub majskemu primanjkljaju v prvih petih mesecih dosežen presežek, ki je rezultat močnega izvoznega sektorja in zmanjševanja domače kupne moči. Medletno se je povečal tudi presežek storitvene menjave, predvsem zaradi rasti izvoza. Na drugi strani pa sta se zmanjšala primanjkljaja na dohodkovnem in transfernem delu tekočega računa.

Poleg rednih izračunov statistik ekonomskih odnosov s tujino je bila izvedena tudi revizija plačilne bilance za obdobje 2006-2012 ter revizija stanj mednarodnih naložb in zunanjega dolga za obdobje 2008-2012. Spremembe: izvoz blaga se je letno spremenil za od 0,9 % do 1,5 %, uvoz blaga pa za od 0,0 % do 0,7 %; vključitev prilivov iz naslova nakazil zdomcev v plačilno bilanco od leta 2008 dalje. Podatki so pridobljeni na osnovi bilateralnega sodelovanja med državami in znašajo med 22,3 mio EUR v letu 2008 in 25,9 mio EUR v letu 2012. Ostale spremembe so posledica standardnih osvežitev virov.

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil z ustrezno kvaliteto podatkov za potrebe statistike finančnih računov v večnamenskem poročilu družb, ki izvajajo dejavnost najema, Banki Slovenije. Zaradi tega je Svet Banke Slovenije sprejel Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, s katerim se ukinja obveznost poročanja navedenih družb za ta namen preko AJPES-a. S tem bodo poročevalci Banke Slovenije, ki izvajajo dejavnost najema razbremenjeni na enak način kot so že bile monetarne finančne institucije in investicijski skladi.
 

Obvestilo za javnost glede naročila pregleda kakovosti sredstev ( AQR ) na ravni bančnega sistema in izvedba stres testov

Ljubljana, 19. avgust 2013

Banka Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za finance v skladu s priporočili Evropskega Sveta, objavljenimi junija 2013 (Recommendation for a Council Recommendation on Slovenia's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Slovenia's stability programme for 2012 – 2016) naročila pregled kakovosti sredstev (AQR) na ravni bančnega sistema in izvedbo stres testov "od spodaj navzgor" (angl. bottom-up)[1]. V pregled bodo poleg treh sistemsko pomembnih bank (NLB, Nove KBM in Abanke), pod določenimi kriteriji vključene še Banka Celje, Gorenjska banka, Probanka, Factor banka, UniCredit Banka Slovenija, Hypo Alpe Adria Bank in Raiffeisen banka. Banka Slovenije je za izvedbo stres testov imenovala družbo Oliver Wyman, za izvedbo AQR pa družbi Deloitte ter EY, vrednotenje nepremičnin pa bo za namene stres testa oziroma AQR izvedlo več neodvisnih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin.

Pregled AQR zajema preverjanje popolnosti in celovitosti podatkov, pregled posameznih kreditov in vrednosti zavarovanj ter identifikacijo primanjkljaja oslabitev. Cilj izvedbe stres testov je ocena morebitnih potreb po kapitalu v razmerah osnovnega scenarija (bolj ugoden) in neugodnega scenarija (oz. scenarija izrazito povečanih makroekonomskih neravnovesij) za tri letno projekcijsko obdobje, 2013-2015.

Izvedbo stres testov in AQR bo nadzoroval Usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Rezultati bodo predvidoma na voljo do konca letošnjega leta.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Pristop "od spodaj navzgor" (angl. bottom up) pomeni, da se AQR in stres teste izvede na nivoju posamezne banke ("top down" pristop na nivoju sistema), na osnovi podrobnejših podatkov bank in upoštevaje dogovorjene definicije, omejitve in predpostavke.

Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 30. avgust 2013

Ljubljana, 30. avgust 2013

1)      Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2)      Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2013, in ga sprejel.
 
Večina trendov gibanj v bilancah bank ostaja podobnih kot v preteklih dveh mesecih, vendar se dinamika odplačevanja dolga slovenskih bank do bank v tujini ugodno upočasnjuje. Po močnem razdolževanju v preteklih mesecih so bila neto odplačila posojil tujim bankam junija nizka, 8 mio EUR. Tudi obveznosti servisiranja dolga bank do tujine je manjša kot je bila še pred enim letom. V prihodnjem enoletnem obdobju slovenskim bankam zapade v plačilo za 1,7 mrd EUR, kar predstavlja 21,5% obveznosti do tujih bank, od tega večina bankam v večinski tuji lasti. Ta relativni delež je bistveno manjši kot je bil še lani ob polletju, 29,4%. Hkrati so se vloge gospodinjstev v bankah , po treh mesecih zniževanja, v juniju ponovno povečale, za 20 mio EUR.
 
3)      Svet Banke Slovenije je na podlagi smernic Evropskega bančnega organa (EBA) sprejel spremembe in dopolnitve petih podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na ocenjevanje primernosti članov uprav in nadzornih svetov s strani bank in hranilnic. Banke bodo morale po novem sprejeti in izvajati politike, v katerih bodo določeni kriteriji ugleda, izkušenj in upravljanja, ki jih bodo morali izpolnjevati kandidati za člane uprav in nadzornih svetov. Ti kriteriji bodo predstavljali tudi vsebinsko izhodišče za vse subjekte, vključno z lastniki bank in hranilnic, ki sodelujejo pri predlaganju, izbiri ali imenovanju kandidatov za navedene funkcije. To naj bi prispevalo h krepitvi korporativnega upravljanja v bankah in hranilnicah.
4)      Kot je Banka Slovenije že objavila v svojem sporočilu za javnost z dne 19. 8. 2013 je Banka Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter ob pomoči tujih izvajalcev in opazovalcev iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa, za 10 slovenskih bank pristopila k izvedbi pregleda kakovosti aktive (AQR) ter "bottom up" stres testov.
 

Sporočilo za javnost Banke Slovenije in Ministrstva za finance - Factor banka in Probanka

Ljubljana, 6. september 2013

Vlada in Banka Slovenije uvedli ukrepe po Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

Ljubljana, 6. september 2013 – Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sta z današnjo odločitvijo začeli izvajati ukrepe na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Tako je vlada na podlagi predloga medresorske komisije danes obravnavala pobudo Banke Slovenije za uporabo dveh ukrepov. S prvim ukrepom je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti dveh bank in sicer Factor banke d.d. in Probanke d.d. Z drugim ukrepom pa je Banka Slovenije z današnjim dnem začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke ker sta to banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu.

Poslovanje obeh bank bo v prihodnje potekalo nemoteno. Pomembno je, da bodo vsi navadni upniki (deponenti in kreditorji banke, ne glede na status osebe – fizična ali pravna) poplačani, njihovi depoziti pa so varni ne glede na višino posameznega depozita in bodo v celoti izplačani ob dospelosti, saj bosta banki delovali do zaključka vseh poslov z navadnimi upniki. Stranke (fizične in pravne osebe) bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in ostale bančne storitve.

Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, ostajajo v veljavi. Kreditojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo potrebno predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo v prvi vrsti nosili lastniki obeh bank (delničarji), nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija.

Nadzorovano prenehanje poslovanja v praksi pomeni, da je Republika Slovenija Banki Slovenije izdala poroštvo v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko, ki bo omogočalo nemoteno zagotavljanje likvidnosti in normalno izpolnjevanje obveznosti obeh bank do navadnih upnikov.

V času nadzorovanega prenehanja poslovanja banki praviloma ne bosta sklepali novih poslov.

V skladu z Zakonom o bančništvu je Svet Banke Slovenije imenoval naslednje izredne upravitelje:
V Probanki d.d.:
- dr. Imre Balogh, predsednik uprave,
- g. Igo Gruden, član uprave in
- g. Marko Novak, član uprave.

V Factor banki d.d.:
- g. Klaus Schuster, predsednik uprave,
- g. Matevž Slapničar, član uprave in
- g. Vitomir Krašovec, član uprave.

Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo pooblastila in pristojnosti dosedanjih članov uprave banke za vodenje poslov in zastopanje banke. V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega sveta banke in pristojnosti skupščine Banka Slovenije.


Vprašanja in odgovori na to temo so v dostopni v priponki.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 10.09.2013

Ljubljana, 10. septembra 2013

Probanka in Factor banka sta od 6. septembra 2013 v postopku nadzorovanega prenehanja poslovanja. Poslovanje bank vodi izredna uprava, ki jo je imenovala Banka Slovenije. Poslovanje Probanke in Factor banke teče normalno, saj se položaj vlagateljev oz. kreditojemalcev ni popolnoma nič spremenil. Republika Slovenija zagotavlja, da bodo vsi navadni upniki ob dospelosti izplačani v celoti (glavnica in pogodbeno dogovorjene obresti), kreditojemalci pa morajo svoj dolg odplačevati v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Banki poslujeta v smislu zaključevanja sklenjenih poslov, novih poslov pa praviloma ne bosta sklepali, razen če bi izboljšali finančni položaj bank.

Zaradi rokovne neusklajenosti med naložbami in obveznostmi bo Banka Slovenije likvidnostno podpirala obe banki, za kar je bila v skladu z ZUKSB izdana garancija v višini 1.030 mio eurov. Dejanska obveznost Republike Slovenije iz te garancije pa bo v obsegu v katerem banki ne bosta sposobni vrniti najetih posojil pri Banki Slovenije.

Banka Slovenije lahko odobri posojilo bankama le, če sta solventni. Solventna banka pomeni, da njeno premoženje zadošča za poravnavo vseh obveznosti do navadnih upnikov. Banka Slovenije je izdelala oceno primanjkljaja premoženja za pokritje vseh obveznosti do navadnih upnikov, ob določenih predpostavkah unovčevanja premoženja obeh bank, tako z vidika višine kot roka unovčevanja. Ocena primanjkljaja premoženja znaša 400 mio eurov. Dodatno oceno bo naredila izredna uprava na podlagi posebnega revizijskega pregleda finančnega položaja obeh bank.

Tudi pri ostalih bankah in hranilnicah ni zaznati povečanih odlivov vlog, saj so vlagatelji seznanjeni s posledicami postopka nadzorovanega prenehanja poslovanja Probanke in Factor banke in dejstva, da bodo izgube bank v prvi vrsti krili lastniki bank in imetniki podrejenih finančnih instrumentov, da se bo premoženje bank učinkovito unovčevalo v naslednjih nekaj letih in da bo primanjkljaj premoženja pokrila Republika Slovenija.

Banka Slovenije je v zadnjem letu in pol izrekla vrsto ukrepov proti obema bankama in dala možnost delničarjem in upravi, da stabilizirajo poslovanje bank, tudi z dokapitalizacijo. Izredni ukrepi, kot je postavitev izredne uprave, se uvedejo ko so izčrpane vse možnosti reševanja banke s privatnimi sredstvi in je zaradi povečanega likvidnostnega oz. kapitalskega tveganja v posamezni banki ogrožena stabilnost finančnega sistema. Vseh negativnih učinkov do katerih bi prišlo ob nadaljnjem povečanju nezaupanja vlagateljev v bančni sistem ni mogoče predvideti, gotovo pa je, da je v razmerah nedostopa do tujih finančnih trgov potrebno storiti vse, da se prepreči stečaj katerekoli banke. Reševanje bank je na podoben način potekalo tudi v drugih državah Evropske unije, povzroča pa stroške, ki jih je potrebno omejiti na najmanjši možni obseg. Zato je potrebno spoštovati pravila Evropske komisije glede državnih pomoči, ki veljajo od 1. avgusta dalje (objavljena v Uradnem listu EU C216/13 z dne 30. julija 2013).

Medtem ko bodo v postopku nadzorovanega prenehanja poslovanja Probanke in Factor banke poplačani vsi navadni upniki, pa v primeru stečaja banke vlagatelji, razen tistih, ki imajo vloge zajamčene, ne bi mogli razpolagali s svojimi sredstvi pri banki. V zaostrenih likvidnostnih razmerah realnega sektorja bi to izrazito poslabšalo pogoje poslovanja in povzročilo zlom marsikaterega podjetja, z vsemi drugimi znanimi posledicami. Prva poplačila iz stečajne mase bi bilo mogoče pričakovati šele čez približno eno leto, odstotek poplačljivosti pa je bil v dosedanjih stečajnih postopkih gospodarskih družb v Sloveniji le okoli 40%. V stečajnem postopku je določen tudi vrstni red poplačila obveznosti. Tako bi bili iz premoženja najprej poplačani ločitveni upniki (obveznosti do Evrosistema in drugih ločitvenih upnikov) in šele nato navadni upniki, sorazmerno manj zaradi prednostne poravnave terjatev ločitvenih upnikov.

Vseh negativnih učinkov do katerih bi prišlo ob nadaljnjem povečanju nezaupanja vlagateljev v bančni sistem ni mogoče predvideti, gotovo pa je, da je v razmerah nedostopa do tujih finančnih trgov potrebno storiti vse, da se prepreči stečaj katerekoli banke.

Neposredni učinki uvedbe stečajnega postopka nad Probanko in Factor banko bi pomenilo izplačilo zajamčenih vlog v višini 400 mio eurov. Glede na splošno likvidnostno situacijo v bančnem sektorju je pričakovati, da bi morala sredstva za izplačilo varčevalcem začasno zagotoviti država. Izplačilo se mora namreč pričeti najkasneje 20 delovni dan od uvedbe stečaja nad banko. Obe banki imata 35.023 varčevalcev (skupno stanje zajamčenih vlog bančnega sistema konec junija letos je znašalo 14,8 mrd eurov in bilo je 2,3 mio vlagateljev).

Nadaljnje večanje nezaupanja v bančni sistem bi povzročilo nenačrtovane odlive vlog, posebej vpoglednih, katerih stanje je konec avgusta znašalo kar 9,6 mrd, kar je 40% vseh vlog nebančnega sektorja. Povzročilo bi tudi selitev vlog med bankami, kar bi likvidnostno dodatno destabiliziralo nekatere banke.

Država, občine, SID banka in družbe v večinski državni lasti imajo v obeh bankah 640 mio eurov in bi bilo v primeru stečaja bank večinoma izgubljeno.

V postopku nadzorovanega prenehanja poslovanja je objektivno pričakovati učinkovito unovčevanje premoženja bank, saj je to prioritetna naloga izredne uprave, s čimer bo zagotovljeno minimiziranje izdatkov proračuna za pokritje primanjkljaja premoženja bank za poravnavo vseh obveznosti do navadnih upnikov.

Uprava banke je odgovorna za varno in skrbno poslovanje banke, nadzorni svet pa za nadziranje uprave glede vodenja poslov. Banka Slovenije bo še nadalje vse odkrite sume kaznivih dejanj naznanjala pristojnim organom. Enako dolžnost ima tudi izredna uprava, ki je prevzela vodenje bank.
 

Sporočilo za javnost Banke Slovenije z dne 20.09.2013

Ljubljana, 20.09.2013

Banka Slovenije pozorno spremlja in pridobiva informacije v povezavi s preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper bančnika Janka Medjo in druge morebitne osebe vključene v preiskavi, med katerimi je bil naveden tudi dr. France Arhar. Sodelovanje poteka s predstavniki uprav obeh bank, kjer sta bančnika delovala, oziroma delujeta (UniCredit Banka Slovenije d.d. in NLB d.d.) in s predstavniki Nadzornega sveta NLB d.d. ter s predstavniki NPU. Banka Slovenije je s strani Nadzornega sveta NLB d.d. prejela zagotovila, da so vse pristojnosti razdeljene in da uprava in banka normalno delujeta. Banka Slovenije se bo na podlagi ugotovitev odločila o morebitnih ukrepih v skladu s svojimi pristojnostmi.

Sporočilo za javnost po Seji Sveta Banke Slovenije dne 24. 09. 2013

Ljubljana, 24. september 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, september 2013, in se seznanil s sporočilom.

Julija 2013 so se v bilancah bank nadaljevali podobni trendi kot v preteklih mesecih. Vloge gospodinjstev so drugi mesec zapored naraščale. Pomen vlog celotnega nebančnega sektorja za financiranje bank vztrajno narašča. Delež teh vlog v strukturi bančnih virov je julija 2013 dosegel 56% bilančne vsote, za 12 odstotnih točk več kot v letu 2008. Z nadaljnjim razdolževanjem bank v tujini se zmanjšuje njihova odvisnost od grosističnih virov financiranja in hkrati znižuje tveganje refinanciranja. Tuje banke so bile julija 2013 v financiranju slovenskih bank udeležene le še s 13,5%, v primerjavi s 34% pred izbruhom finančne krize.

2) Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice, s katerim je predpisana dokumentacija, ki jo bo morala banka predložiti Banki Slovenije v primeru nameravane pridobitve kvalificirane naložbe v finančni sektor. Na osnovi predloženih podatkov bo nadzorniku omogočena predhodna seznanitev z načrtovano širitvijo poslovanja banke v druge družbe iz finančnega sektorja in posledicami te širitve oziroma v primeru neustreznega sistema upravljanja s tveganji zavrnitev oziroma odvzem dovoljenja za kvalificirano naložbo. V zvezi s kvalificiranimi naložbami bank sta bili poleg omenjenega sklepa sprejeti še noveli Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic ter Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj.

3) Banka Slovenije nadaljuje s proaktivnim spremljanjem in pridobivanjem informacij v povezavi s preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper bančnika Janka Medjo in druge morebitne osebe vključene v preiskavi, med katerimi je bil naveden tudi dr. France Arhar. Sodelovanje poteka s predstavniki uprav obeh bank, kjer sta bančnika delovala, oziroma delujeta (Unicredit banka Slovenije d.d. in NLB d.d.) ter s predstavniki tožilstva ter nadzornimi organi. Banka Slovenije se bo na podlagi ugotovitev tudi odločila o morebitnih ukrepih v skladu s svojimi pristojnostmi po Zakonu o bančništvu.


 

Sporočilo za javnost pred pričetkom 3. dijaškega tekmovanja Generacijaeuro v šolskem letu 2013/14

Ljubljana 25.09.2013

Tudi v šolskem letu 2013/14 se nadaljuje projekt Evropske centralne banke (ECB) v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami Evrosistema z imenom Generacija €uro. Gre za tekmovanje, ki je namenjeno dijakom višjih letnikov srednjih šol v državah članicah evroobmočja in spodbuja mlade k pridobivanju znanj s področja ekonomije in financ ter seznanjanju z vlogo, nalogami in delovanjem ECB in Evrosistema.

Tekmovanje bo tudi v šolskem letu 2013/14 potekalo v treh fazah:

Kviz z vprašanji o cenovni stabilnosti, monetarni politiki in Evrosistemu (od 1. oktobra 2013 do 15. novembra 2013),
Priprava referata z napovedjo (simulacijo) odločitve Sveta ECB 6. februarja 2014 o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve (od 18. novembra do 24. januarja 2014). V skupini za pripravo referata lahko sodelujejo štirje ali pet dijakov,
Predstavitev zaključkov referata o odločitvi o obrestni meri za skupine, ki jih izbere žirija kot najboljše in poteka v posamezni nacionalni centralni banki. V Banki Slovenije bo zaključni del potekal v od 17.-24. marca 2014. Zmagovalna skupina na nivoju države bo z mentorjem odpotovala v ECB (Frankfurt) in se udeležila zaključne slovesnosti, na kateri se bo srečala s predsednikom ECB in zmagovalnimi skupinami iz ostalih sodelujočih držav Evrosistema (aprila 2014, točen datum še ni znan).

Večje število slovenskih srednjih šol, kjer se poučujejo ekonomski predmeti, je na omenjenem tekmovanju že sodelovala vsaj v prvi fazi (pri izpolnjevanju kviza). Naša želja je, da se število šol, ki pošljejo referate v Banko Slovenije, še poveča. V šolskem letu 2011/12 je referat pripravilo 11 skupin iz 8 šol, v šolskem letu 2012/13 pa 12 skupin iz 10 šol.

Na predstavitev zaključkov referata bo v Banko Slovenije povabljenih pet skupin, ki bodo, po oceni žirije, pripravili najboljše referate. Žirijo bodo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij v Banki Slovenije.

Glede na dosedanji pozitiven odziv dijakov in mentorjev, ter dosežen nivo razumevanja sicer zahtevne tematike, bo Banka Slovenije tudi v šolskem letu 2013/14 sodelovala v projektu, skupaj z ECB usmerjala tekmovanje ter skrbela za obveščanje mentorjev. Tudi v letošnjem letu bomo organizirali izobraževanje mentorjev, profesorjev ekonomskih predmetov, in sicer 5. decembra 2013.

Komunikacija bo potekala preko spletne strani tekmovanja, Generacijaeuro in elektronske pošte tekmovanje@bsi.si.

Za uspešno izvedbo tekmovanja je ključnega pomena angažiranje profesorjev, ki bodo imeli vlogo mentorja.

Sodelujoče šole in mentorji bodo prejeli potrdila za izvedbo Razvojno-izobraževalnega dela v okviru evropskega projekta »Generation €uro School Competition«. Potrdilo o sodelovanju v projektu bodo prejeli tudi vsi sodelujoči dijaki.

Prijave šol na tekmovanje sprejemamo do 30. septembra 2013 na elektronski naslov: tekmovanje@bsi.si. Prosimo vas, da nam sporočite ime ter naslov šole, ime in priimek mentorja/ -ice z kontaktnimi podatki (elektronski naslov in telefon) zaradi obveščanja o podrobnostih tekmovanja.
 

Sporočilo za javnost - seja Sveta Banke Slovenije dne 8. oktobra 2013

Ljubljana, 8. oktober 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, september 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2013. Obravnavano in potrjeno je bilo tudi gradivo Makroekonomska gibanja in projekcije, oktober 2013. Gradivo je bilo predstavljeno tudi na novinarski konferenci.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval problematiko vzpostavitve enotnega kreditnega registra v Republiki Sloveniji.

Svet Banke Slovenije se je seznanil s stanjem na področju kreditnih registrov v Sloveniji in EU. Glede na finančno krizo in v zvezi z vzpostavitvijo Enotnega nadzornega mehanizma (Single Supervisory Mechanism, SSM) se je zelo povečala potreba po kvalitetnejših podatkih o zadolženosti in kreditnem tveganju.

4) Svet Banke Slovenije je obravnaval publikacijo Neposredne naložbe 2012.

Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o neposrednih naložbah za leto 2012, ki bo objavljena v vsakoletni publikaciji. Struktura tujih neposrednih naložb v Sloveniji se v zadnjih petih letih ni bistveno spreminjala. Njihov obseg konec leta 2012 znaša 11.724,3 milijona EUR in se je v letu 2012 le malenkost povečal, zaradi povečanja ostalih sprememb ob zmanjšanju transakcij. Najpomembnejše tuje naložbe v Sloveniji ostajajo iz držav EU (Avstrije, Italije, Nemčije in Francije) in Švice, ki so daleč največ vlagale v dejavnosti finančnih storitev brez zavarovalništva in pokojninskih skladov. Stanje slovenskih neposrednih naložb v tujini se je leta 2012 zmanjšalo zaradi zmanjšanih transakcij kot tudi zaradi ostalih sprememb. Konec leta 2012 znaša 5.599,3 milijona EUR. Največ slovenskih neposrednih naložb je na Hrvaškem in v Srbiji, v države EU pa zgolj 13%.

5) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

6) Svet Banke Slovenije je bil seznanjen tudi s pravkar uvedeno dodatno možnostjo stikov Banke Slovenije z gospodarstvom. Vsak petek med 8 in 9, ali 14 in 15 uro, bo namestnik guvernerja mag. Janez Fabijan odgovarjal na neposredna vprašanja gospodarstvenikov.

7) Banka Slovenije je na podlagi nedavnih očitkov medijev zoper predsednika uprave NLB d. d. Janka Medjo, zlasti v povezavi z nekaterimi opravljenimi dejanji v predkazenskem postopku v tej zvezi, v postopku presoje primernosti predsednika uprave ugotovila, da v tem trenutku razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave v smislu 68. v povezavi z 65. členom ZBan-1, niso podani. Prav tako ta trenutek, na podlagi razpoložljivih informacij in podatkov, do katerih je prišla Banka Slovenije v okviru omenjenega postopka, ni pogojev za izrek kakšnega drugega ukrepa zoper Janka Medjo.

Banka Slovenije pričakuje, da bo najprej lastnik oz. nadzorni svet banke presojal morebiten vpliv, ki ga ima objava postopka, v katerega je vključen tudi g. Medja, na aktivnosti, ki potekajo v banki in sposobnost banke delovati tudi pod takimi medijskimi pritiski.
Primarni cilj Banke Slovenije je ukrepanje z vidika zagotavljanja kapitalske ustreznosti banke in njene likvidnosti, s tem pa tudi stabilnost bančnega sistema. Banka Slovenije bo, tudi ob sodelovanju udeleženih pristojnih organov, situacijo redno spremljala tudi v bodoče in v primeru novih okoliščin, ki bi kazale na izpolnitev zakonskih pogojev za ukrepanje, nemudoma tako tudi postopala.

 

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 10. oktober 2013

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec se bo udeležil letnih zasedanj Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke, ki bodo potekala od 11. do 13. oktobra 2013 v Washingtonu.
Med glavnimi temami zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS, ki se ga bo udeležil guverner Jazbec, bo tudi tokrat razprava o dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih. Na dnevnem redu je predvidena obravnava globalnega načrta politik MDS. Udeleženci zasedanja bodo razpravljali o stanju izvajanja prioritetnih politik za doseganje višje gospodarske rasti in finančne stabilnosti ter o vlogi in upravljanju MDS.
Guverner Boštjan Jazbec bo imel v času srečanja tudi številne bilateralne pogovore, med drugim se bo sestal z Nemat Shafik, namestnico generalne direktorice MDS, Rezo Moghadamom, direktorjem evropskega oddelka pri MDS, Johannom Praderjem izvršnim direktorjem srednje in vzhodnoevropske konstituence pri MDS, Antonijem Spilimbergom, vodjo misije za Slovenijo ter predstavniki drugih mednarodnih finančnih in bančnih institucij.
 

Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2013 dne 15.oktobra 2013

Ljubljana, 15. oktobra 2013

V avli Banke Slovenije je dne 15. oktobra 2013, ob 12.00 potekala tradicionalna podelitev nagrad za zaključna dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.

Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.


Nagrade so letos prejeli:

Neža BERLAN, diplomantka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Bonitetne agencije in kriza evra", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Marka Simonetija.

Urban KOŠTOMAJ, diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Basel III kot simptom nove finančne krize in alternative sedanji regulaciji bančnega in monetarnega sistema", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Franja Štiblarja.

Jernej GREGORIČ, magister poslovnih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Analiza ukrepov Evropske centralne banke v času finančne in dolžniške krize", ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Vasja Ranta.

Danijela JAĆIMOVIĆ, magistra ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Empirična analiza verjetnosti unovčenja bančnih garancij", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Saša Polanca.

Mihael CESAR, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Optimizacija enodimenzionalnega razreza po skupinah", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Mirka Gradišarja.

Helena DEVETAK, doktorica znanosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Kazenskopravno varstvo poštenja v poslovnem prometu", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Vida Jakulina.

Matjaž STEINBACHER, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Simulating portfolios by using models of social networks", ki je nastalo pod mentorstvom dr. Harry M. Markowitza.


Nagrajena dela si lahko ogledata na povezavi: http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=136
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 22.10.2013

Ljubljana, 22. oktober 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije se je seznanil tudi z mnenjem ECB o noveli Zakona o bančništvu z dne 15. oktobra 2013, o ukrepih za reorganizacijo bank, ki je tudi javno objavljeno na spletni strani banke. http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1345/html/act_12860_amend.sl.html .

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter tretje in šeste alinee člena 2(1) Odločbe Sveta 98/415/ES z dne 29. junija 1998 o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno banko glede osnutkov pravnih predpisov, saj se predlog zakona nanaša na Banko Slovenije in pravila, ki se uporabljajo za finančne institucije, vedno kadar pomembno vplivajo na stabilnost finančnih institucij in trgov.

ECB je prejela redno prošnjo slovenskega Ministrstva za finance za mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Mnenje je bilo, tako kot vedno, ko gre za predpise o finančnih institucijah, sestavni del predloga zakona, ki je bil poslan v razpravo v državni zbor. V mnenju, ki ga je sprejel Svet Evropske centralne banke, ECB na splošno pozdravlja predlog zakona, v posebnih pripombah pa so navedli: "…Kakor je bilo izpostavljeno v prejšnjih mnenjih ECB o reševanju bank, bi bilo treba institucije, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, načeloma in na podlagi odločitve organov za reševanje reševati z uporabo orodij za reševanje, kadar je to potrebno in v javnem interesu, vključno zaradi preprečitve sistemskega tveganja. Če organ za reševanje ugotovi, da javni interes ni ogrožen, bi morala institucija prenehati po običajnih postopkih zaradi insolventnosti, ki veljajo za take institucije po nacionalnem pravu." Sklepamo, da je to odstavek, ki je bil napačno povzet kot mnenje ECB, ki da je bolj naklonjeno stečaju Faktor in Probanke. ECB se praviloma ne opredeljuje do konkretnih postopkov nacionalnih Centralnih bank, iz citirane pripombe pa ni mogoče sklepati, da se mnenje nanaša na sprejeti ukrep Banke Slovenije o prestrukturiranju obeh bank. Gre torej za povsem napačno razumevanje mnenja Evropske centralne banke, ki se ni nanašalo na nobene konkretne že sprejete ukrepe, temveč na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu, ki bo prvič uvedel tkim. "bail-in" ukrep (mehanizem, ki določa, da morajo k reševanju bank prispevati tudi delničarji, podrejeni in nadrejeni upniki ter nezavarovani varčevalci), ki ga je evropska zakonodaja uvedla s 1. avgustom 2013 in je predpogoj za izvedbo postopkov državne pomoči v bančnem sektorju.
 

Sporočilo za javnost - Demanti - dne 24.10.2013

Ljubljana, 24. oktobra 2013

Demanti

Na podlagi vseh podatkov in informacij, s katerimi trenutno razpolaga Banka Slovenije, demantiramo novico, ki je bila objavljena na spletnih straneh Dela, da naj ne bi bila izključena likvidacija še katere od slovenskih bank. Ponovno poudarjamo, da rezultati celovitega pregleda bančnega sistema še niso znani in so zato vsakršna namigovanja o rezultatih popolne špekulacije.
 

Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

Od 17. do 28. oktobra 2013 je v Sloveniji opravila obisk redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS). MDS v skladu s IV. členom Statuta MDS praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami. Namen teh posvetovanj je, da se pregledajo tekoča gospodarska gibanja ter izzivi za prihodnje. Misija, ki jo je še zadnjič vodil Antonio Spilimbergo, se je v času svojega obiska v Sloveniji srečala s predstavniki Banke Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora, bančnega sektorja in sindikatov. Obisk je zaključila s predstavitvijo zaključne izjave, pripravljene skladno s 4. členom Statuta MDS. Zaključna izjava misije MDS v Sloveniji je objavljena na spletni strani MDS. (prevod)

Sporočilo za javnost z dne 5. novembra 2013 - Factor banka in Probanka

Ljubljana, dne 5 novembra 2013

Izredna uprava Factor banke in Probanke je v zahtevanem roku predložila Banki Slovenije revidirano poročilo o finančnem stanju bank in predlog ukrepov za prestrukturiranje bank, ki predvideva postopno prenehanje poslovanja (načrt prestrukturiranja). Svet Banke Slovenije je načrta obravnaval in sprejel dne 5. 11. 2013. Načrta bosta posredovana Ministrstvu za finance, ki ju bo predložilo Evropski komisiji zaradi pridobitve dokončnega mnenja k ukrepom Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Po načrtu bo proces prestrukturiranja obeh bank končan do konca leta 2016. Zaveza Republike Slovenije glede zagotavljanja solventnosti Factor banke in Probanke ter izdano poroštvo za posojilo v skrajni sili omogoča bankama postopno prestrukturiranje poslovanja s ciljem poplačila vseh navadnih upnikov. Ukrepi izrečeni bankama so ohranili zaupanje v bančni oz. finančni sistem, saj ni bilo zaznati negativnih pojavov pri drugih bankah in hranilnicah.

Od uvedbe izredne uprave banki nemoteno poslujeta in izpolnjujeta vse svoje obveznosti, aktivno pa se vključujeta tudi v procese restrukturiranja posameznih terjatev.

Revidirana ocena finančnega stanja Factor banke in Probanke potrjuje prvotno oceno Banke Slovenije glede primanjkljaja premoženja obeh bank, ob predpostavki pokrivanja izgube s strani lastnikov bank in imetnikov podrejenih kapitalskih instrumentov. Banki ocenjujeta primanjkljaj v višini 434 mio eurov.

Iz načrta prestrukturiranja izhaja tudi, da bo v vmesnem obdobju Factor banka za poravnavo dospelih obveznosti črpala posojilo v skrajni sili največ v višini 347 mio EUR (poroštvo RS je 540 mio EUR), Probanka pa največ 294 mio EUR(poroštvo RS 490 mio EUR).

Prioritetna naloga izredne uprave obeh bank je doseči kar največje poplačilo danih kreditov in ostalih naložb zaradi minimiziranja višine državne pomoči, ki bo potrebna, da bodo v celoti poplačane obveznosti do navadnih upnikov.

 

Sporočilo za javnost z dne 06.11.2013 - metodologija skrbnega pregleda bank

Ljubljana, 6. november 2013


Banka Slovenije je konec poletja v sodelovanju z Ministrstvom za finance pristopila k izvedbi neodvisnega pregleda kakovosti sredstev (Asset Quality Review – AQR) ter izvedbi "Bottom up" stres testov za reprezentativni del bančnega sistema (system wide approch), ki predstavlja pomemben element v procesu krepitve in prestrukturiranja bančnega sektorja. Ta proces je tudi odgovor na priporočila Evropskega Sveta iz junija 2013 (Recommendation for a Council Recommendation on Slovenia's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Slovenia's stability programme for 2012 – 2016), ki je zahtevala neodvisni pregled - AQR preglede in stresne teste.

Pregled zajema tri pomembna področja. Obširen AQR pregled, "Bottom up" stresne teste in "Top down challenge".

V pregled je vključenih 10 bank oz. bančnih skupin (dve v omejenem obsegu), ki skupaj predstavljajo približno 70% slovenskega bančnega sistema. Poleg treh sistemsko pomembnih bank oz. bančnih skupin (NLB, NKBM, Abanke) so, na podlagi določenih kriterijev, v pregled vključene še Gorenjska banka, Banka Celje, UniCedit banka Slovenije, Hypo Alpe Adria Bank, Raiffeisen bank, Probanka in Factor banka, slednji dve v skladu s postopkom nadzorovanega prenehanja poslovanja iz začetka septembra, le v omejenem obsegu.

Cilj "Bottom up" stres testov je oceniti potencialne kapitalske potrebe slovenskega bančnega sistema in posameznih bank v razmerah osnovnega in neugodnega scenarija Razlog za uporabo neugodnega scenarija je ocena robustnosti slovenskega bančnega sistema v neugodnih, sicer hipotetičnih, a možnih neugodnih razmerah. Medtem, ko je realizacija osnovnega scenarija precej verjetna, pa neugodni scenarij predpostavlja nadaljnje poslabšanje makroekonomske situacije v Sloveniji.

Banka Slovenije je za izvedbo stres testov in vrednotenje nepremičnin najela neodvisne mednarodne svetovalne družbe in številne ocenjevalce vrednosti nepremičnin. To pomeni, da izvajajo preglede mednarodno uveljavljena podjetja, z mednarodnim ugledom in izjemnimi izkušnjami ter znanjem na tem področju.

Omenjene družbe izvajajo preglede na podlagi preizkušenih metod in mednarodnih standardov. Pri tem uporabljajo metode uporabljene v primerjalnih pregledih, ki so jih do sedaj izvajali znotraj EU.

Za vsa področja vključena v pregled ("Bottom up" stresni testi, AQR, vrednotenje nepremičnin ter "Top down challange") so bili usklajeni in dogovorjeni tudi t.i. pogoji izvedbe med Banko Slovenije, svetovalci, izvajalci AQR pregledov, koordinatorjem za vrednotenje nepremičnin in preverjevalcem "top-down" stresnih testov.

Izhodišče za izračun stres testov so konsolidirani podatki bank po stanju konec leta 2012. Stres testi za razliko od prej izvedenih, pokrivajo časovni horizont treh let (2013 do 2015), kar posledično zagotavlja bolj natančno in verodostojno analizo, ki odraža podaljšano stanje gospodarske recesije in njen vpliv na kvaliteto aktive, potencialne izgube ter kapitalske potrebe bank.

Stres testi temeljijo na trenutno veljavni kapitalski ureditvi in ne predvidevajo uporabe regulatornih zahtev CRD IV/CRR. Edina izjema je obravnava odloženih terjatev za davke (DTA), za katere je predvidena postopna uveljavitev novih zahtev ("phase – in" pristop) v skladu s CRD IV/CRR uredbo.

S pomočjo "Bottom up" stres testov bo izračunan presežek/primanjkljaj razpoložljivega kapitala nad kapitalskimi zahtevami glede na naslednji predpostavki: količnik najkakovostnejšega temeljnega kapitala (Core Tier 1 po definiciji Evropskega bančnega organa - EBA v višini 9% po osnovnem scenariju ter količnik najkakovostnejšega temeljnega kapitala Core Tier 1 po definiciji EBA v višini 6% (v primeru neugodnega scenarija.


"Bottom up" stres testi vključujejo tri bistvene elemente presoje in sicer:
- oceno absorpcijske sposobnosti banke za pokrivanje izgub (Loss Absorbtion Capacity), ki vključuje stanje oslabitev oziroma rezervacij za opazovani portfelj po stanju konec leta 2012, sposobnost generiranja dobička banke pred oblikovanjem oslabitev oz. rezervacij, potencialni presežek kapitala nad minimalno zahtevanim Core Tier 1 v višini 9% oz. 6%, pri čemer so izključeni vsi načrtovani blažilni ukrepi uprave za pokrivanje potencialnega kapitalskega primanjkljaja po presečnem datumu
- oceno izgub (Loss forecasting) banke iz naslova donosnih (performing) in nedonosnih (non-performing) ter prestrukturiranih terjatev;
- oceno solventnostne pozicije banke po osnovnem in neugodnem scenariju, ki je skladna s presežkom / primanjkljajem absorpcijske sposobnosti banke nad izgubami.

Izvedba celotnega pregleda koordinira in nadzoruje Usmerjevalni odbor (Steering Committee), ki ga sestavljajo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Pregled je bil pripravljen v skladu z metodologijo, delovnimi postopki, predpostavkami in procesi, ki so bili oblikovani in določeni s strani Usmerjevalnega odbora. Namen omenjenega odbora je tudi zagotoviti čim bolj kakovostno izvedbo celotne vaje, ki mora temeljiti na konsistentni in poenoteni uporabi metodologije med vsemi vključenimi bankami oz. bančnimi skupinami. Usmerjevalni odbor je odgovoren za potrjevanje vseh ključnih elementov pregleda, uporabljenih metodoloških predpostavk in posredovanje navodil za izvedbo posameznih stopenj pregleda in na koncu tudi revidiranje rezultatov stresnih testov.

Izvedba pregleda poteka v skladu s načrtom, objava rezultatov pa je predvidena do konca letošnjega leta. Skupno z rezultati bo Banka Slovenije objavila tudi podrobnejše informacije o uporabljeni metodologijei, do objave končnih rezultatov pregleda, pa nadaljnjih metodoloških podrobnosti ne moremo razkrivati.
 

Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12. november 2013

Ljubljana, 12. november 2013


1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2013. Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Gospodarska rast naj bi bila do konca leta v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah relativno ugodna. V Sloveniji so bila agregatna gibanja v tretjem četrtletju stabilna.

Kazalniki zaupanja na področju gospodarske klime se postopno izboljšujejo, predvsem v povezavi z dogajanji v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. V predelovalnih dejavnostih se rast še ni v celoti obnovila, glede na padec prihodkov v trgovini pa ostaja šibko trošenje gospodinjstev. Razmere v večini drugih skupin storitev zasebnega sektorja so ugodnejše, kažejo pa se tudi znaki postopne stabilizacije gradbene aktivnosti.

V zadnjih mesecih so relativno ugodne tudi informacije s trga dela. Povečuje se število zaposlenih zaradi močnejšega zaposlovanja v zasebnem sektorju. Medletna inflacija, merjena s HICP, se je septembra znižala že na 1,1 %. Čeprav kljub temu ostaja nad povprečjem evrskega območja, je to preseganje le posledica poletnega zvišanja stopenj DDV. Presežek tekočega računa plačilne bilance je v enem letu do avgusta dosegel 6,6 % BDP, predvsem zaradi občutnega medletnega zmanjševanja uvoza blaga.

Opisana gibanja odražajo postopno izravnavanje neravnovesij, nastalih pred krizo, in so večinoma skladna s pričakovanji.

Slovenija še naprej sprejema in izvaja številne strukturne reforme, s katerimi želi odpraviti preostala neravnovesja ter omogočiti postopen zagon gospodarstva. To je skupaj z nadaljnjimi napori pri fiskalni konsolidaciji in odpravljanjem težav v bančnem sektorju ključno tudi za povrnitev nemotenega dostopanja do financiranja na mednarodnih finančnih trgih.

Spremembe v bilancah bank so v veliki meri odraz spreminjanja razmer v poslovanju realnega sektorja Dinamika upadanja kreditiranja se zadnje mesece umirja, tako podjetjem kot gospodinjstvom. Krčenje posojil podjetjem ostaja v zadnjih štirih mesecih med 13% in 13,7% medletno. Medletna stopnja rasti stanovanjskih posojil stagnira pri 0,1%, medtem ko se pri potrošniških posojilih ohranja na ravni okrog -8,5%. A so se stroški oslabitev in rezervacij septembra nadpovprečno povečali, kar je dodatno povečalo izgubo iz poslovanja bank. Hitrejše in učinkovitejše prestrukturiranje v povprečju prezadolženega gospodarstva, ki bo podprto z njegovo dokapitalizacijo, bo prispevalo tudi k oživljanju kreditne aktivnosti bank in posledično k izboljšanju njihovega poslovanja.

K izboljšanju rezultatov poslovanja gospodarskih družb realnega sektorja in posledično rezultatov poslovanja bank bo znatno prispevalo tudi očiščenje gospodarskih dejavnosti realnega sektorja od tistih dejavnosti, ki ne sodijo v temeljno gospodarsko dejavnost družbe. S čimer se bo realni sektor bolj osredotočil na razvoj temeljne gospodarske dejavnosti družbe.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 3. kvartal 2013.

4) Svet Banke Slovenije je zahteval revizijo celotnega poslovanja in upravljanja Probanke d.d. in Factor banke d.d. (za obdobje od leta 2006 do leta 2012). Izredni upravi v primeru odkritih sumov oškodovanj ali kaznivih dejanj pri poslovanju bank sume preučita in po potrebi v ta namen najameta forenzične izvedence. O svojih odkritjih upravi obveščata pristojne organe pregona, oziroma po potrebi sprožita druge postopke za zavarovanje interesov bank.

 


 

Sporočilo za javnost z dne 25. novembra 2013

Ljubljana, 25. novembra 2013


Banka Slovenije spodbuja sodelovanje slovenskih strokovnjakov v institucijah monetarne unije

Na ravni Evrosistema se vzpostavlja Enotni mehanizem nadzora (SSM – Single Supervisory Mechanism). Evropska centralna banka (ECB) bo prevzela odgovornost za nadzorne naloge, povezane s finančno stabilnostjo vseh bank v območju evra. Odgovorna bo za učinkovito delovanje enotnega nadzornega mehanizma in imela neposreden nadzor nad bankami evroobmočja, izvajala pa ga bo v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi. Vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora predstavlja pomemben korak k enotni bančni uniji v Evropi, ki bo temeljila na celovitih in podrobnih enotnih pravilih za finančne storitve.

Evropska centralna banka (ECB) razpise za delovna mesta v okviru Enotnega mehanizma nadzora (EMN) objavlja na svoji spletni strani in samostojno vodi izbirni postopek. Banka Slovenije spodbuja sodelovanje čim večjega število slovenskih finančnih strokovnjakov v tako pomembni instituciji bančne unije, zato opozarjamo na podrobnejše informacije o razpisanih delovnih mestih in pogojih, ki so objavljene na spletni strani ECB/Job opportunities .
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 26.11.2013

Ljubljana, 26. november 2013

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Sprejet je bil sklep o Spremembi sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic: načrtovanje tokov likvidnosti.
S predlagano spremembo Sklepa je uvedena zahteva po spremljanju in poročanju bank o tokovih likvidnosti, kar naj bi pozitivno prispevalo h kakovosti upravljanja z likvidnostjo v bankah. Prek spremljanja oz. poročanja likvidnostnih odlivov in prilivov ter likvidnih sredstev bo omogočen boljši vpogled v prihodnje likvidnostne situacije banke, zgodnje odkrivanje potencialnih problematičnih področij ter pravočasna priprava ukrepov za preprečevanje oz. premostitev likvidnostnih primanjkljajev.

3) Svet banke je imenoval člane Revizijskega odbora Banke Slovenije, za predsednika dr. Dušana Zbašnika, za članico Romano Logar in za člana Darka Bohneca.

4) Svet Banke je poslancu dr. Vinku Gorenaku poslal:
Javni odgovor guvernerja Banke Slovenije poslancu dr. Vinku Gorenaku v zvezi s pozivom za ukrepanje proti NLB d. d., objavljenim na spletni strani dr. Vinka Gorenaka, dne 22. 11. 2013:
Spoštovani gospod poslanec!
V zvezi z vašim pozivom sporočam, da se Banka Slovenije in guverner osebno trudimo narediti vse, da se pristojnim organom omogoči opraviti svoje delo.
NLB d. d. je Banko Slovenije pred časom sama seznanila s pomisleki svojih strokovnih služb glede posredovanja podatkov Policiji v luči določb Zakona o bančništvu ter v zvezi s tem zaprosila Banko Slovenije za stališče in sestanek. Na sestanku meseca septembra letos je Banka Slovenije predstavnikom NLB d. d. pojasnila svoja stališča in tolmačenje zakonskih določb v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov. Po mnenju Banke Slovenije banka v primerih, ko pristojni organi zahtevajo podatke na podlagi drugih zakonov, s posredovanjem podatkov ne krši Zakona o bančništvu, še zlasti pa mora banka v primerih, ko sama podaja kazenske ovadbe, priložiti vse ustrezne dokaze.
Nedolgo po omenjenem sestanku in posredovanem pravnem mnenju NLB d.d. smo imeli v Banki Slovenije na lastno pobudo sestanek tudi s predstavniki Policije in Specializiranega državnega tožilstva, kjer smo v okviru izmenjave mnenj za utrjevanje in izboljšanje medsebojnega sodelovanja pojasnili tudi razumevanje Banke Slovenije v zvezi problematiko posredovanja zaupnih podatkov.
Ne nazadnje naj omenim, da tudi zadnja dopolnitev Zakona o bančništvu, ki sedaj bolj jasno določa izjemo od dolžnosti varovanja zaupnih podatkov, če banka posreduje podatke pristojnim organom zaradi razlogov za sum kaznivega dejanja, potrjuje stališča Banke Slovenije, ki smo jih, kot rečeno, posredovali tako NLB d.d., kot tudi pristojnim organom. V zvezi s samo odgovornostjo uprav bank sporočam še, da dopolnitev navedenega zakona tudi glede kazenske in odškodninske odgovornosti, povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja ali nadzora banke, prinaša podaljšanje splošnih zastaralnih rokov, in sicer na štirikratnih le-teh.

 

Sporočilo za javnost o odločitvi Ljubljanske borze z dne 2.12.2013

Ljubljana, 2. decembra 2013


Banka Slovenije ne more komentirati odločitve Ljubljanske borze o ustavitvi trgovanja z nekaterimi vrednostnimi papirji, ki so jih izdale nekatere slovenske banke, saj nam razlogi za njihovo odločitev niso poznani.

Borza v obvestilu za javnost navaja, da je ustavitev trgovanja utemeljena, ker niso zagotovljene ključne informacije za informirano odločanje vlagateljev. Pri tem pa iz samega obvestila ni mogoče razbrati, katere dejanske okoliščine je borza obravnavala kot tiste, ki naj bi preprečevale takšno informirano odločanje vlagateljev.

Banka Slovenije v okviru aktivnosti, ki jih izvaja, ne vidi razloga za posebno obravnavo štirih bank pri katerih je borza ustavila trgovanje z njihovimi vrednostnimi papirji. V kolikor se razlogi povezujejo z izvedbo obremenitvenih testov je treba upoštevati, da se ti testi izvajajo v desetih bankah in ne le v navedenih štirih. Do današnjega dne obremenitveni testi še niso zaključeni. Zato je v tej fazi nemogoče napovedovati rezultate teh testov oziroma ugibati o učinkih, ki jih bodo rezultati povzročili za posamezne banke, ki so vključene v teste, ali za druge banke.

Banka Slovenije je v preteklih dneh z Borzo razpravljala o vplivu objave rezultatov obremenitvenih testov na trgovanje z vrednostnimi papirji bank in v tej zvezi tudi o morebitni ustavitvi trgovanja s temi papirji za zaščito vlagateljev. Pri tem je Banka Slovenije jasno izpostavila, da pričakovanje rezultatov objave obremenitvenih testov ne bi smelo biti razlog za ustavitvijo trgovanja, saj to ni praksa iz preteklih let. Prav tako na podlagi pričakovane objave rezultatov ni mogoče špekulirati o ukrepih, ki bodo uporabljeni zoper posamezne banke – vrsta ukrepa je namreč odvisna od stopnje težav, te pa v tej fazi še niso identificirane za nobeno od bank, ki so vključene.

Banka Slovenije ocenjuje, da gre pri odločitvi Borze za previdnostni ukrep, ki temelji na zaključkih iz javnih razprav in ugibanj o rezultatih obremenitvenih testov. Vsekakor ta odločitev borze ni utemeljena s podatki o poslovanju izpostavljenih bank v okviru rezultatov obremenitvenih testov. Pri odločanju borze o tako pomembnem vprašanju, kot je ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji posameznih slovenskih bank, bi vsekakor pričakovali več pripravljenosti za predhodno (pravočasno) posvetovanje glede ukrepanja med vsemi vpletenimi institucijami.

 

Sporočilo za javnost z dne 6. decembra 2013 - Poslovanje z gotovino

Ljubljana, 6. decembra 2013

Na Banko Slovenije so se v zadnjih dneh obrnili občani z vprašanji v zvezi s poslovanjem bank v prihodnjih dneh. Zaradi špekulacij o motenem poslovanju bank, ki so se pojavljale v medijih glede na skorajšnjo objavo rezultatov ocene kvalitete bančnih bilanc in stresnih testov, so vprašanja občanov razumljiva. Banka Slovenije ponovno zagotavlja, da je poslovanje bank nemoteno in bo nemoteno tudi naprej, ne glede na to, kdaj bodo objavljeni rezultati in ne glede na to, kakšni bodo ti rezultati. Dejansko je ocenjevanje kvalitete bančnih bilanc, skupaj s stresnimi testi s strani neodvisnih tretjih oseb ter skupaj z ukrepi države za krepitev kapitala v bankah namenjeno krepitvi bančnega sistema. Banka Slovenije v teh dneh zaznava normalno povpraševanje po gotovini za mesec december in zagotavlja, da bo, kot vedno doslej, oskrba z gotovino nemotena.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 10.12.2013

Ljubljana, 10. december 2013


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, november 2013, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2013.

Glavni poudarki:

• Tuje okolje ostaja razmeroma stabilno v prid razvitih držav, z obeti le počasnega okrevanja.
• V Sloveniji je bila gospodarska aktivnost v tretjem četrtletju 2013 skladna s pričakovanji, padec BDP ob koncu lanskega in v prvi polovici letošnjega leta pa manjši kot v predhodnih objavah.
• Nadaljuje se umirjanje razmer na trgu dela.
• Učinke konsolidacijskih ukrepov javnih financ omejujejo zaostrene makroekonomske razmere.
Vsebina:
Zaključuje se obdobje čakanja na izvedbo ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bank in s tem povezane negotovosti o višini potrebne dokapitalizacije. Sama sanacija bank brez izboljšanja razmer v realnem delu gospodarstva ne bo zadosten pogoj za opaznejše gospodarsko okrevanje. Zanj bodo poleg spodbudnejših zunanjih dejavnikov potrebne predvsem korenite spremembe v domačem poslovnem okolju, kar zahteva tudi izboljšanje delovanja pravne države in njeno dosledno spoštovanje na vseh ravneh odločanja. Poleg tega bo za krepitev dolgoročnega gospodarskega potenciala nujno nadaljevanje izvajanja začetih strukturnih reform. To bo skupaj s fiskalno konsolidacijo omogočilo nadaljnje vračanje zaupanja mednarodnih finančnih trgov in s tem zagotovilo nemoten dostop do virov financiranja v tujini.

Četrtletna gospodarska rast v evrskem območju se je v tretjem četrtletju upočasnila, brezposelnost pa je ostala visoka, a stabilna. Kazalniki zaupanja kažejo na zelo postopno okrevanje aktivnosti tudi v letošnjem zadnjem četrtletju. Zaradi šibke rasti v evrskem območju, zgolj postopnega okrevanja v drugih razvitih državah in slabših gospodarskih obetov v hitrorastočih državah je OECD znižal napoved globalne gospodarske rasti za letošnje in naslednje leto. Novembra je ECB znižala ključno obrestno mero na 0,25 %. Poleg šibkega gospodarskega okrevanja in ohranjanja visoke stopnje brezposelnosti v evrskem območju je na znižanje obrestne mere vplival upad inflacije precej pod ciljno inflacijo ECB. Denarna politika FED je novembra ostala nespremenjena s ključno obrestno mero v razponu med 0,0 % in 0,25 % ter nespremenjenim obsegom nestandardnih ukrepov. Počasnejša globalna gospodarska rast in zmanjšanje geopolitičnih negotovosti sta novembra vplivali na nadaljnje znižanje cen nafte.

Medletno zmanjševanje domače gospodarske aktivnosti se letos hitro upočasnjuje ob odsotnosti dodatnih šokov v mednarodnem okolju in novih izdatnejših izdatkovnih rezov v javnih financah. BDP je v tretjem četrtletju tekoče stagniral, po zadnji oceni SURS pa so bili manjši kot v prejšnjih objavah tudi padci aktivnosti v predhodnih treh četrtletjih. Popravek dinamike BDP navzgor pomeni, da bo letošnji celoletni padec BDP manjši kot v zadnjih projekcijah Banke Slovenije. Hkrati zadnja objava nacionalnih računov potrjuje predvidevanja o izvozno pogojenem gospodarskem okrevanju, pospešek izvoza kljub zgolj šibki rasti v evrskem območju pa kaže na precejšnjo konkurenčnost slovenskega izvoznega sektorja. Po drugi strani je domače povpraševanje še naprej šibko, skladno z gibanjem realnih plač ter fiskalnim stiskanjem države. Glede na trenutna gibanja kazalnikov zaupanja novih šokov v gospodarski aktivnosti v letošnjem zadnjem četrtletju ne bo.
Gibanja na trgu dela so bila ugodnejša kot lani tudi v obdobju od septembra do novembra. To se kaže v septembrskem povečanju števila delovno aktivnih prebivalcev in v novembrski upočasnitvi medletne rasti števila brezposelnih. Tudi struktura tokov v in iz brezposelnosti je boljša. To morda kaže, da poslabšanje razmer na trgu dela, ki je sicer značilno za konec leta in nastaja predvsem zaradi iztekanja pogodb za določen čas, letos ne bo tako ostro kot lani. K izboljševanju razmer verjetno prispeva tudi letošnja reforma trga dela, ki je zmanjšala dualnost zaposlitev za določen in zaposlitev za nedoločen čas.
Medletna inflacija, merjena s HICP, je novembra znašala 1,2 %, kar je 0,1 odstotne točke več kot oktobra. Pri tem se je zaradi učinka osnove zvišala medletna rast cen energentov, hkrati pa se je zaradi pocenitev nekaterih tržnih storitev znižala medletna rast cen storitev. Skladno s tem se je osnovna inflacija novembra ponovno znižala in bi se, če izločimo učinek dviga DDV in drugih letošnjih konsolidacijskih ter administrativnih ukrepov, gibala okoli 0 %. Osnovna inflacija odraža šibko kupno moč in odsotnost pritiskov s strani povpraševanja. Nizki so tudi domači pritiski na ponudbeni strani, saj je medletna rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu v tretjem četrtletju ponovno upadla.
Primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja se je do septembra letos medletno povečal za 234 mio EUR. Ob majhnem znižanju odhodkov prihodki v prvih devetih mesecih zaostajajo za lanskimi za 2,4 %, kar je odraz gospodarskih razmer in sprememb davka na dohodek pravnih oseb. Zaradi medletno višjih nedavčnih prihodkov in po zvišanju stopenj DDV so se prihodki v tretjem četrtletju sicer medletno povišali, primanjkljaj pa zmanjšal. Državni zbor je sredi novembra potrdil proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Evropska komisija je ugotovila, da so proračunski načrti za prihodnje leto skladni s pravili. Slovenija se je novembra zadolžila na evrskem trgu z izdajo triletne državne obveznice v višini 1,5 mrd EUR. Po izdaji obveznice in potrditvi proračunov Republike Slovenije za naslednji dve leti se je zahtevani donos na dolgoročno državno obveznico začel zniževati in je konec novembra znašal 5,6 %.
Medletna rast presežka tekočega računa plačilne bilance se je septembra nadaljevala. Presežek je znašal 269 mio EUR in je bil medletno večji za 69 mio EUR. Septembrska rast v največji meri izvira iz povečanega presežka storitev, pretežno zaradi visoke rasti izvoza storitev posredovanja v mednarodni trgovini ter medletnega zmanjšanja primanjkljaja faktorskih dohodkov in transferjev. V enem letu do septembra je presežek tekočega računa dosegel 2,4 mrd EUR oziroma 6,8 % BDP, kar je za slabih 5 odstotnih točk več kot septembra lani. K povečanju je dve tretjini prispevala blagovna menjava, ki se je iz primanjkljaja v višini 1,4 % BDP do septembra letos prevesila v presežek v višini 1,9 % BDP. V enakem obdobju se je presežek storitev povečal za 1,1 % BDP, primanjkljaj faktorskih dohodkov pa zmanjšal za 0,5 % BDP.
Neto odliv sredstev zasebnega sektorja v tujino v višini 432 mio EUR je bil septembra dvakrat večji od odliva v avgustu in za skoraj tretjino večji od mesečnega povprečja zadnjih dvanajstih mesecev. Terjatve zasebnega sektorja do tujine so se povečale, na kar so najbolj vplivali odlivi iz naložb v tuje vrednostne papirje in iz danih komercialnih kreditov, obveznosti do tujine pa so se zmanjšale, največ iz naslova razdolževanja bank. Letos do septembra je bil neto odliv zasebnega sektorja (3,6 mrd EUR) le deloma nadomeščen z neto prilivom prek države (1,6 mrd EUR), kar kaže na omejene možnosti financiranja v tujini. Neto zunanji dolg se je septembra zmanjšal za 0,3 mrd EUR, letos do septembra pa za 2,1 mrd EUR.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval rezultate stresnih testov, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.
Po objavi stresnih testov bodo banke delovale normalno. Sprejeta je tudi ustrezna pravna podlaga za dokapitalizacijo bank, država pa ima za ta namen pripravljena prosta sredstva, tako da bo dokapitalizacija lahko izvedena izredno hitro. Prav tako je na prenos slabih terjatev iz bank pripravljena tudi Družba za upravljanje terjatev bank.

 

Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije predstavili rezultate stresnih testov

Ljubljana, 12. december 2013

Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije sta na današnji novinarski konferenci predstavili rezultate stresnih testov - kapitalski primanjkljaj pregledanih bank bi v primeru neugodnega scenarija znašal 4,778 milijard evrov. Za dokapitalizacijo treh bank (NLB, NKBM, Abanka) bo potrebnih 3,012 milijarde evrov.

Celotno sporočilo za javnost se nahaja PDF datoteki.

Država po pozitivni odločitvi Evropske komisije dokapitalizirala pet bank

Ljubljana, 18. decembra 2013

Evropska komisija je danes izdala odločbe o državnih pomočeh za pet slovenskih bank (NLB, NKBM, Abanka, Factor banka in Probanka), na podlagi katerih se lahko izvedejo prejšnji teden sprejeti sklepi vlade, ki določajo, da ukrepi za krepitev stabilnosti bank začnejo učinkovati po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije. Hkrati sta bili podpisani pogodbi med DUTB in NLB ter NKBM o prenosu slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank.

Glede Abanke je Evropska komisija izdala začasno odločbo, s katero je odobrila prvi del dokapitalizacije, ki je bila izvedena že danes, in sicer v višini 348 milijonov evrov. Preostali del dokapitalizacije, ki je potreben za dolgoročno vzdržno poslovanje Abanke ter sam prenos slabih terjatev na DUTB, bo izveden po prejemu dokončnega pozitivnega mnenja Evropske komisije, ki bo pripravljeno na podlagi načrta prestrukturiranja, ki je v pripravi.

Na podlagi odločb Banke Slovenije, s katerimi je odredila izredni ukrep povečanja kapitala v NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki, je danes Republika Slovenija zagotovila ustrezno povečanje kapitala omenjenih bank. Tako je Republika Slovenija glede posameznih bank danes zagotovila:
- NLB: dokapitalizacijo v višini 1.551 milijonov evrov, in sicer v denarju v višini 1.141 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 410 milijonov evrov;
- NKBM: dokapitalizacijo v višini 870 milijonov evrov, in sicer v denarju v višini 620 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 250 milijonov evrov;
- Abanka: dokapitalizacijo v denarju v višini 348 milijonov evrov;
- Probanka: dokapitalizacijo v višini 176 milijonov evrov, in sicer v denarju višini 160 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 16 milijonov evrov;
- Factor banka: dokapitalizacijo v višini 269 milijonov evrov, in sicer v denarju višini 160 milijonov evrov in v obveznicah Republike Slovenije v višini 109 milijonov evrov. 

Povzetek odločb o izrednih ukrepih:

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 14. januarja 2014

Ljubljana, 14. januar 2014


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, december 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2013.
Po šibki rasti evrskega območja v tretjem četrtletju 2013 tudi podatki za zadnje četrtletje ne nakazujejo opaznejšega gospodarskega okrevanja. Mesečni upad aktivnosti v industrijski proizvodnji in gradbeništvu se je oktobra povečal, nižja kot septembra je bila tudi prodaja v trgovini na drobno. V nasprotju z realnimi kazalniki je ostalo gibanje anketnih kazalnikov še naprej ugodno. Stopnja brezposelnosti je oktobra ostala stabilna pri 12 %.
Gospodarska aktivnost je bila konec leta 2013 stabilna tudi v Sloveniji. Industrija v povprečju zadnjih mesecev stagnira, saj ob rasti izvoza v evrsko območje upada povpraševanje na drugih trgih, na kar vpliva tudi padanje vrednosti tujih valut. Zmanjševanje domačega povpraševanja se je nekoliko umirilo, skladno z upočasnitvijo upadanja kupne moči. Prenehanje zmanjševanja BDP se odraža tudi na zaustavitvi rasti presežka na tekočem računu plačilne bilance. Zaupanje v gospodarstvu je konec leta ostalo stabilno, a na nizki ravni.
Zaradi iztekanja pogodb za določen čas se je število registriranih brezposelnih decembra ponovno povečalo. Medletna rast je bila sicer najnižja v letu 2013, a predvsem zaradi učinka osnove. Povprečna nominalna plača se je v zadnjih mesecih sicer povečevala, vendar je bila njena rast do oktobra še nižja od inflacije.
Inflacija čedalje močneje odraža nizko raven domače končne potrošnje. Decembra se je, merjena s HICP, medletno znižala na 0,9 %, ob odsotnosti konsolidacijskih in administrativnih ukrepov pa bi bila negativna. Za 0,3 odstotne točke nižja inflacija kot novembra je predvsem posledica dodatnega zniževanja cen industrijskih proizvodov brez energentov, nižje rasti cen nekaterih tržnih storitev in prehodnega znižanja premije zdravstvenega zavarovanja.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Novembrsko poslovanje bank je bilo še vedno v znamenju pričakovanj rezultatov skrbnega pregleda bank in ohranjanja obstoječih trendov. Spremembe v bilancah predvsem odražajo krčenje bilančnega sistema zaradi dveh bank v postopku nadzorovane likvidacije, kar se kaže v večjem obsegu oslabitev, večjem padcu (neto) kreditne aktivnosti ter večjim izgubam bančnega sistema. Nižanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev se odraža na upadanju potrošniških posojil, kljub temu pa stanovanjsko kreditiranje ohranja pozitivno rast. Vloge gospodinjstev so stabilne. Tveganje refinanciranja bank je nizko, posebej bank v večinski domači lasti, ki se jim je v horizontu enega leta močno znižalo zapadanje dolga do tujine.

4. Svet Banke Slovenije se je seznanil z ugotovitvami ankete o dostopnosti finančnih virov za podjetja, ki jo je banka izvedla tretjič zapored. Namen ankete je bil pridobiti mnenje podjetij o financiranju v Sloveniji in s tem dopolniti informacijsko osnovo, ki jo Banka Slovenija pridobi od bank. Anketa kaže, da tudi v letu 2013 mala in srednja podjetja (MSP) najbolj omejuje plačilna nedisciplina. MSP so v 2013 manj povpraševala po zunanjih virih financiranja kot v 2012, vložila so manj vlog in pri tem so bila manj uspešna kot v 2012. MSP tudi v 2014 ne pričakujejo izboljšanja dostopnosti do virov financiranja. Pogoji po dejavnostih so v 2013 bolj izenačeni kot v preteklem letu, opazno je izboljšanje za podjetja v dejavnosti gradbeništvo. Velika podjetja ocenjujejo stanje na področju financiranja podobno kot MSP. Gradivo z rezultati ankete bo objavljeno na spletni strani (http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=223 ).


5. Svet Banke Slovenije je sprejel dva podzakonska predpisa, in sicer:

Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije
S sklepom se določa način in obseg izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog, ki jih Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (t.i. uredba CRR) daje pristojnemu nadzornemu organu. Gre predvsem za diskrecije, ki opredeljujejo način izračuna kapitala bank v prehodnem obdobju do polne uveljavitve novih pravil in kapitalskih zahtev za različne vrste tveganj ter obravnavo nekaterih drugih bonitetnih zahtev iz uredbe CRR.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na posodobitev vprašalnika v delu, ki se uporablja za ocenjevanje ugleda in izkušenj kandidata za člana uprave banke oziroma hranilnice. Praksa je namreč pokazala, da lahko člani pri nekaterih obstoječih vprašanjih podajo pomanjkljive odgovore, ki Banki Slovenije ne omogočajo celovite presoje glede njihovega ugleda in izkušenj.

 

Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS

Ljubljana, 17. januar 2014

Od 17. do 28. oktobra 2013 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).
MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.
13. januarja 2014 je poročilo članov misije o Sloveniji obravnaval in potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.
Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS.
 

Pojasnilo o ukrepih Banke Slovenije ob dokapitalizaciji NLB, NKBM in Abanke

Ljubljana, 20. januar 2014

Z novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je bila sprejeta decembra lansko leto, je v Sloveniji stopila v veljavo ureditev, ki je omogočila, da v primeru ugotovljene insolventnosti banke - Banka Slovenije izvede postopek sanacije banke z ukrepi, ki so glede učinkov podobni postopku prisilne poravnave, ki se izvede v primeru insolventnosti gospodarske družbe. Nova ureditev omogoča prisilni odpis delnic obstoječih delničarjev oziroma odpis ali konverzijo v delnice za podrejene terjatve upnikov banke, to je tiste terjatve, ki bi bile v primeru stečaja banke poplačane šele, ko bi se v celoti poplačali vsi depoziti banke in druge navadne terjatve upnikov banke. Nov ukrep prisilnega prenehanja ali konverzije je urejen kot izredni ukrep, ki ga v okviru pristojnosti izvajanja nadzora nad banko izreče Banka Slovenije, če so za to izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.

Z novim ukrepom prisilnega prenehanja ali konverzije se prepreči propad banke in omogoči njeno preživetje na podoben način, kot v primeru prisilne poravnave insolventnega podjetja tako, da pretekle izgube pokrijejo najprej dosedanji lastniki, šele za njimi pa tisti upniki, katerih terjatve se po pravilih splošnega insolvenčnega prava štejejo kot podrejene terjatve (po vrstnem redu, glede na stopnjo podrejenosti njihovih terjatev).

Poslabšanje gospodarskega stanja v državi, predvsem po letu 2010, je zaradi propada številnih podjetij vplivalo na kapitalsko ustreznost bank, z zmanjšano sposobnostjo zadolževanja države pa tudi na poslabšanje likvidnostnega stanja slovenskega bančnega sistema. V letu 2013 se je stanje tako poslabšalo, da se je izkazalo, da brez državne pomoči v obliki dokapitalizacije, določene banke ne bodo preživele. Slovenija je sestavni del Evropske unije, slovenske banke pa sestavni del evropskega bančnega sistema, kar pomeni, da smo dolžni spoštovati zakonodajo, ki je sprejeta znotraj Unije. V primeru državne pomoči bankam to vključuje tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je državna pomoč sploh dopustna. Pogoje za dopustnost državne pomoči za sanacijo bank določa Evropska komisija v okviru svojih pristojnosti na področju varstva konkurence. Dopustnost vsakega posamičnega primera državne pomoči (ali ko država nameni sredstva za sanacijo banke, ali ko ga nameni za sanacijo podjetju) Evropska komisija posebej presoja. Glede na Pogodbo o EU je predhodno soglasje Evropske komisije pogoj, da država lahko nameni državno pomoč posamezni banki.

Banka Slovenije je na podlagi ocene neodvisnih cenilcev, ki so v desetih slovenskih bankah pregledovali kreditne portfelje, ugotovila, da so bile ocene posameznih bank glede kreditov oziroma glede trenutne vrednosti zavarovanj, preoptimistične in bodo zato morale te banke ob koncu leta pri zaključevanju poslovnih knjig izkazati dodatno izgubo zaradi oblikovanja dodatnih potrebnih slabitev in rezervacij. Med desetimi bankami je pregled kreditnega portfelja pokazal potrebo po visokem obsegu dodatnih slabitev. Po obsegu potrebnih dodatnih slabitev zlasti izstopajo NLB, NKBM in Abanka. Celostni pregled kreditnega portfelja v teh bankah je namreč pokazal, da bi banke po oblikovanju vseh ocenjenih slabitev in rezervacij ob koncu poslovnega leta, dejansko izkazovale negativni kapital. To bi pomenilo, da bi morala Banka Slovenije zoper te banke začeti stečajni postopek. V primeru stečaja banke bi se vrednost premoženja banke, ki bi bilo namenjeno poplačilu upnikov, še dodatno znatno znižala zaradi pogojev prisilne prodaje oziroma splošne slabe likvidnosti na finančnem trgu, s tem pa bi se obseg izgube za upnike banke še povečal.

V primeru stečaja banke bi se glede na veljavne predpise najprej poplačale zavarovane terjatve iz premoženja banke, ki je dano v zavarovanje obveznosti banke, nato pa iz preostalega premoženja po vrstnem redu najprej prednostne terjatve upnikov (tudi zajamčene vloge), navadne terjatve upnikov (nezajamčene vloge, druge navadne terjatve) in šele za tem podrejene terjatve. Le v primeru popolnega poplačila predhodnega razreda terjatev, bi bile na vrsti za poplačilo terjatve upnikov naslednjega reda. Delničarji bi bili glede svojih vložkov v delnice banke lahko poplačani iz premoženja banke le, če bi se najprej v celoti poplačale obveznosti banke do vseh upnikov, kar pa v primeru stečaja praktično ni mogoče.

Uveljavitev novele Zakona o bančništvu je omogočila, da se v primeru ugotovljene insolventnosti banke in grozečega stečaja banke, ki bi lahko ogrozil stabilnost finančnega sistema, z izrednim ukrepom Banke Slovenije uveljavijo le nekateri učinki stečaja banke in sicer razveljavitev obveznosti banke do delničarjev in upnikov iz naslova podrejenih terjatev, če te obveznosti v stečaju banke ne bi bile poplačane. S tem ukrepom se torej prepreči stečaj banke, položaj delničarjev oziroma upnikov, katerih terjatve so bile razveljavljene, pa zaradi tega ukrepa ne sme biti slabši, kot bi bil v primeru stečaja banke.

Če bi torej upniki določenega razreda podrejenih terjatev prejeli v stečaju vsaj delno poplačilo svoje terjatve, ta del ne sme biti predmet razveljavitve, pač pa bi lahko Banka Slovenije v tem delu odločala o konverziji terjatev v (nove) delnice banke.

Banka Slovenije je na podlagi ocene neodvisnih cenilcev, ki je bila izvedena v vseh bankah, ki so bile deležne izrednih ukrepov (NLB, NKBM, Abanka, Factor banka, Probanka) ugotovila, da bi bil v primeru stečaja banke primanjkljaj kapitala tako visok, da terjatve upnikov podrejenih terjatev in delnice obstoječih delničarjev ne bi bile niti delno poplačane.

Da bi lahko banke prejele državno pomoč, ki je bila nujno potrebna za stabilizacijo poslovanja, je pred vplačilom sredstev države za dokapitalizacijo bank, moral biti izveden ukrep razveljavitve delnic banke in vseh podrejenih obveznosti banke, saj te v primeru stečaja banke ne bi bile poplačane. V nasprotnem primeru dokapitalizacija bank z državno pomočjo, glede na pravila EU za državne pomoči, ne bi bila dopustna. Po teh pravilih namreč javnih sredstev ni dopustno uporabiti za reševanje delničarjev in upnikov iz naslova podrejenih terjatev, ampak le za reševanje terjatev navadnih upnikov – deponentov in drugih prednostnih upnikov banke.

Stečaj in prenehanje banke se lahko v smislu 320. člena ZBan-1 kljub ugotovljeni insolventnosti banke torej odloži, če Banka Slovenije oceni, da je mogoče z izrednimi ukrepi, ki jih ureja ZBan-1, odpraviti razloge insolventnosti. Iz navedenega izhaja, da so izredni ukrepi predvideni kot instrument za sanacijo bank, s katerimi se zaradi zaščite javnega interesa, z uporabo javnih sredstev prepreči stečaj banke. To pa je mogoče le z natančno opredeljenimi ukrepi prestrukturiranja, ki jih na podlagi zakona izreče Banka Slovenije na način, da se zavarujejo temeljne pravice lastnikov in upnikov ter odvrnejo negativni učinki stečaja banke na finančni sistem.

Izredni ukrepi, ki so bili urejeni v ZBan-1 pred uveljavitvijo novele ZBan-1L, so sicer določali možnost, da Banka Slovenije odloči o dokapitalizaciji banke (brez skupščine banke), o prenosu premoženja in obveznosti banke na prevzemno družbo, o prodaji delnic banke in o postavitvi izredne uprave banke. Izredni ukrepi, kot so bili urejeni v ZBan-1 pred uveljavitvijo ZBan-1L, pa niso omogočali prestrukturiranja banke na način, da se izvede prisilni odpis obveznosti banke na način, kot to velja za obveznosti prezadolženih dolžnikov v postopku prisilne poravnave (v skladu z ZFPPIPP).

Namen postopkov prestrukturiranja po ZFPPIPP (preventivno prestrukturiranje in prisilna poravnava) je dvojen. Ohraniti poslovanje podjetja in doseči višje poplačilo upnikov kot v stečaju (44c. in 136. člen ZFPPIPP). Z ohranitvijo poslovanja podjetja se dosežejo ugodni učinki z vidika delovanja gospodarskega sistema in družbe v celoti. Stroški stečaja tako ne bremenijo javnih sredstev, podjetje še naprej ustvarja dohodek, plačuje javne dajatve in še naprej zagotavlja delovna mesta.

Ker je bila prošnja države za odobritev državne pomoči z dokapitalizacijo bank s strani Evropske komisije rešena ugodno (brez njenega soglasja je državna pomoč nemogoča), je bila lahko dokapitalizacija izvršena pred koncem leta. Ker je bila dokapitalizacija bank v tako kratkem roku mogoča le z državno pomočjo, je bil ukrep razveljavitve delnic in podrejenih obveznosti nujen predpogoj za sodelovanje države pri sanaciji bank v obliki dokapitalizacije. Brez tega ukrepa bi bila celotna operacija nemogoča, stečaj bank pa glede na veljavno zakonodajo neizogiben. Banka Slovenije se zaveda teže ukrepa, ki ga je izrekla z razveljavitvijo delnic in podrejenih obveznosti bank, vendar hkrati ugotavlja, da je bila uporaba tega ukrepa v danih okoliščinah edina rešitev, da se prepreči stečaj teh bank in zagotovi stabilnost finančnega sistema kot celote.

Tako pri pripravi zakonodaje, kot tudi pri izvedbi ukrepa je Banka Slovenije ravnala skrbno in s ciljem, da se negativni učinki tega ukrepa omejijo na najmanjšo možno mero.

V obdobju gospodarske recesije se tveganje iz naslova lastništva delnic in drugih finančnih instrumentov, ki pomenijo za imetnike ob višjem tveganju tudi večji kapitalski donos, bistveno poveča v primerjavi s tveganji in pričakovanji, kot so obstajala v razmerah gospodarske rasti in dobrega stanja bank. Pričakujemo, da se bo ob sanaciji gospodarstva in gospodarski rasti izboljšalo tudi stanje bank, temu je bila lanskoletna dokapitalizacija bank tudi namenjena.
 

Razkritje odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih

Ljubljana, 24. januarja 2014

Banka Slovenije je 18. 12. 2013 v skladu z določbami Zakona o bančništvu (ZBan-1) izdala odločbe o izrednih ukrepih NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki, s katerimi je odločila o prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti teh bank in o izvedbi dokapitalizacije z namenom, da se ohrani stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji.

Banka Slovenije je po izvedbi izrednih ukrepov prejela številne zahteve za razkritje odločb o izrednih ukrepih.

Odločbe o izrednih ukrepih vsebujejo informacije o poslovanju bank, ki jih je Banka Slovenije prejela v okviru izvajanja nadzora nad bankami in se torej na podlagi ZBan-1 obravnavajo kot zaupne informacije. Banka Slovenije lahko uporablja zaupne informacije samo za izvajanje nadzora in s tem povezanimi sodnimi postopki. Izjeme, ki dopuščajo posredovanje podatkov so določene v 228., 230., 230a., 231. in 232. členu ZBan-1, ki omogočajo razkritje posameznih zaupnih informacij le izrecno navedenim subjektom, ki jih lahko uporabljajo le za namene, ki so določeni z zakonom.

Visoka stopnja varovanja zaupnih informacij, ki so pridobljene v okviru izvajanja nadzora, je eno od pomembnih zagotovil za učinkovito delovanje nadzornih organov in je zato tak standard varovanja zaupnih informacij zelo podrobno definiran tudi na ravni EU ter Direktive 2006/48/ES, ki jo je z omenjenimi določbami ZBan-1 implementirala tudi Republika Slovenija.

ZBan-1 tako Banki Slovenije ne omogoča razkritja zaupnih informacij oziroma odločb o izrednih ukrepih javnosti.

Z vidika varstva pravic delničarjev in upnikov bank, ki so prizadeti zaradi izrednih ukrepov, je delno razkritje zaupnih informacij javnosti predvideno v 274. členu ZBan-1, ki določa objavo povzetka odločbe o izrednih ukrepih, kadar ta določa izredni ukrep prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti banke.

Zaradi omejitev, ki jih določa ZBan-1, so bile vse izdane odločbe o izrednih ukrepih označene kot strogo zaupne, upoštevali smo 274. člen zakona in objavili povzetke odločb o izrednih ukrepih, saj vse odločbe določajo tudi ukrep prenehanja kvalificiranih obveznosti. Iz povzetkov odločb so v skladu z 274. členom ZBan-1 razvidni razlogi za uporabo izrednih ukrepov, vsebina izrednih ukrepov in učinki na položaj upnikov ter delničarjev, vključno z navedbo pravnih sredstev, ki so jim na razpolago v skladu z veljavnimi predpisi.

Nova direktiva, ki ureja delovanje kreditnih institucij in izvajanje nadzora (Direktiva 2013/36/EU – CRD IV, ki bi jo morala Republika Slovenija prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. 1. 2014), v zvezi z javno objavo informacij o izrečenih ukrepih nadzora, v členu 68 določa, da nadzorni organ objavi omejen nabor podatkov v zvezi z izrečenimi ukrepi (kršitelja, vrsto sankcije in razloge za ukrep), nikakor pa ni predvidena objava celotne odločbe oziroma ukrepa, ki ga izda nadzorni organ.

Izredni ukrepi, ki jih je na podlagi ZBan-1 Banka Slovenije dolžna izreči, so bili po naši oceni nujni, da se odpravijo razlogi insolventnosti v petih bankah in s tem ohrani stabilnost finančnega sistema oziroma zaščiti javni interes. Zaradi ogroženosti javnega interesa je Banka Slovenije o svojih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem petih bank pred izdajo odločb o izrednih ukrepih obvestila Ministrstvo za finance ter Vlado, ki sta na podlagi teh ugotovitev presojala ogroženost javnega interesa. Vlada v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, v primeru, ko obstaja ogroženost javnega interesa, odloča o uporabi javnih sredstev za zagotavljanje stabilnosti bank. Pri tem pa je obseg uporabe javnih sredstev, glede na pravila o državnih pomočeh, omejen na tisti obseg, ki je nujno potreben, da se zaščiti javni interes.

Banka Slovenije mora v zvezi z obravnavo zaupnih informacij, pridobljenih v okviru izvajanja nadzora, ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in bo zaupne informacije razkrila upravičenim subjektov oziroma javnosti v obsegu in pod pogoji, kot jih določa Zakon o bančništvu (in mednarodno uveljavljene prakse pri izvajanju nadzora nad bankami).

Banka Slovenije torej v skladu z veljavnimi predpisi, javnosti ne sme razkriti zaupnih informacij in odločb o izrednih ukrepih, z izjemo informacij, ki so navedene v že objavljenih povzetkih odločb. Vsako drugačno ravnanje bi bilo kršenje zakonodaje, kar pa Banka Slovenije ne more storiti. Obstaja pa tudi možnost spremembe zakonodaje, ki pa bi pomenila odstopanje od predpisov EU in mednarodno uveljavljenih standardov in praks. Če bo zakonodajalec kljub temu sledil takim pobudam za spremembo zakonodaje, bo morala Banka Slovenije tako ureditev spoštovati.
 

Plače članov izrednih uprav Probanke in Factor banke

Ljubljana, 24. januarja 2014

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je Banka Slovenije z odločbo zavrnila dostop do podatkov iz pogodb o zaposlitvi s člani izrednih uprav Probanke in Factor banke, saj gre za osebne podatke. Na podlagi sklicevanja na javni interes je zadevo odstopila, v skladu z istim zakonom, Vladi.

Ponovno poudarjamo, da mora Banka Slovenije v skladu z veljavno zakonodajo ščititi interese posameznika. V primeru razkritja in kasnejše ugotovitve v za to predpisanem postopku, da je Banka Slovenije nezakonito razkrila podatek, lahko nastane nepopravljiva škoda, saj vrnitve v prejšnje stanje ni! Če pa bi ji bila po predpisanem postopku izrečena zahteva po razkritju podatka, le-tega še zmeraj lahko posreduje javnosti, res pa je, da s časovno distanco. Ne glede na zgoraj navedeno je Banka Slovenije 22. 1. 2014 člane obeh izrednih uprav zaprosila za soglasje za javno razkritje plače, da se različne špekulacije o njihovih višinah odpravijo. Danes, 24. 1. 2014, smo prejeli zadnja soglasja, zato njihovo plačo, kot je bila dogovorjena s pogodbami o zaposlitvi septembra 2013, povzemamo:

predsednik izredne uprave: 15.000 EUR bruto mesečno
člani izredne uprave: 13.500 EUR bruto mesečno

Plače v primeru članov izredne uprave Factor banke so znotraj meril, ki izhajajo iz t.i. Lahovnikovega zakona, so pa izplačevane v skladu Zakonom o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize.

Danes smo prejeli mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njihovo mnenje je, da zakon velja tudi v primeru plač izredne uprave. Aneksi k pogodbam o zaposlitvi so bili že predhodno pripravljeni in bodo posredovani v podpis brez odlašanja.

Neodvisno od mnenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa posredujemo izhodišča Banke Slovenije pri tolmačenju navedenega zakona:

I. Splošno

Izredni upravi Factor banke in Probanke sta bili imenovani z odločbama Banke Slovenije na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki imenovanje izredne uprave uvršča med izredne ukrepe za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema. Ukrep je lahko izrečen hkrati z drugimi izrednimi ukrepi (prodaja vseh delnic, povečanje osnovnega kapitala ali prenos premoženja banke) ali samostojno, če obstajajo razlogi, ki jih določa zakon, katerikoli izredni ukrep pa lahko tudi preneha, če prenehajo razlogi zanj. V skladu z drugim odstavkom 256. člena ZBan-1 izredna uprava prevzame pooblastila in pristojnosti vodenja in zastopanja banke z dnem, ko je odločba o imenovanju izredne uprave vročena banki. Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo pooblastila in pristojnosti članov uprave banke za vodenje poslov in zastopanje banke. Z vročitvijo odločbe o izredni upravi banki prenehajo tudi pooblastila in pristojnosti skupščini ter nadzornemu svetu banke, ta pooblastila pa prevzame Banka Slovenije, kot samostojna institucija, ki je pri izvajanju svojih nalog po zakonu neodvisna in ni vezana na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se nanje ne sme obračati po navodila ali usmeritve (2. člen Zakona o Banki Slovenije, ZBS-1).

ZBan-1 v povezavi z izvajanjem nadzora ureja med drugim tudi odgovornost Banke Slovenije. Tako 223a . člen ZBan-1 najprej določa standarde skrbnega ravnanja, in sicer, da Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu (sem štejejo tako zaposleni v Banki Slovenije, vključno s člani Sveta, ne glede na to ali izvajajo pristojnosti organov banke ali svoje »primarne« pristojnosti, kot tudi izredna uprava), pri izvajanju pristojnosti nadzora na podlagi ZBan-1 ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Dalje ZBan-1 postavlja domnevo skrbnega ravnanja, ki ga veže na ob odločitvah razpoložljive informacije, enako domnevo zakon postavlja za osebe, ki delujejo v imenu Banke Slovenije pri izvajanju pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-1. Določba tretjega odstavka navedenega člena določa, da je Banka Slovenije odgovorna za ravnanja oseb, ki so pri izvajanju nadzora in drugih pristojnosti Banke Slovenije v skladu z ZBan-1 delovale na podlagi pooblastila Banke Slovenije, in sicer po pravilih, ki urejajo odgovornost delodajalcev za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom tretjim osebam povzročijo zaposleni. Če zaradi ravnanja osebe, ki je delovala na podlagi pooblastila Banke Slovenije, nastane škoda, lahko oškodovanec zahteva povračilo škode izključno od Banke Slovenije, kar velja tudi v primeru izredne uprave.

Glede na to, da gre pri imenovanju izredne uprave za (izredni) ukrep nadzora po ZBan-1, je korporativni okvir izvajanja pristojnosti skupščine in nadzornega sveta, v smislu sprejemanja odločitev, ki bi jih sicer sprejemala ta dva organa družbe v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), reduciran na minimum. Izredna uprava je v skladu z določbo prvega odstavka 258. člena ZBan-1 vezana na pisna navodila Banke Slovenije, in sicer Banke Slovenije kot regulatorja, in ne kot nadzornega sveta banke - ker nadzornega sveta banke dejansko ni več.


II. ZPPOGD

V kontekstu navedenega pod I. točko je Banka Slovenije izbrala strokovnjake za izvajanje nalog izredne uprave in v tem kontekstu so bile po izdaji odločbe o izredni upravi sklenjene tudi pogodbe o zaposlitvi s člani izrednih uprav v Factor banki d. d. in Probanki d. d..

V luči vpliva ZPPOGD na prejemke članov izredne uprave je treba najprej izpostaviti, da vse odločitve v zvezi z izredno upravo, ki so sprejete pri izvajanju pristojnosti nadzornega sveta banke (sem spada tudi podpis predmetnih pogodb o zaposlitvi), ki ji je bil izrečen izreden ukrep nadzora, sprejema Banka Slovenije kot nadzorni organ po ZBan-1, čeprav posega v korporativna pravna razmerja iz ZGD-1. To pomeni, da Banka Slovenije odločitve pri izvajanju pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta banke sprejema na način, kot ga določa Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1), torej odločitve sprejema Svet Banke Slovenije kot kolektivni organ, ne pa kot nadzorni svet banke v smislu, da bi člani Sveta Banke Slovenije prevzeli vloge članov nadzornega sveta banke, s posledicami, kot jih določa ZGD-1, oziroma drug zakon, v tem primeru ZPPOGD. Banka Slovenije, kot je predstavljeno v prejšnji točki, v skladu z ZBan-1 tudi odškodninsko odgovarja za ravnanja izredne uprave.

Iz obrazložitve vladnega predloga ZPPOGD (EVA: 2009-2111-0211, Številka: 00713-45/2009/8, z dne 3. 12. 2009) jasno izhaja namen te zakonske ureditve; Vlada Republike Slovenije je lahko do sprejema zakona članom nadzornih organov v gospodarskih družbah v večinski lasti države zgolj priporočala, kako naj ravnajo pri določanju plač poslovodnim osebam, in v zvezi s tem sprejela tudi nekatere sklepe, ni pa mogla neposredno posegati v urejanje prejemkov. Z zakonom naj bi se vzpostavil enoten sistem prejemkov in pravic poslovodnih oseb v teh družbah.

Glede na to, da je namen ZPPOGD ureditev, ki nadomešča nezmožnost vpliva Republike Slovenije na člane nadzornih svetov v družbah v večinski državni lasti, ob upoštevanju prej povedanega o izvajanju pristojnosti nadzornega sveta družbe, ki ji Banka Slovenije izreče ukrep izredne uprave, in ob upoštevanju zakonske zahteve, da je Banka Slovenije pri izvajanju pristojnosti neodvisna in samostojna, je po našem mnenju jasno, da ZPPOGD v urejanje razmerij med Banko Slovenije (pri izvajanju pristojnosti nadzornega sveta banke pod izredno upravo) in člani izredne uprave (kot nadzornim ukrepom po ZBan-1) ne more in ne sme posegati. Samo dejstvo, da je Republika Slovenija z dokapitalizacijo res postala večinska lastnica banke pod izredno upravo namreč ne vpliva na njeno pristojnost izvajanja kakršnih koli pravic, ki izhajajo iz imetništva delnic, v kar naj bi dejansko posegel ZPPOGD s svojim enotnim obravnavanjem prejemkov. Kot zgoraj navedeno, Banka Slovenije izvaja pristojnosti tako nadzornega sveta kot skupščine banke.

Na tem mestu je treba izpostaviti tudi namen izrednih ukrepov Banke Slovenije; osnovni namen izredne uprave (kot tudi ostalih izrednih ukrepov po ZBan-1) je zagotovitev stabilnosti finančnega sistema. Zato banka pod izredno upravo sicer ostaja gospodarski subjekt na trgu, in je s tega vidika še vedno podvržena nekaterim določbam korporativnega prava, ne opravlja pa več primarno osnovne funkcije gospodarske družbe po ZGD-1, ki je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu, katere glavni namen je pridobivanje dobička, tudi v primeru, da je družba v večinski lasti države. Osnovni namen in cilj poslovanja ter samega obstoja banke kot gospodarskega subjekta, se z imenovanjem izredne uprave pomaknejo iz zasebne v javno sfero zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema, ki je v tem delu v pristojnosti Banke Slovenije. Banka Slovenije je tako edina pristojna, da najde ustrezno usposobljene strokovnjake, ki bodo neposredno izvajali njene izredne ukrepe nadzora, posledično pa po našem mnenju tudi, da postavi pogoje ter se dogovori o pravicah in obveznostih pogodbenega razmerja z njimi.

Tudi iz samega besedila ZPPOGD izhaja, da sicer široko zastavljena veljavnost zakona za vse gospodarske subjekte v večinski državni lasti natančno definira poslovodne osebe gospodarskih družb, v katerih je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža Republika Slovenija, vendar o izredni upravi ne govori. Dalje zakon pri navajanju pomena uporabljenih izrazov določa, da je organ nadzora po ZPPOGD nadzorni svet ali upravni odbor. Dejstvo je, da banka, ki ji je bil izrečen ukrep izredne uprave, nadzornega sveta sploh nima (pa tudi skupščine ne). Te pristojnosti, kot večkrat povedano, po zakonu izvaja Banka Slovenije – seveda še vedno kot samostojni in neodvisni regulator po ZBS-1 in ne kot organ nadzora po ZPPOGD. Tudi iz tega razloga se pravne posledice ZPPOGD po našem mnenju ne morejo nanašati na Banko Slovenije, Svet Banke Slovenije (kot kolektivni organ odločanja) ali na člane Sveta Banke Slovenije.

ZSDH-1

Dodatno želimo poudariti, da tudi določbe predloga novega Zakona o državnem holdingu, ki določajo politiko prejemkov organov vodenja družb, ki jih upravlja SDH, po našem mnenju, ne rešujejo zgoraj obravnavanih težav. Določbe 23. člena predloga ZSDH-1 se jasno nanašajo na zakonske usmeritve in omejitve pri izvajanju upravljavskih upravičenj SDH pri sprejemanju politik prejemkov organov vodenja, ki morajo biti poleg tega skladna z zakonodajo, ki ureja delovanje gospodarskih družb. Slednje ne pride v poštev pri izrednih ukrepih Banke Slovenije, kjer ta prevzame pristojnosti skupščine in nadzornega sveta, praktično z enakimi utemeljitvami kot zgoraj. Zakon, tudi, če bo zakon sprejet v predlaganem besedilu, tako ne bo uredil predstavljenih specifičnosti urejanja razmerij pri izrednih ukrepih, ki jih Banka Slovenije izreče po ZBan-1, SDH pa zakona v takih primerih sploh ne bo mogel izvajati, saj ne bo mogel "uporabiti upravljavskih upravičenj" pri sprejemanju politike prejemkov organov vodenja, kot mu to nalaga zakon, ker ta upravičenja prenehajo z izdajo ukrepa Banke Slovenije. Tudi iz tu povedanega, ob upoštevanju določb 89. člena ZSDH-1 o uporabi ZPPOGD lahko izhaja le, da je poenotenje sistema prejemkov in pravic v družbah v državni lasti smiselno in utemeljeno le v primerih, ko država stakimi družbami lahko upravlja.

---------------------------

1 Celoten člen se glasi:
223a. člen
(odgovornost v zvezi z izvajanjem nadzora)
(1) Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu, pri izvajanju pristojnosti nadzora na podlagi tega zakona ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Šteje se, da je Banka Slovenije pri izrekanju ukrepov nadzora in izvajanju drugih pristojnosti na podlagi tega zakona ravnala z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju dejstev in okoliščin, s katerimi je razpolagala oziroma s katerimi bi na podlagi pooblastil v skladu s tem zakonom morala razpolagati v času odločanja, lahko upravičeno štela, da so izpolnjeni pogoji za izrekanje ukrepov nadzora v skladu s tem zakonom in da so izrečeni ukrepi zakoniti.
(3) Banka Slovenije je odgovorna za ravnanja oseb, ki so pri izvajanju nadzora in drugih pristojnosti Banke Slovenije v skladu s tem zakonom delovale na podlagi pooblastila Banke Slovenije po pravilih, ki urejajo odgovornost delodajalcev za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom tretjim osebam povzročijo zaposleni. Če zaradi ravnanja osebe, ki je delovala na podlagi pooblastila Banke Slovenije, nastane škoda, lahko oškodovanec zahteva povračilo škode izključno od Banke Slovenije.
(4) Šteje se, da je oseba, ki je delovala v imenu Banke Slovenije pri izvajanju pristojnosti nadzora v skladu s tem zakonom, ravnala z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju dejstev in okoliščin, s katerimi je razpolagala oziroma s katerimi bi na podlagi pooblastil v skladu s tem zakonom morala razpolagati v času svojega delovanja, ravnala kot dober strokovnjak.
 

Stabilnost slovenskega bančnega sistema

Ljubljana, 28. januarja 2014

Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval gradivo Stabilnost slovenskega bančnega sistema, januar 2014 in ga sprejel.

Razvoj sistemskih tveganj v slovenskem bančnem sistemu je bil v letu 2013 pod vplivom nadaljevanja gospodarske recesije in močnega krčenja finančnega posredništva. Oba dejavnika ostajata močno prepletena zaradi visoke zadolženosti podjetij in odvisnosti njihovega okrevanja od pridobivanja virov za investicije pri bankah. Razdolževanje bank v tujini pomeni tudi omejene možnosti za spreminjanje strukture financiranja podjetij. Ta ostajajo relativno visoko zadolžena, kljub neto odplačevanju posojil v preteklem letu.

Ohranjanje visoke zadolženosti podjetij glede na lastniški kapital ne izboljšuje njihove kreditne sposobnosti, kar jih sili v dodatno dezinvestiranje, oziroma v zadržanost pri novih investicijah. Relativno večja občutljivost podjetij na finančno krizo je posledica visoke odvisnosti od dolžniškega oz. posojilnega financiranja prek bank in relativno nizkega deleža lastniškega kapitala. Amplituda finančnega cikla je zato precej večja od amplitude poslovnega cikla ter ima močnejše negativne posledice na gospodarsko aktivnost kot to opažamo v nekaterih primerljivih ekonomijah. Šele povečan obseg kapitala v podjetjih ter znižanje odvisnosti od prevladujočega posojilnega financiranja pri bankah bo znižala njihovo občutljivost na trajanje finančne krize. Na podlagi izvedene ocene zadolženosti podjetij ugotavljamo relativno visoko skoncentriranost zadolženosti znotraj posameznih dejavnosti, hkrati pa se je s trajanjem finančne krize problem prezadolženosti podjetij pokazal tudi v dejavnostih, ki veljajo za ciklično manj občutljive. Da bi podjetja znižala relativno zadolženost na raven najuspešnejših podjetij v svoji dejavnosti t.j. tistih z nadpovprečno dodano vrednostjo, bi morala povečati vrednost kapitala za okoli 5 mrd EUR. Vendar je proces popravljanja strukture bilanc podjetij in bank vzajemen, v sektorju podjetij poteka tem počasneje čim hitreje se odvija v bančnem sektorju prek neto odplačila dolgov do tujine.

Znižanje ravni zadolženosti podjetij ne omogoča le dokapitalizacija podjetij. K temu bo lahko prispevala tudi zamenjava dolga za kapital v skladu z veljavno zakonodajo, kapital podjetij pa se lahko poveča tudi s povečanjem tržne vrednosti kapitala ob gospodarski rasti. Poleg finančnega prestrukturiranja podjetij je potrebno tudi odgovorno lastniško prestrukturiranje podjetij in poslovno prestrukturiranje z ustreznimi poslovnimi modeli, ki bodo prispevali k večji dodani vrednosti slovenskih podjetij.

Sektor gospodinjstev kljub dolgotrajni krizi in njenem vplivu na poslabševanje življenjskega standarda ostaja med najmanj tveganimi naložbami bank. Gospodinjstva predstavljajo tudi sektor, ki je z racionalnim odnosom do zadolževanja v času visoke konjunkture ohranil stopnjo zadolženosti, ki je za polovico nižja kot v povprečju evroobmočja. Kot eden redkih sektorjev s pozitivno neto finančno pozicijo lahko s povpraševanjem pomembno prispeva h gospodarskem okrevanju.

Negativna gospodarska rast je prispevala k nadaljnjemu poslabševanju kakovosti naložb bank. Kreditno tveganje se je po opravljenih pregledih kakovosti portfeljev bank in prenosih nedonosnih terjatev dveh največjih bank na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) v decembru znižalo. Kljub temu pa še naprej obstaja tveganje ponovnega poslabšanja kakovosti bančnih naložb v primeru nadaljevanja gospodarskega zastoja.

Po že opravljenih dokapitalizacijah bank v decembru in po realizaciji vseh ukrepov prestrukturiranj in dokapitalizacij predvidenih tudi za ostale banke do sredine 2014, se bo kapitalska ustreznost bank zvišala. Dodatna preskrbljenost bank s kapitalom daje dobro osnovo za večje kreditiranje tistih podjetij, ki izkazujejo zdravo kreditno sposobnost in imajo perspektivne poslovne modele ter hkrati tudi osnovo za razreševanje ostalega dela slabega portfelja bank, ki še ni bil prenesen na DUBT. Z višjo kapitalsko ustreznostjo bančnega sistema se znižujejo razlogi za zniževanje kreditne aktivnosti kot vzvoda za povečevanje količnika kapitalske ustreznosti.

Zaradi visokega deleža nedonosnih terjatev v bankah in krčenja posojilne aktivnosti se je lani povečalo dohodkovno tveganje v bankah. Višje dohodkovno tveganje v bankah se je pokazalo v vztrajnem zniževanju neto obrestnih prihodkov, znižanju neto neobrestnih prihodkov ter močnem povečanju stroškov oslabitev in rezervacij. V decembru izvedeni prenosi nedonosnih terjatev na DUTB po vrednostih nižjih od knjigovodske vrednosti, so pomenile dodatno izkazane izgube z negativnim učinkom na kapital. Izgubo bank v letu 2013 so decembra močno povečala tudi knjiženja dodatnih oslabitev izhajajočih iz pregleda kakovosti portfelja. Po štirih letih izgube v bančnem sistemu, bo leto 2014 pomembno z vidika sposobnosti bank prilagoditi poslovne modele na način, da bodo zagotavljali pozitivno poslovanje in notranje generiranje kapitala. Kriza potrjuje, da prekomerno financiranje bank z viri pridobljenimi na grosističnih finančnih trgih povečuje občutljivost bank na hitro spreminjajoče se pogoje na mednarodnih finančnih trgih in da je rast poslovanja bank pogojena tudi z zmožnostjo povečevanja avtonomnih virov, s tem pa bolj stabilnega razmerja med posojili in vlogami.

Po izvedenih stresnih testih in takojšnjih ukrepih države in Banke Slovenije za povečanje stabilnosti bank, se je tveganje refinanciranja bank na grosističnih trgih sicer znižalo in pričakovati je lajšanje pogojev za njihov ponovni dostop do virov v tujini. Banke v kratkem roku niso obremenjene z visokim tveganjem refinanciranja, saj so velik del dolga do tujine že odplačale. Večje potrebe po refinanciranju bank bodo na prehodu iz leta 2014 v leto 2015, ko bo bankam zapadlo 3,3 mlrd EUR obveznosti iz naslova dolgoročnega refinanciranja pri ESCB, ki pa jih banke nameravajo deloma predčasno poplačati že v prvem delu leta 2014.

Razvoj sistemskih tveganj v bančnem sistemu ostaja negotov, kljub učinkovitemu začetku sanacije bank v decembru 2013 v skladu z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank. Proces krčenja finančnega posredništva bank je močno odvisen od okrevanja gospodarstva in uspešnosti prilagoditve strukture financiranja bank, ki se bo nadaljevalo tudi v letu 2014. Slednje se mora odraziti v nadaljnjem zmanjšanju odvisnosti od kratkoročnega in nestabilnega financiranja na mednarodnih finančnih trgih ter nadaljnjem povečevanju dela financiranja z avtonomnimi in dolgoročnejšimi viri. Leto 2014 bo odločilno za banke, ki so vstopile v sanacijski proces, da prilagodijo svoje poslovne modele novim pogojem poslovanja, ki jim bodo zagotavljali pozitivni poslovni rezultat ter zadostno sposobnost notranjega generiranja kapitala. Izboljšana učinkovitost poslovanja bank se mora odraziti v zvišanju neto obrestne marže, ki bo zagotavljala ustrezen donos na vloženi kapital ter ustrezno ovrednotenje prevzetih tveganj. Ker teh prilagoditev ne bodo sposobne izvesti vse banke na relativno zasičenem bančnem trgu, ki ne omogoča enakih stopenj rasti kot pred krizo, je nadaljnja konsolidacija bančnega sistema nujna. 

Celotno gradivo je objavljeno v poglavju Publikacije in raziskave.
 

Sestal se je Nacionalni svet za plačila

Ljubljana, 29. januarja 2014

Na Banki Slovenije je potekal 1. sestanek Nacionalnega sveta za plačila (Svet). Banka Slovenije je predstavila svoje motive in cilje pri oblikovanju Sveta, ta pa je obravnaval in sprejel Poslovnik Nacionalnega sveta za plačila, ki podrobneje ureja delovanje Sveta. V skladu s Poslovnikom bo Banka Slovenije za potrebe dela Sveta vzpostavila tudi posebno spletno stran, ki bo namenjena zagotavljanju transparentnosti delovanja Sveta in obveščanju javnosti o aktualnih tematikah s področja dela Sveta.
 
Svet je obravnaval informacijo o ustanovitvi Odbora za plačila malih vrednosti v eurih s strani Evropske centralne banke, v povezavi z migracijo starih (nacionalnih) plačilnih instrumentov (kreditnih plačil in direktnih obremenitev) na plačilne instrumente enotnega območja plačil v eurih (angl.: Single Euro Payments Area – SEPA) pa sta bili na sestanku obravnavani še problematika direktnih obremenitev SEPA v Sloveniji ter migracija na SEPA in zahteve Uredbe (EU) št. 260/2012.
 
V okviru zadnje omenjene tematike so bili člani seznanjeni s predlogom Uredbe Evropske komisije, ki spreminja Uredbo (EU) št. 260/2012, v skladu s katerim se bo rok za migracijo na plačila SEPA (uveljavitev standarda plačilnih sporočil ISO 20022) s prvotnega datuma, tj. 1. 2. 2014, podaljšal za šest mesecev. Predlog Evropske komisije je posledica dejstva, da nekatere države evroobmočja ne bodo uspele pravočasno zaključiti migracije plačil na SEPA, ki je v Sloveniji praktično zaključena, kar Slovenijo uvršča v sam vrh med državami evroobmočja. Navkljub pričakovanemu formalnemu podaljšanju roka za dokončanje migracije Banka Slovenije vse deležnike na trgu plačilnih storitev, ki jih migracija plačil na SEPA zadeva in ki je še niso zaključili, spodbuja k temu, da postopke migracije zaključijo v predvidenih rokih.
 
Kaj je Nacionalni svet za plačila?
Nacionalni svet za plačila je Banka Slovenije vzpostavila s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji. Usmerjal in usklajeval bo razvoj glede na spremembe v mednarodnem okolju. Znotraj Sveta se ob prisotnosti Banke Slovenije in drugih državnih organov srečujeta strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajuje interese, določa prednostne naloge ter razrešuje morebitna nesoglasja. V Svetu sodelujejo deležniki, ki jih je Banka Slovenije povabila k sodelovanju na podlagi ocene, da lahko strokovno prispevajo k uveljavitvi družbeno učinkovitih plačil, in sicer: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Koper d. d., Bankart d. o. o., Davčna uprava Republike Slovenije, Efunds International Limited, plačilni sistemi, podružnica v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije, Intesa Sanpaolo Card – procesiranje plačilnih kartic in razvoj d.o.o., Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Slovensko zavarovalno združenje, Trgovinska zbornica Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Javna agencija Republike Slovenija za varstvo konkurence, Združenje bank Slovenije in Zveza potrošnikov Slovenije.
 
K sodelovanju v Svetu lahko na podlagi argumentirane vloge pristopijo tudi deležniki, ki izpolnjujejo s Sklepom o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila določene kriterije in jih Banka Slovenije k sodelovanju ni pozvala sama.
 

Gospodarska in finančna gibanja ter poslovanje bank

Ljubljana, 11. februarja 2014

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval najnovejše gospodarske in finančne razmere in potrdil objavo poročil Gospodarska in finančna gibanja, januar 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2013 in gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
 
Mesečni kazalniki kažejo na nadaljnjo stabilizacijo gospodarske aktivnosti v Sloveniji ob koncu lanskega leta. Tekoča dinamika aktivnosti v industriji in zasebnih storitvah je bila šibka, a kaže na odsotnost novih negativnih šokov v domačem in tujem povpraševanju. Hitra rast vrednosti opravljenih gradbenih del se je novembra nadaljevala, tudi zaradi nekoliko večjih javnih izdatkov za infrastrukturne investicije. Negotovost v gospodarstvu ostaja visoka kljub ugodnejšim gospodarskim gibanjem in večjemu zaupanju.
Število registriranih brezposelnih je bilo januarja največje po letu 1994. Povečanje v primerjavi z decembrom je bilo precejšnje, a je takšno gibanje na začetku leta običajno zaradi iztekanja pogodb za določen čas. Število delovno aktivnih je novembra poraslo že tretji mesec zapored, kar ob visoki brezposelnosti kaže na postopno umirjanje razmer, pa tudi na strukturne spremembe na trgu dela.
Povprečna inflacija, merjena s HICP, je v letu 2013 znašala 1,9 %, kar je za 0,9 odstotne točke manj kot leto prej. K skupni inflaciji so največ prispevale cene hrane in storitev. Do povišanja slednjih je prišlo predvsem zaradi fiskalnih in administrativnih ukrepov. Ti so zvišali tudi najožji kazalnik osnovne inflacije, ki pa ostaja na nizki ravni in pod povprečjem evrskega območja.
Primanjkljaj proračuna Republike Slovenije je v letu 2013 znašal 1,5 mrd EUR oziroma 4,4 % ocenjenega BDP in je bil v skladu z načrtovanim v rebalansu proračuna iz julija 2013. Prihodki konsolidirane bilance so lani do novembra medletno zaostajali za 2,9 %, na to so vplivale predvsem neugodne gospodarske razmere. Odhodki so ostali nespremenjeni, pri čemer so se močno povečala plačila obresti, zmanjšali pa predvsem izdatki za blago in storitve ter za plače in prispevke zaposlenih. Zadolževanje države je do novembra lani znašalo skoraj 6 mrd EUR, decembra pa se je še povečalo zaradi dokapitalizacije bank. Po izvedenih ukrepih za reševanje bank se je zahtevana donosnost dolgoročne državne obveznice znižala in januarja v povprečju znašala 4,7 %.
Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je začel proti koncu lanskega leta zmanjševati zaradi postopne stabilizacije domače potrošnje ter začasno šibkejšega izvoza blaga in storitev. Hkrati se je začel večati primanjkljaj faktorskih dohodkov zaradi manjšega presežka v dohodkih od dela, medletno večjega primanjkljaja dohodkov od neposrednih naložb ter rasti plačil obresti na državni dolg. Kljub temu je v letu 2013 do novembra presežek tekočega računa znašal 6,1 % BDP, kar je medletno več za 3,2 odstotne točke. Nadaljujejo se neto odlivi preko zasebnega sektorja in neto prilivi prek države. Neto zunanji dolg je konec novembra lani znašal 12,5 mrd EUR in se je glede na konec leta 2012 zmanjšal za 1,8 mrd EUR, pri čemer se je neto dolg države povečal za 3,4 mrd EUR, neto dolg bank pa zmanjšal za 2,5 mrd EUR.
 
Poslovanje bančnega sistema v letu 2013 je bilo predvsem pod vplivom nadaljevanja razdolževanja bank na grosističnih trgih in neugodnih gospodarskih razmer, z močnim vplivom na krčenje kreditne aktivnosti. Na bilančno vsoto in posamezne bilančne kategorije ob koncu leta, na spremembe v strukturi bilanc, kot tudi na celoletni poslovni izid so močno vplivali tudi ukrepi, ki sta jih decembra sprejeli Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije za stabilizacijo bančnega sistema in sicer predvsem dokapitalizacije in odkupi slabih terjatev ter prenosi na Družbo za upravljanje s slabimi terjatvami bank (DUTB).
Bilančna vsota bank se je v letu 2013 znižala za 11,1% oziroma za 5,1 mrd EUR. K zniževanju bilančne vsote je razdolževanje do tujine prispevalo 2,9 mrd EUR. Posojila nebančnemu sektorju so se v celem letu znižala za 6,5 mrd EUR, za več kot polovico tega zneska v decembru, predvsem kot posledica prenosov slabih terjatev na DUTB. Bančni sistem je v letu 2013 izkazal izgubo pred davki v višini 3,2 mrd EUR. K izgubi so ključno prispevali visoki stroški oslabitev in rezervacij, ki so posledica nadaljnjega slabšanja kakovosti portfelja bank ter nižanja vrednosti zavarovanj.
 
 
2) Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2013. Odkritih je bilo 1.597 kosov ponarejenih evrobankovcev, ali 32,4 % manj kot v letu 2012. Vrednost odkritih ponarejenih evrobankovcev in evrokovancev je v letu 2013 znašala 105.776,00 EUR, ali 68,7 % manj kot v letu 2012. Največji del odkritih ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi v letu 2013 predstavljajo bankovci za 50, 20 in 100 EUR (87,5 %), pri kovancih pa je najpogosteje ponarejen kovanec za 2 EUR (54,9 %). Število odkritih ponaredkov evrogotovine v Sloveniji ostaja v okvirih dolgoletnih povprečij in zaenkrat ne predstavlja večjega problema.
 
 
3) Svet BS je obravnaval ugotovitve v zvezi z opravljenim nadzorom in določil tarife za opravljanje nadzora.

Sporočilo za javnost z dne 19. februar 2014 - Plače usklajene

Ljubljana, 19. februar 2014

Plače usklajene

Banka Slovenije je danes poslala anekse k pogodbam o zaposlitvi za člane izredne uprave Probanke na pristojno ministrstvo – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na omejitve, ki izhajajo iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti so od vstopa Republike Slovenije v lastništvo banke plače nižje in sicer znašajo po novem 11.988 EUR bruto mesečno, veljajo od dneva vstopa v lastništvo. Plače članov izredne uprave Factor banke so enake, kot so bile določene z osnovno pogodbo o zaposlitvi, saj je njihova višina s tem zakonom že usklajena. Drugi prejemki (odpravnina, spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja) še niso določeni in bodo določeni naknadno v okviru zakonskih možnosti.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 25.02.2014 (plačilni sistemi)

Ljubljana, 25. februarja 2014

1)Svet Banke Slovenije je sprejel poročilo o poslovanju plačilnih sistemov v četrtem četrtletju 2013.

Poročilo obravnava gibanje obsega transakcij, ki se obdelujejo in poravnavajo v plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, morebitnimi odstopanji in motnjami v delovanju teh sistemov. V navedenih plačilnih sistemih je bilo v četrtem četrtletju 2013 skupaj obdelanih in poravnanih preko 54 milijonov transakcij, v skupni vrednosti 141 milijard EUR. Po skupni vrednosti transakcij največji delež pripada sistemu TARGET2-Slovenija, ki ga upravlja Banka Slovenije in je namenjen predvsem poravnavi plačil velikih vrednosti. Po številu transakcij imajo pomembnejše deleže plačilni sistemi, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije manjših vrednosti, kot so transakcije iz naslova uporabe plačilnih kartic ali kreditna plačila in direktne obremenitve SEPA. Učinkoviti in zanesljivi plačilni sistemi zagotavljajo nemoten in pravočasen negotovinski prenos denarnih sredstev med ekonomskimi subjekti ter so tako hrbtenica in ključnega značaja za učinkovito delovanje vsakega razvitega gospodarstva. V obravnavanem četrtletju ni bilo zaznanih motenj, ki bi vplivale na tekoče delovanje plačilnih sistemov oziroma nemoten prenos.

Plačilni sistemi, ki delujejo po slovenskem pravu
Plačilnih sistemov, ki delujejo po slovenskem pravu, je v Sloveniji osem, med njimi pa je ključen TARGET2-Slovenija. Ta predstavlja slovensko komponento "sistema sistemov", vseevropskega sistema za plačila v evrih TARGET2, ki ga upravlja Evrosistem in temelji na enotni tehnološki platformi. Namenjen je predvsem poravnavi transakcij velikih vrednosti in časovno kritičnih transakcij v evrih, poravnavi denarnih terjatev in obveznosti udeležencev sistemov za poravnavo poslov s finančnimi instrumenti v evrih, poravnavi denarnih terjatev in obveznosti udeležencev iz naslova udeležbe v drugih plačilnih sistemih v evrih, kot tudi za izvajanje plačilnih transakcij iz naslova denarne politike. Poravnava transakcij se izvede individualno in v realnem času.

Plačilni sistemi SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP), SEPA Interni Direct Debit po osnovni shemi SEPA (SEPA IDD CORE) in SEPA Interni Direct Debit po medpodjetniški shemi SEPA (SEPA IDD B2B) omogočajo izvrševanje kreditnih plačil in direktnih obremenitev v skladu s standardi enotnega območja plačil v evrih (Single Euro Payments Area – SEPA). Poravnavo neto denarnih terjatev in obveznosti med udeleženci teh plačilnih sistemov iz naslova omenjenih vrst plačil izvaja Banka Slovenije, medtem ko družba Bankart d. o. o. skrbi za izmenjavo plačil SEPA med udeleženci plačilnih sistemov ter za izračun denarnih terjatev in obveznosti udeležencev.

V Sloveniji delujejo trije plačilni sistemi, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije s plačilnimi karticami. Dva od teh upravlja družba Bankart d. o. o., in sicer plačilna sistema Poravnava bankomatov in Poravnava kartic, enega pa Banka Koper d. d., in sicer plačilni sistem Multilateralni kliring Activa. Omenjeni družbi v posameznih od teh plačilnih sistemov izračunavata neto denarne terjatve in obveznosti med udeleženci teh plačilnih sistemov, ki izvirajo iz kartičnih plačil v breme ali dobro njihovih strank (imetnikov kartic in prodajnih mest) oziroma dvigov gotovine na bankomatih. Banka Slovenije v teh plačilnih sistemih izvaja poravnavo terjatev in obveznosti med udeleženci. Primerljiv s kartičnimi plačilnimi sistemi je še plačilni sistem, v katerem se obdelujejo transakcije iz naslova plačil z mobilnim telefonom – Plačilni sistem Moneta, ki ga upravlja Nova Kreditna banka Maribor d. d. Obseg transakcij, ki je obravnavan za potrebe tega poročila, ne ustreza obsegu vseh kartičnih plačilnih transakcij v Sloveniji, saj se precejšen delež zadevnih transakcij obdeluje tudi na druge načine in prek drugih kanalov (npr. plačilne transakcije, kjer sta plačnik in prejemnik plačila stranki iste banke).

V vseh plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, je bilo v 4. kvartalu 2013 skupaj obdelanih in poravnanih 54.072.697 transakcij, v skupni vrednosti 140.876,41 mio EUR. To v primerjavi s 3. kvartalom 2013 pomeni zmanjšanje števila (–0,16 %) in povečanje vrednosti (+8,34 %) transakcij, glede na 4. kvartal 2012 pa zmanjšanje tako števila (–0,75 %) kot tudi vrednosti (–9,94 %) transakcij. Zaradi preprečitve možnosti identifikacije posameznih plačilnih sistemov in njihovih upravljavcev ter s tem povezanega razkrivanja poslovnih informacij zaupnega značaja v nadaljevanju niso navedeni absolutni podatki (število in vrednost transakcij v posameznem plačilnem sistemu) in deleži posameznih plačilnih sistemov v zgoraj predstavljeni celoti. Izjema pri tem je plačilni sistem TARGET2-Slovenija, ki ga upravlja Banka Slovenije.

Na število transakcij v 4. kvartalu 2013 oziroma gibanje glede na 3. kvartal 2013 je v veliki meri vplivala sezonska komponenta, ki pa se v različnih plačilnih sistemih kaže različno, kot je opisano v nadaljevanju. Najmanj je sezonski komponenti podvržen obseg transakcij z direktno obremenitvijo, kjer gre večinoma za transakcije, ki se mesečno ponavljajo (npr. stroški elektrike, RTV prispevek, komunalne storitve). Pri kreditnih plačilih malih vrednosti (sistem SEPA IKP) se število transakcij v zadnjih mesecih leta običajno opazneje poveča (povečana gospodarska aktivnost glede na poletje in povečano trošenje v predprazničnem času).

Za plačilne sisteme, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije s plačilnimi karticami, je v 4. kvartalu 2013 opazen rahel upad števila transakcij glede na 3. kvartal istega leta, kar je običajen sezonski trend. Konica ob decembrski nakupovalni mrzlici namreč ne odtehta povečane uporabe plačilnih kartic v času poletnih dopustov, predvsem julija in avgusta. Na število (in sorazmerno tudi vrednost) transakcij v posameznih "kartičnih plačilnih sistemih" in razporeditev deležev med tovrstnimi sistemi sicer vplivajo tudi drugi, posamični dogodki na trgu kartičnih plačil, kot so npr. prehodi velikih trgovcev od ene banke k drugi banki (udeležencu drugega sistema) ali zamenjave kartičnih produktov v ponudbi posameznih bank.

V plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija je bila glede na predhodni kvartal sicer zaznana rast števila transakcij za 4,13 % (na 142.831 transakcij), a to ne vpliva na dejstvo, da ima ta sistem po številu transakcij z 0,26 % enega najnižjih deležev med obravnavanimi sistemi. To je skladno z zasnovo in primarnim namenom tega plačilnega sistema, ki je namenjen poravnavi predvsem (majhnega števila) plačil velikih vrednosti v realnem času.

Kar zadeva spremembo števila transakcij glede na 4. kvartal 2012, velja izpostaviti, da je bila največja relativna rast zaznana v plačilnem sistemu SEPA IDD CORE. Razlog za to rast je, da je bil v slovenskem bančnem okolju konec leta 2012 oziroma z začetkom leta 2013 zaključen prenos obdelave transakcij z direktno obremenitvijo s prej prisotnih nacionalnih ureditev na enotno shemo direktnih obremenitev, ki je uveljavljena na celotnem območju SEPA.

Čeprav je število v njem poravnanih transakcij relativno majhno, pa je vrednostno daleč najpomembnejši plačilni sistem TARGET2-Slovenija. V njem je bilo v 4. kvartalu 2013 poravnanih za skupaj 125,37 mrd EUR transakcij. Vrednost transakcij, poravnanih v TARGET2-Slovenija, predstavlja 88,99 % skupne vrednosti poravnanih oziroma obdelanih transakcij v plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu. 

Za TARGET2-Slovenija je torej značilna poravnava majhnega števila plačil relativno visokih vrednosti (v obravnavnem kvartalu je bila povprečna vrednost transakcije 877.769 EUR), na skupno vrednost poravnanih transakcij pa na splošno v največji meri vplivajo tri kategorije plačil: (i) mejni depoziti (teh sicer od uvedbe ničelne obrestne mere v 3. kvartalu 2012 praktično ni več), (ii) posojila čez dan (katerih obseg se od konca leta 2011 trendno zmanjšuje, z izjemo rasti v obravnavanem kvartalu) in (iii) transakcije iz naslova depozitov (čez noč) države in občin kot vrednostno največji delež vseh transakcij države in občin. V primerjavi s 3. kvartalom 2013 sta se povečala število transakcij (+4,13 %) in njihova vrednost (+10.12 mrd EUR oziroma +8,78 %). V tem obdobju se je na eni strani zmanjšala vrednost transakcij države in občin, na drugi strani pa se je povečala vrednost transakcij, povezanih z instrumenti denarne politike (avkcije posojil in depozitov) in posojilom čez dan. Glede na 4. kvartal 2012 pa se je število v TARGET2-Slovenija poravnanih transakcij povečalo (+0,99 %), njihova skupna vrednost pa zmanjšala (–16,00 mrd EUR oziroma –11,32 %). Na to sta najbolj vplivali dve sicer nasprotni gibanji: zmanjšanje vrednosti transakcij države in občin in povečanje vrednosti transakcij, povezanih z instrumenti denarne politike (avkcije posojil in depozitov).

V plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, v obravnavanem kvartalu ni bilo izpadov. To pomeni, da v nobenem od teh sistemov ni prišlo do (operativnih) motenj v delovanju, o katerih so sicer upravljavci plačilnih sistemov dolžni ažurno poročati Banki Slovenije. Slednja je sicer tudi pristojna za izdajanje dovoljenj v zvezi z delovanjem in upravljanjem teh plačilnih sistemov ter izvaja funkcijo pregleda oziroma nadzora, s čimer prispeva k trdnosti, zanesljivosti in hkrati učinkovitosti teh sistemov.

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme
V 4. kvartalu 2013 je bilo med udeleženci plačilnega sistema TARGET2-Slovenija in ostalimi udeleženci vseevropskega plačilnega sistema TARGET2 poravnanih 38.134 odlivnih čezmejnih transakcij, v skupni vrednosti 19,62 mrd EUR, ter 80.341 prilivnih čezmejnih transakcij, v skupni vrednosti 22,17 mrd EUR. Glede na 3. kvartal 2013 je bilo število transakcij relativno stabilno tako na odlivni (+0,77 %) kot tudi na prilivni (+0,90 %) strani. Ob podobno majhnem povečanju skupne vrednosti odlivnih transakcij (+0,54 %) se je močneje (+15,73 %) povečala vrednost prilivnih transakcij. Poleg drugih dejavnikov k številu in vrednosti omenjenih transakcij v zadnjem času znatno pozitivno vpliva poslovanje ene od slovenskih bank, ki preko slovenske plačilne infrastrukture zagotavlja "okno v Evropo" za več bank iz srednje in jugovzhodne Evrope, ki preko omenjene slovenske banke pošiljajo naloge za poravnavo v plačilni sistem TARGET2-Slovenija oziroma iz tega plačilnega sistema prejemajo.

Na podoben način omenjena banka v zadnjih mesecih pozitivno prispeva tudi k obsegu transakcij v sistemu SEPA eksterna kreditna plačila (SEPA EKP), ki ga upravlja družba Bankart d. o. o. in preko katerega je udeležencem sistema omogočena dosegljivost za čezmejna kreditna plačila SEPA, tj. dostop do vseevropskega plačilnega sistema za kreditna plačila SEPA STEP2 SCT – preko slednjega je mogoče doseči (jim pošiljati plačila in plačila od njih prejemati) več kot 4.700 ponudnikov plačilnih storitev v Evropi in posledično tudi njihove stranke. Odločitev nekaterih tujih bank, da si dosegljivost oziroma dostop do sistema STEP2 SCT zagotovijo skozi slovensko plačilno infrastrukturo, kaže tudi na njeno operativno in stroškovno učinkovitost. Na prilivni strani je sicer pozitivne vplive na obseg transakcij moč iskati tudi v vplivu migracije tujih bank na uporabo plačilnih instrumentov, skladnih s pravili SEPA oziroma z Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih (izhodiščni rok za uskladitev je bil namreč 1. februar 2014), in posledično večji uporabi plačilnega sistema STEP2 SCT za izvrševanje kreditnih plačil s strani tujih udeležencev tega plačilnega sistema v dobro udeležencev sistema SEPA EKP oziroma njihovih strank.

Na koncu omenimo še sistema SEPA Eksterni Direct Debit po osnovni shemi SEPA (SEPA EDD CORE) in SEPA Eksterni Direct Debit po medpodjetniški shemi SEPA (SEPA EDD B2B), ki ju prav tako upravlja družba Bankart d. o. o. in udeležencem sistemov omogočata posredno udeležbo v vseevropskih sistemih za obdelavo direktnih obremenitev SEPA (STEP2 M-PEDD CORE in STEP2 M-PEDD B2B) oziroma dosegljivost več kot 4.100 oziroma več kot 3.300 ponudnikov plačilnih storitev v Evropi. Njun relativni pomen pa je odvisen zlasti od trendov uveljavljanja plačevanja z direktnimi obremenitvami tudi na čezmejni ravni.

 


2) Svet BS je obravnaval več poročil s področja nadzora bančnega poslovanja.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 11. marca 2014

Ljubljana, 11. marec 2014

1.Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval redni mesečni pregled gospodarskih in finančnih gibanj in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, februar 2014 ter Ekonomski odnosi s tujino, december 2013 (http://www.bsi.si/iskalniki/bilteni.asp?MapaId=229 ).

Gospodarske razmere v evrskem območju so se ob koncu lanskega leta izboljšale. Aktivnost je bila večja v osrednjih državah evrskega območja, stabilizirale pa so se tudi razmere v nekaterih perifernih članicah. Zaradi ugodnejših podatkov je Evropska komisija nekoliko zvišala napovedi gospodarske rasti v evrskem območju za leti 2014 in 2015. Še naprej se nižajo napovedi za Rusijo.

Z obsežno revizijo podatkov ob objavi BDP za lansko zadnje četrtletje se je makroekonomska slika Slovenije v zadnjem letu korenito spremenila. Izdatni popravki navzgor kažejo na močnejše in zgodnejše gospodarsko okrevanje od pričakovanj. Četrtletna gospodarska rast se je lani povečevala in v zadnjem četrtletju dosegla 1,2 %, kar je bila ena najvišjih stopenj rasti v EU. Okrevanje tujega povpraševanja v drugi polovici lanskega leta se je odrazilo v rasti industrijske proizvodnje in blagovnega izvoza. Povečevati se je začela tudi dodana vrednost v storitvah zasebnega sektorja, k čemur je ob šibkejšem izvozu storitev prispevalo večje domače trošenje, statistično pa tudi ukrepi proti sivi ekonomiji. Povečano investiranje v opremo in stroje ter proti koncu leta tudi v javno infrastrukturo, je ob rasti industrijske proizvodnje okrepilo uvoz, kar je močno zmanjšalo prispevek neto menjave s tujino k rasti BDP. Presežek tekočega računa ostaja velik, z okrevanjem domačega povpraševanja pa se pričakuje njegovo zmanjšanje.

Razmere na trgu dela ostajajo neugodne, čeprav dinamika nekaterih kazalnikov nakazuje izboljšanje. Ob visoki registrirani brezposelnosti so tokovi v in iz brezposelnosti močni, pri čemer je pozitivno predvsem povečevanje števila odlivov zaradi zaposlitve. Medletno zmanjševanje števila delovno aktivnih se je decembra skoraj ustavilo. Plače so se proti koncu leta začele zmerno poviševati. Hkrati se je močno upočasnilo zmanjševanje realne mase plač, k čemur je prispeval tudi padec inflacije.

Inflacija se je februarja še znižala. Merjena s HICP je znašala le še 0,2 %, v največji meri zaradi padca cen energentov, znižala pa se je tudi rast cen hrane. Osnovna inflacija je ostala pod povprečjem evrskega območja, kar je predvsem posledica razlik v stopnjah rasti cen industrijskih proizvodov, ki jih v Sloveniji omejuje šibko domače povpraševanje.

Dolg in primanjkljaj države sta se lani povečala predvsem zaradi ukrepov za reševanje bank. Po ocenah Evropske komisije je lani primanjkljaj države znašal 14,9 % BDP in dolg 71,9 % BDP, primanjkljaj pa naj bi se brez upoštevanja ukrepov za reševanje bank letos zmanjšal na 3,3 % BDP. Po objavi rezultatov obremenitvenih testov se je zahtevana donosnost slovenske državne obveznice nižala tudi v začetku marca, od novembra do začetka marca so se pribitki nad referenčnimi nemškimi obveznicami znižali za okoli 160 bazičnih točk in dosegli najnižje vrednosti po novembru 2010. Pozitivni signali iz finančnih trgov sovpadajo z ugodnejšimi mnenji bonitetnih agencij po izvedbi ukrepov za stabilizacijo bančnega sistema v Sloveniji ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta. Z nadaljevanjem izvajanja premišljenih ukrepov je potrebno zagotoviti stabilno in vzdržno gospodarsko rast ter krepiti dolgoročni gospodarski potencial, kar bo pomagalo pri izboljšanju ocen državnega dolga s strani bonitetnih agencij. To bi olajšalo dostop države in zasebnega sektorja do finančnih trgov ter utrdilo dostop bank do posojil denarne politike.

Bilanca bančnega sistema se je za razliko od preteklih mesecev januarja povečala kot posledica povečanega zaupanja zasebnega sektorja po objavi rezultatov obremenitvenih testov in dokapitalizaciji bančnega sistema. Poleg rasti vlog države in gospodinjstev so k temu prispevale tudi nadpovprečno višje vloge drugih finančnih organizacij. Opazna je upočasnitev krčenja posojil, do povečanja pa je prišlo pri stanovanjskih posojilih. Banke so nadaljevale s procesom razdolževanja do tujih bank in do Evrosistema.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

Bilanca bančnega sistema se je za razliko od preteklih mesecev januarja povečala, za 186 mio EUR. K temu je prispevala predvsem rast vlog v večini sektorjev. Vloge gospodinjstev so se povečale za 140 mio EUR, kar je delno tudi sezonske narave. Po izvedenih decembrskih ukrepih in pozitivnem mnenju mednarodnih institucij glede sanacije bančnega sistema pa je povečanje vlog gospodinjstev verjetno tudi odraz vrnitve dela sredstev, ki so bila dvignjena iz bančnega sistema v preteklih mesecih. Banke so nadaljevale z zmernim razdolževanjem do tujih bank in do Evrosistema. Posojila nebančnemu sektorju so se januarja, v primerjavi s predhodnimi meseci, minimalno zmanjšala. Pri posojilih gospodinjstvom se nadaljuje zniževanje potrošniških posojil, medtem ko stanovanjska posojila ohranjajo pozitivno rast 1,3%.

V obdobju po septembru 2013, po uvedbi rednega likvidacijskega postopka dveh manjših bank, se nadaljuje zniževanje pasivnih obrestnih mer bank. Dolgoročne obrestne mere za vloge nebančnega sektorja so se od decembra 2012 do januarja letos znižale za 1,6 odstotne točke, od septembra naprej za 0,7 odstotne točke. Pričakujemo, da bo z znižanjem pasivnih obrestnih mer v prihodnje omogočeno tudi postopno zniževanje aktivnih obrestnih mer bank.

Kakovost kreditnega portfelja bank se je po decembrskih prenosih dela slabih terjatev bank na DUTB, izboljšala, kar kaže na ugoden učinek prenosa. Delež terjatev z zamudami nad 90 dni se je znižal za skoraj 5 odstotnih točk, na 13,4%, vključno z nedonosnimi terjatvami do prebivalstva.

Januarja se je kakovost bančnih naložb, merjeno z deležem terjatev z zamudami nad 90 dni, izboljšala za 0,2 odstotne točke, na 13,2%,

4. Svet Banke Slovenije je sprejel spremembe in dopolnitve Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, ki uvaja dodatne zahteve glede poročanja izpostavljenosti do dolžnikov na nivoju posameznega posla in glede poročanja o restrukturiranih izpostavljenostih. Banka Slovenije se z omenjeno spremembo že prilagaja bodoči, na nivoju EU harmonizirani ureditvi poročanja na področju kreditnega tveganja. S tem bo Banka Slovenije pridobila boljši pregled nad ustreznostjo upravljanja s kreditnim tveganjem v bankah, katerega sestavni del je tudi učinkovito sodelovanje v procesih prestrukturiranja zadolženih, a na dolgi rok perspektivnih podjetij. Hkrati se bo povečala ustreznost obravnave komitentov v postopkih restrukturiranja v bančnem sistemu in možnost spremljave teh procesov. Omenjena dopolnitev predstavlja tudi del širše iniciative, v okviru katere želi Banka, s spodbuditvijo procesov prestrukturiranja gospodarstva, prispevati k povečanju gospodarske aktivnosti.

Banke bodo morale izpostavljenosti na nivoju posla poročati prvič za mesec junij 2014, podatke o restrukturiranih izpostavljenostih pa najpozneje za mesec avgust 2014.
 

Sporočilo za javnost ob zaključku dijaškega tekmovanja Generacija €uro, dne 13. marca 2014

Ljubljana, 13. marec 2014

ZAKLJUČEK DIJAŠKEGA TEKMOVANJA GENERACIJA €URO
Evropska centralna banka (ECB) in dvanajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja (med njimi tudi Banka Slovenije) je tudi v šolskem letu 2013/2014 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Generaciji mladih, ki so odrasli z eurom, tekmovanje ponuja priložnost, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute in njenim odnosom z gospodarstvom ter poglobijo svoje razumevanje dela centralnih bank. V Sloveniji je v prvi fazi tekmovanja, reševanju kviza, sodelovalo 22 ekip. V finale tekmovanja se je uvrstilo šest srednjih šol: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, II. gimnazija Maribor, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Gimnazija Bežigrad in Šolski center Postojna.
Zaključni krog tekmovanja je danes potekal v Banki Slovenije. Zmagala je ekipa Gimnazije Bežigrad, ki jim je priznanja izročil guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Ekipa pa se bo udeležila zaključne evropske slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo članom ekipe priznanja podelil predsednik ECB.
Vse sodelujoče ekipe so v vseh fazah tekmovanja pokazale visoko raven razumevanja precej zahtevne problematike denarne politike Evroobmočja. (Fotografija 1, Fotografija 2)

 

 

Sporočilo za javnost-Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank

Ljubljana, 19. marec 2014

Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank


Ljubljana, 19. marec 2014 – Vlada se je uvodoma seznanila z informacijo Banke Slovenije o stanju v slovenskem bančnem sistemu ter informacijo Banke Slovenije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah. Na podlagi mnenja Banke Slovenije je vlada danes odločila, da je Banka Celje primerna za začetek postopka za izvedbo ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Banka Slovenije je na podlagi izvedenih aktivnosti petih bank (Banka Celje, Gorenjska banka, UniCredit Banka Slovenije, Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank) za pokrivanje kapitalskega primanjkljaja, izhajajočega iz neugodnega scenarija stresnih testov ugotovila, da so vse banke izvedle zahtevane aktivnosti, s katerimi so odpravile oz. zmanjšale pričakovani kapitalski primanjkljaj. Banka Celje, kljub izvedenim aktivnostim ni bila uspešna pri iskanju potencialnih investitorjev.

Vlada je tako sklenila, da se bodo postopki po ZUKSB nadaljevali, če Banka Celje ne bo pravočasno dokapitalizirana s strani zasebnih vlagateljev. Banka Celje, kljub prizadevanjem v omenjenem obdobju ni uspela ustrezno okrepiti svojega kapitalskega položaja, zato je Banka Slovenije od banke zahtevala izvedbo dokapitalizacije. Če dokapitalizacija s strani zasebnih vlagateljev ne bo izvedena, bo vlada izvršila svojo zavezo po dokapitalizaciji banke in prenosu tveganih postavk na DUTB, dano decembra 2013, kar bi pomenilo pričetek postopkov za pridobitev državne pomoči.

Pri Gorenjski banki se kljub precejšnjemu zmanjšanju pričakovanega kapitalskega primanjkljaja in trenutno visoki kapitalski ustreznosti v letu 2014 pričakuje možnost realizacije dodatnih izgub iz kreditnega tveganja. Posledično bo Banka Slovenije banki podaljšala rok za dokončno izvedbo ukrepov za okrepitev kapitalskega položaja najkasneje do 31. 12. 2014. Vlada je na podlagi omenjene informacije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah odločila, da svojo zavezo za dokapitalizacijo Gorenjske banke podaljšuje do 31. 12. 2014.

Banka Slovenije je lani v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter pod okriljem opazovalcev iz Evropske komisije, ECB in EBA koordinirala in nadzorovala izvedbo skrbnega pregleda reprezentativnega dela bančnega sistema. Izvedba omenjenega skrbnega pregleda je bila tudi predpogoj za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bančnega sistema (to je prenos slabih terjatev na DUTB in vzporedna dokapitalizacija). Rezultati pregleda, ki so ga opravile preizkušene mednarodne svetovalne družbe in ocenjevalci vrednosti nepremičnin so bili znani in objavljeni 12. decembra 2013.

Rezultati skrbnega pregleda bank so bili izhodišče za oceno potrebne dokapitalizacije ter za izvedbo ukrepov za krepitev kapitalskega položaja bank. Banke pa so bile po pristopih k pokrivanju kapitalskega primanjkljaja razdeljene v več skupin. Medtem ko so bili po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije v petih bankah (NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki) nemudoma izvedeni ukrepi za krepitev stabilnosti (dokapitalizacija in ob predhodnem prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti ter v primeru NLB in NKBM prenos terjatev na DUTB), je preostalih pet bank vključenih v skrbni pregled prejelo zahtevo Banke Slovenije, da do konca januarja 2014 pripravijo podroben načrt aktivnosti za odpravo kapitalskega primanjkljaja in kapitalski primanjkljaj odpravijo najkasneje do 30. 6. 2014. Istočasno je Vlada Republike Slovenije tudi zagotovila ustrezna kapitalska varovala, če banke kapitalskega primanjkljaja ne bodo pokrile do konca junija letos.

Ob upoštevanju izvršenih aktivnosti in stanju kapitalske ustreznosti konec leta 2013, zaveza vlade za dokapitalizacijo ni več potrebna v primeru Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank.

Vlada je ob upoštevanju omenjenih informacij Banke Slovenije tudi sklenila, da podpira ukrepe v smeri nadaljnje konsolidacije v bančnem sektorju.

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
 

BANKA SLOVENIJE

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Sporočilo za javnost - O ODLOČBAH O IZREDNIH UKREPIH - 21.03.2014

Ljubljana, 21. marca 2014

O ODLOČBAH O IZREDNIH UKREPIH

Po objavi odločb o izrednih ukrepih se v javnosti pojavljajo posamezne razlage in namigovanja v zvezi z določenimi dejstvi, ki izhajajo iz odločb, na podlagi katerih se v javnosti po mnenju Banke Slovenije neupravičeno ustvarja dvom glede strokovnosti in neodvisnosti njenega delovanja v vlogi nadzornika bančnega sistema. Očitke in namigovanja te vrste zavračamo.

O datumih

Svet Banke Slovenije je o izdaji odločb o izrednih ukrepih odločal na seji 17. 12. 2013. Zaradi vpetosti Banke Slovenije v procese državne pomoči bankam (NLB, NKBM in Abanka), ki so potekali pri Evropski komisiji, je bil Svet Banke Slovenije v času odločanja že seznanjen tudi z dejstvom, da bo 18. 12. 2013 Evropske komisija izdala pozitivne odločbe o državnih pomočeh. Ker pa so se izredni ukrepi lahko izvedli šele z dnem izdaje odločbe Evropske komisije, je bila vročitev odločb o izrednih ukrepih ter njihova izvedba z vplačilom denarnih sredstev države mogoča šele 18. 12. 2013.

Namigovanja, da je bila izbira datuma za izredne ukrepe odvisna od seje Ustavnega sodišča, ki je ta dan odločalo tudi o pobudah za začasno zadržanje izvajanja določb Zakona o bančništvu, zavračamo in ponovno poudarjamo, da je bil pogoj za izvajanje izrednih ukrepov in odločb Banke Slovenije izdaja odločbe Evropske komisije o državnih pomočeh in je bila zato izvedba ukrepov določena za 18. 12 .2013. Priprava odločb za vročanje bankam zahteva tudi tehnične priprave, zato je Svet Banke Slovenije o izdaji odločb odločal že na seji 17. 12. 2013 in s tem zagotovil pogoje za vročanje bankam in izvedbo ukrepov 18. 12. 2013, nemudoma po formalni izdaji odločb Evropske komisije. Vsekakor je bilo po oceni Banke Slovenije zaradi učinkov izrednih ukrepov v banki, ki so ji takšni ukrepi izrečeni, nujno, da se ti ukrepi začnejo in zaključijo isti dan in tako zagotovijo pogoji za normalno poslovanje bank s komitenti.

Vsakršna namigovanja o manipulaciji z datumom izvedbe izrednih ukrepov Banka Slovenije zato odločno zavrača.

O ocenjenih izgubah

V zvezi z navedbami, da so ugotovitve glede izkazanih izgub banke prirejene pogojem, ki jih za popolni odpis podrejenih (kvalificiranih) obveznosti banke določa Zakon o bančništvu, Banka Slovenije poudarja, da so takšni zaključki v celoti neutemeljeni. Vse odločitve Banke Slovenije o uporabi izrednih ukrepov in o prenehanju podrejenih obveznosti bank temeljijo na ugotovitvah preizkušenih mednarodnih svetovalnih družb, ki so v okviru izvedbe skrbnega pregleda bančnega sistema opravili tudi pregled kakovosti sredstev posameznih bank ter na tej podlagi tudi podali oceno izgube posamezne banke. Prav dejstvo, da so navedeno oceno vrednosti izgub bank izdelali neodvisni tuji strokovnjaki, daje po mnenju Banke Slovenije izrednim ukrepom dodatno verodostojnost – ne nazadnje je bila ocena neodvisnih tujih strokovnjakov zahteva mednarodnih organizacij, ki so ves čas tudi spremljale njihovo delovanje.

V zvezi z izrednimi ukrepi Banka Slovenije ponovno pojasnjuje, da je odpis podrejenih obveznosti banke glede na določbe Zakona o bančništvu dopusten največ v obsegu, v kolikšnem bi te obveznosti prenehale (tj. ne bi bile poplačane) v primeru stečaja banke – za obseg odpisa podrejenih obveznosti torej višina kapitalskega primanjkljaja, ki je bil ugotovljen kot neposredna posledica pregleda kakovosti aktive, ne vpliva neposredno. Slednja je zgolj osnova za ugotovitev, da bi morala banka zaradi tega kapitalskega primanjkljaja izgubiti dovoljenje in zoper njo začeti stečaj (praktična posledica odvzema dovoljenja banki je vedno stečaj). Šele na tej podlagi se izdela ocena vrednosti premoženja banke v primeru stečaja, ki je v nadaljevanju podlaga za določanje obsega odpisanih kvalificiranih obveznosti.

Neodvisno mnenje

Zakon kot pogoj za izvedbo takšnega ukrepa določa tudi zahtevo, da Banka Slovenije pridobi neodvisno oceno vrednosti premoženja teh bank, ki bi bila podana v primeru stečaja banke, izjemoma pa bi lahko Banka Slovenije takšno oceno opravila tudi samostojno. Zaradi teže in resnosti navedenih ukrepov za imetnike podrejenih obveznost in drugih instrumentov banke, ki so zaradi ukrepa prenehali, je kljub okoliščinam, ki bi lahko opravičevale uporabo lastne ocene, prav zaradi večje verodostojnosti ukrepa Banka Slovenije vztrajala pri neodvisni oceni vrednosti v primeru stečaja banke. Banka Slovenije torej ni določila višine izgube v primeru stečaja posamezne banke, kot se namiguje v javnosti, ampak je to oceno izdelal neodvisni cenilec, kot to določa zakon. Vsakršna namigovanja, da je višina izgube v primeru stečaja prilagojena pogojem za popolni odpis podrejenih obveznosti, so torej popolnoma neutemeljena.

O višini izgub

Banka Slovenije zavrača vse očitke glede manipulacije z ocenjeno višino izgube bank v povezavi z depoziti, ki jih je država naložila v banke pred izvedbo izrednih ukrepov. Izpostavljamo dejstvo, da pri navedenih depozitih ne gre za depozit Republike Slovenije, ampak za depozite, ki jih Ministrstvo za finance v okviru upravljanja z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa nalaga v skladu z Zakonom o javnih financah ter Pravilnikom o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Pri upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa veljajo v naprej opredeljena pravila glede nalaganja sredstev v obliki depozitov preko javnih avkcij, z vnaprej določenimi merili za izbor prejetih ponudb, ki upoštevajo načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb. Zato se predmetni depoziti nikakor ne morejo obravnavati kot posojilo države bankam in so zato vsakršne zahteve glede preoblikovanja teh depozitov v kapital pred odpisom podrejenih instrumentov banke v celoti neutemeljene.

Rezultati skrbnega pregleda, ki so bili tudi podlaga za oceno izgub bank, so bili znani šele v začetku decembra 2013. Torej niti Banka Slovenije, niti uprave bank niso prej razpolagale z zneski dodatno potrebnih oslabitev, ki izhajajo iz pregleda kakovosti sredstev po stanju 31. 12. 2012 in so seveda vplivale tudi na oceno finančnega položaja bank po stanju na dan 30. 9. 2013. Znatno poslabšanje ocene finančnega položaja bank po stanju na dan 31. 12. 2012 je po pojasnilih stroke posledica znatno spremenjenih okoliščin glede (slabšega) ekonomskega položaja v državi v letu 2013, zlasti glede na znatno slabšo likvidnost trga nepremičnin in trga vrednostnih papirjev ter uporabo bistveno bolj konzervativne ocene vrednosti zavarovanj po stanju na dan 31. 12. 2012. Poslabšanje ekonomskega položaja v letu 2013 pa je še dodatno vplivalo na oceno finančnega položaja bank po stanju na dan 30. 9. 2013. Do vprašanja glede morebitnih nepravilnosti pri izdelavi finančnih izkazov za leto 2012 se morajo v prvi vrsti opredeliti predvsem revizorji in cenilci ter Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

Banka Slovenije ves čas pozorno spremlja delovanje uprav v bankah, ki so prejele državno pomoč, in bo ob vsakršnem dvomu o nepravilnosti ravnanja uprav ali posameznih članov uprav bank pri sestavljanju računovodskih izkazov za leto 2012, ustrezno ukrepala.

Banka Slovenije obravnava vse razloge za uporabo izrednih ukrepov kot tudi učinkov izrednih ukrepov z najvišjo profesionalno odgovornostjo do bank, bančnega sistema zlasti pa tudi do delničarjev ter upnikov bank, hkrati pa je tudi mnenja, da drugačno ukrepanje v danih okoliščinah ni bilo mogoče.
 

Sporočilo za javnost-Poslovanje s trajnimi nalogi in direktnimi obremenitvami - 3. aprila 2014

Ljubljana, 3. aprila 2014

POSLOVANJE S TRAJNIMI NALOGI IN DIREKTNIMI OBREMENITVAMI

1. aprila 2014 je bil na spletni strani Cekin.si objavljen članek z naslovom »Nujno opozorilo, če imate odprte trajnike« (http://cekin.si/clanek/financi_vodic/nujno-opozorilo-o-slovenskih-bankah.html ). V članku je zapisna trditev, da banke ne bi smele zaračunavati storitev trajnikov. Banka Slovenije je prejela številna vprašanja s strani uporabnikov plačilnih storitev, zato v nadaljevanju splošna pojasnila.

Uvodoma o razliki med trajnim nalogom in direktno obremenitvijo.

Trajni nalog je standardiziran kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik, pod pogoji, določenimi s pooblastilom za trajni nalog, odredi svojemu ponudniku plačilnih storitev (na primer banki ali hranilnici) izvršitev plačila fiksnih zneskov v breme svojega transakcijskega računa. Posamezna obveznost se poravnava na določen dan oziroma na določene dneve v mesecu, v določenem časovnem obdobju. Trajni nalog se razlikuje od direktne obremenitve in kot storitev bank in hranilnic ni bil ukinjen.

Direktna obremenitev je plačilni instrument druge vrste, saj v tem primeru plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi soglasja plačnika, obveznost plačnika do prejemnika plačila pa se poravna z obremenitvijo transakcijskega računa plačnika pri njegovem ponudniku plačilnih storitev (na primer banki ali hranilnici). Direktna obremenitev je namenjena poravnavi enkratnih ali ponavljajočih se obveznosti vsakič enakih, ali različnih zneskov v evrih, tako v Sloveniji, kot tudi v več kot 30 državah območja Evrope. Ena od osnovnih značilnosti direktnih obremenitev je, da soglasje, na podlagi katerega plačnik dovoli prejemniku plačila posredovanje plačilnega naloga za obremenitev računa plačnika, od plačnika prejme neposredno prejemnik plačila in ne plačnikov ponudnik plačilnih storitev.
Ponudniki plačilnih storitev lahko zaračunavajo nadomestila za izvrševanje plačilnih transakcij (npr. s trajnim nalogom ali z direktno obremenitvijo). Pri tem je ključno, da je uporabnik plačilnih storitev o zaračunavanju teh nadomestil predhodno obveščen.

Ponudniki plačilnih storitev tako lahko zaračunavajo tudi nadomestila za nekatere dodatne storitve, povezane z izvrševanjem plačilnih transakcij z direktnimi obremenitvami, ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev zagotavljati potrošnikom (prepoved izvajanja direktnih obremenitev na računu plačnika in omejevanje posamezne transakcije na določen znesek ali časovni okvir).

Ponudniki plačilnih storitev uporabnikom v nekaterih primerih res ne smejo zaračunavati nadomestil, povezanih z določenimi pravicami uporabnikov, ki jim pripadajo na podlagi Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. In sicer nadomestil za zavrnitev in preklic plačilnega naloga ter za povračilo že izvršenih plačilnih transakcij (ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zgoraj omenjeni zakon). Ta omejitev pa ne posega v pravico ponudnikov plačilnih storitev zaračunati osnovno storitev.

 

Sporočilo za javnost -Makroekonomska gibanja in projekcije - 8.aprila 2014

Ljubljana, 8. aprila 2014

Makroekonomska gibanja in projekcije

Na novinarski konferenci po seji Sveta Banke Slovenije so bila predstavljena Makroekonomska gibanja in projekcije.

Ključna sporočila:

 • Projekcije kažejo postopno krepitev gospodarske aktivnosti,
 • nadaljuje se razdolževanje zasebnega sektorja,
 • stroškovno konkurenčnost izboljšuje zasebni sektor,
 • javni sektor pa pri prilagajanju stroškov dela zaostaja,
 • nižji stroški financiranja države se še niso polno prenesli v stroške financiranja gospodarstva.
 •  

Povzetek

BDP se je leta 2013 v povprečju zmanjšal za 1,1 %, vendar je v drugi polovici leta že prišlo do znatne gospodarske rasti. Vzrok je v ugodnejših razmerah v zunanjem okolju in v postopnem okrevanju domačega povpraševanja, v zadnjem četrtletju pa so na gospodarsko rast vplivali še nekateri enkratni in statistični dejavniki. Višja gospodarska rast v zunanjem okolju se je prenesla v solidno rast izvoznega sektorja, ki je podprta tudi z izboljšanjem stroškovne konkurenčnosti. Ob stabilizaciji domače potrošnje in ukrepih za preprečevanje sive ekonomije se je povečala tudi skupna dodana vrednost zasebnih storitev. Aktivnost v gradbeništvu je bila ob koncu leta višja predvsem zaradi javnih investicij v infrastrukturo, financiranih s sredstvi EU. Prav investicije so ob koncu leta največ prispevale k rasti domače potrošnje, ob upočasnitvi zmanjševanja realne mase plač pa se je stabilizirala zase- bna potrošnja. Po drugi strani se je lani okrepilo zmanjševanje končnega trošenja države. Zmanjševanje zaposlenosti se je v drugi polovici leta upočasnilo predvsem v zasebnem sektorju, zaposlenost v javnih storitvah pa se manjša predvsem tam, kjer ima država večji neposredni nadzor. Čeprav se je raven registrirane brezposelnosti v začetku leta 2014 zvišala na okoli 130.000, se je trend večanja brezposelnosti ustavil, k čemur so prispevali tudi močnejši tokovi iz brezposelnosti v zaposlenost. Inflacija se je v prvem letošnjem četrtletju še znižala, rast cen pa je ostala pozitivna le zaradi konsolidacijskih ukrepov javnih financ. Nizka je tudi osnovna inflacija, kar je posledica šibkega trošenja gospodinjstev in nižanja stroškov v gospodarstvu.

Rast izvoza in šibko domače povpraševanje sta prispevala k povečanju presežka na tekočem računu plačilne bilance. Ta je v letu 2013 dosegel 6,3 % BDP, večinoma zaradi prehoda salda blagovne menjave iz primanjkljaja v precejšen presežek, k čemur je ob ohlajanju povpraševanja na neevropskih trgih prispevala uspešna preusmeritev izvoznikov na trge EU. Povečal se je tudi presežek storitvene menjave, zaradi zmanjšanja primanjkljaja dohodkov od neposrednih naložb pa se je zmanjšal primanjkljaj faktorskih dohodkov.

Presežek tekočega računa se v razmerah ugodne rasti izvoznega sektorja in razdolževanja gospodarstva odraža v visokem neto varčevanju zasebnega sektorja. V zadnjem letu in pol neto varčujejo tudi podjetja, ki ob nadaljnjem zmanjševanju zadolženosti in šibkem investiranju iščejo vire, ki so alternativa bančnim posojilom. Obseg obveznosti podjetij iz naslova bančnih posojil se je lani znižal. Finančni presežek so lani povečala tudi gospodinjstva, ki so ob manjši potrošnji zmanjševala zadolženost. Zmanjše- vanje bilančne vsote bank je bilo posledica zmanjševanja zadolženosti bank do tujine in obveznosti na osnovi dolžniških vredno- stnih papirjev ter odpisa podrejenih dolžniških instrumentov v procesu rekapitalizacije bank. Pri naložbah bank je bilo krčenje pod vplivom nadaljnjega zmanjševanja posojil zasebnemu sektorju, prenosa posojil podjetij na DUTB in dodatnih odpisov vrednosti posojil. Predvsem zaradi ukrepov za stabilizacijo bančnega sektorja je bila država lani edini sektor s povečanim finančnim pri- manjkljajem. Ta se je po ocenah SURS prehodno povečal na 14,7 % BDP, dolg države pa se je povzpel na 71,7 % BDP.

Rast BDP naj bi letos dosegla 0,6 %, v naslednjih dveh letih pa naj bi se gibala na ravni okoli 1,5 %. V primerjavi s predhodnimi projekcijami je popravek navzgor za letos posledica hitrejšega okrevanja tujega povpraševanja in umirjanja razmer na trgu dela na prehodu v leto 2014 ter nekoliko večjega zaupanja v gospodarstvu. Zaposlenost naj bi se do konca leta 2016 skupaj zmanjša- la za nekaj več kot pol odstotka. Solidna rast izvoza, ki jo podpirata ugodno tuje povpraševanje in nadaljnje prilagajanje stroškov dela, ter počasnejša rast uvoza zaradi zgolj postopnega okrevanja domačega povpraševanja bi lahko povečali presežek tekoče- ga računa plačilne bilance na več kot 7 % BDP. Inflacija naj bi v naslednjih letih ob odsotnosti pritiskov s strani povpraševanja ter ponudbenih šokov ostala nizka.

Tveganja glede rasti gospodarske aktivnosti so za celotno obdobje projekcij večinoma obrnjena navzdol. Med pomembnejšimi dejavniki, ki bi lahko znižali gospodarsko rast iz osnovnega scenarija, so morebitni dodatni ukrepi fiskalne konsolidacije in šibkej- še tuje povpraševanje. S tehničnega vidika so veliko tveganje tudi možne revizije podatkov, predvsem za zadnje četrtletje 2013. Na drugi strani bi lahko predvsem aktivnost DUTB pri prestrukturiranju podjetniškega sektorja in bank ter povečano zaupanje v bančni sistem spodbudila kreditiranje in povečala domače trošenje bolj, kot je predvideno. Tveganja glede inflacije so za obdobje
projekcij uravnotežena.

 


Celotno gradivo je objavljeno na spletni strani: http://www.bsi.si/iskalniki/porocila.asp?MapaId=284
 

Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013, 9. aprila 2014

Ljubljana, 9. aprila 2014

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013

Svet Banke Slovenije je sprejel dokument Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013 in potrdil objavo na spletnih straneh Banke Slovenije http://www.bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=1439 .

Banka Slovenije v okviru spremljanja učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev analize s področja plačilnih storitev in politike nadomestil ponudnikov plačilnih storitev pripravlja že od leta 2009, od leta 2011 pa jih tudi objavlja na spletnih straneh. Novi dokument časovno vrsto dopolnjuje s podatki za leto 2013 ter zajema analizo sprememb nadomestil za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev.

Leto 2013 je zaznamovala uveljavitev davka na finančne storitve, ki s stopnjo 6,5% obdavčuje tudi plačilne storitve. Primerjava z letom 2012 kaže, da so se povprečna nadomestila v letu 2013 povišala v vseh 19 obravnavanih segmentih plačilnih storitev, v 10 za več kot je stopnja novega davka.

Izračunani so tudi stroški košaric plačilnih storitev po ponudnikih plačilnih storitev, pri čemer je v izračunih upoštevano razlikovanje med "tradicionalnim komitentom" (plačuje na okencu) in "e-komitentom" (plačuje preko elektronske banke), med fizičnimi in pravnimi osebami in med izkustveno košarico Zveze potrošnikov Slovenije in izračunano košarico plačilnih storitev Banke Slovenije. Izračun kaže, da je za fizične osebe – ne glede na košarico (Banka Slovenije/Zveza potrošnikov Slovenije) in vrsto komitenta (tradicionalni ali e-komitent) – najcenejša Delavska hranilnica d.d. Za pravne osebe pa je v primeru tradicionalnega komitenta najcenejša Hranilnica in posojilnica Vipava d.d., v primeru e-komitenta pa Delavska hranilnica d.d.
 

Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke, 11.04.2014

Ljubljana, 11. april 2014

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 11. do 13. aprila 2014 v Washingtonu.

Viceguverner Darko Bohnec se bo, v vlogi namestnika guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Sestavljen je iz 24 članic MDS, ki jih predstavljajo njihovi guvernerji, ministri ali drugi predstavniki na podobni ravni. Pripravljalnega dela odbora in plenarne seje se udeležijo guvernerji članic odbora IMFC in guvernerji preostalih držav članic MDS (188). Odboru trenutno predseduje Tharman Shanmugaratnam, namestnik predsednika vlade in minister za finance v Singapurju, ki je bil izbran za predsednika odbora marca 2011. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Viceguverner Bohnec se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z direktorjem Rezo Moghadamom in Dario Zakharovo, ki je vodja misije za Slovenijo. Viceguverner Bohnec se bo udeležil sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, Johannom Praderjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Davidom Liptonom, namestnikom generalne direktorice MDS.

Ob robu spomladanskih zasedanj potekajo tudi različni strokovni seminarji in konference. Viceguverner Bohnec se bo udeležil konference "Monetary Policy in the New Normal".

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije, dne 22.04.2014

Ljubljana, 22. aprila 2014

Nadaljuje se postopno gospodarsko okrevanje, povečana bilanca bančnega sistema

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel poročilo Gospodarska in finančna gibanja, april 2014.

Razpoložljivi podatki za letošnje prvo četrtletje potrjujejo spomladanske napovedi Banke Slovenije in kažejo na nadaljevanje postopnega gospodarskega okrevanja Slovenije. Najpomembnejši dejavniki rasti so bili solidna rast izvoza ter okrevanje v storitvah zasebnega sektorja in v gradbeništvu. Verjetno zaradi prehodnih dejavnikov je februarja upadla industrijska proizvodnja, kljub temu pa poleg izvoza rastejo kazalniki zaupanja, prodaja na domačem trgu pa je stabilna. Kazalniki zaupanja se izboljšujejo že od začetka leta, z močnejšimi znaki okrevanja domačega dela gospodarstva. Slednje se kaže tudi v stabilizaciji presežka tekočega računa v BDP.

Inflacija je marca znašala 0,6 %. K nekoliko višji inflaciji v primerjavi s februarjem je prispevala višja rast cen industrijskih proizvodov brez energentov, predvsem kot posledica podražitev cen obleke in obutve. Ker gre za komponente, ki povečujejo osnovno inflacijo, je ta presegla povprečno v evrskem območju. Zaradi relativno majhnih pritiskov s strani povpraševanja, na kar pomembno vpliva še vedno nizka kupna moč gospodinjstev, kljub temu ni pričakovati izrazitejše spremembe v kratkoročnih inflacijskih gibanjih. Dokaj majhen bo tudi učinek zadnjih dvigov trošarin na inflacijo, ki po ocenah znaša 0,2 odstotne točke v 2014 in 0,1 odstotne točke v 2015.

Tudi dogajanja na trgu dela so bila februarja in marca obetavna. Marca se je brezposelnost zmanjšala, izstopalo je povečanje števila zaposlitev. Brezposelnost kljub temu ostaja visoka, na ravni okrog 127.000 oseb. Podjetja v predelovalnih dejavnostih so v začetku leta medletno izplačevala nekoliko višje plače. Za nadaljnjo krepitev konkurenčnosti bo pomembno, da prilaganje plač ne bo presegalo pričakovanega povečevanja produktivnosti, kar bo lahko hkrati prispevalo k odpravljanju nesorazmerij na trgu dela.

Po načrtih Vlade za fiskalno konsolidacijo naj bi primanjkljaj javnega financiranja letos znašal 4,1 % BDP, brez rekapitalizacije bank pa 3,2 %. To je manj kot lani, ko je primanjkljaj brez rekapitalizacije bank znašal 4,4 % BDP. Dolg države naj bi se letos z lanskih 71,7 % BDP povišal na 80,9 % BDP. Republika Slovenija je na začetku aprila izdala 3,5- in 7-letno obveznico na evrskem trgu v skupni višini 2 mrd EUR. Po izvedbi ukrepov za stabilizacijo razmer v bančnem sistemu so zahtevane donosnosti na izdane državne vrednostne papirje upadle, kar ob visokem presežnem povpraševanju kaže na večjo dostopnost države do financiranja na mednarodnih finančnih trgih. Kljub večji naklonjenosti mednarodnih finančnih trgov do Slovenije se morata reformni proces in konsolidacija javnih financ v smeri uravnoteženega delovanja na prihodkovni in izdatkovni strani nadaljevati.

 


2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel poročilo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

Bilanca bančnega sistema se je februarja drugi mesec zapored povečala. K povečanju so ključno prispevale vloge države in gospodinjstev. Vloge gospodinjstev so v prvih dveh mesecih leta narasle za 290 mio EUR, predvsem pri velikih domačih bankah, kar odraža povrnjeno zaupanje v ta del bančnega sistema. Priraste depozitov izkazujejo tudi majhne domače banke in hranilnice, s čimer je ustavljen trend selitve depozitov občanov od domačih proti bankam v večinski tuji lasti. Vloge naraščajo kljub zniževanju pasivnih obrestnih mer. Pričakovan ugoden učinek nižjih stroškov financiranja na pocenitev posojil za podjetja je že opazen pri velikih domačih bankah.
Banke nadaljujejo z razdolževanjem na finančnih trgih, od začetka krize so skupaj odplačale za 11,3 mlrd EUR obveznosti. Obveznosti do tujih bank predstavljajo le še 12% bilančne vsote oziroma tretjino deleža pred nastopom finančne krize. Pet bank je marca predčasno delno poplačalo tudi obveznosti iz naslova triletnih operacij dolgoročnega refinanciranja pri ECB, s čimer se je znesek teh obveznosti znižal za 1,082 mlrd EUR. Kreditna aktivnost v prvih mesecih leta še ne kaže pomembnega preobrata, vendar se negativne stopnje rasti ne poglabljajo.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije - 27.05.2014: Gospodarska in finančna gibanja, ekonomski odnosi s tujino, finančna stabilnost

Ljubljana, 27. maj 2014

Gospodarska in finančna gibanja, ekonomski odnosi s tujino, finančna stabilnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, april 2014, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2014.
Gospodarsko okrevanje Slovenije se je nadaljevalo tudi v letošnjem prvem četrtletju. Rast še naprej poganja izvozni sektor, ki uspešno izkorišča sicer zgolj postopno okrevanje evrskega območja. To se kaže tudi na tekočem računu plačilne bilance, kjer je bil marca dosežen izrazito visok presežek v menjavi blaga. Zaradi nadaljnje rasti investicij v javno infrastrukturo je opazen tudi visok prispevek gradbeništva. Razmere v trgovini in nekaterih drugih storitvenih dejavnostih, večinoma vezanih na domače končno trošenje, so se v primerjavi s koncem lanskega leta nekoliko poslabšale. Šibko domače trošenje po mnenju podjetij sicer ostaja najpomembnejši zaviralni dejavnik poslovanja.
Gibanja na trgu dela so bila v letošnjem prvem četrtletju stabilna. Nadaljuje se zmanjševanje števila registriranih brezposelnih. Brezposelnost se zmanjšuje predvsem zaradi manjšega števila tistih, ki so izgubili delo za določen čas, kar je vsaj deloma posledica lanske reforme trga dela. Raste število tistih, ki so se zaposlili. Takšna gibanja zmanjšujejo medletno upadanje števila delovno aktivnih, ki se je marca že skoraj ustavilo. V izvozno usmerjenem delu gospodarstva se je v prvem četrtletju povišala rast plač, kar ob povečevanju zaposlovanja nakazuje boljše pogoje poslovanja izvoznega sektorja.
Inflacija se je aprila znižala pod povprečje evrskega območja. Znašala je le 0,5 %, kar je 0,1 odstotne točke manj kot marca. Med skupinami cen je k nekoliko nižji inflaciji največ prispeval padec cen industrijskih proizvodov brez energentov, kar je znižalo tudi osnovno inflacijo. Brez upoštevanja vpliva dajatev bi bilo znižanje cen v Sloveniji prisotno že od lanskega septembra, v letošnjem prvem četrtletju pa bi v povprečju znašalo 0,5 %. Ti podatki morda nakazujejo, da je del podjetij z določenim časovnim zamikom zmanjšal svoje marže precej bolj, kot je to kazalo v prvih mesecih po zvišanju DDV, ko je bil njegov prenos v cene višji od pričakovanj.
Primanjkljaj konsolidirane bilance javnih financ je bil na začetku leta stabilen. Medtem ko prihodki rastejo tudi zaradi izboljševanja gospodarskih razmer, se povečuje breme plačevanja obresti na javni dolg. Javni dolg naj bi po zadnjih ocenah Evropske komisije letos presegel 80 % BDP. V obdobju do oblikovanja nove vlade je nujno preprečiti morebitna povečanja negotovosti, predvsem v smeri zavez, ki so bile dane za doseganje ciljev fiskalne konsolidacije in privatizacijo družb v državni lasti. Pomembno je, da se zagotovi transparentno izpolnjevanje danih zavez, kar bo dodatno okrepilo tudi kredibilnost države na mednarodnih finančnih trgih.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2014 in ga sprejel.
Začeti proces prestrukturiranja in saniranja bančnega sistema je imel vrsto pozitivnih učinkov na kazalnike stabilnosti bančnega sistema in na poslovanje bank: povečanje kapitalske ustreznosti, znižanje deleža nedonosnih terjatev v portfelju, povečanje likvidnosti v sistemu, zniževanje posojilnih in depozitnih obrestnih mer ter izboljšan rezultat poslovanja v prvem četrtletju 2014. Ponovno se krepi zaupanje v bančni sistem, zlasti v velike domače banke.
Decembrski ukrepi dokapitalizacije petih bank in prenosa slabih terjatev NLB in NKBM na DUTB so pomenili izrazite spremembe v strukturah bančnih bilanc, znižanju deleža posojil in povečanje vrednostnih papirjev z izboljšano strukturo tveganosti bančnih naložb, znižanju deleža nedonosnih naložb v portfeljih, povečanju kapitalske ustreznosti bank. Dodatne ugodne vplive na kakovost portfelja in strukturo bilanc se pričakuje po prenosu terjatev na DUTB Abanke in Banke Celje, ki bo po končanju postopka pri Evropski komisiji. Vendar je za trajnejše izboljšanje stanja v bankah in za večjo kreditno rast potrebno poslovno, finančno in lastniško prestrukturiranje realnega sektorja. Počasno spreminjanje modelov financiranja podjetij je predvsem posledica prevladujočega financiranja pri bankah in odsotnosti alternativnih oblik financiranja podjetij, predvsem z lastniškim kapitalom. Zniževanje visokega finančnega vzvoda podjetij le z dezinvestiranjem in odplačevanjem obstoječega dolga ne more zagotoviti hitrejšega gospodarskega okrevanja, saj vpliva predvsem na poslabševanje likvidnosti podjetij s posledicami na nadaljnje poslabševanje kreditnega portfelja v bankah. Z nadaljnjim razdolževanjem gospodarstva samo z odplačevanjem dolgov in brez novih finančnih virov lahko podjetja tudi zamudijo priložnost za rast, ki se ponuja s ponovnimi spodbudnimi trendi v mednarodnem okolju.
S prenosom dela slabih terjatev na DUTB se je kreditno tveganje znižalo. Največji banki in tudi celotni bančni sistem so razbremenjeni velikega dela najmanj kakovostnih terjatev, zlasti do podjetij v stečajnih postopkih, ki so v celotnem obsegu prenosa pomenili dobro polovico. Kvaliteta naložb se je izrazito izboljšala v skupini velikih domačih bank, nadaljnje izboljšanje se pričakuje po dodatnih prenosih slabih terjatev. Kljub temu ostaja kreditno tveganje visoko in najpomembnejše sistemsko tveganje. Za trajnejše izboljšanje kakovosti bančnih naložb je poleg institucionalnih dejavnikov, povezanih z načinom sanacije bank, pomembno zdravo kreditno povpraševanje podjetij, na eni strani, ter zadostno in stabilno financiranje bank, na drugi.
Po uvedbi sanacije bančnega sistema se je znižalo dohodkovno tveganje v bankah. Zaradi znižanja kreditnega tveganja ter velikega obsega oslabitev, ki je delno izhajal iz ugotovitev skrbnega pregleda portfelja pod konservativnimi pogoji, je pričakovati manjši pritisk na profitabilnost bank v letošnjem letu. V prvih treh mesecih so banke realizirale pozitivno rast neto obrestnih prihodkov, pozitiven rezultat poslovanja ter višjo neto obrestno maržo. Na nižje dohodkovno tveganje in tudi višjo obrestno maržo bo v prihodnje ugodno vplivalo znižanje pasivnih obrestnih mer. Obrestne mere za dolgoročne vloge prebivalstva so se lani in v prvem četrtletju letos v povprečju znižale za 1,8 odstotnih točk. Cenejši viri so omogočili tudi začetek zniževanja posojilnih obrestnih mer, od septembra naprej za 0,5 odstotne točke. Začeto zniževanje posojilnih obrestnih mer ob pozitivnih makroekonomskih napovedi za leto 2014 lahko ugodno vpliva na porast povpraševanja po posojilih, zlasti tistih podjetij, ki so financiranje preusmerila z domačih na tuje banke. Financiranje v tujini je lani doseglo 24% vseh posojil podjetjem, več kot v letu 2004.
Financiranje bank bolj kot v preteklih letih temelji na vlogah gospodinjstev oziroma celotnega nebančnega sektorja. V strukturi financiranja bank so vloge marca dosegle 57,9%, za 14,3 odstotne točke več kot ob koncu 2008. Odplačevanje virov pridobljenih na grosističnih trgih se je lani še pospešilo, kar je močno zmanjšalo odvisnost bank od finančnih trgov. Od oktobra 2008 so banke neto odplačale za 11,4 mrd EUR grosističnih virov oziroma za dve tretjini, samo lani za skoraj 30%. Tveganje refinanciranja, ki je v preteklih letih pomenilo enega največjih tveganj za bančni sistem, je sedaj nižje, zlasti v velikih domačih bankah. Banke bodo ponovno močno izpostavljene bremenu refinanciranja v prvem četrtletju 2015, ko jim zapade za 2,6 mrd EUR dolgoročnih obveznosti pri Evrosistemu. Do konca marca so že predčasno odplačale 29% teh obveznosti in s tem znižale breme refinanciranja ob njegovi zapadlosti.
Kapitalska ustreznost se je konec preteklega leta močno izboljšala, na 14,0%. Na konsolidirani osnovi se je s 13,7% približala povprečju evroobmočja, kar je prvič po letu 2006. Po realizaciji vseh ukrepov prestrukturiranj in predvidenih dokapitalizacij za ostale velike banke lahko pričakujemo njegovo nadaljnje zviševanje, a se hkrati povečuje tudi povprečje evroobmočja.

 

Sporočilo za javnost po 514. Seji Sveta Banke Slovenije

Ljubljana, 24. junij 2014

Gospodarska in finančna gibanja, ekonomski odnosi s tujino,poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

Ljubljana, 24. junij 2014

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel poročilo Gospodarska in finančna gibanja, junij 2014 ter Ekonomski odnosi s tujino, april 2014.

Gospodarske razmere v evrskem območju se izboljšujejo, vendar pa se hkrati kažejo znaki upočasnjevanja rasti v večini večjih svetovnih gospodarstev. Consensusove napovedi za evrsko območje ostajajo stabilne, pozitivna pa so bila tudi mesečna gibanja kazalnikov aktivnosti in zaupanja v aprilu oziroma maju 2014. Hkrati pa zadnje napovedi Consensusa in OECD kažejo na upočasnjevanje pričakovane rasti v ZDA, na Japonskem in v državah BRIK, kar povečuje tveganja za rast tujega povpraševanja. V zadnjem obdobju se zaradi dogodkov v Ukrajini in Iraku močno draži dolarska cena nafte. To lahko ob hkratnem zmanjševanju vrednosti evra poveča uvoženo inflacijo in upočasni rast zasebne potrošnje.

Postopno gospodarsko okrevanje se letos nadaljuje tudi v Sloveniji. V letošnjem prvem četrtletju se je dodana vrednost povečala v večini dejavnosti, četrtletno zmanjšanje BDP za 0,3 % pa je bilo zgolj posledica nižje ocene davkov na proizvode. Nadaljevala se je rast investicij v javno infrastrukturo, kar še naprej omogoča hitro rast gradbeništva. Ob spodbudnih gibanjih na trgu dela in nizki inflaciji okreva tudi aktivnost v večini zasebnih storitev, višja dodana vrednost v javnih storitvah pa je posledica nekoliko višjega števila zaposlenih. Hkrati je bila rast dodane vrednosti v industriji šibka in pod pričakovanji v primerjavi z rastjo izvoza. Rast izvoza ostaja visoka in ohranja presežek tekočega računa plačilne bilance na nekaj pod 6 % BDP. Postopno gospodarsko okrevanje se je glede na razpoložljive mesečne kazalnike nadaljevalo tudi v drugem četrtletju letošnjega leta.

Aprila letos se je število delovno aktivnih v primerjavi z istim mesecem lani povečalo prvič po začetku krize konec leta 2008, k čemur prispevajo predvsem nekatere storitve. Podatki s trga dela so ostali ugodni tudi maja 2014, saj se je število brezposelnih še naprej zmanjševalo in hkrati povečalo število zaposlenih. Nadaljuje se postopna rast nominalnih plač v zasebnem sektorju, kar ob nizki inflaciji pozitivno prispeva h kupni moči prebivalstva.

Medletna inflacija, merjena s HICP, je maja 2014 znašala 1,0 %, kar je 0,5 odstotne točke več kot aprila 2014. K višji inflaciji so največ prispevale cene energentov in dvig trošarin na tobak in alkohol ter spremembe nadzorovanih cen. Osnovna inflacija kljub zvišanju ostaja nizka in je pozitivna predvsem zaradi vladnih in administrativnih ukrepov (dvig DDV, trošarine in okoljski davki).

Primanjkljaj konsolidirane bilance javnih financ po metodologiji denarnega toka se letos zaenkrat zmanjšuje zaradi razmeroma visoke rasti prihodkov. Ta je le deloma odraz ugodnejših gospodarskih razmer, saj so bili prihodki medletno večji tudi zaradi preteklega zvišanja nekaterih davčnih stopenj in zaustavitve zniževanja davčne stopnje na dohodek pravnih oseb. Maja 2014 so na prihodke pozitivno vplivala vplačila koncesnin za radijske frekvence za mobilno telefonijo. Med odhodki se povečujejo investicije, sicer sofinancirane z evropskimi sredstvi, hkrati pa se še naprej povečuje tudi breme plačevanja obresti na preteklo zadolževanje. Zahtevana donosnost slovenske dolgoročne obveznice se je do sredine junija 2014 znižala na okoli 3 %.

Ugodnejša gospodarska gibanja ter stabilizacija razmer v javnih financah bodo ogroženi v primeru daljšega obdobja politične negotovosti in neizpolnjevanja zavez o nadaljnji fiskalni konsolidaciji ter izvajanju reform za povečevanje dolgoročnega potenciala gospodarstva. Zato je potrebno tudi v obdobju do oblikovanja nove Vlade skrbeti za izpolnjevanje danih zavez, predvsem pa preprečiti morebitno prekomerno trošenje države.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Bilančna vsota bank se je aprila 2014 zmanjšala za 60 mio EUR. Banke so nadaljevale s predčasnimi poplačili obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja in z razdolževanjem do tujine. Vloge države so se začasno povišale zaradi rasti vlog preko noči pri bankah. Vloge gospodinjstev so se po razmeroma močnem prilivu v prvih dveh mesecih letošnjega leta marca in aprila nekoliko zmanjšale. Letošnji prirast vlog gospodinjstev je pozitiven, 242 mio EUR, ohranja se tudi njihova pozitivna medletna rast. Krčenje posojil nefinančnim družbam se je nadaljevalo, vendar bistveno počasneje kot v preteklih mesecih. Nadaljuje se nizka, a pozitivna rast stanovanjskih posojil, medtem ko se pri potrošniških posojilih ohranja negativna rast.
V letošnjem letu se je neto obrestna marža bank opazno povečala, k čemur so pomembno prispevale nižje pasivne obrestne mere ter zniževanje obsega zadolženosti bank. Še vedno pa ni opaznega učinka na zniževanje posojilnih obrestnih mer, ki bi ga lahko pričakovali zaradi ukrepov ECB in procesov razdolževanja podjetij. Stroški oslabitev in rezervacij so bili nižji kot v enakem obdobju lani. Banke so prve štiri mesece 2014 zaključile z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 88 mio EUR.


4. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Pregled finančnih računov 2008 - 2013. Pregled bo skupaj s podrobnimi podatki po institucionalnih sektorjih in finančnih instrumentih, metodologijo in procesom njihove sestave objavljen v letni statistični publikaciji Finančni računi Slovenije 2008-2013.

 

Sporočilo za javnost - seja Sveta Banke Slovenije dne 29.07.2014

Ljubljana, 29. julij 2014

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Slovenskemu bančnemu sistemu se je bilančna vsota maja 2014 zmanjšala za 170 mio EUR. K temu je ključno prispevalo nadaljevanje predčasnih poplačil obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja in razdolževanje bank do tujine. Vloge gospodinjstev so se, kljub zniževanju pasivnih obrestnih mer, povečale za 57 mio EUR, od tega polovico pri velikih domačih bankah. Krčenje posojil nefinančnim družbam se je nadaljevalo tudi v mesecu maju, medtem ko je kreditna aktivnost pri gospodinjstvih stagnirala. Med vrstami posojil stanovanjska posojila ohranjajo 1,1% pozitivno rast. V maju 2014 je delež nedonosnih posojil v celotnih razvrščenih terjatvah ostal nespremenjen, tako kot v aprilu 2014 s 14,8%, kljub zniževanju kreditnega portfelja bank.

Bruto dohodek bank je bil do maja 2014 medletno višji za 12,5%. To je deloma odraz enkrat večjega relativnega padca obrestnih odhodkov v primerjavi z znižanjem obrestnih prihodkov. Bankam se obrestni odhodki znižujejo zaradi nižanja pasivnih obrestnih mer in krčenja virov financiranja. V letošnjem letu so se dolgoročne depozitne obrestne mere znižale že za 0,9 odstotnih točk, na 1,9%, kar predstavlja možnost za nadaljnje zniževanje posojilnih obrestnih mer. Stroški oslabitev in rezervacij so letos za polovico nižji od lanskih. Slovenski bančni sistem je v prvih petih mesecih 2014 posloval z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 106 mio EUR.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo o kreditni izpostavljenosti slovenskih bank do občin.
Slovenske občine so imele konec maja 2014 za 548 mio EUR dolga pri slovenskih bankah, kar je predstavljalo tretjino vseh bančnih posojil širši državi (t.j. centralna država, lokalna država, skladi socialne varnosti). Obseg dolga občin se je najbolj povečal v obdobju od 2009 do 2011, ko so kreditiranje občin najbolj povečale banke v večinski tuji lasti. Ta skupina bank izkazuje 65% celotnih bančnih posojil občinam. Do maja 2014 se je rast posojil občinam znižala na 3,3% medletno.

Z vidika obsega dolga na občana so problematične predvsem nekatere manjše občine, ki imajo manjše število prebivalcev pri katerih dolg presega 690 EUR na prebivalca, medtem ko so glede na nominalni obseg dolga najbolj zadolžene mestne občine. Čeprav se razpršenost občin glede na dolg na prebivalca in glede na prihodke občine v zadnjih letih povečuje, pa je 25% takih občin, ki imajo dolg na prebivalca višji od 422 EUR in delež dolga v prihodkih višji od 38%.

Banke so od leta 2011 povečevale obrestne pribitke za posojila občinam do letošnjega leta, ko je opazno njihovo zmerno znižanje. To je posledica tudi skrajševanja povprečne ročnosti novo odobrenih posojil. Manj kot 3% razvrščenih terjatev bank do slovenskih občin je bilo maja 2014 v zamudi nad 90 dni. Delež pa se od leta 2011, ko je bil 4,3%, znižuje.

Glede na umirjanje obsega kreditiranja občin v zadnjem obdobju in nizek delež zamud nad 90 dni na tem segmentu ocenjujemo, da je pomembno, da občine pri svoji politiki zadolževanja upoštevajo stabilnost svojih davčnih prihodkov (npr. okoljski davki so že sedaj primerjalno v Sloveniji najvišji med članicami OECD) in zmožnost rednega odplačevanja dolga v daljšem obdobju.

4. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2014.

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je v mesecu maju prvič letos medletno povečal in znaša na letni ravni 2 mlrd EUR oz. okrog 5,6% BDP. Še vedno rastoči presežek blagovne menjave je dosegel v prvih petih letošnjih mesecih 465 mio EUR, v zadnjih 12 mesecih pa doslej najvišjo raven 871 mio EUR. Povečal se je izvoz blaga v članice EU, upočasnil pa izvoz v nečlanice EU. Slednje velja zlasti za države nekdanje Jugoslavije in Sovjetske zveze, izvoz v Rusijo in Ukrajino se je na letni ravni zmanjšal za okrog tretjino. V uvozu blaga se je nasprotno zmanjšal uvoz iz članic EU in povečal uvoz iz nečlanic EU. Pri tem se je povečal le uvoz blaga široke potrošnje. Presežek storitvene menjave se je v prvih petih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal in znaša v zadnjih 12 mesecih 1.818 mio EUR oz. 5,1% BDP. Zmanjšanje je predvsem posledica nižjih presežkov menjave gradbenih in ostalih poslovnih storitev. Presežek storitev potovanj je dosegel v prvih petih mesecih 477 mio EUR, kar je le 13 mio EUR manj kot v enakem obdobju lani, medtem ko je še naprej počasi rasel presežek transportnih storitev. K medletni rasti presežka tekočega računa sta prispevala tudi porast presežka tekočih transferjev ter zmanjšani primanjkljaj dohodkov od kapitala.

Na kapitalskem in finančnem računu plačilne bilance se je v prvih petih mesecih država zadolžila za 3,7 mlrd EUR, zasebni sektor pa se je razdolžil za 2 mlrd EUR.

Zunanje neravnovesje Slovenije se izboljšuje. Neto investicijska pozicija Slovenije je konec leta 2013 znašala 13,6 mrd € neto obveznosti do tujine in je bila za 2,5 mrd € nižja kot konec leta 2012.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 9. septembra 2014

Ljubljana, 9. september 2014

Nadzorniške zadeve, lokalne skupnosti, plačilni sistemi

1.
Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2.
Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o javnofinančnih gibanjih na področju lokalnih skupnosti v Sloveniji s poudarkom na zadolženosti občin, ki je dopolnila gradivo obravnavano na seji sveta dne 29. julija 2014. Velikost dolga občin oziroma lokalne ravni države v Sloveniji z makroekonomskega vidika ni problematična, saj je dolg relativno nizek, občine pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti. Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 % BDP oziroma slabe 3 % celotnega dolga države. Občine se kratkoročno zadolžujejo iz likvidnostnih vzrokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja investicij. Zadolževanje občin je zakonsko omejeno. Omejitev se nanaša na maksimalno dovoljeno kvoto letnih odplačil glavnice dolga z obrestmi (in ne na višino dolga) ter na soglasja, ki jih za zadolževanje občin daje Ministrstvo za finance. Po oceni so občine na podlagi podatkov za leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in obresti.

3.
Svet Banke Slovenije se je seznanil s poročilom o poslovanju plačilnih sistemov v drugem četrtletju 2014. Poročilo obravnava gibanje obsega transakcij, ki se obdelujejo in poravnavajo v plačilnih sistemih, ki delujejo po slovenskem pravu, morebitna odstopanja in motnje v delovanju teh sistemov. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da vsi ti sistemi delujejo stabilno in brez pomembnejših motenj, ki bi negativno vplivale na tekoč in pravočasen negotovinski prenos denarnih sredstev med ekonomskimi subjekti. V drugem četrtletju 2014 je bilo v teh sistemih skupaj obdelanih in poravnanih preko 55 milijonov transakcij, v skupni vrednosti 152 milijard EUR. Po skupni vrednosti transakcij največji delež z 89,73 % pripada sistemu TARGET2-Slovenija, ki ga upravlja Banka Slovenije. Ta sistem je namreč namenjen predvsem poravnavi plačil velikih vrednosti in ni prvenstveno namenjen poravnavi plačil med strankami bank in hranilnic (v obravnavanem četrtletju je bila zato povprečna vrednost transakcije kar 1,03 milijona EUR). Po številu transakcij pa imajo pomembnejše deleže plačilni sistemi, v katerih se obdelujejo in poravnavajo transakcije manjših vrednosti, kot so transakcije iz naslova uporabe plačilnih kartic ali kreditna plačila in direktne obremenitve SEPA.

 

Makroekonomska gibanja in projekcije, poslovanje bank, gibanja na kapitalskem trgu in obresti

Ljubljana, 23. september 2014

 1. Svet Banke Slovenije je obravnaval nadzorniške zadeve.
   
 2. Svet Banke Slovenije je obravnaval Makroekonomska gibanja in projekcije in Ekonomske odnose Slovenije s tujino, julij 2014
   
  Tudi v letu 2014 se nadaljuje okrevanje gospodarske aktivnosti, dinamika pa je predvsem v drugem četrtletju presegla pričakovanja. Glavni generator gospodarske rasti je še vedno zunanje povpraševanje, za katerega pa se predvideva upočasnitev rasti v drugi polovici leta 2014. Rast BDP naj bi letos dosegla 1,6%, naslednje leto pa znižala na 1,3%. Presežek na tekočem računu plačilne bilance se bo v obdobju projekcij zaradi šibkejše rasti izvoza, nekoliko močnejšega uvoza ter povečanih izdatkov za obresti znižal na okoli 4,5% BDP. Padajoče cene surovin na svetovnih trgih, nadaljevanje relativno šibkega domačega povpraševanja ter izpad lanskih fiskalnih ukrepov iz izračuna inflacije so prispevali k močnemu znižanju inflacije. Ta bo tudi v prihodnje ostala na ravni okoli 1 %. 
   
  Banka Slovenije je julija 2014 predstavila svoj pogled na prihodnje strateške izzive delovanja ekonomske politike v Sloveniji(http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5833).
  Ukrepi ekonomske politike bi morali biti po mnenju Banke Slovenije osredotočeni predvsem na očiščenje in kapitalsko krepitev bančnega sektorja, vzpostavitev temeljev za finančno stabilnost, razdolžitev in prestrukturiranje podjetij, kar Banka Slovenije ne more narediti sama, brez drugih deležnikov ekonomske politike ter okrepitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ.
   
 3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
   
  Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je julija povečala za 721 mio EUR, na 40 mrd EUR oziroma 111% BDP, v primerjavi s 126% ob koncu 2008. Povečanje je posledica rasti vlog nebančnega sektorja in izdanih obveznic NLB v začetku julija. Pri vlogah izstopa rast vlog države, ki je zaradi negativnega obrestovanja pri centralni banki del zapadlih vlog prenesla v slovenske banke z ročnostjo čez noč. Nadaljuje se rast vlog gospodinjstev, v sedmih mesecih skupaj za 506 mio EUR, pri čemer je bila večina prirasta pri velikih domačih bankah. Banke so tudi julija predčasno poplačevale obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja in se razdolževale do tujine.
   
  Na naložbeni strani se nadaljuje upadanje posojil nefinančnim družbam, vendar počasneje kot v izstopajočem juniju. Pri povpraševanju podjetij po posojilih se po večletnem upadanju letos kažejo pozitivni premiki in pričakovati je, da bodo banke del tega povpraševanja prepoznale kot kreditno sposobnega. Kreditiranje gospodinjstev rahlo narašča pri stanovanjskih posojilih, medtem ko potrošniška posojila še naprej upadajo. Delež posojil z zamudo nad 90 dni se je julija znižal na 14,7%, predvsem zaradi manjših nedonosnih terjatev v sektorju podjetij.
  Banke so v obdobju januar-julij poslovale z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 125 mio EUR, kar je še vedno pod ravnijo predkriznih let, vendar pa nakazuje postopno stabilizacijo razmer v bančnem sistemu.

Vodilni nosilci gospodarskih politik iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so na konferenci v skupni organizaciji MDS in Banke Slovenije razpravljali o oživljanju rasti posojil

26. september 2014

Guvernerji in viceguvernerji centralnih bank iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope ter drugih evropskih držav, visoki predstavniki drugih mednarodnih finančnih institucij in vodilni predstavniki akademske sfere so 25. in 26. septembra 2014 na srečanju v Portorožu razpravljali o možnostih za spodbujanje trajnega oživljanja rasti posojil v regiji. Na konferenci na visoki ravni, ki sta jo skupaj organizirala Mednarodni denarni sklad (MDS) in Banka Slovenije, so udeleženci poudarili pomen ustvarjanja pogojev, s katerimi bi se bilo mogoče izogniti okrevanju gospodarske rasti »brez posojil«, ki je pogosto povezano z daljšimi obdobji počasne rasti gospodarske aktivnosti in zaposlenosti.

V razpravah so udeleženci potrdili, da je zlasti v nekaterih državah gospodarstvo začelo okrevati in se strinjali, da so neposredna tveganja za nastanek nove finančne krize v regiji večinoma omejena. Kljub temu so poudarili, da so v večjem delu regije trenutna rast posojil in gospodarske aktivnosti še vedno nizke ter priznali, da bo potrebno storiti še veliko za to, da bi se močneje in trajneje povečevala. Zato je med udeleženci prevladalo splošno soglasje, da je potrebno nadaljevati s trajnimi prizadevanji na več področjih.

Udeleženci so menili, da je nadaljnje prizadevanje za sanacijo bilanc bank, gospodinjstev in nefinančnih družb nujno za zagotovitev višje potencialne rasti gospodarstva. Prav tako so ocenili, da bi bilo mogoče rast posojil spodbujati s posebnimi ukrepi, vključno z razvojem domačih kapitalskih trgov, če bi bili ti ukrepi načrtovani tako, da ne bi prišlo do izkrivljanja razmer na finančnih trgih. Udeleženci so obravnavali tudi potencialne učinke zakonodajnih reform ter vpliv prisotnosti tujih bank na kapitalske tokove in rast posojil v državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Strinjali so se, da bodo ti učinki na splošno pozitivni ter, da je mogoče tveganja zmanjšati s tesnim usklajevanjem med domačimi organi ter nadzornimi institucijami iz držav, iz katerih prihajajo tuje banke.

Seminar je opozoril na raznolike izzive, s katerimi se spopadajo nosilci gospodarskih politik. Jasno je, da »univerzalne« rešitve ne obstajajo in da bodo potrebna trajna prizadevanja. Soočiti se bo potrebno z vsemi razsežnostmi težav. Zato bo nujno uvajanje reform ter usklajeno delovanje med vladnimi agencijami, centralnimi bankami in drugimi deležniki.

Uvodne besede - Boštjan Jazbec, guverner, Banka Slovenije
 

Banka Slovenije na letnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke-10.10.2014

Ljubljana, 10. oktober 2014

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 10. do 12. oktobra 2014 v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner Jazbec s sodelavci se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z vršilcem dolžnosti direktorja Poulom Thomsenom in Delio Velculescu, ki je nova vodja misije za Slovenijo. Guverner Jazbec s sodelavci se bo udeležil tudi sestanka srednje in vzhodnoevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, Johannom Praderjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Davidom Liptonom, prvim namestnikom generalne direktorice MDS.


 

Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2014

Ljubljana, 21.10.2014

V avli Banke Slovenije je 21. oktobra 2014, ob 12:00 uri potekala tradicionalna podelitev nagrad za zaključna dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala pet del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.

Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

Nagrade so letos prejeli:

Renato BOŽIČ, magister znanosti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "Medčasovni potrošni model vrednotenja cen premoženja – empirični testi", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Timoteja Jegriča.

Petra ČEPON, magistrica ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Aplikacije teorije ekstremnih vrednosti na donosih delnice izbranega podjetja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Ahčana.

Matevž MEZE, magister znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Vpliv fiskalnih pravil na javnofinančno (ne)disciplino držav evroobmočja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleksandra Aristovnika.

Janez VONČINA, magister znanosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic ter varstvo upnikov in delničarjev", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Marijana Kocbeka.

Robert ZORKO, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Empirična analiza prenosa povpraševalnih šokov", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Saše Polanca.


Nagrajena dela si lahko ogledata na povezavi: http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=136 
 

Dve slovenski banki z manjšim kapitalskim primanjkljajem po stresnih testih v letu 2016, primanjkljaj pokrit z restrukturiranjem in z zadržanimi dobički

Ljubljana, 26. oktober 2014

4. novembra 2014 bo začel delovati Enotni mehanizem nadzora (SSM – Single Supervisory Mechanism). Za uspešno in enotno delovanje enotnega mehanizma nadzora je odgovorna Evropska centralna banka (ECB), izvaja pa ga skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi držav evroobmočja.

Enotni mehanizem nadzora temelji na skupno dogovorjenih načelih in standardih. Enotni bančni nadzor zagotavlja, da je nadzor kreditnih institucij najbolj kakovosten, uporaba enotnih pravil pri bonitetnem nadzoru pa povečuje trdnost bančnega sistema.
Pred prevzemom polnih nadzornih pristojnosti Enotnega mehanizma nadzora je ECB novembra 2013 začela izvedbo celovite ocene poslovanja bank. Cilji so bili spodbuditi preglednost, odpraviti pomanjkljivosti in preko kapitalske krepitve, predvsem graditi zaupanje v evropski bančni sistem. V celoviti oceni so zajeti trije glavni elementi: nadzorna ocena tveganj, stresni testi in združitev pregleda kakovosti sredstev in stresnih testov. Vključenih je bilo 130 sistemsko pomembnih bank. Tri slovenske banke NLB d.d., NKBM d.d. in SID banka d.d. so bile vključene na podlagi kriterija treh največjih bank države članice, merjenih z bilančno vsoto po stanju na dan 30. september 2013.

Namen pregleda kakovosti sredstev je bilo preverjanje ustreznosti internih politik in procesov na področju kreditnega poslovanja, pregled izpostavljenosti do posameznih strank v izbranih tveganih portfeljih, vključujoč ovrednotenje vrednosti zavarovanj ter višine oslabitev, pregled primernosti izračuna skupinskih oslabitev ter ocena primernosti višine oslabitev v izbranih tveganih portfeljih. Ocene oslabitev, izhajajoče iz vzorca podjetij, so bile podlaga za izračun primanjkljaja oslabitev na celotnem portfelju ter pregleda ocen skupinskih oslabitev. Dodatne oslabitve so bile zahtevane predvsem za terjatve do visoko zadolženih podjetij ter do restrukturiranih podjetij, potrebe po dodatnih oslabitvah pa izhajajo tudi iz povezanih podjetij. Tako ugotovljen primanjkljaj oslabitev je znižal izhodiščni nivo kapitala pred izvedbo stresnih testov.

S stresnimi testi se ugotavlja odpornost bilance stanja v obremenitvenih scenarijih. Predvidena sta bila osnovni in neugodni scenarij, odpornost bilance pa se je ugotavljala za obdobje treh let od leta 2014 do leta 2016. Kreditne institucije so morale po osnovnem scenariju v vsakem letu dosegati količnik navadnega lastniškega kapitala vsaj v višini 8%, po neugodnem scenariju pa vsaj v višini 5,5%

Ugotovitve celovite ocene poslovanja bank, vključno s pregledom kakovosti sredstev in na očiščenih sredstvih izvedene obremenitvene teste, so izražene v presežku oziroma primanjkljaju kapitala. Po osnovnem scenariju stresnega testa konec leta 2016 nobena od slovenskih bank ne bi izkazovala kapitalskega primanjkljaja. Kapitalski presežek vseh treh bank po osnovnem scenariju znaša 754,7 mio EUR. Po neugodnem scenariju pa bi konec leta 2016 dve banki (NLB d.d. in NKBM d.d.) izkazovali manjši kapitalski primanjkljaj 65 mio EUR. SID banka d.d. bi tudi po neugodnem scenariju izkazovala kapitalski presežek. Pri obeh bankah z izkazanim manjšim primanjkljajem so sprejeti ukrepi in učinki restrukturiranja v letu 2014 izboljšali dobičkonosnost, tako da bosta identificirani kapitalski primanjkljaj pokrili z zadržanimi dobički.

V Sloveniji je bil skrben pregled poslovanja bank izveden že leta 2013, a je celovita ocena poslovanja bank v letošnjem letu temeljila na drugačnih izhodiščih. Osnova skrbnega pregleda v letu 2013 so bili konsolidirani podatki bank po stanju konec leta 2012, v letošnjem letu pa konsolidirani podatki o stanju konec leta 2013. Po pregledu kakovosti sredstev v letu 2013 so bile nedonosne terjatve iz portfeljev, vključenih v pregled po stanju konec 2012, večinoma že prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), vendar pa je v letu 2013 delež nedonosnih terjatev zaradi neugodnih gospodarskih razmer še močno rasel, zato so banke oblikovale dodatne oslabitve ter posledično realizirale visok negativen rezultat. V skrbnem pregledu v letu 2014 so bili poleg ostalih tveganih portfeljev v pregled vključeni tudi portfelji v tujini. Pri izvedbi stresnih testov so bila za neugodni scenarij uporabljena Evropski odbor za sistemska tveganja(ESRB) in ECB konzervativna makroekonomska gibanja, temelječa na jesenski makroekonomski napovedi Evropske komisije iz leta 2013. Ta močno odstopa od dejanskih gibanj v letu 2014 in aktualnih napovedi Banke Slovenije.

Ugotovitve celovite ocene poslovanja bank potrjujejo, da sta bili lansko očiščenje bilanc bank ter dokapitalizacija izvedeni v minimalni zadostni višini za zagotovitev odpornosti v primeru realizacije neugodnih gospodarskih gibanj ter optimalni z vidika porabe javnih sredstev. Dokapitalizacija in čiščenje bilance že dajeta rezultate, saj sta obe banki v letu 2014 dobičkonosni in uspešno poslujeta, kar izboljšuje tudi njuno kapitalsko pozicijo.

Za dokončno okrevanje bančnega sistema je bila lanskoletna dokapitalizacija zgolj potrebni, ne pa tudi zadostni pogoj. Dolgoročnejše izboljšanje stanja bančnega sistema ter zagon kreditne in gospodarske rasti pa bosta možna šele po realizaciji učinkovitih ukrepov na področju poslovnega, lastniškega in finančnega prestrukturiranja realnega sektorja.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 28.10.2014

Ljubljana, 28. oktober 2014

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2014.

Upočasnjena dinamika svetovne gospodarske aktivnosti in geopolitične negotovosti so vplivale na ponovno znižanje napovedi globalne gospodarske rasti za letos in prihodnje leto. Nadaljujejo se tudi neugodne gospodarske razmere v evrskem območju. Septembra se je ponovno znižala vrednost evra, pocenile so se nekatere surovine, cena nafte pa je dosegla najnižjo raven v zadnjih štirih letih.

Gospodarska rast v Sloveniji se bo v tretjem četrtletju umirila. To je skladno z napovedmi Banke Slovenije, umirjanje pa nakazuje večina razpoložljivih kazalnikov. K temu prispevata predvsem šibkost gospodarskega okrevanja v evrskem območju in postopno zaključevanje del na lokalni javni infrastrukturi, ki zavirata rast industrijske proizvodnje oziroma gradbeništva. Tudi podjetja postajajo previdnejša pri ocenah prihodnjega povpraševanja. Na drugi strani izboljševanje zaupanja potrošnikov zvišuje domače zasebno trošenje, kar se odraža predvsem v rasti prihodkov v trgovini. Čeprav je zaradi ohlajanja v evrskem območju moč zaznati določene znake umirjanja rasti izvoza, le-ta še vedno presega rast uvoza iz trgovinskih partneric, kar potrjuje konkurenčnost izvoznega sektorja.

Na trgu dela se nadaljujejo ugodna gibanja. Število registriranih brezposelnih se še zmanjšuje, prav tako se še povečujejo odlivi iz brezposelnosti, predvsem zaradi novih zaposlitev. Število delovno aktivnih se je avgusta ponovno medletno povečalo, rast pa izvira predvsem iz storitev zasebnega sektorja in iz predelovalnih dejavnosti. Nadaljuje se zmerna medletna rast nominalne povprečne plače in rast mase plač. Slednja se v zadnjih mesecih povečuje tudi realno, kar ugodno vpliva na zaupanje potrošnikov ter kupno moč in potrošnjo gospodinjstev.

Medletna inflacija, merjena s HICP, se je septembra znižala za dodatne 0,1 odstotne točke in prešla v zmerno deflacijo pri -0,1 %. Takšno gibanje je v veliki meri posledica zniževanja cen surovin na globalnem trgu ter visoke konkurence, ki ob zgolj zmernem okrevanju kupne moči ne omogoča dvigovanja domačih cen. Prispevek storitev k skupni inflaciji je ostal nespremenjen, zato se osnovna inflacija še znižuje.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Bilančna vsota se je po julijskem porastu avgusta znižala za 321 mio EUR, na nekoliko pod 40 mrd EUR. Banke so avgusta nadaljevale z razdolževanjem do tujine in s predčasnim poplačilom obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja. Na strani financiranja se nadaljuje rast vlog gospodinjstev, ki so z osem-mesečnim prirastom nadomestile celoletni izpad v letu 2013. Zlasti ugodno gibanje vlog je pri velikih domačih bankah, ki so po dveh letih in pol upadanja avgusta ponovno dosegle pozitivno medletno rast.
Pri kreditiranju gospodarstva ni zaznati večjih sprememb. Povpraševanje po posojilih kaže v prvem letošnjem polletju nekoliko manjši upad povpraševanja, kot v preteklih letih. Banke ohranjajo kreditne standarde na visoki ravni, vključno z obrestnimi merami, ki se nezadostno prilagajajo upadajočim pasivnim obrestnim meram. Skromno kreditiranje podjetij se odraža v zniževanju kakovostnega dela portfelja bank. Proces razdolževanja podjetij pri bankah brez novega kreditiranja prispeva k temu, da se kljub zmanjševanju obsega nedonosnih terjatev v zadnjih mesecih, njihov delež v zadnjih petih mesecih, z izjemo junija, ohranja pri 14,8%.
Banke so v obdobju januar-avgust poslovale z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 137 mio EUR.

Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije, dne 11. novembra 2014

Ljubljana, 11. novembra 2014


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja v prodajo in obtok, ki se objavi v Uradnem listu RS. Seznanil se je tudi z izdajo spominskega kovanca za 2 € ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske in numizmatičnih izdelkov Banke Slovenije z letnico kovanja 2014.

Priložnostni kovanci Republike Slovenije in numizmatični izdelki Banke Slovenije bodo v prodaji v Deželni banki Slovenije d.d. od 17. novembra 2014.

Prospekta:

Gospodarska in finančna gibanja, bančno poslovanje, neposredne naložbe

Ljubljana, 25. november 2014

 1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
   
 2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Gospodarska in finančna gibanja, november 2014.
   
  Postopno okrevanje evrskega območja se je nadaljevalo tudi v tretjem četrtletju, gospodarska rast se je povečala na 0,2 %, kljub stagnaciji nemškega gospodarstva. Oktobra se je zaupanje v evrskem gospodarstvu izboljšalo, zaradi padanja vrednosti evra pa se še naprej povečuje tudi izvozna konkurenčnost. Consensusova ocena gospodarske rasti za leto 2015 se je znižala tudi novembra, kar poslabšuje obete za rast slovenskega izvoza. 
   
  Na podlagi mesečnih kazalnikov je bila rast dodane vrednosti v Sloveniji tudi v tretjem četrtletju nad povprečjem evrskega območja, k njej pa prispeva čedalje večje število dejavnosti. Povečevanje industrijske proizvodnje je ostalo solidno, ob nadaljnji hitri rasti izvoza, ki ohranja presežek na tekočem računu okrog 5,5 % BDP. Postopno povečevanje kupne moči prebivalstva se odraža v rasti prihodkov v trgovini ter deloma tudi v večini drugih zasebnih storitev, pretežno vezanih na domači trg. Ker so se javna sredstva za gradbene investicije povečevala tudi v tretjem četrtletju, je bil hkraten padec gradbenih del verjetno začasen in posledica slabega vremena. Zmanjševanje vrednosti novih pogodb v gradbeništvu pa že nakazuje prihodnji zastoj rasti te dejavnosti, pogojene zgolj z javnimi investicijami. Obeti za konec leta so za enkrat ugodni, saj se je zaupanje oktobra nekoliko povečalo v vseh dejavnostih zasebnega sektorja.
   
  Skladno z gospodarskim okrevanjem se še naprej izboljšujejo tudi razmere na trgu dela, a večinoma zaradi zaposlovanja prek agencij za posredovanje dela. Število registriranih brezposelnih je oktobra medletno upadlo najmočneje po marcu 2012. Hkrati je bila medletna rast števila delovno aktivnih septembra najvišja v zadnjih šestih letih. Povečano zaposlovanje spremlja zmerna rast plač, kar izboljšuje obete za nadaljnje okrevanje zasebne potrošnje.
   
  Na postopno okrevanje kupne moči prebivalstva vpliva tudi nizka inflacija. Merjena s HICP je oktobra znašala le 0,1 %. Na podobno raven so se znižali tudi kazalniki osnovne inflacije, kar odraža odsotnost cenovnih pritiskov v širokem spektru cen. Nizko inflacijo tako povzročajo padanje cen surovin na mednarodnih trgih in močna konkurenca na domačem trgu. Prav tako še ni znakov, ki bi kazali na cenovne pritiske s strani zasebne potrošnje.
   
  Večja gospodarska aktivnost in rast zaposlovanja prispevata k izboljševanju javnih financ. Do letošnjega avgusta je tako rast javnofinančnih prihodkov po metodologiji denarnega toka precej presegala rast odhodkov. Kljub temu pa bo letos primanjkljaj države po ocenah Evropske komisije ostal razmeroma visok in naj bi skupaj z dokapitalizacijami bank znašal 4,4 % BDP. Slovenija mora primanjkljaj skladno z zahtevami Komisije v letu 2015 zmanjšati pod 3 %, kar zahteva uvedbo dodatnih konsolidacijskih ukrepov, ki predstavljajo eno glavnih tveganj za gospodarsko rast v letu 2015.
   
 3. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
   
  Septembra so se v bilancah bank nadaljevali trendi iz preteklih mesecev. Banke so se razdolževale do tujine in predčasno odplačevale obveznosti do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij dolgoročnega refinanciranja. Ob tem se je bilančna vsota znižala nekoliko bolj kot avgusta, za 770 mio EUR, poleg razdolževanja še zaradi znižanja vpoglednih vlog države, ki so jih banke delno prenesle na Banko Slovenije. Ohranja se pozitivna rast vlog gospodinjstev, predvsem pri bankah v večinski domači lasti.
   
  Na naložbeni strani bilanc se ohranja negativna dinamika kreditiranja gospodarstva in izrazito krčenje kreditov tujcem, ki zaradi visokega deleža nedonosnih terjatev pomenijo pomembno dohodkovno tveganje za banke. Ob ugodnih gibanjih na trgu dela in povečanem zaupanju potrošnikov se nakazuje večje kreditiranje gospodinjstev. Stanovanjska posojila ohranjajo pozitivno rast, medtem ko se upadanje potrošniških posojil postopoma umirja.
   
  Banke so v obdobju januar-september poslovale z dobičkom iz poslovanja, ki je pred obdavčitvijo znašal 121 mio EUR. Vendar je dobiček nižji kot v prvih osmih mesecih zaradi povečanega obsega oblikovanih oslabitev in rezervacij v septembru.
   
 4. Svet Banke Slovenije je obravnaval publikacijo Neposredne naložbe 2013.
   
  Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o neposrednih naložbah za leto 2013, ki bo objavljena v vsakoletni publikaciji. V letu 2014 je bil v Evropski uniji izveden prehod na novo metodologijo plačilne bilance ter stanja mednarodnih naložb, ki temelji na šesti izdaji priročnika za plačilno bilanco BPM6. Zaradi metodološke spremembe (izključitve trajnega dolga med finančnimi posredniki), se je raven tujih neposrednih naložb v letih 2007 do 2013 v povprečju znižala za 2,5 milijarde EUR. Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2013 znašalo 8,9 milijarde EUR, kar je 3,5% manj kot konec leta 2012. V letu 2013 so tuji lastniki na agregatni ravni dosegli najslabši letni rezultat doslej (izguba 8,4 milijona EUR), na kar je vplivala predvsem dejavnost finančnega posredništva. Najpomembnejše tuje naložbe v Sloveniji ostajajo iz držav EU (Avstrije, Italije, Nemčije in Francije) in Švice, ki so daleč največ vlagale v dejavnosti finančnih storitev brez zavarovalništva in pokojninskih skladov. Stanje slovenskih neposrednih naložb v tujini se je leta 2013 zmanjšalo za 10% glede na leto prej. Glavni vzrok so bile visoke izgube povezanih družb s slovenskimi so/lastniki v tujini. Izgube v tujini imajo gospodarske družbe že od leta 2009, leta 2013 pa je bila najvišja (445,1 milijona EUR). Konec leta 2013 so neposredne naložbe v tujini znašale 5,1milijarde EUR. Največ slovenskih neposrednih naložb je v državah bivše Jugoslavije (75,1%). Pri delitvi na proizvodne in storitvene dejavnosti ves čas prevladujejo storitvene dejavnosti.
   
 5.  

Projekt TARGET2-Securities

Ljubljana, 9.december 2014

 1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
   
 2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z aktivnostmi na projektu TARGET2-Securities na ravni Evrosistema in v slovenskem okolju. Na ravni Evrosistema je projekt v fazi uporabniških testiranj, ki bodo potekala do junija 2015, ko bo izvedena migracija prve skupine centralnih depotnih družb in centralnih bank na TARGET2-Securities, v tej fazi pa se uspešno odpravljajo zaznane tehnične napake v delovanju platforme. Vse projektne aktivnosti in finančni načrt ostajajo v okviru načrtovanega, prav tako v skladu z načrtom potekajo aktivnosti v zvezi s pripravo slovenskega okolja na TARGET2-Securities.
   
  TARGET2-Securities (T2S) bo enotna tehnična platforma v lastništvu Evrosistema, namenjena poravnavi poslov z vrednostnimi papirji v centralno bančnem denarju v različnih valutah. Namen T2S je zagotoviti hitrejšo integracijo razdrobljene in lokalno orientirane poravnalne infrastrukture v EU, povečati učinkovitost in varnost izvajanja poravnav vrednostnih papirjev, poenotiti domače in čezmejne postopke poravnave ter zmanjšati razlike v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij. Prehod na TARGET2-Securities bo izveden v štirih migracijskih skupinah, pri čemer bo prva skupina centralnih depotnih družb in centralnih bank migrirala v juniju 2015. V februarju 2017 je predvidena migracija KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d. 
   

Povzetek Odločbe o izrednih ukrepih izrečenih 16. 12. 2014 Banki Celje d.d.

Ljubljana, 16. december 2014

Sporočilo za javnost - Druga seja Nacionalnega sveta za plačila - 19. december 2014

Ljubljana, 19. december 2014


V Banki Slovenije je 19. decembra 2014 potekala druga seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). Banka Slovenije je NSP ustanovila s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji. NSP predstavlja platformo, ki omogoča, da se ob prisotnosti Banke Slovenije in drugih državnih organov srečujeta stran ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajujeta interese in prednostne naloge ter razrešujeta morebitna nesoglasja.

Sekretariat NSP je na seji predstavil aktivnosti, ki so se izvajale pod okriljem NSP v prvem letu njegovega obstoja, člani NSP oziroma njihovi namestniki pa so bili povabljeni, da izrazijo svoja mnenja glede dosedanjega dela NSP ter pričakovanja, želje in poglede na prihodnje delovanje NSP.

V nadaljevanju je Banka Slovenije, kot nosilka priprave osnutka zakonskega predloga, predstavila relevantne možnosti pri implementaciji Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD) ter predviden načrt implementacije direktive v nacionalno zakonodajo. Z implementacijo te direktive, ki mora biti izvedena do 18. septembra 2016, bo na ravni EU zagotovljena večja preglednost in primerljivost bančnih provizij v zvezi s plačilnimi računi, vpeljana bodo enotna pravila za lažjo zamenjavo plačilnih računov, predvsem pa bo vsem evropskim potrošnikom, ki zakonito bivajo v EU, zagotovljena možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje.

Predstavniki Združenja bank Slovenije so predstavili dve tematiki s področja plačilnih storitev, ki sta zaradi možnih koristi za različne deležnike na trgu aktualni za razpravo na ravni NSP, in sicer (a) možnosti uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN za potrebe učinkovitejšega zajema podatkov s papirnega plačilnega naloga ter (b) izzive pri nadaljnjem razvoju direktnih obremenitev v enotnem območju plačil v eurih (angl.: Single Euro Payments Area – SEPA), povezane z možnostjo sklepanja soglasij za izvrševanje direktnih obremenitev SEPA z uporabo elektronskih poti (t. i. e-soglasje). Člani NSP so izrazili velik interes za oblikovanje in uveljavitev ustreznih rešitev ter bodo obravnavo obeh tematik v okviru platforme, ki jo nudi NSP, nadaljevali. Razpravljali so tudi o uveljavljenosti izvršnice kot novega instrumenta za zavarovanje terjatev in izkušnjah z njeno uporabo.

Člani NSP so se seznanili z nekaterimi aktualnimi vidiki virtualnih valut in njihove uporabe za potrebe plačevanja ter z mnenji in opozorili o tveganjih, ki so jih v zvezi s poslovanjem z virtualnimi valutami izdali različni pristojni organi, med drugim tudi Evropski bančni organ in Banka Slovenije. Prav tako so se člani NSP seznanili z aktivnostmi in rezultati dela Odbora za plačila malih vrednostih v eurih, ki na evropski ravni obravnava podobne tematike v podobno široki sestavi kot NSP.

V vlogi Sekretariata NSP je Banka Slovenije v letu 2014, s ciljem sprotnega zagotavljanja aktualnih novic s področja plačilnih storitev za člane NSP, začela izdajati E-novice Nacionalnega sveta za plačila, ki vsebujejo novice s področja plačil v Sloveniji, v Evropski uniji in širše. Upoštevajoč vsebino E-novic Nacionalnega sveta za plačila, je bil na seji sprejet sklep, da se te v prihodnje objavljajo na javni spletni strani  NSP ter tako postanejo dostopne širši, zainteresirani javnosti. Na omenjeni spletni strani so objavljena tudi gradiva, ki so bila predmet obravnave na drugi seji NSP.
 

ECB sporočilo za javnost - Litva prevzela evro s 1.1.2015

Ljubljana, 1. januarja 2015

1. januar 2015 - Litva je vstopila v euroobmočje

- Litva je začela uporabljati euro

- Lietuvos bankas je postala članica Eurosistema.

- Litva se je pridružila tudi bančnemu nadzoru s strani ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora.

 

Sporočilo po seji Sveta Banke Slovenije dne 6. januarja 2015

Ljubljana, 6. januar 2015

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Gospodarska in finančna gibanja, januar 2015.
Gospodarska rast v Sloveniji je bila v prvih treh četrtletjih 2014 bistveno hitrejša od povprečja v evrskem območju. Rast izvoza se je krepila, kar je ob šibkejši rasti uvoza ohranilo visok prispevek neto menjave s tujino k rasti BDP in ključno prispevalo k povečanju presežka tekočega računa na 5,7 % BDP. Pojavljati so se začeli tudi prvi znaki povečanega investiranja v industrijske proizvodne kapacitete, pogojenega z njihovo naraščajočo izkoriščenostjo in izboljšanim dostopom do tujih finančnih virov. K občutni spremembi v gospodarski dinamiki je prispeval tudi zasuk v fiskalni politiki, ki je v prvih treh četrtletjih ob pomoči sredstev iz EU na gospodarsko rast delovala stimulativno, saj je bil pozitivni prispevek javnih investicij precej večji od negativnega prispevka zmanjševanja končne porabe države. Javne infrastrukturne investicije so ugodno vplivale na gradbeno aktivnost kljub negativnemu zasuku v tretjem četrtletju, sicer šibka rast zasebne potrošnje in povečano poslovanje med podjetji na domačem trgu pa sta k rasti spodbudili tudi večino zasebnih storitev.
Gospodarska rast se že močneje odraža na trgu dela. Brezposelnost se je zmanjšala predvsem zaradi visokega odliva v zaposlenost, ki se je najhitreje povečevala v zasebnih storitvah. Med temi izstopajo zaposlovalne agencije, ki so največ prispevale k skoraj enoodstotni rasti skupne zaposlenosti v tretjem četrtletju, kar pa zamegljuje dejansko sliko zaposlovanja po dejavnostih, zlasti v industriji in gradbeništvu. Po reformi trga dela, ki je delno zaostrila pogoje za začasno zaposlovanje, je naraščanje zaposlovanja prek agencij verjetno posledica odziva podjetij na potrebe po fleksibilnih oblikah zaposlitev. Ob rasti zaposlenosti se postopno povišuje tudi povprečna plača, a njena rast zaostaja za rastjo produktivnosti dela. S padcem inflacije proti ničelnim stopnjam se je zlasti v tretjem četrtletju povečala tudi realna masa plač, z njo pa kupna moč prebivalstva.
Gospodarsko okrevanje v ožjem zunanjem okolju ostaja šibko kljub ekspanzivni denarni politiki ECB. Hkrati se zaradi sankcij in strmoglavljenja cen nafte hitro slabšajo razmere v ruskem gospodarstvu. Zato se je ob koncu leta 2014 nadaljevalo zniževanje ocen gospodarske rasti za leto 2015 na večini ključnih izvoznih trgov. Kljub temu te v povprečju še ostajajo nekoliko ugodnejše od ocen za leto 2014, kar – ob izboljšanju konkurenčnosti slovenskega izvoznega sektorja – daje glavno osnovo za nadaljnjo rast domače gospodarske aktivnosti.
Pozitivni ekonomski zasuki se ne odražajo v domači inflaciji. Merjeno s HICP je bila ta v zadnjem četrtletju 2014 pod močnim vplivom padajočih cen surovin in je v povprečju znašala 0 %, v povprečju leta 2014 pa 0,4 %, kar je najmanj doslej. Poleg skupne inflacije so bili pod evrskim povprečjem tudi kazalniki osnovne inflacije. Razlika večinoma izhaja iz večje izgube kupne moči v krizi in previdnega obnašanja domačih potrošnikov, ki realnega porasta mase plač večinoma niso prenesli v svojo končno potrošnjo. To se odraža predvsem v nadaljnjem padanju cen industrijskih proizvodov. Nižje cene vhodnih surovin in zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti pa kažejo tudi na odsotnost cenovnih in stroškovnih pritiskov v podjetjih.
Primanjkljaj države je bil v letu 2014 visok zaradi naraščajočega bremena plačevanja obresti ter enkratnih učinkov, vezanih na dokapitalizacije bank in izplačila starih deviznih vlog, vendar so se precej povečali tudi prihodki. Primanjkljaj naj bi po ocenah Ministrstva za finance iz konca decembra znašal 5,3 % BDP, po izločitvi enkratnih učinkov in plačila obresti pa naj bi t. i. primarni primanjkljaj znašal le še 0,1 % BDP. Dolg države naj bi se do konca leta 2014 povečal na 82,2 % BDP, a tudi zaradi predfinanciranja odplačil obveznic v letu 2015. Pogoji zadolževanja države so se sicer bistveno izboljšali. Zahtevana donosnost na 10-letne državne obveznice je decembra znašala le še 2,1 %, kar je za 3,1 odstotne točke manj kot pred letom.
Kljub hitremu gospodarskemu okrevanju v letu 2014 in ugodnejšim srednjeročnim obetom se slovenska ekonomska politika še naprej srečuje s številnimi izzivi. Med najpomembnejše sodijo nedelovanje kreditnega kanala, visoka brezposelnost, fiskalna konsolidacija in prestrukturiranje gospodarstva. Te izzive je mogoče deloma odpraviti tudi z odgovornim in premišljenim lastniškim prestrukturiranjem podjetij.
3. Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2014.
Proces bančne sanacije, ki se je začel v letu 2013, je pomembno prispeval k znižanju tveganj v bančnem sistemu. Kreditno tveganje je še naprej zelo pomembno in visoko, vendar se razmere z razreševanjem nedonosnih terjatev stabilizirajo. Ob izrazitem izboljšanju kapitalske ustreznosti po ukrepih decembra 2013 je potrebno upoštevati, da je zmanjševanje kreditne aktivnosti in prilagajanje strukture tveganosti naložb bank ter s tem povezano krčenje kapitalskih zahtev prevladujoč način vzdrževanja in izboljševanja kapitalske ustreznosti. Pozornost je treba usmeriti na dohodkovno tveganje bank, ki se povečuje v okolju nizkih obrestnih mer, krčenja bilanc, nenaklonjenosti prevzemanju kreditnih tveganj ter povečanega financiranja podjetij v tujini. Tveganje refinanciranja in makroekonomsko tveganje za banke se znižujeta.
Lani se je kljub izboljšanju domačih makroekonomskih razmer nadaljeval proces krčenja bilanc bank. To je na pasivi bilanc bank bilo pogojeno z neto odplačevanjem obveznosti na grosističnih trgih že peto leto zapored, vendar s precej nižjo dinamiko kot še v letu 2013 ter s predčasnim odplačilom obveznosti do evrosistema. Na drugi strani ostaja stopnja krčenja posojil nefinančnim družbam še vedno negativna, vendar z znaki postopnega stabiliziranja. Razlogi za krčenje posojil podjetjem so lani ostali bolj ali manj nespremenjeni glede na leto 2013: relativno visok finančni vzvod v sektorju podjetij se je znižal zelo počasi in je omejeval kreditno sposobno povpraševanje, banke so ostale zadržane do prevzemanja dodatnega kreditnega tveganja z zaostrenimi kreditnimi standardi, kljub izboljšanju količnikov kapitalske ustreznosti.
Zadnji razpoložljivi anketni podatki (BLS) kažejo, da se je po daljšem obdobju upadanja (ocenjeno) povpraševanje podjetij po posojilih v letu 2014 povečalo ter da se kreditni standardi bank dodatno ne zaostrujejo, kar povečuje verjetnost, da se bo dinamika krčenja posojil nefinančnim družbam začela v prihodnjem obdobju zmanjševati. Struktura virov financiranja bank ostaja nestabilna in se bo v prihodnjem letu še prilagajala. Izboljšanje makroekonomskih razmer v letu 2014 je prispevalo k lažjemu finančnemu okrevanju podjetij s pričakovanim nadaljnjim oživljanjem poslovnega cikla. Vendar se bo to le postopoma in z odlogom odrazilo v finančnem ciklu, čeprav bi ravno višja kreditna rast najbolj ugodno vplivala na uspešnost poslovanja bank ter izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja.
Kreditno tveganje se je v letu 2014 postopno stabiliziralo. Oktobra se je delež nedonosnih terjatev zaradi njihovega prenosa na DUTB iz Abanke znižal za 2,5 odstotne točke, na 13,2 %, vendar je delež zanihal navzdol tudi brez učinka prenosa. Nedonosne terjatve so se lani zniževale tudi v absolutni višini zlasti v sektorju podjetij, kar pa se zaradi krčenja kreditne aktivnosti bank ni odrazilo v boljši celotni kakovosti kreditnega portfelja. V gostinstvu in prometu je trend zniževanja prisoten od začetka leta 2014. Nestabilnost nedonosnih terjatev in nihaji navzgor kažejo, da je tveganje nadaljnjega poslabševanja kreditnega portfelja bank še naprej visoko. Posebej izstopa nizka kakovost kreditnega portfelja do tujcev, ki ni zajet v reševanje s prenosom na DUTB in je odvisen od gospodarskega razvoja predvsem v državah zahodnega Balkana. Prav tako podaljševanje finančne krize povečuje verjetnost širitve nedonosnih terjatev na nove gospodarske dejavnosti. Ob razreševanju nedonosnih terjatev predvsem v velikih podjetjih se povečuje delež nedonosnih terjatev bank do malih in srednjih podjetij; lani se je povečal na 39% vseh nedonosnih terjatev do podjetij. To nakazuje na nujnost aktivnejšega ukrepanja samih bank pri razreševanju nedonosnih terjatev z njihovo odprodajo, hitrejšimi odpisi itd. ter večjo segmentacijo tveganosti posojilojemalcev pri odobravanju novih posojil.
Proces razdolževanja in prestrukturiranja prezadolženih podjetij teče počasi. Aktivnosti na področju prestrukturiranja podjetij in sprejeti ukrepi za nadaljnje zniževanje nedonosnih terjatev v bankah lahko pomembno prispevajo k obvladovanju kreditnega tveganja in izboljšanju kakovosti bančnih naložb. Decembrske smernice Banke Slovenije za oblikovanje oslabitev oz. rezervacij za terjatve do podjetij, s katerim je sklenjen sporazum o prestrukturiranju, so sprejete z namenom pospeševanja prestrukturiranja podjetij in bolj aktivnega vključevanja bank v te procese.
Ob visokem realiziranem kreditnem tveganju je velika verjetnost dodatnega oblikovanja oslabitev in rezervacij ter posledično rasti dohodkovnega tveganja v bankah. Kljub izboljšanju poslovnega rezultata in rasti obrestne marže, so obrestni prihodki pod negativnim vplivom krčenja posojil, medtem ko je zaradi možno znižanih pasivnih obrestnih mer ugoden učinek na dohodek bank v veliki meri že izčrpan. V okolju nizkih obrestnih mer in preusmerjanju na manj tvegane, a hkrati manj donosne naložbe je vprašanje, ali bodo banke sposobne generirati zadosten obseg prihodkov za pokrivanje operativnih stroškov in stroškov oslabitev. Večja usmerjenost bank v državne obveznice dodatno povečuje dohodkovno tveganje zaradi potencialnega znižanja bonitetnih ocen držav oziroma morebitnega ponovnega povečanja nezaupanja na mednarodnih finančnih trgih do bolj ranljivih držav evrskega območja. Ohranjanje visoke razlike nad povprečnimi obrestnimi merami evrskega območja spodbuja preusmerjanje kreditno sposobnih komitentov k financiranju v tujini in lahko povzroči izgubo vira dohodkov bank na daljši rok.
Tveganje refinanciranja se je ob intenzivnem razdolževanju do tujine v letu 2014 znižalo. Velik del bank, zlasti tistih v pretežni domači lasti, je že odplačal večino dolga najetega na grosističnih trgih. Zaradi povrnjenega zaupanja v domače banke se depoziti prebivalstva vračajo v bančni sistem. To pozitivno gibanje je zlasti izrazito pri velikih domačih bankah, ki so v letu 2013 zabeležile največji padec zaupanja varčevalcev oziroma znižanje vlog gospodinjstev. Zaradi pričakovanih nizkih stopenj rasti vlog gospodinjstev v prihodnjih dveh letih bodo banke še vedno izpostavljene tveganju manj stabilne strukture financiranja.
S krepitvijo gospodarske rasti, v veliki meri zaradi ugodne dinamike izvoza ter z izboljšanjem razmer na trgu dela se makroekonomske okoliščine v Sloveniji izboljšujejo, makroekonomska tveganja za banke pa zmanjšujejo. Kljub temu obstaja tveganje nižje rasti BDP od pričakovanih zaradi negotovega gospodarskega okrevanja v nekaterih članicah EMU in morebitnih zaostritev geopolitičnih napetosti na območju Ukrajine in Bližnjega vzhoda. Domača gospodarska rast še vedno prevladujoče temelji na tujem povpraševanju, ki lahko z negotovostjo gospodarskega okrevanja ključnih zunanjetrgovinskih partneric izgubi zagon.
 

ECB objavlja razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev

Frankfurt, 22. januar 2015

 

■ ECB razširja nakupe na obveznice, ki so jih izdale države v euroobmočju, agencije in evropske institucije.

■ Skupaj bodo nakupi vrednostnih papirjev znašali 60 milijard EUR na mesec.

■ Nakupi bodo predvidoma trajali vsaj do septembra 2016.

■ Program omogoča izpolnjevanje mandata, tj. ohranjanje stabilnosti cen.
 

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes objavil razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev. ECB bo s tem programom, ki ji omogoča izpolnjevanje mandata ohranjanja stabilnosti cen, obstoječim programom nakupa vrednostnih papirjev zasebnega sektorja dodala nakup državnih obveznic in tako ukrepala proti tveganjem daljšega obdobja nizke inflacije.

Svet ECB je odločitev sprejel v razmerah, ko se je večina kazalnikov dejanske in pričakovane inflacije v euroobmočju spustila na zgodovinsko nizke ravni. Ker bi možni sekundarni učinki na oblikovanje plač in cen lahko negativno vplivali na srednjeročna cenovna gibanja, je bil potreben odločen odziv denarne politike.

Nakupi vrednostnih papirjev predstavljajo denarno spodbudo gospodarstvu v razmerah, ko so ključne obrestne mere ECB na spodnji meji. Poleg tega dodatno blažijo denarne in finančne razmere, saj podjetjem in gospodinjstvom omogočajo dostop do cenejšega financiranja. To običajno spodbudi investicije in potrošnjo, nazadnje pa prispeva tudi k vrnitvi inflacijskih stopenj proti 2%.

Razširjeni program bo vključeval program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in tretji program nakupa kritih obveznic, ki sta bila uvedena konec prejšnjega leta. Skupaj bodo nakupi vrednostnih papirjev znašali 60 milijard EUR na mesec. Predvidoma bodo trajali najmanj do septembra 2016 oziroma vse dokler Svet ECB ne presodi, da se je gibanje inflacije trajno približalo cilju doseganja stopnje inflacije, ki je pod 2%, vendar blizu te meje.

ECB bo na sekundarnem trgu s centralnobančnim denarjem kupovala obveznice, ki so jih izdale države v euroobmočju, agencije in evropske institucije. Institucije prodajalke vrednostnih papirjev bodo s tem denarjem lahko kupile drugo premoženje ali odobrile posojila realnemu gospodarstvu. V obeh primerih bo to prispevalo k blažitvi finančnih razmer.

Program signalizira odločenost Sveta ECB, da bo dosegel cilj stabilnosti cen v izjemnih gospodarskih in finančnih razmerah. Uporabljeni instrumenti so primerni glede na trenutne razmere in povsem skladni s pogodbama EU.

V zvezi z dodatnimi nakupi vrednostnih papirjev bo Svet ECB zadržal nadzor nad vsemi značilnostmi programa, ECB pa jih bo koordinirala in s tem varovala enotnost denarne politike Eurosistema. Eurosistem bo nakupe izvedel decentralizirano in tako mobiliziral svoje vire.

V zvezi z delitvijo hipotetičnih izgub je Svet ECB sklenil, da bo za nakupe vrednostnih papirjev evropskih institucij (ki bodo predstavljali 12% dodatnih nakupov vrednostnih papirjev in jih bodo izvedle nacionalne centralne banke) veljala delitev izgub. Za preostale dodatne nakupe vrednostnih papirjev s strani nacionalnih centralnih bank ne bo veljala delitev izgub. ECB bo zadržala 8% dodatnih nakupov, kar pomeni, da bo za 20% dodatnih nakupov vrednostnih papirjev veljal režim delitve izgube.
 

Ostale odločitve ECB na 22.1.2015: ECB announces a modification to the interest rate applicable to future targeted longer-term refinancing operations in Sklepi o denarni politiki.

Vir: ECB

Odziv Banke Slovenije na pismo Zveze potrošnikov Slovenije - krediti v švicarskih frankih

Ljubljana, 23.1. 2015

Odziv Banke Slovenije na pismo Zveze potrošnikov Slovenije - krediti v švicarskih frankih

Sporočilo za javnost - 28. 1. 2015 - Ponaredki

V Sloveniji lani iz obtoka umaknjenih 2.439 ponarejenih bankovcev, na celem evrskem območju 838.000

ECB: V drugi polovici leta 2014 je bilo odkritih več ponaredkov, vendar njihovo skupno število ostaja zelo majhno

ECB praviloma dvakrat letno objavlja podatke o ponarejenih evrobankovcih. Nove podatke, za drugo polovico leta 2014, je objavila 23. januarja 2015 in kažejo:

 • V drugi polovici leta 2014 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 507.000 ponarejenih evrobankovcev. To je 44% več kot v istem obdobju leta 2013. V primerjavi z vse večjim številom pristnih bankovcev v obtoku (več kot 16 milijard v drugi polovici leta 2014) ostaja število ponaredkov zelo majhno.

Polletni trend:

Obdobje 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1  2013/2 2014/1 2014/2
Št.ponaredkov

310.000
 

251.000
 
280.000
 

 317.000
 

353.000
 
331.000
 

507.000
 

 •  Bankovca za 20 € in 50 € sta bila še naprej najpogosteje ponarejena apoena. Delež ponarejenih bankovcev za 20 € se je povečal, delež ponarejenih bankovcev za 50 € pa zmanjšal. Skupaj sta predstavljala 86% vseh ponaredkov.

Odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih bankovcev, ki so bili iz obtoka umaknjeni v drugi polovici leta 2014:

Apoen

 5€ 

 10€

 20€

 50€

100€

200€

500€

Delež v %

1,0%

 3,0%

60,0%

26,0%

8,0%

1,5%

0,5%

 • Večina ponaredkov (97,5%) je bila odkrita v državah evroobmočja. Samo približno 2% ponaredkov je bilo zaseženih v državah članicah EU zunaj evroobmočja, manj kot 0,5% pa v drugih delih sveta.
 • Vsak evrobankovec je mogoče enostavno preveriti z metodo »otip-pogled-nagib« (opis metode TUKAJ).
 •  Evrosistem podpira organe kazenskega pregona pri boju proti ponarejanju.
 • Evrobankovci so še naprej zaupanja vredno in varno plačilno sredstvo.

Celotno sporočilo ECB z dodatnimi informacijami je objavljeno TUKAJ.

 

Banka Slovenije: Informacija o ponarejanju gotovine v letu 2014

BANKOVCI

V letu 2014 je bilo v Sloveniji iz obtoka umaknjenih skupno 2.439 ponarejenih evrobankovcev.

Letni trendi v številu ponaredkov bankovcev, umaknjenih iz obtoka, so prikazani v tabeli:

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Št. ponaredkov 2.629 1.826

1.970

1.891 2.603 1.174 2.362 1.597 2.439

Upoštevajoč število pristnih evrobankovcev, ki jih je Banka Slovenije neto izdala v obtok (konec leta 2014: 180,8 milijonov kosov), je delež ponaredkov še vedno zelo majhen.

Banka Slovenije uporabnikom vedno svetuje, naj bodo pozorni na bankovce, ki jih prejmejo v gotovinskih transakcijah. Pristne bankovce je mogoče brez težav prepoznati s preprostim preizkusom "otip-pogled-nagib", ki je opisan na spletni strani ECB TUKAJ.

Če ste v dvomih, je sumljiv bankovec najbolje primerjati z drugim, za katerega veste, da je pristen. Več o zaščitnih elementih posamenega bankovca si lahko ogledate na spletni strani ECB o novih evrskih bankovcih (TUKAJ). Kdor sumi, da je prejel ponarejen bankovec, naj o tem obvesti policijo.

Odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih bankovcev, ki so bili v Republiki Sloveniji umaknjeni iz obtoka v letu 2014, so prikazani v tabeli:

Apoen 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€
Delež v % 0,7% 2,8% 25,4% 21,7% 8,4% 1,2% 39,8%

Najpogosteje ponarejena apoena sta bila bankovca za 500 € in 20 €.

 

KOVANCI

V letu 2014 je bilo v Sloveniji iz obtoka umaknjenih 1.181 ponarejenih evrokovancev. Število ponaredkov, umaknjenih iz obtoka v letu 2014 je bilo za 9,6 % manjše kot v letu 2013.

Letni trendi v številu zaseženih ponaredkov kovancev so prikazani v tabeli:

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Št. ponaredkov 999 1.803 1.878 1.448 1.518 1.459 1.956 1.307 1.181


V primerjavi s številom pristnih evrokovancev, ki jih je Banka Slovenije neto izdala v obtok (konec leta 2014: 197,2 milijonov kosov), je delež ponaredkov še vedno zelo majhen.

Odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih kovancev, ki so bili v Republiki Sloveniji umaknjeni iz obtoka v letu 2014, so prikazani v tabeli:

Apoen 0,50 € 1 € 2 €
Delež v % 33,3% 11,3% 55,4%

Najpogosteje ponarejena apoena sta bila kovanca 2 € in 50 centov.

Več informacij o kovancih si lahko ogledate na spletni strani ECB TUKAJ.
 

ECB Sporočilo za javnost - Primernost grških obveznic za zastavo

Frankfurt, 4. februarja 2015

ECB sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost - SKUPNA IZJAVA MF, MGRT, BS in ZBS - CHF švicarski franki

Ljubljana, 5. februarja 2015

SKUPNA IZJAVA MINISTRSTVA ZA FINANCE, MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, BANKE SLOVENIJE IN ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE O MOŽNOSTIH IN PRAVICAH, KI JIH IMAJO IMETNIKI POSOJIL V ŠVICARSKIH FRANKIH, TER MOGOČIH SISTEMSKIH UKREPIH


Švicarska centralna banka je nedavno, to je 15. 1. 2015, sporočila, da je švicarski frank še vedno močan, a se je njegova precenjenost od uvedbe ohranjanja spodnje meje tečaja zmanjšala. Posledično je odpravila zgornjo mejo vrednosti švicarskega franka, zaradi česar je glede na to valuto padla vrednost evra. Navedeno je povečalo obveznosti, ki izhajajo iz posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih.

Podpisniki uvodoma ugotavljamo, da se posojilne pogodbe, ki se glasijo na znesek v švicarskih frankih, v Republiki Sloveniji od leta 2009 ne sklepajo več. Hkrati opozarjamo, da so organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13), do trenutka dviga tečaja švicarskega franka prejeli le manjše število prijav, iz katerih bi lahko potencialno izhajale morebitne nepravilnosti. Na tej podlagi je mogoče zatrditi, da so banke pri podeljevanju posojil v tuji valuti spoštovale pozitivno zakonodajo in da ni bilo sistematičnih kršitev.

Posojilne pogodbe so dvostranski pravni posel med banko in potrošnikom. Dejstvo, da je potrošnik v tem šibkejša stranka, upoštevajo določbe Zakona o potrošniških kreditih, Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14) in določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Ker gre za dvostransko pravno razmerje, je potrebno rešitve obravnavanega problema poiskati v pravnem okviru, ki je veljal ob sklenitvi pravnega posla. Rešitve, ki bi breme sprememb tečaja, z možnostjo katerih sta bili ob sklenitvi pogodbe seznanjeni obe stranki, naprtile le eni od njiju, bi ta pravni okvir prekoračile.

Podpisniki poudarjamo, da naj se posojilojemalci za olajšanje težav, ki izhajajo iz rasti tečaja švicarskega franka, obrnejo neposredno na banko. Ugotavljamo, da se banke zavedajo problemov, ki jih posojilojemalcem povzroča rast tečaja, in so zato že pokazale pripravljenost, da v pogovoru s
posojilojemalcem, upoštevajoč vse okoliščine primera, poiščejo zanj najprimernejšo rešitev. Podpisniki pričakujemo, da bodo banke vsakega posojilojemalca obravnavale individualno, ga seznanile z naborom vseh možnosti (konverzija posojila, začasni moratorij odplačevanja …) ter mu glede na njegovo finančno stanje in okoliščine pomagale izbrati ustrezno rešitev. Podpisniki pričakujemo, da banke pri tem potrošnikom ne bodo zaračunavale stroškov in storitev, ki se jim je mogoče izogniti.

Nedvomno velja, da je vsaka odločitev o najemu posojila osebna odločitev potrošnika. Vedno, ko se odloča za sklenitev bančnega posojila, ne glede na morebitna ugodna gibanja na finančnih trgih, mora realistično ovrednotiti svojo posojilno sposobnost. Navedeno, to je, da ponudi potrošnikovim potrebam in zmožnostim prilagojen produkt, seveda velja tudi za banko. Potrošniki se morajo zavedati posledic pogodb, ki jih sklepajo. Tudi o tem se mora banka prepričati. Vse našteto upošteva tudi veljavna zakonodaja, ki ureja sklepanje potrošniških posojil, zato bodo podpisniki te izjave spremljali primernost in spoštovanje določb slovenskega pravnega reda ter po potrebi ukrepali po svojih pristojnostih.
 

Pojasnila Banke Slovenije o izvedenih ukrepih v bankah 2013/14 - Novinarska konferenca 11. 2. 2015

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec s sodelavci je na novinarski konferenci 11. februarja 2015 odgovarjal na vprašanja, povezana s sanacijo bank v letih 2013 in 2014.

Očitke o nepravilnostih v postopkih je odločno zavrnil.

Relevantna dejstva so pojasnjena v dokumentu Novinarska konferenca 11.2.2015

Posnetek z novinarske konference (izseki)  je dostopen na spletnem portalu www.24ur.com in na nekaterih drugih medijskih portalih.

Celovite informacije o izvedenih postopkih v letih 2013 in 2014 so na voljo na spletni strani Banke Slovenije v rubriki Stresni testi.

Odgovor na članka v časniku Delo

Ljubljana, 13. 2. 2015

Odgovor na članka v časniku Delo

Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS -19.02.2015

Ljubljana, 19. februar 2015

Od 2. do 12. decembra 2014 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.
13. februarja 2015 je poročilo članov misije o Sloveniji obravnaval in potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.

Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS. Objavljen je tudi dokument o izbranih poglavjih, ki obravnava potrebne strukturne reforme in izzive insolvenčne zakonodaje v Sloveniji.
 

ECB sporočilo za javnost: DANES JE BIL V FRANKFURTU RAZKRIT NOVI BANKOVEC ZA 20 €

Frankfurt, 24. februar 2015

● »Portretno okence« na novem bankovcu za 20 €, ki je vdelano v hologram, predstavlja inovacijo v tehnologiji izdelave bankovcev.
● Novi bankovec za 20 € bo v obtok prišel 25. novembra 2015, tako da bodo imeli proizvajalci opreme za bankovce, profesionalni uporabniki gotovine in drugi vpleteni na voljo dolgo obdobje devetih mesecev, da se pripravijo na novi bankovec.
● Eurobankovce sedaj uporablja 338 milijonov ljudi v 19 državah in imajo skupno nominalno vrednost 1.000 milijard EUR.
Predsednik ECB Mario Draghi je danes na sedežu ECB v Frankfurtu razkril novi bankovec za 20 € in napovedal, da bo v obtok prišel 25. novembra 2015. Novi bankovec vključuje inovativen zaščitni element v obliki »portretnega okenca«, ki je vdelano v hologram. Če bankovec pogledate proti svetlobi, postane okence prozorno in pokaže se portret mitološke Evrope, ki je viden z obeh strani bankovca. Podobno kot na novih bankovcih za 5 € in 10 € sta tudi na novih bankovcih za 20 € še »smaragdno zelena številka« in portret Evrope v vodnem znaku.
Predsednik Draghi je dejal: »Portretno okence predstavlja pravo inovacijo v tehnologiji izdelave bankovcev. Je rezultat Eurosistemovih prizadevanj, katerih cilj je zagotoviti, da so eurobankovci še naprej odporni proti ponarejanju. S tem se bo okrepilo zaupanje, ki ga 338 milijonov državljanov povsod v euroobmočju polaga v bankovce.«
Novi bankovec za 20 € je tretji iz serije Evropa, ki postopoma nadomešča prvo serijo eurobankovcev, uvedeno leta 2002. Bankovec za 5 € iz serije Evropa je bil izdan maja 2013, bankovec za 10 € pa septembra 2014. Danes razkritemu bankovcu za 20 € bodo sčasoma sledili novi bankovci za 50 €, 100 €, 200 € in 500 €.
Bankovec za 20 € je eden od apoenov, ki ga ljudje najpogosteje uporabljajo. Množično se izdaja prek bankomatov, sprejemajo ga številni prodajni avtomati in avtomati za nakup vozovnic, medtem ko njegovo pristnost pogostokrat preverjajo trgovci s pomočjo malih naprav ob blagajnah.
V pomoč proizvajalcem opreme za bankovce in drugim vpletenim, da bi se ti lažje pripravili na nove bankovce za 20 € še pred njihovo uvedbo, so jim ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema posredovale informacije in vnaprej dale na voljo nove bankovce za testiranje in prilagajanje naprav. Prek partnerskega programa – podobnega tistemu za novi bankovec za 10 € v letu 2013, ki je pritegnil več kot 300 partnerjev iz cele Evrope – bo potekalo dodatno obveščanje v pomoč proizvajalcem, da povsod v euroobmočju pravočasno pripravijo naprave za obdelavo bankovcev in instrumente za preverjanje pristnosti še pred uvedbo novega bankovca 25. novembra 2015.
Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eva Taylor, tel. +49 69 1344 7162.
 

Sporočilo za javnost po seji SBS-24.02.2015-Gospodarska in finančna gibanja, poslovanje bank

Ljubljana, 24. februarja 2015

Gospodarska in finančna gibanja, poslovanje bank

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
2) Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev o potrebnem dodatnem kapitalu Gorenjske banke. S to odločitvijo bo seznanil banko do konca meseca. V vmesnem času pričakuje še mnenje Evropske centralne banke.
3) Svet Banke Slovenije se je seznanil s Pregledom gospodarskih in finančnih gibanj, februar 2015.
Gospodarska rast evrskega območja se je ob koncu leta 2014 nekoliko povišala, a ostala šibka, z zaupanjem v gospodarstvu pod ravnjo iz prvega polletja. Poleg tega je ob izrazitem padcu cen nafte evrsko območje zašlo tudi v območje zmerne deflacije. ECB se je januarja odzvala z najavo obsežnega kvantitativnega sproščanja, kar je povzročilo dodaten padec vrednosti evra in znižanje zahtevanih donosnosti obveznic držav evrskega območja. Pričakovana gospodarska rast na večini glavnih trgov za slovenske izvoznike ostaja nizka, vendar so obeti zaenkrat še ugodnejši od razmer v letu 2014, pozitivna pa ostajajo tudi izvozna pričakovanja podjetij.
Domača gospodarska gibanja so bila v lanskem zadnjem četrtletju pod vplivom hitre rasti izvoza in šibkejše domače potrošnje. Rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti, podprta z izboljšano stroškovno in tehnološko konkurenčnostjo, je ostala solidna, izvozno povpraševanje pa se je krepilo v in zunaj EU. Rast javnih investicij se je dodatno upočasnila, kar se je odrazilo v padcu gradbene aktivnosti, ki je ob pomanjkanju zasebnih investicij skoraj v celoti odvisna od javnih projektov. Zmanjšala se je tudi tekoča aktivnost v številnih zasebnih storitvah, kar kaže na šibkejše domače trošenje v lanskem zadnjem četrtletju. Posledično se je enoletni presežek na tekočem računu plačilne bilance povečal na 5,8 % BDP. To je predvsem rezultat naraščajočega presežka v blagovni menjavi, še naprej pa se povečuje primanjkljaj primarnih dohodkov zaradi velikega bremena plačevanja obresti na javni dolg.
Kljub izboljševanju razmer na trgu dela visoka brezposelnost ostaja ena izmed osrednjih makroekonomskih težav, še naprej pa se zmanjšuje tudi varnost novih zaposlitev. Število registriranih brezposelnih se je januarja v primerjavi z decembrom povečalo za skoraj 5.000 in preseglo 124.000. To je sicer v okviru sezonskih gibanj in za dobre 4 % manj kot pred letom. Vendar brezposelnost ostaja izrazito strukturna, njena visoka raven pa zavira okrevanje zasebne potrošnje in otežuje javnofinančno konsolidacijo. Decembra se je sicer nadaljevala medletna rast števila delovno aktivnih, ki pa še naprej izvira predvsem iz zaposlovanja agencijskih delavcev in – ob pojemanju učinkov reforme trga dela – začasnih zaposlitev. Ob ničelni inflaciji se je realna masa plač povišala tudi decembra, vendar se okrevanje tako merjene kupne moči predvsem zaradi negotovosti na trgu dela še ni odrazilo v ustrezni rasti potrošnje.
Zmerna deflacija v januarju je bila v celoti posledica padca cen nafte. Cene, merjene s HICP, so bile v povprečju medletno nižje za 0,7 %, nižje cene energentov pa so k temu prispevale kar 1,2 odstotne točke. Hkrati je rast najožjega kazalnika osnovne inflacije ostala nespremenjena pri 0,8 %, kar kaže na nadaljevanje šibke, a pozitivne rasti cen, ki niso neposredno odvisne od dogajanj na svetovnih surovinskih trgih. To, poleg depreciacije evra, zmanjšuje tveganje deflacijskih gibanj v širšem segmentu cen.
Fiskalni položaj države se izboljšuje. Kljub močnemu povečanju investicij je bila lani do novembra rast prihodkov konsolidirane bilance javnih financ v primerjavi z rastjo odhodkov po metodologiji denarnega toka višja za 3 odstotne točke. Leta 2014 je po ocenah Evropske komisije primanjkljaj po metodologiji ESR 2010 sicer ostal visok pri 5,4 % BDP, a predvsem zaradi številnih enkratnih izdatkov in naraščajočih plačil obresti. Brez teh izdatkov je t. i. primarni primanjkljaj znašal le še 0,5 % BDP. Letošnji primanjkljaj je predviden na ravni 2,9 % BDP in naj bi bil v celoti posledica plačil obresti, primarni saldo pa naj bi bil celo v manjšem presežku. Še naprej se izboljšujejo tudi pogoji financiranja države na finančnih trgih.
4) Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.
Decembra se je nadaljevalo krčenje bilančne vsote bančnega sistema. Pomemben dejavnik krčenja so bili učinki prenosa nedonosnih terjatev Banke Celje na DUTB, zaradi česar se je povečal tudi obseg naložb v vrednostne papirje in kapital. V letu 2014 se je obseg bilančne vsote bančnega sistema zmanjšal za 1,6 mlrd EUR, medtem ko je medletna stopnja rasti znašala -3,9%. Krčenje obsega poslovanja bank se upočasnjuje. Prvič po letu 2011 se je v decembru opazneje povečal obseg obveznosti do tujih bank. Povečal se je tudi obseg obveznosti do ECB, zaradi sodelovanja bank na ciljni operaciji dolgoročnega refinanciranja (TLTRO). Vsi segmenti nebančnega sektorja z izjemo tujcev so konec leta 2014 izkazovali pozitiven letni prirast vlog, zelo stabilen je postal četrtletni prirast vlog gospodinjstev. Prvič po začetku krize je bil v letu 2014 pozitiven tudi letni neto pritok v vzajemne sklade.
Medletna stopnja rasti posojil nebančnemu sektorju se je decembra, zaradi baznih učinkov, izboljšala za 10 odstotnih točk, na -11,4%, oziroma na -7,8% brez upoštevanja učinkov ukrepov povezanih s sanacijo bank. Povečuje se število bank s pozitivnim letnim prirastom posojil pred oslabitvami, oziroma število bank, ki upočasnjujejo krčenje obsega posojil nebančnemu sektorju. Pozitiven razvoj dogodkov se kaže v 19% porastu letnega obsega novih dolgoročnih posojil podjetjem, znižujejo se kreditne obrestne mere, banke zaznavajo tudi višje kreditno povpraševanje.
Kreditno tveganje še naprej ostaja pomembno. Delež terjatev z zamudami nad 90 dni ostaja visok in je konec leta 2014 znašal 11,9%. Še posebej visok je pri tujcih, kjer znaša 20,6%, a tudi pri nefinančnih družbah s 17,7%.
Ključno tveganje v bankah postaja dohodkovno tveganje, saj se bankam ob krčenju obsega poslovanja, v okolju nizkih obrestnih mer, zmanjšuje sposobnost generiranja dohodka. Kljub veliko nižjim stroškom oslabitev kot v preteklih letih, ostajajo ti na ravneh, ko bančni sistem še ne more dosegati pozitivne donosnosti. Banke so sicer v letu 2014 izboljšale tako obrestno maržo, na 2,2%, kot tudi stroškovno učinkovitost, vendar je bančni sistem konec leta kljub temu beležil izgubo pred davki v višini -67,5 mio EUR.

 

ECB Sporočilo za javnost - Sklepi o denarni politiki

Nikozija, 5. marec 2015

Svet ECB je na današnji seji, ki je potekala v Nikoziji, sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,05%, 0,30% in –0,20%.

Originalno sporočilo je na spletni strani ECB.

 

Izjava za javnost - Problematika izpostavljenosti iz posojil v CHF

Ljubljana, 11.3.2015

Izjava za javnost - Problematika izpostavljenosti iz posojil v CHF

Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Ljubljana, 12.3.2015

Državni zbor je na seji 30. 1. 2015 sprejel Sklep v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema. S Sklepom je Državni zbor priporočil Banki Slovenije, da v roku 30 dni pripravi in posreduje Državnemu zboru informacijo o:

 •  vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja,
 •  učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in
 •  načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank.

Banka Slovenije je poročilo pripravila in ga zaradi aktualnih razprav v Državnem zboru dopolnila z informacijo o sanaciji bank v letih 2013 – 2014.

Poročilo s prilogami je dostopno tukaj:

F. Drenovec, P. Mohorič Peternelj: Dohodkovna neenakost v Sloveniji je nizka

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2014

V Banki Slovenije smo tudi v letu 2014 izvedli raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja. Osredotočili smo se na mala in srednja podjetja (MSP) ter štiri dejavnosti: industrija, gradbeništvo, trgovina in storitve.

Raziskava na reprezentativnem vzorcu podjetij je med drugim pokazala, da plačilna nedisciplina ostaja dejavnik, ki najbolj omejuje poslovanje MSP. Sledijo stroški proizvodnje ali dela, predpisi, konkurenca in dostopnost do financiranja.

Ugotovitve raziskave so v celoti dostopne v dokumentu Raziskava o dostopnosti finančnih virov 2014.
 

Sporočilo za javnost – Vzpostavljen sklad za reševanje bank

Ljubljana, 2. aprila 2015

Banka Slovenije je konec marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, v nadaljevanju ZOSRB) vzpostavila poseben sklad za reševanje bank.

Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada se bo v bodoče financiralo reševanje bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih bankam lahko izreče Banka Slovenije. Po zakonu bo sklad prenehal z delovanjem 31. decembra 2024.

Vplačanih 191 mio EUR ustanovnih sredstev

Ciljna raven sredstev v skladu, ki predstavlja premoženje bank in ki ga ločeno od ostalega premoženja upravlja Banka Slovenije, znaša 2,3 odstotka vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah v RS (vsota teh vlog je okoli 15 mrd EUR).

Od tega so banke ustanovna sredstva v višini 1,3 odstotka vsote zajamčenih vlog vplačale 30. marca 2015. Skupno ima sklad 191,07 mio EUR ustanovnih sredstev (seznam vplačil po bankah je objavljen na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Vplačila v sklad).
Banke morajo biti hkrati sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog. Za ta namen morajo imeti od vključno 31. marca 2015 oblikovane likvidne naložbe, kot določa Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15).

V skladu z ZOSRB naložbeno politiko za upravljanje sredstev sklada določa Banka Slovenije, in sicer tako, da bo zagotovljena varnost, nizko tveganje in visoka likvidnost sredstev sklada za reševanje bank.
 

Več informacij o skladu je na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Sklad za reševanje bank.

Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja €URO 2014/15

Ljubljana, 9. 4. 2015

V Banki Slovenije je danes, 9. aprila 2015 potekal zaključni krog letošnjega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa II. gimnazije Maribor.

Evropska centralna banka (ECB) in tokrat enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja, med katerimi je že četrtič tudi Banka Slovenije, je tudi v šolskem letu 2014/2015 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Tekmovanje nudi priložnost generaciji mladih, ki so odrasli z evrom, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute, njenim odnosom z gospodarstvom ter, da poglobijo svoje razumevanje dela centralnih bank.

V Sloveniji je v prvi fazi tekmovanja pri reševanju kviza sodelovalo kar 28 ekip (lansko leto 22). V finale letošnjega tekmovanja se je uvrstilo naslednjih šest srednjih šol:
- Gimnazija Poljane Ljubljana,
- Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana,
- Šolski center Postojna,
- Ekonomska in trgovska šola Brežice,
- II. gimnazija Maribor,
- Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

Vse sodelujoče ekipe so v vseh treh fazah tekmovanja (I. kviz; II. referat - določitev primerne obrestne mere na podlagi ekonomske in denarne analize; III. predstavitev referata v centralni banki) pokazale visoko raven razumevanja dokaj zahtevne problematike denarne politike Evroobmočja.
Zmagovalna ekipa se bo kmalu udeležila zaključne evropske slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo članom ekipe priznanja podelil predsednik ECB.
 

Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje MDS in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 17. april 2015

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 17. do 19. aprila 2015, v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka, in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in Delio Velculescu, vodjo misije za Slovenijo. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z novim izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Min Zhujem, namestnikom generalne direktorice MDS.
 

Junija začetek delovanja poravnalne platforme v lasti Evrosistema TARGET2-Securities

Ljubljana, 8. 5. 2015

V skladu s projektnim načrtom bo 22. junija 2015 začela delovati enotna tehnična platforma za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S), ki je v lasti Evrosistema.

Platformo, ki bo med drugim zagotavljala hkratno poravnavo vrednostnih papirjev na računih pri centralnih depotnih družbah in denarja v evrih na denarnih računih pri centralnih bankah, bo začela uporabljati prva skupina centralnih depotnih družb iz Italije, Grčije, Romunije, Malte in Švice. Slovenska centralna depotna družba (KDD - Centralna klirinško depotna družba) bo T2S začela uporabljati februarja 2017.

Podrobnejša pojasnila o T2S in vključevanju slovenskega okolja so v poglavju Plačilni in poravnalni sistemi.
 

Sporočilo za javnost - Veljati je začel ZBan-2

Ljubljana, 13. maja 2015

Od danes, 13. maja, velja prenovljen Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki ureja ustanavljanje, delovanje in nadzor bank v Republiki Sloveniji.
Z ZBan-2 je v slovenski pravni red v celoti prenesena nova bančna direktiva, ki opredeljuje statusno pravne in bonitetne zahteve za banke (Direktiva 2013/36) in delno direktiva za sanacijo in reševanje bank (Direktive 2014/59/EU). Zakon je usklajen tudi z Uredbo (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora, Uredbo (EU) št. 575/2013 (CRR), ki v EU bančno zakonodajo prenašata vsebino Basla III..
V ZBan-2 se ne urejajo izredni ukrepi in reševanje v primeru propada banke, stečaj ter jamstvo za vloge v bankah – za ta področja ostajajo v veljavi določbe ZBan-1.

Izpostavimo nekaj novosti, ki jih ZBan-2 prinaša.
Sistem upravljanja banke
- Banke morajo oblikovati, objaviti in izvajati politiko izbora primernih kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta. Za posamezno funkcijo morajo opredeliti pogoje za opravljanje te funkcije, vključno z zahtevanim profilom članov upravljalnega organa, še preden so ti imenovani. Zagotovljeno mora biti, da ima organ kot celota ustrezno širok nabor znanja, veščin in izkušenj.
- Banka mora vzpostaviti proces ocenjevanja primernosti kandidatov za člane upravljalnega organa pred imenovanjem ter vsaj enkrat letno tudi ocenjevanje primernosti članov organa po imenovanju oziroma opraviti ocenjevanje pred iztekom enega leta, če nastopijo okoliščine, zaradi katerih je treba izvesti ponovno ocenjevanje primernosti.
- Izborni postopek kandidatov za upravo ali nadzorni svet vodi nadzorni svet oz. komisija nadzornega sveta za imenovanja.
- Vse banke morajo v dveh mesecih vzpostaviti v okviru nadzornega sveta poleg revizijske komisije tudi posebno komisijo za tveganja, nadzorni svet pomembnih bank ("significant") pa tudi komisiji za imenovanja in za prejemke.

Novosti pri nadzoru
- Izključno ECB ima pooblastilo, da za vse banke odloča o izdaji/odvzemu dovoljenje za ustanovitev banke in dovoljenja za imetnike kvalificiranih deležev.
- ECB je sicer pristojna za izvajanje nadzorniških pooblastil za največje banke ("significant"), Banka Slovenije pa za manjše banke ("less significant"). ECB lahko izdaja navodila nacionalnim nadzornikom (Banki Slovenije) v zvezi z izvajanjem njihovih pristojnosti nadzora v manjših bankah ali celo odloči, da bo sama prevzela pristojnosti neposrednega nadzora tudi v posamezni manjši banki.
- Banka Slovenije mora, tako kot poslovne banke, vzpostaviti sistem za prijavo kršitev (»žvižgači«). Sistem mora zlasti zaposlenim v bankah omogočati enostavno prijavo okoliščin o banki, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev predpisov. Zagotovljeno mora biti ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale prijavo zoper banko.
-Zakon določa dodatne oblike nadzorniških ukrepov, t.i. ukrepe zgodnjega posredovanja v banki, ki jih Banka Slovenije lahko izreče, ko prihaja do hitrega slabšanja finančnega položaja v banki: od zahteve za posodobitev načrta sanacije, zahteve za sklic skupščine in izvedba ukrepov za povečanje osnovnega kapitala ali drugih sanacijskih ukrepov, do zahteve za razrešitev ali zamenjavo posameznega ali več članov upravne, nadzornega sveta in tudi višjega vodstva banke.
- Z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2, mora Banka Slovenije zagotoviti javno objavo informacij o (dokončnih) nadzorniških ukrepih in sankcijah za prekrške z navedbo kršitelja, kršitve, izreka odločbe, s katero se postopek konča, in z informacijo, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva. Banka Slovenije lahko presodi, da identitete kršitelja ne objavi, če denimo objava osebnih podatkov o kršitelju ni sorazmerna s težo kršitve ali če bi z objavo vpletenim osebam verjetno nastala nesorazmerna škoda ali bi bila lahko ogrožena stabilnost finančnega sistema.
- Revizijski pregled letnega poročila banke lahko po novem opravlja posamezna revizijska družba neprekinjeno za največ deset poslovnih let s prekinitvijo za vsaj štiri poslovna leta, posamezna pogodba z revizorsko družbo pa se lahko sklepa za obdobje najmanj treh let.
V zakonu ni upoštevan predlog Banke Slovenije, da se uvede licenciranje članov nadzornih svetov, kar bi omogočilo izločitev neustreznih kandidatov.
 
Zakon o bančništvu (ZBan-1 in ZBan-2) je na voljo tukaj.

 

Obvestilo za javnost po tretji seji Nacionalnega sveta za plačila

Ljubljana, maj 2015

V Banki Slovenije je 24. aprila 2015 potekala tretja seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). V okviru NSP Banka Slovenije izvaja predvsem vlogo moderatorja med različnimi deležniki na trgu plačil.

Odprtih je bilo več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev.

Predstavnik Združenja bank Slovenije (ZBS) je predstavil napredek pri analizi možnosti uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN (t. i. univerzalni plačilni nalog) za potrebe učinkovitejšega zajema podatkov s papirnega plačilnega naloga. Trenutni nabor podatkov, zajetih v optično čitljivi (OCR) vrstici na obrazcu UPN, je omejen oziroma ne vsebuje vseh sestavin plačilnega naloga. Nadgradnja optično čitljivih elementov bi lahko omogočila hitrejšo in natančnejšo obdelavo plačilnih nalogov v primerih, ko je sicer za pravilno izvršitev plačilnega naloga potrebno ročno prepisovanje podatkov z obrazca UPN, zlasti na bančnem okencu. NSP je podprl nadaljnji razvoj optično čitljivih elementov na obrazcu UPN, v prvi vrsti izvedbo tehnične analize, ki bo služila kot podlaga za oblikovanje ustrezne rešitve. Ta namreč mora izpolnjevati cilj večje učinkovitosti v procesu izvrševanja plačilnih transakcij in biti izvedljiva tako za ponudnike plačilnih storitev kot za uporabnike – zlasti za prejemnike plačil, ki izdajajo račune skupaj z vnaprej izpolnjenimi obrazci UPN.

Člani NSP so se seznanili s tematiko E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA. Gre za možnost uvedbe rešitev, po katerih bi lahko plačnik za (praviloma redne mesečne) obveznosti, ki jih želi poravnavati z direktno obremenitvijo svojega transakcijskega računa, izdal soglasje za tovrsten način poravnave v enotni elektronski obliki. Koristi uvajanja možnosti izdajanja e-soglasij so v veliki meri povezane z značilnostmi direktnih obremenitev SEPA, kjer mora sicer plačnik predložiti soglasje vsakemu posameznemu prejemniku plačila (in ne npr. svojemu ponudniku plačilnih storitev), ki to soglasje tudi hrani. Možnost izdajanja e-soglasij na enoten način lahko dodatno poveča privlačnost direktnih obremenitev kot učinkovitega plačilnega instrumenta pri plačnikih, enotna elektronska oblika pa lahko tudi olajša hranjenje in obdelavo zadevnih podatkov pri prejemnikih plačil. NSP je spodbudil ZBS, naj nadaljuje z oblikovanjem poslovnega modela za e-soglasja in pri tem zlasti okrepi komunikacijo s prejemniki plačil glede njihovih potreb in pričakovanj.

Uporaba e-računov, tj. računov, izdanih in predloženih v elektronski obliki, je v zadnjih mesecih zelo aktualna, zlasti zaradi uvedbe obveznega poslovanja z e-računi od 1. januarja 2015 za vse, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Aktivnosti je članom NSP predstavila predstavnica Uprave RS za javna plačila. Uprava je namreč enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila priporočila Odbora za plačila malih vrednostih v eurih (Euro Retail Payment Board - ERPB) v zvezi z zagotavljanjem skladnosti s členom 9 Uredbe (EU) št. 260/2012, ki vsebuje prepoved t. i. "diskriminacije IBAN". Gre za prepoved prakse, ko pri kreditnih plačilih ali direktnih obremenitvah SEPA bodisi plačnik bodisi prejemnik plačila pogojuje drugi stranki v plačilni transakciji, v kateri državi članici Unije mora imeti odprt račun (označen v obliki IBAN), ki ga bo uporabila pri izvedbi plačila. Spoštovanje te prepovedi je pomemben element pri doseganju maksimalnih koristi enotnega območja plačil v evrih, ki predpostavljajo tudi možnost uporabe enega samega računa in enega samega niza plačilnih instrumentov za vsa plačila v okviru integriranega trga plačilnih storitev. Priporočila ERPB so sicer nastala zaradi zaznanih pomanjkljivosti pri spoštovanju omenjene prepovedi v nekaterih državah članicah.

V skladu s Poslovnikom Nacionalnega sveta za plačila je NSP potrdil letno poročilo o delu NSP v preteklem letu, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na tretji seji NSP, so dostopna na tej povezavi.
 

Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014

Ljubljana, 26. maj 2015

Svet Banke Slovenije se je seznanil z dokumentom Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014 in potrdil njegovo objavo na spletnih straneh Banke Slovenije (na povezavi Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev).

Banka Slovenije v okviru spremljanja učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev že od leta 2009 pripravlja analize s področja plačilnih storitev in politike nadomestil ponudnikov plačilnih storitev, od leta 2011 pa jih tudi objavlja na spletnih straneh (zbrane so v rubriki Publikacije).

V gradivu Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014 sta obravnavana dva ključna vsebinska sklopa.

Prvi vsebinski sklop je analiza nadomestil, ki prikazuje spremembe višine nadomestil za plačilne storitve v obdobju 31. 12. 2007 – 31. 12. 2014. Ugotovljeno je bilo, da so se povprečna nadomestila v zadnjem opazovanem obdobju (2014/2013) zvišala v 17 od skupno 20 analiziranih segmentov plačilnih storitev. V dveh segmentih so se povprečna nadomestila znižala, v enem pa so ostala nespremenjena. Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za interna mala plačila fizičnih oseb preko elektronske banke (+15,00%). Dodatno je bila pripravljena analiza sprememb nadomestil v obdobju 31. 12. 2014 – 1. 5. 2015, ki preučuje vpliv sprejetja Zakona o spremembah Zakona o davku na finančne storitve. Z omenjenim zakonom se je namreč stopnja davka s 6,5 odstotka zvišala na 8,5 odstotka. Pri tem pa velja izpostaviti, da na spremembo nadomestil v tem obdobju ni vplivala zgolj sprememba davčne stopnje, temveč tudi nekateri drugi dejavniki (npr. sprememba cenovne politike posameznih ponudnikov plačilnih storitev).

Drugi vsebinski sklop je izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2014 po ponudnikih plačilnih storitev. Pri izračunih stroškov košaric je upoštevano razlikovanje med "tradicionalnim komitentom" (plačuje na okencu) in "e-komitentom" (plačuje preko elektronske banke), med fizičnimi in pravnimi osebami in med izkustveno košarico Zveze potrošnikov Slovenije in izračunano košarico plačilnih storitev Banke Slovenije.
Izračun kaže, da je za fizične osebe – ne glede na košarico (Banka Slovenije/Zveza potrošnikov Slovenije) in vrsto komitenta (tradicionalni ali e-komitent) – najcenejša Delavska hranilnica d. d. Košarica plačilnih storitev pri tem ponudniku je do 206,04 EUR cenejša kot pri najdražjem ponudniku. Pri pravnih osebah so prihranki (zaradi bistveno večjega števila transakcij v košarici plačilnih storitev in zaradi na splošno višjih nadomestil) z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev lahko še višji, saj lahko tradicionalni komitent po izračunu prihrani tudi do 1.319,84 EUR letno (najcenejša je Hranilnica in posojilnica Vipava d. d.), e-komitent pa do 450,06 EUR letno (najcenejša je prav tako Hranilnica in posojilnica Vipava d. d.).

Podrobneje v dokumentu Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 26. maja 2015

Ljubljana, 26. maja 2015

Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
Obravnaval in sprejel več gradiv, in sicer Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015, Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2015 in Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2014.

V začetku leta 2015 so razmere v bančnem sistemu bolj stabilne kot v obdobju pred začetkom procesa bančne sanacije. Poleg pozitivnih učinkov tega procesa so k bolj ugodnemu razvoju sistemskih tveganj prispevali tudi izboljšanje makroekonomskega okolja in ugodna pričakovanja tako v Sloveniji kot v evroobmočju. Ob zniževanju kreditnega tveganja stopa v ospredje dohodkovno tveganje, ki je bilo v preteklih letih predvsem pod vplivom visokih oslabitev nedonosnih terjatev, v letošnjem letu pa predvsem okolja nizkih referenčnih obrestnih mer in neugodnih sprememb v strukturi naložb bank v smeri manj tveganih in hkrati manj donosnih.

Kreditno tveganje ostaja med najpomembnejšimi tveganji v bančnem sistemu, vendar na nižji ravni kot pred enim letom. K znižanju obsega in deleža nedonosnih terjatev (terjatev v zamudi nad 90 dni) do marca na 11,4%, ni prispeval samo prenos nedonosnih terjatev na DUTB v zadnjem četrtletju 2014, ampak tudi avtonomen proces izboljševanja kakovosti kreditnega portfelja. Proces zniževanja deleža terjatev v zamudi nad 90 dni bi bil še hitrejši, če se banke ne bi soočale s krčenjem obsega poslovanja.

Zadnje mesece več indikatorjev kaže, da bi lahko prišlo do obrata v kreditiranju nebančnega sektorja. Pri posojilih podjetjem se je začela rast obsega novoodobrenih posojil, zlasti dolgoročnih
. Posojilne obrestne mere bank se letos hitro znižujejo in približujejo povprečju evroobmočja, kar povečuje njihovo konkurenčnost ter lahko ugodno vpliva na povečanje kreditnega povpraševanja podjetij, ki se zdaj napaja v tujini. Povpraševanje podjetij po posojilih se krepi od začetka lanskega leta, še dlje pa povpraševanje velikih podjetij. Gospodinjstva ostajajo še naprej zadržana do dodatnega zadolževanja, kar se kaže predvsem v šibkem povpraševanju po potrošniših posojilih, medtem ko stanovanjsko kreditiranje ohranja pozitivno dinamiko.
Še naprej ostaja najslabša kakovost terjatev v segmentu izpostavljenosti do tujcev in v segmentu izpostavljenosti do podjetij. Nedonosne terjatve do tujcev po obsegu že dlje časa ostajajo nespremenjene, po relativni velikosti pa naraščajo, in dosegajo že četrtino celotnih nedonosih terjatev bančnega sistema. To je enkrat več kot pred začetkom procesa sanacije bank.

Za nadaljnje izboljšanje kakovosti portfelja terjatev do podjetij je ključnega pomena nadaljnje finančno in poslovno prestrukturiranje podjetij, čeprav je s 17,8%-nim deležem nedonosnih terjatev kakovost terjatev do podjetij že bistveno ugodnejša kot pred začetkom sanacije bank. Nadaljevanje domačega gospodarskega okrevanja bo pomemben dejavnik lažjega finančnega prestrukturiranja podjetij. To poteka posebej intenzivno v zadnjih treh letih, ko se je finančni vzvod podjetij znižal za 23 odstotnih točk, na ne več izstopajočih 112%. Že od začetka finančne krize je zniževanje finančnega vzvoda predvsem posledica zniževanja dolžniških obveznosti in v precej manjši meri povečevanja lastniškega kapitala. Vendar se bo proces razdolževanja v prihodnjem obdobju prav zaradi gospodarskega okrevanja upočasnil. Sposobnost servisiranja dolga slovenskih podjetij se je lani izboljšala, saj se je neto finančni dolg v razmerju do EBITDA znižal tudi na račun podvojitve neto dobička v realnem sektorju. Kljub izboljšanju sposobnosti servisiranja dolga morajo podjetja v bodoče skrbeti za bolj vzdržno razmerje med lastniškim in dolžniškim financiranjem kot v predkriznem obdobju.

V sektorju podjetij je relativno slabša kakovost portfelja malih in srednje velikih podjetij (MSP), kar predstavlja večji izziv za njihovo razreševanje zaradi večje razpršenosti. Ta del portfelja predstavlja že 64% vseh nedonosnih terjatev do podjetij. Zato je upravičeno pričakovanje, da bodo banke temu delu portfelja namenile več aktivnosti za prestrukturiranje in razreševanje dolga. Če so bila v prvem obdobju krize do leta 2012 pod večjim finančnim stresom velika podjetja, pa je zadnje obdobje krize močno prizadelo segment MSP. Kar 74% celotnega presežnega dolga podjetij, ki se postopoma zmanjšuje, je koncentriranega v segmentu MSP. Ta podjetja so bistveno bolj uspešno znižala svoj finančni vzvod v kriznem obdobju kot velika podjetja, vendar so še vedno omejena pri bančnem financiranju. MSP potrebujejo tudi več možnosti lastniškega financiranja prek alternativnih finančnih institucij ali prek kapitalskega trga, ki bi tej skupini podjetij omogočil nove investicije in z generiranjem višjih prihodkov pripomogel k zniževanju presežnega dolga. V splošnem za slovenska podjetja velja, da bi njihovo nadaljnje prilagajanje finančnega vzvoda moralo v prihodnje v večji meri temeljiti na dodatnem lastniškem financiranju in manj na zniževanju dolga. Prav zniževanje dolga v podjetjih je v preteklosti vplivalo na poslabševanje likvidnosti realnega sektorja in v nadaljevanju na poslabševanje kakovosti kreditnega portfelja bank.

Pokritost nedonosnih terjatev z oslabitvami se je dodatno povečala na 64%. Zaradi tega in zaradi obsežne dokapitalizacije bank med decembrom 2013 in decembrom 2014, se je močno povečala odpornost bank do morebitnih večjih izgub. Razmerje med neoslabljenim delom nedonosnih terjatev in kapitalom bank se je s 106% pred začetkom procesa sanacije znižalo na 35%, predvsem pri velikih domačih bankah, še vedno pa je neugodno pri majhnih domačih bankah, ki še ne dosegajo zadostne kapitalske ustreznosti.

Količnika kapitalske ustreznosti (KU) in kapitalske ustreznosti temeljnega kapitala (KU T1) sta se lani dodatno povečala, prvi na 17,9% in drugi na 17,2% ter presegla povprečje držav EU. Izboljšanje je predvsem posledica dokapitalizacij Abanke in Banke Celje in zniževanja kapitalskih zahtev, večinoma zaradi prenosa njunih terjatev na DUTB, ki je zmanjšal izpostavljenosti z najvišjo utežjo tveganja. Ob zniževanju tveganja solventnosti za povprečje bančnega sistema in zlasti za velike domače banke, pa ostajajo temu tveganju, kljub izboljšanju v letu 2014, še naprej izpostavljene majhne domače banke.

Dohodkovno tveganje bank je ena od redkih oblik tveganj z naraščajočo tendenco. Kljub začasnemu zvišanju neto obrestne marže v preteklem letu, je dobičkonosnost bank omejena zaradi nizke ravni tržnih obrestnih mer, krčenja obsega poslovanja bank in visokega deleža nedonosnih posojil v portfelju bank. Znižanju depozitnih obrestnih mer so banke z odlogom začele zniževati tudi posojilne obrestne mere, kar lahko na dohodke bank na kratek rok vpliva neugodno, na dolgi rok pa vzpodbudi večje kreditiranje in vrnitev med komitente dela podjetij, ki se pod ugodnejšimi pogoji financirajo v tujini. Zaradi nenaklonjenosti tveganju banke ohranjajo obsežen del naložb v nizko tveganih in nizko donosnih naložbah.

Razmere nizkih obrestnih mer so v letu 2014 vplivale na povečevanje obrestnega tveganja v bankah. Banke so postale bolj izpostavljene tveganju zvišanja obrestnih mer, zaradi naraščanja deleža naložb v vrednostne papirje z daljšim povprečnim obdobjem prilagajanja obrestnih mer in krajšanja ročnosti virov financiranja. Verjetnost nadaljnjega zniževanja obrestnih mer se je močno znižala hkrati pa povečala verjetnost zvišanja obrestnih mer v prihodnosti.

Banke so se v preteklih letih intenzivno razdolževale na grosističnih trgih, lani se je ta proces zaradi zmanjšanja preostalega dolga že močno upočasnil. Struktura financiranja je podobna strukturi pred začetkom obdobja obsežega zadolževanja bank v tujini: delež posojil pri tujih bankah se je s 36% pred začetkom krize znižal na 15,4%, financiranje pri ECB je z najvišjega deleža 8,7% konec 2012 ponovno pri le 2,2%. Tveganje refinanciranja se je posledično znižalo, po daljšem obdobju so se tudi banke v večinski domači lasti uspele zadolžiti na grosističnih trgih. Bolj kot za tveganje refinanciranja postajajo banke ranljive pri ohranjanju stabilne strukture financiranja. Vloge nebančnega sektorja, zlasti gospodinjstev, kot najbolj stabilnega vira, pridobivajo na deležu, vendar se rast postopoma umirja. Porast vpoglednih vlog v njihovi strukturi kaže na pripravljenost vlagateljev na iskanje alternativnih naložb, kar se že odraža na porastu neto vplačil v vzajemne sklade, ob umirjanju rasti vlog v bankah. Kljub temu banke v trenutnih razmerah visoke presežne likvidnosti naj ne bi bile deležne povečanja likvidnostnega tveganja. Nestandardni monetarni ukrepi ECB zagotavljajo bankam relativno poceni in stabilen vir likvidnosti in tudi možnost povečevanja kreditiranja. Tega slovenske banke v preteklem letu niso izkoristile v pomembnejšem obsegu.

Če je sanacija dela bančnega sistema z izboljšanimi makroekonomskimi razmerami pomembno prispevala k večji odpornosti bančnega sistema na nepričakovane šoke, pa so razmere nizkih obrestnih mer vnesle spremembe v druge segmente finančnega sektorja. Na pomenu ponovno pridobivajo nebančni finančni posredniki, kot so lizing družbe. Na strani varčevanja se je povečalo vlaganje sredstev v investicijske sklade in v druge oblike aktiv. Za razliko od bank ostaja bančništvo v senci bistveno manj regulirano in nadzorovano.
Op.: Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015  je bilo na spletni strani BS objavljeno 2.6.2015. 

Gospodarska rast evrskega območja se je v prvem četrtletju še naprej krepila, čeprav dokaj neizenačeno in v povprečju z zgolj zmerno dinamiko. Četrtletna rast se je dvignila na 0,4 %, medletna stopnja pa na 1,0 %. Nemška rast je nekoliko zaostala za pričakovano, medtem ko so se v drugih osrednjih evrskih gospodarstvih stopnje rasti večinoma povečale. Lansko zniževanje brezposelnosti se je zaustavilo, a brez obračanja nazaj navzgor. Po štirih mesecih negativne inflacije se je medletna rast cen aprila že povrnila na nič in prevladuje pričakovanje, da se bo v naslednjih mesecih še bolj oddaljila od območja deflacije. Kazalniki gospodarske klime so se po treh mesecih rasti aprila in maja nekoliko znižali, a ostajajo na najvišjih ravneh v zadnjih treh letih. Večina napovedi za glavne slovenske izvozne trge ostaja ugodna, razen za Rusijo.

Solidno tuje povpraševanje ter rast stroškovne konkurenčnosti sta v prvem četrtletju ohranjala dobro rast slovenske industrijske proizvodnje in izvoza, poleg izvoza blaga tudi izvoza storitev, tako da se je presežek tekočega računa ohranjal na ravni okrog 6 % BDP. Rast v predelovalnih dejavnostih je trenutno dokaj razpršena, a le ni mogoče spregledati, da poganjajo slovenski izvoz v zadnjih letih v glavnem samo še tri višje tehnološke panoge. Dolgoletna odsotnost tehnološkega napredka in prestrukturiranja se počasi že pozna in se bo v prihodnje verjetno še bolj. V letošnji gospodarski rasti je prispevek rasti produktivnosti dela spet zelo majhen.

V primerjavi s podatki iz izvoznega sektorja so signali z domačega trga še naprej mešani. Kazalnik zaupanja potrošnikov je v trendu, ki traja že eno leto, do maja še naprej rasel, medtem ko so kazali podatki trgovine na dobno do marca komaj zaznavno medletno rast in tekoče celo manjše upadanje; izjema je samo trgovina z motornimi vozili. Gradbeništvo je medletno nekoliko upadlo in tekoče stagniralo. Zelo močno pozitivno dinamiko kaže edino široka skupina storitev (brez trgovine) in sicer v skoraj vseh panogah.

V celoti vzeto se je v prvem četrtletju ohranjala dobra gospodarska rast, kar potrjujejo tudi podatki s trga dela. Število delovno aktivnih oseb raste stabilno po okrog 2 % na letni ravni že od lanske pomladi ter do marca še brez zmanjšanja tempa. Stopnja brezposelnosti ostaja visoka, a se je v zadnjem letu znižala za eno odstotno točko in se je zniževala še naprej do aprila. To zniževanje je še prešibko, da bi vplivalo na povprečne plače, katerih medletna rast se je v začetku leta spet znižala na okrog 1 %. To in naraščajoča prekarizacija zaposlovanja verjetno pojasnjujejo, zakaj se povečana dinamika na trgu dela še ni prelila tudi v primerljivo rast potrošnje gospodinjstev.

Aprilska inflacija, merjena s HICP, je bila z -0,7 % spet »rekordno« nizka. Tokrat so na to najbolj vplivala velika znižanja v nekaterih skupinah cen storitev, zaradi katerih so se znižali tudi vsi kazalniki osnovne inflacije. Upoštevajoč stanje na maloprodajnem trgu se bodo nizke pozitivne stopnje osnovne inflacije verjetno še nekaj časa ohranile. Letošnjo deflacijo določa predvsem zniževanje cen energentov, ki je prispevalo aprila 1,1 odstotne točke navzdol (za 0,4 točke več kot v območju evra zaradi večjih slovenskih uteži energentov in zaradi znižanja trošarin). V nadaljevanju leta se bo ta vpliv zmanjševal, prvič opazno že maja, a bo zelo verjetno držal skupno medletno inflacijsko stopnjo pod nič še vse do jeseni.

Ministrstvo za finance načrtuje za letos primanjkljaj države v višini 2,9 % BDP, s čimer bi se po šestih letih povrnil v okvire, ki jih določa Pakt o stabilnosti in rasti. Podatki po metodologiji denarnega toka kažejo za prva dva meseca na medletno znižanje prihodkov in še večje znižanje odhodkov, bolj ažurni podatki za davke in prispevke pa njihovo mnogo boljšo realizacijo v naslednjih dveh mesecih ter na medletno povečanje za 6 % v prvih štirih mesecih leta, pri čemer je bila rast prisotna v praktično vseh skupinah davščin. Država se je zadolževala po ugodnih obrestnih merah: z 20-letno obveznico marca po 1,5 % in z 12-mesečno zakladno menico aprila po 0,19 %.

Analiza obravnava dva ključna vsebinska sklopa, in sicer analizo nadomestil, ki jih zaračunavajo banke in hranilnice, ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2014 po ponudnikih plačilnih storitev. Več informacij: Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014

 

Na spletni strani BS je danes objavljena tudi nova publikacija Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, maj 2015.


 

Sporočilo za javnost - Zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedilo v prodajo in obtok 15. junija 2015

Svet Banke Slovenije je na podlagi 10. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) na seji 26. 5. 2015 sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila v prodajo in obtok.
S sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, je določeno, da bo 1500 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 evrov, 2500 srebrnikov z nominalno vrednostjo 30 evrov in 138.000 dvokovinskih kovancev z nominalno vrednostjo 3 evre v prodaji in obtoku od 15. junija 2015.

Več podatkov je na voljo na spletni strani Banke Slovenije v rubriki  Bankovci in kovanci - Evrokovanci - Zbirateljski kovanci RS (v angleškem jeziku v rubriki Banknotes and Coins - Euro Coins - Republic of Slovenia Collector Coins).
Ter v rubriki Bankovci in kovanci - Numizmatični izdelki BS (v angleškem jeziku v rubiki Banknotes and Coins - Bank of Slovenia Numismatic Products). 

Zbirateljske kovance bo prodajala Deželna banka Slovenije d.d., ki je pooblaščena agentka Banke Slovenije, na voljo pa bodo tudi pri blagajniškem okencu Banke Slovenije.
 

Sporočilo za javnost - Nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€

Ljubljana, 11.junija

 V Banki Slovenije je potekal nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€ serije Evropa, ki ga bo Evrosistem dal v obtok v letošnjem letu. Do sedaj sta bila izdana dva bankovca serije Evropa: novih 5€ leta 2013 in 10€ leta 2014.

Do dneva izdaje novih bankovcev za 20€ v obtok, to je do 25. novembra 2015, bo potrebno prilagoditi vse stroje in naprave, ki bodo te nove bankovce uporabljale. Namen seminarja je bil informirati udeležence, ki so kakorkoli povezani s to temo, da se celovito seznanijo z novim bankovcem za 20€ ter s tem povezanimi informacijami, da ne bi prišlo do kakršnihkoli težav s sprejemom novega bankovca v različnih napravah, ki sprejemajo ali preverjajo gotovino, kot tudi pri zaposlenih, ki rokujejo z gotovino.

Bankovec za 20€ je v naši državi najbolj široko uporabljan bankovec, izdajajo ga bankomati, sprejemajo mnoge prodajne naprave in avtomati za prodajo vstopnic, v trgovini na drobno pa prodajalci pogosto preverjajo pristnost z manjšimi napravami. Vse naprave bodo morale biti prilagojene novim bankovcem do 25. novembra 2015, sicer ne bodo sposobne prepoznati novih bankovcev za 20€. Evrosistem proizvajalcem naprav in tretjim strankam zagotavlja različna gradiva, nacionalne centralne banke pa omogočajo testiranja in izposojo novih, še neizdanih bankovcev pod določenimi pogoji – vse s ciljem pravočasne prilagoditve vseh strojev in naprav pred trenutkom, ko bodo novi dvajsetaki prišli v obtok.

Na seminarju, ki so ga vodili strokovnjaki iz oddelka Gotovinsko poslovanje je sodeloval tudi predstavnik ECB g. Egidijus Paleckis s temo Partnerski program - je bilo skoraj petdeset udeležencev. Obravnavane so bile teme o zaščitnih elementih novega bankovca za 20€, kot tudi možnost izposoje bankovcev in testiranje naprav v Banki Slovenije.
 

Izjava guvernerja Boštjana Jazbeca o vplivu dogajanj v Grčiji na slovenski bančni sistem

Ljubljana, 29.6.2015

Spoštovane, spoštovani,

Obstaja nekaj razlogov, ki bi vam jih rad pojasnil, zaradi katerih dogodki v Grčiji ne vplivajo neposredno na slovenski bančni sistem.

Prvič. Neposredna izpostavljenost slovenskega bančnega sistema do Grčije (bolj natančno, do grškega zasebnega sektorja) je 372.000 EUR. Ta podatek potrjuje, da slovenske banke niso ogrožene, torej tudi če te obveznosti v celoti ne bi bile poplačane, ne bodo utrpele finančnih posledic.
Tudi kapitalske kontrole in omejitev dviga gotovine v bankah v Grčiji ne vplivata na stabilnost slovenskega bančnega sistema.

Drugič. Zaradi izvedenih ukrepov za stabilizacijo bančnega sistema v letu 2013 je zaupanje v slovenski bančni sistem trdno. To potrjuje dejstvo, da nismo zaznali nobenega odziva na dogajanje v Grčiji.

Tretjič. Danes smo videli reakcije finančnih trgov – zahtevani donosi na obveznice perifernih držav, tudi Slovenije, so se povišali, a pri mnogih državah so se skoki že ublažili. Posebej naj opozorim, da na trgu slovenskih državnih obveznic ni zaznati večjih ponudbenih pritiskov.

Četrtič. Ponovno bi izpostavil ključne zaveze po včerajšnjem zasedanju Sveta ECB, citiram:

- "Po odločitvi grških oblasti, da izpeljejo referendum, in po nepodaljšanju obstoječega programa Grčiji, bo Svet ECB tesno sodeloval s centralno Banko Grčije za ohranitev finančne stabilnosti.

- Sredstva ELA so ostala na petkovi ravni. Svet ECB je pripravljen ponovno preučiti svojo odločitev

- Svet ECB pozorno spremlja razmere na finančnih trgih ter možne posledice za naravnanost denarne politike in za ravnotežja tveganj za cenovno stabilnost v območju evra. Svet ECB je odločen uporabiti vse razpoložljive instrumente za ublažitev morebitnih posledic nastalega položaja v Grčiji.

V Banki Slovenije upamo na čimprejšnji politični dogovor in stabilizacijo razmer.

Petič. Državni proračun Republike Slovenije je bil po podatkih konec marca 2015 po evropskem programu pomoči izpostavljen do Grčije okvirno v višini milijarde evrov. Banka Slovenije nima neposredne izpostavljenosti do Grčije. Kakršnakoli morebitna izguba se bo reševala v okviru Evrosistema za vse članice po enakih načelih.

V povezavi z aktualnima dogajanjem v Grčiji bi rad ponovil, na kar je včeraj že opozoril finančni minister Dušan Mramor. Namreč; nujno je nadaljevati z vsemi aktivnostmi v skladu sprejetim nacionalnim reformnim programom oziroma programom stabilnosti.

Prav tako bi rad ponovno opozoril na tisto, na kar smo opozarjali v strateškem dokumentu pred letom dni: Potrebujemo jasno, konsistentno in koherentno nacionalno strateško politiko, ki bo spodbujala makroekonomsko in finančno stabilnost, odprtost za lastniške naložbe in reševanje institucionalnih in regulatornih ovir, ki trenutno zavirajo generiranje novega investicijskega povpraševanja.

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 7. julija 2015

Ljubljana, 7. julij 2015

537. Seja Sveta Banke Slovenije

1) Svet Banke Slovenije se je seznanil z Gospodarskimi in finančnimi gibanji, julij 2015 in Poslovanjem bank v tekočem letu, gibanjem na kapitalskem trgu in obrestnimi merami

Gospodarska in finančna gibanja, julij 2015

V Sloveniji se je gospodarska rast v prvem četrtletju spet okrepila in precej presegla rast evrskega območja. Ugodnejše razmere so skladno s povečanim zaupanjem prisotne v čedalje večjem številu zasebnih dejavnosti, ki prihodke postopoma povečujejo tudi na domačem trgu. Slednje se nanaša predvsem na medpodjetniško poslovanje, saj je domača končna potrošnja še naprej razmeroma šibka, njena rast pa je omejena na potrošnjo trajnih dobrin, večinoma iz uvoza. Okrevanje domače potrošnje, ki ga omejujejo razmere na trgu dela in restriktivna fiskalna politika, tako še naprej močno zaostaja za evrskim območjem. Nadpovprečno slovensko rast določa predvsem hitrejša rast izvozno usmerjene industrijske proizvodnje, ki pa temelji na dokaj majhnem številu panog.
Razmeroma visoka gospodarska rast se odraža v pozitivnih gibanjih na trgu dela. Zaposlenost se je v prvem četrtletju še povečala, vendar so nova delovna mesta pretežno začasna in negotova, tudi v prihodnje pa naj bi se povečevala predvsem uporaba agencijskega dela. Podjetja napovedujejo v glavnem zaposlovanje fizičnih delavcev, kar bo verjetno še naprej povzročalo zgolj minimalno pozitivno rast plač, ki že zdaj precej zaostaja za rastjo gospodarske aktivnosti. Brezposelnost se sicer zmanjšuje, a hkrati postaja čedalje bolj strukturna, saj je število ljudi, ki so brezposelni že več kot tri leta, preseglo 50.000.
Gospodarska rast in zaposlovanje izboljšujeta pogoje fiskalne konsolidacije. Rast prihodkov države presega rast izdatkov, kar olajšuje doseganje letošnjega fiskalnega cilja vlade, ki je zmanjšanje primanjkljaja pod 3 % BDP. Cilj je dosegljiv, potrebno pa bo natančno spremljanje in pravočasno ukrepanje v primeru negativnih odklonov.
Izboljšana konkurenčnost gospodarstva se še naprej odraža v visokem presežku na tekočem računu plačilne bilance. Zelo velik lanski presežek blagovne menjave se je sicer nekoliko zmanjšal zaradi nižje rasti izvoza, k čemur je poleg upočasnitve rasti izvoza avtomobilov prispevalo tudi krčenje ukrajinskega in ruskega trga. Vendar se je na drugi strani letos močno okrepil izvoz storitev. Višji so bili predvsem prihodki od turizma zaradi izboljšanega razmerja med številom prihodov in številom nočitev tujih gostov. Hkrati se je zmanjšal primanjkljaj v primarnih dohodkih zaradi manjšega odliva dividend in boljših pogojev refinanciranja države.
Deflacija se je v drugem četrtletju poglobila in izvira iz nizkih svetovnih cen surovin in utesnjenih domačih tržnih razmer. Cene, merjene s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, so bile medletno nižje za 0,8 %. V nasprotju s tem je povprečna inflacija v evrskem območju že prešla v pozitivno območje. Razlika v veliki meri izhaja iz domačega povpraševanja, ki pri nas okreva bistveno počasneje.
 

Poslovanje bank v tekočem letu, gibanje na kapitalskem trgu in obrestne mere

V letu 2015 se nadaljuje zmanjševanje bilančne vsote bank. Ob tem se je začelo umirjanje dinamike krčenja posojil nefinančnim podjetjem, zlasti pri velikih domačih bankah ter, zaradi rasti kreditiranja pri hranilnicah, tudi pri majhnih domačih bankah. Ob ohranjanju visokih kreditnih standardov pri kreditiranju podjetij se je z letošnjimi močnimi znižanji posojilnih obrestnih mer dostopnost posojil in konkurenčnost do bank evroobmočja izboljšala. Preseganje povprečnih obrestnih mer evroobmočja je padlo pod 1 odstotno točko, z visokih 3,5 o.t. v letu 2010 in 2 o.t. v letu 2013.
Nedonosne terjatve bank se od druge polovice lanskega leta, posebej od oktobra dalje, znižujejo tudi ob izključitvi vpliva prenosov na DUTB na kakovost portfelja. Na to so ugodno vplivali pozitivni trendi v gospodarstvu, ki je lansko leto poslovalo s podvojenimi neto dobički, kar je povečalo sposobnost podjetij za servisiranje dolgov. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je aprila 2015 predstavljal 11,6% razvrščenih terjatev bank. Obseg nedonosnih terjatev se je zniževal tudi na segmentu podjetjih, vendar je zaradi nadaljnjega krčenja portfelja njihov delež celo nekoliko narastel, za 0,3 o.t. na 18% razvrščenih terjatev do tega sektorja. Letos se je delež nedonosnih terjatev najbolj znižal pri nerezidentih, ki kljub temu ostaja najbolj tvegan del portfelja bank.
Z nadaljnjim razdolževanjem na grosističnih trgih se je struktura financiranja bank približala strukturi pred desetimi leti, pred začetkom obsežnega zadolževanja bank na zunanjih trgih. Grosistični viri financiranja so aprila predstavljali le še 13,5% bančnih virov, v primerjavi s 35% ob koncu 2008. Po poplačilu preostanka dolga do Evrosistema iz naslova 3-letnih operacij denarnega trga in nizki udeležbi na tretji ciljno usmerjeni operaciji dolgoročnega refinanciranja marca letos, je aprila delež Evrosistema v strukturi virov bank znašal le še 2,3%. Rast vlog gospodinjstev se umirja, vendar je aprila še vedno medletno dosegala ugodnih 4,1%. Del vlog se preusmerja v investicijske sklade, ki od marca lani izkazujejo povečane neto prilive gospodinjstev. Zaradi konzervativnosti vlagateljev je malo verjetno večje preusmerjanje prihrankov v bolj tvegane naložbe.
Banke so v prvih štirih mesecih leta realizirale dobiček pred obdavčitvijo v višini 123 mio EUR, predvsem zaradi znižanih stroškov oslabitev in rezervacij. Zaradi solidnega dobička so realizirale ugodne pozitivne kazalnike donosnosti.


2) Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o izvajanju denarne politike (april – junij 2015). Banka Slovenije je v okviru izvajanja programa nakupov vrednostnih papirjev nadaljevala z nakupi slovenskih državnih obveznic. Nakupi v Banki Slovenije potekajo v skladu s pripadajočim deležem banke v kapitalskem ključu ECB. Tržne donosnosti slovenskih državnih obveznic so v zadnjih tednih, podobno kot donosnosti ostalih primerljivih držav evroobmočja, nekoliko porasle, predvsem zaradi negotove situacije v Grčiji. Slovenske banke se soočajo s presežno likvidnostjo in so v obravnavanem obdobju znižale črpanje kreditnih operacij Evrosistema. Posledično tudi niso sodelovale na četrti TLTRO.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

 

 

Izjava za javnost: Banka Slovenije o kazenski ovadbi

Ljubljana, 14.7.2015

Banka Slovenije se je seznanila z vsebino kazenske ovadbe zoper člane Sveta Banke Slovenije in direktorico pravnega oddelka, ki jo je na svojih spletnih straneh objavilo Vseslovensko združenje malih delničarjev – VZMD.

Banka Slovenije je v skladu z veljavno zakonodajo in v sodelovanju z Vlado ter institucijami EU sprejela ukrepe, ki so bili potrebni za sanacijo bančnega sistema v letih 2013 in 2014. Banka Slovenije je za širšo seznanitev nastalo problematiko in ukrepe, ki jih je bila dolžna sprejeti v javnem interesu, večkrat pojasnjevala v Državnem zboru in javnosti. Na spletni strani Banke Slovenije je objavljeno tudi celovito poročilo o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank, o vlogi Banke Slovenije pri tem ter o ukrepih za sanacijo bank z namenom odprave tega primanjkljaja v letih 2013 in 2014, poročilo o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank. Prav tako je na spletni strani objavljena obširna dokumentacija v zvezi z ukrepi za sanacijo bančnega sistema, vključno z metodologijama za oceno kvalitete naložb in za stres teste za leti 2013 in 2014. Iz dokumentov je jasno, da so podatke za izvedbo skrbnega pregleda bank, ki so ga izvedli neodvisni strokovnjaki, zagotovile banke same in ne Banka Slovenije, pregledi pa so bili opravljeni po sprejeti metodologiji, ki je bila uporabljena v letu 2014 za skrben pregled evropskih bank, v okviru enotnega nadzornega mehanizma(http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=1779).

V zvezi s sanacijo bank ponovno poudarjamo, da si Banka Slovenije vedno in tudi v tem postopku, prizadeva za varnost vlog varčevalcev in čim manjšo porabo davkoplačevalskega denarja. Zato preseneča, da se za dobrobit davkoplačevalcev očitno ne zavzemajo tudi vsi predstavniki političnih strank. Javna polemika o upravičenosti izbrisa podrejenih delničarjev ob dokapitalizaciji bank traja že leto dni in pol. Za nekatere udeležence te polemike, med njimi so mnenjski voditelji in nekateri ugledni ekonomisti, bi lahko rekli, da jih očitno, v nasprotju z javnim interesom, vodi zasebni interes. Če Banka Slovenije, v okviru veljavne zakonodaje, ne bi izbrisala kapitala iz naslova delnic in podrejenega dolga, bi še ta del primanjkljaja morali poplačati davkoplačevalci. Samo pri podrejenem dolgu gre za skoraj 600 mio Eurov.

Banka Slovenije je očitke o domnevno nezakonitem ravnanju Banke Slovenije, ki izhajajo tudi iz objavljene ovadbe VZMD, že obširno pojasnjevala in utemeljevala tudi v sodnih postopkih, ki so sproženi zoper njo ter v postopku pred Ustavnim sodiščem. Prav tako Banka Slovenije ves čas sodeluje tudi z organi pregona pri preiskovanju ravnanj v zvezi z nastankom ugotovljenega kapitalskega primanjkljaja ter zagotavlja pristojnim organom in sodiščem v okviru teh postopkov vse informacije, s katerimi razpolaga.

Samo dejstvo, da je zoper kogarkoli vložena ovadba, ne bi smelo samodejno vplivati na sprejemanje mnenja in presojo o čemerkoli v povezavi s posamezniki, ki so ovadeni, ne da bi bila hkrati opravljena tudi presoja, ali so očitki v ovadbi utemeljeni vsaj do te mere, da je mogoče tudi z laičnim (ne pa nujno sodnim) preizkusom ugotoviti utemeljenost suma o storjenih nepravilnostih. Objavljena ovadba VZMD zgornjega zaključka ne omogoča, saj se omejuje na pavšalne navedbe o nezakonitosti in odgovornosti vseh članov Sveta in zaposlenih, ki so po svoji funkciji sodelovali pri izvajanju ukrepov, kot jih je določala veljavna zakonodaja. To še zlasti velja glede očitkov v zvezi z morebitno vlogo ali celo odgovornostjo posameznikov, ki so izpostavljeni.

Čeprav je legitimna pravica vseh posameznikov in združenj, da uveljavljajo svoje pravice z uporabo vseh pravnih poti in tudi z nagovarjanjem javnosti, pa Banka Slovenije meni, da gre v konkretnem primeru z objavo ovadbe za nadaljevanje neosnovanih in neupravičenih diskreditacij zoper Banko Slovenije kot institucijo kot tudi zoper določene zaposlene.


Svet Banke Slovenije

 

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 21. julija 2015

Ljubljana, 21. julij 2015


1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z aktivnostmi na projektu TARGET2-Securities na ravni Evrosistema in v slovenskem okolju v obdobju od decembra 2014 do julija 2015.
22. junija 2015, ko je zaživela platforma TARGET2-Securities, se je uspešno začela njena uporaba s strani prve skupine štirih centralnih depotnih družb iz Švice, Grčije, Malte in Romunije. V avgustu 2015 je načrtovana vključitev italijanskega trga, do februarja 2017 pa še preostalih treh skupin centralnih depotnih družb. TARGET2-Securities bodo tako uporabljale centralne depotne družbe iz 21 evropskih držav. Aktivnosti v zvezi z vključitvijo slovenskega okolja na TARGET2-Securities potekajo v skladu z načrtom.
TARGET2-Securities je enotna tehnična platforma v lastništvu Evrosistema za hkratno poravnavo vrednostnih papirjev na računih pri centralni depotni družbi in denarja v evrih (ter tudi drugih valutah) na denarnih računih pri centralni banki. Namen TARGET2-Securities je prispevati k vzpostavitvi enotnih tehničnih standardov infrastrukture za poravnavo vrednostnih papirjev v EU, povečanju učinkovitosti in varnosti čezmejnega izvajanja poravnav poslov z vrednostnimi papirji, poenotenju domačih in čezmejnih postopkov poravnave, pospešitvi procesa harmonizacije in standardizacije poravnalnih storitev, povečanju konkurence med ponudniki post-trgovalnih storitev, optimizaciji upravljanja z likvidnostjo ter zmanjšanju obstoječih razlik v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij.
Vključitev KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d. je predvidena v februarju 2017.
 
 

Sporočilo za javnost: Banka Slovenije predala gradiva preiskovalni komisiji DZ

Ljubljana, 4. avgust 2015

Banka Slovenije je danes predsedniku Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji mag. Anžetu Logarju predala zahtevana gradiva.

Banka Slovenije je 15. julija 2015 prejela poziv, naj posreduje naslednja gradiva (citirano):
1. navodila, ki jih je Banka Slovenije prejela od Evropske centralne banke v zvezi z zagotavljanjem stabilnosti bančnega sistema v Sloveniji;
2. vsebina vseh izdanih ukrepov na področju kreditnega tveganja, ki jih je Banka Slovenije posredovala NLB d. d., Novi KBM d. d., Abanki Vipa d. d., Probanki d. d., Factor banki d. d. in Banki Celje d. d. od 1. 1. 1997 dalje;
3. fotokopije kazenskih ovadb, ki jih je vložila Banka Slovenije zoper člane uprav in nadzornih svetov NLB d. d., Nove KBM d. d., Abanke Vipa d. d., Probanke d. d., Factor banke d. d. in Banke Celje d. d. in zoper člane nadzornih oziroma poslovodnih organov Banke Slovenije oziroma druge osebe, ki so povezane z bančnim sistemom;
4. zapisnike in poročila specializirane inšpekcijsko analitične skupine Banke Slovenije, ki sodeluje pri preiskavah preteklih slabih bančnih praks, ter gradiva, ki jih je skupina posredovala organom pregona;
5. dokumente o cenitvah NLB, d. d. in sicer:
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in/ali NLB d. d. in družbo Roland Berger, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NLB d. d.,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Deloitte, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev na podlagi skrbnega pregleda premoženja podjetja,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Deloitte, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 29. oktobra 2013,
• cenitev vrednosti in kakovosti premoženja NLB d. d., ki jo je v letu 2013 izdelala družba Roland Berger,
• cenitev »Deloitte - Hypothetical Liquidation Valuation of NLB d. d. as of 30 September 2013 « z dne 10. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review Report: Quantitative Portfolio Analysis Results - NLB Group «, z dne 11. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Methodology Overview Report« z dne 17. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Process Review Report - NLB Report«, z dne 11. decembra 2013,
• cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Report on Data Reconciliation, Data Completeness & Data Integrity Verification - NLB Group« z dne 11. decembra 2013;
6. dokumente o cenitvah Nove KBM d.d. in sicer:
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NKBM d. d. na podlagi skrbnega premoženja podjetja, vključno s pogodbo z dne 9. avgusta 2013,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NKBM d. d. ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 28. novembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young - Data Integrity and Asset Quality Review - NKBM « z dne 12. decembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young- Hypothetical Orderly Liquidation Valuation of Nova KBM d. d.« z dne 12. decembra 2013;
7. dokumenti o cenitvah Banke Celje d.d.:
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernste&Young, sklenjeni v letih 2013 in 2014 za izvedbo cenitev Banke Celje d. d. na podlagi skrbnega pregleda premoženja podjetja, vključno s pogodbo z dne 9. avgusta 2013,
• vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letih 2013 in 2014 za izvedbo cenitev Banke Celje d. d. ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 28. novembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young - Data Integrity and Asset Quality Review - Banka Celje « z dne 12. decembra 2013,
• cenitev »Ernst&Young- Hypothetical Orderly Liquidation Valuation of Banka Celje d. d.« z dne 11. julija 2014.

Gradivo, ki ga je Banka Slovenije predala komisiji v enem, posebej označenem izvodu, obsega 15.724 strani.
Gradivo vključuje zaupne podatke različnih stopenj zaupnosti (strogo zaupni, zaupni, ECB-Confidential, ECB-Secret oz. bančne skrivnosti, številke računov, zaupne tehnične podatke, varnostne podatke in podatke v zvezi z informacijskim sistemom Banke Slovenije ter druge podatke, ki so označeni kot zaupni).
K varovanju zaupnih podatkov, prejetih od Banke Slovenije, se je pisno zavezal predsednik komisije mag. Anže Logar in se seznanil s posledicami morebitnega razkritja oz. kršitve zaupnosti.


 

Banka Slovenije - devalvacija juana

Ljubljana, 14.avgusta 2015

Več medijev je na Banko Slovenije v zadnjih dneh naslovilo vprašanja, povezana z devalvacijo kitajskega juana. Objavljamo komentar Banke Slovenije z dne 13. avgusta 2015:
Zaradi ukrepov kitajske centralne banke (v nadaljevanju PBoC) je tečaj kitajskega juana renminbi (v nadaljevanju: CNY) proti USD v treh dneh upadel za ca. 3%, na najnižjo vrednost zadnjih štirih let. Gre za največjo dnevno spremembo vrednosti CNY po letu 2005, ko je PBoC opustila vezavo CNY na USD in uvedla režim uravnavanega drsečega tečaja, v okviru katerega se je vrednost CNY na trgovalni dan lahko spremenila za največ 2% (v katerokoli smer).
Padec vrednosti CNY je imel močan globalni vpliv. Med tržnimi udeleženci so se povečale skrbi, da bo nadaljnja devalvacija CNY znižala povpraševanje po uvoznem blagu na Kitajskem in povečala konkurenčnost izvoznega kitajskega blaga. Posledično je večina evropskih in ameriških delniških indeksov upadla. Ker je Kitajska velika uvoznica in porabnica, a tudi proizvajalka mnogih surovin, so upadle tudi cene surovin. Upadla je tudi vrednost večine azijskih valut, saj so se med investitorji povečale skrbi, da bodo podobnemu ukrepu, torej devalvaciji valut, sledile tudi ostale centralne banke. Pod pritiskom so bile tudi valute držav izvoznic surovin. Nenaklonjenost tveganju se je tako povečala in povzročila selitev investitorjev v varne naložbe – v državne vrednostne papirje in zlato. Ne glede na to nekateri tržni udeleženci ugotavljajo, da je bil odziv na finančnih trgih v zadnjih dveh dneh verjetno pretiran. PBoC je danes pomirila tržne udeležence, da bo navkljub spremembi še naprej bdela nad vrednostjo CNY in po potrebi intervenirala na deviznih trgih z namenom stabilizacije tečaja na primerni ravni.
Poteza kitajske centralne banke po mnenju finančnih analitikov odraža med drugim tudi odziv kitajskih oblasti na upočasnjevanje kitajskega gospodarstva, ki ima precejšen vpliv na globalno gospodarsko rast. Poleg tega bi nadaljnje zniževanje vrednosti kitajske valute lahko vplivalo na intervencijsko zniževanje deviznih tečajev konkurenčnih azijskih gospodarstev (t.i. valutna vojna). To bi prizadelo izvoznike v te države in znižalo izvozne cene izdelkov iz teh držav, kar bi se lahko prek nižjih cen surovin in izdelkov, prek nižje dobičkonosnosti podjetij in posledično prek nižjih stroškov dela preneslo v nižjo inflacijo oz. celo deflacijo tudi na globalni ravni. Nižja inflacijska pričakovanja in nižje dejanske stopnje globalne inflacije pa bi negativno vplivali na globalno gospodarsko rast oziroma zatrli relativno šibko okrevanje v številnih gospodarstvih.
Nadaljnje upočasnjevanje gospodarske rasti na Kitajskem ne bi imelo večjih neposrednih posledic za slovensko gospodarstvo. Delež izvoza na Kitajsko v celotnem slovenskem blagovnem izvozu je namreč zelo majhen, le 0,6-odstoten. V izvozu prevladujejo strojna in elektro industrija ter proizvodnja plastičnih mas, a ta izvoz predstavlja zgolj majhen delež v njihovi skupni proizvodnji.
Večji bi bili posredni učinki prek upočasnjevanja izvoza drugih držav na Kitajsko, s katerimi smo povezani prek dobavnih verig med podjetji. Nemčija, ki je naš najpomembnejši trgovinski partner, na Kitajsko izvozi kar 6 % svojega celotnega izvoza, evrsko območje pa 4,5 %. V strukturi izvoza prevladujejo transportna oprema in investicijske dobrine, zmanjšanje kitajskega povpraševanja po teh dobrinah pa bi posredno prizadelo naše proizvajalce v avtomobilski, strojni in elektro industriji. Zaradi dodatnega padca cen surovin bi se lahko še poslabšale gospodarske razmere v Rusiji, ki je naša šesta najpomembnejša trgovinska partnerica. Prizadeti bi bili predvsem farmacevtska, v manjšem delu pa tudi strojna industrija, ki se že zdaj soočata s precejšnjim padcem izvoza na ruski trg.
 

Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 25. avgusta 2015 - Gospodarska gibanja, poslovanje bank

Ljubljana, 25. avgust 2015

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Povzetek gospodarskih gibanj, avgust 2015, Inflacija v mesecu juliju 2015 in Opomnik o konsolidaciji javnih financ v Sloveniji.

Razpoložljivi mesečni podatki za letošnje drugo četrtletje kažejo na manjšo upočasnitev gospodarske rasti, ki pa naj bi kljub temu ponovno presegla evrsko povprečje. Rast še naprej večinoma izvira iz rasti izvoza, medtem ko okrevanje domače potrošnje z izjemo nakupov trajnih proizvodov (rabljena stanovanja) ostaja zelo zmerno. To se odraža v enoletnem presežku tekočega računa plačilne bilance, ki je konec drugega četrtletja prvič presegel 7 % BDP, kar je znak neravnovesja v strukturi trenutne gospodarske rasti. Zaradi izrazite odvisnosti od izvoza slovensko gospodarstvo tako postaja čedalje bolj občutljivo na globalna gospodarska nihanja. Tveganja za rast so se v zadnjem obdobju povečala, saj so se gospodarske razmere poslabšale v Rusiji, na Kitajskem in v Braziliji.
Javno investiranje se je v zadnjih mesecih okrepilo, a se to še ni odrazilo v gradbeni aktivnosti, ki se je v drugem četrtletju precej zmanjšala. Razmere na trgu dela okrevajo, vendar pa so še vedno prisotna številna neravnotežja. Število registriranih brezposelnih se je julija prvič po letu 2012 spustilo pod 110.000, vendar je med njimi več kot 54 % dolgotrajno brezposelnih oseb. Med brezposelnimi še naprej narašča tudi delež tistih s terciarno izobrazbo. Julija je presegel 17 %, kar je približno 7 odstotnih točk več kot pred pričetkom krize oziroma letom 2008. Hkrati se je v okolju zmerne deflacije letos opazno znižala rast plač. V prvem polletju je znašala 0,5 %. K rasti realne mase plač in s tem kupne moči tako čedalje bolj prispevata rast zaposlovanja in padanje cen. Julija se je deflacija zmanjšala za 0,2 odstotne točke na -0,7 %. Cene energentov so se zaradi padanja cen nafte še močneje znižale, vendar se je inflacija v drugih skupinah proizvodov vsaj prehodno zvišala. Predvsem zmanjševanje padca cen industrijskega blaga brez energentov bi lahko bilo posledica prenosa deviznega tečaja v končne cene za potrošnika zaradi kvantitativnega sproščanja ECB, vendar v tem trenutku zanesljive ocene še niso izvedljive.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2015 (1)

Po daljšem obdobju upadanja so banke v drugem četrtletju 2015 zaznale porast povpraševanja po posojilih tudi na segmentu posojil gospodinjstvom. Večje povpraševanje se je odrazilo v povečanem obsegu novo sklenjenih posojil, negativna medletna rast stanj posojil gospodinjstvom se je po treh letih z majem spremenila v pozitivno. Spremembe v povpraševanju gospodinjstev so predvsem posledica povečanega zaupanja potrošnikov in znižanih obrestnih mer, na stanovanjskem trgu pa tudi nižjih cen nepremičnin. V skladu z redno anketo ECB o kreditnih standardih in povpraševanju po posojilih so banke nekoliko ublažile dlje časa nespremenjene kreditne standarde za posojila gospodinjstvom, kar je v evroobmočju prisotno že od začetka leta 2014.
Kreditiranje podjetij ostaja v območju negativne rasti, a s počasnejšim upadanjem pri velikih domačih bankah ter pozitivno rastjo pri hranilnicah. Povečano povpraševanje podjetij po posojilih traja že od začetka lanskega leta, spodbujano z gospodarsko rastjo in zniževanjem obrestnih mer bank za posojila. Pri kreditiranju podjetij banke ohranjajo kreditne standarde na doseženih ravneh.

Ob zniževanju razmika med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami in upadajočem deležu kreditiranja v strukturi naložb se banke vedno bolj soočajo s pritiski, ki bodo vplivali na znižanje neto obrestne marže v prihodnosti. Med njimi je tudi zapadanje velikega dela portfelja dolžniških vrednostnih papirjev v prihodnjih letih, ki jih bodo morale banke nadomestiti z manj donosnimi naložbami. Možnosti za nadaljnje zniževanje pasivnih obrestnih mer so omejene, tako zaradi dosežene nizke trenutne ravni kot zaradi že močno skrajšane ročnosti vlog v prid nizko obrestovanih vpoglednih vlog.

Na profitabilnost bank bo v manjši meri kot v letih 2011-2013 vplival pritisk oslabitev in rezervacij. Kakovost portfelja bank je od januarja naprej stabilna, z 11,6%-nim deležem terjatev v zamudi nad 90 dni. Nominalni obseg terjatev v zamudi se je ob tem znižal za 309 mio EUR, najbolj v sektorjih nerezidentov in nefinančnih podjetij, vendar je vpliv tega znižanja na njihov delež zaradi krčenja obsega bančnih bilanc omejen. Vspodbudno je izboljšanje kakovosti terjatev do podjetij v predelovalni dejavnosti.

Banke so v prvem polletju 2015 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 140 mio EUR.
 

Seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah

Ljubljana, 16. septembra 2015

15. septembra 2015 je v Kristalni palači v Ljubljani v organizaciji Banke Slovenije in Svetovne banke potekal mednarodni seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah. Seminar sta odprla guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in regionalni direktor Svetovne banke za Slovenijo in Hrvaško g. Carlos Piñerúa.

Namen seminarja je bilo okrepiti prepoznavanje dobrih mednarodnih praks in slovenskih strategij za izboljšanje učinkovitosti postopkov ter spoznati delovanje organov in institucij, ki sodelujejo v postopkih in s sodelovanjem izmenjati izkušnje ter vzpostaviti stike za izmenjavo strokovnih praks tudi v bodoče.

Na predavanjih in panelnih razpravah je bilo obravnavano odkrivanje in preiskovanje finančne kriminalitete v finančnih institucijah, možnosti za izboljšanje učinkovitosti sodišč, Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) ter razjasnitev vloge in odgovornosti uprav in nadzornih svetov finančnih institucij med preiskovanjem in sodnim postopkom.

Seminarja se je udeležilo 181 slušateljev, poleg predstavnikov Banke Slovenije, Svetovne banke in tujih strokovnjakov iz Nemčije, Italije in Hrvaške, so se udeležili tudi predstavniki sodišč, policije, Nacionalnega preiskovalnega urada, Specializiranega državnega tožilstva, Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju in Urada za preprečevanje pranja denarja.
 

Program seminarja je na voljo TUKAJ.

Izjava za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.

Ljubljana, 16. septembra 2015

Banka Slovenije je 13. avgusta 2015 izdala Factor banki d. d. in Probanki d. d. navodilo, da predčasno poplačata zajamčene vloge na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 (Uradni list RS št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13 in 25/15 – ZBan-2; v nadaljevanju ZBan-1) in vloge, ki se upoštevajo pri določitvi zajamčene vloge na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1, v znesku, ki presega znesek 100.000 eurov. Preprosto povedano gre za predčasno poplačilo vseh vlog vlagateljev, katerih vloge štejejo za zajamčene, ne glede na znesek.

S predčasnim poplačilom vlog se prispeva k izvedbi ciljev, ki jih Banka Slovenije zasleduje z izrednima upravama - urejeno prenehanje bank, ter poplačilo terjatev upnikov bank v največji možni meri. Hkrati se bodo ustrezno zmanjšala tudi tveganja, ki bi jih imelo prenehanje bank v rednem stečajnem postopku in s tem tudi strošek za davkoplačevalce.

Predčasno poplačilo depozitov oz. vlog ureja Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2), ki je pričel veljati 13. maja 2015. ZBan-2 v 364. členu določa, da če v času trajanja izredne uprave Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem načrta reorganizacije ugotovi, da so na podlagi ukrepov za postopno prenehanje banke izpolnjeni pogoji za poplačilo posameznih obveznosti banke pred zapadlostjo teh obveznosti, ima banka z izredno upravo ne glede na splošna pravila o pravici predčasnega plačila, določena z zakonom ali pogodbo, pravico predčasno poplačati to obveznost in pri tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od plačila do zapadlosti.

Pogoji za predčasno poplačilo obveznosti so izpolnjeni, če so na podlagi ukrepov za unovčitev premoženja banke zagotovljena zadostna likvidna sredstva in predčasno poplačilo ne bi ogrozilo doseganja ciljev izrednih ukrepov v banki. Banki razpolagata z zadostnimi likvidnimi sredstvi za predčasno poplačilo vlog, ki se upoštevajo pri ugotavljanju zajamčenih vlog, v celotnem znesku, ne da bi se s tem ogrozila sposobnost banke, da zagotavlja redno poplačilo obveznosti kot zapadajo v skladu s pogodbenimi določili ter ne da bi ogrozila doseganje ciljev izrednih ukrepov.
 

Konferenca: Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij

V organizaciji Banke Slovenije in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji poteka danes v Ljubljani konferenca na temo Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij (MSP). Osrednji temi sta reševanje slabih posojil MSP v bankah in alternativni viri financiranja za MSP.

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je v uvodnem nagovoru izpostavil velik pomen MSP za gospodarstvo in opozoril na ugotovitve nedavne analize Banke Slovenije z naslovom The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013 2/2015. Avtorja ugotavljata, da so mala in mlada podjetja z vidika neto rasti zaposlovanja bolj občutljiva za ciklični upad gospodarske aktivnosti kot velika in stara podjetja, kar se je potrdilo v letih 2009-2013.
 

Program konference in uvodni govor guvernerja sta na voljo TUKAJ.

Izjava za javnost - Odziv na navedbe VZMD

Ljubljana, 1. oktobra 2015

Zadnje javne izjave Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) glede stališča Evropske komisije o nezavezujoči naravi Sporočila o bančništvu, ki je bilo podlaga za izbris delnic in podrejenih instrumentov ob sanaciji slovenskih bank, temeljijo na izvlečkih stališča Evropske komisije in  ti izvečki ne dajo celovite informacije o stališču Evropske komisije.

Evropska komisija je namreč v dokumentu, ki ga je posredovala Sodišču EU v Luksemburgu, pritrdila dosedanjim stališčem Banke Slovenije, in sicer da bi bila državna pomoč, ki ne bi upoštevala popolnega izbrisa podrejenih instrumentov, zavrnjena.

Evropska komisija je v svojem odgovoru za sodišče tudi jasno in večkrat poudarila, da bi bila državna pomoč v primeru slovenskih bank brez popolnega izbrisa podrejenih upnikov nezdružljiva s pravili notranjega trga in bi torej Evropska komisija takšne ukrepe zavrnila.

Posledično so tako pritrdili tudi razlagi o zavezujočih učinkih sporočila v okoliščinah, v katerih je bila Slovenija. 
 

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 8. oktober 2015

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 9. do 11. oktobra 2015 v Limi (Peru).

Guverner Boštjan Jazbec se bo v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner Jazbec se bo v Limi udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavnikoma evropskega oddelka in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in njegovim namestnikom Philipom Gersonom ter namestnico direktorja oddelka za denarne in kapitalske trge Ratno Sahay. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem.

 


 

Banka Slovenije preiskovalni komisiji DZ posredovala dodatna gradiva

Banka Slovenije je 28. septembra 2015 preiskovalni komisiji DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji posredovala 7.602 strani dodatno zahtevane dokumentacije.
Dodatno dokumentacijo je Banka Slovenije posredovala na podlagi dopisa komisije, naj posreduje naslednje tri sklope gradiv (v nadaljevanju citat iz dopisa komisije):
"36.) dokumentacijo bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d., in NKBM, d. d., ki so jo posredovale omenjene banke Banki Slovenije na podlagi njenega dopisa št. 24.10-0250/09-DI, 24.10-0162/10-KK, 24.10-0191/11-KK in 24.10-0148/12 ter zbirno poročilo Banke Slovenije, pripravljeno na podlagi teh odgovorov in dokumentacije;
37.) odgovore bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d., in NKBM, d. d., ki so jih posredovale omenjene banke Banki Slovenije na podlagi njenega dopisa št. 24.10-0192/12-DI ter zbirno poročilo Banke Slovenije, pripravljeno na podlagi teh;
38.) vsa poročila bank: NLB, d.d., Abanka Vipa, d. d., Probanka, d. d., Factor banka, d. d., Banka Celje, d. d. in NKBM, d. d. o velikih izpostavljenosti (+ 10%, 15%, 20%) ter o nastanku izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko za preučevano obdobje."

Banka Slovenije je tako omenjeni komisiji, ki jo vodi mag. Anže Logar, skupno do zdaj posredovala 23.326 strani dokumentacije. Prvi paket je posredovala 4. avgusta 2015. Več...
 

Sporočilo za javnost – Banka Slovenije projekcije gospodarskih gibanj popravila navzgor

Ljubljana, 14. oktobra 2015

Na današnji novinarski konferenci sta bili predstavljeni novi publikaciji Banke Slovenije, ki ju je Svet Banke Slovenije obravnaval na seji 13. oktobra 2015.

1. Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, oktober 2015

Slovensko prehitevanje gospodarske rasti evrskega območja se letos nadaljuje v močnejšem obsegu od predvidenega. Rast BDP je v prvem polletju dosegla 2,7 %, k njej pa je največ prispeval izvozni sektor. Ta letos ponovno izkazuje fleksibilnost ob nihanjih tujega povpraševanja, saj je padec izvoza v Rusijo nadomestil večji blagovni izvoz na netradicionalne trge. Rast izvoza izdatno podpira tudi turizem. Presežek na tekočem računu plačilne bilance se tako ohranja blizu 7 % BDP.

Ob razmeroma hitri rasti zaposlovanja in večjem zaupanju gospodinjstev se postopoma krepi njihova končna potrošnja, kar spodbuja rast v številnih zasebnih storitvah. Med pomembnejšimi dejavnostmi izstopa le gradbeništvo, kjer se aktivnost letos močno zmanjšuje skladno s padcem investicij v zgradbe in objekte. Vendar v agregatu investicij že prihaja do postopnega izboljševanja strukture, saj so se v prvem polletju nekoliko okrepile zasebne investicije v opremo in stroje. Hkrati razpoložljivi podatki nakazujejo, da se je solidna gospodarska rast nadaljevala tudi v letošnjem tretjem četrtletju.

Na tej podlagi in z upoštevanjem revizije nacionalnih računov za leto 2014 je Banka Slovenije projekcije gospodarskih gibanj popravila navzgor. BDP naj bi se letos po oceni povečal za več kot 2,5 %, v naslednjih dveh letih pa bo rast v povprečju presegala 2 %.
Upočasnitev rasti bo predvsem posledica dinamike investicij države. Struktura gospodarske rasti postaja z močnejšim okrevanjem zasebne potrošnje bolj uravnotežena. To ustvarja pogoje za solidno rast aktivnosti kljub manjšemu obsegu investicij države, hkrati pa zaradi rasti javnofinančnih prihodkov lajša fiskalno konsolidacijo. Ta bo sicer še naprej zavirala rast skupne končne potrošnje. S pričakovano solidno rastjo izvoza, ki jo podpira izboljšana konkurenčnost izvoznega sektorja, ter z močnejšo oporo na domačem trgu, se bodo postopno povečevale zasebne investicije v opremo in stroje, kar bo prispevalo k obnovi tehnoloških zmogljivosti gospodarstva. Financiranje teh investicij bodo omogočali predvsem finančni presežki podjetij, medtem ko domače bančno financiranje še ne bo odločilni dejavnik. V obdobju projekcij se bo inflacija povečevala zgolj postopno in ne bo presegla 1,5 %.

Tveganja za realizacijo tokratnih projekcij so precej uravnotežena. V domačem okolju največjo negotovost predstavlja obseg investicij države, vendar večje tveganje izhaja iz mednarodnega okolja. Slednje je povezano z razmerami v Rusiji, na Kitajskem, Braziliji in Turčiji. Na rast izvoza lahko negativno vpliva tudi afera Volkswagen ter morebitno zapiranje mej zaradi begunske krize. Na drugi strani so možni močnejši pozitivni učinki programa kvantitativnega sproščanja ECB. Slednje lahko močneje vpliva tudi na inflacijo, pri kateri so negotovosti povezane še z gibanjem cen nafte, v domačem okolju pa z rastjo plač.
Kljub opaznemu napredku številne ovire še naprej onemogočajo, da bi gospodarska rast postala robustnejša. Proces prestrukturiranja podjetij še ni končan, pri čemer je treba fokus delovanja prenesti še na mala in srednje velika podjetja, kar bi med drugim sprostilo dodaten investicijski potencial. Glavni pogoj za izdatnejše domače in tuje zasebne investicije pa je zaupanje v trajnejšo gospodarsko rast in v domače poslovno okolje. Pri oblikovanju konkurenčnega poslovnega okolja je vloga države ključna, saj lahko z ničelno toleranco do plačilne nediscipline in korupcije, hitro odzivno javno upravo ter učinkovitim pravnim redom zagotovi, da je domače poslovno okolje stabilno in predvidljivo.

2. Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, oktober 2015

Avgusta se je nadaljevalo razdolževanje bančnega sistema do bank v tujini. Zaradi izdaje obveznice SID banke se je skupni obseg financiranja bank na grosističnih trgih v tem mesecu sicer povečal, z vplivom na porast celotne bilančne vsote bančnega sistema. Pomen vlog nebančnega sektorja v virih financiranja bank se še naprej povečuje, avgusta so dosegle 66,8%-ni delež, za 5,7 odstotnih točk več kot konec leta 2014. Vloge gospodinjstev so se po večmesečnem naraščanju avgusta znižale, vendar ni opaziti selitev v alternativne vrste naložb.

Pri kreditiranju se nadaljuje upočasnitev negativne dinamike, predvsem pri velikih domačih bankah in pri hranilnicah. Redne letne ankete o povpraševanju podjetij kažejo, da se je povpraševanje nefinančnih podjetij po bančnih posojilih letos povečalo pri polovici bank in hranilnic. Na ponudbeni strani so pogoji novih posojil podjetjem zaradi močno znižanih obrestnih mer bistveno ugodnejši kot pred enim letom, vendar se kreditni standardi glede ostalih posojilnih pogojih ohranjajo na doseženih ravneh. Nasprotno so se pri stanovanjskih posojilih v zadnjih dveh četrtletjih kreditni standardi nekoliko zrahljali. Porast transakcij z rabljenimi stanovanji in hitra rast novoodobrenih posojil pri bankah kažejo na oživljanje nepremičninskega trga, z ugodnimi pričakovanimi glede nadaljnje rasti tega segmenta kreditiranja v bankah.

Kakovost kreditnega portfelja se izboljšuje. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je avgusta znašal 11,1%, njihov obseg je s 4 mrd EUR za 10% nižji kot konec 2014. Najbolj so se znižale nedonosne terjatve do tujcev in do nefinančnih podjetij, vendar se pri slednjih ohranja bistveno slabša kakovost portfelja do majhnih in srednjih podjetij. Banke so v letošnjem letu pospešile odpisovanje slabih terjatev, v osmih mesecih letos za 0,5 mrd EUR.

Banke so v obdobju januar-avgust 2015 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 210,8 mio EUR, kar je za dobro polovico več kot v osmih mesecih lani. K ugodnejšemu rezultatu so ključno prispevali nižji stroški oslabitev in rezervacij.
 

Novembra v prodajo novi priložnostni kovanci

Ljubljana, 27.10.2015

Svet Banke Slovenije se je na današnji seji sprejel sklep, povezan z izdajo priložnostnih kovancev.

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14), odločila, da se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci:

 • spominski kovanec za 2 € ob dogodku Emona – Ljubljana in
 • zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila.

Dodatno je Vlada RS na seji 5. marca 2015 s sklepom odločila, da se v letu 2015 izda tudi spominski kovanec za 2 € z enotnim motivom ob 30. obletnici zastave Evropske unije.

Spominski kovanec za 2 € za zaznamovanje dogodka Emona – Ljubljana (nakovano 1 mio kosov), ki je zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah evroobmočja, bo prek bank izročen v obtok 9. novembra 2015.

Prav tako bo za numizmatični trg 9. novembra 2015 izročeno v prodajo:

 • 5.000 kosov spominskega kovanca za 2 € (visoki sijaj oz. proof), izdanega ob dogodku "Emona – Ljubljana" v plastični kapsuli (prodajna cena: 9 €) ter
 • 13.500 kosov navadne (BU) izdelave (prodajna cena: 25 €) in 1.500 kosov kvalitete proof (prodajna cena: 45 €) zbirke evrokovancev, ki vsebuje vse nominalne vrednosti evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo (letnica kovanja 2015), zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 € (izdan ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila) in spominski kovanec za 2 € (izdan ob dogodku "Emona –Ljubljana).

Vsi numizmatični izdelki bodo na voljo pri Deželni banki Slovenije in pri blagajniškem okencu Banke Slovenije.
 

Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela v letu 2015

Ljubljana, 28.10.2015

V avli Banke Slovenije je danes potekala tradicionalna podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.
Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.
Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

Nagrade so letos prejeli:

Boštjan ZRIM, magister znanosti Fakultete za management Univerze na Primorskem, za magistrsko delo "Povezanost strukture kapitala in propadanja slovenskih podjetij: primer predelovalne in gradbene dejavnosti", ki je nastalo pod mentorstvom izr.prof.dr. Primoža Dolenca.

Niko ČIČAK, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Measuring systemic risk in banking: the case of the Eurozone", ki je nastalo pod mentorstvom red.prof.dr. Marka Košaka.

Jasmina KOLAR, magistrica matematike Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "IRB bonitetni model za slovensko prebivalstvo", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Draga Bokala.

Matej OJSTERŠEK, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "The Short-Term Effect Of Economic Releases On The Exchange Rate Movements", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Vasje Ranta.

Blaž RUGELJ, magister matematike Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Transformacija proporcionalnega hazarda", ki je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Romana Drnovška

Denis JURIČIČ, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Proučevanje zvez med finančnimi kazalniki in uvedbo insolvenčnega postopka", ki je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Metke Tekavčič in izr. prof. dr. Marka Pahorja.

Marko RIKATO, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Empirična analiza zasebnega kapitala: uspešnost poslovanja, izbira investicij in cena agentov plasiranja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Berk Skoka in prof. dr. Ludovica Phalippouja.

Nagrajena dela si lahko ogledata na povezavi: http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=136

Vzpostavljen sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva

Ljubljana, 13. novembra 2015

Banka Slovenije je v skladu z 239. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2) vzpostavila sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva, ki je namenjen zlasti zaposlenim v bankah.
Prijavitelji lahko prijave o okoliščinah, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev zahtev ali omejitev določenih s predpisi iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2, posredujejo po navadni pošti na naslov Banke Slovenije (Slovenska 35, 1505 Ljubljana) s pripisom "prijava kršitve – ne odpiraj" ali preko spletne strani Banke Slovenije.
Za prijavo kršitev je na spletni strani Banke Slovenije objavljen obrazec, ki prijavitelja vodi skozi vprašanja, pomembna za preiskavo kršitve. Do obrazca se neposredno dostopa preko rubrike Poudarki na uvodni strani spletne strani Banke Slovenije (na sliki spodaj).

Za prijavitelje so na enem mestu zbrane tudi pomembne informacije in pogosta vprašanja, povezana z zaščito osebnih podatkov prijavitelja in internim postopkom preiskave prejete prijave kršitve.
Več informacij o sistemu obveščanja o kršitvah in spletnem obrazcu najdete na povezavi TUKAJ.

Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA)

Ljubljana, 24. novembra 2015

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah v okviru enotne knjige pravil opredelil enotno definicijo nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti za namen poročanja na konsolidirani podlagi, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015).

Upoštevajoč novo, enotno definicijo ter s ciljem spremljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam s podzakonskim aktom predpisala četrtletno poročanje teh podatkov tudi na posamični podlagi. Banke in hranilnice so po novi definiciji obseg nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti prvič poročale po stanju na dan 30. 6. 2015.

Razlike v definiciji

Banka Slovenije trenutno mesečno (v publikaciji Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere) objavlja podatek o višini in deležu terjatev z zamudo nad 90 dni med vsemi razvrščenimi terjatvami bank. Po stanju na dan 30. 6. 2015 je delež teh terjatev na nivoju celotnega bančnega sistema znašal 10,2% oz. 3,54 mrd EUR.

Ebina definicija nedonosnih izpostavljenosti je širša, saj poleg izpostavljenosti s pomembnim zneskom zamude nad 90 dni v števcu kazalnika - delež nedonosnih izpostavljenosti - vključuje tudi izpostavljenosti, ki ustrezajo kriteriju "majhne verjetnosti plačila". Med slednjimi največji del predstavljajo restrukturirane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, pri katerih zaradi spremenjenih amortizacijskih načrtov odplačevanja (kot posledica nezmožnosti odplačevanja po pogojih pred to spremembo) ne prihaja do zamude več kot 90 dni in pri katerih je ob tej spremembi prišlo ali je verjetno, da bo prišlo do pomembnega odpusta dolga dolžnika.

Ker imajo slovenske banke med svojimi izpostavljenostmi veliko takšnih restrukturiranih izpostavljenosti, se delež nedonosnih izpostavljenosti, upoštevajoč Ebino definicijo, zviša. Iz spodnje tabele izhaja, da je bilo po stanju na dan 30. 6. 2015 kar polovico nedonosnih izpostavljenosti že deležnih ukrepov restrukturiranja (2,84 mrd EUR od skupno 5,95 mrd EUR nedonosnih izpostavljenosti).

Definicija Ebe razširja tudi obseg izpostavljenosti v imenovalcu kazalnika o deležu nedonosnih izpostavljenosti (42,0 mrd EUR v primerjavi s 35,8 mrd EUR). V imenovalcu kazalnika so poleg do sedaj vključenih finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti (kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev), ter (nepreklicnih) prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, na podlagi katerih lahko za banko nastane obveznost plačila, vključena tudi finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti, ki niso namenjena trgovanju, ter odobreni nečrpani krediti (iz zunajbilance).

Tabela: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema na posamični podlagi po stanju na dan 30.6.2015

Banka Slovenije bo podatke o nedonosnih izpostavljenostih na nivoju celotnega bančnega sistema objavljala četrtletno na spletni strani Banke Slovenije v okviru Nadzora bančnega sistema pod rubriko Nadzorniška razkritja - Podatki o nedonosnih izpostavljenostih.

Prezentacija: Problematika slabih kreditov (Novinarska konferenca, 24. 11. 2015)

Sporočilo za javnost EBE (v angl.)

Sporočilo za javnost – Nadaljuje se solidna gospodarska rast

Ljubljana, 24.novembra 2015

Svet Banke Slovenije je na zadnji seji obravnaval in potrdil več sklepov in gradiv.

1. Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2015
Povečana tveganja v mednarodnem okolju zaenkrat še ne vplivajo na domačo gospodarsko aktivnost, saj se po razpoložljivih mesečnih kazalnikih nadaljuje solidna gospodarska rast, ki je v tretjem četrtletju verjetno ostala višja od povprečja evrskega območja.
K rasti so izdatno prispevale predelovalne dejavnosti, kjer pričakovano upočasnjevanje rasti proizvodnje avtomobilske industrije že nadomešča hitrejša rast drugih panog. Solidna rast prihodkov se ohranja tudi v zasebnih storitvah, a verjetno z nekoliko manjšim prispevkom potrošnje gospodinjstev, vsaj če sodimo po stagnaciji kazalnika zaupanja potrošnikov ter prihodkov v gostinstvu in trgovini. V nasprotju z agregatnimi gibanji se gradbeništvo sooča z vse večjimi težavami, saj je skoraj v celoti odvisno od investicij države, te pa letos zaenkrat zaostajajo za načrti. Za tretje četrtletje se tako pričakuje prevladujoč prispevek neto menjave s tujino k rasti BDP, kar nakazuje tudi presežek na tekočem računu, ki se približuje 8 % BDP.
Za tretje četrtletje je nakazana upočasnitev rasti končne potrošnje gospodinjstev, kar sovpada z znižanjem rasti razpoložljivega dohodka, ki letos skoraj v celoti temelji na masi plač. Slednjo ob stagnaciji nominalnih plač tako še naprej povečujeta rast zaposlenosti, ki ostaja solidna, na realno kupno moč pa precej vpliva tudi poglabljanje deflacije. Ta je oktobra dosegla -1,1 %, gibanje cen pa je za povprečjem evrskega območja opazno zaostajalo v skoraj vseh pomembnejših skupinah.
Fiskalni položaj države se naprej izboljšuje. Ob ugodni gospodarski rasti in varčevalnih ukrepih rast javnofinančnih prihodkov precej presega rast izdatkov. To bo omogočilo znižanje letošnjega primanjkljaja pod 3 % BDP. Hkrati so tveganja na fiskalnem področju visoka in izhajajo iz enkratnih dejavnikov, med katere sodijo transakcije DUTB in finančno breme begunske krize.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2015 (do zdaj se je publikacija imenovala Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere)
Septembra se v bančnem sistemu nadaljujejo trendi iz preteklih mesecev. Nadaljuje se krčenje bilančne vsote: na aktivi krčenje kreditne aktivnosti, na pasivi razdolževanje na grosističnih trgih. Dolg bank do tujine se je v devetih mesecih 2015 znižal za 1,4 mrd EUR in v strukturi virov financiranja predstavlja 12,8%. Vloge nebančnega sektorja so v strukturi financiranja bank dosegle 67%, pri čemer se nadaljuje krajšanje njihove ročnostne strukture. Poleg vlog gospodinjstev se opazno povečujejo tudi vloge podjetij pri bankah, septembra medletno za 8,5%.
Dinamika zmanjševanja posojil nebančnemu sektorju se je v zadnjih mesecih stabilizirala pri -10%, pri posojilih nefinančnim podjetjem pri -17% do -18%. Upadanje se upočasnjuje pri velikih domačih bankah. Nadaljuje se rast stanovanjskih posojil in umirjanje negativne rasti potrošniških posojil.
Posojilne obrestne mere se v letu 2015 znižujejo hitreje kot v preteklem letu in hitreje kot v evroobmočju. Banke spodbujajo najemanje posojil gospodinjstev tudi z večjo ponudbo posojil s fiksno obrestno mero, ki za dolžnike pomenijo nižje obrestno tveganje ter zaradi močno znižanih ravni tudi manjše breme servisiranja dolgov.
Delež terjatev v zamudi nad 90 dni, kot mera kakovosti kreditnega portfelja, se je v zadnjem četrtletju stabilizirala pri 11,1%. Izstopa izboljšanje kakovosti portfelja do podjetij iz predelovalnih dejavnosti, z 9,2%-nim deležem. Banke so v letošnjem letu pospešile odpisovanje slabih terjatev, v devetih mesecih letos za 0,6 mrd EUR.

Banke so v obdobju januar-september 2015 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 197 mio EUR, za 62% več kot v devetih mesecih lani. K ugodnejšemu rezultatu so ključno prispevali nižji stroški oslabitev in rezervacij.

3. Spominski kovanec za 2 € z enotnim motivom ob 30. obletnici zastave Evropske unije
Evropska komisija je konec leta 2014 sprejela odločitev, da države članice evroobmočja v letu 2015 izdajo spominski kovanec za 2 € z enotnim motivom za zaznamovanje 30. obletnice zastave Evropske unije. Zato je Vlada RS s sklepom odločila, da se v letu 2015 z izdajo priložnostnih kovancev zaznamujejo, poleg dogodkov Emona – Ljubljana in 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila, tudi 30. obletnica zastave Evropske unije.

Spominski kovanec za 2 € ob 30. obletnici zastave Evropske unije z izpisano državo izdajateljico "SLOVENIJA", bo v količini 1 milijon kosov izročen v obtok 7. decembra 2015. Spominski kovanci za 2 € so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah evroobmočja.

4. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

NSP se je seznanil z aktivnostmi, povezanimi z oblikovanjem nacionalne harmonizirane rešitve za financiranje terjatev dobaviteljev - factoring

Ljubljana, 27. november 2015

Obvestilo za javnost po četrti seji Nacionalnega sveta za plačila

V Banki Slovenije je 27. novembra 2015 potekala četrta seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), v okviru katerega Banka Slovenije izvaja predvsem vlogo moderatorja med različnimi deležniki na trgu plačil. Obravnavanih je bilo več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev.

Predstavniki Banke Slovenije – kot nosilke prenosa Direktive 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (direktiva PAD) v Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) – so prisotne seznanili s potekom aktivnosti. Predstavljena je bila vsebina direktive PAD in diskrecije, ki jih državam članicam direktiva omogoča. Države članice morajo sicer na podlagi člena 29 direktive PAD do 18. septembra 2016 sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za prenos in uporabo določb direktive. Z implementacijo direktive PAD bo na ravni EU zagotovljena večja preglednost in primerljivost bančnih provizij v zvezi s plačilnimi računi, vpeljana bodo enotna pravila za lažjo zamenjavo plačilnih računov, predvsem pa bo vsem potrošnikom, ki zakonito bivajo v EU, zagotovljena možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje. Člani NSP so se seznanili s predstavitvijo.

Na seji NSP je bil prvič predstavljen tudi predlog rešitve, ki bi na državni ravni omogočila harmoniziran način financiranja terjatev dobaviteljev (factoring) ob izkoriščanju že vzpostavljene rešitve za izmenjavo e-računov pri družbi Bankart d. o. o.. Banka Slovenije je v sodelovanju z Bankartom namreč oblikovala predlog rešitve, ki bi omogočil, da se upniki na podlagi izdanih e-računov lahko odločijo za refinanciranje, ponudnikom financiranja pa bi omogočil odkup terjatev, ki izhajajo iz posameznega e-računa, in s tem financiranje upnikov. Uveljavitev predlagane rešitve, ki v celoti temelji na že obstoječi s plačili povezani infrastrukturi na nacionalni ravni, bi prispevala k zagonu kreditne aktivnosti in izboljšanju plačilne sposobnosti podjetij. Člani NSP so se seznanili s predstavitvijo, hkrati pa so v razpravi izrazili svoja stališča glede predstavljenega predloga rešitve.

V nadaljevanju seje sta predstavnika Združenja bank Slovenije (ZBS) predstavila napredek na področju (i) uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in na področju (ii) elektronskih soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA. Obe tematiki sta zaradi možnih koristi za različne deležnike na trgu aktualni za obravnavo znotraj NSP. Nadgradnja optično čitljivih elementov na obrazec UPN bi po pričakovanjih lahko prinesla koristi tako za izdajatelje in ponudnike plačilnih storitev, kot tudi za plačnike, saj omogoča zapis velike količine podatkov, enostavnejši in hitrejši zajem podatkov z obrazca (npr. s pametnim telefonom), odpravljena pa je tudi možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih. Pričakovane koristi sklepanja soglasij za direktne obremenitve SEPA na elektronski način pa bi bile zlasti večja privlačnost direktnih obremenitev SEPA kot učinkovitega plačilnega instrumenta pri plačnikih ter olajšano hranjenje in obdelava zadevnih podatkov pri prejemnikih plačil. Člani NSP so sklenili, da še naprej podpirajo aktivnosti, ki potekajo na obeh omenjenih področjih.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila pomembnejše tematike, ki so trenutno predmet obravnave Odbora za plačila malih vrednostih v eurih (Euro Retail Payment Board – Odbor), in sicer (i) takojšnja plačila, (ii) mobilna in kartična brezstična plačila ter (iii) rešitev elektronske izmenjave računov. Sekretariat NSP bo tudi v prihodnje deloval kot vezni člen med Odborom in nacionalnimi deležniki s trga plačilnih storitev, s ciljem prispevati k nadaljnjemu razvoju učinkovitega trga plačilnih storitev (tako nacionalnega kot tudi evropskega).

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na četrti seji NSP, so dostopna na tej povezavi.
 

Banka Slovenije: Sprejeti ukrepi so bili nujni, da se ohrani finančna stabilnost v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 30. novembra 2015

Banka Slovenije bo na obravnavi pred Sodiščem EU v zvezi z vprašanjem Ustavnega sodišče RS glede veljavnosti Sporočila o bančništvu podrobno predstavila okoliščine v zvezi s potrebnostjo sprejetih izrednih ukrepov glede na finančni položaj petih bank, ki so bile deležne teh ukrepov v letu 2013, in glede ene banke v letu 2014. Banka Slovenije bo sodišču pojasnila, da so bili sprejeti ukrepi nujni, da se ohrani finančna stabilnost v Republiki Slovenije. K uporabi teh ukrepov je bila Banka Slovenije zavezana na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1) z namenom ohranitve finančne stabilnosti v državi.
Za izrek so bili torej podani zakonski razlogi, Republika Slovenija pa je zagotovila državno pomoč bankam, da bi ohranila finančno stabilnost v državi in izpolnila svoje obveznosti kot članica EU.

Slovenski bančni sektor se je s kapitalskim primanjkljajem spopadal od leta 2008, ko se je začel tudi močan razkorak med kapitalsko ustreznostjo bank v Sloveniji in v EU.

Graf: Razkorak med kapitalsko ustreznostjo bank v Sloveniji in v EU (v %, povprečje)

Količnik kapitalske ustreznosti slovenskih bank je bil konec leta 2012 za 30 odstotkov nižji od povprečja v Evropski uniji, zaradi nepravočasne odzivnosti na dokapitalizacijske pozive Banke Slovenije. V letu 2012 so postali močnejši tudi zunanji pozivi k nujnosti takojšnjega ukrepanja. Povečana ocena tveganja je povečala nezaupanje tako doma kot v tujini. Opozorila Evropske komisije so bila preslišana, stresni testi pa so že maja 2013 razkrili velik kapitalski primanjkljaj slovenskega bančnega sistema.

Banka Slovenije je po letu 2008 večkrat zahtevala dokapitalizacije bank, ki so bile v letih 2013/2014 v postopku sanacije, tj. NLB, NKBM, Abanke, Banke Celje, Probanke in Factor banke. Delničarji vseh bank so imeli možnost, da problem pomanjkanja kapitala rešijo sami, a nobeni banki ni uspelo povečati osnovnega kapitala, saj delničarji niso bili pripravljeni ali niso mogli zagotoviti svežega kapitala, bankam pa ni uspelo pridobiti novih vlagateljev. Vse banke so prostovoljno zaprosile za državno pomoč.

Banka Slovenije je, v izogib dvomom o verodostojnost podatkov o kapitalskih potrebah bank, ki so zaprosile za državno pomoč, najela neodvisne strokovnjake, ki so opravili temeljit pregled kakovosti sredstev bank in v prihodnost usmerjeno oceno ustreznega kapitala. Pogoji skrbnega pregleda so bili določeni v skladu z zahtevami Evropske komisiji in Evropske centralne banke. Skrbni pregled je razkril še precej večjo izgubo v bankah, zlasti iz naslova resnega povečanja obsega nedonosnih terjatev bank. Zaradi ugotovljene izgube so banke izkazovale negativni kapital.

Omenjene banke so glede na bilančno vsoto predstavljale polovico celotnega domačega bančnega sektorja, njihov hkratni stečaj zaradi insolventnosti pa bi povzročil, da bi propadle tudi nekatere preostale banke, kar bi povzročilo neobvladljive posledice za gospodarstvo, politično stabilnost in ne nazadnje socialne pravice. Vlada in Banka Slovenije sta morali sprejeti ukrepe za reševanje, s katerimi sta odpravili insolventnost teh bank in preprečili njihov stečaj.
Glede na negativni kapital in prejšnje neuspešne poskuse zasebne dokapitalizacije je bila tako zadnja možnost za odpravo insolventnosti teh bank dokapitalizacija s strani države. Državno pomoč je morala odobriti Evropska komisija. Če zahteve glede državne pomoči ne bi bile izpolnjene in Evropska komisija ne bi dovolila izvedbe teh ukrepov, bi to ogrozilo gospodarstvo in stabilnost celotne države. Brez hitre odobritve državne pomoči bi bila namreč stabilizacija slovenskega bančnega sistema onemogočena in s tem realno gospodarstvo močno ogrožena. Če Evropska komisija državne pomoči, za katero so zaprosile banke, ne bi dovolila, bi bil nad bankami sprožen stečajni postopek. Neodvisni strokovnjaki so ugotovili, da so bili delnice in drugi instrumenti, glede na ugotovljeni finančni položaj bank, popolnoma brez vrednosti, saj bi se morala v stečajnem postopku vsa preostala sredstva teh bank uporabiti za poplačilo njihovih deponentov in prednostnih upnikov, pri čemer delničarjem in imetnikom podrejenih instrumentov ne bi ostalo nič. (Podrobneje o tem v Poročilu, ki ga je Banka Slovenije marca letos poslala v Državni zbor.)

Da bi lahko banke prejele državno pomoč, ki je bila nujno potrebna za stabilizacijo poslovanja, in zadostile zahtevi iz Pogodbe o delovanju EU oziroma Sporočila Komisije o bančništvu, da je ta pomoč omejena na minimalni obseg, je moral biti pred vplačilom sredstev države za dokapitalizacijo bank izveden ukrep pokrivanja primanjkljaja kapitala najprej z delniškim kapitalom in podrejenimi instrumenti. Le tako se namreč lahko izven stečaja zagotovi prispevek imetnikov lastniškega in podrejenega kapitala k pokrivanju izgub. Popolni izbris je bil potreben, saj delničarji in upniki podrejenih instrumentov v primeru stečaja banke ne bi bili poplačani niti delno. Če prispevek delničarjev in imenikov podrejenih instrumentov ne bi bil zagotovljen v takšnem obsegu, dokapitalizacija bank z državno pomočjo, glede na pravila EU za državne pomoči, ne bi bila dopustna.

Banka Slovenije je bila v postopku reševanja bank dolžna upoštevati veljavno zakonodajo, vključno z novelo Zakona o bančništvu, ki jo je v drugi polovici leta 2013 sprejel Državni zbor in je določala ukrepe izbrisa in konverzije kvalificiranih obveznosti (delnic in instrumentov podrejenega dolga). Če Banka Slovenije ne bi uporabila navedenega ukrepa v zvezi s sanacijo bank 2013 in 2014, dokapitalizacija bank s strani države ne bi bila dopustna, posledica tega pa bi bil, kot omenjeno, stečaj teh bank, katerega negativne posledice so opisane zgoraj.
 

_________________
Ukrepi Banca D'Italia
Opozorimo še na sporočilo italijanske centralne banke iz 22. novembra 2015 o ukrepih v štirih italijanskih bankah (izsek in povezava na sporočilo): "In view of the losses that have been recognized, under the plan the reserves, share capital and nominal value of the subordinated liabilities included in equity are written off, extinguishing the corresponding administrative and ownership rights."
 

Sporočilo za javnost: Sprememba pri Dnevni tečajnici – referenčni devizni tečaji ECB

Devizni tečaji v dnevni tečajnici Banke Slovenije so povzeti po referenčnih deviznih tečajih, ki jih dnevno objavlja ECB. ECB s 1. 7. 2016 spreminja čas objave referenčnih deviznih tečajev s 14:30 na 16:00. Metodologija za določanje referenčnih tečajev ostaja nespremenjena in bo tudi v prihodnje temeljila na stanju na valutnih trgih ob 14:15.

Cilj novega časa objave je okrepiti razlikovanje med uporabo referenčnih deviznih tečajev privatnih ponudnikov za transakcijske namene in tečajnice ECB, ki je objavljena za informativne namene. S kasnejšo objavo želi ECB destimulirati uporabo referenčnih deviznih tečajev ECB za transakcijske namene.

Posledično se bo zamaknila tudi objava dnevne tečajnice Banke Slovenije in sicer s 14:40 na predvidoma 16:15.

Čas objave mesečne tečajnice Banke Slovenije ostaja nespremenjen.

Več informacij o referenčnih deviznih tečajih ECB je na voljo na spletni strani http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151207.sl.html.

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa

Na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije, sprejetega na 546. seji, dne 8. 12. 2015 Banka Slovenija uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa - proticiklični kapitalski blažilnik in kapitalski blažilnik za druge sistemsko pomembne banke.

1. Proticiklični kapitalski blažilnik

Proticiklični kapitalski blažilnik (v nadaljevanju blažilnik) je namenjen zaščititi bančnega sistema pred morebitnimi izgubami takrat, kadar so le-te povezane s povečanjem tveganj v sistemu zaradi gibanja finančnega cikla. Instrument je namenjen omejevanju cikličnih sistemskih tveganj in prispeva k doseganju vmesnega cilja makrobonitetne politike "blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda". Vmesni cilji makrobonitetne politike so opredeljeni v Smernicah makrobonitetne politike Banke Slovenije.
Pravno podlago za uvedbo blažilnika predstavlja Zakon o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15), ki Banki Slovenije nalaga, da najkasneje 1. 1. 2016 uvede blažilnik.

Aktualne gospodarske razmere in nizka kreditna aktivnost bank ne zahtevajo aktivnega ukrepanja Banke Slovenije, zato je bilo opredeljeno, da znaša blažilnik 0 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem. Pravni okvir in opredeljena metodologija izračuna pa vzpostavljata ustrezen okvir za določanje pozitivnih stopenj blažilnika, ko bodo razmere to zahtevale.

Trenutne vrednosti kazalnikov tveganj in njim pripadajoča zgodovinska povprečja vsebuje Tabela 1. Na podlagi kazalnikov neravnovesij v bančnem sistemu, ki izvirajo iz prekomernega kreditiranja gospodarstva, in ekspertne presoje ocenjujemo, da se danes v bančnem sistemu ne pojavljajo tveganja, ki izhajajo iz prekomernega kreditiranja, zato se določi, da znaša stopnja blažilnika v zvezi s kreditnimi izpostavljenostmi v Republiki Sloveniji 0 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem.

Tabela 1: Vrednosti kazalnikov za določitev blažilnika.

Kazalnik\Vrednost Povprečna vrednost (2000Q1-2015Q3)* Vrednost kazalnikov, upoštevana pri odločitvi o blažilniku, sprejeti v 4. četrtletju 2015**
Vrzel med krediti zasebnemu nebančnemu sektorju in BDP -0,4 % -38,4 %
Letna stopnja rasti cen nepremičnin (na voljo od 2001) 4,4 % 3,5 %
Letna stopnja rasti kreditov domačemu zasebnemu nefinančnemu sektorju 11,3 % -5,7 %
Razmerje med krediti in depoziti zasebnega nebančnega sektorja 1,2 1,0
Donos na kapital -0,01 -0,01
Razmerje med krediti in bruto poslovnim presežkom 4,4 2,9

Vir: SURS in lastni preračuni.
*Vrednost služi zgolj za orientacijo.
**Uporabljena je zadnja razpoložljiva vrednost kazalnika, 2015Q3. Za letno stopnjo rasti cen nepremičnin je zadnja razpoložljiva vrednost 2015Q2.

Za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji se uporabi stopnja blažilnika 0 %. Za izpostavljenosti do drugih držav EGP se uporabijo stopnje blažilnika kot so navedene na spletni strani ESRB. Za kreditne izpostavljenosti v državah, ki niso navedene na spletni strani ESRB, se uporabi stopnja blažilnika 0 %.
Več informacij o blažilniku je na voljo na podstrani Finančna stabilnost-Makrobonitetni instrumenti-Prociklični kapitalski blažilnik.

2. Kapitalski blažilnik za druge sistemsko pomembne banke (DSPB)

Strukturni makrobonitetni ukrep - kapitalski blažilnik za DSPB je namenjen povečanju sposobnosti pokritja izgub in posledično zmanjšanju verjetnosti stresnih dogodkov in njihovih posledic, s čimer prispeva k doseganju vmesnega cilja makrobonitetne politike "omejevanje sistemskega vpliva izkrivljajočih spodbud z namenom zmanjšanja moralnega hazarda", ki ga opredeljujejo Smernice makrobonitetne politike Banke Slovenije.

Pravno podlago za identifikacijo DSPB predstavljajo Zakon o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15) in Smernice EBA, katerih uporabo določa Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Ur. l. RS 66/15).

Na podlagi točkovanja, izvedenega v skladu s Smernicami EBA je Banka Slovenije odločila, da so kot DSPB določene NLB d.d., SID banka, d.d., Ljubljana, Unicredit banka Slovenija d.d., Abanka d.d., Nova KBM d.d., SKB d.d., Sberbank d.d. in Banka Koper d.d.

Hkrati je Banka Slovenije v skladu z 221. členom ZBan-2 določila blažilnik za DSPB. Blažilnik za DSPB morajo banke izpolnjevati od 1. 1. 2019 dalje. Stopnja blažilnika (izražena kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganjem) je v odvisnosti od rezultata, doseženega pri točkovanju sistemske pomembnosti po Smernicah EBA, opredeljena v Sklepu o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke (Ur. l. RS 96/15). Banka blažilnik izpolnjuje z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom na najvišji ravni konsolidacije v Republiki Sloveniji.

Tabela 1: Dosežen rezultat pri oceni sistemske pomembnosti in višina kapitalskega blažilnika.

  VREDNOSTI INDIKATORJA SISTEMSKE POMEMBNOSTI (SMERNICE EBA) VIŠINA KAPITALSKEGA BLAŽILNIKA OD 1. 1. 2019 DALJE (v % skupne izpostavljenosti tveganjem)
NLB d.d. 2824 1,00 %
SID banka, d.d., Ljubljana 1365 0,50 %
Unicredit banka Slovenija d.d. 1191 0,50 %
Abanka d.d. 839 0,25 %
Nova KBM d.d. 706 0,25 %
SKB d.d. 464 0,25 %
Sberbank d.d. 433 0,25 %
Banka Koper d.d. 429 0,25 %

Vir: BS

Več informacij o blažilniku je na voljo na podstrani Finančna stabilnost-Makrobonitetni instrumenti-Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke.

Sporočilo za javnost - Pogled Banke Slovenije na starteške izzive ekonomske politike v 2015

Banka Slovenije je predstavila dokument Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015.
Gre za posodobitev dokumenta Pogled na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji, ki ga je Banka Slovenije izdala 17. julija 2014, in v katerem je predstavila več možnih načinov, kako vrniti zagon slovenskemu gospodarstvu po dolgi recesiji, ki se je začela s finančno krizo leta 2008.

Banka Slovenije v dokumentu Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015 med drugim opozarja, da dodatno večanje prilagodljivosti monetarne politike ni čarobna palica, s katero bi lahko sprožili kreditno rast.
"Ključno je, da še v večji meri izboljšamo bilance podjetniškega in posledično tudi bančnega sektorja. Če bomo kreditno rast spodbudili z znižanjem kreditnih standardov, nam znova preti nevarnost napihovanja kreditne rasti prek vzdržnih meja. Model financiranja ne bi smel biti enak tistemu iz obdobja pred krizo. Veljalo bi spremeniti dosedanje zanašanje podjetij na dolžniško financiranje in narediti premik k povečanju deleža lastniškega financiranja. Izboljšava poslovnega okolja je bistvena, če želimo privabiti nove, lastniške kapitalske tokove. Vlogo države v gospodarstvu bi morali opredeliti na novo in jo zmanjšati, tudi zaradi sistema obravnave državne pomoči v evropskem okolju."

Odločna in takojšnja izvedba strukturnih fiskalnih ukrepov po mnenju Banke Slovenije ne bo zagotovila samo fiskalne vzdržnosti na dolgi rok, ampak bo tudi ustvarila prostor, kjer bo lahko fiskalna politika podprla monetarno politiko pri spodbujanju povpraševanja in rasti.

Celoten dokument: Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015

Prezentacija - Novinarska konferenca, 10.12. 2015

Sporočilo za javnost - Odziv Banke Slovenije na trditve VZMD

Ljubljana, 17.12.2015

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je na svoji spletni strani objavilo novico z naslovom »BANKA SLOVENIJE – po novih zavajanjih Viceguvernerke Caprirolo VZMD pripravil celotni pregled domnevnih razlastitev imetnikov delnic in obveznic evropskih bank« kot odziv na pojasnila, ki jih je 1. decembra 2015 v oddaji Odmevi podala viceguvernerke Banke Slovenije, mag. Stanislave Zadravec Caprirolo, glede obravnave delnic in podrejenih instrumentov v primeru nedavnega reševanja štirih italijanskih bank.
Ker VZMD v novici navaja, da gre za »nadaljevanje nezaslišanih zavajanj najvišjih predstavnikov Banke Slovenije«, in podaja še več neresničnih informacij, je Banka Slovenije primorana odgovoriti in navedbe odločno zavrniti.

Celoten ODZIV BANKE SLOVENIJE NA TRDITVE VZMD

Sporočilo za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke in Probanke

Ljubljana, 28. december 2015

Banka Slovenije je 8. decembra 2015 izdala Factor banki d. d. in Probanki d. d. navodilo, da v okviru postopka urejenega prenehanja poslovanja predčasno poplačata vse preostale vloge deponentov, razen vlog iz "sektorja država". (Banka Slovenije je 13. avgusta 2015 namreč že izdala podobno navodilo za predčasno poplačilo vseh vlog vlagateljev, katerih vloge so štele za zajamčene, ne glede na znesek. Podrobneje o tem v Sporočilu)

S predčasnim poplačilom vlog se prispeva k učinkoviti izvedbi ciljev, ki jih Banka Slovenije zasleduje z izrednima upravama - urejeno prenehanje bank, ter poplačilo terjatev upnikov bank v največji možni meri. Hkrati se bodo ustrezno zmanjšala tudi tveganja, ki bi jih imelo prenehanje bank v rednem stečajnem postopku in s tem tudi strošek za davkoplačevalce.

Predčasno poplačilo depozitov oz. vlog ureja Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2), ki v 364. členu določa, da če v času trajanja izredne uprave Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem načrta reorganizacije ugotovi, da so na podlagi ukrepov za postopno prenehanje banke izpolnjeni pogoji za poplačilo posameznih obveznosti banke pred zapadlostjo teh obveznosti, ima banka z izredno upravo ne glede na splošna pravila o pravici predčasnega plačila, določena z zakonom ali pogodbo, pravico predčasno poplačati to obveznost in pri tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od plačila do zapadlosti.

Pogoji za predčasno poplačilo obveznosti so izpolnjeni, če so na podlagi ukrepov za unovčitev premoženja banke zagotovljena zadostna likvidna sredstva in predčasno poplačilo ne bi ogrozilo doseganja ciljev izrednih ukrepov v banki. Banki razpolagata z zadostnimi likvidnimi sredstvi za predčasno poplačilo navedenih vlog, ne da bi se s tem ogrozila sposobnost banke, da zagotavlja redno poplačilo obveznosti kot zapadajo v skladu s pogodbenimi določili, ter ne da bi ogrozila doseganje ciljev izrednih ukrepov.

 

Sporočilo za javnost - Podjetja zmerno povečujejo investicije v opremo in stroje

Ljubljana, 12. januar 2016

Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval gradivo Gospodarska in finančna gibanja, januar 2016.

Gospodarska rast Slovenije se je vsaj na podlagi dosegljivih mesečnih podatkov proti koncu leta še nekoliko upočasnila. Čeprav so bile razmere na glavnih trgih na prehodu v zadnje četrtletje 2015 vsaj v agregatu stabilne, se je dinamika slovenskega blagovnega izvoza do oktobra upočasnila močneje od pričakovanj. Upočasnitev je bila verjetno prehodna, saj se je izvoz novembra že povečal. Hkrati so večji izvozniki ostali razmeroma optimistični v ocenah pričakovanih naročil, stroškovna konkurenčnost izvoznega sektorja do podjetij iz evrskega območja pa se je še okrepila. Ob prehodno šibkejšem izvozu podatki kažejo na nadaljevanje zgolj zmernega okrevanja domače potrošnje, saj je mesečna rast prihodkov v trgovini ostala razmeroma nizka, v drugih storitvah pa se je celo ustavila. Enoletni presežek na tekočem računu plačilne bilance je tako oktobra ostal visok pri 7,6 % BDP.

Četrtletna dinamika gospodarske rasti se je upočasnila že v tretjem četrtletju 2015, a le zaradi padca aktivnosti v gradbeništvu. Ta je posledica zaključevanja močnega investicijskega cikla države, spodbujenega z neenakomernim črpanjem evropskih sredstev. Padec gradbenih investicij je bil tudi edini dejavnik znižanja medletne rasti domače potrošnje na le 0,3 %. Znižanje agregatne rasti pa zakriva pozitivne spremembe v gospodarstvu.
Robustnost gospodarske rasti se je z vidika virov dodane vrednosti v tretjem četrtletju povečala, ponovno pa se je izboljšala tudi struktura investicij. Prispevek industrije k rasti BDP se je kljub nižji rasti izvoza ohranil na ravni predhodnih četrtletij, močneje pa se je povečala rast v storitvah, ki so tokrat k agregatni rasti prispevale že dobro polovico. Hkrati pa je bil nakazan obrat v zmerno rast investicij v opremo in stroje, ki ga omogoča visok finančni presežek podjetij. Nadaljevala se je medletna rast potrošnje gospodinjstev in države, a je v obeh primerih ostala med nižjimi v evrskem območju. To se prek šibkega uvoza zrcali v visokem prispevku neto menjave s tujino, ki je k 2,5-odstotni rasti BDP v tretjem četrtletju prispevala kar 2,3 odstotne točke.

Banka Slovenije ocenjuje, da se tveganja za rast tujega povpraševanja v letu 2016 še naprej povečujejo. Signali iz mednarodnega okolja so sicer različni. Geopolitična trenja na Bližnjem vzhodu se dodatno zaostrujejo, a za zdaj še brez opaznejših gospodarskih posledic. Tehtana ocena napovedi rasti glavnih trgovinskih partneric se proti koncu leta 2015 ni bistveno znižala, gospodarska klima v evrskem območju pa je ostala stabilna. Hkrati so se še naprej zniževale ocene globalne gospodarske rasti. Rast v glavnih gospodarstvih ostaja neenakomerna, kar se je začelo odražati tudi v divergenci denarnih politik ECB in Fed. Prek učinka na tečaj evra bo to še naprej pozitivno prispevalo k cenovni konkurenčnosti izvoznega sektorja evrskega območja, trenutno ohranjanje nizkih cen surovin pa bo preprečevalo povečevanje njegovih vhodnih stroškov, a zato tudi ohranjalo deflacijske pritiske.

Agregatna gibanja na trgu dela so ostala pozitivna tudi v drugi polovici leta 2015. Še naprej so prevladovale fleksibilne oblike zaposlovanja, saj so, med drugim, samozaposleni prispevali skoraj tretjino k povečanju zaposlenosti. Reforma trga dela iz leta 2013 ne daje več želenih učinkov, saj se spet zmanjšuje delež novih zaposlitev za nedoločen čas ter povečuje delež prilivov v brezposelnost zaradi poteka zaposlitve za določen čas. Nadaljevala se je zelo nizka rast plač, tudi zaradi večjega zaposlovanja delavcev v nižjih dohodkovnih razredih. Struktura zaposlovanja se odraža na nizki rasti produktivnosti dela, ki pa vseeno prehiteva rast plač, kar še izboljšuje stroškovno konkurenčnost.

Slovenija je v letu 2015 prvič, odkar merimo rast cen z indeksom HICP, v povprečju leta beležila deflacijo. Ta je bila posledica znižujočih pritiskov tako iz mednarodnega kot domačega okolja. Cene so upadle močneje kot v povprečju evrskega območja zaradi večjega vpliva cen nafte na slovensko inflacijo in zaradi nižje rasti končne potrošnje.

V letu 2015 je bil glavni cilj Slovenije na fiskalnem področju znižanje primanjkljaja države pod 3 % BDP. Po zadnjih ocenah je bil cilj dosežen, uradni letni podatki pa bodo znani konec marca 2016. Prihodki države so bili v prvih treh četrtletjih 2015 medletno višji za 3,8 % zaradi ugodnejših makroekonomskih razmer in povišanja obremenitev z nekaterimi davki in prispevki. Izdatki države po izključitvi enkratnih dogodkov pa so bili medletno približno enaki.

Vsi domači sektorji, z izjemo države, že tretje leto zapored ustvarjajo finančne presežke. Skupni presežek do tujine je v drugem četrtletju 2015 na letni ravni dosegel 6,2 % BDP, kar pomeni, da je narodnogospodarsko varčevanje precej večje od investicij. Varčevanje podjetij je že preseglo raven varčevanja pred krizo. Hkrati investicije dosegajo le polovico tistih pred krizo, vendar je bila takrat stopnja investiranja nevzdržno visoka. Podjetja so svoj presežek usmerjala tudi v zmanjševanje dolga, gospodinjstva pa v gotovino in vloge pri bankah.
Vračanje zaupanja v banke je izboljšalo strukturo virov njihovega financiranja, s čimer se zmanjšujejo tudi sistemska tveganja, vendar pa se hkrati zaradi krajšanja ročnosti virov povečuje nestabilnost strukture virov. Kljub ugodnim pogojem financiranja in naraščanju povpraševanja po posojilih pa ostajajo banke pri naložbah previdne.

Izšla je tudi publikacija Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2016.

*Publikacija Gospodarska in finančna gibanja je vsebinsko razširjena, določene teme so izpostavljene v okvirjih.

Odziv Banke Slovenije na članek Zakaj je potrebna revizija

V časniku Delo je bil 9. januarja 2016 objavljen komentar nekdanjega finančnega ministra (2008-2012) dr. Franca Križaniča z naslovom Zakaj je potrebna revizija "sanacije" bank. V Banki Slovenije z dr. Križaničem ne želimo odpirati polemike, zaradi navedb pa moramo (vnovič) opozoriti na nekaj dejstev, povezanih s sanacijo bank 2013-2014. 
Celotno besedilo: Odziv Banke Slovenije, objavljen v Delu 16. januarja 2016

Sporočilo za javnost - Obisk predsednice Nadzornega odbora EMN v Sloveniji

Dvodnevni obisk v Sloveniji danes začenja predsednica Nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora (EMN) v Evropski centralni banki Danièle Nouy. Obisk je tehnične narave, namenjen zlasti seznanitvi s sektorjem Nadzora Banke Slovenije in zaposlenimi, ki sodelujejo v skupnih nadzorniških skupinah.
Nouyjeva bo jutri obiskala Državni zbor, kjer bo članom Odbora za finance in monetarno politiko ter Komisije za nadzor javnih financ predstavila delovanje EMN. Sestala se bo tudi z vodstvom Združenja bank Slovenije in predsedniki uprav več bank.
 
Dopolnitev: Fotografije z obiska Državnega zbora, 19.1.

Sporočilo za javnost - V bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju

Ljubljana, 26. januar 2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivi Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2016* in Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016.

Gospodarski razvoj v zadnjem letu in pol vzpodbudno vpliva na okrevanje realnega sektorja in izboljšanje obetov v finančnem sektorju. Nadaljuje se stabiliziranje razmer v bančnem sistemu. Gospodarsko okrevanje ugodno vpliva na finančni položaj podjetij in njihovo kreditno sposobnost. Visoka zadolženost podjetij se je po letih vztrajnega razdolževanja v mnogih dejavnostih vrnila na ravni pred začetkom hitrega naraščanja finančnega vzvoda. V drugih dejavnostih in segmentih gospodarstva pa ostaja stopnja zadolženosti še vedno visoka. Za oživitev kreditnega cikla je pomembno izboljševanje strukture financiranja tudi z rastjo kapitala in ne le z zniževanjem zadolženosti.

Večja previdnost bank je prisotna pri kreditiranju majhnih in srednjih podjetij (MSP), kar se odraža v naraščanju razlike v obrestnih pribitkih v primerjavi z velikimi podjetji. V tej skupini podjetij je skoncentriran velik del slabega portfelja bank (več kot 40%), vendar gre za zelo heterogeno skupino komitentov. Zato je v bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju. Diferenciran pristop je potreben tudi do komitentov, ki imajo lažji dostop do zunanjih trgov in so bolj občutljivi na konkurenčne pogoje v tujini.

Prepoznavanje pravih priložnosti za financiranje bi dodatno prispevalo k povečanju zdravega dela portfelja in izboljšanju njegove kakovosti. Banke predvsem spodbujajo zadolževanje prebivalstva, z rahlim sproščanjem kreditnih standardov in ugodnejšimi posojilnimi pogoji. Oživljanje prometa na nepremičninskem trgu ob ustavljanju večletnega upadanja cen nepremičnin kaže, da so kupci ocenili, da so pogoji za nakupe nepremičnin ugodnejši in da lahko pričakujemo bolj živahno rast na tem trgu.

Zadnji mesečni podatki kažejo, da se dinamika zmanjševanja kreditiranja nefinančnih družb umirja, vendar je krčenje posojil še vedno visoko (novembra 2015 -13,7% medletno). Rast posojilih gospodinjstvom se je novembra minimalno okrepila, na račun rasti stanovanjskih posojil, umirja pa se tudi krčenje potrošniških posojil. Podatki za november 2015 kažejo tudi izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja; delež razvrščenih terjatev z zamudami nad 90 dni v primerjavi z oktobrom znižal za 0,5 odstotne točke, na 10,3% celotnih razvrščenih terjatev bank.

Še vedno visok delež nedonosnih terjatev v bilancah bank predstavlja pomemben dejavnik, ki prispeva k ohranjanju visokih kreditnih standardov. Morebitnega rahljanja standardov in ugodnejših pogojev kreditiranja bi morala biti deležna le podjetja, katerih kreditiranje bi prispevalo k povečanju kakovosti celotnega bančnega portfelja.

Čeprav se zniževanje nedonosnih terjatev nadaljuje tako v absolutnem kot v relativnem pomenu, ostaja kreditno tveganje relativno visoko. Ugodni učinki gospodarske rasti preko večje profitabilnosti podjetij in povečane sposobnosti poplačila dolgov, vplivajo na manjši prirast novih terjatev v zamudi nad 90 dni, kot tudi na višjo stopnjo prehodov iz nedonosnih v donosne terjatve. Z restrukturiranji in povečanim obsegom odpisov banke bolj aktivno upravljajo slab del portfelja. Večji obseg in delež nedonosnih terjatev se kljub ugodnim trendom v gospodarstvu ohranja pri majhnih in srednjih podjetjih ter pri tujcih. Pred kratkim sprejete smernice za upravljanje nedonosnih terjatev do MSP naj bi vodstvom poslovnih bank predstavljale vodilo za temeljito prestrukturiranje tega dela portfelja.

Visok delež nedonosnih terjatev pomeni večje kreditno tveganje, kadar je v kombinaciji z nizko pokritostjo teh terjatev z oslabitvami ter z nizko pokritostjo neoslabljenih terjatev s kapitalom. V slovenskem bančnem sistemu sta oba pokazatelja pokritosti na relativno visoki ravni, tako glede na zgodovinske vrednosti, kot v primerjavi z drugimi državami evroobmočja. Intenzivno oblikovanje oslabitev in rezervacij v preteklih letih, ki je prehodno prispevalo k visokim izgubam, je povečalo stabilnost bančnega sistema in znižalo tveganje večjih izgub iz kreditnega tveganja v prihodnje. Vendar pa visok delež nedonosnih posojil kljub visokemu pokritju z oslabitvami zmanjšuje sposobnost bank za generiranje dohodka.

Kapitalska ustreznost, dosežena po zadnjih dokapitalizacijah s strani države, je bankam zagotovila povečano odpornost v primeru večjih šokov. V letu 2015 je kapitalska ustreznost dodatno porasla z ustvarjanjem notranjega kapitala preko pozitivnega poslovnega rezultata. Ob nizki ali upadajoči kreditni aktivnosti in nizkih obrestnih merah pa je ustvarjanje dobička in s tem kapitala omejeno. Pri vzdrževanju kapitalske ustreznosti zato še naprej pomembno vlogo igra optimalna poraba obstoječega kapitala. Ob tem so še vedno posamezne banke, ki tako kot po kapitalski ustreznosti, kot po pokritosti neoslabljenih nedonosnih terjatev ne dosegajo ustreznih ravni.

Boljša kakovost portfelja preko nižjih stroškov oslabitev in rezervacij ugodno vpliva na profitabilnost bank, a ob tem ostaja dohodkovno tveganje na relativno visoki ravni. Donosnost neoslabljenega dela nedonosnih terjatev je občutno nižja od preostalega dela portfelja, kar sili banke v iskanje višjih donosov pri ostalih naložbah. Nizke in padajoče obrestne mere, zniževanje obrestnega razmika hkrati z zniževanjem obrestonosne aktive in pasive - slednje tudi zaradi krajšanja ročnosti virov financiranja, vplivajo na ohranjanje dohodkovnega tveganja tudi v prihodnje. K ohranjanju nizkih ravni obrestnih mer prispevajo tudi same banke s plasiranjem presežne likvidnosti na trg tudi v nižje donosne naložbe. V iskanju višjih donosov banke usmerjajo naložbe v vedno bolj dolgoročne investicije pri zelo nizkih obrestnih merah. S podaljševanjem povprečne ročnosti naložb in skrajševanjem ročnosti virov postaja zadosten obseg sekundarne likvidnosti vse pomembnejši. Ob opisanih gibanjih se banke izpostavljajo več tveganjem, tako obrestnem kot dohodkovnem in v primeru višje tveganosti naložb še kreditnem. Na profitabilnost bank negativno vpliva tudi naraščajoča obremenitev bank z regulatornimi in poročevalskimi zahtevami, ki povečujejo operativne stroške poslovanja.

Podatki za obdobje januar-november 2015 kažejo, da so banke poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 255 mio EUR. K solidnemu rezultatu so najbolj prispevali stroški oslabitev in rezervacij, ki so bili za dve tretjine nižji kot v enakem obdobju leta 2014.

Po večletnem razdolževanju bank se je odvisnost od financiranja na grosističnih trgih močno znižala, ročnostna struktura zapadanja preostalega dolga pa je ugodnejša kot v preteklih letih. Na nizko tveganje financiranja ugodno vpliva visoka presežna likvidnost in razpoložljivost virov likvidnosti prek nestandardnih ukrepov ECB. V strukturi financiranja se povečuje delež vlog nebančnega sektorja, vendar se ob padajočih obrestnih merah njihova ročnostna struktura skrajšuje v prid vpoglednih vlog. V vlogah podjetij s 70% prevladujejo vpogledne vloge, v vlogah prebivalstva jih je več kot polovica. Stabilnost vpoglednih vlog, predvsem gospodinjstev, je sicer relativno visoka, a so napovedi prihodnjega gibanja v okolju zgodovinsko nizkih obrestnih mer nezanesljive. Ob zadnjih trendih na nepremičninskem trgu, ki napovedujejo porast naložb v nepremičnine, in makroekonomskih napovedih večje porabe gospodinjstev, narašča verjetnost preusmerjanja dela vlog iz varčevanja v investicije in potrošnjo. S pozitivno gospodarsko rastjo se bo tudi pri vlogah podjetij povečala verjetnost delne preusmeritve vlog v investicije in oživljanje kreditnega povpraševanja. Vendar pa bodo banke pripravljene slediti s kreditno ponudbo le ob ustreznem povečevanju lastnih sredstev oziroma kapitala v bilancah podjetij. Večji delež kapitala v bilancah podjetij pomeni poleg stabilnejše strukture financiranja tudi večjo sposobnost podjetniškega sektorja pri obvladovanju prevzetega poslovnega tveganja.

Krajšanje ročnosti virov financiranja sicer neposredno ne povečuje likvidnostnega tveganja v bankah, saj z visoko sekundarno likvidnostjo lahko pokrijejo zapadle obveznosti in prebrodijo ročnostno neusklajenost virov in naložb. Vendar pa zaradi sočasnega podaljševanja povprečne ročnosti naložb narašča obrestno tveganje v bankah. Na ravni sistema se povečuje razmik med povprečnim obdobjem spremembe aktivnih in pasivnih obrestnih mer, predvsem z naraščanjem tega obdobja na aktivi, manj pa s krajšanjem na pasivi. Banke s podaljševanjem ročnosti naložb, s katerim delno blažijo učinke padajočih obrestnih prihodkov, in povečevanjem deleža naložb s fiksno obrestno mero, povečujejo vrzel v zapadanju terjatev in obveznosti, saj se bo porast obrestnih mer prej odrazil na obrestne odhodke, kot na obrestne prihodke.

Zaradi daljšanja ročnosti naložb in prevladujočega deleža posojil, odobrenih z variabilnimi obrestnimi merami, je potrebno več previdnosti pri presojanju sposobnosti dolžnikov za servisiranje dolgov v pogojih verjetnega porasta obrestnih mer. V iskanju donosov postaja pomembno tudi, kam bodo banke usmerjale presežno likvidnost. Predvsem v smislu, da ne bi v težnji po diverzifikaciji in zmanjšanju tveganja koncentracije, še toliko bolj povečale izpostavljenost obrestnemu tveganju, oziroma tveganjem, ki jih slabo poznajo in obvladujejo.


Prikaz tveganj BS za slovenski bančni sistem (Vir: Banka Slovenije):

 

Prikaz v PDF formatu

 

*Publikacija Poročilo o finančni stabilnosti po novem izhaja dvakrat letno, prvič januarja. Januarska izdaja vključuje vsebino dosedanje publikacije Stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki pod tem naslovom ne izhaja več.

Opozarjamo še na novost na spletni strani Banke Slovenije. Po novem so v rubriki Statistika med Podatkovnimi serijami na voljo Izbrani podatki iz bilance bank. Na voljo so časovne vrste izbranih podatkov iz bilance stanja bank (denimo obseg kreditov nefinančnim družbam, idr.) in iz izkaza poslovnega izida bank (denimo čiste obresti, idr.). Vabljeni k uporabi!

 

Sporočilo za javnost - V Sloveniji je bilo v 2015 iz obtoka umaknjenih manj ponarejenih evrobankovcev kot leta 2014

Ljubljana, 26. 1. 2016

Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2015.

V Sloveniji je bilo v letu 2015 iz obtoka umaknjenih 1.653 kosov ponarejenih evrobankovcev, ali 32,2 % manj kot v letu 2014. Vrednost odkritih ponarejenih evrobankovcev in evrokovancev je v letu 2015 znašala 95.592,00 EUR. Največji del odkritih ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi v letu 2015 predstavljajo bankovci za 50 €, 20 € in 100 € (89,5 %), pri kovancih pa je najpogosteje ponarejen kovanec za 2 € (56,7 %). Število odkritih ponaredkov evrogotovine v Sloveniji ostaja v okvirih dolgoletnih povprečij.

Eurosistem – tj. ECB in 19 nacionalnih bank v euroobmočju ugotavlja, da se je ponarejanje eurobankovcev v drugi polovici leta 2015 zmanjšalo. Več o tem je v ECB sporočilu za javnost na povezavi http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160122.sl.html.
 

Odziv na članek "Nova uprava NLB, deal SDH - guverner Jazbec: Benedek (rezerva Andoljšek), Gruden, Brodnjak"

Ljubljana, 6.2.2016

Prikaz nasprotnih dejstev v članku "Nova uprava NLB, deal SDH - guverner Jazbec: Benedek (rezerva Andoljšek), Gruden, Brodnjak", objavljenem 6.2.2016 na www.pozareport.si.
Guverner Banke Slovenije se z vodstvom SDH ni ne javno in ne tajno dogovarjal o imenih za upravo NLB, zato so navedbe o domnevnem "tajnem dealu" oziroma "tihem kompromisu" neresnične. Ja pa Banka Slovenije, nasprotno, SDH tudi javno opozorila na nujno upoštevanje zakonodaje in predpisov ter na preudarnost pri uveljavljanju lastniških pravic, zlasti pri zasledovanju visoke strokovne usposobljenosti članov upravljalskih organov bank. O tem govori tudi viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo v intervjuju v današnjem Delu.
Odnosi z javnostmi, Banka Slovenije
 

Sporočilo za javnost - Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev Factor banke in Probanke

Svet Banke Slovenije je dne 9. 2. 2016 odločil o prenehanju izredne uprave v Factor banki in Probanki, ker sta izredni upravi izpolnili cilje izrečenih izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti finančnega sistema. Postopek nadzorovane likvidacije bank, začet 6. septembra 2013, se je tako zaključil, saj so vsi deponenti obeh bank poplačani (Podrobneje: Sporočilo, 16.9.2015, Sporočilo, 28.12.2015).

Hkrati je Svet Banke Slovenije ugotovil, da so se izpolnili pogoji za prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev obeh bank po zakonu, s čemer je prenehala tudi pristojnost Banke Slovenije za izvajanje pristojnosti nadzornega sveta in skupščine obeh bank. O tem bo Banka Slovenije obvestila tudi ECB. Odločbi sta bila bankama vročeni 10. 2. 2016.

Pred tem je Svet Banke Slovenije obravnaval in potrdil tudi revidirani letni poročili obeh bank za poslovno leto 2015 in revidirani medletni poročili na dan 1.1.2016 ter v zvezi s slednjim sprejel poročili nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve za obe banki k DUTB. Po revidiranem letnem poročilu za leto 2015 ima Factor banka na dan 31. 12. 2015 1,3 mio EUR kapitala in 16 mio EUR neizkoriščene možnosti dokapitalizacije v skladu z odločbo Evropske Komisije o državni pomoči (State aid n° SA.37642 (2013/N) – Slovenia, z dne 18. 12. 2013, Probanka pa 9,9 mio EUR negativnega kapitala in 60 mio EUR neizkoriščene možnosti dokapitalizacije v skladu z odločbo Evropske komisije o državni pomoči (State aid n° SA.37642 (2013/N) – Slovenia), z dne 18. 12. 2013.

Vsi nadaljnji postopki v zvezi z upravljanjem obeh družb, vključno z odločanjem o načrtovani pripojitvi k DUTB, so v pristojnosti lastnika, to je Republike Slovenije. Svet Banke Slovenije meni, da se s pripojitvijo obeh družb k DUTB zagotavlja racionalizacija poslovanja, predvsem pa pripojitev pomeni daljši čas unovčevanja premoženja prevzetih družb ter s tem večji iztržek in manjšo verjetnost za dodatno kapitalsko breme za lastnika oziroma za davkoplačevalce.

Dodatna gradiva:
-Sporočilo za javnost ob uvedbi ukrepov 6.9.2013
-dokumenti v razdelku Stresni testi - Skrbni pregled bančnega sistema in ukrepi 2013
-Poročilo Banke Slovenije o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, sanaciji bank v letih 2013 in 2014, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank (marec 2015)
-Sporočilo za javnost, 16.9.2015: Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.
-Sporočilo za javnost, 28.12.2015: Predčasno poplačilo depozitov Factor banke in Probanke

 


 

Demanti izjave državnega sekretarja MF v oddaji Tarča, 11.2.2016

Ljubljana, 12.2.2016

Banka Slovenije najostreje zavrača izjavo državnega sekretarja na Ministrstvu za finance, g. Metoda Dragonje, ki jo je podal v oddaji Tarča na RTVSLO 11. februarja 2016, v zvezi z razrešitvijo predsednika nadzornega sveta NLB, g. Gorazda Podbevška.

Ne Banka Slovenije ne Evropska centralna banka v okviru svojih pristojnosti, ki jih imata na področju nadzora nad poslovanjem NLB d. d., nista nikoli zahtevali razrešitve g. Podbevška s funkcije predsednika nadzornega sveta banke. Ne Banka Slovenije ne Evropska centralna banka nista zanj osebno v smislu primernosti, kakor tudi ne z vidika njegove udeležbe pri ustreznosti sestave nadzornega sveta kot celote upoštevaje znanje, veščine in izkušnje članov, podali negativne ocene.

Banka Slovenije oziroma Evropska centralna banka je v preteklosti banki le sugerirala, da glede na kompleksnost poslovanja in okoliščine poveča število članov nadzornega sveta zlasti v smislu okrepitve nadzornega sveta z bančnimi znanji.
 

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca

Ljubljana, 18. februar 2016

Banka Slovenije se je seznanila s sklepnimi predlogi, ki jih je v zadevi Kotnik in drugi (C-526/14) v zvezi z vprašanji Ustavnega sodišča, podal generalni pravobranilec.

Ugotavljamo, da generalni pravobranilec v svoji obširni obrazložitvi glede razlage prava EU v zvezi z vprašanji Ustavnega sodišča, v bistvenem delu potrjuje stališča, ki jih je v dosedanjih postopkih, tako pred nacionalnimi sodišči kot pred Sodiščem EU, navajala Banka Slovenije.

Iz mnenja tako izhaja, da je Evropska komisija – čeprav Sporočilo o bančništvu, ki ga je izdala glede pogojev za skladnost državne pomoči bankam, ni zavezujoč predpis EU, ki bi ga morale države članice prenesti v nacionalno zakonodajo, kot velja na primer za direktive – upravičena določati splošne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dopustnost takšne državne pomoči. To vključuje tudi zahteve glede izbrisa lastniškega in podrejenega kapitala pred odobritvijo državne pomoči.

Prispevek vlagateljev k delitvi bremena reševanja banke se tako v postopkih odobritve državnih pomoči lahko zahteva kot obvezen pogoj, razen v izjemnih primerih, ko bi uveljavljanje te zahteve kršilo temeljne pravice, ali bi se zaradi uveljavljanja te zahteve ogrozila finančna stabilnost. Kršitev temeljnih pravic bi bila lahko podana zlasti, če bi se ukrep zahteval na način, da bi bil njihov ekonomski položaj zaradi ukrepov slabši, kot v primeru, če ukrep ne bi bil uporabljen (torej v primeru običajnega stečajnega postopka). Pri uporabi ukrepov izbrisa, z upoštevanjem zahtev Sporočila o bančništvu, se namreč z državnim ukrepom zmanjša nominalna vrednost instrumentov, kadar ta vrednost glede na finančni položaj banke ne ustreza več realni vrednosti. Ukrep izbrisa v tem primeru torej pomeni zgolj formalno depreciacijo zadevnih instrumentov in ne predstavlja posega v lastninsko pravico.

Tudi pri vprašanju sorazmernosti posega v pravice vlagateljev je nadalje potrebno izhajati iz ugotovljenega finančnega položaja banke ter si prizadevati za uresničevanje načela "približevanja tržnim razmeram", ki bi nastale, če ukrepi ne bi bili uporabljeni. V zvezi z ugotavljanjem finančnega stanja bank ter presojo javnega interesa v obravnavnem primeru (glede ogrožene finančne stabilnosti) generalni pravobranilec posebej izpostavi, da je Banka Slovenije sporne ukrepe sprejela po tem, ko so bili v zvezi z zadevnimi bankami opravljeni stresni testi pod nadzorom ECB.

Nadalje, po mnenju generalnega pravobranilca tudi dejstvo, da je v skladu z nacionalno zakonodajo ukrepe za delitev bremena izrekla Banka Slovenije v posebnem postopku (ne pa sodišče), ne predstavlja kršitve prava EU (natančneje Direktive 2012/30).

Razen v omenjenih izjemnih primerih, pa mora Komisija zavrniti odobritev državne pomoči, v kolikor zahteve glede delitve bremena niso ustrezno izpolnjene tako, da se državna pomoč omeji na najmanjšo možno mero.

Splošne zahteve Evropske komisije glede obveznega prispevka delničarjev in imetnikov podrejenih instrumentov pri reševanju bank v okviru postopkov državne pomoči, so torej skladne s pravom EU in tudi same po sebi ne predstavljajo posega v temeljne pravice vlagateljev.

Presojo in merila, ki jih je glede posega v temeljne pravice vlagateljev v povezavi z razlago spornih določb Sporočila o bančništvu predstavil generalni pravobranilec, bo obravnavalo še Sodišče EU in se do teh vprašanj opredelilo v svoji končni odločitvi. Šele končna odločitev Sodišča EU bo predstavljala podlago in napotek Ustavnemu sodišču pri obravnavi izpostavljenih vprašanj.

Služba za odnose z javnostmi
Banka Slovenije
 

Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca-dodatna pojasnila

Ljubljana, 19. februar 2016

Številni komentarji, ki so se včeraj pojavili v medijih v zvezi z objavljenimi sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-526/14 (Kotnik in drugi), so zavajajoči. Večini odzivov je skupno to, da kompleksnega mnenja generalnega pravobranilca ne povzemajo v celoti ali pa izven konteksta problematike tolmačijo ugotovitve, stališča in napotke generalnega pravobranilca. Glede na položaj in premoženjske interese nekaterih pobudnikov postopka pred Ustavnim sodiščem je takšna tolmačenja Banka Slovenije sicer pričakovala in niso nova, se pa z njimi nikakor ne more strinjati.

Banka Slovenije v nadaljevanju podaja odgovore na ključna vprašanja, ki so se včeraj v tej zvezi pojavila v javnosti.

1. Ali Sporočilo o bančništvu, ki ga je izdala Evropska komisija, res ni zavezujoče za države članice?

Generalni pravobranilec v svojem sklepnem predlogu navaja, da Sporočilo o bančništvu ni niti pravno niti dejansko zavezujoč predpis EU, saj ga države članice niso zavezane prenesti v svojo nacionalno zakonodajo.

Banka Slovenije v svojih vlogah pred nacionalnimi sodišči in sodiščem EU nikoli ni zatrjevala, da je Sporočilo "zavezujoč predpis". Trditev nekaterih komentatorjev o nasprotnem tako ne drži.

Trditev Banke Slovenije je ves čas bila, da sporočila Evropske komisije predstavljajo tako imenovano "mehko pravo", tj. razlago Evropske komisije glede uporabe in izvajanja splošnih določb Pogodbe o delovanju EU glede državnih pomoči. Ta državne pomoči, zaradi varstva konkurence, načelno ne dovoljuje Takšna razlaga pa ima posredno zavezujoče učinke za tiste države, ki želijo odobriti ukrepe državne pomoči bankam, saj morajo ti ukrepi zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz sporočila.

Država, ki namerava odobriti ukrepe državne pomoči, mora namreč pred uporabo takšnih ukrepov pridobiti dovoljenje Evropske komisije. Za odobritev ukrepov državne pomoči pa mora država v zvezi s konkretnim ukrepom zagotoviti izpolnitev zahtev, ki jih v povezavi s Sporočilom določi Komisija. V nasprotnem primeru bi Evropska komisija morala zavrniti odobritev državne pomoči.

Generalni pravobranilec v svojem predlogu (točke 39 – 41) pojasni, da država članica seveda lahko v zvezi z nameravano državno pomočjo predlaga tudi ukrepe, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Sporočila, vendar mora pri tem utemeljiti izredne okoliščine, zaradi katerih zahteve iz Sporočila niso ustrezne (ker bi njihovo izvajanje predstavljajo kršitev Pogodbe o delovanju EU oziroma Temeljne listine). Generalni pravobranilec v zvezi s tem navaja, da bi takšne okoliščine država dejansko težko dokazala oziroma o njih prepričala Evropsko komisijo.

V primeru, da država poda predlog brez upoštevanja zahtev Sporočila in ne uspe z argumenti za odstopanje ali spremembo Sporočila, s tem tvega, da bo njen predlog za odobritev državne pomoči banki, zavrnjen. V zvezi s prošnjo za odobritev državne pomoči mora država seveda sama oceniti, ali okoliščine dejanskega primera (državne pomoči) omogočajo trditev, da zahteve Komisije niso skladne s PDEU oziroma s Temeljno listino.

Takšno presojo je Republika Slovenija v letu 2013 opravila z zaključkom, da zahteve Komisije po popolnem izbrisu lastniškega in podrejenega kapitala v primeru petih insolventnih bank (glede na ugotovljeno finančno stanje v bankah, katerega presojo so izvedli neodvisni mednarodni ocenjevalci) niso v neskladju s PDEU oziroma Temeljno listino. Tako Vlada RS, kot tudi Banka Slovenije sta v nadaljnjih postopkih pred Ustavnim sodiščem namreč pojasnili naslednje.

- Popolni izbris podrejenih instrumentov v bankah, ki so z upoštevanjem rezultatov skrbnega pregleda neodvisnih ocenjevalcev izkazovale visoko negativen kapital, ne predstavlja posega v lastninsko pravico v zvezi z naložbo vlagatelja, saj je ta pravica v primeru insolventne banke (če upnik v stečaju ne bi bil poplačan niti delno), vsebinsko votla. Ukrep izbrisa torej pomeni le formalno razveljavitev lastninske pravice kot posledica pokrivanja izgube in zato ne predstavlja kršitve temeljne pravice do lastnine.
- Izbris lastniškega in podrejenega kapitala v petih bankah v letu 2013 tudi ne bi predstavljal okoliščine, ki bi lahko ogrozila stabilnost finančnega sistema – izbris teh instrumentov je brez dvoma negativno vplival na poslovanje drugih finančnih subjektov pa tudi posameznikov, ki so imeli naložbe v teh instrumentih - vendar po oceni Banke Slovenije ta vpliv ni bil takšen, da bi bila ogrožena finančna stabilnost v Republiki Sloveniji.

Stališče glede pravne narave Sporočila o bančništvu in njegovih učinkov za države članice je v svojem mnenju potrdil tudi generalni pravobranilec, in sicer:
1. pri odgovoru na prvo vprašanje – da Sporočilo ni zavezujoč predpis za države članice,
2. pri odgovoru na drugo vprašanje – da je Evropska komisija pristojna določati splošne zahteve glede državnih pomoči v obliki Sporočila, ki za Komisijo predstavlja zavezujočo razlago PDEU glede pravil o državnih pomočeh, države članice pa morajo v postopku pred Evropsko komisijo za odobritev državne pomoči dokazati izpolnjevanje pogojev za odobritev takšne pomoči v konkretnem primeru – bodisi da izpolnijo zahteve Komisije na podlagi sporočila, bodisi da izkažejo okoliščine, ki terjajo od Komisije, da odstopi od zahtev v Sporočilu (dopusti izjemo, ki je predvidena v sporočilu) oziroma sprejme spremembo Sporočila.


2. Zakaj je bila sprememba zakonodaje glede izbrisa lastniškega in podrejenega kapitala v RS nujna?

Kot pojasni generalni pravobranilec, država članica, ki zaprosi Evropsko komisijo za odobritev ukrepov državne pomoči, samostojno odloči o tem, kako bo zagotovila izpolnitev zahtev. Sprememba zakonodaje je zgolj ena od možnosti, ni pa edina. Sporočilo o bančništvu v zvezi s tem tudi ne določa nikakršnih zahtev, da bi država morala spremeniti zakonodajo, da bi lahko prejela državno pomoč.

Glede navedenega se je treba strinjati z ugotovitvijo, da je način izpolnitve zahtev, v veliki meri odvisen od tega, v kakšnih širših ekonomskih in političnih razmerah se izvajajo – pravočasno ukrepanje je tako izjemnega pomena, da se prepreči nadaljnje poslabševanje položaja in se uporabijo manj invazivni ukrepi reševanja, ki vključujejo tudi morebitna pogajanja z različnimi deležniki in investitorji za soudeležbo privatnega kapitala.

Po drugi strani pa je treba upoštevati tudi, da je lahko glede na resnost finančnega položaja ter nujnost ukrepanja, da se zavaruje stabilnost finančnega sistema, nabor možnih načinov reševanja zelo omejen in so določeni načini reševanja, zlasti s prostovoljno udeležbo zasebnega kapitala, dejansko (ne pa pravno) izključeni. Posledica je, da se je država odločila da sanira banke, kar pomeni državno pomoč. Zlasti v primeru, ko Evropska komisija v povezavi z ukrepi državne pomoči glede na negativni kapital v bankah zahteva popolni odpis lastniškega in podrejenega kapitala ter so predhodno izčrpane možnosti vstopa zasebnega investitorja (ali pa ni časa za iskanje takšnega investitorja), je dejansko edina pot za uresničitev omenjenih zahtev sprememba zakonodaje.

V okoliščinah leta 2013 torej RS dejansko ni imela možnosti, da bi zahteve v postopku državne pomoči izpolnila drugače kot s spremembo zakona, ki je podelil nova pooblastila Banki Slovenije, da z izrednim ukrepom odloči o popolnem izbrisu lastniškega in podrejenega kapitala, če vlagatelji v primeru stečaja ne bi bili poplačani niti delno.

Poleg tega je treba upoštevati, da v letu 2013 sprejeto Sporočilo o bančništvu dejansko izvaja principe, ki so se v tistem obdobju izoblikovali kot standard reševanja bank ter so bili vključeni tudi v zakonodajnem predlogu za direktivo o reševanju bank.

Glede finančnega položaja bank, ki so zaprosile za državno pomoč v letu 2013, finančni podatki iz revidiranih letnih poročil bank kažejo, da so bile banke dejansko insolventne – kar je prikazano tudi v spodnji preglednici. Negativni kapital potrjuje, da bi se zoper banke brez uporabe ukrepov državne pomoči, uvedel stečajni postopek.

 

Vir: Poročilo Banke Slovenije o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, sanaciji bank v letih 2013 in 2014, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank, str. 71. Celotno poročilo je dostopno na spletni strani Banke Slovenije, v rubriki Publikacije, Druge publikacije BS.

Za namene zagotavljanja sorazmernosti ukrepov izbrisa lastniških in podrejenih instrumentov je Banka Slovenije v skladu z zakonom pred izrekom ukrepov pridobila tudi neodvisne ocene likvidacijske vrednosti bank (vrednost premoženja v primeru stečaja banke), ki so v vseh bankah pokazale, da lastniki in imetniki podrejenih instrumentov, glede na predpisani vrstni red poplačila, v stečaju banke ne bi bili poplačani niti delno. Podatki glede ocenjenih likvidacijskih vrednosti za posamezne banke so prikazani v zgoraj omenjenem Poročilu, str. 70.

3. Ali so zahteve Komisije glede popolnega izbrisa delniškega in podrejenega kapitala skladne s PDEU in Temeljno listino o človekovih pravicah.

Generalni pravobranilec v svojem predlogu pojasni, da zahteve Evropske komisije pri izvajanju Sporočila o bančništvu – da se v posameznem primeru pomoči, glede na finančni položaj banke, mora zagotoviti popolni izbris podrejenih instrumentov in lastniškega kapitala – ne pomenijo posega v temeljne pravice vlagateljev, če vlagatelji zaradi sprejetih ukrepov niso v slabšem položaju kot bi bili v primeru, če ukrepi ne bi bili sprejeti, torej v običajnem insolvenčnem postopku.

Če bo torej Sodišče EU v svoji končni odločitvi pritrdilo mnenju generalnega pravobranilca – tj. da lahko Evropska komisija v primeru, če vlagatelji v stečaju ne bi bili poplačani niti delno, zahteva popolni izbris lastniškega kapitala in podrejenih instrumentov, ter to ne predstavlja kršitve temeljnih pravic vlagateljev (s strani Komisije) – ni mogoče hkrati zatrjevati, da pa je v državi članici, ki je takšno zahtevo Evropske komisije izpolnila, podana kršitev temeljnih pravic (tj. poseg v lastninsko pravico vlagateljev).

Ob upoštevanju napotkov, ki jih je podal generalni pravobranilec glede vprašanja kršitve temeljne pravice v zvezi s posegom v lastninsko pravico vlagateljev z izbrisom lastniških in podrejenih instrumentov, bo torej tako Ustavno sodišče kot tudi druga sodišča v Republiki Sloveniji lahko zaključila, da v primeru, ko ob upoštevanju ocene finančnega položaja banke (insolventnost) ter ocene poplačila vlagateljev v stečaju (neodvisna likvidacijska cenitev) vlagatelji v primeru rednega stečajnega postopka ne bi prejeli nikakršnega poplačila, ne gre za poseg v temeljno pravico do lastnine.

Na koncu naj povzamemo, da je generalni pravobranilec v svojih predlogih nedvoumno potrdil ustreznost tako imenovanega instrumenta bail-in pri reševanju banke z izbrisom oziroma konverzijo lastniških in podrejenih instrumentov ter oceno verjetnega poplačila vlagateljev v stečaju kot merilo za presojo skladnosti ukrepov s temeljnimi pravicami vlagateljev in načelom sorazmernosti. V bistvenih elementih je generalni pravobranilec odgovoril na očitke pobudnikov pred Ustavnim sodiščem (upravičena pričakovanja, poseg v lastninsko pravico, novih pooblastil Banke Slovenije) ter jih zavrnil.

V primeru morebitne odločitve Ustavnega sodišča o protiustavnosti določb zakona je podana odgovornost države kot zakonodajalca.

Banka Slovenije zaradi lažje seznanitve javnosti s stališči generalnega pravobranilca podaja povzetek nekaterih ključnih argumentov, ki jih je podal generalni pravobranilec v svojih sklepnih predlogih (priloga).

PRILOGA


Več:
Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca, 18.2.2016
 

Sporočilo za javnost - Makroekonomska gibanja in poslovanje bank v letu 2015

Ljubljana, 23.2.2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivi Povzetek makroekonomskih gibanj in Mesečna informacija o poslovanju bank.

1. Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2016

Struktura globalne gospodarske rasti se je v letu 2015 spremenila v korist razvitih zahodnih gospodarstev, prispevek držav BRIK pa se je zmanjšal. Svetovno rast so tako bolj kot prej podpirale razvite države, predvsem ZDA. Nadaljevalo se je zmerno okrevanje evrskega območja, predvsem zaradi večje zasebne potrošnje, ki temelji na izboljševanju razmer na trgu dela, pa tudi na učinku padca cen nafte na razpoložljivi dohodek. Kljub temu se je globalna rast v letu 2015 upočasnila, poslabšali pa so se tudi obeti za leto 2016. Evropska komisija v februarski objavi ni bistveno spremenila napovedi rasti BDP in izvoza evrskega območja, ocenjuje pa, da so se precej povečala tveganja iz mednarodnega okolja.

V Sloveniji je ob koncu leta še naprej rasla aktivnost v skoraj vseh skupinah storitev, medtem ko so bili signali iz drugih panog mešani. Industrijska proizvodnja je porasla v vsem letu za 4,5 %, a se je v zadnjem četrtletju v primerjavi s tretjim že znižala. Četrtletno krčenje gradbeništva se je proti koncu leta zaustavilo, v glavnem zaradi povečevanja gradnje stanovanjskih stavb. Nekoliko okrepljena potrošnja gospodinjstev je imela lani podlago večinoma samo v nakupih avtomobilov in v izdatkih za turizem, medtem ko je bila rast prometa v trgovini na drobno (brez avtomobilov) komaj pozitivna. Gospodarska klima se je januarja in februarja nekoliko poslabšala.

Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je decembra zmanjšal zaradi odloga sezonskega priliva iz proračuna EU ob zaključevanju prejšnje finančne perspektive. V glavnih agregatih pa se je v drugem polletju zaradi upočasnjevanja rasti izvoza in decembrskega poskoka uvoza umirila rast blagovnega presežka, medtem ko se je nadaljevala močna rast presežka storitev, proti koncu leta predvsem zaradi rasti izvoza transportnih in zmanjšanja uvoza gradbenih storitev. V letu 2015 je porasel presežek na tekočem računu s predhodnih 7,0 % na 7,3 % BDP, presežek blaga in storitev pa s 7,9 % že na 9,5 % BDP.

Na trgu dela se pozitivna gibanja nadaljujejo. Število registriranih brezposelnih se je januarja medletno še zniževalo, vse do decembra pa se je nadaljevala tudi dokaj močna rast zaposlenosti. Število prostih delovnih mest je bilo v lanskem zadnjem četrtletju za skoraj 7 % večje kot v tretjem. Novembra so na gibanje plač vplivala medletno višja izplačila bonusov, povezana z dobički zasebnega sektorja, decembra pa dogovorjena napredovanja v javnem sektorju.

V nasprotju s povišanjem medletne inflacije na 0,4 % v evrskem območju je ta v Sloveniji januarja spet upadla na –0,8 %. Svetovne cene hrane in drugih surovin se namreč še naprej znižujejo, hkrati pa domače trošenje ostaja zadržano. Po še enem valu zniževanja cen nafte na prelomu leta bodo zato projekcije letošnje inflacije za Slovenijo še nekoliko znižane.

Primanjkljaj države po metodologiji ESR 2010 se je leta 2015 po oceni Evropske komisije iz februarja 2016 znižal na 2,9 % BDP, dolg pa naj bi ob koncu leta dosegel 83,5 % BDP. Primanjkljaj se je znižal zaradi ugodnejših gospodarskih razmer in ustrezno višje rasti prihodkov ter konsolidacijskih ukrepov in odsotnosti dokapitalizacij bank. Za letos je predvideno nadaljnje zniževanje primanjkljaja. Pogoji financiranja države na finančnih trgih ostajajo ugodni, februarja so bile prvič izdane zakladne menice z negativno obrestno mero.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank, februar 2016

V letu 2015 se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za 1,3 mrd EUR oziroma za 3,4%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za dodatnih 1,5 mrd EUR, kar je znižalo delež v virih financiranja bank na 12,4%. Vloge nebančnega sektorja so se zaradi manjših vlog države v decembru znižale, kljub temu pa v celem letu 2015 povečale za 2,9%. K temu sta prispevali rast vlog nefinančnih družb in gospodinjstev. Medtem, ko je bila dinamika rasti vlog nefinančnih družb tekom leta precej spremenljiva, pa je bila pri gospodinjstvih razmeroma stabilna, decembra je dosegla 3,1%. Ob tem ostajamo pozorni na dejstvo, da se je v okolju nizkih obrestnih mer ročnostna struktura vlog nebančnega sektorja v letu 2015 skrajšala, saj je dobra polovica vlog vpoglednih.

Upadanje posojil nefinančnim družbam se je tekom leta upočasnjevalo, decembra je znašalo -10%. Krčenje posojil podjetniškemu sektorju je bilo lani najmanjše pri velikih domačih bankah, za 8,1%. Dinamika posojil gospodinjstvom je pozitivna od lanskega maja, do decembra je dosegla medletno rast 1,2%, ob pozitivni rasti stanovanjskih posojil in upočasnjenega krčenja potrošniških posojil. Decembra so dospele prve obveznice DUTB, kar je nekoliko zmanjšalo obseg vrednostnih papirjev v naložbah bank. Kljub temu se je njihov delež v letu 2015 povečal na 26,3%, za 1,5 odstotno točko več kot konec 2014.

Banke so leto 2015 zaključile z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 195 mio EUR. Decembra so banke oblikovale opazno manj oslabitev in rezervacij kot ob koncu preteklih let, kar je ugodno vplivalo na končni poslovni rezultat v letu 2015.

 

Odgovor na članek dr. Jožeta Mencingera v Dnevniku, Objektiv 27.2.2016

Ljubljana, 5.marec 2016

 Odgovor na članek dr. Jožeta Mencingerja Strah pred negotovostjo (Dnevnik, Objektiv, 27.2.2016)
 

Obvestilo - Do 31.12.2015 dve prijavi kršitev v sistem obveščanja

Ljubljana, 7.marec 2016

Banka Slovenije je v obdobju od 13. 11. 2015, ko se je vzpostavil sistem obveščanja o kršitvah, do vključno 31. 12. 2015 prejela 2 prijavi kršitev. Ena od prijav je bila po vsebini vprašanje potrošnika in je bila odstopljena pristojnim strokovnim službam, ter se ni obravnavala po pravilih za preiskavo prijav kršitev. Druga prijava kršitve se nanaša na področje korporativnega upravljanja. Preiskava te prijave kršitve še ni zaključena.

 


 

Odgovor na članek Tadeja Kotnika (Finance, 9.3.2016)

Ljubljana, 9.3.2016

Odziv na članek Tadeja Kotnika "Ljubljana, Dunaj, Frankfurt: Odločevalci nakladajo, opazovalci skomigujejo" (Finance, 9.3.2016)

Sporočilo za javnost - Umar predstavlja analizo ocene učinkov strukturnih ukrepov v Sloveniji

Ljubljana, 15. marec 2016

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v sodelovanju z Banko Slovenije in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) pripravil razpravo in analiziral ukrepe, ki naslavljajo ključne izzive Slovenije, zlasti doseganje trajne in stabilne gospodarske rasti ter dolgoročno vzdržno stanje javnih financ. Na spletni strani Umar je predstavljena celotna analiza Ocene učinkov nekaterih strukturnih ukrepov v Sloveniji in prezentacije.

Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

Ljubljana, 29.3.2016

Od 16. do 29. marca 2016 je Slovenijo obiskal Mednarodni denarni sklad (MDS). Namen obiska so bila posvetovanja v skladu s IV. členom Statuta MDS, v okviru katerega so pregledali zadnje stanje v gospodarstvu, delovanje finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzive za prihodnje. Predstavniki MDS, ki jih je vodil Nikolay Kirov Gueorguiev, so se v času svojega obiska v Sloveniji srečali s predstavniki Banke Slovenije, Vlade Republike Slovenije, bančnega sektorja in UMAR.

Zaključna izjava obiska MDS je objavljena na spletni strani MDS, na povezavi: http://www.imf.org/external/np/ms/2016/032916.htm (v angl).
Zaključna izjava (v slo.)

Obvestilo - Knjižnica Banke Slovenije do septembra zaprta

Obveščamo vas, da bo Knjižnica Banke Slovenije od jutri, 30. marca 2016, zaprta za zunanje obiskovalce. Vrata odpira spet s 1. septembrom 2016.

 

Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja Generacija €URO 2015/16

Ljubljana, 30.3. 2016

V Banki Slovenije je danes, 30. marca 2016 potekal zaključni krog letošnjega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid iz Ljubljane.

Evropska centralna banka (ECB) in tokrat enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja, med katerimi je že petič tudi Banka Slovenije, je tudi v šolskem letu 2015/2016 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. Tekmovanje nudi priložnost generaciji mladih, ki so odrasli z evrom, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute, njenim odnosom z gospodarstvom ter, da poglobijo svoje razumevanje dela centralnih bank.
V Sloveniji je v prvi fazi tekmovanja pri reševanju kviza sodelovalo 28 ekip (lansko leto 28, predlansko 22). V finale letošnjega tekmovanja se je uvrstilo naslednjih pet srednjih šol:
- Gimnazija Poljane Ljubljana,
- Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
- Škofijska klasična gimnazija,
- II. gimnazija Maribor in
- Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, Šolski center Kranj, ki je od tekmovanja odstopila zaradi osebnih razlogov.

Vse sodelujoče ekipe so v vseh treh fazah tekmovanja (I. kviz; II. referat - določitev primerne obrestne mere na podlagi ekonomske in denarne analize; III. predstavitev referata v centralni banki) pokazale visoko raven razumevanja dokaj kompleksne problematike denarne politike Evroobmočja.
Zmagovalna ekipa se bo kmalu udeležila zaključne evropske slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo članom ekipe priznanja podelil predsednik ECB.


 

Sporočilo za javnost - Objavljena Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve – 2015

Ljubljana 31.3.2016

Banka Slovenije že od leta 2009 letno pripravlja analize, povezane s spremembami nadomestil za plačilne storitve, in izračunava stroške košaric plačilnih storitev.

V Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2015 je bilo vključenih 18 bank* in 3 hranilnice, ki so v letu 2015 nudile plačilne storitve v Sloveniji. Dokument ima, kot prejšnja leta, dva ključna vsebinska sklopa: (i) analizo nadomestil, ki prikazuje povprečne višine nadomestil za plačilne storitve v 21 segmentih - in sicer na 31. 12. 2007, 31. 12. 2014 in 31. 12. 2015 ter izračun medčasovnih sprememb; in (ii) izračun stroškov košaric plačilnih storitev za leto 2015 po ponudnikih plačilnih storitev.

Povprečna nadomestila so bila na 31. 12. 2015 glede na leto prej višja v 13 od skupno 21 analiziranih segmentih plačilnih storitev, medtem ko so bila nižja v osmih.

Najbolj se je povečalo povprečno nadomestilo za dvige gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika (+10,76%), kar je posledica uvedbe nadomestila s strani enega ponudnika plačilnih storitev (prej brezplačno) ter dviga povprečnega nadomestila s strani še treh ponudnikov. Do največjega znižanja povprečnega nadomestila je prišlo pri plačilih z direktno obremenitvijo pravnih oseb v vlogi prejemnika plačila (-7,18%), saj so štirje ponudniki plačilnih storitev občutno znižali povprečna nadomestila.

Pri stroških košaric plačilnih storitev (letni strošek "tipičnega" uporabnika) izračun kaže, da lahko fizična oseba kot "tradicionalni komitent", tj. komitent, ki se pri plačevanju poslužuje bančnega okenca, z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev prihrani letno tudi do 222,24 EUR (košarica, ki jo je izkustveno oblikovala Zveza potrošnikov Slovenije) oz. 118,64 EUR (košarica, ki jo je izračunala Banka Slovenije), kot "e-komitent", tj. komitent, ki se pri plačevanju poslužuje elektronske banke, pa do 53,40 EUR (košarica Zveze potrošnikov Slovenije) oz. 27,99 EUR (košarica Banke Slovenije) letno. V segmentu pravnih oseb so razlike (zaradi bistveno večjega števila transakcij in višjih nadomestil) še večje. Tako lahko pravna oseba kot "tradicionalni komitent" z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev prihrani tudi do 794,80 EUR letno, kot "e-komitent" pa do 319,77 EUR letno.
Kateri so najdražji in najcenejši ponudniki, je podrobneje predstavljeno v dokumentu

Banka Slovenije na višino nadomestil sicer ne more in ne sme neposredno vplivati, saj bi s tem posegala v svobodno gospodarsko pobudo in na področje (varstva) konkurence pri izvajanju plačilnih storitev, vseeno pa z zagotavljanjem transparentnosti nadomestil – objavo veljavnih nadomestil na svoji spletni strani in pripravo tovrstnih analiz - izvaja dokazan pritisk na ponudnike plačilnih storitev.

 

Op.: * Factor banka d. d. je sicer konec prvega polletja 2014 prenehala z opravljanjem plačilnih storitev, vendar je zaradi potrebe po doslednosti pri navajanju povprečij za predhodna leta vključena v vsebinski sklop analize nadomestil.

Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2016

Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil z gradivom Gospodarska in finančna gibanja, april 2016 in gradivom Mesečna informacija oposlovanju bank, aprila 2016.

1. Gospodarska in finančna gibanja, april 2016

Po zadnjih ocenah mednarodnih institucij in Banke Slovenije bodo razmere v mednarodnem okolju letos le nekoliko boljše kot lani, ko je bila globalna gospodarska rast najnižja po letu 2009. Napovedi globalne rasti se znižujejo, hkrati pa naj bi bila razmeroma nizka tudi rast v agregatu trgovinskih partneric Slovenije. V obeh primerih pa naj bi bila rast kljub vsemu nekoliko višja kot lani. Vendar so tveganja v mednarodnem okolju številna, od dodatne upočasnitve rasti v hitrorastočih državah do povečevanja geopolitičnih napetosti.

Čeprav se je zaupanje v slovenskem gospodarstvu na začetku letošnjega leta nekoliko znižalo, razpoložljivi podatki vsaj za zdaj kažejo na nadaljevanje solidne gospodarske rasti s pozitivnim prispevkom industrije in številnih storitvenih dejavnosti. S tem se ohranja preseganje povprečne rasti evrskega območja, ki ga podpirajo tudi ugodne spremembe v virih rasti v letu 2015. V primerjavi z letom 2014 se je namreč okrepilo trošenje gospodinjstev zaradi rasti zaposlenosti in pozitivnega vpliva padca cen energentov na kupno moč. Rast investicij se je lani sicer precej znižala, vendar le zaradi šibkejših gradbenih investicij države ob zaključevanju evropske finančne perspektive. Hkrati je verjetno prišlo do obrata v podjetjih, saj se je poleg transportne opreme lani okrepilo tudi investiranje v proizvodne zmogljivosti. To naj bi med drugim omogočal boljši dostop do financiranja, ki po anketi Banke Slovenije ne sodi več med pomembnejše omejujoče dejavnike poslovanja.

Gibanja na trgu dela ostajajo pozitivna. Po 1,4-odstotnem povečanju v letu 2015 ankete med podjetji kažejo na nadaljnjo rast zaposlovanja tudi v letošnjem prvem polletju. Število registriranih brezposelnih še naprej pada, vendar ne dolgotrajno brezposelnih, kar postaja čedalje večji strukturni problem. Nominalna rast bruto plač se je lani znižala na 0,7 % zaradi večjega zaposlovanja slabše plačanih delavcev in prilagajanja plačne dinamike deflaciji. Decembra je prišlo po večletnem obdobju zaostajanja rasti plač v javnem za rastjo plač v zasebnem sektorju do preobrata, ki je bil posledica sprostitve napredovanj v javnem sektorju. Povprečna plača v zasebnem sektorju je januarja letos tako medletno stagnirala, v javnem sektorju pa je bila višja za 4 %. Višja skupna rast plač bi lahko pozitivno vplivala na letošnjo rast zasebnega trošenja.

Enoletni presežek na tekočem računu plačilne bilance ostaja visok. Januarja se je približal 8 % BDP zaradi povečanega presežka v blagovni menjavi. Ta je bil v veliki meri posledica padca blagovnega uvoza, saj se je rast izvoza upočasnila, a zgolj prehodno, upoštevajoč hitro rast v februarju. Vrzel v nominalni rasti blagovnega izvoza in uvoza se je lani sicer zmanjšala in bi se še bolj, če ne bi bilo negativnega učinka padca cen nafte na vrednost uvoza. Rast izvoza storitev ostaja visoka, in to v številnih segmentih, kar krepi presežek v menjavi storitev.

Novo znižanje cen nafte na začetku leta je bilo glavni razlog za ohranjanje deflacije. Ta je v prvem četrtletju znašala 0,9 %, na nizki ravni pa se ohranjajo tudi kazalniki osnovne inflacije. Zunanji stroškovni pritiski so še naprej odsotni, na zviševanje cen pa doslej še niso vplivali niti dejavniki iz domačega okolja. Kupna moč in nakupi gospodinjstev se sicer počasi povečujejo, a še brez učinkov na inflacijo.

Primanjkljaj države je po metodologiji ESR2010 lani znašal 2,2 % BDP, kar je precej manj od načrtovanega v Programu stabilnosti iz aprila 2015. Pravila EU določajo, da mora Slovenija letos izboljšati strukturni saldo za 0,6 % BDP, kar bo verjetno zahtevalo večji fiskalni napor od predvidenega v trenutno veljavnih proračunih javnih blagajn. To ima lahko negativne posledice na rast domačega povpraševanja, ki bo letos že sicer pod vplivom močno zmanjšanih investicij države zaradi prehoda na koriščenje sredstev iz nove evropske finančne perspektive.

2. Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2016

Februarja se je  bilančna vsota slovenskega bančnega sistema zmanjšala za 177 mio EUR, največji učinek je imela pripojitev Probanke in Factor banke DUTB (-412 mio EUR). Kljub temu se je nadaljeval trend umirjanja krčenja bilančne vsote, z nadaljnjim razdolževanjem na grosističnih trgih na pasivi in počasnejšim krčenjem kreditne aktivnosti na aktivi.
Pritisk odplačevanja preostalega dolga do finančnih trgov je čedalje nižji, saj le-ta predstavlja februarja slabih 12% bančnih virov, z manjšimi obsegi in ugodnejšo ročnostjo zapadanja kot v preteklem letu. Financiranje z vlogami nebančnega sektorja narašča po stabilnih 2,2% medletno. Vloge gospodinjstev so v prvih dveh mesecih narasle za 217 mio EUR, kar je delno sezonskega značaja, vendar tudi nadaljevanje stabilne rasti iz preteklega obdobja. Naraščajo predvsem vpogledne vloge kot odraz močno znižanih obrestnih mer. V pogojih krajšanja ročnosti financiranja v smeri vedno večjega deleža vpoglednih vlog in podaljševanja ročnosti posojil narašča ročnostna vrzel med aktivo in pasivo bank, kar povečuje pomen ustrezne ravni sekundarne likvidnosti bank.

Pri posojilih podjetjem je opazna različna dinamika glede na skupine bank. Močno upadanje kreditiranja podjetij je prisotno pri tistih bankah v večinski tuji lasti, ki so objavile namero o zapuščanju slovenskega trga. Druge tuje banke in velike domače banke izstopajo z najhitrejšim izboljševanjem – še vedno negativne – dinamike, medtem ko so pri hranilnicah prisotne visoke stopnje rasti posojil. Povpraševanje podjetij po posojilih še narašča, vendar ankete podjetij kažejo, da dostop do virov financiranja ne predstavlja omejevalnega dejavnika poslovanja v tolikšni meri kot v preteklih letih.

Kakovost kreditnega portfelja bank se izboljšuje. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je do decembra lani znižal na 8,7% in do februarja 2016 na 8,5%, kar je za 3,4 odstotne točke manj kot konec 2014. Trend izboljšanja kakovosti bančnih naložb je opazen tudi ob uporabi širše definicije Evropskega bančnega organa (Eba), ki ob širšem zajetju bančnih naložb, med nedonosne izpostavljenosti vključuje tudi restrukturirane terjatve še nekaj časa, potem ko so dolžniki začeli redno odplačevati dolg. Pokazatelj kakovosti portfelja po Ebini definiciji se je s 14,1% v lanskem juniju (prvi razpoložljivi podatek) do decembra lani znižal na 11,3%.

Banke so v prvih dveh mesecih 2016 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 79 mio EUR, kar je za 40% višji dobiček kot v enakem obdobju lani. Ob nadaljnjem zniževanju neto obrestnih prihodkov je izboljšanje poslovnega rezultata doseženo predvsem s sproščanjem oslabitev in rezervacij.

Kapitalska ustreznost bančnega sistema je konec 2015 dosegla 20,9%, na konsolidirani osnovi pa 18,6%, kar je nad povprečjem evroobmočja. Banke so kapitalsko ustreznost v zadnjem četrtletju izboljšale tako s povečanjem kapitala ob pozitivnem poslovnem rezultatu, kot tudi s ponovnim zmanjšanjem kapitalskih zahtev zaradi nadaljnjega krčenja kreditne aktivnosti.
 

Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Ljubljana, 15. april 2016

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 15. do 17. aprila 2016, v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in Nikolayjem Gueorguievom, vodjo misije za Slovenijo ter direktorjem oddelka za denarne in kapitalske trge, Josejem Viñalsom. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem.
 

Pojasnilo - Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank

Ljubljana, 21.april 2016

Zaradi informacij, ki se po nedavnem odstopu treh članov nadzornega sveta NLB pojavljajo v javnosti, želi Banka Slovenije pojasniti postopek ocenjevanja kandidatov za člane nadzornega sveta bank. Pri tem se ne bo primerjalno opredeljevala do postopkov, ki jih izvajajo drugi organi. 

PREDPISI
Pogoji za imenovanje članov nadzornega sveta bank so določeni v Zakonu o bančništvu (ZBan-2), ki je dostopen na povezavi ZAKON. In sicer v:

53. člen
(pogoji za imenovanje člana nadzornega sveta banke)
(1) Za člana oziroma članico nadzornega sveta banke (v nadaljnjem besedilu: član nadzornega sveta banke) je lahko imenovana oseba:
1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ki ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov;
3. ki ne krši tretjega odstavka 36. člena tega zakona ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta v sodni register.
(2) Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke, če je bila:
1. pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana; ali
2. zoper to osebo vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.
54. člen
(obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta banke)
Banka mora v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe.

Podrobnejša vsebina dokumentacije, s katero banka v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje iz  53. člena ZBan-2 je določena v Sklepu o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Ur. l. RS, št. 73/15)

Kriteriji za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov, to je uprave in nadzornega sveta bank so podrobneje urejeni tudi s Smernicami o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06, v nad.: smernice), ki so objavljene na spletni strani EBA na povezavi SMERNICE.
Smernice je Banka Slovenije na podlagi 13. člena ZBan-2 prenesla v slovenski pravni red s Sklepom o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 47/15).

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI ČLANOV
Smernice evropskega regulatorja EBA določajo enotne kriterije za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov. Na podlagi teh smernic se ocenjuje ugled in strokovno usposobljenost oziroma izkušnje osebe ter osebne okoliščine te osebe, ki vplivajo na upravljanje (npr. nasprotje interesov, dovolj časa za opravljanje funkcije, neodvisnost, ipd…).

ODGOVORNOST ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI
Pri tem posebej poudarjamo (ne glede na pristojnost SDH v zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta državnih bank), da smernice EBA določajo, da je "za ocenjevanje začetne in kasnejše primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij predvsem odgovorna kreditna institucija", torej banka.

POSTOPEK IZDELAVE OCENE PRIMERNOSTI ČLANOV NS
Organi banke, ki so pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa (uprave ali nadzornega sveta), morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov (34. člen ZBan-2) . Banka mora izvajati proces ocenjevanja primernosti članov pred in po imenovanju (35. člen ZBan-2).
To po vsebini (če se osredotočimo le na imenovanje članov nadzornega sveta bank)  pomeni, da mora banka - oziroma skupščina delničarjev kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta - pred imenovanjem pridobiti oziroma izdelati oceno primernosti članov nadzornega sveta. Za izdelavo ocene nadzorni svet oziroma komisija nadzornega sveta za imenovanje (kadar je ta v skladu z zakonom imenovana) izdela mnenje o primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta (50. člen ZBan-2).
Pri tem mnenju gre za presojo primernosti osebe, ki jo lahko skupščina kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta, upošteva ali ne.  Vsekakor pa naj bi to mnenje zagotovilo interni pogled banke na ustreznost člana - predvsem glede morebitnih okoliščin v zvezi posli med kandidatom in banko, torej glede okoliščin, ki skupščini kot organu imenovanja članov nadzornega sveta morda niso znani, in s tega vidika je mnenje lahko pomemben vir za odločanje skupščine.

Ocena primernosti določene osebe
, ki je izdelana v banki v postopku imenovanja in ki vključuje mnenje nadzornega sveta oziroma komisije za imenovanja, predvsem predstavlja koristen pripomoček tudi v procesu presoje Banke Slovenije oziroma ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank). Zakon predvideva, da banka v zvezi z imenovanjem člana nadzornega sveta v petih delovnih dneh po sprejemu sklepa nadzornega sveta o potrditvi ustreznosti članov nadzornega sveta, Banki Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank) posreduje omenjeni sklep in oceno primernosti kandidata, ki jo je izvedla banka (35. člen ZBan-2).
Menimo, da ta proces ocenjevanja ne posega v uveljavljene korporativne odnose, temveč omogoča le bolj strukturiran proces odločanja o primernosti članov upravljalnega organa tako s strani njihovih lastnikov kot s strani nadzornih institucij.

OCENJEVANJE, KI GA IZVEDE BS oz. ECB
Kot določa ZBan-2 v 54. členu, mora banka v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank).
Banka Slovenije oz. ECB pri svojem (neodvisnem) ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa uporablja – poleg omenjene ocene primernosti, ki jo izdela banka - naslednje vire in evidence:
- izpolnjen vprašalnik za ocenjevanje primernosti člana (ta je del omenjenega Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice ,
- javne evidence (AJPES, GVIN),
- ATVP, AZN,
- povpraševanje pri nadzornih organih drugih držav,
- interne BS evidence (zapisniki oz. druga poročila), če gre za kandidate, ki so že delovali v bankah,
- zapisniki in magnetogrami nadzornih svetov, uprav (kjer se oceni sodelovanje, vključevanje v diskusijo, prisotnost,…),
- dokumentacija in informacije o razmerjih med banko in kandidatom oziroma članom, ki jih Banki Slovenije na zahtevo posreduje banka,
- predloženih dodatnih informacij, ki izhajajo iz navedb medijev oz. so dostopni (internet),
- ugotovitve zunanjih in notranjih revizorjev banke,
- analiza poslovanja družb, v katerih je kandidat zaposlen.

Postopki se zaključijo z (ne)izdajo licence članom uprav bank (v šestih mesecih) oziroma z oceno (ne)primernosti za člane nadzornih svetov. V zadnjem primeru se zoper neprimernega člana nadzornega sveta začne postopek za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta.

 

Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS

Ljubljana, 16.5.2016

Od 16. do 29. marca 2016 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik.
9. maja 2016 je poročilo članov misije o Sloveniji potrdil Odbor izvršnih direktorjev MDS.

Poročilo o Sloveniji je objavljeno na naslednji spletni strani MDS. Objavljen je tudi dokument Izbranih poglavij, ki obravnava potrebne strukturne reforme in izzive politik v Sloveniji.
 

Odziv na članek v tedniku Mladina, 13. maja 2016

Ljubljana, 19.5.2016

Odgovor na članek Urše Marn v Mladini, 13. maja 2016
 

Sporočilo za javnost - Seminar BS-MDS Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination

Portorož, 19. maj 2016

V Portorožu se začenja dvodnevni mednarodni seminar o izzivih usklajevanja monetarne in fiskalne politike, ki ga pripravlja Banka Slovenije v sodelovanju z  MDS (High Level Seminar on Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination). 

Program in sodelujoči
Uvodni nagovor guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca
Fotografije

 

Več o konferencah in seminarjih Banke Slovenije

Pojasnilo o poplačilu imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic v Italiji (Odgovor na članek v Financah, št. 84/2016)

Odgovor na članek Slovenija in Italija: Justine in Juliette evrskega območja (Finance, 84/2016)

Sporočilo za javnost - Aktualna gospodarska in finančna gibanja ter poslovanje bank v marcu 2016

Ljubljana, 24. maja 2016

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivi Povzetek gospodarskih in finančnih gibanj, maj 2016 in Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2016.

- Povzetek gospodarskih in finančnih gibanj, maj 2016

Gospodarska rast evrskega območja je v prvem četrtletju presegla pričakovanja. V primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem se je BDP povečal za 0,5 %, kar je verjetno vplivalo tudi na Consensusovo napoved, ki se je dvignila nazaj na 1,6 % za leto 2016. Evrsko rast naj bi poganjal okrepljeni lanski vzorec povišane domače porabe, tudi investicijske, ob manjši rasti tako izvoza, kot uvoza. Cena nafte Brent se je do sredine maja približala 50 USD za sodček, ob nadaljevanju postopnega okrevanja cen nafte pa se bo evrska inflacija v drugem polletju že povrnila v pozitivno območje.
Mesečni kazalniki aktivnosti za letošnje prvo četrtletje kažejo na krepitev rasti v številnih panogah slovenskega gospodarstva. Zaključni računi podjetij kažejo na močno povečanje dobičkov v letu 2015, rast prihodkov pa se nadaljuje tudi letos. Zasebna potrošnja se je v prvem četrtletju okrepila, saj se je povečala prodaja v številnih segmentih trgovine, ponovno pa so se povečali tudi izdatki za prosti čas. Hkrati storitveni sektor še naprej povečuje prihodke na tujih trgih, saj se je izvoz storitev v prvem četrtletju medletno okrepil kar za dobrih 9 %. Visoko rast proizvodnje so dosegle predelovalne dejavnosti, ki so izvoz povečale tudi s precejšnjim znižanjem cen, kar jim omogočajo nizki vhodni stroški energentov in surovin. Poleg težav v energetiki je rast dodane vrednosti v prvem četrtletju zaviral izrazit, več kot 30-odstoten padec gradbene aktivnosti, po zmanjšanju javnih investicij ob zaključku evropske finančne perspektive 2007–2013.
Rast zaposlovanja se nadaljuje, zasebno potrošnjo pa postopoma krepi tudi rast plač. Število delovno aktivnih, brez upoštevanja kmetov, se je v prvem četrtletju povečalo za 1,8 %. Rast zaposlovanja preko zaposlovalnih agencij se v zadnjih mesecih umirja, kar je lahko znak zmanjševanja negotovosti v podjetjih, saj so začela v večji meri zaposlovati neposredno. Še naprej se izboljšujejo tudi kazalniki pričakovanega zaposlovanja, kjer je edina izjema gradbeništvo. Aprila je bilo brezposelnih kar 8,2 % oseb manj kot v istem lanskem mesecu. Medletna rast nominalnih bruto plač je v prvem četrtletju dosegla 2,3 %, kar je največ v zadnjih petih letih, plače pa so se povečale v večini dejavnosti. V zasebnem sektorju zmerno rast plač omogočajo dobri poslovni rezultati podjetij, v pretežno javnih storitvah pa predvsem dogovorjena sprostitev napredovanj.
Medletno nižje cene energentov ostajajo glavni razlog za deflacijo, ki je aprila znašala 0,7 %. To je sicer 0,2 odstotne točke manj kot marca, saj se je negativni prispevek cen energentov nekoliko zmanjšal zaradi okrevanja globalnih cen nafte. Kljub temu so za zdaj stroškovni pritiski iz tujine neznatni, saj je raven dolarskih cen energentov še nizka, učinke njihove rasti pa omejuje tudi apreciacija evra.
Fiskalni položaj države se izboljšuje, vendar bo zahtevana konsolidacija zavirala gospodarsko rast še vsaj v srednjeročnem obdobju. Primanjkljaj države je lani znašal 2,9 % BDP, kar omogoča izstop iz postopka presežnega primanjkljaja. Prva objava primanjkljaja je bila sicer še nižja, kasnejši popravek navzgor pa je izhajal pretežno iz usklajevanja prikazovanja transakcij DUTB v računih države z Eurostatom. Z izstopom iz postopka presežnega primanjkljaja bo Slovenija prešla v t. i. preventivni postopek Pakta o stabilnosti in rasti. Ta, skupaj s sprejetim fiskalnim pravilom, zahteva nadaljnje strukturno prilagajanje javnih financ. To je načrtovano tudi v letošnji posodobitvi Programa stabilnosti, a je predvidena konsolidacija z vidika doseganja zahtev iz Pakta o stabilnosti in rasti, po mnenju Evropske komisije - premajhna. Komisija tako ugotavlja, da bodo potrebni dodatni konsolidacijski ukrepi, kar lahko zavre rast domačega povpraševanja. Javnofinančni primanjkljaj se sicer še naprej zmanjšuje, saj se nadaljujeta rast prihodkov in zmanjševanje odhodkov. Skladno s pričakovanji je opazno tudi zmanjšanje investicijske dejavnosti države.

- Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

Zmanjševanje bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v prvem četrtletju 2016 nadaljevalo s počasnejšo dinamiko, kot v preteklih letih. Bilančna vsota je konec marca dosegla 37 mrd EUR oziroma 96% BDP. Likvidnost bank ob nadaljevanju krčenja kreditov ostaja visoka, prav tako je povprečna kapitalska ustreznost bančnega sistema na zadovoljivi ravni, vendar z znatnimi razlikami med posameznimi bankami. Tako likvidnost, kot kapitalska ustreznost bank, ne predstavljata omejitev za večjo kreditno aktivnost.

Upočasnjevanje krčenja posojil podjetjem, ki se je začelo v letu 2015, se je v prvem četrtletju letos nekoliko ustavilo. Medletni padec posojil je marca znašal -12,8% v primerjavi z -19% pred enim letom. Kreditna aktivnost je še vedno v veliki meri omejena s nizkim kreditno sposobnim povpraševanjem podjetij po dolžniškem financiranju. Vendar pa okrevajoče gospodarsko okolje in ugodne obrestne mere lahko spodbudijo podjetja k večjem povpraševanju po posojilih.

Rast posojil gospodinjstvom v prvem četrtletju ostaja nizka, a pozitivna, pri 0,5%. Nizka zadolženost gospodinjstev, nizke obrestne mere in ugodne cene nepremičnin pomembno prispevajo k rasti stanovanjskih posojil, ki je marca dosegla 1,4%. Že daljše obdobje se upočasnjuje dinamika krčenja potrošniških posojil, ki je marca le še za slab odstotek zaostajala za pozitivno rastjo.

Razdolževanje bank na grosističnih trgih se je marca nekoliko okrepilo zaradi dospelosti dolžniškega vrednostnega papirja in nadaljnjih odplačil dolga do bank v tujini. Na marčevsko zmanjšanje vlog nebančnega sektorja je vplival umik vlog države, kar pa ni poslabšalo dinamike rasti vlog nebančnega sektorja, ki je dosegla 3,2%. Vloge gospodinjstev še naprej naraščajo, v prvem četrtletju so bile višje za 318 mio EUR, od tega več kot polovica pri velikih domačih bankah. Prirast vlog je vpoglednega značaja. Obseg vpoglednih vlog se povečuje tudi na račun zmanjšanja kratkoročnih in dolgoročnih depozitov, ki dospejo in jih varčevalci zaradi izjemno nizkih obrestnih mer niso pripravljeni ponovno vezati in zato sredstva pustijo na računu. Delež vpoglednih vlog v ročnostni strukturi vlog gospodinjstev je marca dosegel 59%.

Kakovost kreditnega portfelja bank se izboljšuje. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je v prvem četrtletju 2016 znižal na 8,2%, kar je za 2 odstotni točki manj kot konec 2015. Po širši definiciji Evropskega bančnega organa (EBA), ki ob širšem zajetju bančnih naložb, med nedonosne izpostavljenosti vključuje tudi restrukturirane terjatve še nekaj časa, potem, ko so dolžniki začeli redno odplačevati dolg, je delež nedonosnih izpostavljenosti v prvem četrtletju znašal 10,8% in prav tako kaže tendenco zniževanja. Kakovost portfelja se izboljšuje na najbolj obremenjenih segmentih, posebej pri terjatvah do nefinančnih podjetij in do tujcev. Pretežni del terjatev v zamudi nad 90 dni še vedno predstavljajo terjatve nefinančnih podjetij, vendar se je tako obseg kot delež terjatev znotraj sektorja znižal na raven v začetku leta 2010.

Banke so v prvem četrtletju 2016 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 146 mio EUR. Povečanje neto neobrestnih prihodkov in nadaljnje sproščanje oslabitev in rezervacij je prispevalo k izboljšanju poslovnega rezultata.
 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti